voor het tand van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelernaard Mussert, Procclamatie van UNÖVAN Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN' - HEUSDEN. Flinke kerels melden zich nu voor de Waffen-SS en de Landwacht Voedingsgewassen in eigen tuin No. 6360 Vrijdag 17 September 1943 Mussolini bevrijd. VERB 1ST EREN I Dit blad yerschijnt VR IJ DAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 11 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. Adrertentiën24 m.M. f 1.32.' Elke m.M. meer 51/» cent. Qroote letters naar plaatsrpimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 otjr ingewacht. Buitenland .WEERMACHTRERICHT. Aan ons volk. Bekendmaking. Comunicato. Noordzeekanaal en omgeving verboden gebied voor vaartuigen. Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden DUITSCHERS TEN Z.O. VAN SA LERNO IN DEN AANVAL. Uit het hoofdkwartier van den Führer 14 Sept. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In Noworcssijsk mislukten vijandelij ke aanvallen in hevige straatgevechten. Aan liet froqjj van Krassnodarmeiskoje tot Wjasma v.el de vijand op de oude zwaartepunten met sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten aan.. De vijand werd in hoofdzaak afgeslagen. Plaatse lijke bressen zijn afgegrendeld. In het gebied van Salerno zijln ten Noorden der stad nog hevige gevechten met de zich wanhopig werende Britsche divisies aan den gang. Gevechtsvliegtuigen voor den langen afstand brachten op den Atlantischen Oceaan door bomtreffers ernstige schade toe aan eerPgroot vijandelijk transport schip. Enkele Britsche storingsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht zonder resultaat eenige bommeft laten vallen in West-Duitschland. 'GEALLIEERDEN BIJ SALERNO SCHEPEN ZICH IN. Berlijn, 14 Sept. De A.N.P.-cor respondent meldt: De laatste berichten die hier' van het Italiaanschc strijdtooneel zijn bin nengekomen, maken melding van een volkomen gewijzigde situatie in het ge bied van Salerno, waar- de strijd thans zijd hoogtepunt bereikt schijnt te heb1 ben. De Amerikanen, die in den sector van het ten Zuidoosten der -stad gele gen Eboli opereeren, hebben gisteroch tend' nog een krachtlgen aanval op dé Duitsche stellingen ondernomen, doch deze werd afgeslagen. In den namiddag gingen de Duit- schels daarop tot een tegenaanval over, waarbij de stellingen der Amerikanen doorbroken werden. De gevechten, die "volgens beide partijlen uiterst verbitterd gevoerd werden, kostten den Amerika nen tot dusver acht tót* tienduizeftd dooden, terwijl eenzelfde aantal gewond 'werd of in Duitsche gevangenschap ge raakte. Het schijnt, dat de strijd in dit ge bied snel zijn eind te gemoet gaat, want volgens de laatste Duitsche berichten zijn de Amerikannen, -wier terugtocht in een vlucht ontaard is, begonnen, zich weder in te schepen, tot welk doel een vloot van 50 tot 60 transportsche pen, begeleid door twee sjagschepen en verscheidene kruisers voor Salerno ge reed ligt. De wijze, waarop het terug trekken der Amerikanen geschiedt, is van dien aard, dat van Duitsche zijde vergelijkingen met Duinkerken of Diep pe worden gemaakt. Een gevolg van den terugtocht der Amerikanen is, dat thans ook de positie der Eggelschen, die Salerno zelf bezet houden, onhoudbaar is geworden. Hier aan zal ook het feit, dat de in Cala- brië en Apulië opereerende geallieer de strijdkrachten snel naar het Noorden oprukken, niets kunnen veranderen, daal de afstand, die hen nog van het gebied van Salerno scheidt, vrij1 groot is. Uiteraard toont .men zich van Duit- sAie Zijde over het verloop van den strijd in het gebied van Salerno zeer voldaan. De geallieerden hadden strijd krachten ter sterkte van bijna twee le gers - o.a. van het nog niet over ge vechtservaring beschikkende vijfde Ame- rikaansche leger ontscheept, -doch blijkbaar heeft het hun aan de heer schappij in de lucht ontbroken, hetgeen wel een gevolg is van het ontbreken van de noodige vliegvelden. Te Berlijn aeht men thans de vroe ger afgelegde verklaring, dat een invasie in Italië niet zoo gemakkelijk is als de geallieerden denken,, bevestigd en met vertrouwen ziet men dan ook de ver dere ontwikkeling van den strijd tege moet. In het Zuiden van het Apennijnsche schiereiland rukken geallieerde strijd krachten verder op. Van Duitsche zijde verklaart men, dat dit gebied nief ver dedigd wordt, doch dat men zrch er toe bepaalt, den opmarsch der gealli eerden door achterhoedegevechten te vertragen. Dat belangrijke havens als Tarente en 'Brindisi zoo spoedig -dooi de geallieerden in bezit genomen kon den worden, wijt men aan het verraad van de Italiaansche officieren. Hoofdkwartier van den Führer, 12 Sept. (D.N.B.) Extra bericht. Duitsche valschermtröepen en man nen van den Sicherheitsdienst en der Waffen-SS hebben heden een onderne ming ter bevrijding van den door de verraderskliek in gevangenschap gehou den Duee ten uitvoer gelegd. De over val is» geslaagd. De Duce bevindt zich in vrijheid. De door de regieering Ba doglio overeengekomen uitlevering aan de Anglo-Amerikanen is daarmede ver ijdeld. De bevrijdingsactie is dóór een spe ciaal commando van den Sicherheits dienst der SS en de valschermtroepen met de grootste moeilijkheden voorbe reid. De regeering Badoglio heeft de verblijfplaats van den Duce door bui tengewone maatregelen onder alle om standigheden probeeren geheim te hou den. In het streven om elk spoor van de verblijfplaats van den Duce uit te wisschen, werd zijn verblijfplaats se dert 25 Juli herhaaldelijk gewijzigd. In den laatsten tijd werd hij om de 2 a 3 dagen naar eeH andere gevangenis, naar kazernes, op eilanden en oorlogs schepen overgebracht. Steeds werden voor de bewaking groote militaire for maties gebruikt, die eveneens geregeld werden afgelost. .De directe bewaking werd gevormd door een aïdeeling cara- bitiirie, die bevel had, den Duce bij een event ree !e poging tot ontvluchting, onmiddellijk te vermoorden. Pas in den laatsten tijd gelukte het het- spoor van den weggevoerde- zoo nauwkeurig vast te stellen, dat niet al leen de vroegere verblijfplaatsen, doch ook de tegenwoordige verblijfplaats van den Duce kon worden achterhaald. Tenslotte werd met zekerheid vast gesteld, dat de Duce naar een volkomen ontoegankelijk bergmassief was overge bracht en dat hij' daar onder de smade- iijkste omstandigheden en onder ver sterkte bewaking gevangen gehouden werd. Deze zekerheid gaf het signaal voor het begin van deze stoutmoedige onderneming. Naar het Duitsche Nieuwsbureau ver neemt, is de Duce, ondanks het feit, dat zijn bewakers van Badoglio bevel hadden gekregen cyn Mussolini bij een poging tot ontsnappen te vermoorden, bij de onderneming niet gewond. Naar verluidt is het gelukt bij de bevrijding van Mussolini ook andere vooraanstaande fascisten te bevriüden. Over den indruk dien de bevrijding van Mussolini in Londen gemaakt heeft, meldt de Exchange Telegraph dat de bevolking van Londen» deze verrassing met „groote ergernis" heeft vernomen, want enkele dagen geleden was er ver klaard, dat Mussolini zich in „veilig" arrest" bevond. Welingelichte kringen verklaarden, dat Badoglio zich overtuigd had van de voldoende bewaking van Mussolini op een voor de Duitsclrers onbereikbare plaats. HOOGE ON DERSCHEI DIN VOOR BEVRIJDERS VAN DEN DUCE Berlijn, 13 Sept. (D.N.B.) De Führer heeft, naar wij vernemen,5 den mannen van den Sicherheitsdienst, van de Waffen-SS en van de valscherm - troepen, die aan rje bevrijding van Mussolini hebben deelgenomen, hooge o n de rs che id i n ge n ve r lee nd je MUSSOLINI TELEFONEERT MET HITLER. Naar het Duitsche Nieuwsbureau ver neemt, heeft de Duce onmiddelliik na zijn bevrijding telefonisch met den Füh rer gesproken. Het is moeilijk om met woorden de gevoelens ,weer te geven, die den Führer en den Duce bit dit hi storische gesprek bezielden. Later heeft de Duce zich naar zijn gezin begeven, dat eveneens door een speciaalcommando van den Sicherheits dienst der SS_ uit de interneering werd bevrijd. ITALIAANSCHE KONING NAAR SI CILIË GEVLUCHT. Berlijn, 11 Sept. (Interinf). Naar in antwoord op een vraag in de Wilhelmstrasse werd medegedeeld, ztj'n volgens de in Berlijn beschikbare be trouwbare inlichtingen de Italiaansche koning en maarschalk Badoglio naar Sicilië gevlucht; Volgens verder van vijandelijke Zijde uitgegeven berichten zou zich ook de ItaJiaansche kroonprins daar bij den Engelschen opperbevel hebber bevinden. VERKLARING VAN ITALIAANSCHEN KONING. "Naar de Engelsche Nieuwsdienst 12 Sept. meldt, heeft de Italiaarischp ko ning voor een radiozender van het be wind Badoglio verklaard, dat hij met zijn regeering en met de militaire auto riteiten Rome heeft verlaten, om zich „naar een andeïjê plaats op nationaal gebied te begeven." BADOGLIO'S DOCHTERS IN LAUSANNE. De beide dochters van maarschalk Badoglio hebben zich naar Zwitserland begeven en zich te Lausanne gevestigd. ONTWAPENING VAN BADOGLIO- LEGER BIJNA VOLTOOID. Hoofdkwartier van den Führer, 13 Sept. (D.N.B.). De ontwapening van het Italiaansche BadoglioTeger is zoo goed als vol tooid. Het aantal ontwapende soldaten bedraagt meer dan een half millioen. Zoowel in Italië als in Zuid-Frankrijk en op den Balkan hebben de faatste da gen steeds meer troependeelen van het Italiaansche leger en vooral formaties van de fascistische militie zich bereid verklaard om* den strijd aan Duitsche zij de voort te zetten. Zij werden ten deele reeds voor op drachten van beveiliging weer opgesteld. Hierbij sloegen zij in samenwerking met Duitsche troepen in Noord-Oost Italië oyervallen van. benden af. Van 1218 September. Begin 20.00 uur. Einde 07.00 uur. Van 1925 September. Begin 19.45 uur. Einde 07.15 uur. Nederlandsen» Vrijwilligers bij de Duitsche oorlogsmarine Niet alleen de mutsen moeten door de recruten zeil samengesteld en in elkaar gezet worden, ook de onderscheidingteekens naait teder zeil op de jas, wat van den nieuweling altijd wol handigheid vergt Bildber. Andres/Recla/Pax m De geheeld Oostkust van de Adriati- sche Zee met de oorlogshaven Pola be vindt zich thans in Duitsche handen. Ook in den sector Mentone-"Genua.staan overal Duitsche troepen jan de kust van de Ligurisch§ Zee. Nadat reeds eenige dagen geleden in weerwil van hevigen tegenstand van Italiaansche Badoglio-troepen de ver sterkte funnel Mont Genis in een krach tigen aanval was genomen, bezietten Duitsche troepen op 11 September des avonds het fort en het hos pit um op den kleinen Sint Bernhard. DE VOORWAARDEN VAN DEN WA- m PENSTILSTAND. De voorwaarden van den wapenstil stand met de regeering Badoglio zijn Zondag in Londen bekend gemaakt, zoo meldt de Engelsche nieuwsdienst. De tekst luidt als volgt: „Vooruitgeschoven geallieerd hoofd kwartier, 11 Sept. De volgende voor waarden van den militairen wapenstil stand zijn op 2 September door de ver tegenwoordigers van generaal Eisenho wer en den vertegenwoordiger van maarschalk Badoglio onderteekend: 1. Het onverwijld staken van élke vijandige handeling door de Italiaansche gewapende strijdkrachten. 2. Italië zal alles in het werk stel len om don Duaschers faciliteiten te onthouden, die. hun in den strijd tegen de vereenigde naties van nut zouden zijn. 3. Alle krijgsgevangenen of geïnter neerden der vereenigde naties moeten terstond aan den geallieerden opperbe velhebber worden uitgeleverd. Krijgsge vangenen of geïnterneerden mogen noch thans noch op eenig ander tijdstip naar Duitschland worden overgebracht. a 4. De Italiaansche vloot en de Ita liaansche luchtstrijdkrachten moeten zich met het oog op haar overgave terstond begeven naar de plaatsen, die door den geallieerden opperbevelhebber tezamen met bijzonderheden voor de ontwape ning zullen „worden bekend gemaakt. 5. De Italiaansche koopvaardijvlo t kan door den geallieerden opperbevel hebber ten behoeve der uitvoering van het militaire vlootprogram worden ge- requireerd. 6. Onverwijlde overgave van Cor sica en het geheele Italiaansche gebied der Italiaansche eilanden en van het Italiaansche vasteland aan de gealli-< eerden ten behoeve van de oprichting van operatiebases en voor andere doel einden, die door de geallieerden noodig worden geacht. 7. De onverwijlde toezegging van vrijen toegang voor cfe geallieerden tot alle vliegvelden en vlootbases op Itali- aansch gebied, zonder er acht op te slaan in welk tempo de Italiaansche bodem van Duitsche troepen gezuiverd wordt. Die havens en vliegvelden moe ten onder de bescherming van de Ita liaansche gewapende strijdkrachten staan totdat die functie door de geallieerde zelf zal worden overgenomen. 8. De onverwijlde aftocht' der Ita liaansche gewapende strijdkrachten van alle oorlogstooneelen, waarop Zif zich thans bevinden, naar «Italië. 9. De waarborg der Italiaansche re geering, dat zoo noodig, alle ter be schikking staande gewafer.de Hrijdkrach- ten zullen worden gebruikt om de voor waarden van dezen wapenstilstand snel en nauwkeurig uit te voeren. 10. De opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten behoudt zich het recht vopr, efhen maatregel te ne men, dfë naar zijn meeniiig noodzakelijk kan zijn voor de bescherming en de belangen der geallieerde strijdkrachten ter voortzetting van den oorlog. De italiaansche regeering verplicht zich van haar kant zich neer te leggen bij eiken Vorm van bewind of overheid van an deren aard, die de opperbevelhebber Noodzakelijk acht. Zoo zal de opperbe velhebber met name een militaire regee,- jïng oprichten in die deelen van het Italiaansche gebied waar hij een der- gelijken maatregel in het militair belang van de geallieerde naties onontbeerlijk acht. 11. De opperbevelhebber der gealli eerde strijdkrachten heeft het volle recht, de maatregelen voor de ontwapening, demobilisatie en demilitarisatie uit te voeren 12. Andere voorwaarden van poli- tieken, económischen en financieelen aard, die Italië te vervullen zal hebben, zullen op een later tijdstip worden ge-, steld. 13. De voorwaarden van dezen wa penstilstand zullen niet zonder de" voor afgaande toestemming van den opper bevelhebber der geallieerde strijdkrach ten gepubliceerd worden. De tekst wordt officieel in de En gelsche taal opgesteld." AMERIKAANSCH LUCHTVAART-GE NERAAL GEVALLEN. Lissabon, 13 Sept. (C.D,). Naar „News Week» verneemt, is bij den terreuraanval van Amerikaansche vliegtuigen op Kiel van 13 Juni de bri gade-generaal M. B. Forrest, de klein zoon van den beroemden generaal der Zuidelijke troepen uit den Amerikaan- schen burgeroorlog, neergeschoten. Dit is tfe eerste Amerikaansche ge neraal, die in den luchtoorlog gevallen is. IRAN ONDER DE GEALLIEERDEN. Stockholm, 14 Segt. (D.N.B.). Naar United Press mededeelt,, heeft de staatssecretaris der Ver. Staten, Huil. bekendgemaakt, dat Iran thans officieel in de rijl der geallieerden werd opgeno men. MONTENEGRO EN ALBANIË ON AFHANKELIJK. S.P.T. meldt uit Berlijn: De uitroeping van de nationale on afhankelijkheid van Montenegro en Al banië is na overleg met de plaatselijke Duitsche militaire bevelhebbers een feit geworden. De bezetting van Dalmatië door Duit sche en Kroatische troepen is, aldus S.P.T. uit Zagreb, met "het binnenruk ken van de steden Sibenik en Dubrow- nik een feit geworden. De Italiaansche troepen, die langs de kust waren gele gerd, zijn nagenoeg alle zonder eenigen tegenstand ontwapend. Veel oorlogs tuig werd buitgemaakt door de bezet tende troepen. Hier en daar hebben groepen partisanen zich bij' de Kroati sche troepen aangesloten, aldus de te Zagreb verschijnende bladen, en zich gekeerd tegen de Italianen, terwijl weer op andere plaatsen de Kroatische strijd krachten" in felle gevechten met parti- senen-eenlieden zijn gewikkeld. Volk'sg^nooten, In het eerste jaar der bezetting kwa men enkele moorden voor, gepleegd op leden der Duitsche weermacht. De bezettingsoverheid heeft toen de daders nigt gevonden werden, gijzelaars doen vastnemen en als vergelding voor iede- ren gepleegden mfrord een aantal hun ner doen fusileeren. Daarna zijn ^deze moorden op militairen niet meer voor gekomen. Toen in de eerste maanden éan dit jaar Nederlandsche nationaal-socialisten werden vermoord, heb ik verzocht de vergelding niet op deze wijze te doen geschieden (zie „Volk en Vaderland" van 12 Februari 1943). De bezettende overheid heeft aan dit verzoek gevolg gegeven. De in Januari van dit jaar begonnen stelselmatige campagne in het vermoorden van vooraanstaande Neder landsche nationaal-socialisten, die gere kend kunnen worden te behooren tot de allerbeste vaderlanders, die naar eer en geweten hun plicht vervullen in deze, zoo moeilijke tijden, heeft echter niet opgehouden. De bezettende overheid, die het recht en den plicht heeft te vordereh, dat, in het belang van de handhaving dei- orde, aan deze sluipmoorden een einde komt, heeft mij de vraag gesteld, of ik blijf bij mijn afwijzend standpunt inza ke de vergeldingsmaatregelen. Deze vraag "heb ik ook nu nog be vestigend beantwoord, niettegenstaande het tot mijn eersten plicht behoort mijn kameraden zooveel mogelijk te bevei ligen en het aan hen toegebrachte leed om vergelding roept. Gijl hebt als mijn volksgenooten het recht mijn standpunt te kennen. Ik ben van meening, dat sluipmoord onder alle omstandigheden laf en gemeen is en dat geen behoorlijk mensch daarover een andere meening kan hebben., Deze mis daden worden dan ook bedreven door een kleine bende van ontwortelde ele menten, die grootendeels niet begrijpen dat zij in dienst staan van Moskou. Het Nederlandsche volk, als zoodanig, staat daar, God zij dank, buiten. De verwarring van de geesten, die kenmerkend is voor dezen tijd, heeft echter op velen dezen invloed gehad, dat zij! het kwaad niet zoodanig bestrij den als pinder normale omstandigheden het geval zou zijn. Tenslotte is er een betrekkelijk kleine categorie, die de ge pleegde brandstichtingen en sluipmoor den toejuicht. Deze laatste categorie heeft haar" bezinning verloren en be staat uit moreel en geestelijk ontwor telden, die de spanning^ van dezen tijd niet konden verdragen, "De vrijheid van onze samenleving eischt, dat zif tijde lijk uit onze maatschappij verdwijnen en door geregelden inspannenden arbeid heropgevoed worden. Op grónd van deze overwegingen heb ik den Rijkscommissaris medege deeld van meening te zijln, dat het in derdaad onontkoombaar is dat de oiit- ■V,:-xV&S&k Bij onze Vrijwilligers. Een der vele stukgeschoten tanks woi>dt door onze - mannen onderzocht Ify PK Büschel/O/H/P m Het S.S.-ersatskommando deelt mede: iedere gezonde Nederlander in den leeftijd van 1745 jaar kan zich vrij willig bij de hieronder vermelde adres sen vervoegen, ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of de Land wacht. Tijdens de keuringen worden al- le inlichtingen verstrekt met betrek- king tot de verzorging van familie leden, düur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Vrijwilligers, die om bepaalde rede nen in Nederland moeten blijven, kunnen dienstnemen bij de Landvyacht of bij het SS-Wachtbataillon in Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche Kriegsmarine kunnen zich aanmelden, zij, die tot de Germaansche SS in Ne derland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschen H830 jaar, die a a n m e 1 d i n gs pl i ch- tig zijn voor de. tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedu rende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. 17-9-43 912^uur, Breda, Rest. Mo dern, Markt. 17-9-43 1518 u. Den Bosch, Hotel Noordbrabant, Markt 45. L8-9-43 912 u. Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16. 18-9-43 1518 uur, Arnhem, Café Royal. 19-9-43 912 uur, Hengelo, Café Mo dern, Spoorstraat 18. 19-9-43 1518 uur, Zwolle, Hotel Gijtenbeek. 20-9-43 912 uur, Assen, Concert huis a. d. Vaart. 2fl-9-43 1518 uur, Groningen. Con certhuis, Poelestraat. 21-9-43 912 uur, Leeuwarden, Hui ze Schaaf, Breedstraat. 22-9-43 914 u. Amsterdam, Dam 4. 23-9^43 913 u. Utrecht, N.V. Huis, Oude Gracht 245. £4-9-43 914 u. Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusder weg. 25-9-43 9—14 u. De»«fcfaag, Café den Hout, Bezuidenhout 11—13. wortelden in Verzekerde bewaring wor den genomen, doch dat ik blijf bij mijn standpunt om, zoolang dit eenigs- zins mogelijk is, het levenvan Neder landsche menschen te sparen. De Rijkscommissaris heeft dit ver zoek Wederom ingewilligd, waarvoor ik hem ten zeerste erkentelijk ben. Ik doe hierbij een dringend 'beroep op ieder behoorlijk Nederlander om te helpen voorkomen, dat ons vaderland èeijr land van moordenaars wordt. Niet alleen ieder lid ddr politiemacht, doch ie de reen heeft den zedelïjken plicht te helpen de daders van sluipmoorden en brandstichtingen te vinden en aan de justitie uit te leveren, opdat til hun terechte straf zullen ondergaan, en niet anderen voor hun euveldaden moeten boeten. De bezettende overheid heeft het recht en den plicht te eischen, dat de orde volkomen gehandhfafd wordt. Wanneer dus deze sluipmoord-campag ne niet eindigt, kan het niet apders of_ liet komt zoover, dat de Nederlandsche' bevolking de gevolgen daarvan zal moe ten dragen. Dit te helpen voorkomen is ons aller plicht in dezen moeilijken tijd van ons volksbestaan. MUSSERT. Utrecht, 14 September 1943. Italianen in Nederland! De Duce heeft de leiding weer op zich genomen. Met ingang van heden zijn de „Fasci Italiani di combattimento" weer opgericht. Het secretariaat van de „Fasci di Combattimento" in Nederland is voorloopig gevestigd aan de Mau- ritskade 21 te Den Haag. .Landgenooten ge zult weldra nadere mededeelitigen ontvangen. De secretaris van de Fascio in Nederland, Italiani d'Olanda! II Duce e tornato a- guidarci. Da oggi castituiti i fasci Italiani di com battimento. La segretaria dei fasci di cambattimento oer L'Olanda ha la sua sedg provvisoria in Mauritskade 21, L'Aja, I connazionali rioeveranno ul- teriori comunicazioni. II segretario dei fasci .d'Olanda. Bij verordening van den Rijkscommis saris van 1 Sept. 1943 is wijziging gebracht in de verordening no. 10041 houdende buitengewone maatregelen voor de kustverdediging*. Daarbij1 is het verboden gebied, dat door "Vaartuigen niet bevaren mag wor den en waarbinnen zij niet op het water ef op het land mogen liggen (behou dens dispensatie) uitgebreid met een landstrook aan het Noordzeekanaal. In deze strook zijn o.a. ook de ge meenten 'Amsterdam eil Zaandam, be grepen. Zooals bekend geldt bovenbedoeld verbod niet voor vaartuigen welke ge bruikt worden bij de uitoefening van een bedrijf, hieronder begrepen een landbouwbedrijf, alsmede op woon schepen zonder eigen beweegkracht. Het verdient derhalve aanbeveling voor ieder, die zich met een vaartuig naar dit gedeelte van ftoord-Holland wil begeven, zich van te vonen op de hoogte te stellen, of de eventueele plaats van bestemming al dan niet in het verboden gebied is gelegen. KOOLRAPEN, BIETEN EN WINTER WORTELEN VOOR WINTER- VOORRAAD. Terwïjl het aardappelloof reeds alom' gaat afsterven of is afgestorven en het rooien der aardappelen in vollen gang is, bevinden de bieten, koolrapen en winterwortelen zich nog in Jiun vollen groei. Wanneer rr^n deze producten voor wintervoorraad wil gebruiken, dan behoeft men zich met den oogst pog volstrekt niet te haasten. Koolrapen blij ven tot i« het laatst van October in omvang en zwaarte toenemen. Men kan ze zonder bezwaar tot aan dat tijdstip in den grond laten zitten. Bij1 het rooi en der koolrapen wordt het loof bij den wortelhals afgesneden. De bekende roode bieten of kroten mag men nog gerust tot half October laten groeien. Tot aan dat tiidstip kan ook dit gewas nog belangrijk in zwaar te toenemen. Daar de broze ondereinden der bieten gemakkelijk afbreken, moet het rooien met zorg geschieden. De'1 bla deren van de bewaarbieten worden niet afgesneden, doch» afgewrongen. Winterwortelen mogen wel tot eind October op het veld blijven staan. Men behoeft dus thans nog niet met den oogst te beginnen. Alvorens de koolrapen, bieten en winterwortelen naar binnen te brengen, laat men ze buiten nog wat in zon en wind drogen; men ontdoe ze van mod-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1