„ASEPTUOUT" STALMEST COVEREN NAAIMACHINEHANDEL S, D. Lankhuyzen Go's Bank SUGO Voedingsgewassen in eigen tuin Doodspioeien van Aardappelloof Speciale Reparatie inrichting HALT! HALT! C. M.VAN WIJLEN In- en Verkoop van Antiek Van de Ven's Kleedingwinkel, Waalwijk INLEVERING VAM LUISTERVERGUNNINGEN Voor aanleg Electrische Lichtinstallaties N. B. M. De VÈLO Waschmachine Mij: evaeuatieverhuizingen Papieroogstgaren Vezeloogstgaren J. A. MONSTER HET BRIL BREDA (Ginneken), Belastingzaken GERARD KUIJPERS Te koop gevraagd: Zand, Grint en Wegenverharding Assurantiekantoor „ZUID-NEDERLAND" REPAREERT „G. R.E.V. O." Dr. SCHILLING M. C. OOME - BREDA 36 Marktberichten Burgerlijke Stand „AStPTAZOUT" COEN VAN ORSOUW JUWEELEN, GOUD en ZILVER F\ BALTUS MEIJER Firma JAN VAN MIL - Waalwijk f TECHNISCH BUREAU „ELU0 SPHINX SERVICE STATION v De grootste Puntenwaarde GROEIN's Naaimachinehandel MAKfcLAARDIJ KLERKX Telef. No. 15, Raamsdonksveer Agentschap van de^Amsterdamscne Bank N Y Amsterdam. RAVENS WA A Y'S KOFFIE-SURROGAAT cent per 250 gram HEUSDEN. VEEN. WIJK EN AALBURG. ASEPT AFABRIEK DELFT Telefoon 532 (3 lijnen). Te koop gevraagd in iedere hoeveelheid Verzending alleen per schip. Prijsopgave franco boord. C. J. EINE, Mesthandel, Breda Qinqpkenweg 116 Telef. 4582 MUZIEKHANDEL HET MEEST VERTROUWD ADRES Verkrijgbaar: Brillantine, iets fijns voor de jonge mannen. Wees wijs en vraagt prijs bij GENDEREN Handel in: Rijwielen, Motoren, Waschmachines, kortom alles zoowel voor den Fietser als voor de Vrouw. AFD. INKOOP: INTERESSANTE PRIJZEN 1 (J2^ séu& tkut paq g&pfb&gr6*'f- ANTIEKE MEUBELEN PORCELEIN AARDEWERK KOPER EN TIN Uw oude vertrouwde Kleedingwinkel ONZE SCHRIFTELIJKE CURSUS BI|ENTEELT N.V. Bijenstand „MELLONA", Santpoort IN SEPT. DE LETTERS E, F, G, H, I EN J. 21 en 22 letter J L. W. GOUDA. EETHEN CBIJ WAALWIJK) WEST BRABANTSCHE POOTAARDAPPELEN ZAAIZADEN Zevenbergen EET qp_n Grootestr. 140 - Telef. 200 - WAALWIJK STjUUR ONS UW BANDENKAART en wij zorgen voor vlot TETERINGSCHEDUK 210 BREDA TELEFOON 4567 Meubel transportbedrijf Ruime ékroge bergplaats voor inboedels JA MOEDER WIEG lenhuis. ZATERDAGS 10-4 Laan ran Mecklenburg 16 De van Ouds bekende American Stoppage Enschotschestraat 170, J. M. VOS geeft het MAATWERK van „HUIS VAN FIJNE MAATKLEEDING" Kerkstraat 46 Telefoon 4478 Den Bosch ROTTERDAM kunnen wij nog normaal leveren door heel Nederland per scheepslading vóór of op den wal Bemiddeling voor, de transportvergunning wordt verleend. .Kraanstraat 14 Telefoon 4089. Buiten Kantoortijd: Tel. 215, Raamsdonksveer. M. BLIJLEVENS WAALWIJK LEVERING en REPARATIE van ALLE MERKEN NAAIMACHINES ONDERDEELEN GROOTESTRAAT 241 WAALWIJK. Citadellaan 75-77 - Tel. 3900 - 's-HERTOGENBOSCH. Verstrekt HANDELSCREDIETEN tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent Rek.-Cour. met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenl. Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. KOOPT en VERKOOPT vreemd Bankp|pier. Verzilvert Cou pons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt OELDEN DEPOSITO, rente vergoeding volgens overeenkomst. VERHUURT SAFE LOKETTEN. (Prijzen naar grootte der kastjes.) Nadere inlichtingen verstrekt de Directie. Smaakt als echte koffie. Een bijzonder geurige samenstelling en toch ook maar Vraagt Uw winkelier! N.V. v.h. M. Ravenswaay Zn. Oorinchem. SCHAPENFOKKERIJ. Op de 25 Augustus j.l. te 's-Bosch gehouden 14e Noordbrabantsche Scha- penfokdag gaven zich vele fokkers oj> als lid van het Stamboek. Door de verkeersmoeilijkheden moeten wij de ko mende maj aarsinspectie zooveel mogelijk vereenvoudigen en zullen allleen die fokkers worden bezocht, weitóe zich daarvoor uiterlijk 13 Sept. a.s. schrif telijk aanmelden bij het Secretariaat: Rijks veeteeltconsulentschap, Ceintuur- laan 47 te Breda (Post Ginneken) on der vermelding van naam en volledig adres, alsmede van de oornummers van die dieren, welke zij gekeurd wenschen te hebben. Door de groote belangstel ling moeten wij' onze toevlucht nemen tot de pers, om zooveel mogelijk allen te bereiken. CLANDESTIENE SLACHTING IN GROENTENRAKHUIS: Enkele controleurs van den C.C.D. hadden dezer dagen aanwijzingen gekre gen, dat in de omgeving van den Haag clandestien zou worden geslacht. Den geheelen nacht werd door hen gepost. Toen er na langs vergeefs wachten niets gebeurde, besloten de oontroleurs een inval te doen in een groentenpakhuis in de buurt, waar Zij' veronderstelden, dat de clandestiene slachting zou geschie den. Daar troffen Zij1 inderdaad een ge heel geslachte koe aan. Waarschijnlijk had de slachting plaats gehad reeds v r de controleurs met posten begon nen, Want de dader was niet meer aan wezig; hij' is evenwel bekend. Terloops werden in de schuur van den groentenboer .nog 12 kisten appelen in beslag genomen, die bestemd waren voor den zwarten handel. POOTAARDAPPELEN IN CONSUMP TIE GEBRACHT. Het i s van het grootste belang voor onze voedselvoorziening, dat de kost bare pootaardappelen hun bestemming bereiken en niet in consumptie worden gebracht. Meermalen echter verdwij nen groote partijten in den zwarten han del, waarbij1 de overtreders soms zeer geraffineerd te werk gaan. Kort gele den hielden controleurs van den C.C.D. een aardappelhandelaar uit Rotterdam aan, die een partij1 van 50.0000 kg door den Nederlandschen Algemeenen Keu ringsdienst goedgekeurde pootaardap pelen vervoerde. Hij' bleek deze op re gelmatige wijze te hebben gekocht, ter wijl ook het ver vloer in orde scheen, fdaar dit gedekt was door een geldig geleidebiljet. Bij het verdere onderzoek, dat dezer dagen naar de afnemers van de poot- aardappelen werd ingesteld, bleek echter dat de partij! in den zwarten handel was gebracht; deels had ziji haar weg ge vonden naar een caféhouder, deels naar twee andere handelaren. Tegen alle betrokkenen is proces-ver baal opgemaakt. DE UITVAART VAN MR. H. REYDON Uit het Departement van Volksvoor-, lichting en Kunsten te 's-Gravenhage waar het stoffelijk overschot stond op gebaard en een défilé plaats vond van het personeel en dat der Kultuurkamer, heeft de uitvaart van wijlen mr. H. Reydon, den vermoorden Secretaris-Ge neraal van genoemd Departement plaats gehad. In een plechtige bijeenkomst te Den Haag schetste de Lei dier de groote verdiensten van het slachtoffer van den laffen moordaanslag en te Lunteren, waar de bijzetting in het familiegraf plaats had, voerde boerenleider Roskam namens den Landstand het woord. P 1794./1 Verantwoordelijk voor den ge heelen inhoud J. H. Roza te Heusden; Uitgever en DrukkerFa. L. J. Veerman, Botermarkt te Heusden. K 1448. ADVERTENTIES GEBRUIKTE MACHINES. Zooals bekend kunnen advertenties betreffende gebruikte machines, vallen de onder de beschikking gebruikte ma chines 1942 niet zonder vergunning wor den geplaatst. Stellers van dergelijke advertenties vragen deze vergunning dik wijls ten ontechte aan bij het Rijksbu reau voor ijzer en staaldergelijke vergunningen dienen echter te worden aangevraagd bij het Bureau voor de metalen verwerkende industrie, Riouw- straat 174186 te 's-Gravenhage. Een uitzondering hierop geldt voor die ad vertenties, waarvoor vergunning wordt aangevraagd door bedrijven, werkzaam op het terrein van de voedselvoorziening landbouwers, tuinders of veehouders. In dit geval dient de steller der an nonce zich te wenden tot het Rijksbu reau voor de voedselvoorziening in oor logstijd, afdeeling Bureau grondstof fen, Lange Voorhout 10 te 's-Graven hage. BONNENVERVALSCHER BERECHT. "Wegens de poging om misdaden te plegen tegen het economische leven in oorlogstijd (vervalschen van levensmid delenkaarten) heeft Frederik Cornells Hundersmarck terecht gestaan voor het Duitjsche Obergericht. Hij heeft le vensmiddelenkaarten gedrukt, doch werd nog intijds gegrepen 'voordat hij in staat was deze valsche kaarten in om loop te brengen. Met het» oog op den ernst van het misdrijf werd hij tot vüjf jaar tuchthuisstraf veroordeeld. In een soortgelijk geval heeft het Obergericht vonnis geveld tegen den schoenmaker Johann Bonnen en den boter handel aar Andries van Ballegooven. Van Ballegooyen had 650 kg boter doen verdwijnen en stond op het punt nog 350 kg boter clandestien te verkoo- pen. Om de verdonkeremaande hoeveel heid boter te dekken, bood hij Bónnen voor het verschaffen van een toewijzing duizend gulden. Deze vervaardigde daar op een toewijzing en gaf deze aan v. Ballegooyen. Bónnen werd veroordeeld tot 4 jaar tuchthuisstraf en een geldboete van 250 gulden, v. Ballegooyen tot een to tale straf van 4 jaar tuchthuis en 1000 gulden boete. Drie medeverdachten, die alleen gepoogd hadden 350 kg tegen verhoogde prijzen te verkoopen, werden wegens medeplichtigheid veroordeeld tot gevangenisstraffen van 9 en 6 maanden alsmede tot geldboeten. ONGENOODE GASTEN. Een handelaar in manufacturen wo nende aan de Apollolaan 'te Amsterdam, die eenigen tijd met vacantia was ge gaan, moest bij zijn terugkeer ervaren, dat tijdens zijn afwezigheid onge- wenschte bezoekjers het huis hadden geïnspecteerd. Een groote partif ef fecten, een hoeveelheid contanten te zamen ten bedrage van f 151.930, ble ken verdwenen te zijn, alsmede een aantal sieraden, (o.a. een gouden col lier met hanger) en een hoeveelheid ta felzilver. Blijkens het onderzoek heb ben de inbrekers nadat zSj via een gara ge op een bal con waren geklommen, een spanjoletsluiting geforceerd, waar na zij vrij spel hadden. LAAT UW MOESTUIN NIET VER- WAARLOOZEN. Wanneer in het najaar de aardappe len, boonen en andere producten van het veld zijn verdwenen, dan blijven daar nog de onkruiden, het verdorde loover, groenteresten en koolstronken achter. Het is een verkeerde gewoonte van velen, den moestuin of volkstuin in dezen toestand tot in het voorjaar te laten liggen. Want de grassen en andere onkruiden blijven tot diep in 'tnajaar doorgroeien. Ze kunnen nog in ditzelfde najaar tienduizenden zaden voortbren gen,, die zich over den eigen tuin en over de tuinen van de buren gaan ver spreiden. V Inmiddels zijn ook de beruchte kweekgrassen blijven groeien; zij heb ben op vele plaatsen hun kweekdraden in den grond ontwikkeld. Laat Uw tuin na den najaarsoogst niet op dergelijke wijze verwaarloozen. Houdt na den oogst van de aardappe len, boonen en andere producten nog een groote opruiming onder de onkrui den. Verwijdert eeist de"" zaaddragende exempla/en, doch werpt deze niet op den mesthoop. Kweekgrassen worden met hun worteldraden opgerooid en ver wijderd. De overige onkruiden schoffelt men af en harkt men op hoopen. In dien zich daarin geen zaadJragers of kweekworteldraden bevinden, kan men Ze gerust tot organische mest laten verrotten. Verzamel in het najaar ook het rottende loof en de waardelooze groenteresten. Deze kunnen eveneens op den mesthoop worden gebracht. Stel dit niet uit tot in den winter of het voorjaar, doch doet het reeds spoedig. Uw tuin is er mede gebaat. ROTTERDAM, 3l' Aug. Heden werden ter veemarkt aange voerd 1401 dieren, waaronder 30 paar den, 2 veulens, 259 schapen, 684 run deren, 86 nuchtere kalveren, 116 gras kalveren, 220 biggen en 4 bokken en geiten. Prijzen per stuk: Melkkoeien f 1525, 1325, 1125; kalfkoeien f 1500, 1300. 1109; varekoeien f 925, 825, 723r; vaar zen f875, 725, 550; pinken f700. 600. 450. De aanvoer van melkkoeien en kalf koeien was iets ruimer met vasthouden- den handel en constante prijzen, vare koeien aanvoer als vorige week met kalmen handel en iets hoogere prijzen. Vaarzen en pinken aanvoer tamelijk met stroeven handel en iets hoogere prijzen. 's-HERTOGENBOSCH, 1 September. Op de markt van heden waren aan gevoerd 943 stuks, waarvan 820 runde ren, 121 nuchtere kalveren en 2 scha pen-lammeren. De prijzen waren per stuk als volgt: Kalfkoeien en melkvee f 1150, 1600; jongvee f400, 750; graskalveren f 200, 325; nuchtere kalverne f 120, 160, 70. Grootere aanvoer van rundvee, le vendige handel, hoogere prijzen vooral voor gebruiksvee; 233 stuks—voor leve ring. Goede aanvoer van nuchtere kal veren, die allen geleverd werden. Geboren: Wilhelmina Adriana Eliza beth, d. van W. A. C. v. d. Steenho ven en I. J. de Man. Overleden: Nicolaas Arnoldus van Diessen, 61 j. Geboren: Willem B., z. van W. B. de Fijter en C. J. Vos; Pieternella, d. van A. v. Wijk en C. den Dekker; Dirk, z. van A. Kraaij en G. v. d. Bogaard Pieter, z. van G. Verbeek en M. Tim mermans Gerrit G., z. van G. v. Rijs wijk en P. den Dekker; Johanna, d. van T. C. Kwetters en C. Verbeek Poulina E., d. van A. den Bok en A. C. Mans. Getrouwd: F. W. v. d. Velden, 20j. en E. P. C. Zonneveld 19 j. Over de maand Augustus. Geboren: Hendrikus, z. van A. Bou- man en M. v. Rijswijk. Ondertrouwd: G. J. Bouman, 22 j. en C. A. Smokers, 19 js T. v. Aalst 27 j. en J. Nieuwkoop 20 j. Overleden: Hendrika Stegeman, 80 j., weduwe van IJ. v. Berkel. met op het veld, voorkomt het ziek worden van de knollen, vooral wanneer het loof reeds aangetast is. geeft (bij helder weer toegepast en bij voorkeur 's morgens vroeg) reeds na 2 x 24 uur afdoende ver nietiging van het loof. Reeds meer dere jaren in de practijk toegepast. Effectief Onschadelijk voor de huid Goedkoop Ververstraat 69, 's-HERTOGENBOSCH INO £een zeemlap, geen spons, li XV-/ i\vj v altijd zuinig en netjes. JUWELIER GORINCHEM TELEF. 2678 WESTWAGENSTR. 19 qóAM&I GROOTESTRAAT 243 TELEFOON 221 (vroeger Klumperswinkel) - is een groot succes en wordt alom geroemd om de duidelijke, eenvoudige en practische leerstof. CURSUS A. v. beginners f 7.50CURSUS B. v. gevor derden f 10.— elk bestaande uit 15 wekelijksche lessen. Elke maand begint een NIEUWE CURSUS. Vraagt prospecti. Fabriek van Bijenwoningen en gereedschappen voor Bijenteelt. Tel. 8225 - Oiro 29201. De luistervergunningen der verbeurdverklaarde radio-ontvangtoestellen moeten in den loop van het jaar worden ingeleverd bij een postinrich- ting (geen postagentschap). Aan de beurt zijn: In September In October 6 en 7 letter E 7 t/m 9 letter K 8 en 9 letter F 11 t/m 14 idem 10, 11 en 13 letter G 15, 16 en 18 letter L 14 t/m 18 letter H 19 t/m 23 letter M 20 letter I Verschuldigde luisterbijdrage: tot en met de maand waarin het toestel is gevorderd. Aan deze betalingsplicht moet geheel zijn voldaan. Giróbetalingsbewijzen bijvoegen I Te veel betaalde gelden: kunnen worden teruggevraagd door op de adreszijde van de vergunning een desbetreffend verzoek te stellen. NAAR Telefoon 159 alle soorten en merken Waschmachines en Wringers Vakkundig Bill ij k Vlug. Stationsweg 1 - Telef. 2440 GORINCHEM Belast zich met r auto, schip of spoor. BILLIJKE PRIJZEN voor alle voorkomende verhuizingen ook naar het buitenland GROOTESTRAAT 147 ook voor UW BABY hebben wij nog 'n aardige WALTER KLERKX Waalwijk Zendt mij Uw aankoopvergun ning voor bovengenoemde ar tikelen. Deze worden met spoed door mij behandeld. GORINCHEM. H. VAN DER VEN. DEN BOSCH STRAAT 30 t/o HET POSTKANTOOR A w JL A*. Jk. AK 4W Ak. Ak. C. P. DE HOOG, Belastingconsulent N.I.v.B., Visschersd. 68 Gorkum Telefoon 2978 is, wegens uitbreiding der zaak, overgeplaatst van Lange Nieuwstraat 33 naar Tilburg - Tri. 8295. Gaten in Uw kleeren? Een winkelhaak in Uw jas? Mot gaten? Wij stoppen alle weefsels onzichtbaar. Voor Heusden en Omgéving Depothouder GenderschendijkB 11 Genderen Hand- en Trapnaaimachines, Kleer makersmachines en ijzeren Traptafels. Defect geen bezwaar. Brieven met opgaaf van prijs aan Vierambachtsstraat 114 - Telefoon 39653 STATIONSSTRAAT 29 Ik zeg maar: „Manne bfiive mênne"Deer heb ie nou onze huisknecht Vroec~re liep ie me voorbij en nouPsstMinaik kom nog even in de keuken." .Ja, nu ik. die fijne cake met i ROER-OM bak." MINA BAKGRAAG SPREEKT: Het o* oeR- EEN „PEJA" PRODUCT ONROERENDE GOEDEREN HVPOTHEKEN - ASSURANTIËN C. B. VAN DE WAL Zoon FINANCIERING van auto's, gasgeneratoren, paarden, wa gens, vlug en voordeelig door eigen financieringsmaatschappij. HYPOTHEEKVERSTREKKING en ASSURANTIES op alle gebied, scherp concurreerend.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 4