flinke Dienstbode, een Bakkersleerling;. H.H. Winkeliers. PRIMA KAAS J. VOS Zn., Nu is het tijd flinke Dienstbode, een Dienstbode Huishoudster of Hulp OP BEIS?? Jaxatiemarkten! voor Paarden. Paarden- Dn Koedekken Touwwerk, enz., enz. N.v.H.'tjesV Mededeelden Plaatselijke Oistrifautiediensten Gevonden en verloren voorwerpen Te koop of in ruil: eenige Jongens en Meisjes een Chauffeur. Pootaardappelen Uit voorraad leverbaar. Ooze Tuincollectie! een nette Dienstbode, een nette Dienstbode. net Meisje nette Hulshoudster, Belangrij ke Mededesling C. M. van Wijlen - Genderen Koopt West-Brabantsch Pootgoed! Tarwe-.en Gerste stroo, OOK NU Poot- aardappelen Fa. KOOY FIT net Meisje, Dienstmeisje, COUWENBERG's IJZERHANDEL - - HEUSDEN J. VERKERK E 98 - REEUWIJK Te koop: Predikbeurten Voetbalsport Burgerlijke Stand Binnenland' Advertentiën pootaardappelen Arbeidskrachten KOFFERS Douwe Egberts „FAMA" is gebrand als echte koffie MAKELAARDIJ KLERKX 's-GllAVENMOElL SPRANG. WIJK EN AALBURG. WERKENDAM. Tif verband met het onvoldoen de verduisteren van woningen, werden in dfeze gemeetyte verschillende perso nen bekeurd. Tevens werd overgegaan tot afsnijden van den electrischen stroom Men zij gewaarschuwd. WERKENDAM. IIEUSDEN. S U B-K R INGKANTOOR WIJK. gelegenheid fs, te weten In het Groene Kruisgebouw op eiken werkdag van 9 tot 12 uur. in de gemeente Eethen en Veen op de voor die gemeenten vastge stelde zittingsuren met uitzondering van de zitting bestemd voor de winkeliers. GEMEENTEN WERKENDAM, DE MERKEN EN SLEEUWIJK. GERRITJE BERTA. JOHANNA MARIA. JOHANNES VOS CORNELIA v. d. HEUVEL JOHANNES BOLL, SIBERIA SOETHOUT, GRAFMONUMENTEN Fa. N. GLAUDEMANS Zn. E. A. KOL, GIJSBERTUS VAN ANDEL, 4 October 1943, nam. 2 uur. Notaris PAAP te Werkendam, C. J VERDOORN, GENDEREN, Nederhemert C10 [Eiland]. van de klei, o a. LUTJEBROEK L 42 'n Mooie plaat aan muur of wand doet de zorgen aan de kant Zaaigranen en Zaaizaden Bloembollen voor huis en tuin. GEVRAAGD: voor lichte werkzaam heden, en Conservenfabriek Woudrichem. Voor de a s. Campagne SUIKERFABRIEK Passenier, Weverseinde Puttershoek. met 6 pCt. overwicht. WIJK EN AALBURG. LANDBOUWERS! W. VAN HORSSEN TE KOOP: Stroosnijmachinef 75.— Maalmachinef 200.- Dorschmachinef 200.- L. VAN LIEROP „Kweekerij en Handel" Hofstraat 41, Hillegom. Bezoekuren op de kantoren van den P. V. C. in Tilburg. Maandag 9-12 uur Woensdag 14-17 uur Vrijdag 14-17 uur. J. VAN 1EPEREN AGENTSCHAP Als U uit Uw klompen stapt.. Vóót kei zaaien CERESAN en MORKIT legen ziekten en kraaien Nog verkrijgbaar Alles nog in goede kwaliteit Amateur Tabaktelers! Voorradig: nog enkele RijwielbandenLampekappen; GloeilampenZaklampen, ook voor stal en buitenverlichting; Wasch- en Naai machines StofzuigersStrijkijzers Kachels; enz. enz. enz. OOK JE ADRES VOOR REPARATIEWERK. Wees wijs en vraag prijs bij Telefoon No. 18 Giro 337170. P. DE GRUYTER ZOON, LENTJES DROSSAERTS. MIDDENSTANDS.DIPLOM A SCHRIFTELIJKE OPLEIDING VOOR HET MIDDENSTANDS-DIPLOMA MINERVA POSTBUS 2 - ENSCHEDE Het Aardappelselectiebedrijf „HOEVE NIEUWE WERF" te Kruisland, Telef. 10, heeft nog alle soorten en klasse aan te bieden. Waar niet vertegénwoordigd wederverkoopers gevraagd, GROOTESTRAAT 241 WAALWI|K. •3 October (Weft. tijd). HEUSDEN, 6 u. Ds. Vogel. HERPT, ,10 u. Ds. Vogel. Geref. Kerk 10 .en 6.30 u. Candt. Molenaar. Evang. Luth. Gem. 10 u. Ds. Toxo- peus uit Breda. AALBURG, 10.30 u. Ds. Trouwborst. Ger. Gem. 10.30 en 7 u. leesdienst. ALMKERK, 10.30 en 3.30 Ds. v. d. Akker, Ger. Kerk, 10.45 en 3.30 u. Ds. Hakman. ANDEL, 10.30 en 3.30 u. Ds. v.d. Put. AMMERZODEN, 10 u. Ds. de Groot. BRUCHEM, geen opgaaf. BAB.-BROEK, 10 en 3 u. Ds. Eijzenga. DOEVEREN 10.30 u. Ds. de Tombe. DUSSEN, v.m. Ds. v. d. Broek. DRONGELEN, van. Ds. Laurense, «.Candt. H. Dienst, Zeist. EETHEN, 's avonds Ds. Laurense, Cand. H. Dienst, Zeist. OENDEREN, 3 u. Ds. Trouwborst. Ger. Kerk, 10.30 en 3.30 u. Candi- daat uit Delft. G1ESSEN, 3 u. D«. Schoonentfoom. 's-GR.-CAPELLE, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. Wingerden. 's-GRAVENMOER, 10 en 2.30 u. Ds. v. d. Roest. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Koenekoop. Chr. Ger. Kerk JO en 3 u. Ds. Tolsma. HEESBEEN, 2.30 u. Ds. Harkema. HED1KHUIZEN, geen dienst. KERKWIJK, geen opgaaf. LOONSCHEND1JK, 10 en 2.30 u. Ds* Vroeg in de Weij. MEEUWEN, 10.30 en 7 u. Ds.'Hoeufft van Velsen. Ger. Gem. 10.30 en 3.30 u. leesdienst NEDERHEMERT (Z.Z.) D». de Groot, Bev. Lidmaat. N1EUWEND1JK, geen opgaaf. POEDEROIJEN, 10.30 en 7.30 u. Ds. v. d. Haar. Chr. Ger. Kerk, 10.30 en 7.30 u. leesdienst. Ger. Gein. 10.30 en 7.30 u. leesdienst RIJSWIJK,' 10.30 u. Ds. Schoonenboom. SLEEUW IJK, 10 en 6r30 u. Ds. de Leeuw. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Masselink. SPRANG, 9.30 en 6 u. Ds. Sirag. Ger. Kerk, 9.30 en 3 u. Ds. v. Lum mel. UITWIJK, 10.30 en 3.30 u. Ds. Snijders VEEN, 10.30 en 3.30 Dr. Tjalma. Ger. Gem. 10.30 en 3 u. leesdienst. VLIJMEN, 10 u. Ds. J. v. d. Berg. WASPIK, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. d. Smit WELL, geen dienst. WIJK, 10.30 Ds. Harkema. Bed. H. Doop. WOUDRICHEM, 10 en 6 u. Ds. Ch. de Bruin. lWAARDHUIZEN, 10.30 en 7.30 u. Ds. Selles WERKENDAM, 10 en ,6.30 u. Ds. v. Wieringen. Bed. H. Doop. Ger. Kerk, 10 en 6 u. Ds. Jonker. Chr. Geref. Kerk, 10 en 6 uur, Ds. Overduin.' Ger. Gem. 10 en 6 u. leesclieriit. Herv. Evangel. (Nutsgeb.) 10 en 6 u. Ds. Donkergoed van Hulst. BIESBOSCH, Hulpipr. Kwast van Zw'ijn- drecht. Alhier is opgericht een comité voor Winterlezingen, onder voorzitter schap van den heer W. A. Dekkers. Het doel is, voor den komenden winter enkele sprekers uit te noodigen, teneinde verschillende wetenschappelijke orider- wjrpen te laten toelichten. Tot tijdelijk Secretaris-Penning meester van den Polder „Beoosten de Vaart' is benoemd de heer A. Ruiten berg, zulks in plaats van den ljger J. y. Willigen die deze betrekking met pensioen heeft verlaten. -Heden, 1 October is het 25 jaar geleden dat de heer P. Bogers 'de functie van orgeltrapper bij de Ned. Herv. Gemeente alhier, als opvolger van zijn vader, wijlen den .heer J. Bo gers, die deze functie ook bijna 25 jaar vervulde, aanvaardde. Onder couvert werd den jubilaris een cadeau aange boden. Naar \yi| vernemen zal het'Co mité- voor Chr. Winterlezingen ook de zen winter weer verschillende sprekers v laten optreden. - Met ingang van heden 1 October zal wederom begonnen worden met het Winterhulpwerk van de Nederlandsche Voiksdienst. Het Winterhulpwerk zal ge opend worden door een collecte, welke in dezegemeente Zaterdag 2 October zal worden gehouden. Deze collecte zal worden gehouden onder het motto „Op elke jas een vlinder, maakt veler zor gen minder." Evenals het vorige sei zoen'doen Wij thans ook weer een drin gend beroep op alle inwoners, om deze collecte naar vermogen te steunen. De uitkeeringen aan onze behoeftige dorps genooten hangt volkomen af van de/of fervaardigheid van de beter gesitueer den. Wij verwachten dan ook dat de collectanten en collectrices bij deze eer ste collecte zeker niet teleurgesteld wor den. Degenen, die in de komende win ter in aanmerking wenschen te komen, voor een uitkeering van het Winterhulp werk van de Nederlandsche Voiksdienst kunnen zich thans reeds in verbinding stellen met hun Blokhoofden, welke hier over de noodige inlichtingen zullen kun nen verstrekken. Odk voor aanvragen Algemeene Bijstand, kinderuitzending, moederuitzending, hulp in de huishou ding bij ziekte of ongevallen, enz. enz. kunnen alle inlichtingen worden inge wonnen bij de Blokhoofden. Bij een door de politie gehou den controle op het ongeoorloofd ver- voer van graan, werd in den Biesbosch een motorboot aangetroffen, waarin zich bij onderzoek 30 zakken tarwe bleken te bevinden. Uit het ingestelde onderzoek kwam vast te staan, dat deze door den landbouwer J. P. wonende in den Bies bosch was afgeleverd aan den vervoer der R. Dit alles had plaats gevonden buiten de op dit stuk geldende voor schriften. De tarwe werd in beslag genomen. Later bleek, dat, de tarwe bovendien ook tegen hoogen prijs was verkocht. Ten nadeele van H. v. d. S. alhier •werd een geit ontvreemd. Door de po litie wordt een onderzoek ingesteld. Op Donderdag 7 Oct. des nam. van 23 uur zal ei» gelegenheid zijn tot kostelooze inenting of herinenting tegen pokken voor hen, die zich daartoe ten huize van Dr.'H. R. Schols aanmelden. Het is gewenscht tevoren den huisarts te raadplegen. Voor een juiste vermel ding in de vaccinebewijzen van de na men en geboortedatums der kinderen is het gewenscht, dat bij de aanmel ding worden medegebracht trouwboekjes der ouders of geboortebewijzen der kin deren. De Zaterdag j.l. gespeelde voet balwedstrijd Koz. Boys IG.J.S. 1 van Gorkum, eindigde in een gelijk spel van 5-5 en Hard. Boys 3-Koz. Boys 2 eindigde met den stand van 1—4 Geboren: Annemarie Heiïtje Elisa beth, d. van Adam Nieuwkoop en Adri- ana v.Diggelen. Ondertrouwd: J. H. Smit .23 j. erf M. Bronckers 21 j. Getrouwd: Marinus Dijkstra 22 j. c:i Wilhelmina Cornelia Schreuders 27 j. OverledenHendrikus Lambertus v. Diem 44 j. De inlevering der uitgereikte aan vraagformulieren voor eenheidszeep en waschpoeder aan hen, die vuilen arbeid verrichten zal als volgt plaats hebben: WIJK op Dinsdag 5 Oct. a.s. van 24 uur n.m. AALBURG, op Dinsdag 12 Oct. a.s. van 24 uur n.m. VEEN, op Vrijdag 8 Oct. a.s. van 9-42 u. v.m. EETHEN, wijk A, C, E en F op Don derdag 7 Oct. a.s. van "*1.303.30 u. n.m. en wipe B, D en G op Don derdag 14 .Oct. a.s. van 1.303.30 u. n.m. Op de volgende data en uren is er weer gelegenheid tot het afhalen en indienen van aanvraagformulieren ter verkrijging van kaarsen voor stal- en voertuigverlichting. Afhalen der formulieren: WIJK EN AALBURG, op Maandag 4 Oct. a.s. van "4-12 u. v.m. Inleveren op Dinsdag 5' October a.s, 2-4 u. VEEN, afhalen op Donderdag 7 Oct. a.s. van 23.30 u. n.m. Inleveren op Vrijdag 8 Oct. a.s. van. 912 u. EETHEN, op Maandag 4 Oct. a.s. van 9——12 u. v.m. Inleveren op Don derdag 7 Oct. vap 1.303.30 u. Onvolledig of met potlood ingevulde formulieren worden niet in behandeling gencfrnen. De aandacht wordt er op gevestigd dat voor de afhaling en indiening van aanvraagformulieren van- rijwielbanden in de eerste tien dagen van de maand De na-uitreiking van bonkaarten 1 le periode zal plaats \indén in het Groene Kruisgebouw te Wijk op Zaterdag 2 October a.s. van 9——11 uur. Uitreiking bonkaarten, 12e periode. Zelfverzorgers. SLEEUWIJK: in gebouw Vegos op Maandag 4 Oct. huisnos. 175 van 912 u. en nos. 75150 van 13 u. Dinsdag 5 October huisnos. 151225 van 9—-1-2. u. en nos. 226—einde van 13.30 u. BIESBOSCH -in café van ■Qversteeg op Woensdag 6 Oct. alles van 912 en 1—3 uur. WERKENDAM in bestuurskamer Nutszaal op Donderdag 7 Oct. alles Man 8.3012 u. DUSSEN (Biesbosch, ged.) alles van 1—3.30 u. DE WER KEN in bestuurskamer Nutszaal op Vrij dag 8 Oct. huisnos. 1150 van 8.30 11 u. en ons. 151300 van 1.30 3.30 uur. Schoenen en textielFormulieren hier voor kunnen de stamkaarthouders van no. 2001-3000 afhalen op Dinsdag 5 Oct. te Werkendam des vodrm. eir des nam. te Sleeuwijk en inleveren op Vrij dag 8 Oct. des voorm. te Sleeuwijk en des nam, te Sleeuwijk. Sleeuwijk attentie. De zitting voor winkeliers op Maandag ais. err de zit ting voor rantsoenbonnen op Dinsdag a.s. worden weer gehouden in gebouw Vegos op de gewone uren. GEVONDEN: een gouden sierspeld. Een bruin lederen portemonnaie met inhoud. Een groenen hoed. Een halskettinkje met penning. Een legpuzzle. Twee papieren guldens. Nog meerdere voorwerpen. Terug te bekomen bij den Groeps- commanó*ant der Marechaussee te Heus- den. GEVONDENeen kinderschort en een ltinderjasje. Terug te bekomen bij den Puitcomm. der Marechaussée te Veen. r GEVONDEN: een luchtfilter van aan- zuigmotor voor gas. -Terug te be komen bij, M. v. Ooijen, Pompstraat, Heusden. GEVONDEN: een paar pantoffels. Terug te bekomen bij den Post-Comm. der Marechaussée te Wijk. VERLOREN: een donkerbruine da meskous, op den weg tusschen Aal burg en het Eiland. Terug te bezor gen bij S. Vos, Veerpad C 31 Eiland Nederhemert. VERLOREN: een vulpen met etui. Tegen belooning terug te bezorgen bij de kantoorjuffrouw, postkantoor te Wijk. VERLOREN: een damespolshorloge. A. Kloots, Werkenschendijk, De Werken. VERLOREN: een zoeklicht (knij per). Dr. Schols, Hoogstraat, Wer kendam. VERLOREN: een zwarte handschoen. Rijkers, Hooipers .168, Werkendam. TERUGBETALING OP BOEKJES VAN DE RIJKSPOSTSPAARBANK. De rechtstreeksche terugbetaling na vertoon van 'persoonsbe\yijs op boekjes van de Rijkspostspaarbank door alle kantonen in Nederland is uitgebreid tot gemachtigden en wettelijke vertegen woordigers van inleggers. Nadere in lichtingen over bewijsstukken, enz. ver schaffen de postkantoren. PREMIE VOOR ZIEKTEWET VER- HOOGD. Bij besluit van den Spcretaris-Gene raal van het Departement van Sociale Zakery zijn de premies der Raden van Arbeid, die uit f inancieel oogpunt niet langer verantwoord mochten heeten, thans aan een herziening onderworpen. Daarbij is de premie tot 3 pCt. ver hoogd. Van de verhoogde premie wrordt 2 pCt. door den werkgever en 1 pCt. door den werknemer gedragen. Momen teel betalen beiden 85 pCt. Ook bij de bedrijfsvereenigingen zal de grens van het premie-verhaal op den arbeider tot 1 pCi. worden verhoogd. RIJTUIGEN VOOR TROUWPARTIJEN Van 1 October af zullen de trouw partijen in ons land worden uitgevoerd met rijtuigen bespannen met één paard, terwijl, het aantal volgrijtuigen achter pe bruidskoets slechts twee zal mogen bedragen. Van dit laatste is dispensatie moge lijk gedurende de maand October. Ver zoeken daartoe dienen te worden gericht aan het secretariaat van de vakgroep personenvervoer langs den weg, Groot Hertoginnelaan" 16 te 's-Gravenhage. Door 's Heeren goedheid werden wij verblijd met de geboorte van een Dochter, A. de Wild A J. de Wild- Kuipers. Nijkerk (Gld.), 30 Sept. 1943. Raadhuisstraat 88 Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze Dochter, A. Ockers J. Ockers-v. d. Top. Meeuwen, 24 Sept. 1943. en hebben de eer kennis te geven van hun voorgeno men Huwelijk, waarvan de voltrekking D. V. zal plaats hebben op Donderdag 7 October 1943. Capelle, C 101. Alm kerk, E 29. Toekomstig adres: Capelle, Winterdijk O 62. "VV Heden nam de Heere van ons weg, na een kortston dig, smartelijk lijden, in de hope des Eeuwigen Levens, onzen geliefden Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, in den ouderdom van ruim 79 jaar. Dat zijn heengaan v/rie mocht zijn, is onze eenige troost. Uit aller n&am: i Wed. C. Boll-Mans Hillegom, 27 Sept. 1943. Heden behaagde het den Heere tot Zich te nemen, onze innig geliefde Vrouw en Moedtr, geb. Huizing, in den ouderdom van 29 jaren. C. Ch. SOETHOUT. S. C. P. E. SOETHOUT. Meeuwen, 30 Sept. 1943. De teraardebestelling zal plaats hebben op Maandag 4 Oct. as., om half een, op de Protestantsche Be graafplaats te Oirschot. Samenkomst om 11 uur bij Soethout, F 41, Oirschot. van de te 's-Hertogenbosch, tel 4526, blijven ook in dezen tijd een waar borg van degelijkheid. Voor de vele blijken van deelneming, ontvangen bij het overlijden onzer lieve Zuster, Behuwdzuster, Tante en Nicht, Mevrouw Wed. Ds C. G. GOB1US DU SART, betuigen wij onzen vriende lijken dank. Driebergen-Rijsenburg, October 1943. Familie Kol. Familie Gobius du Sart. GEVRAAGDeen zelfstandig kunnende werken en koken. Hoog loon en goede kost. B. C. DEN DEKKER, Vijcie 280 a, Sleeuwijk. De schuldeischers van de onder het voorrecht van boe delbeschrijving aanvaarde na latenschap van gewoond hebbende te Wou- drichem en aldaar 14 Januari 1943 .overleden, worden opge roepen om op te verschijnen ten kantore van om betaling te ontvangen, voor zoover de baten toereikend zijn. levert Kerkstraat 128 a, Telef. No. 6 U weer van de besfe Selectiebedrijven, goedgekeurd in klasse A, leve ring herfst 1943 of voorjaar 1944, naar verkiezing. wegens verhuizing, "Pracht ronde mah. tafel, keukentafel, kastjes, pracht mah. spiegelkast, bedden, waschtafels, electr.kronen, eenig glas- en aardewerk. Wij kunnen leveren: Donkerroode Eersteling gek. met A Gele Eersteling gek. met A Gele Eigenheimers gek. met A en B. Blauwe Eigenheimers gek. met A en B. Bevelander gek. met AA, A en B. Bintje gek. met A en B. Tegen vastgestelde regeerings- prijs. Teelt en Handel in Zaden, Pootaardappelen en Bloembollen. Telef. 1141 en 1079. Ontvangen partijtje schilderijen Kunsthandel .Arckel" Kerksteeg, Gorkum. ALLE SOORTEN benevens alle soorten L. VAN DRUNEN Sleeuwijk - Tel. 21. „WYLAX" rechtstreeks van Selectiebedrijf. Prima kwaliteit. Voordeeligin prijs. Vraagt inlichtingen bij L. VAN DRUNEN Sleeuwijk - Tel. 21. GEVRAAGD, voor direct in dienst te treden, B. VAN WIJK - Wijk. kunnen aan een nog eenige geplaatst worden. Aanmelden adres Stuurt ons Uw rantsoenen en wij zorgen steeds voor Beleefd aanbevelend, KAASHANDEL, Heistraat A 194 Telef. 16 om uw zakken tè laten repa- reeren. Zeer slechte zakken worden niet aangenomen. Eiken dag te bezorgen bij te AALST, t.o. 't Veerhuis. Alles in goeden staat. Te bevragen bij A. KUIPERS, Oudestraat A 136 Wijk en Aalburg. Onderstaande prachtcollectie bloembollen van prima kwa liteit, waarvan bloeitijd vanaf einde Januari tot Juni, bieden wij U aan voor den reclame prijs van f 5, Rembours 15 Hyacinten, rood, wit, bi. 15 vroege tulpen, gem.; 15 Darwin tulpen, gem 15 trom pet narcis, geel; 15 narcis met orarlje hart30 crocus, schit-, ter. kir.25 Hollandsche Iris, blauw; 30 blauwe druifjes en 25 sneeuwklokjes, wit. Plantaanw. gratis. GEVRAAGDeen voor dag of dag en nacht, bij J. VAN WIJK, Nieuwstraat, Heusden. GEVRAAGD v. d. of d. en n. Mevr. BAKKER, Past. Geref. Kerk Andel WORDT GEVRAAGD, wegens huwelijk der tegen woordige, voor dag of dag en nacht. Aanmelden bij VAN OMMEREN, Nederhemert (Eiland). GEVRAAGD, in een gezin met kinderen, AdresA. DE KORT, Grootestraat 136, Waalwijk, G E V R A A G]Dj 1 TSjJjg f voor dag en'nacht. A. MATERS, Chr. School, Biesbosch. GEVRAAGD: voor hulp in de huishouding, voor dag of dag en nacht. H, BOUMAN, Graanhandel Andel. GEVRAAGD: een in een net burgergezin van 5 personen, te. o. meisje van 14 jaar. Adres te bevragen of brieven no. 84 a. h. Bureau v d Blad. GEVRAAGD: voor dag en nacht, v. g. g. v., netjes kunnende werken en eenigszins koken. Goede behandeling. Mevr. VAN TOORN Guido Gezellestraat 12 Amsterdam (Zuid). GEVRAAGD: een P. G, leeftijd -liefst vaji25tot 32 jaar, in klein gezin van 2 personen, loon f 6.— per week, goede kost. Brieven of aan melding bij W. BOUMAN, Dijk 87 te Veen (N.-Br) Dé Voedselcommissaris voor Noord-Brabant mqakt bekend, dat voor zijn kantoren in Til burg de volgende bezoekuren zijn vastgesteld Belanghebbenden worden ver zocht, met bovenstaande rege ling rekening te houden, aan gezien buiten de hier vastge stelde tijden niemand kan worden geholpen, behoudens zij, die een telefonische of een schriftelijke oproep hebben ontvangen. Het kantoor van den P.bh. van distirct 48, te Tilburg, valt niet onder deze regeling. De Wnd. Voedsel commissaris voor Noord-Brabant. Bestel dan nog tijdig Uw bij Speelgoedmakerij Kruisstraat 9, - 's-BOSCH De Voedselcommissaris voor Noord-Brabant maakt bekend, dat door het Vee- en Vleesch- aankoopbureau in de maand October 1943 op de navolgende data en plaatsen, paarden zuL len worden overgenomen en door de Provinciale Commissie voor den Paardenhandel toe gewezen. Breda, 4 October 10 u. Oss, 7 October 9 u. Almkerk, 8 October 10 u. Eersel, 11 October 10 u. Den Bosch, 14 October 9 u. Tilburg, 18 October 9 u. Zevenbergen, 20 October 10 u. Roosendaal, 26 October 10 u. Helmond, 29 October 9 u. De aan te bieden paarden die nen 's morgens op de vermelde uren op bovenstaande markten te worden voorgeleid en moe ten voorzien zijn van een be hoorlijk halster en touw. De Wnd. Voedsel commissaris voor Noord-Brabant. ss io r Selectiebedrijf in het Noor den des lands zoekt per sonen die zich werkelijk interesseeren om voor een goede zaak op het gebied van Landbouw-, Tuinbouw- en Bloemzaden, met mo derne verkoopmethodenjen gunstige voorwaarden, i*te werken. Brieven aangy K heeft U héél wat werk verzet! En dè.n... komen de kraaien eri trekken alles er weer uit. Tenzij... U het zaaizaad heeft be werkt met Morkit, waar. door geen vogel meer op Uw land* komt. En be scherm 't zaad óók tegen graanziekten en kiem- schimmels. Vooral góéd! Met Ceresan. het prima ontsmettingsmiddel "b" BAYER) Ry U kunt Uw amateurtabak prima aromatiseeren met onze speciale sauzenVirginia- Camel- Havanna- en Pruimtabaksaus. Ook prima voor zg. Belgische Shag. 2 gram aroma per 1 K.G. tabak, f 6.50 per 100 gram na storting op giro 436117 of onder rembours. Wij maken U er op attent dat bon 662 na 2 October niet meer geldig is 1 186 Wegens vordering onzer KANTOORGEBOUWEN aan de WATERSTRAATJ te 's-HERTOGEN- BOSCH door de bezettende overheid hebben wij onze KANTOREN en de VOLLEDIGE KLUIS- INRICHTING tijdelijk OVERGEBRACHT naar het Hoofdkantoor van Orthenstraat 's-Hertogenbosch. Postadres blijft: POSTBUS 36 - 's-HERTOGENBOSCH. Telephoon blijft No. 4345 (meer lijnen). Onze uitvoerige, degelijke en goed verzorgde lessen zijn speciaal voor dezen cursus samengesteld door ervaren, be voegde docenten, door wie ook het onderricht trordt gegeven. Vraag inlichtingen (prospuctus). ONROERENDE GOEDEREN HYPOTHEKEN - ASSURANTIËN Prijs per adv. van 24 m.M., enkele kolom, 1 x pi. f 0,70, 2 x pi. f 1,32, 3 x pi. f 1,76. Voor werkzoekenden en aangeboden betrekkingen1 x pi. f 0,61, 2 x pl. f 1,12, 3 x pi. f 1,53. (Alles bij Vooruitbetaling). Muurlier f 75 Brandkast. f500 Jaarsma kachel f 50 Adres: J. KOETS, Grootestraat 192 a, Waalwijk TE KOOPy een partij bij J. DE GRAAFF G 47 - B.-Broek. IN RUIL AANGEBODEN: 1 heerenfiets (lucht banden) 1 paar led» beenstukkenhand boormachine V» P.K. motor. F 67 - Meeuwen k

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 3