DE RIJKSPOST SPAARBANK Programma van den Nederlandschen Omroep JK RU SC HEN Het Brandweerwezen in het Land van Heusden en Altena. DISTRIBUTIEBONNEN Officiëele Landbouw mededeelingen Distributie mededeelingen LET_OP!l Plaatselijk Nieuws Verzoek aan gebruikers van Open een .toekomst X voor Uw bedrijf, door geregeld te sparen. voor de Provincie Noord-Brabant. fc Bonnen welke vervallen VOOR DE 10e PERIODE 1943 (2e helft) 19 SEPT.—2 OCT. Elk der volgende bonnen HEUSDEN. BENEDEN-LANGSTRAAT. 's-GRAVENMOER. MEEUWEN. RIJSWIJK. SPRANG. 39/40 A 39/40 B 39/40 656/657 658 659 39 A 39 B 39 A 39 B 38 A 660 39/40 39/40 39/40 39/40 662 663 664 39 39/40 Brood Brood Beschuit Algemeen Algemeen Algemeen Kindervoedsel Kindervoedsel Boter Boter Boter Algemeen Melk Taptemelk. Aardappelen Toeslag Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen Versnap. Tabak Geeft recht op het koopen van 4 rantï. Brood of Gebak 1 rants. Brood of Gebak 1 rants Brood, Gebak of Beschuit 1 rants. Brood, Gebak of Bloem 125 gram Peulvruchten 12o gram Gort 250 gram Gort 250 gram Rijst of Gort 125 gram Boter 125 gram Margarine 100 gram Bak- en Braadvet of 125 gram Margarine 150 gram Kaas Is/* liter Melk Is/4 liter Taptemelk 2 kg Aardappelen 1 kg Aardappelen 500 gram Suiker 250 gram Koffiesurrogaat r 250 gram Jam 1 rants. Vervangingsmiddelen - 100 gram Suikerwerken 1 rants. Sigaren, Tabak of Cigaretten Alle bonnen zijn veertien dagen geldig, uitgezonderd: 38 A Boter - 19 Sept. t/m 30 October 40 A/B Boter - 5 Sept. t/m 30 October 37/38 -Vleesch - 5 Sept t/m 2 October (verlengd) Eerstvolgende bon aanwijzing op 3 October voor alle artikelen, uitge zonderd Koffiesurrogaat op 31 Oct., Vervangingsmiddelen op 17 Oct. DIVERSE ARTIKELEN Textiel I een, Textielkaart V 115, 45 gr. Scheerzeep 654 Alg. en Y Eenheidszeep, 1 st. eenbeidszeep 655 Alg. en Y Waschpoeder, 250 gr. Waschpoeder Y Toiletzeep, 1 st. Toiletzeep 11, 12, bonkaart U 215, 1 liter petroleum per bon 16, 30, Petroleumkaart S 108 en S 208, 300 gr. kaarsen 15 t/'m 19 B.V1 eenheid vaste brandstofoen 11 t/m 15 K.F1 eenheid vaste brandstoffen Geldig tot en met 31 December 30 September 30*6eptember 30 September 27 September 31 December 30 April 1944 in de week van 19 September t.m. 25 September 1943. GlasscHaarschte bemoeilijkt de levering van Uw geneesmiddelen.Geeft daarom Uw ledige Kruschenflesch met deksel terug aan Uw Apotheker of Drogist en U ont vangt daarvoor tesp. 5, 3 of 2 ets. p fl. Kruschen wordt uitsluitend verkocht in de bekende gele verpakking Daar kunt U staat op maken f der en kleideelen. Evenals aardappelen moeten ze -tijdens- den winter droog en koel, doch volkomen vors tv rij worden bewaard, üp deze wijze kunnen ze den geheelen winter tot in het voorjaar gaaf blifven. Hooivordering. Evenals in vorige jaren zal ook dit jaar weer aan alle bedrijven, die gras land in gebruik hebben, een hooiaanslag worden opgelegd. Deze aanslag zal voor de grondsoort eenigszins verschillen en per ha grasland/ in nprmale gevallen bedragen hoogstens 125 kg. In gevallen, waarin de oppervlakte grasland in ver houding tot den aanwezigen veestapel groot is, kan een hoogere aanslag wor den opgelegd. Er zal hierbij' ook reke ning worden gehouden met de opper vlakte grasland, waarvan het grasgewas b'iji de grasverkooping is gekocht en met het gebruik van grasland in den vorm van inscharing van vee in gras land aan anderen toebehoorende. De betrokkenen ontvangen t.z.t. be richt van de in te leveren hóe veelheid en van tijd en -plaats van levering. Zij zuïlen echter vojorloopig de hie^poven genoemde hoeveelheid Jiooi voor levering besclükbaar dienen te houden. Wie hier bij! in gebreke* blijft, zal per kg te Wei nig geiêv'erd hooi een aanmerkelijk be drag verschuldigd rijh ongeacht an dere tegen.hem te treffen maatregelen. Zelfverzorgersregeling voor landarbeiders en hun arbei ders. Aan landbouwers, die in aanmerking komen voor de zelfverzorging van brood, melk, vleesch en/oi* aardappelen, djin wel aanspraak kunnen maken op de telerspremie, *zal door hun P.bh. een aanvraagformulier wórden toegezonden, hetwelk zij op den op het formulier aangegeven zitdag bij' den P.bh. moe ten inleveren. Ook landarbeiders, die voor eenige premie in' aanmerking komen, dienen een aanvraagformulie* in te vullen. In ver band hiermede zij1 er op gewezen, dat» vanaf 1 Nov. 1943 de vaste arbeiders bij melkveehouders verplicht zijn hun melk van hun werkgevers te betrekkeu. De rantsoenen van hen, en eventueele gezinsleden, zijln gelijk aan die van de meikveehouders -zelf ve rzo rgersZoo ook zuljen landarbeiders, in -dienst bij! aard appeltelers verplicht zijn van hun werk gevers aardappelen te betrekken op ba sis van het zelfverzorgersrantsofen. Degene, die op grond van het bo venstaande een-aanvraagformulier zelf- verzorging moet invullen en dit op 1 Oct. 1943 nog niet heeft ontvangen, client een formulier aan te vragen bij den P.bh. in het district van zijn in woning. Aanslagkaarten eierlevering 1943 De aanslagkaarten eierlevering 1943 moeten zoo spoedig mogelijk worden ingeleverd bij de Pbh.'s. Dit geldt zoowel voor de pluimvee houders, die een aanslagkaart 1943 ont vingen op grond van het feit, dat vol gens de registratiekaart van 7-8 Febr. pluimvee op het bedrijf aanwezig was, als voor de pluimveehouders, die een aanslagkaart 1949 ontvingen, bij wijze van voorloopige vergunning. In deze laatste gevallen, dateerend van voor 16 Juni j.l. werd inplaats van aanslag- kaart 1943" een „souche "aanslagkaart 1942" uitgereikt. Ook deze dient thans bij den Pbh. te worden omgewisseld tegen een officieele vergunning. Voor aanslagkaarten (c.q. souches '42) die na 1 Oct. '43 bij de Pbh.'s worden gepresenteerd, worden geen vergunnin gen voor het aanhouden 'van pluimvee meer afgegeven. Pluimveehouders, die reeds hun aan slagkaart hebben ingeleverd, doch nog geen' vergunning yoor het aanhouden van pluimvee hebben afgehaald, dienen dit alsnog zoo spoedig mogelijk te doen. Dit is volstrekf de laatste oproep. Wie hieraan geen gevolg geeft, zal zelf de cbnsequenties van zijn nalatig heid moeten aanvaarden. Distributie hoefijzers. Iedere paardenhouder kan zich tot 25 September a.s. wenden tot den plaat selijk bureauhouder in zijn district voor het verkrijgen van een toewijzing voor hoefijzers. De eventueel af te geven toewijzin gen moeten door den paardenhouder voor 28 September a.s. bij zijn hoefsmid worden ingeleverd. Brouwgersttoeslag. Voor gerst, welke als brouwgerst wqrdt aangeboden en aan de voor brouwgerst gestelde eischen voldoet, zal een toeslag van f 1.per 100 kg wor den betaald boven de bij classificatie vastgestelden prijs. Voorloopig geldt als uiterste termijn voor het aanbieden van gerst als brouwgerst 31 Dec. 1943. Slechts die partijen zomergerst ko* men voor aanbieding in aanmerking, welke aan de volgende eischen voldoen: Zif moeten bestaan uit rasechte Kenia, Saxonia of Mansholt's tweerifige; ras zuiver zijn, dus geen mengsel van ras sen gezond zijn, een goede kleur en reufc hebben, een maximum vochtge halte van 17 p€t„ zonder schot, be schadigde of beschimmelde korrels, an dere zaden, broei of kalander. Bij een aangeboden partij moet aan den inname-opzichter de volgende ver klaring betreffende de raszuiverheid en rasechtheid worden overhandigd. Ondergeteekende wonende te verklaart hiermede, dat de door hem per 1943 geleverde partij gerst, raszuiver en onver mengd is en verzoekt deze partij als brouwgerst te keuren. 1943 (handteekening) Overigens zullen de aangeduide par tijen op de gebruikelijke wijze worden geclassificeerd. De wnd. Voedselcomm. v. N.Br. Oorlogslnzet van den RAD In Nederland. Bouw van overdekte loopgraven. Arbeidsmannen bij den bouw van een loopgraaf. Ook de muurwerken maken de mannen relf RAD/Kriegsberichter Wöhr/PBZ-R/P m DISTRIBUTIE VAN VULMATERIAAL Voor de distributie van vulmateriaal is door het Rijksbureau „Distex" in overleg met* het Rijkstextielbureau en de betrokken bedrijfsorganisaties de vol gende regeling getroffen: Het publiek kan vulmateriaal bij den detailhandel betrekken op door den plaatselijken distributiedienst verstrekte leveringsvergunningen, die geen herbe- voorradingswaarde hebben. De groothandel en de verwerkende industrie o ntvangen vulmateriaal op toe wijzing van de vakgroepen, waarbij rij dienen te rijn aangesloten. De kleinhan del, stoffeerders e.d. ontvangen het vulmateriaal naar rato van de ontvng- sten van hun leveranciers in het basis jaar 1 Juli 19381 Juli L939. De puntenwaardeering voor vulma teriaal is hiermede dus vervallen. OP BON „BOTER 38A" ALSNOG MARGARINE VERKRJJGBAAR. Voor personen, die niet in de gele genheid rijn geweest hun bon Boter 38A" voor 9 September bij hun winke lier ter verkrijging van 100 gram bak en braadvet in te leveren, is de rege ling getroffen, .dat Zij op dezen bon van 18 Sept. tot en rhet 2 Oct. a.s. 125 gram margarine zullen kunnen ver- n. TEXTIEL EN BONNEN VOOR JONGENS. Met ingang van 15 ^September a.s. rijn de punten 61 tot en met 80 van de textielkaact V 315 voor jongens van 315 jaar geldig verklaard. Van hetzelfde tijdstip af is van de zelfde textielkaart V 315 voor jongens van 3-15 jaar bon M voor den aan koop van een paar kousen geldig verj klaard. Bij inlevering van bon M dient tevens het vereischte aantal punten te worden afgegeven. EEN NIEUWE DRANK VOOR DE KINDEREN. Zooals eenigen tijd geleden is mede gedeeld, zullen geen bonnen meer wor den aangewezen, welke recht geven op het koopen van cacao met suiker voor de kinderen. De distributie van cacao is beëindigd. Het Rijksbureau voor de Voedselvoor ziening in Oorlogstijd deelt thans nfede, dat in overleg met de voedingsmiddelen industrie, ter vervanging van de cacao, een nieuw product in distributie zal wor den gebracht, dat eveneens in poeder- vorm verkrijgbaar zal zijn. Het artikel, verschaft, aangemengd met melk. .den kinderen een aangenaam smakeindle, voedzame carameldrank, die begin Octo ber rijn intrede in ,de distributie zal doen en den fantasienaam „Rona" zal dragen. De samenstelling geschiedt op basis aardappelmeel. .- TOESLAG KAART VOOR BIJZONDE REN ARBEID VOOR BEMAN NINGEN VAN BINNEN SCHEPEN. Tot dusverre konden aanvragen van toeslagkaarten voor bijzonderen arbeid voor leden "der bemanning van binnen schepen bij de plaatselijke distributie diensten worden ingediend gedurende de periode voorafgaande aan die voot wél ke de toeslag Werd gtevraagd. Met ingang van de distributie periode, welke op 3 October a.s. begint, moeten deze aanvragen echter worden ingediend in de eerste week van de distributieperi ode, voor welke de toeslag wordt.ge vraagd, dat is dus voor de periode van 3 tot en met 30 October a.s. in de week van 3 tot en met 9 October a.^ Aanvragen, welke terder worden inge- dfend, kunnen niet in behandeling wor den genomen. Voor de bemanningen van uit het bui tenland komende schepen kan de aan vraag gedurende de eerste drie weken van een periode, waarvoor de toéfelag wordt gevraagd, worden ingediend.'De aanyraag moet worden ingediend door den gezagvoerder. Deze moet de stam kaarten van alle leden der bemanning overleggen, ook al komt slechts een gedeelte daarvan voor toeslag in aan merking. Bovendien moeten de scheeps papieren worden overgelegd. Bij vaar tuigen, vo<4M*ielke geen scheepspapie ren vereischt rijn, dient in plaats van deze papieren een .verklaring van den werkgever te worden overgelegd be- freffende het aantal en de functie van de op het vaartuig werkende personen. In den vervolge behoeft ter verkrij ging van toeslagkaarten geen verkla ring meer te worden overgelegd van den s leepvaartcommissaris van het Cen- traal-Bureau voor de Rijn- en Binnen scheepvaart of van cje Nederlandsche Particuliere Wjnvaart-Centrale. JDe Secretaris-Oeneraal van het De- jjartement van Binnenlandsche Zakien heeft op 22 Febr. 1-943 verschillende gemeenten in ons land aangewezen als Kerngemeente, «speciaal voor wat be treft het" Brandweerwezen. Het land is verdeeld in* z.g.n. „kringen"; een kring wordt aangeduid met de naam Van de gemeente welke tot hulpverlee ning gehouden isdeze gemelénte wordt aangeduid als „kerngemeente"; de ove rige, tot een kriijg behoorende gemeen ten worden aangeduid als „kringge meenten." In de provincie Noordbrabant zijn b.v. zes kringen gevormd welke den naam dragen van de betreffende kern gemeente n.l. Almkerk, Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven, 's-Hertögenbosch en Tilburg. Onder de kerngemeente Almkerk be- liooren de .volgende kringgipmeienten Andel, Pussen, Eethen, Oiiessen. Ne- derhemert, Rijswijk (N.Br.), Veen, de Werken c.a., Werkendam, Woudrichem, Wijk en Aalburg. Zooals uit deze opgave blijkt is de verdeeling niet zuiver provinciegewijze tot stand gekomen, daar b.v. de ge meente Nederhemert tot de provincie Gelderland behoort. Deze afwijking is uitsluitend een gevolg van de geogra fische ligging der diverse gemeen tem Bovengenoemd besluit is opgenomen in de Ned. Staatscourant van 15 Juli 1943 nr. 135. Nu dus de diverse gemeenten in krin gen zijn samengebracht kan de samen werking tusschen die gemeenten Moei- treffend worden geregeld. Als eerste uiting daarvan rijn in de afgeloopen weken enkele gemeenschap pelijke oefeningen gehouden door bij den kring Almkerk aangesloten gemeen telijke brandweren. Zoo was er b.v. een oefening te Wijk waaraan deelnamen de brandweren van Wijk en Aalburg en van Oenderen (ge meente Eethen). Deze „oefening stond onder lqjding van den Inspecteur v.Ii. Brandweerwezen in ge\Vest IV den heer B. Meenhorst te Breda. Ook was er een oefening te Sleeti- wijk waaraan deelnamen de brand wegen ^n Werkendam, Woudrichem en Alm kerk. Deze oefening stond onder leiding van den Comm. der Brandweer te Wer kendam en Sleeuwijk, den heer P. van Berchum te Werkendam. v Tenslotte is er een oefening gehouden te Meeuwen waaraan deelnamen Óe hulp ploegen te Drongelen, Meeuwen, Eethen en Babyloniënbroek en eén Motorspuit- ploeg uit Genderen (alle gemeente Ee then) en een Kernploeg uit Almkerk. Deze oefening stond onder leiding van den Commandant der Eethensche Brand weer den heer A. A. van Dam uit Gen- deren. Bij deze oefeningen waren aan wezig de Burgemeester en enkele Wet houders der deelnemende gemeenten. Wanneer het gepresteerde vergeleken wordt met wat enkele jaren geleden door de brandweerploegen van deze ge meenten kon worden getoond' dan is er van een zeer groote vooruitgang* sprake. Was er voorheen geen enkel systeem in de werkzaamheden, thans heeft elke ploeg haar eigen syste^n. De meeste ploegen werken met het num mer-systeem hetwelk is overgenomen van de Amsterdamsche Brandweer. En kele plqegen werkten volgens de al lernieuwste opleidingsvoorsclfriften v. d. brandweer. Alles tezamen genomen kan worden opgemerkt dat met veel animo wordt geoefend en dat de' resultaten daarvan duidelijk kunnen worden waar genomen. Wanne^f het materieel dei- brandweren o.a. wordt bezien bliiktdat de verschillende gemeenten allen meer of minder hebben getracht verbetering in de auto-tractie te brengen door aan schaffing van nieuwe of -omgebouwde trekkers. Ook de kleeding van h£t per soneel alsmede het daarvoor beschikbare gereedschap is sterk uitgebreid en ver beterd. op Zaterdag 18 September 37-38 Brood. 3.7-38 Beschuit. 646-647 Bloem, enz. 648 Havermout. 649 Gort. 650 Vermicelli. 37A en 37B Kindervoedsel. 37A en 37B Boter. 651 Kaas. 37-38 Melk en Taptemelk. 37-38 Aardappelen. 37-38 Toeslag. Aardappelen. 652 Jam. 653 Suiker. *37-38 Versnaperingen. 37-38 Tabakswaren. 2-55, 3-55, 4-55 Reserve. Margarine. De Almkerksche Brandweer voerde bij de oefeningen mede het allernieuwste snufje op brandbluschgebied n.l. een schuimkanon. Bij gebruik hiervan wordt niet gespoten met water, doch met luchtschuim waartoe het water wordt gemengd met een schuimvormendo.vloei- stof n.l. Tutogeen, waarbij de schade tot een minimum wordt beperkt doordat er zeer weinig water wordt gebruikt om het schuim te kunnen voortbrengen. Het schuim dekt het brandende object geheel af en maakt dat de vlammen daardoor gedoofd worden. Wanneer de verschillende brandweer ploegen zoodra dit mogelijk is een alar- ineerings-inrichting in gebruik kunnen nemen en dus het oproepen van het personeel zoo vlug mogelijk kan ge schieden, dan zal ook het brandweer- wezen" in het Land van Heusden en Al te pa op zeer modernen leest zijn ge schoeid. Een dergelijke inrichting is reeds in het bezit van de brandweer te Werkendam en te Almkerk en maakt dat het uitrukken totenkele minutSh na het brandbericht kan worden ver minderd. Morgen Zaterdag 18 Septem ber hoopt de heer H. Meenhorst alhier den dag te herdenken dat hij voor 40 jaar in dienst trad bij de N. V. Helle- voetsluische Gasfabriek, waartoe ook de gasfabriek alhier behoort. Zaterdag j.l. speelde de dam club V.D. een vriendschappelijke wed strijd tegen A.D.A. uit Ammerzoden, in verband met haar 15-jarig bestaan. Ge speeld werd aan 9 borden, waarvan V.D. er één won, 5 remise speelden <w drie verloor, - zoodat de uitslag werd 117 in het voordeel van A.D.A. Voor de finale persoonl'iik dam kampioenschap speelde A. de Graag Zaterdag en 'Zondag te 's-Bosch. Za-, terdag werd gewonnen van Koch en Zondag van •Wijn eveneens. 'Een goed begin dus. Zaterdag a.s* moet gespeeld worden tegen W. v. d. Kraan te Den Bosch, Café Geertzen. "Aan de--R.K. Meisjé^school Is als plaatsvervangster van Zr. Aloysius, die ziek is, tijdelijk benoemd Mej. Schouten uit Eindhoven. V Op het consultatiebureau voor zuigelingen alhier werden op 14 Sept. ter onderzoek aangeboden 28* zuigelin gen en wel 18 uit Heusden, 5 uit Herpt, 1 uit Oudheusden, 1 uit (Renderen en 3 uit Wijk. iZooals uit de advertentie in dit blad blijkt, vangt hier morgen de z.g. ontspanningsweek voor de jeugd aan. Voor dit doel zijn op .de Visch markt van den ondernemer v. Dijk uit Oss, *o.m. een f ietsmolen, schiettent en golfbaan verrezen. Het verbod voor de jeugd om des avonds een uur na zonsondergang niet op straat te mogen zijln, is gedurende die dagen buiten werking gesteld. Nu het mond- en klauwzeer in deze streek onder oen veestapel is ge weken heerscht er een buitengewone drukte in den veehandel met daaraan verbonden ongekende hooge prijzen. Voor le soort kalfkoeien en melkvee werd deze week tot f 1750 per stuk beta&ld. Het echtpaar W. Begeer en P. Christ hopeif» 18 Sept. den jdag te herdenken, dat zij 50 jaren geleden door den band des huwelijks werden verbonden. Beiden genieten nog een goede gezondheid zonder lichamelijke gebreken. A.s. Dinsdag 21 Sept. des nam. 3.3(i en 7 uur hoopt voor' de G.eref. Gemeente alhier op te treden Ds. v. d. Berg van Krabbendijke. Op het te Utrecht gehouden exa men voor het Eerste Ned. Instituut yoor Pra.ctische Wetenschappen, opfe24 IVJei behaalde C. Vos, aannemer amier het diploma Makelaar-Taxateur dn is op 31 Aug. te 's-Bosch beëedigd als Taxa teur van roerende en onroerende goe deren. ->Naar ons medegedeeld wordt, worden er pogingen in het werk gesteld om. alhier te komen tot oprichting van een middenstandscursus. Het Mido-fili- aal te Werkendam, dat dit jaar een prachtsucces behaalde, stelt daartoe po gingen in 'twerk. Middenstanders uit alle omliggende gemeenten kunnen zich opgevén. Daar in Almkerk' en Werken dam door dit instituut eveneens mon delinge lessen gegeven worden, kun nen thans alle ^middenstanders uit deze streek, die het diploma willen verkrij gen op gemakkelijke .wijze een cursus volgen. J.l. Saterdag maakte het kerk koor „Klein Excelsior" per vrachtauto 'een uitstapje naar*de ontspanning',,De Waranda" te Oosterho'ut. Begunstigd door een zonnigen dag hebben deze jongens en meisjes naar hartelust ge noten. 661 De met een gemerkte tijden zijn de programma's van Hilversum II. Cursief aangekondigde uitzendingen vragen speciale aandacht. Auteursrecht voorbehouden. g Progr.-overzicht Zo. 8.15 Ma. 7.50 Di. 7.50 Wo. 7.50 Do. 7.50 Vrij. 7.50 Zat. 7.50 Agrarische Uit zendingen 8.00 13.00 13.00 10.45 13.00 20.15§ 13.00 20.15§ 13.00 18.45 13.00 13.30 Cabaret- en bonte programma's 9.15 17.00 19.30 15.15 .17.00 19.15 15.15 13.05 19.15 15.00 20.00 Dansmuziek 15.30§ 19.10§ 12.15 20.30§ 15»00 18.05 13.05 17.00§ 15.00 23.15 §17.00 Godsdienstige uitzendingen 10.00§ 21,45§ 9.00 15.00 21,45§ 9.00 21,45§ 9.00 15.00 21,45§ 9.00 '21.45§ 9.0ê 15.00 21.45§ ■9.00 §21.45 Gymnastiek 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 Instrumentale voordrachten 13.00 11.30 18.05 10.45 12.15 11.30 17.00 9.15 11.30 Jeügduitzendingen 14.00§ 11.00 17.00 19.10§ 19.10§ 13.45 19.10§ 19.10§ 11.00 19.10§ 10.45 15.00 §19.10 Kamermuziek 12.15 18.05 19.15 17.00§ 11.15 §15.30 Koor 16_.00§ 6.45 6.45 6.45 17.40 19.15 *9 Klassieke muziek 1 7:30 14.00 23.15 11:00§ 16.30§ 21.00§ '9.15 14.00 14.00 19.15 20.00 22. J 5 - 16.00 18.05 17.00§ 19.15§ 19.15 18.00§ 18.00§ i 9.15 16.00 19.15 22.15 23.00 17.00§ 18.00§ 18.05." 21.05§ 9.15 14,00 §17.30 §19.15 §21.00 Verstrooiïngs- muziek Dagelijks 6.45, 7.15 Zondags 8.30, 1.1.00 9.15 12.15§ 13.15§ 14.00§ 15.00§ 15.45 16.15 17.30 18.00§ 20.15§ 21.35 22.15 23.15 8.10 9.45' 10.30 13.05 15.15 17.00§ 18.0Q§ 19.15§ 20.30§ 23.15. 8.10 9.30 11.15 13.05 14.15 «17.00 17.30 18.00S 1915 22.15 23.15 8.10 10.15 11.00 12.15 13.10 15.05 17.00§ 19.15§ 20.30§ 22.15 8.10 9.45 10-. 30 13.05 14.15 17.00 17.40 19.15§ 20.30§ 21.15§ 8.10 9.30 12.15 13.05 16.30 17.00§ 18.00§ 18.40 19.15 22.15 8.10 10.00 11.00 12.1-5 13,05 13.40 §14.00 15.00 17.20 18.10 20.00 §20.30 22.15 23.15 Luisterspelen en klankbeelden 10.00 15.00 17.30§ 15.30 19.30 Ned. en' Europ. volksklanken 18.15 Opera en Operette 20.00 22.45 20.40§ 9.30 18.05 17.00 23.15 19.15§ §18.00 Orgel 12.15 17.30 15.00 10.30 §19.35 Spiegel v. d. Dag 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 Sport 16.55 19.15 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 Voorlichting a. algemeene b. politieke 8.00 13.30 13.00§ 20.00§ 11.30 11.50 12.45 17.00 10.15 12.00 20.45 20.15§ 18.45 10.30 12.00 20.15S 14.00 18.45 12.00 19.45 18.45 11.00 12.00 i4.oa 17.30 18.45 10.15 12.00 20.15§ 12.00 13,30 §20.15 18.45 Vrouwen 8.45 8.45 8.45 8.45 10.30 13.05 Zang 11.30 14.00 10.45 11.30 17.00 19.15§ 23.00 21.15§ 16.30 18.40 Ziekenuitz. 15.30 15.30 '10.45 B.N.O. Dagelijks Zosdags 7.00 '9.00 8.00 12.00 12.45 19.00 16.45 22,00 18.00 19.00 22.00 Zendersluiting Hilversum I 22.15. Einde der uitzendingen.:* Hilversum 1 24.00 Hilversum II 22.00 uur. V

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2