UITGAVE FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Onvoorwaardelijke capitulatie van Italië. Begrafenis van Koning Boris. No 6359 Vrijdag 10 September 1943 Buitenland VEIiD U1STEREN Officieele Landbouw mededeelingen Officieele Berichten UNO VAN Dit blad verschijnt VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: ^jer 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. 1 Bij onze agenten tl cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. Advertentifin24 m.M. f 1.32. Elke m.M. meer 51/, cent, Qroote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 oor Ingewacht. Wapenstilstand toegestaan. Geen verrassing te Berlijn; noodige maatregelen reeds genómen. voor de Provincie Noord-Brabant. Inzameling van eikels, kastanjes, en beukenootjes. Belangrijk besluit voor verplicht verzekerden rf voor het land van Hensden en Aitena, de Langstraat en de Bommelerwaarit Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Berlijn, 8 Sept. (D.N.B.). De officieele Britsche berichtendienst heeft hedenavond u t het hoofdkwartier van generaal Eisenhower bekend ge maakt, dat de ltaliaansche regeering de onvoorwaardelijke capitulatie van de ltaliaansche strijdkrachten heeft aange boden. Eisenhower heeft, volgens dit be richt de capitulatie aanvaard en Italië een militairen wapenstilstand toegestaan welke door zijn vertegenwoordiger en een lasthebber van maarschalk Bado- glio js onderteekend. De wapenstilstand is met de onderteekening terstond van kracht geworden. Intusschen heeft ook Badoglio terwijl de koning en hij zelf nog op 3 Sept. iedere gedachte van dien aard als Mster van de hand gewezen hadden in een communiqué voor den Ro- meinschen omroep de capitulatie beves tigd. Mij gaf toe Eisenhower om wapen stilstand gevraagd te hebben, in feite heeft de onderteekening reeds op 3 September plaats gevonden. De ltali aansche strijdkrachten moeten dienover eenkomstig -aldus verklaarde hij iedere vijandelijke handeling tegen tie Engelsch-Amerikaansche strijdkrachten staken. Sedert den misdadigen aanval op den Duce op 25 Juli en den met de En- gelschen en Amerikanen voorbereiden Putsch ter verwijdering van de aan liet bondgenootschap trouwe fascistische re geering was de Duitsche leiding voor bereid op dit openlijke verraad van de huidige ltaliaansche regeering en 'zij heeft derhalve 'alle vereischte mili taire maatregelen genomen. De verra derlijke aanslag op de verdedigers van Europa za? ten slotte 'precies zoo ruis-, lukken als alle soortgelijke onderne mingen. Commentaar van het D.N.B. Ten aanzien van het wapenslilstands- 'aanbod van Italië, schrijft de hoofd redacteur van het D.N.B., dr. Her mann Rau: Er behoeft wel nauwelijks op ge wezen te worden, dat het verzoek om een wapenstilstand van de regeering Badoglio voor de Duitsche bevoegde kringen op geenerlei wijze als een ver rassing is gekomen. Het was sedert den val van Mussolini reeds direct nog slechts een kwestie van tijd, want de ze Putsch van 25 Juli want daarom ging het n.l. was door Badoglio en de achter hem staande kringen niet ondernomen om door sterker concen tratie van de krachten den strijd om tlalië met meer succes dan tot dusver te kunnen voortzetten, maar uitsluitend met het sedert lang voorbereide doel onder verbreking van de bondgenoot- schapsovereeiikomst^met Duitschland en Japan het. uittreden van Italië uit den oorlog ten uitvoer te kunnen leggen. In de ltaliaansche pers en in den Italiaanschen Omroep begon dan ook van dit tijdstip af steeds sterker, dui delijk aan het adres van den vijand gericht, het solliciteeren naar gunstiger vredesvoorwaarden. Reeds in dit sta dium echter bleek, dat de regeering Badoglio niets anderè had gedaan dan de waanzinsdaad van de vroegere Duit sche regeeringen van 1918 te herhalen. Door den/ wensch van den vijand te vervullen, zich te ontdoen van de ei gen leiding, bewijst zij haar feitelijke zwakheid en leverde zich daarmede op genade en ongenade uit aan een on- verbiddelijken naar de politieke en mi litaire vernietiging van het land stre- veriden tegenstander. De val van bet fascistische regiem interesseerde Washington en Londen op het oogenblik, waarop hij was geschiedt, in het geheel niet meer. Het antwoord van Churchill op het vertrek van den Duce was, dat de Angelsaksische mo gendheden Italië nu in zijn eigen vet wilden laten gaarsmoren. Het nieuwe ltaliaansche regime echter ontwikkelde zich volgens de wet van de zwakheid, nadat het begonnen was, verder. Het was de -ondermijningselementen in het eigen volk niet meer meester, vefor welke het met den 25sten.Juh weer de poorten voor een toenemenden in vloed had geopend. Wat de regeering- Badogliö geloofd had te kunnen ver mijden, is thans na enkele weken een feit geworden. Nog op hetzelfde oo genblik, waarop zij bet ltaliaansche volk in kennis bracht van haar wapenstil standaanbod deelde de Angelsaksische berichtendienst mede, dat een clausule der militaire voorwaarden van den wa penstilstand de ltaliaansche regeering verplicht j,zich accoord te vjerklareu met de politieke, economische en fi- nancieele voorwaarden der geallieerden, die later opgelegd worden." Er behoort geen profetische blik toe om thans reeds te kunnen voorzien, dat Italië, hetzij onder Badoglio, hetzij on der ziijn o,pvolgers, het lot zal onder gaan van den; overwonnene op de meest meedoogenloo'ze wijze. Wat Duitschland betreft, zooals de dingen ervoor staan, zal wel jiiemand aannemen, dat de mjjitaire afweerkracht v'Sh Duitschland door het uittreden van Italië uit den oorlog op eenigerlei wij ze benadeeld wordt. Het zal ook alge meen wel als natuurlijk beschouwd wor den, dat ook de militaire voornemens van Duitschland, die gekenmerkt wor den door een vastberaden en intransi gente verdedig'ing van het continent tot aan de overwinning door de ge beurtenissen van thans niet in het minst geraakt worden. IWEERMACUTBERICliTEN. ZWARE. STRIJD IN ZUIDEN VAN OOSTELIJK FRONT. Uit het hoofdkwartier van den Führer, 7 Sept. Het Oppercom mando der Weermacht deelt mede: In het Zuiden van het Oostelijke front waren onze troepén gisteren in zeer zware afweérgevechten tegen ster ke Sovjet infanterie- en pantserstrijd krachten gewikkeld. Van het overige' Oostelijke front wor den, afgezien van plaatselijke gevfc'its- activiteit aan het Kcebanbruggenhoofd en in het hooge Noorden, geen bijzon dere gebeurtenissen gemeld. Eenheden der Duitsche oorlogsma rine hebben in de Finsche Golf aan de .Oostkust van de Luga-baai, landings pogingen van So vfje t-s too tt roe pe n af geslagen en daarbij twee kleine lan- dingsbooten in brand geschoten. Bijl een nachtelijk gevecht werd een vijande lijke motortorpedoboot tot zinken ge bracht. De vijand verloor gisteren - aan het Oostelijk front 144 pantsers ën 59 vliegtuigen. Op het Calabrische schiereiland had den. onze bewakingstroepen slechts ge ring gevechtscontact met den vijand. Ten Noorden van Palmi werd een Brit sche- aanval afgeslagen. Vijandelijke formaties bommenwer pers drongen gisteren, begunstigd door nevelig weer, Zuidwest- Duitsch ge bied binnen. Zij' werden door jacht- vliegers en luchtdoelartilljerie ver strooid en kwamen daardoor niet tot een, geconcentreerden aanval. Verschei den zAvaar beschadigde vijandelijke vlieg tuigen landden op Zwitsersch gebied. Door het werpen van bommen op de steclen Stuttgart en Straatsburgont stonden verliezen aan menschen en schade. In den afgeloopen nacht vielen Brit sche bommenwerpers het gebied van Munchen aan. Ook zlij werden reeds voor het bereiken van het doel verstrooid. Er ontstond schade in woonwijken en aan openbare gebouwen der stad als mede in eenige plaatsen in Zuid-Beie ren. De bevolking leed verliezen. Bijl de gisteren ondernomen aanval len overdig en des nachts vernietigden luchtveixledigingsvtrijidkrachten volgens tot nu toe binnengekomen nog niet complete berichten, 53 viermotorige Brit sche en Amerikaansche bommenwerpers Formaties van het luchtwapen bestre den in den afgeloopen nacht op doel treffende wijze sterk bezette vliegsteun- punten van den vijand in het gebied van Cambridge. Twee' Duitsche vliegi- tuigen worden vermist. Van 511 September. Begin 20.15 utir. Einde 07.00 uur. Van 1218 September. Begin 20.00 uur. Einde U7.00 uur. bommen voor het grootste deel lukraak boven de landelijke gemeenten van Zuid- Duitsehland uit te werpen. Naar' het D.N.B. nader verneemt is het zoeken naar overblijfselen van de neergeschoten Amerikaansche bommen werpers nog niet geëindigd. Thans staat echter reeds vast, dat de Ameri kaansche formaties bommenwerpers zeer zware verliezen hebben geleden. Tot nu toe heeft men 40 neergeschoten vier motorige bommenwerpers geteld. Dit aantal zal waarschijnlijk nog wet veel grooter worden. BRITSCHE AANVAL OP MUNCHEN Berlijn, 7 Sept. (D.N.B.). In den affeloopen nacht richtte zich, naar het D.N.B. verneemt, de Britsche bomterreur tegen de bevolking van Munchen. Brisant- cri brandbommen ver nielden talrijke woonhuizen en troffen drie ziekenhuizen, verscheiden kerken, scholen en een tehuis voer ouden vah dagen. De Britsche bommenwerpers, welker ge con cent re eerde aanval op de stad1 door de Duitsche luchtverdediging ver hinderd werd, lieten hun bommen, ten deele noodgedwongen, boven een aan tal kleine ^plaatsen en plattelandsgemeen ten vallen. LUCHTAANVAL OP BRUSSEL. Berlijn, 7 Sept. (D.N.B.). Vrijl sterke formaties van het Britsch- Amerikaansche luchtwapen hebben, in de ochtenduren van 7 Sept., de stad Brussel aangevallen. Zij wierpen tal - rlijike brisant- en brandbommen op de dichtbevolkte woonwijken der stad, zoo- dat de bevolking zware verliezen (eed. ZOON VAN PRINSES HERMINE GE SNEUVELD. Aan het Oostelijk front is op "9 Aug. j.l. kapt. dr. Hansge^g prins Schö- naich-Carolath, de oudsTC zoon van prin ses Hertnine van Pruisen, weduwe van wijlen Keizer Wilhelm II, gesneuveld DRIEMOGENDHEDEN.- CONFERENTIE. Genève, 6 Sept. (D.N.B.). Volgens een Exchange-bericht uit Washington zou thans een principieele overeenstemming zijn bereikt tusschen de Vereenigde Staten en Groot-Brittan- nië eenerzijds en de Sowjetunie ander zijds inzake het houden van een drie- mogeridhedenconferentie. Op het oogen blik worden beraadslagingen gevoerd omtrent plaats, datum en deelnemers. In verband daarmede zou kunnen ver zekerd worden, aldus wordt in liet be richt verder gezegd, dat Roosevelt en Churchill bereid zijn „groote afstan den" af te leggen om met 'Stalin per soonlijk -een ontmoeting te hebben. LEVENDIGE STRIJD IN ZUID- CALABRlë. Centrum van Napels aangevallen. Rome, 7 Sept. Het ltaliaansche weermachtbericht luidt: Tijdens de ordelijke, langzame terug trekkingsmanoeuvre in het kustgebied van Zuid-Cal^brië hebben zich tus schen vijandelijke voorhoeden en achter hoeden van de verdediging levendige gevechten ontwikkeld. In de wateren van Sicilië is een schip door onze vliegtuigen getorpedeerd. Duitsche vliegtuigen hebben boven de haven van Bizerta talrijke bommen uitgeworpen. Een groot aantal viermotorige vijan delijke vliegtuigen heeft het Centrum van de stad Napels aangevallen, en ern stige schade veroorzaakt. Ook plaatsen in de provincie Napels en Salerno wer den aangevallen, waarbij groote scha de ontstaan is. Drie vijandelijke vliegtui gen werden» door Italiaansch-Duitsehe jagers neergeschoten. Een ander toestel werd vernield door de artillerie van een konvooi. DE LUCHTAANVAL OP ZUID- DUITSCHLAND. Berlijn, 7 Sept. (D.N.B.). De Amerikaansche formaties bommen werpers, die in de ochtenduren van 6 Sept. via Noord-Frankrijk naar Zuid- Duitschland zijn gevlogen, werdei^door de terstond voor den afweer opgeste gen Duitsche jachteskaders belemmerd in de uitvoering van haar plannen. De vijandelijke formaties bommenwerpers werden verstrooid en gedwongen haar Onder deelneming van de geheele bevolking der hoofdstad van Bulgarije vonden Zondag de rouwplechtigheden plaats voor Z. M. Boris III. De plechtigheden begonnen in de kathedraal Alexander Newski, waar de rouwmis werd opgedragen. In de ka thedraal, waren aanwezig H. M. Ko ningin Johamra met prins Cyril en de andere leden van de koninklijke familie. Mede waren aanwezig vele hoogwaar- dighéidsbekleeders, buitenlandsche dele gaties, enz. Na de H. Mis werd de kist met het stoffelijk overschot van den overleden vorst uit de kerk gedragen' en op de Het wapen moet onderhouden worden. Deelnemers aan een weersportkamp var de HJ bij het schoonmaken der geweren Fritz Emde/Slapf/Pax m affuit gelieven. De rouwstoet trok van de kathedraal door de voornaamste stra- terf der stad naar het statidn, terwijl honderdduizenden menschen het schouw spel gadesloegen.. De officieele plech tigheden eindigden op het station van Sofia. Het stoffelijk overschot is per spe- cialen trein van de hoofdstad des lands naar, Kotsjerinowo overgebracht. Op alle stations waar de trein stopte waren de boeren en boerinnen van hein de en. verre toegestroomd om aan hun koning de laatste eer te bewijzen. In een grafkelder aan.de voeten van den Jïeiligen Johannes werd het stoffe lijk overschot van tsaar Boris bijgezet. De eenvoudige marmeren plaat, waar onder thans de tsaar zijn laatste rust lij aats gevonden heeft, draagt het op schrift: „Boris III, tsaar der Bulga ren, 30-1-1894" en daaronder 18-8-'43. Onder de gezangen van'de monniken en de saluutschoten van alle Bulgaar- sche garnizoenen en onder het luiden der klokken van het klooster werd de kist neergelaten. Groot-Admiraal. Riider heeft Zater dagavond aan de baar van koning Ba- ris op plechtige wijze den krans van den Führer van het Groot-Duitsche Rijk neergelegd. Leden van de Duitsche de legatie woonden de plechtigheid - bijl. TREINRAMP IN DE V. S. 150 a 200 -dooden. Stockhlom, 7 Sept. (D.N.B.). Naar United Press meldt, is de ex- presstrein New-York-Washington van de Pennsylvanische spoorwegmij. Congres sional Ltd. ontspoord. Daarbij zijn 150 tot 200 menschen om het leven ge komen en vele gewond. 10 der 11'wagens van den trein lie pen uit de rails en schoten over elkan der. Tot de reizigers, flie ongedeerd zijn gebit ven, behooren de bekende Ame rikaansche publicist Roy Howard en zijn vrouw en de Chineesche schrij ver Lin Joe-tang. 4 Volgens de verklaringen van perso nen, die de ramp overleefd hebben, scheidde de trein zich kort voor het ongeluk in twee deelen. Spoorwegbeambten hebben verklaard, dat volgens het voorloopige onderzoek een defect wiel een asbreuk heeft ver oorzaakt. Binnen 24 uur heeft zich nog eèn tweede spoorwegongeluk voorgedaan ditmaal op ongeveer 20 mijl van Syra cuse in Kansas, zoo wordt uit Philadel phia gemeld. Volgens den Britschen berichtendienst hebben bij djjj ongeluk 71 personen den dood gevonden, 123 meerendeels ernstig gewonllen zijn naar ziekenhuizen overgebracht. In de weersportkampen der Germaansche Jeugd. In Seeboden aan het Millstadter Meer, waar het weersportkamp der Germaansche jeugd ge houden wordt, komen Noorsche, Deeirsche, Vlaamsche, Nederlandsche en Duitsche jongens vrijwillig bijeen voor een militaire vooropleiding. In een leergang van vier weken in een der mooiste streken van het Groot Duitsche Rijk heeft naast den velddienst en sportbeoefening een scholing in wereldbeschouwing plaats en het gemeenschappelijk beleven van dezen tijd bindt de jongens tot een hechte kameraadschap, die over de dagen in het kamp verder zal werken voor de toekomst van Europa. - Een Nederlander, die als ^-man aan de gevechten In het Oosten heeft deelgenomen, werkt als instructeur bij den dienst te velde -Bildberichter/Sanden/PBZ-Recla/Pa* m BRUINE EN/OF WITTE BOONEN- PIKSEL VOOR MESTCONTRACT- VARKENS. De Voedselcommissaris voor Noord- Brabant jdeeit mede, dat bruine en/of witte boonenpiksel kan worden toege wezen ten behoeve van mestoontract- varkens. Degenen, die een of meer varkens mesten op contract, kunnen een ver zoek om boonenpiksel indienen bij den plaatselijk bureauhouder, waaronder zij ressorteeren. Opgemerkt zij, dat het boonenpiksel in verband met vergittigingsgevaar nim mer ingekookten toestand mag vervoe- derd worden. In gekookten toestand vormt het echter een goed varkensvoe der. Verzoeken dienen voor 15 Sept. a.s. te zijn ingediend. BRANDSTOFFEN VOOR POTER-BEWAARPLAATSEN De houders van poter-bewaarplaatsen, zullen evenals vorig jaar een brandstof- toewijzing ontvangen voor het vorst- vrij bewaren van pootaardappelen. Zij dienen daartoe voor 1 October 1943 via bun plaatselijk bureauhoudei bij de afdDorschen van den Voedsel commissaris in fTilburg een aanvrage in te dienen op een formulier, hetwelk vanaf 21 September bij1 alle plaatselijk bureauhouders verkrijgbaar is. Aanvragen, welke per 1 October '43 niet volledig ingevuld en onderteekeiid in het bezit zijin van genoemde af dee ling kunnen niet meer worden behan deld, daar slechts een bepaalde hoe veelheid brandstof beschikbaar 'kan wor den gestéld, welke hoeveelheid onder de aanvragers zaJ worden verdeeld. De wnd. Voedseloomm. v. N.-Bf. De zomer spoedt ten einde. Nog lut tele dagen en de kastanjes, eikels en beufkenootjes zullen vallen. Ook dit jaar is de inzameling van deze vruéhten,-1 die, hetzüil direct, hetzij indirect ?voor onze voedselvoorziening van belang zijn, van rijkswege geregeld, want onder de tegenwoordige omstandigheden moet ook van eikels, kastanjes en beukenoot jes het grootst mogelijke rjendemenl worden verkregen. Ieders medewerking is noodig, opdat geen vruchten op den grond blij1 ven liggen en vergaan. De inzamelingsactie, die onder leiding- staat van het Aan- en Verkoopbureau van Akkerbouwproducten (A.V.A.),Be - zuidenhqjitscheweg T5, 'srGravenhage, heeft het vorige jaar zeer bevredigende resultaten opgeleverd. Verwacht mag worden, dat de nu reeds eenige jaren beproefde organisatie van de inzameling een zoo hoog mogelijk opgevoerde .op brengst van den oogst 1943 tot haar beschikking zal krijgen. De opbrengst is afhankelijk van twee factoren: de stand van het gewas en den omvang van de inzamelactie, name lijk het aantal rapers en ben tijd, dien zijl aan het inzamelen kunnen geven. Helaas staat de oogst van de beuke- noten er dit jaar minder goed voor, want het dreigt een slecht beukeno- tenjaar te worden, in tegenstelling met 1942. Moge daarom een grooter aan tal rapers, die intensief zoeken voor voldoende tegenwicht zorgen. Eikels en kastanjes beloven een-vrij goeden oogst. De oogst is ditmaal vroeg. De ver- wachtiri|r is, dat de eikels reeds om streeks 15 September zullen gaan vallen. De rapers kunnen dan in het geweer komen, want er is een aardig daggeldje te,verdienen. De rapers ontvangen voor de eikels 10 cent, voor de kastanjes 4 cent en voor de beukenootjes 30 cent per kg. Ieder, die wil, kan aan de actie meedoen. Vergunning is er niet voor noodig en voor het vervoer ën de aflevering aan den agent van hoe veelheden kleiner dan 50 kg behoeveh 'geen formaliteiten in acht te worden genomen. Men weet zoo langzamer hand wel dat de vruchten in het alge meen zoo droog mogelijk moeten zijn en vrii dienen te zijn van doppjen, of bolsters, zand, steenen en ander vuil. Het land is voor de inzameling weej verdeeld in tien districten, met elk een hoofdagent aan het hoofd/ deskundi gen op het gebied van boschbouw, boomkweekerij en zaadteelt. De hoofdagente^ hebben in he^ al gemeen tot taak maatsegelen te treffen voor de inzameling in liun werkgebied en voor het vervoer naar de verwerkers. Onder goedkeuring^van het A.V.A. zul len zij agenten aanstellen. Als agent kunnen fungeeren, personen, die in ze kere mate van de producten op de hoogte zijn en over voldoende opslag-, ruimte beschikken. Het strekt uiteraard tot» aanbeveling, ais zij zich reeds vroe ger met deze soort arbeid hebben bezig gehouden. Wie agent wil worden, moet zich niet met het A.V.A., maar met den hoofdagent van de streek, waar hij woont, in verbinding stellen. De bezitters van afgesloten, parti culiere terreinen rijn verplicht, omzoo dra de hpofdagent dit eischt, de vruch ten aan den plaatselijken agent af té leveren. Wenschen de grondbezitters die niet zelf te laten verzamelen, dan moe ten rij toestaan, dat rapers, door den agent aangewezen, de eikels kastanjes en beukenootjes zullen verzamelen. De organisatie voor de inzameling is gereed. Alle landgenooten die daar toe in de gelegenheid rijn, worden op gewekt aan de actl^ méde te wer ken. De voedselvoorziening van ons volk is er mee gediend. De namen en adressen van de hoofd agenten, voor wat onze streek betreft, zijn foor Noordbrabant: de Firma wed. De Bie-v. Aalst te Zundert. Voor Gelderland: de Nederlandsche Heidemaatschappij1 te Arnhem. Voor Zuidholland Gebr. v. d. Giessen te Zwiijkidrecht. Regelen voor een verblijf buiten de plaats van inwoning van 30 dagen of minder. Voor ingevolge het Ziekenfondsenbe- sluit verplicht verzekerden, die meer dan 30 dagen achtgreen buiten hun woonplaats vertoeven en geneeskundige hulp behoeven, bestaats reeds geruimen tijd een regeling. De commissaris, belast met het toezicht .op de ziekenfondsen, heeft thans ook, regelen gesteld voor een verblijf van 30 dagen of minder. De rechtstreeks of indirect verplicht verzekerde, diie zich voor een verblijf van 30 dagen of minder buiten Zijin woonplaats bevindt en geneeskundige verzorging lvan noode heeft, dient, zoo h'ij zich tot een arts, tandarts, apothe ker of vroedvrouw wendt, zich aan stonds als verplicht verzekerde bekend te maken, met het verzoek om op de af te geven rekening of kwitantie den naam van het algemeen ziekenfonds te vermelden. Deze stukken moeten door den ver plicht verzekerde aan het algemeen zie kenfonds, waarb'ij hij is aangesloten, worden overgelegd, onder Bijvoeging van een verklaring van den huisarts, specialist of tandarts, die de hulp! ver leende, dat deze uit medisch oogpunt zoo noodzakelijk was, dat daarmede niet kon worden gewacht tot de terugkeer van den betrokkene in Zijn eigen woon plaats. Voor de op dezen grondslag te ver- leenen geneeskundige verzorging gelden verder de gewone voorschriften en be perkingen. Voor opneming op medisch voor schrift in een ziekenhuis in de tijdelijke iferbllijfplaats geldt niet de eisch, dat het algemeen ziekenfonds vooraf een machtiging moet hebben verleend,d och wel is het in dit geval noodzakelijk, dat de rechtstreeks'ch verzekerde zoo mogelijk voor de opnqming en anders uiterliik binnen een week een schrifte lijke kennisgeving aan zijn zieckenfonds doet toekomen. Hetzelfde geldt voor het ziekenvervber. 'Met een te late kennis geving kan alleen genoegen wordien genomen, indien de ziektetoestand van den verzekerde dit onvermijdelijk maakte. Betreft het een gev^l, waarin 'de ziektetoestand reeds in de eigenlijke woonplaats was geconstateerd^, terwijl het verblijf elders niet om gezondheids redenen noodzakelijk was gebleken, dan worden de gemaakte kosten nïet door het algemeen ziekenfonds vergoed. Hierop is echter een uitzondering toegelaten, n.l. wanneer de behande lende-geneesheer opneming, van denver- zekerde in een ziekenhuis in Zijn tijde lijke verblijfplaats noodzakelijk acht. In dit geval neemt het 'algemeen zieken fonds de ziekenhuis verpleging tot op zekere hoogte voor Zijn rekening. Wanneer een verplicht verzekerde, rich voor ten hoogste 30 dagen naar een andere verblijfplaats in Nederland begeeft en duurt rijn verblijf daar tegen zijn aanvankelijke verwachting In langer, dan dient de rechtstreeksch verzekerde hiervan onverwijld aan zijn algemeen ziekenfonds kennis te geven. Gaat iemand buiten de woonplaats van rijn gezin gedurende rnleer dan 30 dagen werkzaamheden verrichten en komt hüji door de aanvaarding van deze werkzaamheden onder het ziekenfonds- besluit te vallen, dan moet hdJg begin nen met zich aan te melden biij een al gemeen ziekenfonds in de woonplaats van zijn gezin. Een punt van Bijzonder belang is ten slotte nog, dat indirecte verzeke ring van gezinsleden van een recht streeks verzekerde ontstaat of voort duurt, indien de wil tot samenwoning van den rechtstreeks verzekerde en die gezinsleden aanwezig is, doch niet kan worden verwezenlijkt tengevolge van oorlog, oorlogsgevaar of andere bui tengewone omstandigheden als evacu atie, woningnood en dergelijke of door dat de nechtst reeks-vferzekerde buiten de woonplaats van rijn gezin werkzaam heden verricht. LEVERING NEGOT1E-PULP. Niet-bieten-verbouwers, welke natte pulp willen ontvangen, moeten deze voor 12 Sept. a.s. aanvragen- bij de agenten der suikerfabrieken onder opga ve van het bedrijfsmaximum per 1 De cember 1942 en het aantal paarden van 1 jaar en ouder volgens de regi stratie van 2 Mei 1943. Hoewel ieder vrij is in het aan te vragen kwantum, zal het van de om-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1