COVEREN GERARD KUIJPERS Papieroogstgaien Vezeloogstgaren Huwelijksbemiddeling. Te koop gevraagd: NAAIMAGUIMANDEL echte lederen Hoilogebanden REPAREERT Speciale Reparatie inrichting HALT! HALT! C.M. VAN WIJLEN Voor aanleg Electrische Lichtinstallaties AUTOBANDEN- Van de Ven's Kleedingwinkel, Waalwijk Complete Woninginrichting K.Ë.M.I. N.V. S, D. Lankhuyzen Co's Bank n.v. J. A. MONSTER C. VAN WIJK, Hoogstraat 16, GORINCHEM LET OP!! De VELO Waschmachine Mij Assurantiekantoor „ZUID-NEDERLAND" Cover- en Vulcaniseerbedrijf „BRABANTIA" MAKELAARDIJ KLERKX su&o 30 Bekendmaking Marktberichten drogisterij - A VERSCHUUR=BAERT SPHINX SERVICE STATION De grootste, Puntenwaarde verkoopkantoor GRÜËN's Naaimachinehandel JUWEELEN, GOUD en ZILVER FA. BALTUS MEIJER ONZICHTBAAR STOPPEN J. DU PRÉ INRICHTEN, BIJHOUDEN EN CONTROLEEREN VAN BOEKHOUDINGEN H. KANT COEN VAN ORSOUW TECHNISCH BUREAU „ELGO" Telef. No. 15, Raamsdonksveer. Agentschap van de Amsterdamscne Bank n.v. Amsterdam. RAVENSWAAY'S KOFFIE-SURROGAAT per 250 gram cent Zoq werd in één geval tot in-bezit- neming van alle granen overgegaan. Te gen een anderen te Ier en Zijjn beide zoons wérd proces-verbaal opgemaakt, daar zij er van werden verdacht frau duleus 12.000 kg vlas en 11.000 kg koolzaad over de grens te hebben ge bracht. v GEDISTILLEERD IN CAFE'S. Nieuwe regeling om misstanden uit te roeien. drogerijen chemicaliën zieken verplegingsartikelen toiletartikelen veegeneesmiddelen borstelwerk verfwaren Botermarkt O 84, Tel. 72 HEUSDEN STUUR ONS UW BANDENKAART en wij zorgen voor vlot TETER1NQSCHEDIJK 210 BREDA TELEFOON 4567 geeft het MAATWERK van „HUIS VAN FIJNE MAATKLEEDING" Kerkstraat'46 Telefoon 4478 Den Bosch „ZONNA", Bellen, Tel. 382. JAMOEDER De van Quds bekende American Stoppage Enschotschestraat 170, Tilburg - Tel. 8295. M VOS ivvr ffóhn a/ee# c/oor n M/cfa/id/ye peï/c(/p£ M.J.v.D.SCHOOR AFD. INKOOP: INTERESSANTE PRIJZEN Als wij uw MEUBELS OPNIEUW STOFFEEREN, ontvangt U ze als nieuw terug Nog ruime keuze BEHANGSELPAPIER C. A. DOOMERNIK, Ververstr. 46 - Den Bosch ameriraansche stopinrichting van scheuren, gaten, borstzakken en slijtage QINNEKENWEG 173 - BREDA E.N.S A.I.D. helpt U tijd, geld en punten besparen InstituutE N.S.A 1 D Behandeling van Belasting Aangelegenheden Administratiekantoor Putterstraat O 63 HEUSDEN Lid Ned. Coll. voor Belasting Consulenten ONZE SCHRIFTELIJKE CURSUS BI|ENTEFLT N.V Bijenstand „MELLONA", Santpoort M. BLIJLEVETnS WAALWIJK 29 LEVERING en REPARATIE van ALLE MERKEN NAAIMACHINES ONDERDEELEN ZOOLANG DE VOORRAAD STREKT NOG HAAST UUI IN UURWERKEN, GOUD EN ZILVER Grootestr. 140 - Telef. 200 - WAALWIJK MUZIEKHANDEL Ververstraat 69, 's-HERTOGENBOSCH HET MEEST VERTROUWD ADRES Citadellaan 75-77 - Tel. 3900 - 's-HERTOGENBOSCH. Verkrijgbaar: Brillantine, iets fijns voor de jonge mannen. Wees wijs en vraagt prijs bij GENDEREN Handel in: Rijwielen, Motoren, Waschmachines, kortom alles zoowel voor den Fietser als voor de Vrouw. M. VAN DER L. W. GOUDA. EETHEN (BIJ WAALWIJK) Vughterdijk 5 DEN BOSCH Telef. 3262 Moderne reparatie-inrichtióg. Speciaal adres voor RIJWIELBANDEN-reparatie. GROOTESTRAAT 241 WAALWIJK. Uw oude vertrouwde Kleedingwinkel W A A L W IJ K GROOTESTRAAT 183 Verstrekt HANDELSCRED1ETEN tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent Rek.-Cour. met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenl. Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. KOOPT en VERKOOPT vreemd Bankpapier. Verzilvert Cou pons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt GELDEN k DEPOSITO, rente vergoeding volgens overeenkomst. VERHUURT SAFE LOKETTEN. (Prijzeb naar grootte der kastjes.) Nadere inlichtingen verstrekt de Directie. Smaakt als echte koffie. Een bijzonder geurige samenstelling en toch ook maar Vraagt Uw winkelier! N.V. v.h. M. Ravenswaay Zn. Gorinchem. Begin October begint wederom liet seizoen van Winterhulp Nederland, de sociale instelling bij uitnemendheid, die overal in alle lagen van ons volk sym pathie heeft «gewékt, ledereen weet drommels goed, dat de gelden uitslui tend ten goede komen aan onze minder met aardsche goederen bedeelde volks- genooten. Alle lasterpraatjes Zijn door de feiten den kop ingedrukt, zoodat iedereen weet, dat hliji, die geven kan, en dat zJij!n er momenteel zeer velen, moraliter verplicht is, de beurs wagen wijd te openen als de collectanten ko men' voor Winterhulp Nederland. Wij! weten dus allen, dat wij onze behoeftige volksgenooten van welke politieke rich ting of confessie Zij! ook mogen zijn, in den winter, die voor de deur s«#bt, helpen moeten. Dat is vaderlandsche en christelijke plicht. Wij noemen ons allen echte patriotten en christenmen- schen, dus nu ons patriotisme en christi- anisme door daden, d.wz. door geven onder bewijs stellen, want daar komt het op aan. Daden, geen woorden, want daar alleen hebben onze evenmenschen iets aan. De Burgemeester van Heusden, A. THOMAES. Heusden, 13 Sept. 1943. De Burgemeester van Heusden maakt bekend, dat op 18, 19, 20, 21 en 22 September 1943 ontspanningsdagen zul len plaats hebben voor de jeugd. De verbodsbepaling - voor de jeugd om zich later dan een uur na zonson dergang in de openlucht op te houden, is op die dagen -niet van toepassing. De Burgemeester van Heusden, A. THOMAES. -Heusden, 14 Sept. 1943. GROOTE HOEVEELHEDEN VELD VRUCHTEN GESMOKKELD. Sinds de oogstwerkzaamheden een aanvang hebben genomen, is de contro le op den frauduleuzen uitvoer naar België weer krachtig aangevat. Aan de telers, die dicht bij1 de grfens «wonen, worden voorschriften gegeven omtrent het inschuren en stapelen der granen en de daaropvolgende afdorsching. Bij niet-nakomen van deze voorschriftten wordt door de controleurs van den C.C.D. terstond ingegrepen met het ge volg, dat reeds een aanzienlijk aantal processen-verbaal is opgemaakt. GEEN GROENTENAFVAL BIJ AARD APPELSCHILLEN. Aangezien aardappe'schillen vermengd .^met groentenjafvallen niet bewaard kun- *nen worden als veevoeder voor den ko menden winter, wordt een dringend beroep gedaan op de burgerij, om aard appelschillen afzonderlijk te bewaren £n aan van gemeentewege aangestelde Schillenophalers af te geven. In de aardappelschillen, die door de ophalers aan grossiers of veehou ders worden afgeleverd, mogen geen groentenafvallen voorkomen. De groentenafvallen kunnen door het publiek aan houders van kleinvee (gei ten en konijnen) worden afgegeven. P 1794^1 Verantwoordelijk voor den ge- heelen inhoud J. H. Roza te Heusden; Uitgever en Drukker: Fa. L. J. Veerman, fiotermarkt te Heusden. K144& Dikwijls wordt de klacht van den cafébezoeker gehoord, dat vele cafés geen borrel meer uitschenken of dat een borrel alleen maar te krijgen is tegen een veel hoogeren prijs. Verder zou ook de kwaliteit van den borrel, indien hü al verkrijgbaar is, zeer hard achteruit fijn .gegaan. Vele bezoekers hebben zelfs het idee gekregen, dat men in een. café of restaurant geen aan spraak meer zou kunnen maken opeen borrel van vooroorlogsche samenstelling. Niets is minder waar. De distillateurs leveren het gedistilleerd nog steeds af in de oude samenstelling en met hetzelf de alcoholpercentage als voorheen. In- dien^de borrel in sommigecafé s dan ook „wat waterig smaakt", moet de schuld daarvan niet bij den distillateur gezocht worden. Wel is de voor het publiek beschik bare hoeveelheid zeer beperkt, wat de noodzakelijkheid van een scherpe rant- .soeneering met zich mede brengt. De caféhouder kan het publiek daardoor geen onbeperkte hoeveelheid ter beschik king stellen, maar de beperkte hoeveel heid^ die hij ontvangt, dient hij op nor male wijze en tegen normale prijzen in- zijn café uit te schenken. Dit is de reden, waarom de klacht, dat het aan den caféhouder ter -beschik king gestelde gedistilleerd niet of tegen te hooge prijzen uitgeschonken,.wordt, sterk de aandacht van de bevoegde au toriteiten heeft. Vele caféhouders heb ben dit op gevoelige wijze kunnen er varen. Herhaaldelijk valt in de courant te lezen, dat door de Inspectie der Prijs- beheersching hooge boetes zijn opge legd en in sommige gevallen de cafébe drijven zijn gesloten. Het valt echter lang niet altijd ge- makkelijk overtredingen te constateren. De vindingrijkheid der caféhouderstom gegeven voorschriften te ontduiken* is n.l. zeer groot. Men wijzigt bijv. den drank in samenstelling een wéinig en bied hem als cocstail aan, 'waardoor het gedistilleerd in een. hoogere prijs klasse komt te vallen. Daarom heeft het Rantsoeneeringgbureau voor Gedis tilleerde Dranken in overleg en in sa menwerking met de Bedrijfshoreca be sloten om aan café's, restaurants en hotels, van welke bekend is. dat zij het aan hen ter beschikking gestelde gedistilleerd niet -tegen de normale prij zen en op de normale wijze aan hun bezoekers verstrekken, bepaalde voor waarden op te leggen, welke ten doel hebben deze bedrijven te dwingen hun gedistilleerd dp normale wijze uit te schenken. VERPLrCHT BORRELUUR VOOR SOMMIGE CAFé'S Dergelijke bedrijven zullen namelijk verplicht worden op iederen dag, waar op zij geopend zijn, op een vast tiïd- stip, bijvoorbeeld tusschen 5.45 uur en 7 uur des middags, een gelijk gedeelte van het njaandrantsoen uit te schenken. Het tijdstip, waarop dit moet gebeu ren, moet duidelijk zichtbaar op een bordje in de-localiteit aangegeven staan. Op andere uren van den dag zal in een dergelijke localiteit geen binnenlandsch gedistilleerd mogen worden uitgeschon ken. Dit laatste Is noodzakelijk,' omdat anders controle ónmogelijk wordt. Ambtenaren van het „R.G.D." en van de Rijks-, resp. Bedrijfshoreca zullen namelijk tijdens de voor uitschenKing vastgestelde tijdstippen zich door steek proeven ervan overtuigen, of het voor uitschenking beschikbare kwantum dan ook inderdaad uitgegeven wordt. Voor buitenlandsch gedistilleerd geldt deze regeling nog niet. Den bonafide ca féhouder, die het gedistilleerd ook thans nog op normale wijze en tegen normale prijzen aan zijn bezoekers vferstïekt, zal niet een bepaald uur van uitschen king opgelegd worden. Voorloopig zal deze verplichting alleen worden opge legd aait die bedrijven, van welke het bekend is, dat zij het gedistilleerd niet op de juiste wijze ten verkoop brengen. Het publiek zal er wel rekening mede moeten houden, dat in dergelijke bedrij ven niet op een' ander tijdstip dan het verplichte," binnenlandsch gedistilleerd mag worden uitgeschonken. REGELING IN' DEN* HAAG AL INGEVOERD Met ingang van 1 September 1943 is in eenige cafébedrijven in Den Haag het «systeem, dat hierboven uiteengezet is, ingevoerd. Bovendien zullen nog meer café's worden verplicht. Op deze wij ze hoopt men te bereiken, dat het ge distilleerd tegen normale prijzen in de café s verkocht wordt. Of het systeem van uitschenking van een dagelijks gelijk gedeelte van het maandrantsoen op een vast*tijdstip in alle bedrijven zal worden ingevoerd, zal afhangen van de e*ploi- tanten der bedrijven zelve. Op het 00- genblik wil men daartoe nog niet over gaan, omdat een vast borreluur. waar buiten geen binnenlandsch gedistilleerd mag worden geschonken, ook zijn be zwaren heeft. Het zal namelijk niet mo gelijk zijn voor speciale bijeenkomsten (vergaderingen, bruiloften e.d.) uitzon deringen te maken. Mochten de klach ten echter blijven aanhouden, dan zal het systeem over de heele linie worden ingevoerd, daar men ervan overtuigd is, dat het publiek er meer mede gebaat is, dat het gedistilleerd op de juiste wij ze wordt uitgeschonken, dan dat het weliswaar in theorie op ieder tijdstip van den dag (behalve dan natuurlijk na 7 uur 'des avonds) .op gedistilleerd aanspraak zou kunnen maken, maar dit in de praktijk toch niet, of tegen veel te hooge prijzen, krijgt. ROTTERDAM, 14 September. Heden werden ter veemarkt aange voerd: 1142 dieren, waaronder 1?paar den, 1 veulen, 39 schapen, 91 nuchte re kalveren, 120-graskalveren, 205 big gen, 592 runderen.. Prijzen per stuk: Melkkoeien f 165Q, 1475, 1325; kalf koeien 1600, 1450, 1300; varekoeien f 1050, 900, 800; vaarzen f'825, 600; pinken f 775, 675,'500. De aanvoer van melk- en kalfkoeien was als vorige week met tamèlijken handel en hoogere prijzen. Varekceien# aanvoer matig met kalmen handel en stijgende prijzen. Vaarzen en pinken aan voer gewoon met redelijken handel en omhooggaande prijzen. 's-HERTOGENBOSCH, 15 Sept. Op de ftiarkt van heden waren aan gevoerd 719 stuks en wel 603 runde ren, 104 nuchtere kalveren en ^scha pen-lammeren. De prijzen waren als volgt per stuk; Kalfkoeien en melkvee f 1150, f 1600; magere ossen en koeien f600, f900;; jöngvee f 400, f 775 graskalveren f 220, f 350; nuchtere kalveren f 110, f160, f 190. Minder aanvoer van gebruiksvee, han del zeer kalm, prijshoudend. Meer jong vee, handel goed, vaste hooge prijzen. Nuchtere kalveren alleen levering. Zendt mij Uw aankoopvergun ning voor bovengenoemde ar tikelen. Deze worden met spoed door mij behandeld. GORINCHEM. No. 2 met regelb. waterkraan, bijzonder fraai model, direct passend in elke petro- r n ieumlamp it.DU (slechts tijdelijk leverbaar). No. 4N compl. hanglamp voor kamer- en stalverlichting 10 No. IN als No. 4N doch zonder hanger en scherm ",UU past in elke petroleumlamp. GROOTESTRAAT 147 ook voor UW BABY hebben wy nog 'n aardige w-l E G WALTER KLERKX Waaiwyk is, wegens uitbreiding der zaak, overgeplaatst van Lange Nieuwstraat ^3 naar Gaten in Uw kleeren Een winkelhaak in Uw jas? Mot gaten? Wij stoppen alle weefsels onzichtbaar. Voor Heusden en Omgeving Depóthouder Genderschendij^B 11 Genderen Eenzamen van alle leeftijden, tangen en standen Als het werkelijk Uw wensch is, een serieuze kennismaking aan te gaan, wendt U dan allen tot Nederlands grootste bemid delingskantoor Wij hebben door een weergalooze advertentie campagne in 100 verschillende dagbladen, niet alleen ge weldige relaties door geheel Nederland, doch tevens in alle deeleri van Noord-Brabant spontane dankbetuigingen, zoo wel van geslaagden uit betere kringen als van dames en heeren uit den boerenstand, zijn het bewijs van de geweldige mogelijkheden, die wij voor alleri, zonder uitzondering, hebben. Onze bemiddeling is zoowel voor R. K. als voor Prot. en voor hen zonder geloofsovertuiging. Daarnaast hebben wij een speciale afdeeling voor den boerenstand en voor tewerkgestelden in het buitenland, zoodat ons kantoor met recht een centraal punt is voor allen, die zich eenzaam gevoelen,' een kennismaking willen aangaan en daarin (om welke reden d"an ook) niet kunnen slagen. Ambtenaren, gestudeerden, werkers in de bedrijven, werkers uit den boeren stand, dames v. g. h. uit den werkenden en uit den boeren stand, wij roepen U allen op Wendt U allen tot Nederlands grootste bemiddelingskantoor voor alle leeftijden. Hoe meer relaties wij hebben, hoe meer succesvolle verbindingen wij tot stand kunnen brengen. Inlichtingen verstrekken wij mondeling of schriftelijk (in blanco enveloppe). Wij verzekeren strengste geheimhouding. Nederlands grootste bemiddelingskantoor .HOLLAND", Admiralengracht 219, Amsterdam, West. Geopend van 2 tot 5 uur eq van 6 tot 9 uur, ook Zaterd'ags. Op Zondag van 2 tot 6 uur. - (Knipt onze advertentie uit Hand- en Trapnaaimachines, Kleer makersmachines en ijzeren Traptafels. Defect geen bezwaar. Brieven met opgaaf van prijs aan Vierambachtsstraat 114 Telefoon 39653 ROTTERDAM B v. B. W. gedipl.voetkundfge en pedicure KERKSTR.56.TEL.4573/S BOSCH Kleine /ant/e ven de buren is m'n lieveling. Maai tionge. jonge, wat kan dat kind eten. Morgen is ie jarig en weet wat er boven aan z'n verlanglijstje stond?.fen oroote schaal met panne- jf koeken„Die kan tante Mina wel bak- ken Zei de guit. „Die gebruikt immers TM/V/CO.'" heeft. MINA BAKGRAAG SPREEKT:, JUWELIER GORINCHEM TELEF. 2678 WESTWAGENSTR. 19 Zendt postpakket of per ♦voerman fö]~- iiü m\ fótLjiiye/P 1— lüuM Dames en Meisjes, maakt nu zelf Uw kleeding thuis Zendt een briefkaartaan Speciale Machtiging van P.T.T. Tolsteegsingel 54, Ufrecht, voorzien van een duidelijk adres," beplakt met 35 cent aan postzegels (porto briefkaart inbegrepen, zie model) en wij zenden U een mooi boek met ruim 100 maten en modellen, en tevens.een gratis apparaat om U te laten zien hoe ge makkelijk onze methode is om THUIS zonder rekenen en teekenen alle kleeding te leeren maken en vermaken. is een groot succes en wordt alom geroemd om de duidelijke, eenvoudige en practische leerstof. CURSUS A. v. beginners f 7 50CURSUS B. v. gevor derden f 10. elk bestaande uit 15 wekelijksche lessen Elke maand begint een NIEUWE CURSUS. Vraagt prospect!. Fabriek van Bijenwoningen en gereedschappen voor Bijenteelt. Tel. 8225 - Giro 29201, - waarschuwt: Roet geeft rook, brandgevaar en slechte verwarming! Roet in uw schoorsteen brengt rook In uw kamer. De kachel brandt dan slecht -en dat kost meer kolen. Bovendien verhoogen niet geveegde schoor- steenen het brandgevaar. Het is dus in uw eigen belang, als U tijdig den schoorsteenveger laat komen! Zorg,ook, dat uw haard of kachel vakkundig schoongemaakt en nagezien wordt, yijór U begint te stoken. Haal meer warmte uit minder koléri STATIONSSTRAAT alle soorten en merken Waschmachines en Wringers Vakkundig - Bill ij k Vlug. C. B. VAN DE WAL Zoon FINANCIERING van auto's, gasgeneratoren, paarden, wa gens, vlug en voordeelig door eigen financieringsmaatschappij. HYPOTHEEKVERSTREKKING en ASSURANTIE'S op alle gebied, scherp concurreerend. INO See" zeemlap, geen $pons, puooLno altijd zuinig en netjes. DEKKI TOUWV LEEDEN, l/ERK, TENT KUT EN, 'O K AFZEILEN STAALDRAAD VERHUREN VAN C BREEDEHAVEN 118 TEL. 2Ó71 b.5 DEKKLEEDEN WERFF ,.g 2974 - DEN BOSCH NAAR ONROERENDE GOEDEREN HYPOTHEKEN - ASSURANTIËN (vroeger Klumperswinkel). Telefoon 131

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 4