KRUSCHEN Programma van den Nederlandschen Omroep DISTRIBUTIEBONNEN A. VERSCHUUR-BAERT LET_OP!l Einde van den Zomertijd Plaatselijk Nieuws Haak 'n spoedig einde aan die kwellende rheumatische pijnen. D R OaQ IS T E R U drogerijen chemicaliën ziekenrerplegingsartikelen toiletartikelen veegeneesmiddelen borstelwerk verfwaren HEUSDEN Botermarkt O 84, Tel. 72 in de week van 3 October t.m. 9 October 1943. 1 Bonnen welke vervallen VOOR DE 11e PERIODE 1943 (Ie helft) 3 OCT.-I6 OCT. Elk der volgende bonnen Geeft recht op het koopen van 41/42 A 41/42 B 41/42 667/668 669 670 41 A 41 B 41 A 41 B 671 41/42 41/42 41/42 41/42 673 41 41/42 Brood Brood Beschuit Algemeen Algemeen Algemeen Kindervoedsel Kindervoedsel Boter Boter Algemeen Melk Taptemelk Aardappelen Toeslag Algemeen Versnap. Tabak Bijzondere rantsoenen: 44 A Boter 4 rants. Brood of Gebak 1 rants. Brood of Gebak 1 rants Brood, Gebak of Beschuit 1 ^rants. Brood, Gebak of Bloem 25^gram Gort 100 gram Vermicelli 250 gram Gort 250 gram Rijst of Gort 125 gram Boter 125 gram Margarine 150 gram Kaas Is/* liter Melk ls/4 liter Taptemelk 2 kg Aardappelen 1 kg Aardappelen 250 gram Jam 100 gram Suikerwerken 1 rants. Sigaren, Tabak of Cigaretten 125 gram Margarine Alle bonnen zijn veertien dagen geldig, uitgezonderd: 38 A Boter - 19 Sept. t/m 30 October 40 A/B Boter - 5 Sept. t/m 30 Qctober Eerstvolgende bonaanwijzing op 17 October voor alle artikelen, uitge zonderdKoffiesurrogaat en Vermicelli op 31 Oct. DIVERSE ARTIKELEN Geldig tot en met Textiel I een, Textielkaart V 115, 45 gr. Scheerzeep 654 Alg. en Y Eenheidszeep, 1 st. eenheidszeep 655 Alg en Y Waschpoeder, 250 gr. Waschpoeder Y Toiletzeep, 1 st. Toiletzeep 13, 14, bonkaart U 215, 1N liter petroleum per» bon 16, 30, Pefroleumkaart S 108 en S 208, 300 gr. kaarsen 15 t/m 19 B.V 1 eenheid vaste brandstoffen 20 t/m 22 B V 1 eenhejd vaste brandstoffen 11 t/m 16 K F 1 eenheid vaste brandstoffen 9Brandstoffen één eenheid periode 5 t/m 8" 1 eenheid vaste brandstoffen 31 December 30 September 30 September 30 September 19 November 31 December 29 Eebr. 1944 30 April 1944 30 April 1944 In den nacht van Zondag op Maandag a.s. eindigt de zomertijd Vóór het naar bed gaan moet men de klok één uur achteruit zetten. IIEUSDEN. Tijdens het afdrukken van dit blad ontvingen wij telegrafisch bericht, dat bon 672 Algemeen is aangewezen voor het koopen van 500 gram suiker. ALMKERKv BAIJILOMëNBROEIt. EETIIEN. GENDEREN. 9 De tee minerale zouten ln Kxuschen zui- véren Uw bloed en Toeren Uw llcha&p? nieuwe levenskracht toe, waardoor de oof- zaak van Uw rheumatische pijn wordt wee genomen. De pijnen zullen spoedig afnemen om tenslotte geheel te verdwijnen, Gezondheid voor een cent per dag Apoth. en Drog. 0.41,0.78,1.47. N.V. Rowntree KAARSEN, VOOR STAL- EN VOER- TUIGVERLICHTINO. Verbruikers van kaarsen voor' stal- verlichting en verlichting van voertui gen kunnen de aanvragen voor de eerste periode voor het seizoen 1943-'44, loo- pende van 1 Oct. 1943 tot en met 30 Nov. 1943, bij de distributiediensten van 27 September a.s. af tot en met 9 October a.s. indienen op formulier MD 33302 (voor stalverlichting) en MD 33303 (voor voertuigenverlichting). De d is trfbtitlediensten reiken bïj hef indienen van deze aanvragen aan yer- bruikers van kaarsen voor stalverlich ting de helft van de in dit tijdvak van 1 Oct. 1943 tot en met 30 November 1943 toe te kennen rantsoenbonnen uit. Het restant wordt uitgereikt, nadat de aanvragen aan een controle zijn onder worpen. Aan verbruikers van kaarsen voor verlichting van voertuigen worden voor de eerste periode 3 rantsoenbonnen uitgereikt per voertuig, dat geduren de de duisternis wordt gebruikt. De bovengenoemde rarvtsoenbonnen, waarop vermeld staat „één rantsoen kaarsen" zijn voor onbepaalden tijd gel dig en geven elk recht op het koopen van 1 pak a 300 gram kaarsen. Voor verlichting van auto's, carriers, bak fietsen en gewone fietsen worden geen kaarsen verstrekt. VASTE BRANDSTOFFEN VOOR KAMERHUURDERS EN PENSION- GASTEN. De Secretaris-Generaal van het De partement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt ten aanzien van die verstrekking van vaste brandstoffen ten behoeve van kamerhuurders en pensi ongasten in het a.s. stookseizoen het vol- gendfe bekend. Het stookseizoen 1943-'44 is gesplitst in twee perioden, waarvan de eerste maanden October tot en met December 1943 en de tweede de maan den Januari tot en met April 1944 omvat. Van 1 tot en met 31 October a.s. bestaat voor kamerverhuurders en pensionhouders, voor zoover dezelaat- sten minder dan 10 gasten herbergen, bij den distributiedienst gelegenheid tot het indienen van een aanvraag, ter ver krijging van rantsoenbonnen voor de eerste periode ten behoeve van de ver huurde kamers. Indien deze kamers wor den verwarmd door middel van haar den fi i kachels moet de aanvraag wor- De met een gemerkte tijden zijn de programma's van Hilversum II. Cursief aangekondigde uitzendingen vragen speciale aandacht. Auteursrecht voorbehouden. Progr.-overzicht Zondag 8.15 Maandag 7.50 Dinsdag 7.50 Woensdag 7.50 Donderdag 7.50 Vrijdag 7.50 Zaterdag 7.50 Agrarische Uit zendingen 8.00 13.00 13.00 13.00 20.15§ 13.00 20.15§ 13.00 18.45 13.00 13.30 Cabaret- en bonte programma's - 9.15 17.00 17.30 19.30 15.15 19.15 l 21.00 13.05 13.05 19.15 15.00 20.55 Dansmuziek i i 11.00 14.30§ 16.30 19.10§ 12.15 20.30§ i i 16.15 'i i 12.15 17.00 8.10 12.15 17.00§ 12.15 §20.30 23.00 Godsdienstige uitzendingen 10.00§ 21,45§ 9.00 15.00 21,45§ 9.00 21,45§ 9.00 15.00 21.45§ 9.00 21.43§ 9.00 15.00 21.45§ 9..00 §21.45 Gymnastiek 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 Instrumentale voordrachten - t .'11 J 7.30 13.00 11.30 14.00 18.05 19.15 20.55 23.30 12.15 17,00 10.15 11.15 15.00 22.40 11.30 i i f j l Jeugduitzendingen 14.00§ 11.00 17.00 19.10§ 19.10§ 13.45 |19.10§ 19.10§ 11.00 19.10§ 10.45 SI 5.00 §19.10 Kamermuziek 17.00§ Koor 12.15 j 6.45 22.15 Klassieke muriek 7.30 9.15 8.10 9.30 9.15 11.30 9.15 8.35 11.30 12.15 11.30 11.15 18.05 14.00 11.00§ 14.00 16.00 17.00§ 15.00 20.40 §15.30 13.00 18.05 17.45§ 17.00 17.00§ S16.20 i 14.00 19.15 19.15S 18.00§ 17.45 §17.30 l 16.00§ 19.15§ 22.15' 19.15 19.15 §19.15 1S.OO§ 20.15 20.15 22.40 §21.00 21,00§ 20.55 2115§ 23.00 1 i 23.35 21.10 1 22.15 Verstrooiïngs. 9.15 6.45- 6.45 6.45 6.45 6.45 - 6.45 muziek 11.00 7.15' 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 12.15§ 8.10 9.30 8.10 8.10' 8.10 8.10 Dagellijlks 1315§ 9.45 11.15 10.15 9.45 8.50 10.00 6.45, 7.15 15.00§ 10.30 13.05 11.00 10.30 9.30 11.00 15.45 12.15 14.15 12.15 13.05 10.30 12.15 .Zondags 17.30 13.05 15.00 13.10 14.15 12.15 13.05 8.30, 11.00 19.10§ 15.15 17.00 15.15 16.00 13.05 13.40 19.30 17.20 18!00§ 16.00 17.00 17.00 §14.00 22.15 18.00§ 19.15 16.15 18.00§ 17.00§ S14.35 i - 20.30§ 23,30 18.05 18.05 18.00§ 15.00 19.15S 19.15§ 18.40§ §17.00 20.30§ 19.45§ 19.15 17.20 22.15 20.30§ 22.15 18.10 w. 23.00 20.00 §20.30 21.30 1 22.45 luisterspelen en 10.00 10.30 14.00 15.30 19.30 klankbeelden 15.00 17.30§ t Ned. en Europ. "volksklanken 18.15 Opera en 12.15 17.00§ 18.05 9.30 17.00 §18.00 Operette 20.00 23.00 2040§ 19.15§ 20.15§ Orgel V 830. 17.00§ 17.40 10.30 §15.30 10.00 16.25 §17.00 f 18.35§ 9 19.15 20140 Spiegel v. d. Dag 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 Sport 8.30 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 16.55 19.15 Voorlichting: 8.00 10.15 10.30 10.35 11.00 10.15 12.00 a. algemeene 1 2.45 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 13.30 13.00§ 20.15 20.15§ 19.45 17.30 20.15§ §20.15 13.30 20.15§ 20.15S 13.30 21.30' i l 20.00§ b. politieke 10.00 18.45 14.00 18.45 14.00 18.45 11.30 18(545 - 18.45 11.50 l/"00 Vrouwen 8.45 8.45 8.45 8.45 13.05 8.45 10.15 Zang 14.00 10.45 11.30 19.45 18.35§ 22.15 'Ziekenuitz. 15.30 15.30* '10.45 B.N.O. Dagelijks 7.00 8.00 12.45 16.45 18.00 19.00 22.00 Zondags *9.00 12.00 19.00 22.00 Zendersluiting Hilversum I 22.15. Einde der uitzendingen: Hilversum I 24.00 Hilversum II 22.00 uur. den gedaan met gebruikmaking van for mulier MD 333-13. Wanneer in het be trokken perceel een centrale verwar mingsinstallatie aanwezig is en aan be paalde voorwaarden wordt voldaan, zulks ter beoordeeling van den "distri butiedienst, zal boven het normale voor verhuurde kamers vastgestelde rantsoen een toeslag worden verstrekt, teneinde den exploitant der inrichting in staat te stellen de in aanmerking komende 'ka mers centraal te verwarmen. Laatstbe doelde inrichtingen moeten de brand stoffen aanvragen op formulier MD 333-14, dat voor de eerste periode in duplo moet wórden ingediend. Verhuurder en huurder moe ten samen aanvragen. Alle aanvragen moeten zoowel door den kamerverhuurder of pensionhouder, als door de kamerhuurders of pension gasten worden ingevuld. Een huurder, die meer dan een kamer Tieeft gehuurd, mag slechts voor éüB van deze ka mers brandstoffen aanvragen, terwijl, indien verscheidene personen samenwo nen, slechts door één van dezen een aanvraag mag worden ingediend. De distributiediensten reiken voor elke pe riode drie bonnen „een eenheid brand stoffen' per verhuurd gedeelte uit, zoo dat het totaal rantsoen voor het scook- seizoen 1943-'44 zes eenheden zal bedra gen. Al^e kamerbewoners dienen dus zoo zuinig mogelijk te stoken. De bon nen moeten op door den Distributie- dienst bekend te maken tijdstippen wor den afgehaald door den verhuurder, die hierbij de distributiestamkaarten van zichzelf en van alle huurders, met uit zondering vanx personen v van Duitsche nationaliteit, moet medebrengen. De kolen eigendom van de huurders. - Evenals het vorige jaar was bepaald, worden de te verstrekken brandstoffen- bonnen en derhalve ook de hierop te verkrijgen branddstoffen het eigendom van den kamerhuurder of pensiongast, die verplicht is de benoodigde brand stoffen te betrekken bij1 den leverancier van detv betrokken pensionhouder of kamerverhuurder. Hoewel hij dius tot dit doel de 'brandstoffenbonnen aa,n den kamerverhuurder of pensionhouder ter hand moet stellen, blijVen bedoelde bonnen echter rijn eigendom en "kan hij dus bij verhuizing de door hem ge kochte brandstoffen dan wel de restee- rende brands tof fenbonnen medenemen. Kamerverhuurinrich tingen. Het bovenstaande is niet van toepas sing ten aanzien van eventueel te ver strekken toeslag voor kamerverhuurin- richtingen of pensions met ceyitrale ver warming en evenmin ten aanzien van. de bonnen, die worden uitgereikt voor pen sions met 10 of meer gasten, of voor de pensions, waarin geen hoofdbewoner aanwezig is, zooals hieronder zal wor den omschreven. De hiervoor te verstrekken bonnen zijn het eigendom van den verhuurder. Pensions met 10 of meer gasten en pensions, waarin geen hoofdbewoner aanwezig is, ontvangen, evenals verle den jaar, hun rantsoen ten behoeve van de gasten na invulling van het aan vraagformulier Br. C. 250. Deze pen sions rijn, voor zoover zij reeds in 1942-'43 tot deze groep behoorden, inmiddels door de brandstoffencommis- sie aangeschrevenmocht dit tot op heden iniet zijn geschied, dan dienen de brandstoffen zoo spoedig mogelijk op formulier Br. C. 250 te worden aan gevraagd. RUNDVLEESCH IN BLIK. Het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch deelt mede, dat in de eerstkomende we ken, behalve versch vleesch, eveneens een beperkte hoeveelheid rundvleesch in blik in distributie zal worden ge bracht. De netto-inhoud van deze blik ken is ongeveer 850 gram. De consu ment zou hiervoor aan den slager moe ten afgeven ll1/^ rantsoenen. De ver koopsprijs bedraagt f 1.40 per Jalik. In dien de consument niet over voltjoende distributiebescheiden beschikt om deze blikken in ontvangst te nemen, zal de slager versch vleesch leveren, aangezien de blikken niet uitgewogen mogen wor den verkocht. ZEEP VOOR VUILEN ARBEID. Met ingang van 1 Oct. a.s. komen personen, die zoogenaamden vullen ar beid verrichten, voor een tijdvak van twee maanden in aanmerking voor extra- rantsoenen eenheidszeep- en waschpoeder. Zij dienen zich voor 2 Oct. a.s. tot de plaatselijke distributiediensten te wen den ten einde een aanvraagformulier MD 23371 af te halen, dat rif in de week van 4 t. en m. 9 October a.s. moeten inleveren. Belanghebbenden wor den voor nadere bijzonderheden verwe zen naar de publicaties van den plaatse lijken distributiedienst. PETROLEUM VOOR KOOKDOELEINDEN. Van 28 September tot en met 19 Nov. *043 geeft elk der met 13 en 14 genummerde bonnen van de bonkaart U 215 voor kookdoeleinden rechf op het koopen van 1 liter petroleum. DRIE BRANDSTOFBONNEN AANGE WEZEN. De Secretaris-Generaal van het De partement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat van 1 October 1943 tot en met 29 Februari 1944 elk d]er bonnen 20, 21 en 22 B.V. van de voor het stookseizoen 1943-'44 uitgereikte brandstoffenkaart T 116 recht geeft op het koopen van een eenheid vaste brandstoffen met uitzondering van fabrieksturf. Ten aanzien van handelaren, die nog bestellingen op reeds eerder voor het stookseizoen 1943-'44 geldig verklaarde brandstoffenbonnen hebben uit te voe ren, geldt «het voorschrift, dat dezie bestellingen met voorrang moeten wor den uitgevoerd» Met betrekking tot de brandstoffen- voorziening van kamerbewoners, die in tegenstelling tot de overige huisbrand verbruikers niet in de gelegenheid kon den worden gesteld een, gedeelte van hun winterrantsoen reeds'in de zomer maanden op te doen, is den handel me degedeeld, dat op de aan deze categorie van verbruikers in de maand October uit te reiken rantsoenbonnen voor de eerste periode, eveneens met voorrang moet worden geleverd. op Zaterdag 2 October. 39-40 Brood. 39-40' Beschuit. I 39-40 Vleesch. 39-40 Melk en Taptemelk. 39-40 Aardappelen en toeslag Aardapp. 39-40. Tabak. 39A en B Boter. 39 Kindervoedsel. 39 Versnaperingen. 656-657 Bloem. 658 Peulvruchten. 659 Havermout. 660 Kaas. 661 Suiker. 662 Koffiesurrogaat. 663 Jam. 664 Vervangingyiiddelen. Kleinere en grootere huis brandverbruikers. Van 1 Oct. 1943 t. en m. 30 April 1944 geeft elk van de met ^Brandstof fen één eenheid periode 5, 6, 7 en 8, gemerkte bonnen eveneens recht op het koopen van één eenheid vaste brandstof fen met uitzondering van fabrieksturf. Deze periodebonnen rijn uitgereikt ten behoeve van kleinere huisbrandverbrui kers in de groepen B, C, D en E-rood alsmede aan-verbruikers, welke een rant soen hebben ontvangen voor de ver warming van een zich in hun woning bevindende ruimte voor bijzondere doel einden. De grootere huisbrandverbruikers in de groepen B, C, D en E-rood dat rijn zij, die van de brandstoffen- commissie, waaronder zij ressorteeren, een identiteitskaart hebben ontvangen worden binnenkort door den plaat- se'ïjkei di tri du tied ie ïst opgevceyej, ten einde op een door dezen dienst nog na der bekend te maken dag de toewijzin gen voor de 5e t. en m. 8e periode in ontvangst te neinen. Ook de hier bedoelde toewijzingen geven recht op het betrekken van fabrieksturf. VASTE BRANDSTOFFEN VOOR KOOKDOELEINDEN. Van 1 Oct. 1943 tot en met 30 April 1944 geven de bonnen 16 KF der koök- kaarten voor vaste brandstoffen U 115 recht op het koöpen van een eenheid yaste brandstoffen met uitzondering van fabrieksturf. Den op kookkolen aangewezen gezin nen wordt medegedeeld, dat het in "de bedoeling ligt, gedurende het jaar 1 Mtei 1943 t. en m. 30 April 1944 in totaal 8 bonnen van de kookkaart U 115 aan 5te wijzen, zoodat behalve bon 16 KF nog tweemaal een bonaanwijzing in ge noemde periode zal plaats vinden en wel één bon op 1 Nov. a.s. en één bon op 1 Febr. 1944. GENERATOR-ANTHRACIET EN -TURF IN OCTOBER 1943 Van 1 t. en m. 31 Oct. 1943 geeft elk der bonnen „Generatof-antiiraciet twee en twintigste periode,recht op .het koopen van 1 hl (max. 75 kg) anthracietnootjes IV óf Vgedurende hetzelfde tijdvak geeft elk der bonnen „Generatorturf twee en twintigste pe riode' rechte op het koopen van 50 stuks baggerturf. PRIJZEN VOOR HUISBRANDTURF. Aan verbruikers mogen voor de hier onder genoemde soorten turf ten hoog ste de daarachter vermelde prijzen fran co bergplaats worden berekend: Baggerturf, geproduceerd in de pro vincies Drente en Groningen, le soort 1' 10.50 per 1000 stuks. Persturf, geproduceerd in de provin cies Drente, Groningen en Overii'ssél, le soort f 13.50 per 1000 stuks. Handgestoken turf geproduceerd in de provincies Drente, Groningen en Overijissel, le soort f 12 50 per 100 st. Alle turf geproduceerd in de pro vincie Friesland, le soort f 11.50 per 1000 stuks. y t Alle turf geproduceerd in de provin cies Utrecht en Noord- en Zuid-Holland, le soort, in: Amsterdam,, Dietnen. Dui- vendrecht en Amstelveen, 's-Gravenhage Rijswijk, Voorburg en Wassenaar, Rot terdam en Schiedam f 16 per 1000 st. Overig Nederland f 13 j^. 1000 st. In de in het „Prijls voorschrift 1943 Huisbrandturf" (Staatscour. no. 187 van 27 Sept. 1943) aangeduide veendistrieten niogen slechts de voor deze gebieden voorgeschreven maximum-prijzen wor den berekend. Voor 2e en 3e soor.t van alle hier boven genoemde turf moeten de prijzen met resp. f 0.50 en f 1 per 1000 stuks worden verlaagd. Aanmaakturf, le soorten f 202e srt. f 193e soort f 17.50 per 1000 stuks. i TEXTIELPUNTEN GELDIG VER KLAARD. Met ingang van 1 October Zijn de punten 51 tot en met 60 van de textiel- kaarten voor vrouwen en meisjes van 15 jaar en ouder, gemerkt V 215 en de punten 11 tot en met 20 van de textiel- toeslagkaarten voor jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar gemerkt V 715, voor den aankoop van textielproducten gel dig verklaard. HONDEN- EN KATTENBROOD. Van 1 tot en met 31 October a.s. worden op bon 19 van de voederkaar- ten voor hónden dezelfde hoeveelheden hondenbrood beschikbaar gesteld als op den bon voor de afgeloopen periode. Op bon no. 19 van de voederkaart voor hondenbrood (groep K) wordt over vermelde periode 11L kg kattenbrood beschikbaar gesteld. Na 31 Oct. is bon no. 19 van voormelde kaarten ongeldig. Een groep Vrijwilligers uit den Nederlandschen Arbeidsdienst werd voor den opbouw in de nieuwe Duitsche Oostgebieden ingezet. In 't gelid CNF/NAD/Kock/Pax m Voor de Evang. Luth. Gem. hoopt Zondagmorgen 10 uur voor te gaan Ds. Toxopeus uit Breda. Dinfciag 23 Sept. vierde Heus- dens pèrochie het 100-jarig bestaander H. Kindsheid. Na de H. Mis van 9 uur hield pater Bernard Zuure van de Witte paters een toespraak tpt de kinderen over dit liefdewerk. Om half 11> ver- eenigden zich de jongens in een der schoollokalen, waar de pater over rijn missiewerk vertelde^ waarbij lichtbeel den werden vertoond, 's'Middags om drie uur geschiedde hetzelfde voor de meisjes. Zaterdag 25 Sept. speelde de Biljartvereen. K.O.T. II alhier tegen J4.B.S. uit Waalwijk, haar eerste com petitiewedstrijd in café „Modern". Uitslag als volgt: K.O.T. II H.B.S. P. TimmermansN. Brok 6027 P. Verbeek-K. v. d. Schans 6060 Joh. ReasH. Spierings 6045 H. v. BeersL. Kroot 5560 Hoogste serie P. Timmermans: 15. Een 5-tal dammers van de dam club V.D. alhier en eenzelfde aantal van de Waalwïjksche club nemen gecom bineerd deel aan, de clubcompetitie van den Noordbrabantschen Dambond. Zon dag j.l. werd gespeeld tegen de sterke vereeniging „Excelsior" te 's-Bosch. Het werd een zware nederlaag n.l. 164. v. d. Berg (V.D.) en v. Engelen (W.V.D.) speelden remise, terwijl de Graag (V.D.) won. 10 October a.s. moet gespeeld worden tegen Tilburg. Maandag j.l. opende de damclub alhier het seizoen met de traditioneele ledenvergadering in haar clublokaal café „Modern alhier. O.m. werd besloten a.s. Maandag aan te vangen met de onderlinge competitie en te «pelèn in drie groepen van vijf spelers. Groep I: Kalden, Klerks, Nieuwkoop, Bax en de Praag. Groep II: Jonker, Timmermans vt d. Berg, v. Belijnen en Klaren. Groep- III: Fitters, Verbeek, Nooten, v. d. Stoep en Siuijimers. Het aanvangsuur werd bepaald op 7 uur. Afgebroken partijlen zullen op een nader te bepalen speelavond worden uitgespeeld. Zondag 3 Oct. wordt te Bread de slotronde gespeeld voor het persoon lijk damkampioenschap van Noordbra bant. De Graag speelt dan tegen Ponsijjn en v. d. Kraan tegen Wijn. De stand is thans: gesp. gew. rem. verl. p. 3 2 10 5 3 0 3 0 3 2 0 2 0 2 3 0 2 - 1 2 3 0 2 1 2 Zaterdag a.s. wordt de achterstallige partij v. d. KraanKoch gespeeld. A. de Graag D. Ponsij'n W. v. d. Kraaii M. Koch W. Wijn 1 Op Vrijdag 8 Oct. a.s. zal al hier de Najaars Taxatie-paardenmarkt worden gehouden. Alhier doet zich een nieuw ge val voor van besmettelijke ziekte n.l. Roodvonk. We zullen hopen dat deze ziekte zich thans niet meer zal uitbrei den. De inenting vindt in deze ge meente plaats telkens den 2den Woens dag van het kwartaal, dus thans op 13 October. -De vitamine-tabletten voor kin deren beneden de 2 jaar zijn weder verkrijgbaar gesteld. De datum van uit reiking zal nader worden bekend ge maakt. J.l. Zondag des namiddagsom 3 uur nam Ds. J. J. l^uyper afscheid van de Ned. Herv. Gem. alhier, na 12 jaar hef predikambt te hebben waar genomen en na 49 dienstjaren, vijf* gemeenten te hebben gediend, om van rijn welverdiende rust te gaan genie ten. In een geheel gevulde kerk, met als tekstwoord 2 Tim. 4 vers 7 en 8 nam Z.Eerw. afscheid van zijn ge meente. Na de predikatie richtte hij zich met eyn persoonlijk woord tot den ker- keraad, kerkbestuur en gemeente, koster, organist ent de jeugdorganisaties. Vervolgens tot den burgemeesterden Ed.Achtb. Heer D. A, v. d. Schans en zijn collega's die aanwezig waren, o.a. de Consulent Ds. Trouwborst, zijn studievriend Ds. Jansen, Ds. Menken, Geref. Pred. alhier, Ds. Munickel, Ds. Hoeufft van Velsen, Ds. Harkema, Ds. Louwe Kooimans, Ds. de Tombe en Qs. Vogel. Door de vólgende personen werd een woord tot den scheidenden herder en leeraar gesproken. Ouderling Stronkhorst namens kerkeraad en ge meente, Ds. Munickel namens de Clas sis, Ds. Hoeufft van Velsen namens den Ring en als vrienden Ds. Jansen, Ds. Menken en L)s. de Tombe en ten slotte als Consulent Ds. Trouwborst, waarna Z.Eerw. werd toegezongen Ps. 121:3. Zichtbaar bewogen dankte Ds. Kuyper de sprekers voor hunne woorden, waar na hij eindigde met dankgebed. Donderdag 30 dezer heeft de damvereeniging G.D.V. haar jaarverga dering gehouden. Het ledental is zeer gunstig. Nieuwe leden kunnen ^zich op- gevefi bij' C. de Joode en H. Kramer. De speelavond is voorloopig vastge steld op Vrijcfag 7 uur in het muziek- lokaal alhier. j

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2