een Melkventer enkele kamers, OP REIS?? „KAGROLATEX" „KANKERDOOD" Christelijke Kweekschool - Gorinchem echte lederen Horlogebanden TABAK TABAK <T*X Wei*! HUlWftW®1 N.v.H.'tjesi Mededeelingen Plaatselijke Distributiediensten nette Huishoudster, twee Dienstboden, bekwaam Dienstmeisje, Gevraagd: Dienstboda, Huishoudster oi Weduwe plm. 150 Bloempotten drachtige stamboekzeug Ik geet hooge prijs doorgewerkte Brabantscbe doek. Legger der wegen, \hi O09*\ltttt Middenstanders. C. VAN WIJK, Hoogstraat 16, GORINCHEM WONINGINRICHTER G Koopt West-Brabantsch Roofgoed! Predikbeurten Binnenland TE KOOP: BASTMEIJER'S Bekendmaking ÜÜITSCH L.O. KOFFERS pootaardappelen Fa. KOOY FIT Firma Charles Schreuder Zo. FLINKE VERPLEEGHULP INRICHTEN, BIJHOUDEN EN CONTROLEEREN VAN BOEKHOUDINGEN H. KANT Een goede Dienstbode Sub-Distributiekantoor ie Wijk. GEM. WIJK EN AALBU1ÏG. GEMEENTE VEEN. GEMEENTE EETHEN. Distributienieuws Werkendam De Werken, Sleeuwijk en Kille. Wilhelmina Adriana Elisabeth. M DE VRIES A SMOKERS U. P. VAN BEEK P. J. VAN DAALEN Johanna Wesemann-Ambrosius GRAFMONUMENTEN Fa. N. GLAUDEMANS Zn. nette flinke Hulp in de Huishouding, Mevrouw E. A. KOL, Weduwe van den Heer Ds. J. C. G. GOBIUS DU SART, executeur-testamentair W. J. FORTUIJN-DROOGLEEVER Nassaupark 55 - Utrecht. Coöperatieve Zuivelfabriek „ST. ISIDORUS" te Herpt TE KOOP: een Schrijf aan VOOQT, Viugkokende Havermout Hercules Gortmout Perfecta Pudding. ontwerp voor den legger der wegen vaststelling van de voorgevelrooilijn Zeer vroeg gerooide WILPO AA. VERKOOPKANTOOR „ZONNA", Beilen, Tel. 382. Instituut „FICKINGER" J. VAN 1EPEREN SCHRIFTELIJKE MIDDENSTANDSCURSUS, „MIDO"-filiaal Hoogstr. 6 - Werkendam. Verkoopbureau „W. i d. Waal" ,1" van de klei, o a. LUTJEBROEK L 42 Inschrijving van nieuwe Leerlingen voor de 0. L. SCHOOL, Heusden ARKELSTRAAT 43 De nieuwe cursus begint op 7 September a.s. ZQOLANG DE VOORRAAD STREKT NOG HAAST Uit! BEDDEN - MATRASSEN - MEUBELEN Vakkundige reparatie van alle gestoffeerde Meubelen HEUSDEN TELEP. 49. GEVRAAGD IN TEH v. O. v. D. FLINK DIENSTMEISJE Het Aardappeisclectiebedrijf „HOEVE NIEUWE WERF" te Kruisland, Telef. 10, heeft nog alle soorten en klasse ann te bieden. Waar niet vertegenwoordigd wederverkoopers gevraagd, Behandeling van Belasting Aangelegenheden Administratiekantoor Putterstraat O 63 HEUSDEN W.JTTEN - Tuinbouwvakonderwijzer - WIJ HE (0.) Als wij uw MEUBELS OPNIEUW STOFFEEREN, ontvangt U ze als nieuw terug Nog ruime keuze BEHANGSELPAPIER C A. DOOMERNIK, Ververstr. 46 - Den Bosch vindt U in het Land van .Heusden en Altena, door een advertentie te plaat sen in dit blad. 1 5 September (Wett. tijd). HEUSDEN, 6 u. Ds. Vogel. HERPT, 10 u. Ds. Vogel. Geref. Kerk 10 en 6.30 u. Candt. Molenaar. AALBURG, 10.30 u. Ds. Trouwborst. Ger. Gem.'10.30 en 7 u. leesdienst. ALMKERK, 10.30 en 7 u. Ds. v. d. Akker Ger. Kerk, 10.45 en 3.30 u. Ds. Hakman. ANDEL, 10.30 en 7 u. Ds. v. d. Put. AMMERZODEN, 10 u. Ds. de Groot. BRUCHEM, geen dienst. BAB.-BROEK, 10 u. Ds. Eijzenga. DOEVEREN 10.30 u. Ds. de Tombe. DUSSEN, v.m. Ds. v. d. Broek. DRONGELEN, 10.30 u. Ds. Boezer. EETHEN, 7 u. Ds. Boezer. GENDEREN, 10.30 u. Candt. A. de Vries, Hulpprediker, Den Haag. Ger. Kerk, 10.30 leesdienst en 3.30 u. Ds.. Menken. G1ESSEN, 3 u. Ds. Schoonenboom. 's-GR.-CAPELLE, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. Wingerden. 's-GRAVENMOER, 10 en 2.30 u. Ds. v. d. Roest. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Candt. de Boer uit Den Haag. Chr. Ger. Kerk 10 en 3 u. Ds. Tolsma. HEESBEEN, 3 u. Ds. Trouwborst. HEDIKHUiZEN, geen dienst. KERKWIJK, 3 u. Ds. Brasser. LOONSCHEND1JK, 10 en 2.30 u. Ds Vroeg in de Weij. MEEUWEN, 10.30 en 7 u. Ds. Hoeufft van Velsen. Ger. Gem. 10.30 en 3.30 u. leesdienst NEDËRHEMERT (N.Z.), 3. u. Ds. v. d. HaSr. NIEUWEND1JK, geen opgaaf. POEDEROIJEN, 10.30 en 7.30 u. Ds. v. d. Haar. Chr. Ger. Kerk, 10.30 en 7.30 u. leesdienst. Ger. Gem. 10.30 en 7.30 u. leesdienst RIJSWIJK, 10.30 u. Ds. Schoonenboom. SLEEUWIJK, 10.15 en 3.30 u. Ds." de Leeuw. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Masselink. SPRANG, 9.30 en 2.30 u. Ds. Sirag. Ger. Kerk, 9.30 en 3 u. Ds. v. Lum mel. UITWIJK, 10.30 en 7.30 u. Ds. Snijders VEEN, 10.30 en. 7 u. Dr. Tjalma. Ger. Gein. 10.30 en 3 u. leesdienst. VLIJMEN, 10 u. Ds. J. v. d. Berg. WASPIK, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. d. Smit WELL, geen dienst. WIJK, 10.30 u. Ds. Harkeina en 7 u. Ds. Eijzenga. (Vm. Bed. H. Doop). WOUDRICHEM, 10 en 2 u. Ds. Ch. de Bruin (Nam. Bed. H. Doop). WAARDHUIZEN, 10.30 en 7.30 u. Ds. Se 11 es. WERKENDAM, 10 en 6 u. Ds. E. v. Wieringen. Ger. Kerk, 10 en 6 u. Ds. Jonker. Chr. Geref. Kerk, 10 en 6 uur, Ds. Overduin. Ger. Gem. 10 en 6 u. leesdienst. Herv. Evangel. (Nutsgeb.) 10 en 6 u. dhr. D. G. v. Hoeven, Waudingsveen. BIES BOSCH, 10.30 u. dhr, K. Pruisen. De uitreiking van bonkaarten voor zwaren arbeid en/of rantsoen bonnen voor oogst werk/aam heden zal als volgt plaats vinden voor de Maandag 6 September 1943. Wijik A nr. 170 van 9—10 u. nr. 71140 van 1011 u. en nr. 141 209 van 1112 u.Wijik B nr. 170 van 1.302.30 u.nr. 71170 van 2.304 u. Vrijdag 10 September 1943. •Wijk B no. 1712Q1 van 9—9.30 u.W.ijk C nr. 1--80 van 9.3010.30 u.; Wijk C nr. 81160 van 10.30 11.30 u.; nr. 161191 van 11.30 12 uur. Dinsdag 7 September 1943. Huisno. 145 van 910 u,nr. 4690 van 1011 u.nr. 91145 van 1112.15 u.; nr. 146—190 van 1.30—2.30 u.; nr. 191250 van 2.3Ö 4 uur. Woensdag 8 September 1943. Meeuwen van 910.30 u. Babiloniënbroek varCT0.3012 u. Genderen van 1.304 uur. Donderdag 9 September 1943. Heesbeen en Doeveren van 910 u. Eethen van 1011 uur. Drongelen van 1112 uur. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de uitgereikte aanvraagformulieren tegelijkertijd, volledig en met inkt in gevuld, moeten worden ingeleverd. De na-uitreiking van bonkaarten 10e periode zal op Zaterdag 4 September a.s. van 911 u. in het Groene Kruis- gebouw te Wijk plaats hebben. Uitreiking bonnen voor zwaren, zeer zwaren en langdurigen arbeid, 10e periode en na-uitreiking bonk. WERKENDAM: Maandag 6 Sept. van 912 u. stamk.nos. 12000 en van 1.303 u. de nos. 20001 tot einde in Bestuurskamer Nutszaal. DE WERKENDinsdag 7 Septem ber van 912 en 1.303 u., in Be stuurskamer Nutszaal. SLEEUWIJK: Woensdag 8 Septem ber van 911.30 u. alles in kantoor de Bok. De na-uitreiking van bonkaarten zal voor genoemde plaatsen op het Dis- trib.-kantoor te Werkendam van -2 3.30 uur plaats hebben. SLEËUW1JK. Deze week moeten de bonnen ingeleverd worden in kantoor de Bok, waar ook de ziekenbonnen enz. gehaald moeten worden. De ge wone loketdienst van Dinsdagmiddag is in het vervolg van 1.302.30 u. Petroleum voor verlichting. Diegenen, die in hun woning geen andere mogelijkheid hebben tot ver lichting Kunnen aanvraagformulieren af halen. Geen aanvraag mag worden in- fediend door hen, die op kamers wonen, chippers kunnen eveneens een formu lier indienen^ Alleenwonende schippers knechts worden bij het gezin van den schipper inbegrepen. Schoenen en textiel. Formulieren hiervoor kunnen de stam kaarthouders van no. 1-1000 afha len op Dinsdag 7 September te Wer kendam des morgens van 912 u. en te Sleeuwijk van 1.302.30 u. en in leveren op Vrijdag 10 September des voorm. te Werkendam en des nam. te Sleeuwijk. Melk voor giftigen arbeid. De verstrekking van melkbonnen voor giftigen arbeid kunnen nog ^voor het laatst verstrekt worden op Dinsdag 7 September a.s. STEUNVERLEENING AAN STILGE LEGDE BEDRIJVEN. De steurtverleening aan bedrijven, die ingevolge de Verordening van den Rijks commissaris no. 30-1943 zijn stilgelegd, is thans geregeld bij een beschikking welke verschenen is in de staatscourant van 31 Augustus en de richtlijnen be treffende de uit te keeren vergoedingen inhoudt. Volgens deze richtlijnen kan aan de gesloten bedrijven vergoeding worden verleend voor uitgaven verband houden de met de sluiting van Jiet bedrijf, doorloopende verplichtingen ten behoeve van het bedrijf aangegaan,- bedrijfson- kosten in verband met de instandhou ding van het voor de heropening nood zakelijke bedrijfsapparaat en zoo noo- dig kosten voor levensonderhoud. T5e periodieke uitkeerfngeri worden voor ten hoogste één jaar vastgesteld. Na afloop van dien termijn kan een nieuwe aanvraag worden ingediend. Bij de verleening der steunbedragen kun nen voorwaarden worden gesteld. Bij de behandeling der verzoeken tot steunverleening voor middenstand sbe- drijven, waarvoor deze regeling voorloo- pig het meest van beteekenis is, zijn de Hoofdgroep Ambacht en de Bedrijfs groep Detailhandel ingeschakeld. Uit deze bedrijfsorganisaties is een Centra- Ie Commissie voor Financieele Aange legenheden ingiesteld, welke in haar arbeid wordt bijgestaan door 45 plaat selijke commissies. De uitkeering der steunbedragen geschiedt door den Alge meen Gemachtigde voor Oorlogs- en Defensieschaden DOODELIJK ONGEVAL. Op den Singel weg te Vlissingen is de 42-jarige wielrijder J. F. de B. bij het passeeren van een - sleeperswa gen op hetzelfde moment dat een vracht auto hem achteropreed, door den auto gegrepen. Zwaar gewond werd de B. opgenomen en naar een ziekenhuis ver voerd, waar hij na enkele uren overleed. SMOKKELAAR VERDRONKEN. Een Belgische smokkelaar die te Sluis zat opgesloten zag kans zi]U cel te verlaten, maar moest zijn poging tot ontvluchting met den dood bekoopen. Zijn verdwijning werd spoedig opge merkt door de marechaussée, die hem ijlings achtervolgde. De vluchteling sprong daarbij' in het kanaal met de bedoeling over te zwemmen. Hij bereikte, den overkant evenwel niet, want hij zonk de diepte in en verdronk. ETUI VOOR PERSOONSBEWIJS. Van bevoegde zijde vestigt men ons de aandacht op het voornemen om van overheidswege stevige houten etui's voor persoonsbewijzen tegen den prijs van 25 cent per stuk beschikbaar te stellen. Deze efui's zullen binnenkort op vrijwel elke gemeentesecretarie ver krijgbaar zijn. Door het persoonsbe wijs in zoo n etui-op te bergen, verlengt men de duurzaamheid van dat bewijs en Bespaart men zich den gang naar het gemeentehuis en de kosten voor nieuwe foto's' en voor het zegel, welke nu eenmaal verbonden zijn aan 't aan vragen van een nieuw P.B. Vooral voor hen, wier beroep me debrengt, dat het P.B. veel te lijden heeft, is het nieuwe etui een uitkomst, temeer omdat het door middel van een koord of ketting gemakkelijk aan de werkkleeding verbonden kan worden, waardoor ook het verliezen wordt te- gengegaan. Doch ook in damestaschjes zal het houten etui wel voldoen, terwijl het zich tevens gemakkelijk laat bergen in den borstzak van heêrenkleeding. Al met al een waardevolle aanwinst voor de beveiliging van ons papieren „ik SPERCIEBÖONEN WAREN VOOR ZWARTEN HANDEL BESTEMD. Controleurs van den C.C.D. hadden er de lucht van gekregen, dat in West- Noord-Brabant bij telers een belang rijke partij spercieboonen voor den zwarten handel werd opgekocht. Het zou de bedoeling zijn deze partij naar Zuid-Holland te vervoeren en deze daar voor goed geld aan den man te brengen. Op alle daarvoor in aanmerking komen de wegen naar Zuidlholland werdien daarom posten uitgezet om de auto op zijn tocht naar het Noorden* te kunnen aanhouden. Deze maatregel had succes. Omstreeks Tt uur des avonds werd de bewuste auto onder Ouden bos ch staande gehouden. Weliswaar toonde de chauf feur papieren, die aannemelijk moesten maken, dat de boonen op rechtmatige wijze waren verk.egen, doch de be trokken controleur liet zich niet op een dwaalspoor brengen. Terstond werd de opkooper der boonen, een in de buurt woonachtige grossier, opgezocht en aan een verhoor onderworpen. Het duurde niet lang, of hij bekende, dat de ge- heele partij clandestien was gekocht. Dit was voldoende aanleiding voor de controleurs om tot inbeslagneming van de spercieboonen over te gaan. DIEFSTAL VAN SIERADEN E. D. Een bewoner van Utrechtstscheweg te Hilversum, de heer v. d. H., heeft bij de politie aangifte gedaan, dat uit ztjn woning een koffertje, inhoudende sieraden en andere kostbaarheden tot een waarde van f 15000 is gestolen. WIE 'T KLEINE NIET EERT... In tijden van grondstoffenschaarschte en materialennood leert men zuinig te zijn op hetgeen nog aanwezig is. Oud papier, blikjes, lompen en glasscherven zij schijnen waardeloos maar wanneer men ziet, wat er van gemaakt kan worden, dan staat men versteld. Zoo is het ook het geval met onze aard appelschillen en groentenafvallen uit de huishouding, wanneer die als veevoe der naar de boerderij kunnen terug- keeren. Daaraan kan iedereen meewerken in ons aller belang. Om dit den volke duidelijk te maken, organiseeren de ge zamenlijke Nederlandsche industrieën n serie van ruim 40 filmavonden door be middeling van het Rijksbureau voor oude metalen en afvalstoffen (Romea). Deze reeks werd 30 Augustus geopend in een samenkomst van belangstellenden in kasteel „Oud-Wassenaar' waar de heer J. J. L. van Zuylen, chef van de afd. propaganda van dit Rijksbu reau, een voordracht over dit onder werp hield. „Wie 'tkleine niet eert..." is de ti tel van de propagandafilm, waarvan de vertooning in elke der ruim 40 gemeenten gepaard gaat met een pro- pagandaweek met medewerking van win keliers en fabrikanten. Ook zullen ver scheidene scholen met de geluidsfilm-in stallatie worden bezocht om er een les je in afvalstoffen en economie te geven. „Romea", voorgesteld door een meis jesfiguur, doet een beroep op alle Ne derlanders om in hun aller belang deze actie te doen slagen. OVERREDEN EN GEDOOD. Te Oldenbroek is een 8-jarig zoon tje van den landbouwer H. v. d. Riet door een vrachtauto overreden en ge dood. NIEUWE BURGEMEESTERS. Het Rijkscommissariaat deelt medé: De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft den rijks-» archivaris dr. A. Meerkamp van Embden te Middelburg, die sedert 20 October 1942 belast is met de vertegenwoordi ging van den burgemeester van Middel burg, xiefinitief tot burgemeester van deze stad benoemd. Voorts heeft de commissaris-generaal voor bestuur en justitie tot burgemeester benoemd: J. Koolstra te Hoogeveen tot burgemeester van Anloo; L. C. Slings te Kortgene tot burgemeester van Kort- gene; J. van dfe Beke Callenfeld te Woerden tot burgemeester van Wijk bij Duurstede en A. W. Bosschaart te Utrecht tot burgemeester van Houten. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte onzer Dochter W. v. d. Steenhoven I. v. d. Steenhoven- de Man. Heusden, 31 Aug. 1943. Herptscheweg B 136. Heden werden wij verblijd met de voorspoedige geboorte van onzen Zoon PETER. A. v. Houwelinoen. D. v. Houwelinoen Haasakker. Almkerk, 25 Aug. 1943. VERLOOFD en Veen Hooge Maasdjjk 55 5 Sept. Aalburg 1943 Polsestraat c 129 0 \0\0 en geven, mede namens weder- zijdsche ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben op Woens dag 15 Sept. a.s. Kerkelijke bevestiging in de Ned. Herv. Kerk te Ba- byloniënbroek, des nam. 3 uur, door den WelEerw. Heer Ds. Eysenga* Waalwijk Vooreinde 10 Sept. Babyloniënbroek l94^. G 40 Gelegenheid tot feliciteeren op Donderdag 9 Sept a s. te Babyloniënbroek van 7.30 i tot 9 uur n.m. Toekomstig adres Wittebroodsti aat Z 148 Heusden. 0 W\0V\0\0 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve, zorgzame Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, in den ouderdom van 68 jaar. J. H. Wesemann Sr. J. H. Wesemann Jr. B. Wesemann-Kema en Kleinkind. Bloemendaal, 28 Aug. 1943. Boschlaan 22. Heden nam de Heere tot Zich, ons innig geliefd Dochtertje en Zusje, CATHARINA. A. Pruijssers. A. Pruijssers- de Jong. Dora. Waspik, 31 Aug. 1943. van de te 's-Hertogenbosch, tel. 4526, blijven ook in dezen tijd een waar borg van degelijkheid. \7oor de vele blijken van be- langstelling, ondervonden bij ons Gouden Huwelijksfeest, betuigen wij onzen oprechten dank. HUIBERT DE WAAL TEUNTJE DE WAAL- Kamerman. Aalburg, 2 Sept. 1943. GEVRAAGDeen in gezin van 3 personen, m. st. Br. No. 81 a. h, Bur. v. d. Blad. Pension Huize „De Rozenhoff" (hoofdz. seiz.bedr.) te Almen bij Zutphen, vraagt, wegens huwelijk v. tegenw., voor in tern waarvan één goed k. .koken en één als serveer-kamermeisje. Ruime verd. Datum indienst treding nader te bepalen. Br. met uitv. inl. of pers. aanm. Telef. 5025. Verbetering wegens misstelling. Wegens overlijden der vorige, vraagt Baronesse van Wasse- naer te Nederhemert (Eiland), voor direct een niet beneden de 20 jaar Van zeer goede getuigen voorzien. Andere hulp aanwezig. Aan te melden tusschen 2-3 uur en 's avonds tusschen 8-9 uur. van 20 tot 30 jaar, goed kun nende werken en tevens koken, tegen goed loon. Chemische Fabriek „HELMITIN", Laag einde 30, Waalwijk, GEVRAAGD, zoo spoedig mogelijk, een flinke leeftijd ongeveer 25 tot 35 jaar, bij moeder en zoon (zoon 37 j Brieven onder No. 78 aa,n het Bureau van dit Blad. GEVRAAGD, in klein gezin, voor direct of later, zelfstandig kunnende werken, v. g. g. v. MAIJERS v. d. HOEVEN, Hoogevaart, Vrijh.-Capelle Allen die iets te vorderen hebben van-, verschuldigd zijn aan- of onder zich hebben, behoorende tot de nalatenschap van gewoond hebbende te Wijk, later te Driebergen-Rijsenburg en aldaar overleden 5 juli 1943, wordt verzocht daarvan vóór 15 SEPT. 1943 opgaaf, beta ling of afgifte te doen aan den vraagt voor spoedige indiensttreding. GEVRAAGD te Heusden, door gehuwd Rijksambtenaar zonder kinderen. Br. No. 79 aan het Bureau van dit Blad. (in diverse maten) a 10 cent per stuk. HERV. PASTORIE, Genderen. (werptijd half September) bij J. WESTERLAKEN 94a G-iessen. voor een v. Ravenstraat 324, Den Haag. Uwkruidenierverkoopt reeds jaren JAN BASTMEIJER ZONEN Gorinchem De Burgemeester der gemeente Heusden, waarnemende de taak van het College van Burge meester en Wethouders, maakt bekend, dat het ingevolge de Wegenwet opgemaakte met bijbehoorende overzichts kaart, op het gemeentehuis voor een ieder ter inzage is neder- gelegd vanaf 1 September 1943 tot 30 September 1943, zijnde de dag, waarop ten gemeente- huize -des namiddags ten 2 ure zitting zal worden gehouden voor het inbrengen van be zwaren of het aanhooren van eene toelichting op schriftelijk ingediende bezwaren. Bezwaarschriften kunnen vóór genoemden datum schriftelijk worden ingediend bij den Bur gemeester. Deze bezwaarschrif ten worden dan bij het ont werp mede voor een ieder ter inzage gelegd. Dé Burgemeester voornoemd, A. M. G. THOMAES. De Secretaris, A. VAN DELFT. Heusden, 3() Aug. 1943. De Burgemeester van Wer kendam maakt bekend, dat zijn besluit van 21 Mei 1943 tot voor de perceelen Sectie A. No 934, 1136, 1135, 2123. 1354 en 2312, gelegen aan de Hoogstraat, door den Com missaris dezer Provincie is goedgekeurd bij besluit van 18 Augustus 1943, G No. 404. De Burgemeester voornoemd, D. A. BRIENEN, L.B. De Secretaris, J. A. TIMMERMANS. wanneer U Uw zaaizaad met Ceresan en Morkit zou heb ben behandeld. Geen schade door het optreden van kiem- schimmels en graanziekten, geen schade door het wegvreten van het zaad door kraaien, duiven en fazanten Van de Gron. klei De WILPO gaf half Juli een opbr. van 25,000 kg. per ha., heeft een mooie vorm en is goed van smaak. Veldgewas boven 28 mM., f3.- beneden maximum telersprijs. J. JENSEMA, Selectiebedr. - Zijldijk (Gr.) No. 2 met regelb. waterkraan, bijzonder fraai model, direct passend in elke petro- <n rn ieumlamp .1 l<->5U (slechts tijdelijk leverbaar). No. 4N compl. hanglamp voor kamer- i-je en stalverlichting TH.'3 No. IN als No. 4N doch zonder hanger q en scherm .1 a.UU past in elke petroleumlamp. Thans kan ieder, dus ook hij, die geen onderwijsacle bezit, de hulpacte Duitsch L.O. be halen. Een prachtige gelegen heid voor hen, die reeds het diploma MULO, H B.S Ly ceum, Gymn. of Handelscor respondentie hebben. U dient Uw eigen belang, als U zich direct aanmeldt voor onzen SNELCURSUS DUITSCH L.O. Breda. Wij geven schriftelijk onder wijs dat inspireert Bestel dan nog tijdig Uw bij Speelgoedmakerij Kruisstraat 9, - 's-BOSCH Volgt onze waarbij mondelinge hulp ge geven wordt. Om in 1944 e«amen te doen, moet men zich vóór 15 Sept. opgeven. Dit jaar slaagde éen onzer cur sisten na zes maanden studie met het gemiddelde cijfer 9. Kosten f 40,- (hele cursus). Vraagt vrijblijvend inlichtingen. De aangewezen kleefstof om Uw zakken, tentzeil, enz. zelf te repareeren. voor de behandeling van Uw vruchtboomen. Alles uit voor raad leverbaar. S 1 e e u w ij Wij kunnen leveren: Donkerroode Eersteling gek. met A Gele Eersteling gek. met A Gele Eigenheimers gek. met A en B. Blauwe Eigenheimers gek. met A en B. Bevelander gek. met AA, A en B. Bintje gek. met A en B. Tegen vastgestelde regeerings- prijs. Teelt en Handel in Zaden, Pootaardappelen en Bloembollen. Telef. 1141 en 1079. kan geschieden op MAANDAG 6 SEPTEMBER a.s. in het schoolgebouw. De Leerlingen moeten vóór 1 October den leeftijd van 6 jaren bereikt hebben. Bezitters van een volledig U.L.O. diploma A en zij die de eerste drie klassen van de H.B.S. of Gymnasium hebben doorloopen, worden zonder examen toegelaten. Anderen moeten een toelatings-examen afleggen, dat op 7 en 8 Sep tember a.s. wordt afgenomen.' Aangifte bij den Directeur, Arkelstraat 45, schriftelijk of mondeling Maandag 6 September a.s. van 10-12 uur. De leerlingen moeten vóór 1 September 1943 den leeftijd van 15 jaar hebben bereikt. De cursus voor de hoofdacte begint Woensdag 8 September om 6,30 uur. HET BESTUUR. IN UURWERKEN, GOUD EN ZILVER gen. huish. bezigheden te verrichten, tevens kan een geplaatst worden. Brieven aan de Directrice, Burgem. Knappert!. 59," Schiedam. Lid Ned. Coll, voor Belasting Consulenten Telers van eigen verbouwde tabak, die een heerlijke pijp, sigaret of pruimtabak willen gebruiken, bestellen nogTleden ons prima recept voor het fermenteeren en sausen van rook- shag- en pruimtabak. Prijs f 2,Zendt postwissel en het recept wordt U toegezonden DEKK TOUWV LEEDEN. AU VERK, TENTEI TOK APZEILEN M. ST AALDRAAD VERHUREN VAN M. VAN DEI BREEDEHAVEN 118 TEL. 2071 DEKKLEEDEN t WERFF b.g.g. 2974 - DEN BOSCH SsOtl Is Jozeph Pietersen advocaat? Deur- waarder? Procuratie-houder? Admi- nistrateur of boekhouder? Welnee, jospeph Pietersen is zakenman A en heeft daarom even hard het land aan boekhouden en formulieren als U, Maarhij legde zijn administratie in vertrouwde^ handen.ken nam .ILIHtl p n ZEVENBEKSCHEN HOEK TELEFOONS tewuftdykz D^uwixunge/i do&t, ge/ie&L ~feds2/t/xjsicL /~i /-\ r rr%/~i \r Zoudt U mij zonder de geringste L (J (J (J/V verplichting Uw gratis brochure willen zenden Naam- Adres:- Woonplaats:-- Prijs per adv. van 24 m.M., enkele kolom, 1 x pl. f 0,70, 2 x pl. f 1,32, 3 x pl. f 1,76. - Voor werkzoekenden en aangeboden betrekkingen1 x pl. f 0,61, 2 x pl. f 1,12, 3 x pl. f 1,53. - (Alles bij vooruitbetaling). Te hnur te Heusden ongem. zit-slaapka mer voor 1 persoon. Eventueel met ge bruik van keuken. Brieven No. 80 aan het Bureau van dit Blad.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 3