A. VERSCHUUR-BAERT Gevonden en verloren voorwerpen Distributie mededeelingen Plaatselijk Nieuws Ingezonden Rechtzaken Bommels blokkade 1574. DISTRIBUTIEBONNEN G Eén rantsoen DROQISTEIR'U drogerijen chemicaliën zieken?erplegingsartikelen toiletartikelen veegeneesmiddelen borstelwerk verfwaren Botermarkt O 84, Tel. 72 HEUSDEN IIEUSDEN. EETHEN. LAND VAN ALTENA. NEDEItlIEMÉHT. SPRANG. VEEN. WOUDRICIIEM. WERKENDAM. LET_OPI! Bonnen welke vervallen Avondteekenschool voor ambachtslieden te Heusden. VOOR DE 10e PERIODE 1943 (le helft) 5-18 SEPTEMBER Elk der volgende bonnen Geeft recht op het koopen van 37/38 A Brood 4 rants. Brood of Gebak 37/38 B Brood 1 rants. Brood of Gebak 37/38 Beschuit 1 rants Brood, Gebak of Beschuit 646/647 Algemeen 1 rants. Brood, Gebak of Bloem 648 Algemeen 125 gram Havermout 649 Algemeen 125 gram Gort - 650- Algemeen 100 gram Vermicelli 37 A Kindervoedsel 250 gram Gort 37 B Kindervoedsel 250 gram Rijst of Gort 37/38 A Vleesch 1 rants. Vleesch 37/38 B Vleesch 7 4 rants. Vleesch 37 A Boter 125 gram Boter 37 B Boter 125 gram Margarine 40A40B Boter 125 gram Boter 651 Algemeen 150 gram Kaas 37/38 Melk 18A liter Melk 37/38 Taptemelk i8A liter Taptemelk 37/38 Aardappelen 2 kg Aardappelen 37/38 Toeslag 1 kg Aardappelen 652 Algemeen 250 gram Jam 653 Algemeen 500 gram Suiker 37 Versnap. 100 gram Chocolade 38 Versnap. 100 gram Suikerwerken 37/38 Tabak 1 rants. Tabakswaren Bijzondere rantsoenen 2-55/3-55/4-55 Reserve 125 gram Boter DIVERSE ARTIKELEN Geldig tot en met Textiel I een, Textielkaart V 115, 45 gr. Scheerzeep 654 Alg. en i| Eenheidszeep, 1 st. eenheidszeep 655 Alg en ij Waschpoeder, 250 gr. Waschpoeder ij Toiletzeep, 1 st. Toiletzeep 11, 12, bonkaart U 215, 1 liter petroleum per bon 16, 30, Petroleumkaart S 108 en S 208, 30Ö gr. kaarsen 15 t/m 19 B.V1 eenheid vaste brandstoffen 11 t/m 15 K.F 1 eenheid vaste brandstoffen - 31 December 30 September 30 September 30 September/ 27 September 31 December 30 April 1944 Bon 32 boter blijft geldig tot 7 September. Eerstvolgende bon aan wijzin gVermicelli en Chocolade op 3 Oct., Vervangingsmiddelen, Kofflesurrogaat en overige artikelen op 19 Sept. "Aankoopvergunningen worden uitge reikt aan personen, die op 1 Januari 1943 lid waren van een geitenfokver- eeniging en aan hen, die voor 1 Juni 1943 geiten en/of bokken hebben ge houden. Bovendien kunnen arbeiders, kleine boeren en tuinders, die voorheen geen geiten hadden, doch over voldoen de voeder beschikken en geiten op; eigen bedrijf kunnen houden, hiervoor in aanmerking komen. Aanvragen voor aankoopvergunningen in te dienen bij de plaatselijke bureau houders. Voorts is bepaald, dat een ieder ten hoogste twee geiten (d.w.z. Vrouwelijke geiten, die tenminste één maal gelammerd hebben) alsmede twee geitelammeren (d.w.z. vrouwelijke gei ten, die nog niet gelammerd hebben, mag aanhouden. Een grooter aantal geiten mag alleen worden aangehouden, indien namens het bedrijfschap voor vee en vleesch daartoe een schrifte lijke vergunning is verleend. Zij, die pip 1 Jan. .1943 reeds lid waren van een gei ten fok vereen iging, dienen zich hier voor te wenden tot den secretaris, ter wijl alle overige personen zulks bij den plaatselijken bureauhouders moeten aan vragen. HANDEL IN STAMBOEKSCHAPEN. Voortaan kunnen wederom geleide- biljetten Worden verkregen voor het ver voer van stamboekschapen en stamboek lammeren naar bedrijven van stamboeK- leden. Markten mogen voorshands nog niet worden gehouden. De handel in stamboekdie ren op fokveedagen is wel toegestaan, mits de kooper kan aantoo- nen, dat hij lid is van 'een erkend schapenstamboek. Aan handelaren zullen alleen dan vervoerbewijlzen worden af gegeven, indien zij een vergunning van het stamboek overleggen, dat rij! ge machtigd zijin een nader aan te geven aantal schapen aan te koopen ten be hoeve van nader te noemen stamboek leden. PRIJZEN VAN STEENKOLEN EN COKES GEWIJZIGD. De dienst van den gemachtigde voor de prijzen deelt mede: in verband met ook op ander gebied uitgevoerde aan passing van prijzen in het bezette Ne- derlandsche gebied aan het in Duitsch- land geldende prijspeil zullen de ver koopprij'zen van de Nederlandsche mij nen voor steenkolen, briketten en co kes met ingang van 1 September een wijziging ondergaan. De gemachtigde voor de prijzen heeft zijn goedkeuring aan deze aanpassing verleend, welke een vrij ingrijpende verandering van de be staande prijZenstructuur voor de kolen inhoudt. De aanpassing beteekent voor een aantal soorten en kwaliteiten een niet onbelangrijke prijsverhooging. Daartegenover Zijn enkele andere prij zen verlaagd. Dit laatste geldt speciaal voor bepaalde soorten huisbrandkolen met name magere en ESS-nootjes 2 en 3. Met het oog op de bij den klein handel aanwezige voorraden wordende detailhuisbrandprijzen eerst met ingang van 15 September aangepast aan de gewijzigde inkoopsprijzen. Tot dien da tum mogen de tot dusver geldlende maximumprijzen aan verbruikers van ko len en cokes voor huisbranddoeleinden niet worden overschreden. Het spreekt vanzelf dat het aanhouden van voor 1 September 1943 gekochte voorraden met het doel deze later tegen de hoogere prijzen te verkoopen niet geoorloofd is. De nieuwe maximum verkoopprijzen voor den kleinhandel zullen tijldig wor den bekendgemaakt. NATTE PULP. Veehouders, niet bietenleveranciers kunnen bijl hun PBH. een bestelbon voor natte pulp aanvragen. Deze be stelbonnen moeten voor 15 Sept. '43 in tweevoud ingevuld door den vee houder biijl den betrefflenden P.B.H. zijn ingeleverd. Bij het invullen der bestelbonnen moet de volgende norm in acht vygrden genomen: Ten hoogste 2000 kg per jaar per stuks rundvee van 1 jaar en .oudei- volgens het bedrij'fsmaximum per 1 Dec. 1942 en 2000 kg per jaar per paard van 1 jaar en ouder volgens de regi stratie van 2 Mei 1943. Er wordt niet voor ingestaan, dat alle bestelbonnen worden gehonoreerd. Bestelbonnen, die na 15 September 1943 in het bezit van den P.B.H. komen, worden niet meer in behandeling genomen. VASTE BRANDSTOFFEN VOOR KOOKDOELE1NDEN. Van 1 September 1943 tot en met 30 April 1944 geven de bonnen 15 KF-. der kookkaarten voor vaste brandstoffen U 115 recht op het koopen van één een heid vaste brandstoffen met uitzondering van fabrieksturf. Overwogen wordt, op 1 October 1943 wederom een bon van de kookkaart U 115 aan te wijzen. BON 35 VOOR VLEESCH. Tot en met morgen 4 Sept. geeft bon Vleesch 35A recht op het koopen van 1 rantsoen vleesch en bon 35B Vleesch op het koopen van een kwart rantsoen vleesch. De bonnen 33A en 33B, 34A en 34B Zijn verlengd tot morgen .4 September. Het rantsoen paardevleesch is ver minderd van 150 tot 100 gram, zoodat men op een A-bon of rantsoenbon voor vjeesch slechts 100 gram paardevleesch met been kan verkrijgen. Tegen inlevering van één A-bon of één rantsoenbon voor vleesch kan men derhalve in den vervolge naar keuze koopen 100 gram rund-, kalfs-, paarde- of schapenvleesch, been inbegrepen, (d.w.z. ten minste 75 gram vleesch en ongveer 25 gram been) of 75 gram ge rookt of gekookt vleescjh, gebraden ge hakt, corned beef of 75 gram gerookte worstsoorten of 100 gram gekookte worstsoorten of 125 gram leverartike len, tongeworst, nierkaas of 150 gram zure zult of 300 gram bloedworst. Tegen inlevering van een B-bon voor vleesch kan men een vierde gedeelte van een hoeveelheid vleesch of vleesch- waren, welke verkrijgbaar is tegen in levering van een A-bon, koopen. Het verdient aanbeveling bovenstaan de lijst uit te knippen en te bewaren, aangezien het niet mogelijk is die regel matig te publioeeren. GENERATOR-ANTHRACIET EN TURF IN SEPTEMBER 1943. Van 1 tot en met 30 September 1943 geeft elk der bonnen „Generator- anthraciet één en twintigste periode" recht op het koopen van 1 hl (max. 75 kg) anthracietnootjes IV of Vge durende hetzelfde tijdvak geeft elk der bonnen „Generator-turf één en twintig ste periode" recht op het koopen van 50 stuks baggerturf. SCHEERZEEP. Bon „Textiel I een" van de geel gekleurde text lel ka art V 115 voor man nen en jongens van 15 jaar en ouder geeft tot en met 31 December 1943 recht op het koopen van een stukje scheerzeep van 45 gram of, voorzoo ver de winkelier deze nog voorradig heeft? van een tube of een pot scheer- crème. BONNEN VOOR TURFGASCOKES- GASGENERATOREN. Van 1 September a.s. af zal de Rijks» verkeersinspectie aan houders van per sonenauto^, welke van turf cokesgasge neratoren rijn voorzien, machtigingen voor turf cokes 20/60 mm of 5/20 mm afgeven. Deze machtigingen móeten KJ de distributiediensten ingewisseld wor den tegen bonnen, elk recht gevende op het betrekken van 10 kg turfookes van de op de bonnen aangegeven afme ting. Op deze bonnen kan men bij de daartoe aangestelde wederverkoopers van de vier groote benzinemaatschap pijen dé turfookes betrekken. Houders van bovenbedoelde auto's moeten op de bonnen de turfcokes be trekken in de maand, welke op de mach tigingen staat aangegeven. Bewaart men de bonnen tot een volgende maand, dan loopt men het risico, dat die bon nen ongeldig worden verklaard. TEXTIELPUNTEN GELDIG VER KLAARD. Met ingang van 1 Sept. 1943 rijt van de textielkaarten voor meisjes van 315 jaar, gemerkt V~415 en voor kleuters van 1 tot 3 jaar, gemerkt V 515, wederom 20 punten geldig. Met ingang van dien datum Zijn dus de pun ten 61 tot en met 100 van beide tex tielkaarten voor den aankoop van tex tielproducten geldig. Voorts wordt bon M van de tex- tielkaart voor vrouwen en meisjes van 15 jaar en ouder, gemerkt V 215, gel dig' voor den aankoop van één paar kousen tegen gelijktijdige afgifte van het vereischte aantal punten. Op kousenbon nen van de textielkaart voor vrouwen en meisjes Zijn uitsluitend kousen ver krijgbaar en op de desbetreffende bon nen van textielkaarten Voor manlnen uitsluitend sokken. Voor de tevens be- noodigde punten kunnen eventueel" de textielpunten der gezinsleden worden gebruikt. De begrafenis van wijlen mr. H. Reydon heeft te Lunteren plaats gevonden. Het stoffelijk ovèrschot werd van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten uitgedragen, waarna de stoet zich naar het station S.S. begaf, waar de baar in den trein naar Lunteren werd gebracht. De aankomst van den rouwstoet aan het station CNF/Meijer/Pax m Tot onderwijzer aan de R.K. Jongensschool alhier is benoemd de heer P. Merkx, tot dusver in verschil lende betrekkingen werkzaam aan de scholen van de St.v Jansstichting 'te s - He r toge nbos ch Wegens benoeming' als vast onderwij zer aan een van de scholen der St. Jans stichting heeft Merkx Zijln benoeming als onderwijzer alhier niet aangenomen. Mej. R. B. Gotlieb, onderwijze res aan de O. L. School alhier, is in gelijke betrekking benoemd te Colnis- ga te (Gem. Diepenveen). Op het consultatiebureau voor zuigelingen alhier, werden op 31 Aug. ter onderzoek aangeboden 30 zuigelin gen en wel 20 uit Heusden, 2 uit Oudheusden 1 uit Herpt, 1 uit Hees been, 3 uit Genderen en 3 uit Wlijk. De Heusdensche deelnemers aan het persoonlijk damkampioenschap van Noordbrabant, speelden Zondag te Eind hoven v(oor de 10e keer en wonnen bei den. Met nog één partir voor den boeg is de stand nu: gesp. gew. rem. verl. p. M. Koch 10 7 3 0 17 W. v. d. Kraan 10 6 3 1 15 A. de Graag 10 5 4 1 14 D. Verhagen 10 5 4 1 14 J. de Groot 10 5 1 4 11 M. Verlouw 10 3 4 3 10 J. Craane 10 2 4 4 8 A. Nieuwkoop 10 1 5 4 7 A. Lodewijks 10 1 5 4 7 J. Maas 10 2 3 5 7 A. J. v. Engelen 10 1 4 5 6 H. v. Wordragen 10 1 2 7 4 In de laatste ronde welke Zondag a.s. te 's-Bosch gespeeld wordt ont moeten elkaar: Kochde Groot; v. d. Kraan-CraaneLodeWijksVerlouw; van Wordragende GraagNieuw koopVerhagen en v. EngelenMaas. ALMKEKK. t A.s. Woensdag 8 Sept. zal al hier op 'terf van den heer C. van Dijk de najaarsstierenkeuring worden gehouden des nam. 3.30 uur. De Burgemeester dezer gemeente maakt bekend, dat de keuring van Springstieren zal worden gehouden op Woensdag 8 Sept. 1943 des nam. 1 uur (w.t.) bij „De Zwaan" te Genderen. De aandacht van houders van spring stieren wordt er op gevestigd dat cer tificaten van goedkeuring behooren te worden medegebracht, terwijl de stieren gedurende veertien dagen voor de keu ring in deze gemeente behooren te zijn gestald. Bewijzen van inschrijving in het be trokken register kunnen op het gemeen tehuis worden afgehaald. Blijkens een advertentie in dit blad maakt het Handelsinstituut MIDO in deze streek propaganda tot het vol gen van haar middeilstandscursussen. Elke middenstander moet in het bezit zijn van een diploma om een zaak te kunnen vestigen. Bovengenoemd insti tuut leidt reeds jaren met veel succes op. Gezien het schitterend resultaat, dat rij dit jaar in deze streek mocht boeken, twijfelen we niet of meerdere middenstanders zullen deze cursus wil len volgen. De lange winteravtonden leenen zich ook bijzonder voor de studie. Naar wijl vernemen hoopt Candt. Vermaas, dfe het beroep naai de Herv. Gemeente alhier heeft aan genomen, op Zondag 10 October a.s. zijn intrede te doen, na vooraf bevestigd te rijn door zijn oom Ds. Vermaas uit Huizen. In verschillende tuinen wordt hier fruit weggehaald, terWijll bij den landbouwer A. V. een partij te vélde staande witte boonen werden afgeplukt en meegenomen. Van de dader(s) geen spoor. J.l. Zaterdagmorgen werd de heer M. door een hem passeerende fietser aangereden. Genoemde sloeg voorover tegen den straatweg waardoor hij "verschillende wonden aan zijn hoofd opliep. Door Dr. W. werden de won den gehecht. Naar wij vernemen heeft on ze predikant Dr. G. Tjalma, emeritaat aangevraagd met ingang van 1 Jan. 1944. Ingevolge beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken is deze ge meente ten aanzien van de brandweer gerangschikt onder die Kerngemeente Almkerk. In de gehouden a 1 gemeene ver gadering van de Vereen, tot verbete ring van de Volkshuisvesting in deze gemeente werd de balans en verlies- en winstrekening over het jaar 1942 vastgesteld. De verlies- en winstreke ning sluit met een winst van f28.14, waarvan f 8.40 zal worden aangewend voor uitbetaling van rente op de aan deden over 1942. Het Fonds voor on derhoud en herstel geeft een bedrag aan van f 1538.60. Tot leden van de oommissie voor het onderzoek der rekening over 1943 werden aangewezen de heeren J. Spoor Rzn. en J. S. C. Kool. De bestuursleden de heeren J. Spie ring en Chr. v. Rijswijk werden her benoemd, die onder dankzegging voor het in hen gesteld vertrouwen deze herbenoeming weder aanvaarden. De najaarskeuring van spring stieren zal voor deze gemeente worden gehouden te Almkerk op 8 Sept. a.s. des namiddags om half vier. Doordat het paard dat voor een wagen bespannen was, schrok, sloeg het op hol. De bestuurder de heer C. v. Drunen, wonende op polder Krijn- tjesweide in den Biesbosch, werd van den wagen geslingerd en plm. 150 m meegesleurd. Hij werd met zware in wendige kneuzingen en een gespleten bovenlip opgenomen. Dr. Schols ver leende de eerste geneeskundige hulp. Zaterdag a.s. zal in de Nuts- zaal de komische en pikante film: „7 jaren pech" vertoond worden. Des mid dags zal er een jeugdvoorstelling ge geven worden met Watt en half Watt in „Dakloozen." op Dinsdag 31 Augustus. S, Textielkaart DA, Scheerzeep. 623, 624, X eenheidszeep. X Wasch- poeder en X toiletzeep, diverse soor ten zeep en waschpoeder. op Zaterdag 4 September 35-36 Brood. 35-36 Beschuit. 636-637 Bloem, enz. 638 Gemengd meel. 639 Gort. 640 Vervangingsmiddelen. 35A en 35B Kindervoedsel. 34A en 34B Boter en margarine. 641 Kaas. 35-36 Melk en taptemelk. 35-36 Aardappelen. 35-36 Toeslag en 642 Alg. Aardappelen. 643 Jam. 644 Suiker. 35 Versnaperingen. 35-36- Tabakswaren, sigaren. 621 Extra versnaperingenbon. Het Bestuur der Avondteekenschool alhier heeft ons verzocht om opname van onderstaande mededeeling: De Avondteekenschool heeft eergis teren, 1 September, haar poorten weef geopendde nieuwe wintercursus is aangevangen. In verband hiermede zou den wij' nog een enkel woord van op wekking willen richten tot alle jonge lieden te Heusden en omgeving, die behoefte hebben aan het speciale vak onderwijs dat op onze school wordt ge geven. Jonge metaalbewerkers, timmerlieden, schilders, schoenmakers, Gij allen kunt de vakopleiding krijgen, die voor de richtige uitoefening van het door U gekozen beroep zoo dringend noodzake lijk is, indien Gij slechts gebruik wilt maken van de gelegenheid die U hier geboden wordt. Ouders, ziet Gij er ook op toe, dat Uw jongens de lange winteravonden niet stroomeloos rondloopen, doch laat hen de Avondteekenschool bezoeken, waar zii' kennis en ontwikkeling kun nen opdoen; de resultaten daarvan ko men hun in hun latere leven ten goede! De school is gevestigd in de Kerk straat te Heusden, en wordt gehouden op eiken Maandag-, Dinsdag-, Woens dag- en Vrijdagavond van half 7 tot 9 uur. Gegadigden voor het volgen van den cursus worden uitgenoodigd, zich aan te melden ten huize van den Di recteur der School, den heer W. Knoop alhier, of 's avonds in het schoolge bouw voor den aanvang der lessen. HET SCHOOLBESTUUR. GEVONDEN: een overjas. Terug te' bekomen bij C. Bouman, Polsestraat (3 140, Aalburg. VERLOREN: een zilveren- broche, te Wijk op den- weg vanaf de stoep bij J. v. d. MaadenBergstraatPerzik. Tegen belooning terug ~te bezorgen bij C. Millenaar, Hooge Maasdijk, Wijk. VERLORENeen notitieboekje, met opschrift jNoord-Hollandsche Levens verzekering Maatschappij". Inl. bij C. B. v. Driel te Werkendam. i VERLORENeen portemonnaie met ruim f 49. B. Klop, Sasdijk 99, Werkendam. VERLORENeen kanten céintuur P. Versluis, Sasdijk 8, Werkendam. '/WEGGELOOPENeen poes, wit- zwart met zwarte neus. Tegen belooning terug te bezorgen bij T. v. d. Assem, Lange Steeg C 61 g te Aalburg. Kantongerecht 's-IIerlogenbosch. Zitting van Woensdag 1 September. Straatschenderij: M. A. v. D., te WWerkendam f 15'of 2 w. t.J. H. V., Werkendam f 6 of 1 w.t. Loopen o. a. grond: J. V., Woudri- chem f 3 of 1 w. t. Besl. Persoonsbewijzen: A. G. v. d. V., Sprang-Capelle f 4 of 2 d. Te laat op straat: M. C. R., Was pik f 150 of 1 d. Rijbewijs niet toonen: A. V., Almkerk f1 of 1 d. Geen voorlicht: J. V., Haarsteeg f2.50 of 2 d. Geen achterlicht: P. V., Wijk en Aal burg f 2 of 1 d. Geen voor- en geen achterlicht: A. G., Uitwijk f2 of 1 d. 2 keer; P. V., V., Wijk en Aalburg f 3 of 2 d. en f2 of 1 d. Geen bel: M. T., Wijk en Aalburg fl of 1 d.M. M. M., Sprang-Ca pelle f1 of ld. Twee personenop één rijwiel: A. K., Sprang-Capelle fl of 1 a. II. K Ondertusschen brak in het vijandelijk leger „groete twist ende moyterie" uit over wanbetaling. Requesens toch had met een ernstig geldgebrek te kampen. Heel wat soldaten deserteerden en 14 Juli waren er zelfs niet meer dan 350 over. Hoe gaarne had Hierges als op perbevelhebber zijn ontslag gekregen, hoe vaak had hij reeds verzocht van deze functie te worden ontheven. Maar vergeefs! De deserteurs 'trokken „nae hairen heym", mer meestendeel nae Bom mel, Buyren, Gorcum en andere steden, omme die Geusen te dienen." Dat er in dezen tijd heel Wat wandaden rijn bedreven, is te begrijpen. Vooral de Waalsche benden stonden niet gunstig aangeschreven: „zy roeffden. staelen, zonder eenyge discretie." Hyer mocht men zyen alle dage, ja dlle ure, een groot gescrey ende groot jamer ende geclach van huysluyden, zoowel vrou wen als mans; ychelick weenden, yche- BROOD: plm. 100 gram. BESCHUIT: 70 gram. GEBAK: 60 gr. ongezoete biscuitsof 85 gr. gezoete biscuits of 125 gr. ge glaceerde biscuits of 100 gr. wafels met suikervulling, of 150 gr. wafels met jam of siroopvulling of 75 gr. ijswafels of 90 gr. koekjes of 100 gr. speculaas of 140 gram koek of 2Q0 gr. cake, of 350 gr. gevuld kostge- bak, taart of gebakjes, of 65^ gr. toast of Weerterbeschuit of 70 gr. paneermeel. VLEESCH: 100 gr., gewicht van been inbegrepen; 100 gr. paardenvlieesch, been inbegrepen. VLEESCHWAREN: 75 gr. gerookt of gekookt vleesch, gebraden gehakt, cor- nedbeaf, of 75 gr. gerookte worst soorten of 100 gr. gekookte worst soorten of 125 - gr. leverartikelen, tongeworst, nierkaas of 150 gr. zure zult of 300 gr. bloedworst. JAM: 500 gr. jam, siroop, kunsthoning, of 300 gr. gestampte muisjes of vnl. uit suiker vervaardigde boterham- strooisels. BLOEM: 70 gr. tarwebloem -meel, rog gebloem, -meel, zelfrijzend bakmeel. RIJST250 gr. rijst, rijstemeel, -bloem, -gries, kindermeel, zuivere tarwe bloem, gortbloem. HAVERMOUT: 250 gr. havermout, -vlokken, -bloem, -gort, gem. meel. GORT250 gram gort, gortmout, gort- bloem, (alle soorten), grutten, ge mengd meel, aardappel-tapioca, of 4 1 i ter gortpap. VERMICELLI: 100 gram vermicelli, ma caroni, spaghetti, of ten hoogste 4 pakjes vermicellisoep, of een aantal pakjes kippensoep of pouletsoep, of 100 gram maizena, sago, aardappel meel, gebxydeerd aardappelmeel, aardappelmeelvlokken, of 100 gram zetmeel verwerkt in puddingpoeder of puddingsauspoeder. MEL.Kl3/4 liter gestandaardiseerde melk of een 'hoeveelheid yoghurt be- •reid uit l3/4 liter gestandaardiseerde melk. TAPTEMELK: l3/4 liter karne- of tapte melk, of l3/d liter consumptiemelk producten. PEULVRUCHTEN: 250 gram. BOTER of MARGARINE: 250 gram. VET of SPIJSOLIE: 200 gram. TABAK: 20 sigaretten, 10 cigarillos, 5 sigaren, 20 gram tabak. BRANDSTOFFEN: 1 hl. (max. 75 kg) anthraciet, steenkolen, irrdusfriebriket- ten, eierbriketten of 2 hl cokes, gas- cokes of 110 kg bruinkoolbriketten, of 75 kg petroleumookes of 150 kg cokesbries, cokesgruis, of 300 stuks perslurf, of 450 stuks baggerturf, of ■275 kg turf uit de Peel of 200 kg andere soorten turf. ZEEP en WASCHPOEDER: 75'gram eenheidstoiletze'ep 21 pCt., of 15 pCt. of 14 pCt. of 28 gram lucht-" gevulde eenheidstoiletzeep 57 pCt. of 40 pCt., of het doen wSsschen van 5 kg droge vuile wasch, pf 250 gram waschpoeder, of 250 gram zeeppoe der (oude of nieuwe samenstelling), of het doen wasschen van 9 kg droge vuile wasch. lick kermden over gewelt ende over hun beesten..." Tenslotte worden „drie van die ru- moermakers in cluysters" gezet, en in denzelfden nacht worden Zij op „drie verscheiden hoecken van het leger al heymelick aen boomen gehangen,, hun misdaet worden op hair borsten gehan gen... tot exempel van alle die andere soldaten." Havré dankte allengs de „moetwilli ge... boven boeven) aff." Requesensplan om Bommel tot over gave te dwingen, door de stad in te sluiten, had weinig kans van slagen. De inwoners voelden zich zeer goed voorzien van graan en andere levens middelen, zoodat het niet waarschijnlijk was, dat zij de poorten voor den vijand zouden openen, al verlangden begrij pelijkerwijs velen in de stad, „zoo mans als vrouwen", dat deze moeilijke tijd spoedig voorbij zou zijn. Den tweeden Juli verhaalt het dag boek van den Spaanschgezinden schriji- ver, „geschieden wat selssems. Een jon gen ghynck in den morgenstont uuyt onsen leger nae die stadt om een aven- tuer, heeft dicht onder die stadt gecroe- pen, alwaer hij heimelick betrapten een groote kudde scaeps, omtrent 28dese heeft hij mit subtiiicheyt van daer ge- cregen eride gebrocht tot Herwynen. in onsse (Spaansche) leeger, waeraff een groot gelach was onder die gemeine knechten, dat een onnutte jongen had den dorven bestaen, hetwelck een groot deel soldaden nyet en solden hebben dorven aventuren." Ook hielden dezen dag de Spanjaar den beneden Gameren, dat iets ten W. van Zaltbommel ligt, een „schuyt mit mosselen" aan, die stroomopwaarts naar de stad voer. Het schip werd leegge haald en „toen sceepten myn. (men) de- zélfte over an d'ander zyde van 't wa ter... De bezetting van Bommel bemerk te dit en nu werd last gegeven ie behynderen, datter van (de Spanjaar den) gheen meer en mochten overcom- men aen d'ander zijde ende diegheene, die al over gesceept wairen, te belet ten datsse nyet weer commen mochten aen deser syde..." Een veertig Span jaarden „wasser overgecomeiT en toen zag men, dat „die Guessens al vast aan quamen bij tweehondert... Ontkomen is den Spanjaard onmo gelijk en op „ontset te crygen valt niet te rekenen. Ze weken, nu terug naar Helium (Hellouw). Hier komt het tot een bloedige botsing. 21 Spanjaarden worden gedood. De «overigen gaven zich over, de overmacht was te groot, „wandt men secht mit een spreeckwoordt:... veel honden is der hasen doet." Enkele gevangenen werden neergeslagen, ande ren in de rivier gesmeten en „drie ofte vier brochtensse met binnen der stadt." 6 Juli ontvangt de Spanjaard ver sterkingen. Kapitein Vitellio en Juli- aan le Romero komen dan te Herwijnen aan mét 40 vendel Spanjaarden, 16 vendel „Zwïj'tssers" en ettelijke benden Italiaansche ruiters, meevoerend 4. ka nonnen, hoeveelheden kruit, lood, hou- weelen en andere gereedschappen, voor het hestonnen van steden en, sloten. De kleedij dezer Spanjaarden was „pomposelick ende costelick." „Sy en lyeten gedroegen zich) oock nyet, al off zy sollen hebben gaen bestor men sloeten ofte casteten, mer meer off zy te danssen ofte ter kermisse sol len hebben getoegen." Maar wat deze Spanjolen te „veel om haire lichamen hadden", dat hadden „die Swytssers te weynich." De minste Spaansche sol daat was beter gekleed dan „die meeste cappiteyns van de Zwytssers" en toch stonden de Zwitsers ia niets wat de krijgskunst betrof achter bij de Spanjaarden, maar de eersten hielden zich „simpelick ende cleyn, worden dair- ommé oock luttel geacht." Later komen er nog troepen te Neer ijnen, Hellouw, Opijnen Waardenbufg. Haaften, enz.' Het Huis te Beesd eischten ze op „uuyt den naam van den coninck." Er zal „beholden liif ende goet" gewaar borgd worden. De kastelein Claes Scip weigerde aanvankelijk. De belegerende Spanjaarden rijn ook nog maar weinig talrijk. Doch telkens komen nieuwe ven dels aan. Toen „ten lesten zyende den ganssen hoop aencommen. mit het ge- schot, doe begost hun de moet in 't knye te syncke/z." Scip geeft hiet kasteel over. ,Gheene deine buyt' viel den Spanjaard in handen,. Van hier rukt het Spaansche leger voort naar Leerdam, een „steecken," dat een „tiitlanck"-neu traal was geweest: „rij bleven alsoe sit- ten, datsse den Geusse ofte conincks volck deen voor d'ander nyet en ver worpen." (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2