Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. No. 6 Vrijdag 1 October 1943 Buitenlandsch Overzicht Officiëele- Landbouwmededeelingen Distributie mededeelingen U#D VAN AtfE# Dit blad verschijnt VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten tl cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. Advertentién24 m.M. f 1.32. Elke m.M. meer 51/, cent. Qroote letters naar plaatsruimte. Advertentién worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. 1000 ton aardappelschillen, beteekent: een week voedsel voor 5000 koeien. Buitenland Door lichtvaardigheid in de gevangenis. Communisten wegens sabotage terechtgesteld. Moordterreur moet eindigen. Terroristen pntvangen gerechte straf. Werp geen scherpe voorwerpen tusschëïi de aardappelschillen. De „dag van den ouden Jeugdstorm". voor de Provincie Noord-Brabant. van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Algemeen Redacteur; J. H. ROZA, Heusden Naar aanleiding .van den verjaar dag der sluiting van hét- Driemogend- hedenpact heeft de Duitsche rijksminis ter van buitenlandsche Zaken Von Rib- bentrop door middel van de radio het woord gevoerd tot de volken van het Driemogendhedenpact. Hij zei o.m.: Het doel van het" pact, dat de volken van Duitschland, Italië, Japan, Honga rije, Roemenië, Slowakije, Bulgarije en Kroatië bewoog tot sluiting over te gaan, bestond in het naar voren bren gen van *t levensrecht van deze door de historische ontwikkeling onrecht vaardig behandelde volken en de bevei liging hunner levensbehoeften in de hun toekomende ruimte tegenover de vol- kell die het grootste deel van onze aarde beheerschen en dienstbaar maak ten aan hun weelderig weirijn. In Eu ropa konden Duitschland en Itafië opeen gedrongen in een smalle ruimte hun groeiende bevolking niet voldoende voe den en in Oost-Azië gold hetzelfde voor Japan, welk \'olk op zijn eilandenrijk niet- kon bestaan. Er is geen twijfel aan dat bij' eenigen goeden wil ten aanzien van deze, rechtvaardige aanspraken een overeenstemming zcu mogelijk zijn ge weest, maar alle stappen en pogingen van de niet verzadigde volken tot vreed zame oplossingen jegens de bezitténden welke in den loop der jaren waren on dernomen, waren vergeefsch. Egpisme, afgunst en de naakte drang naar behcersching van vreemde landen en volken, dus het puurste imperia lisme en wel in den slechtsten zin, zijn hieibij de drijf vee ren geweest.'Zoo kwam het tot de grodte worsteling van thans. Met de bolsjewistische wereldopvat ting aan den eenen kant en pantserdi visies aan den anderen moest ons oude werelddeel met het brutaalste geweld ingelijfd wonden bij de Unie dér Sovjet republieken. De Duitsche weermacht heeft daartegenover een muur van staal en iij'zer gezet en zal de wapens niet eerder uit de hand leggen voor het bolsjewistische gevaar voor Europa de finitief uit den weg is geruimd. Dat thans echter Amerika en vooral Engeland deze bolsjewistische aanvallen op Europa ondersteunen, én. zoodoen de bijeen eventueel succes in Europa een toestand zouden scheppen, die voor hen zelf gelijk zou staan aan een catastrophe zal op zekeren dag als een groteske in de wereldgeschiedenis worden opgeno men. Wat overigens Europa van de En- gelschen en Amerikanen te verwachten zou hebben, daarvoor kan Italië als voorbeeld worden aangehaald. Intus- schen heeft nu den Duoe ,van Italië na zijn bevrijding' het lot van zijn land weer in Zijn sterke handen genomen. Als een van zijn eerste handelingen heeft Mu(ssolini verklaard, dat het Drie- 'Driemogendhedenpact evenals .voorheen ook voor Italië van kracht blijft en dat het fascistische republikemsche Ita lië weer schouder aan. schouder met de ande*e bondgenooten in den strijd tegen de gemeenschappelijke vijanden zal s.taan. Ik ben van meening, dat het feit, dat juist vandaag op den verjaar dag van ons pact de Duoe naar Italië is teruggekeerd en de eerste vergade ring van de fascistische republikeinsche tegeering van Italië houdt, gunstig voor de toekomst zal rijn. Vandaag op den derden verjaardag van de sluiting van het Driemogend hedenpact kunnen wij vaststellen, dat dit pact in ieder opzicht de vuurproef heeft, doorstaan. De Duce heeft op dezen dag een boodschap tot het Italiaansche volk ge richt, waarin hij o.a. zegt: De repu- blikeinsch fascistische regeering is vast besloten in het teeken van den lictoren- bundel met alle krachten en in het geloof, dat Italië steeds vervuld heeft, tot de eindoverwinning verder te strij den. De Japansche minister van buiten landsche Zaken, Sjigemitsoe, heeft een radiorede tot Duitschland gericht. Hii zeide, dat, wat er ook moge gebeuren, "het bondgenootschap der spil onwrik baar blijft. Hoofdkwartier ,van den Führer, 28 Sept. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Bij het Koebanbruggenhoofd werden verscheiden plaatselijke aanvallen van de Sovjets afgeslagen. De stad Temr- joek werd volgens het plan verwoest en ontruimd. In het gevechtsgebied Zuidoostelijk en Oostelijk van Zaporosje zette de vij and rijn doorbraakpogingen met massale gedeeltelijk nieuw aangevoerde strijd krachten voort. Alle aanvallen mislukten in verbitterde gevechten onder hooge verliezen voor den vijand. Een bolsjewistische gevechtsgroep, die tijdelijk onze stellingen was binnenge drongen, werd in een tegenaanval te- rugge worpen. Aan den Midden-Dnjepr vielen de Sovjets opnieuw de Duitsche bruggen hoofden vruchteloos aan. De gevechten tegen eenige onder bescherming van de duisternis over de riviler gezette zwakke bolsjewistische afdeelingen rijn nog aan den gang. In den centra'en frontsector duurt de krachtige vijandelijke druk onver minderd vodrt. Verscheiden vijandelijke aanvallen aan het Moermanfront werden uiteengeslagen. Lichte Duitsche vlootstrijldkrachten brachten in de Zwarte Zee voor de kust van Taman een bolsjewistische ka nonneerboot tot zinken en op de reede van Anapa verscheiden ravitailleerings- vaartuigen met te zamen 2100 brt. In Zuid-Italië is de druk der Anglo- Amerikanen, die nieuwe strijdkrachten aan land gezet hebben, aanm|etrkelijk toegenomen. Terwijl in het gebied van Salerno alk aanvallen afgeslagen wer den, hébben onze troepen zich in 't ge bied van Foggia, overeenkomstig het plan, van den vijand losgemaakt en zich op \%n te voren in gerdedheid gebrach te borgstellingen teruggetrokken. Foggia werd na vernieling van alle in militair opzicht belangrijke installaties ontruimd. In Noord-Italië en Dalmatië werden sterke bendegroepen ingesloten. Zij gaan haar vernietiging tegemoet. De Adriati- sche haven Split, die troepen van Ba doglio. tezamen met communistische ban dieten verdedigden werd in een storm aanval veroverd. Op het eiland Corfce, waarvan het verradersgarnizogn met de Anglo-Ameri- kanen in verbinding getreden \vas, rijn na verwerping van een ultimatum, Duit sche bergjagers geland. Door de marine en 'het luchtwapen doeltreffend ge steund, braken zij den tegenstand van den vijand, brachten verscheidene dui zenden gevangenen binnen en bezetten het eiland. Beschermingstroepen van een Duitsch konvooi brachten bij Fécamp voor de Fransche kust twee Britsche artillerie- motorbooten tot zinken. Amerikaansche vliegerformaties be proefden gisteren overdag onder be scherming vgn het wolkendek over de Duitsche Bocht Noordwest-Duitschland binnen te dringen. Zij werden door Duit sche jachteskaders .tot den strijd ge dwongen en uiteengeslagen. Daardoor werd de door den vijand beoogde ge concentreerde aanval verijdeld. Door het werpen van bommen op verscheiden plaatsen en plattelandsgemeenten in het kustgebied ontstonden verliezen onder de bevolking en schade aan woonhuizen. In den nacht van Dinsdag op Woens dag ondernamen formaties Britsche bom menwerpers terreuraanvallen op Hanno ver en met zwakkere strijdkrachten op Br uns wijle Daarbij ontstonden verliezen aan raen- schenlevens en vernieling van eenige woonwijken. Jagers en luditdoelartil- lerie van het luchtwapen en bewakings strijdkrachten van de marine brachten boven het Rijlk en het Westelijk gebied 56 meest viermotorige bommenwerpers ten val. De viering van het negenjarig bestaan van den Nationalen Jeugdstorm. Tijdens de toespraak van Max Blokzijl A. Stapf/Reynhoudt/Pax m KROATIë BREEKT MET REGEERING VAN BADOGLIO. Agram, 27 Sept. (D.N.B.). Het Kroatische minister-presidium deelt me- dteKoning Victor Emanuel en zij'n regeering van maarschalk Badoglio heb ben op 3 Sept. 1943 zonder overeen komst en zonder van te voren de bond genooten op de hoogte te stellen met den vijand een wapenstilstand gesloten. De regeering van Victor Emanuel is volgens de bepalingen van den wapen stilstand aan de zijde van den vijand getreden en heeft dé weermacht van het koninkrijk Italië onder vijandelijk com mando geplaatst. De tot dusver verbon- 'den Italiaansche troepen die zich Op Kroatisch grondgebied bevinden, nemen ten deele een Vijandelijke houding aan jegens ons land. De regeering van den onafhankelijken staat Kroatië besluit dientengevolge de diplomatieke betrek kingen met de koninklijke'T-egeering van maarschalk Badoglio te verbreken. Het Kroatische minister-presidium deelt voorts mede: De regeering van den onafhankelijken staat Kroatië nee ft kenns genoimen Ivan het feit, dat Benito Mussolini een Italiaansche republikein sche fascistische regeering gevormd heeft en erkent deze met ingang van vandaag als de uitsluitend wettige ver tegenwoordigster van den Italiaanschen staat. Een aantal bezitters van radio-toestel len heeft gemeend, zich lichtvaardig niet te kunnen bekommeren om de be schikking van 13 Mei 1943 volgens wel-1 ke radiotoestellen moesten worden inge- leverd. Volledig de feiten miskennend hebben zij blijkbaar aangenomen, dat of hun strafbare handelwijze verborgen zou blijven, of dat de gevolgen niet al te erg zouden zijn. De lichtvaardigheid van dergelijke opvattingen en handel wijzen moeten thans degenen, die hun radiotoestellen niet hebben ingeleverd, duur betalen. Het Deutsche Landesge- i richt heeft in een groot aantal van der- gelijke gevallen het eindvonnis geveld t of zal dit in de komende weken doen. De vonnissen toonen aan, dat de be- j zettende macht ook in dit geval niet geneigd is, vergrijpen tegen haar be schikkingen te dulden. Alle beklaagden kregen gevangenisstraffen, die al naar den aard van het geval welis\vaar ver schillend uitvielen, doch eenige voor beelden, waarin gevangenisstraffen tot 2 jaar en 3 maanden werden opgelegd, toonen aan, dat degenen, die hun toestel in strijd met de beschikking niet hebben ingeleverd, door de wet in al haar ge strengheid worden getroffen. In alle gevallen moesten de beklaagden hun vergrijpen verder boeten met een geld straf, diemeestal een veelvoud van de aanschaffingswaarde van het toestel bedroeg en - met verbeurdverklaring van het toestel. Officieel wordt medegedeeld: Het door het Deutsche Oberge richt den 20sten Juli 1943 wegens sabotage tegen den Jood Jacob Boekman uit Den Haag en Adrianus Nas uit voorburg uitgesproken doodvonnis is na onderzoek van de gratiekwestie voltrokken. Beekman en Nas, die reeds voor den oorlog tot de communistische partij be hoorden, hebben ook voor de illegale CVP.N. weder actie gevoerd. Het „Nationale" Dagblad" bericht, dat opnieuw een politieke moord is gepleegd 'De boer Oosterveen in Drenthe, wiens boerderij eenigen tijd- geleden door kwaadwilligen in brand werd gestoken, is thans door eenige schurken in koe len bloede vermoord, nadat de moor denaars eerst nog een kopje koffie met hem hadden gedronken. Kameraad Oos terveen, zoo schrijft het blad, wferd door eenige schoten doodelijk getrof fen, terwijl zijn vrouw een schot door de wang kreeg. Het Nationale Dagblad vervolgt dan „Wij hebben de ontzaglijke moeilijke en zware taak op ons genomen ons Nederlandsche Volk te leiden naar een nieuwe toekomst, en de grondslagen voor die toekomst te leggen. Wanneer nu eenige kringen in dat volk op dat ons idealistische streven reageeren met moord en doodslag en brandstichting, terwijl van de zijde der N.S.B.. nog nooit of te nimmer een politieke te genstander is doodgeschoten op deze waarheid kan niet sterk genoeg de nadruk worden gelegd dan moeten wij zoo langzamerhand het recht ver krijgen om deze terreur met gelijke mid delen tegemoet te treden. Met andere woorden: de leden der Nationaal Socia listische Beweging der Nederlanden die nen 'zoo snel mogelijk bewapend te worden, in het belang van hun eigen veiligheid, maar in, de eerste plaats in het belang van het goedwillende, dat is: het grootste deel van het Nederlandsche Volk. Dit kwam ook duidelijk tot uit drukking in een gesprek dat wij heden morgen met den Secretaris-Generaal der Beweging over deze zaak mochten heb ben. De leden van de N.S.B. zijn de dra gers van de revolutionnaire gedachte in ons Volk. Het is onze wil geweest en ons streven om deze revolutie zoo on bloedig mogelijk te deen verloopen Doch het waren onze tegenstanders, die het eerst naar de wapenen hebben ge grepen en de besten uit onze rijten als dolle honden neerknalden. Nog rijn wij zeer lankmoedig geweest, ondanks de terreurdadennog hebben wij vertrouwd op het nuchtere verstand van den ge middelden Nederfander. Thans echter rijn wij volkomen gerechtigd openlijk te Verklaren dat ons geduld ten einde is. De maat was reeds vol, thans loopt rij over. En de harde feiten van welhaast eiken dag noodzaken ons namens de ge- heele Beweging en haar formaties het verlangen tot uitdrukking te brengen, dat de Nederlandsche nationaal-socialis- bewapend worden, opdat aan deze moordterreur paal en perk worde ge steld, in het welbegrepen belang van ons geheele Volk." Het speciale Polizeistandgericht heeft in Assen zijn eerste zitting gehouden tegen een groep terroristen, die maan denlang de Noordelijke provincies on veilig hebben gemaakt en door terreur- slagen de Nederlandsche bevolking groo- te schade hebben toegebracht. Het Polizeistandgericht heeft,zooals in ons vorig nummer reeds kort is mede gedeeld, in deze zitting tegen 11 Ne derlandsche onderdanen de volgende vonnissen uitgesproken. 1. Doodstraf tegen en 30-jarigen handelaar Johannes Vis uit Stadskanaal. 2. Doodstraf tegen den 32-jarigen rêi-' ziger Anne Rutgers uit Stadskanaal. 3. Doodstraf tegen den 25-jarigen boekhouder J. Toet uit Staphorst. 4. Doodstraf tegen den 25-jarigen ziekenoppasser Gert Por uit Zuidlaren 6. Doodstraf tegen den 24-jarigen machinist Pi v. Laarhoven uit Hasseltt 6. Doodstraf tegen den 28-jarige gem.-ambt, Wessel Knot uit Exloo. 7. Doodstraf tegen den 35-jarigen leider van een arbeidsbureau Rendert Poel uit Borger. 8. Doodstraf tegen den 21-jarigen H.B.S.-er Jans Dierner uit Borger. 9. Doodstraf tegen den 37-jarigen landbouwer Roelof Tuin uit Valtermond. 10. Doodstraf tegen den 41-jarigen gemeente-secretaris Andries Diepenbrug uit Odoorn. 11. Tuchthuisstraf van 10 jaar tegen den 26-jarigen gem.-ambtenaar Harm Hooiveld uit Odoorn. De doodvonnissen rijn enkele uren na de uitspraak van het vonnis voltrok ken. In Friesland, Groningen en Drente, rijn de laatste maanden in stijgenden omvang en met groote brutalitiet da den van sabotage en terreur gepleegd. In totaal werden niet minder dan 70 gevallen vastgesteld. Vooral hadden zij betrekking .op aanslagen op kantoren van den Burgerlijken Stand met het doel de tewerkstelling in Duitschland te sajDoteeren. Verder waren het overvallen op distributiekantoren toet roof van. levensmiddelen-, tabaks- en benzinebon nen voor eigen gebruik of ter onder steuning van illegale personen. Voorts moordaanslagen op Nederlandsche Na tionaal-Socialisten en pro-.Duitsche per sonen, die gevaarlijk konden worden voor de terroristen en illegale'personen. Het speciale commando, dat door den bevelhebber der Sicherheitspolizei en van den SD naar de noordelijke provincies werd gezonden, kon snel een aantal aanslagen ophelderen en de da ders arresteeren. Ledten der terreur- bende hebben gemeenschappelijk drie aanslagen gepleegd op luet raadhuis; van Stadskanaal. Voorts heeft dezelfde groep een aanslag gepleegd op het raadhuis van Exloo, waardoor het ge heele gebouw in de asch werd gelegd. Dat deze mannen gevaarlijke mis dadigers waren, blijkt vooral uit den laffen en gemeenen moord, waarvoor zjj niet zijn teruggeschrekken. Op 30 Juli 1943 vielen twee hunner den fa brikant Reilingh op het fietspad van Zuidlaren naar Midlaren aan en ver moordden hem met twee' pistoolscho ten, inadat zij tevoren zijn levtensge- woonten hadden nagegaan en vastgesteld dat Reilingh op een bepaalden tijd van rijn woning naar zijn kantoor reed. Reilingh was oud-lid van de N.S.B. en stond bekend als pro-Duitsch. In de zitting van het Polizeistand gericht in het gerechtsgebouw te Assen bleek uit de uitvoerige behandeling der zaak dezer misdadigers hoe koel en met hoeveel overleg de leden dezer bende te werk gingen. Zij confereer den over de terroristische aanslagen alsof het ging om de gewoonste din gen ter wereld. Zij informeerden naar namen van de N.S.B.-ers, die in aan merking kwamen om vermoord te wor den en jonge menschen vaak uit chris telijke kringen, waren aanwezig bij de besprekingen en brachten candidaten in contact met de groep. Ambtenaren werkten mede aan de voorbereidingen der brandstichtingen en een hunner, die vreesde, dat een politie man hem zou verhooren, stelde den lei der der terreurgroep voor dezen politie man uit den weg te ruimen. Zijn voor stel kwam te laat, want een andere terreurgroep had reeds een aanslag op hem gepleegd, welke gelukkig geen doo- deüjke gevolgen had. De leden der benden schrokken voor niets terug. Onder den dekmantel der vaderlandsliefde vergrepen rij zich steeds weer .aan goed en bloed van Nederlan ders. Zij wekten daarbij den schijn, alsof rij zich keerden tegen de Duit sche weermacht,'in werkelijkheid echter schaadden zij alleen de Nederlandsche zaak. Dat deze misdaden met de strengste straffen gestraft moeten worden, is duidelijk voor ieder, die de 'tallooze waarschuwingen gehoord heeft. Het Polizeistandgericht heeft dan ook de allerstrengste straffen uitgesproken. Tien van de elf misdadigers, cüe zich te verantwoorden hadden, moesten hun misdaden met den dood boeten. De openbare aanklager noemde hen allen lage misdadigers, die de gerechte straffen voor hun daden verdienen. Hij wilde hen als afschrikwekkend voor beeld gesteld zien voor hen, die geloo- ven te kunnen vertrouwen op de lank- moeidgheid der bezettingsautoriteiten. De voorzitter van het Polizeistandgericht zeide in rijn vonnis, dat voldoende waar schuwingen gegeven rijn. Degenen, die desondanks niet willen hooren, moeten de consequenties hunner daden trekken. Deze menschen hebben zich door de verstoring van de openbare orde tegen het Nederlandsche volk gekeerd, dat rustig wil werken en de groote moei lijkheden van dezen tijd kent. Nederland noch Duitschland kunnen dit optreden van terroristen aanvaarden. Daarom moe ten de strengste straffen uitgesproken, worden, opdat men eindelijk zal weten, wat dergelijke misdadigers te verwach ten hebben. Wat doet U met Uw oude scheer mesjes? Die vraag is nog nooit afdden- de beantwoord, maar één ding is zeker: die oude meisjes mogen in geen geval geworpen worden in den emmer waarin moeder-de-vrouw het huisafval bewaart t.w.: aardappelschillen, etensresten, enz. want dit afval is bestemd er ons vee mee te voederen. Eén mesje kan den dood van een kostbare melkkoe ten ge volge x hebben, als het mét de aardap pelschillen in de maag van de koe terecht komt. Ook een naald of elk ander scherp voorrecht kan ernstigle schade toebrengen aan het vee. In plaats van de melkproductie te verhoogen, door middel van de aardappelschillen die zoo prachtig melkdrfjtvend werken, zou men, door onachtzaamheid, niet al leen een stuk vee smartelijk doen lijden, maar tevens de melkproductie benadee- len. Wat U dus ook met Uw oude scheermesjes doet, gooi ze nooit tus- schen de aardappelschillen. „Scherp" is geen veevoeder. „Scherp" vermoordt ons-vee. MAX BLOKZIJL SPRAK TOT DE JEUGD. Met groot enthousiasme hebben ook de Amsterdamsche jeugdstormers den „dag van den ouden jeugdstorm" ge vierd, .welks hoogtepunt werd gevormd door de groote bijeenkomst op "het Mu seumplein. Daar waren tegen 3 uur, behalve de talrijke stormers en storm - sters, meeuwen en meeuwkes. De streekleider voor Amsterdam, op- perhopman E. Zilver uitte zijn voldoe ning over den groei van den jeugd storm in de hoofdstad gedurende de laatste 12 maanden. Max Blokzijl, die hierna een rede hield, vroeg zijn jeugdigen toehoorders allereerst eens na te denken over de plaats, in het hart van Amsterdam, waar riji bijeen waren: voor zich het Rijksmu seum met zijn vele scheepsmodellen, oude, door kogels doorschoten vlaggen en vaandels, met rijn kunstschatten, alle zoovele bewijzen van de grootheid van ons voorgeslacht. Aan den anderen kant het Concertgebouw, waar de muziek van de grootste meesters ter wereld ten gehoore wordt gebracht door een der beste orkesten van de geheele aarde, onder leiding van onzen landgenoot Willem Mengelberg. Dit alles bewast, dat ons Nederlandsche volk staat in de eerste rij' der beschaafde volkeren. Zoo zal het ook blijven, wanneer de jeugd het devies van den jeugdstorm volgt; in godsvertrouwen alles voor het vader land. Spreker bracht vervolgensin herin nering de gesneuvelden uit de rijen van den jeugdstorm. Wellicht zullen de genen, die ons thans nog als verraders schelden, later, wanneer wellicht eens een eerezaal van het museum de namen van onze dappere jongens voor het na geslacht zal bewaren, den hoed afne men, als zij den onderdoorgang van het Rijksmuseum "zullen passeeren, al dus spreker. Vaak schijnt het, zoo zei hij, dat jullie eenzaam bent, maar in werkelijk heid is dat niet zoo, want achter jullie staan honderdduizenden mannen en vrouwen, onder leiding van Mussert. Annuleering contracten voor levering van goedgekeurde pootaardappelen ten behoeve van het binnenland. Indien telers aanvragen voor verkoop van goedgekeurd poc^goed voor uitplant in het binnenland ontvangen., is de BEA II bereid medewerking tot annuleering van afgesloten contracten te verleenen, voor zoover dit de verladingen voor export niet belemmert. Voor alle soor tenkan annuleering worden aangevraagd in alle klassen en maten: voor Eèrste- ling en Prühmölle echter alleen, in de maat 28/"35. De voorwaarden voor annulering zijd de volgende 1. Voor administratiekosten zal aan den teler een bedrag van fO.10 per 100 kg over de geannuleerde hoeveel heid in rekening worden gebracht. 2. Aanvragen tot annuleering moe ten, onderteekend door den teler zoowel als door den biryjenlandschen hande laar, aan vvien de aardappelen zullen worden geleverd, aan het onderstaande adres worden ingezonden. 3. De telers worden eerst dan be schouwd van hun leveringsplicht ontsla gen te rijin, nadat ze hierover een schrif telijke bevestiging van den Centrale respectievelijk Sub leiding van de BEA II hebben ontvangen. Aanvragen in te zenden: voor Noord- Brabant aan Mevr. E. de Ridder v. d. Berghe, Burg. Vergroessenstraat 2 te Bergen op Zoom. 1. Vrijgeven van erwtenstroo. De Vocdselcommissaris voor Noord- Brabant maakt bekend, -dat de vorde ringen van erwtenstroo vervallen zijn.' De verbouwers mogen dus hun erwten stroo op eigen bedrijf vervoederen of direct aan gebruikers of aan den handel afleveren. De paardenhouders, die destijds een aankoopvergunning hebben gevraagd voor erwtenstroo, moeten _er rekening mede houden, dat dit stroo niet gedis tribueerd zal worden en dat rij derhalve vrij zijn om de door hen gewenschte hoeveelheid erwtenstroo aan te koopen, hetzij direct van verbouwers,, hetzij van handelaren. Evene. De telers, die evene hebben verbouwd, en derhalve toestemming van of na mens den Productie-Commissaris htebben ontvangen om dit product te telen, be- hooren evene bij het A.V.A. ter leve ring aan te bieden. Echter dienen rij bij de levering aan den inname-opzichter de teeltvergunning ter inzage te geven. Deze teelt-vergunning zal hen na in zage door den opzichter wederom ter hand worden gesteld. Veulenmarkten. De Voedselcommissaris voor Noord- Brabant maakt bekend, dat in de maand October op eenige markten gelegenheid zal worden gegeven, veulens te verhan delen. Hiervoor rijm de volgende mark ten vastgesteld: Zevenbergen 1 Oct.Oss 7 Oct. 's-Bosch 14 Oct. en Roosendaal 26 Oct., telkens van 10 u. v.m. tot 3 uur des namiddags. Op deze markten mogen alleen veu lens ten verkoop worden aangeboden, welke voorzien zijn van een identiteits kaart, terwijl aankoop alleen mag ge schieden op een geldige aankoopver gunning. Geleidebiljetten voor vervoer naar de markteil kunnen bijl den Pbh. worden gehaald onder overlegging van veeboek je en identiteitskaart. Voor het vervoer van markt naar het bedrijf worden op de markt vervoerbewijzen afgegeven. Op de markt moeten getoond worden identiteitskaart, veeboekje en aankoop- vergunning. Het verhandelen der veu lens op de markt mag alleen geschieden op de daarvoor aangewezen ruimte. De wnd. Voedsel comm. v- N fkab. VASTE BRANDSTOFFEN VOOR KOOKDÖELEINDEN. Pensions' met minder dan tien gasten kunnen in bepaalde gevallen in aanmer king komen voor een rantsoen kookko- len ten behoeve van hun bedrijf. De ze pensions worden in twee groepen" verdeeld. De eerste groep omvat die bedrijven, waar voor het inwonend^ gezin van den pensionhouder voor het jaar 1943-'44 een kookkaart U 115 of U 215 is verstrekt. De exploitanten kunnen in den lóóp van October 1943 bij den plaatselijken distributiediensteen aanvraag indienen ter verkrijging van brandstofbonnen voor kookdqeleinden in het tijdvak van 1 Oct. tot' en met 31 December 1943. De afgifte der bonnen geschiedt na ondetteekening van een door den dis- tributiedienst beschikbaar te stellen ver klaring. In de tweede helft van Decem ber zal ten aanzien van beschikbaar stelling van kookkolen voor deze pen sions in het tijdvak van 1 Jan. tot en met 30 April 1944 een nieuwe publica tie verschijnen. De tweede groep omvat drie bedrij ven, welke, hoewel beschikkende over etn gasaansluiting of een electrischte kookaansluiting, de maaltijden voor hun pensiongasten uitsluitend op een kook- fornuis plegen te bereiden, in verband waarmede geen kookrantsoen in gas of electriciteit voor bedrijfsdoeleinden is verstrekt. De betrokken exploitanten kun nen voor het stookseizoen 1 October 1943 tot en met 30 April 1944 een rantsoen kookkolen aarivragen met ge bruikmaking van formulier Br. C. 250 Toewijzing geschiedt eerst, nadat de brandstoffencommissie ter plaatse een onderzoek heeft ingesteld.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1