HEUSDEN - VISCHMARKT Fornuiskachel. OP RKIS?? STALMEST N.v.H.'tjes Gevonden en verloren voorwerpen Mededeelingen Plaatselijke Dlstribntiediensten Middenstandscursus Rijswijk en Omgeving. Zilveren Manchetknoop Vóór 1 DECEMBER A. v. ALPHEN - Heusden Pootaardappelen een nette Dienstbode, flinke Werkster, - net Dienstmeisje, nette Dienstbode R.K. DIENSTBODE, Flinke Dienstbode, Flinke Bijverdienste. Fietsmolen Schiettent Golfbaan bekwame Dienstbode Fa. KOOY FIT BOEKHOUDEN Dr. SCHILLING BREDA (Ginneken). „G.R.E.V.Ot" evacuatievertiuizingen H.H. Landbouwers en Handelaren, Selectiebedrijf „ZEELAND", Nieuwerkerk (Zld.) Aanbesteding van Bieten 1943 HET BRIL N. B. M. Beparatiewerk Kuiperij Koopt West-Brabantscb Pootgoed! een paar damesschoenen Predikbeurten Voetbalsport. Eiken Buffet, R.K. MEISJE KOFFERS WONINGINRICHTING Burgerlijke Stand Binnenland ADR. VtRWIJS pootaardappelen Douwè Egberts „FAMA" Koffiesurrogaat is gebrand als echte koffie! Firma Charles Schreuder Zo. W. P. VAN DER ZA-LM WIJ weteo er raad op. WIJ Leveren, kuilen en Repareeren M. M. Db° REEPER - DEN BOSCH Hef 2e elftal speelde fegeïï Nieuwlcuïk" II gelijk 1—1. SPRANG. WOUDRICHEM. WERKENDAM. IIANK. HERPT. Distributienieuws Werkendam De Werken, Sleeuwijk en Kille. van 9T2 ïrnf en de naEomers van Sleeuwijk van 12 uur. Bevoegdheid van het poHzeistandgericht. Fare orde ^verordening nr. 7/1943)' tot nader order overgedragen aan een polizeis tandgericht. de contrib'utleklasse, volgens welke hef lid gedurende de 26 weken, vooraf- - gaande aan de werkloosheid, heeft bij- gedragen. EVELINE MARIA. CORNELIA VERSFELT, GRAFMONUMENTEN Fa. N. GLAUDEMANS Zn. Catharina Abelen-Anhauser, A D RI A A N, Familie H. van Helden. Heusden, 17 Sept. 1943. WILLEM GERARDUS JOHANNIS BRANDERHORST, VERLOREN, Vanaf Zaterdag 18 tot en met Woensdag 22 Sept. Ter ruiling aangeboden: worden geen werk zaamheden meer aan genomen. Mevr. Coster van Voor-, hout, Wijk en Aalburg. M. WIJNANDS, Westeinde No. 1 - Waalwijk. Mevrouw RAMING, Mr. van Coothstraat 8, W a a 1 w ij k. Zaaigranen en Zaaizaden Bloembollen voor huis en tuin. AGENTEN H. NIEUWENHOVEN, v. Bijlandtstraat 144, DEN HAAG. Een Vermaak voor Jong en Oud! GEVRAAGD. Dr. STRUIJCKEN, Hout weg 3, Den Haag, vraagt ANDEL (N.-Br Goedgekeurde Pootaardappelen, Zaaigranen, enz AGENTSCHAP van de klei, o.a. LUT1EBROEK L 42 Handelsinstituut „FICKINGER", BREDA J. VAN 1EPEREN ZATERDAGS 10—4 Laan van Mecklenburg 16 Meubeltransportbedrijf Ruime droge bergplaats voor inboedels GEELBL., BINTJE, G. EIGENH., FURORE, ALPHA, BEVELANDER, KOOPM. BLAUW, en DUIVELANDER. voor rekening der C. S M. Mijnheer PIETERSEN weet Servicebureau „Hermus" ZEVENBERGSCHENHOEK - Tel. 8 BEDDEN - MATRASSEN - MEUBELEN Vakkundige reparatie van alle gestoffeerde Meubelen HEUSDEN TELEF. 49. Te koop gevraagd in iedere hoeveelheid Verzending alleen per schip. Prijsopgave franco boord. C. J. E1NE, Mesthandel, Breda Ginnekenweg 116 Telef. 45$2 WEST BRABANTSCHE POOTAARDAPPELEN ZAAIZADEN Zevenbergen wordt voorloopig niet meer aangenomen. BERGSTRAAT WIJK. EN AALBURG. I Het Aardappelselectiebedrijf „HOEVE NIEUWE WERF" te Kruisland, Telef. 10, heeft nog alle soorten* en klasse aan te bieden. Waar niet vertegenwoordigd wederverkoopers gevraagd, ZWART GE KLEED PAK 19 September (Wett. tijd). HEUSDEN, 10 en 6 u. Ds. Vogel. Geref. Kerk 10 en 6.30 u. -Candt. Molenaar. AALBURG, 7.30 u. Ds. Trouwborst, Ger. Gem. 10.30 en 7 u. leesdienst. ALMKERK, 10.30 en 7 u. Ds. v. d. Akker Ger. Kerk, 10.45 en 3.30 u. Ds. Hakman. ANDEL, 10.30 en 7 u. Ds. v. d. Put. AMMERZODEN, 10 u. Ds. de Groot. BRUCHEM, 3 u. Eerw. jieer Dekker Em. Pred. te Voorburg. BAB.-BROEK, 10.30 en 7 u. Ds, Eijzenga. DOEVEREN 10.30 u. Ds. de Tombe. DUSSEN, v.m. Ds. v. d. Broek. DRONGELEN, 10.30 u. Ds. Boezer. EETHEN, 7 u. Ds> Boezer. GENDEREN,10.30 u. Candt. Kwast uit Zwijndrecht, 3 u. Ds. Kuyper. (Bed. H. Doop). Ger. Kerk, 10.30 en 3.30 u. Candt. Beilenveldt uit Delft. GIESSEN, 3 u. dhr. Haverman. Coll. _Jnw. Zending. 's-GR.-CAPELLE, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. Wingerden. 's-GRAVENMOER, 10 en 2.30 Ds. v. d. Roest. Ger. Kerk, 10 eu 3 u. Ds. Koenekoop. Chr. Ger. Kerk 10 en 3 u. Ds. Tolsma. HEESBEEN, 10.30 u. Ds. Trouwborst T1EDIKHU1ZEN, 9 u. Ds. v. d. Berg KERKWIJK, 10.30 u. Eerw. Heer Dek-* ker, Em. Pred. te Voorburg. LOONSCHEND1JK, 10. en 2.30 u. Ds Vroeg in de We'ij. MEEUWEN, 10.30 en 7 u. Ds. Hoeufft van Velsen. Ger. Gem. 10.30 en 3.30 u. leesdienst NEDERHEMERT (N.Z.), 3 u. Ds. v. d. Koioy. NIEUWEND1JK, geen opgaaf. POEDEROIJEN, 10.30 en 7.30 u. Ds v. d. Haar. Chr. Ger. Kerk, 10.30 en 7.30 u. leesdienst. Gér. Gein. 10.30 en 7.30 u. leesdienst RIJSWIJK, 10.30 u. dhr. Haverman. Coll. Inw. Zending. SLEEUW1JK, 10.15, en 3.30 u. Ds. de Leeuw. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Masselink. SPRANG, 9.30 en 6 u. Ds. Sirag. Ger. Kerk, 9.30 en 3 u. Prof. Dr. Nauta uit Amsterdam. UITWIJK, 10.30 en 7.30 u^Ds. Snijders VEEN, 10.30 en 6:30 Dr. Tjalma. Ger. Gem. 10.30 en 3 u. leesdienst. VLIJMEN, geen d enst. WASPIK, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. d. Smit WELL, geen dienst. WIJK, 10.30 en 7 u. Ds.*Harkema. WOUDRICHEM, 10'en 6. u. Ds. Ch. ere Bruin. WAARDHUIZEN, 10.30 en 7.30 u. Ds. Selles. WERKENDAM, geen volledige opgaaf. Ger. Kerk,* 10 en 6 u. Ds. Jonker. ^Chr. Geref. Kerk, 10 en uur, Ds. Overdnin. Ger. Gein. 10 en 6 u. leesdienst. Herv. Evangel. (Nutsgeb.) 10 6 u dhr. Gebraat uit Nieuwe Tonge. BIESBOSCVl, geen volledige opgaaf. c A.s. Zondag krijgen de Boys de Spor ters uit Drunen op bezoek. Om 1 uur speelt H. Boys II tegen Sporters III i en om half 3 H. Boy6 1 tegen Spor ters II. De wedstrijden worden gespeeld op het Herptsche Boys-terrein. Donderdagmorgen brandde een strooschelft, staande achter de boerderij van de wed. B. alhier, tot den grond af. Gelukkig was het eeu gunstige wind en bleef het tot dezen schelft Pre perkt. A.s. Woensdag zal vobr de belijdende leden der' Ger. Kerk alhier de door Ds. B. A. v. Lummel te"geven cursus' in Bijbelstudie een aanvang ne men. De opperwachtmeester der Ma rechaussee van Deursen, behoorende tot den post Woudrichem, is benoemd tot Postcommandant der Marechaussée te Rijfswijk (N.B.). Het echtpaar G. v. d. Wiel- j MM. Verbeek alhier hoopt op 20 September a.s. zijn50-jarige echtver- eeniging te herdenken. Degenen die gebruik willen maken van de gelegenheid hun kin deren kosteloos te laten inenten tegen diphterie, moeten daarvan aangifte doen bij het betrokken Hoofd der School of ten Gemeentehuize alhier voor of op- Zaterdag 18 September a.s. Vrijdag j.l. hebben de brand weren van Werkendam, Almkferk en Woudrichem een gemeenschappelijke de monstratie gehouden te Sleeuwijk met een schulmbluschkanon. De demonstra tie verliep geheel naar wensch, echter was-er 'één ding dat opgemerkt dient te worden, n.l. de kleeding en uitrus ting. Deze was van Almkerk en Woudri chem veel doelmatiger als die van Wer kendam. Aanwezig waren de burge-^ meester van Woudrichem, Almkerk "en de loco:burgemeester van Werkendam, De burgemeester van Werken dam maakt bekend, dat de brug ovef de Binnenhaven op het Slik niet ge opend kan worden, zoodat deze tot nader bericht gesloten blijft. De Burgemeester van Werjren- deelt mede, dat de beschikking is ver kregen over 100 paar m'ansklompen, 100 paar vrouwenklompen en 100 paar kinderklompen. Zij, die voor het koo- pen van een paar in aanmerking wen- schen te komen, kunnen daartoe voor 17 Sept. a.s. schriftelijk een verzoek indienen ter gemeente-secretarie onder opgaaf van hetgeen verlangd wordt, n.l. mannen-, vrouwen- of kinderklom pen met maat (van binnen gemeten). Bi? hen, die voor het koopen van een paar klompen in aanmerking komen zal een bon worden thuis bezorgd. Zaterdag j'l. yheeft een voetbalwed strijd plaats «geh'ad aan de H&k tus- schen een 11-tal van den Distributie- dienst en een 11-tal van de Marechaus see's. Deze wedstrijd eindigde met een overwinning voor den Distributiedienst van 65. Zondag speelden de Herptsche Boys tegen Nieuwkuik en wonnen met 32. HEUSDEN. Geboren: Gerardus Antonius, z. van G. v. Krevel én C. Kuipers; Antonius Gijsbertus, z. van L. H. de Gouw en A. C. v. Geffen; Marinus Adrianus Petrus'Maria, z. van J. H. v. d. Staak en M.'H. de Hart. DUSSEN. Over jde maand Augustus. vGeboren_: Lambertus H. W. J., z. van WJ. A. Sgroot en M, P. Stupers; Adrianus J., z. van L. J. Leegggangers en M. J. v. Hees; Josefina A. M., d. van H. J. Stael en L. J. v. Dorimont; Catharina G. E., d-, van C. A. v. d. Pluijm en J. M. Wagenmakers; Adria-, na T, d. van M. C. Huigen en A. C. v. d, PluijmTheodora W. C. M., d. van Th. v. Balkom en M. A. Huigen; Wijnpnda E., d. van J. Schalken en I. W. Schelle; Theodorus L. C„ z. van H. W. Prinsen en H. v. Dortmont. Overleden: Wilhelmina Roubos, 63 L echtgenoote van Johannes v. Tilborgpf Leonarda Johanna Kivits, 5 m.; Willem Arie Groenenberg, 44 j., echtgenoot van JVlijntje PruissenAart Pellicaan. L.J.; Antonia v. Alphen, 67 j., weduwe van Mattheus Gelens. VERLOREN: tusschen Aalburg en Heusden, een persoonsbewijs ten name van Cornelia Rietveld, geboren 23 Mei 1923 te Sprang-Capelle. Tegen beloo ning terug te bezorgen bij A. Michaël, Hoogen Maasdijk, Aalburg. VERLOREN: op den weg Aalburg- Eiland Nederhemert-Aalst, een zilveren marjthetknoop (Zerowsche knop). Tegen belooning terug te bezorgen bij D. de Graaff, C 98, Aalburg. VERLOREN: een dames-portemon- naie met inhoud. - M. den Haan, Loo- ze Stoep 184, Werkendam. VERLORENeen paar gummilaarzen en 2 paar kinderschoentjes, op den weg Waalwijk-Capelscheveer. Tegen belooning terug te bezorgen bij H. v. d. Zande, Capelscheveer 270, Capelle. VERLOREN: op den weg van Raams- donk naar Meeuwen, een dames pols horloge met armband. Tegen belooning terug te bezorgen F 63, Meeuwen. Uitreiking, bonkaarten 1 le periode. Niet-zelf verzorgers. SLEEUWIJK in gebouw Vegos op Maandag 20 Sept. hulsnos 1100 van 9$2 uur en nos. 101-»—200 van 13 uur. Dinsdag 21 Sept. nos. 201einde KILLE: bij drukkerij Heystek op Woensdag 22 Sept. zelf verzorgers van 912 uur en de niet-zelf verzorgers nos 175 van 13 uur. Donderdag 23 Sept. niet-zelfverzorgers nos. 75 einde van 9—11.30 uur. De WERKEN: in bestuurskamer Nutszaal op Donderdag 23 Sept. restant zelfverzcfrgers nos. 301einde van 1.30 tot 4 uur. Vrijdag 24 Sept. niet-zelfver zorgers de huisnos. 1100 van 8.30 11 uur en de nos. ^01200 van 1.30 4 uur. Schoenen en textiel. Formulieren hiervoor kunnen de stam kaarthouders van no. 3001einde afha len op Dinsdag 21 Sept. des voorin, te Werkendam en des nam. te Sleeuwijk en inleveren op Vrijdag 24 September dek voormte Werkendam en des narfi. te Sleeuwijk. Brandstoffen formulieren moeten zoo spoedig mogelijl^ worden ingeleverd op het Distributiekantoor. Winkeliers van SLEEUWyR moeten hun bonnen a.s. Maandag inleveren in Gebouw Vegos, alwaar ook Dinsdag a.s. de ziekenbonnen zullen moeten wor den afgehaald op den gewonen tijd. s Gravenhage,15 Sept. Het bureau van den rijkscommissaris deelt mede: De rechtspraak over terroristische groepen heeft de rijkscommissaris op grond van art.' 58 van de verordening betreffende de handhaving van de open- INLEVERING LUISTERVERGUN NINGEN. Wie verzuimd hebben de luisterver gunning van hun verbeurd verklaarde radiotoestel in de maand Augustus (de letters A tot en met D) in te leveren, worden alsnog in de gelegenheid gesteld dit in de maand 'September te doen. De inlevering is verplicht; het niet voldoen aan deze verplichting zal tot ernstige moeilijkheden voor de hou ders kunnen leiden. DE UITKEERINGEN DOOR HET NE- DERL. ARBEIDSFRONT IN GE VAL VAN WERKLOOSHEID. De Centrale Persdienst van her Ned. Arbeidsfront meldt Nog steeds zijn velen niet op de hoogte van de regeling, welke het N.A.F-. n]et ingang van 1 Aug. j.l. voor de leden in ^eval van werkloosheid heeft getroffen. Werklooze leden ontvangen thans boven de uitkeering krachten^ de Rijkssteunregeling: a. den toeslag van 10 pCt. van het gemiddelde vroegeré inkomen, dat voor het intreden der werkloosheid werd genoten, mits het lid tenminste 52 we ken onafgebroken de Arbeidsfront-bij drage heeft betaald b. de aanvullende uitkeering tot 70 pCt. i'an het gemiddelde vroegere In komen voor gehuwden (60 pCt. voor ongehitwden), mits het lid voor 3 Juli 1943 gedurende minstens 52 weken on afgebroken aan de voormalige werk- loozenkas van het Nederlandsche Ar beidsfront heeft bijgedragen. He* inkomen wordt in beide gevallén vastgesteld op g&nd van de gemiddel- NEDERLANDSCHE VÖLKSDIENST. Voor leniging van den nood der min derbedeelden, zal komenden winter weer zeer veel noodtg zijn. Om de kosten daarvan te dekken, zullen in de a.s. wintermaanden, evenals in die van vo- rige jaren, weder geregeld worden ge collecteerd. Op 1 October a.s.* vangt de Nederlandsche Volksdienst aan met zijn winterhulpwerk. Zaterdag 2 Octo ber. wordt er in het geheele land een groote collecte gehouden, die duurt tot en met Maandag 4 October. Er zal ge- collecteerd worden met vlinders onder het motto: „Op iedere jas een vlinder, maakt veler zorgen minder." STRENGE STRAFFEN VOOR MELKKNOEIERS. Een aantal Eindhovensche melkven ters, die de gewoonte hadden met hun melk te knoeien en deze daarbij nog tegen te hoogen prijs plachten te ver- koopen, zijn door den Inspecteur voor de prijsbeheersching te 's-Hertogenbosch tot- strenge straffen veroordeeld. H. Brans uit! Eindhoven kreeg f 500 boete, terwijl sluiting van zijn bedrijf werd gelast voor den tijd van 2 jaar. P. A. Kersten eveneens uit Eindhoven werd veroordeeld tot f 250 boete en eveneenS twee jaren sluiting van zijn bedrijf, terwijl M. Bouma uit Son f 150 boete kreeg «met 1 jaar bedrijfssluiting. Tevens werd hun voor dezen tijd de uitoefening van hun beroep verboden. Een tiental andere melkveehouders en melkslij-ters werd tot iets lichtere straf fen veroordeeld. «et dank aan God en blijd schap geven de Heer en Me vrouw AANEN—van Unen kennis van de geboorte van hunne Dochter, Eethen, 14 Sept. 1943. Hedennacht overleed on verwachts, tot - onze diepe droefheid, onze lieve Moe der, Behuwd- en Groot moeder, Weduwe van RUTH VAN DER POL, in den ouderdom van 69 jaar en 6 maanden. r-Wijk, Maria Mouthaan- van der Pol. B. Mouthaan en Kinderen Gijsbert van der Pol. Arie van der Pol. J. van der Pol-Klop .en Kinderen. £eist, E. Furster - van der Pol P. J. Furster en Kinderen. Wijk, Antonie van der Pol. A. van der Pol- .Verzijl. Heerlen, Ruth van der Pol. M. N. van der Pol— de Haan. Wijk en Aflburg, 17 September 1943. van de te 's-Hertogenbosch, tel 4526, blijven ook in dezen tijd een waar borg van degelijkheid. Voor de vele blijken van belangstelling, on^ betoond bij het overlijden ortzer lieve Moeder, Behuwd- en Groot moeder, Mevrouw betuigen wij hiermede onzen oprechten dank. Namens de Familie-^, A. M G. THOMAES, Burgemeester van Heusden. Heusden, 15 Sept. 1943. Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden van o*zen ge liefden Zoon, Broeder, Behuwd- broeder en Oom, betuigen wij langs dezen weg onzen hartelijken dank. In zonderheid aan de jongelui, die hem naar zijn laatste rust plaats hebben- gedragen en aan Dr. Havelaar en Zuster Stuif bergen voor de zorgvuldige behandeling en liefdevolle ver pleging tijdens zijn ziekte. Voor de vele blijken van mede leven, ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onzen lieven Vader, Behuwd- en Grootvader, Wednr. van J. D. H. DE FIJTEER, zeggen wij vriendelijk tiank. Namens de Familie: J.BR ANDERHORST Wzn. Eethen, September 1943. Bij voldoende deelname zal te Rijswijk mondeling les gegeven worden voor het Middenstands diploma Kosten f40.-. Opgave daartoe vóór 25 Sept. aan MIDO-filiaal, Hoogstr. 6, W<#r ke n dam. op den weg Aalburg-Eiland Nederhemert - Aalst, een (Zeeuwsche knop). Tegen be looning terug te bezorgen bij D. DE GRAAFF. C 98, Aalburg. zoo goed als nieuw. Inlichtingen te bekomen bij J. VAN ESCH, C 99, Aalburg. KLEERMAKERIJ. TE KOOP GEVRAAGD een zwart geëmailleerde Aanbiedingen aan KLAREN, Putterstraat, Heusden. rechtstreeks van Selectiebedrijf. Prima kwaliteit. Voordeelig in prijs. Vraagt-inlichtingen bij: L. VAN DRUNEN Sleeuwijk - Tel. 21. TERSTOND GEVRAAGD voor dag of dag en nacht, flink loon, zelfstandig kun nende werken, Kij J. Bouman, A 56, Wijk en Aalburg. GEVRAAGD voor Woensdag, 1 dag per 14 dagefl: GEVRAAGD: een P.G., leeftijd mfhstens 18 jaar. Mevrouw Dr. DUBOIS Nieuwe Ginnekenstraat 63 BREDA vraagt, wegens huwelijk der tegenwoordige, zoo spoedig mogelijk, een voor vast of voor noodhulp. Voor direct gevraagd: voor dag en nacht. Flink loon. Huiselijk verkeer. Philips- vingboomstraat 35, Tilburg. GEVRAAGD: wegenshuwe lijk der tegenwoordige, een" kunnende koken en flink wer ken. ALLE SOORTEN benevens alle soorten L. VAN DRUNEN Sleeuwijk - Tel. 21. In alle plaatsen van Noord- Brabant gevraagd voor den verkoop van land en tuinbouwzaden, tegen flinke provisie. Brieven aan voor d. en n.r loon f 40. Aanmelden per brief of telef. 110638. Mevr. Jhr. DE KUIjPER, Postelstraat 42, Den Bosch, vraagt-zoo spoedig mogelijkeen voor dag en^nacht of voor den dag Handel in ajle soorten Telefoon 23, dag en nacht. Thuis tot voorm. 10 uur. Bestelbonnen s. v. p. direct aan mij opzenden. Selectiebedrijf in het Noor den des lands zoekt per sonen die zich werkelijk interesseeren om voor een goede zaak op Zaai- en Pootaardappelengebied, met moderne verkoop methoden en gunstige voor waarden te werken. Brieven aan Wij kunnen leveren: Donkerroode Eersteling gek. met A Gele Eersftling gek, met A Gele Eigenheimers gek. met A en g. Blauwe Eigenheimers gek. met A en B. Bevelander s gek. met AA, A en B. Bintje gek. met A en B. Tegen vastgestelde regeerings- prijs. Teelt en Handel in Zaden, Pootaardappelen en "Bloembollgn. Telef. 1141 en 1079. een practisch vak, dat bij ons door practici wordt gedoceerd. Ook U zult van de pYactische tips onzer leraren profiteren Opleiding voof alle Boekhoudexamens, mondeling en schriftelijk. N. GINNEKENSTRAAT 53 li Bestel dan nog tijdig Uw bij Speelgoedmakerij Kruisstraat 9, - 's-BOSCH Stationsweg 1 - Telef. 2410 GORINCHEM ■Belast zich met per auto, schip of spoor. BILLIJKE PRIJZEN voor alle voorkomende verhuizingen ook naar het buitenland KS 100 180 Wij kunnen U thans aanbieden van *de Zeeuwsche klei Voor groote partijen speciale aanbieding. Zendt Uw bestel^jp op of bestelt nog heden bij Dinsdag 21 Sept. nam. 8 uur, Café v. d. Heuvel te Nieu- wendijk (laadplaatsen Nieuwendijk, Verlaat). Dinsdag 21 Sept. nam. 9 uur, Café-J. A. Leemans te Hank (laadplaatsen Vierbansche'sluis, Hank, Peereboom). Woensdag 22 Sept. nam. 8 uur, Café Heessels te Dussen (laadplaatsen Dussen, Meeuwen, Drongelen). Woensdag 22 Sept. nam. 9 uur, Café v. d. Maaden te Wijk (laadplaatsen Aalburg, Wijk, Veen). Donderdag 23 Sept. nam. 8 uur, Café Wed. Bouman te Andel (laadplaatsen Andel Rib, Andel Zwaan). Donderdag 23 Sept. nam. 9 uur, Café v. d. Wiel te Ouden dijk (laadplaatsen Rijswijk, Oudendijk). Vrijdag 24 Sept. nam. 8 uur, Café de Bont te Waspik (laadplaatsen O verdiep, Waspik Kerkvaart, Waspik N ieuwe Mt brug, Keizersveer, Labbegat, Oude Maasje). Zaterdag 25 Sept. nam. 4 uur, Café N. v. d. Wiel te Werkendam (laadplaats Werkendam). De Controleur: O. WALRAVEN - ALMKERK. LENHU1S. H. VAN DER VEN. DEN BOSCH STRAAT 30 t/o HET POSTKANTOOR dat ook een zakenman rust verdient, nadat hij zijn dag taak heeft volbracht. Boek houd- en belastingsproble men? Die kent hij al lang niet meer. Hermus heeft hem „bepraat" en hij is er maar wat blij om. Ook U kunt met betrek kelijk weinig moeite een keurige „Hermus"-boek- houding bezitten. Zonder de getingste verplichting wordt U graag een brochure toegezonden door: Schriftelijke boekhoudingen door geheel Nederland /^/^T Zendt mij zonder de geringste vyplichting ^UurUlN de GRATIS BROCHURE over Uw boek- "houdmethode. (S.v.p. invallennaam, adres en branche). Telefoon 159 Als U een Elecfrische Waschmachfne zoekt omdat Uw oude niet meer te gebruiken is, of U er nog geen gehad heeft; FILTAALH. N. V. VELO-WASCHMACHINE-MIJ. VUGHTERSTRAAT .67, - Telefoon 3658. Prijs per adv. van 24 m.M., enkele kolom, 1 x pl. f 0,70, 2 x pi. f 1,32, 3 pl. f 1,76. - Voor werkzoekenden en aangeboden betrekkingen: 1 x pl. f 0,61, 2 x pl. f 1,12, 3 x pl. f 1,53. - (Alles bij vooruitbetaling). Verloren, tusschen Aalburgen Heusden een persoonsbewijs, ten name v. C. Riet veld, geb. 23-5-1923, Sprang-Capelle. Te gen bel. terug bez. bij A. Michaël, Aalburg. TE KOOP: (slipjas) middelmaat. Prijs f60.-. BLAfrKERS F 67 - Meeuwen. Te koop gevraagd maat 41. Aanbiedin gen aan L. v. Rijs wijk, Molendijk, Wijk

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 3