SUGO COVEREN INLEVERING VAN LUiSTERVERGUNNINGEN mmr TH. SCHAPENDONK, WAALWIJK, HET BRIL Dl. SCHILLING Papieroogstgaren Vezeloogstgaren AUTOBANDEN- N. B. M. Te koop gevraagd: Huwelijksbemiddeling. Complete Woninginrichting K.E.M.I. N.V. Reparatiewerk Kuiperij Voor aanleg Electrische Lichtinstallaties GERARD KUIJPERS echte lederen Horlogebanden S. D. Lankhuyzen Go's Bank n.v. Voedingsgewassen in eigen tuin BREDA (Ginneken). J. A. MONSTER WONINGINRICHTING Cover- en Vulcaniseerbedrijf „BRABANTIA" EEN GELUKKIGE MAI1 DIE NU NOG EEN OVERHEMD BEZIT MET DIT MERK. MOCHT HET STUK GMN LAST HET DAN TIJDIG DOOR V&D IN ORDE MAKEN G. VAN WIJK, Hoogstraat 16, GORINCHEM 36 Bekendmaking Marktberichten SPHINX SERVICE STATION INRICHTEN, BIJHOUDEN EN CONTROLEEREN VAN B0EKH0UDIN0EN H. KANT Firma Charles Schreuder Zo. JUWEELEN, GOUD en ZILVER FA. BALTUS MEIJER WIJ weten er raad op. WIJ Leveren, Ruilen en Repareeren M. M. DE REEPER - DEN BOSCH GROËN's Naaimachinehandel W. P. VAN DER ZALM TECHNISCH BUREAU „ELÜ0" L. W. GOUDA. De grootste Puntenwaarde Damestasschen, boodschaptasschen en andere luxe lederwaren RA VENS WA A Y'S KOFFIE-SURROGAAT cent per 250 gram Telef. No. 15, Raamsdonksveer. Agentschap van de Amsterdamsche Bank N. V Amsterdam. 14e NOORD-BRABANTSCHE SCHAPENFOKDAG gehouden te 's-Hertogenbosch op 25 Augustus j.l. STUUR ONS UW BANDENKAART én wij 'zorgen voor vlot TETERINGSCHEDIJK 210 BREDA TELEFOON 4567 De van Ouds bekende American Stoppage overgeplaatst Enschotschestraat 170, J. M. VOS en de 11-ramen tocht Haal meer warmte uit minder kolen ZATERDAGS 10-4 Laan van Mecklenburg 16 GROOTESTRAAT 147 JA MOEDER ook voor UW BABY hebben wij nog 'n aardige WIEG WALTER KLERKX Waalwijk Behandeling van Belasting Aangelegenheden Administratiekantoor Putterstraat O 63 HEUSDEN Lid Ned. Coll. voor Belastingconsulenten BEDDEN - MATRASSEN MEUBELEN Vakkundige reparatie van alle gestoffeerde Meubelen HEUSDEN TELEF. 49. VEWSUWVOBTEH door goede verzorging bh MAATSCHOEN AFD. INKOOP JUWELIER GORINCHEM TELEF. 2678 WESTWAGENSTR. 19 INTERESSANTE PRIJZEN Vughtecdijk 5 DEN BOSCH Telef. 3262 Moderne reparatie-inrichting. Speciaal adres voor RIJWIELBANDEN-reparatie. WEST BRABANTSCHE POOTAARDAPPELEN ZAAIZADEN Zevenbergen ROTTERDAM W A A L W IJ K GROOTESTRAAT 183 Als wij uw MEUBELS OPNIEUW STOFFEEREN, ontvangt U ze als nieuw terug Nog ruime keuze BEHANGSELPAPIER C. A. DOOMERNIK, Ververstr. 46 - Den Bosch BERGSTRAAT WIJK EN AALBURG. geeft het MAATWERK van „HUIS VAN FIJNE MAATKLEEDING" Kerkstraat 46 Telefoon 4478 Den Bosch. |VRö0M&DRÊESIiAfflff ZOOLANG DE VOORRAAD STREKT NOG HAAST Ulll St Antoniusstraat 124 Telefoon 398. Smaakt als echte koffie.' Een bijzonder geurige samenstelling en toch ook maar Vraagt Uw winkelier! N.V. v.h. M. Ravenswaay Zn. Gorinchem. Verstrekt H^NDELSCREDIETEN tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent Rek.-Cour. met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenl. Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. KOOPT en VERKOOPT vreemd Bankpapier. Verzilvert Cou pons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt GELDEN DEPOSITO, ren te vergoeding volgens overeenkomst. VERHUURT SAFE LOKETTEN. (Prijzen naar grootte der kastjes.) Nadere inlichtingen verstrekt de Directie. De Burgemeester van Heusden maakt bekend, dat te beginnen a.s. Dinsdag 5 October des namiddags van 34 uur ten Stadhuize (raadzaal) zal worden be gonnen met de uitreiking van vitamine D-tabletten. De uitreiking zal verder plaats vinden elke eerste Dinsdag van de maand, even eens van 34 uur des namiddags ten Stadhuize. De Burgemeester van Heusden, A. THOMAES. Heusden, 29 Sept. 1943. CLANDESTIENE SLACHTERS GESTRAFT. De veehandelaars Rieter Hoogenraad en Hendrik van Elten uit Broek in Waterland hebben zich wegens clande stiene slachting van 17 kalveren en 3| schapen moeten verantwoorden voor het Deutsche Obergericht in Den Haag. Elk hunner werd gestraft met 3 j aar I tuchthuis, Hoogenraad bovendien met een boete van 500 gulden, van Elten met een boete van 1000 gulden, lnplaats van de boeten komt in geval van niet I betalen voor elke 100 gulden nog een I maand tuchthuisstraf. P 1794^1 Verantwoordelijk voor denge- heelen inhoud J. H. Roza te Heusden; Uitgever en Drukker: Fa. L. J. Veerman, Botermarkt te Heusden. K1448. t Op i25 Augustus was het 15 jaar ge leden dat het Texelsch Schapenstam boek voor Noord-Brabant" werd opge richt en we schrijven thans zij het zéér kort, in verband met de tijdsom standigheden het verslag van de laatst gehouden Fokdag. Op verzoek van de Redactie zullen we een en ander, ditmaal, stem moeten bekorten en willen we ons beperken tot een vermelding van de kampioenschap pen en de Ram- en Ooilammeren van een en denzelfden vader. Een enke le algemeene opmerking vooraf. Het aantal inzendingen (1942: ruim 450 -1943: -ruim 500) wordt voor een mooie totaalindruk- te groot. Sterker selectie en beperking aanvoer Fokdag is gewenscht. Breidt de Verkoopafdee- ling in Uw eigen belang uit. Kampioenschap rammen 1943. Uit de beste collectie ouders en jaarlingram- men werden 5 dieren opgeroepen, Welke werden voorgebracht in een ruime Keu- ringsring, welke zéér goed blijkt te hebben voldaan. Het waren de rammen: Y 610, Y 635, Y 755, Y 680 en V 719. Stuk voor stuk best, kon er méér uni formiteit onderling zij'n geweest. De jonge jaarlingrammen misten het ge- wenschte (massieve van den Texelaar. Y 635 toonde het te naakte type. De tweestrijd liep dus al gauw tusschen den (massieven Y 610 yan W. A. Maas te Aalst bij Zaltbommel en den wat luxe- ren Y 755 van D. H. Sneep, Post Oudemolen, welke ram ook gevulder achterhand heeft. Kampioen werd: Y 610. Reservekampioen: Y 755. De Kam pioen gaf als 1-j.: 6 KGr. goede, eerste. Gefokt door W. Hoogveld te Elden. De moeder gaf in 4 keer 8 lammeren. De Reservekampioen gaf als 1-j.: 6,4 kg prima wol. Gefokt door K. Reyne te Schagen. De moeder gaf in twee keer 4 lammeren. De Reservekam pioen verhuisde inmiddels naarHTo- lenaars te Nieuwendijk. "De Kampioen verwierf ieen Plaquette, uitgeloofd door de ^Cie, voor Veemarktbelangen te den Bosch en beide rammen komen in aan merking voor de premiekleuring. Kampioenschap Ooien 1943: Uit het aangewezen 8-tal, bleven er spoedig een 3-tal over. Door de groote uni formiteit onderling, moest de productie ditmaal de doorslag geven. Hierdoor werd de tweede reserve-kampioene: Y 695 van C. Bakker te Bruchem achter uit 'gezet, (in 2 keer 2 lammeren). De nog (niet geheel uitgegroeide reserve kampioene: 4687 van H. Brouwers te Bruchem (geb. 1942) belooft véél voor de toekomst. Kampioene '43 werd de massale Y 260 van G. de Gaay te Nederhemert. Deze gaf als 1-j. 6.2 kg zeer goede eerste en in 5 keer 9 lam meren. (Noordbrabantsch Fokproduct, althans uit de Bommelerwaard, die héél wat prijzen wisten te bemachtigen op dezen Fokdag). De kampioene verwierf een Plaquette van de Cie. voor Vee marktbelangen te 's-Bosch. Vijf gulden, uitgeloofd voor de beste groep ramlammeren van denzelfden va der, dóór Mevr. Douairière Baronesse van Hardenb'roek te Nuenen, verwierven de Nos. 102, 103, 104. Vader Y 635 van E. v. d. Beek te Genderen. Hiervan ging 5106 over, in eigendom van de heeren v. Bavel en v. d. Eyndén te Moerstraten. De stamvader (Kampioen 1942) gaf als 1-jarige: 5.4 kg ^mati- ge prima wol. Zijn moeder gaf "in 4 keer 8 lammeren. Fokkerij: J. Lap Kz. den Hoorn (Texel). Vijf gulden, uitgeloofd door Mevr. Douarière Baronesse van Hardenbroek, voor de beste groep ooilammeren van denzelfden vader vielen toe aan de nos. 5345 en 5346 door ram Y 679 uit Moeder Y 967 van G. Dingemans te Bruchem. De moeder kreeg met deze beide ooilammeren a. in klassle IV: j Bi» de voorjaarsinspectie werden bei de lammeren als uitmuntend omschne- ven. De WelEd.Gestr. Heer W. v. Beunin- gen. Huize „Bergen" te Vught schonk inmiddels #ïióg een bijdrage van f 10 vóór het goede doel. Tot slot nog een rectificatie van eenige foutjes. In de locale pers werd ergens vermeld: Klas se 6: Drietallen Ooien la vpor v. d. Linlden te Aalst, moet zijn: H. Brou wers te Bruchem, Cat. 18 Y 707 van J. ten Hage, Poederoijten moet zijn door V 611 uit Y 19, gefokt door C. Schreuders te Veen. Inklasse IV moet staan: Y 196 van Jac. Bostlap te s-Gravenmoer in 5 keer 9 lammeren. Breda 19-9:43. TROMP. KOOL VOOR WINTERBEWARING. Tot den wintervoorraad behooren ook de late roode, de late witte en de late gele Savoyekool. Deze staan thans nog te velde en behoeven voor winterbewaring pas in de tweede helft van October naar bbinnen te worden gebracht. Men behoeft zich met den oogst dus niet te haasten. Goede bewaarkool moet inwendig vast zijn en hard aanvoelen. Men -houcLe daarmede wel rekening. Losse, sponsachtige kooien komen dus niet voor winterbewaring in aanmer king. Men kan deze in het najaar het beste voor direct gebruik in de keuken bestemmen. Nadat de goede exemplaren van de buitenbladeren zijn ontdaan, wor den ze naar de bewaarplaats overge bracht. Deze moet koel, vorstvrij en droog zijn en bovendien bij zacht weer goed kunnen worden geventileerd. Naar verkiezing kan de kool worden bfe- waard in een schuur, op een zolder of in een drogen kelder, waar ven tilatie mogelijk is. Bij de opstapeling legt men "de koo ien met het snijvlak van den strook naar beneden. Desgewenscht kunnen ze ook elk afzonderlijk met een touw aan den stronk worden opgehangen. Steeds zorge men er echter voor, dat déze bewaarkool bij strenge vorst vorstvrij blijft. Want na de. bevriezing is ze niet meer eetbaar. Gedurende den win ter moeten de kooien nu en dan wor den nagekeken en eventueel aanwezige rotte plekjes uit de buitenbladeren wor den weggesneden. Op deze wijze kan men de bewaarkool den gehce'e'n win-1 ter gaaf houden en tot Maa,rt-April blijven gebruiken. ROTTERDAM, 28 Sept. Heden werden ter veemarkt aange voerd 1234 dieren, waaronder 68 paar den, 2 veulens, 59 schapen, 690 runde ren, 31 nuchtere kalveren, 181 grhskal- veren, 151 biggen en 2 bokken. Prijzen per stuk: melkkoeien f 1750, 1575, 1425; kalfkoeien f 1700, 1550, 1400; varekoeien f 1050, 900, 800; vaar zen f 950, 850, 625pinken f 800, 700. 550. De aanvoer van melk- -en kalf koeien w'as als vorige week met kalmeri handel en hooger in prijs. Varekoeien aanvoer klein met stillen handel en prijishoudend. Vaarzen en pinken aanvoer iets ruimer met tragen* handel en on veranderde prijzen. 's-HERTOGENBOSCH, 29 Sept. Op de markt van heden waren aan gevoerd 989 stuks en wel 749 runde ren, 111 nuchtere kalveren en 129 scha pen-lammeren. Prijzen per stuk: Kalfkoeien en melk vee f 13001800; magere ossen en koeien f 6001050; jongvee f450 850; graskalveren f250420; nuchtere kaheren f 110160230; schaj.en f 250 —1-350lammeren f 150200. Rundvee grooter aanvoer, goede han del, duur. jongvee Hotte handel, hoo-- gere prijzen. Leveringsbonnen weerheo- ger van f 1.65 tot f 1.70 per kg. Weer aanvoer van fokschapen in hoofdzaak- ooienhandel nog traag maar hocge prijzen. De Burgemeester van Heusden noo- digt alle collectanten van het vorig sei zoen, als ook anderen, die voor hun behoeftige volksgenooten de handen uit de mouwen willen steken, beleefd uit om Zaterdag 2 Oct. 1943 tusschen 8.30 en 10.30 voormiddag, op de bur gemeesterskamer te willen kómen, ten I einde de bescheiden voor de eerste Winterhulp-collecte in ontvangst Te wil len nemen. v Laat het parool „Op iedere jas een vlinder, maakt veler zorgen minder", geen Jjldel woord zijn. De Burgemeester van Heusden, I A. THOMAES. HAAGSCHE LOGEERGASTEN IN „ARTJS". De dieren van den voormaligenl Haag-1 schen dierentuin zijn thans in „Artis' te Amsterdam ondergebracht. Een kameelen- en lama-flaar hebben sociale aansluiting gevonden bij de ka meelen en lama's op het hoefdierenveld in „Artis". Betsy, de olifant, werd in gekwartierd bij Qina en Dicky, de tedals of manenschapen betrokken de bergdie- renrots, het paar Chapman-zebra s woont j nu in het eenhoevigenhuis, twee jonge leeuwinnen, jonge beren, een paar Ma- leische beren, een jachtluipaard, een gestreepte jakhals, eenige vossen, een waschbeer en een paar Hernandez-krab- beneters vonden hun weg naar verschil lende roofdierenafdeeliingen, de chim pansee Sambo werd buurman van den kolossalen gorilla Jaap, een groote man telbaviaan woont in bij een vrouwelijke gele baviaan, een zebu-stier zoekt al toenadering bij' een in Artis geboren zebu-koevoorts werden eenige kleinere apen, vele vogels waaronder een paar nandoe's, een kraan vogelpaar, ee nige roofvogels, tal van in- en uitheem-1 sche zangvogels en eenige papegaaien en kakatoe's in voor hen geschikte omgeving gebracht en tenslotte vonden nog1 eenige krokodillen, schildpadden, hagedissen e.d. alsmede een reizen pad in het reptielenhuis, en een aantal exo tische visschen en zee-anemonen in het aquarium van „Artis" een goed onder komen. Deze onverwachte „evacuatie" bracht in Artis midden in de drukte van de j Septembermaand tusschen de bedrijjven door heel wat werk aan den winkej, maar heeft nu op gewenschte wijze haar voorloopig beslag gevonden en de Haag- sche emigranten bleken zich in Artis al gauw thuis te gevoelen, ook wat hun dagelijksche menu s betreft. is, wegens uitbreiding der zaak, van Lange Nieuwstraat 33 naar Tilburg - Tel. 8295. Oaten in Uw kleeren? Een winkelhaak in Uw jas? Mot gaten? Wij stoppen alle weefsels onzichtbaar. Voor Heusden en Omgeving Depothouder Genderschendijk B11 Genderen LENHUIS. /tfl - Onrnt rtmO Ik stook niet voor de straat; ik maak liever m(jn ramen tochtvrij, alle elf! Maak ook eens een tocht langs uw ramen en voel eens hoeveel kou er door naar binnen komt. Daar moet U zoo spoedig mo- gelijk en afdoende een eind aan. maken. STRAAT 30 l/o HET POSTKANTOOR -v www'vv Zendt mij Uw aankoopvergun ning voor bovengenoemde ar tikelen. Deze worden met spoed door mij behandeld. GORINCHEM. M.J.v.a.SCHOOR GEDIPL.V0ETKUND1GE f* PEDICURE KERKSTR.5Ö .TEL4573/S BOSCH i Telefoon 159 Als U een Electrische Waschmachine zoekt omdat Uw oude niet meer te gebruiken is, of U er nog geen gehad heeft; FILIAALH. N. V. VELO-WASCHMACHINE-MIJ. VUGHTERSTRAAT 67, Telefoon 3658. AAN DE BEURT ZIJN: In October: 7 t/m 9 letter K 11 t/m 14 idem 15, 16 en 18 letter L 19 t/m 23 In November: 5 en 6 letter N 8 letter O 9 en 10 letters P en Q letter M 11t/m13en15 letter R 16 t/m 20 letter S 221/ m 24 idem Verschuldigde luisterbijdrage: tot en met de maand waarin het toestel gevorderd is. Aan deze betalingsplicht moet geheel zijn voldaan. Girobetalingsbewijzen bijvoegen. Te veel betaalde gelden: kunnen worden teruggevraagd door op de adreszijde van de vergunning een desbetreffend verzoek te stellen. Bij niet inlevering van de luistervergunning zullen strafmaatregelén volgen, Wie in Augustus eiT September (letters A t/m J) verzuimde de vergunning in te leveren, kan dit alsnog in Octobêr doen. «r Hand- en Trapnaaimachines, Kleer makersmachines en ijzeren Traptafels. - Defect geen bezwaar. Brieven met opgaaf van prijs aan Vierambachtsstraat 114 - Telefoon 39653 6 B. W. M n petekind Micntje. is onlangs getrouwd met Pieter. f Reuze bruiloftlekker eten... heerh/ke taarten en cakes! leder - een deed zich te goed! Ha, ha... Mientje getrouwd met Pieter, Maar ik met ROER-OM! MINA BAKGRAAG SPREEKT: -5?" rrT vin gebeuren. 1 uw «Weller nxeer UJMUW voldoende voorreed beeft. EEN -PE3A" PRODUCT Eenzamen van alle leeftijden, iangen en standenAls het werkelijk Uw wensch is, een serieuze kennismaking aan te gaan, wendt U dan allen tot Nederlands grootste bemid- delingskautoor! Wij hebben door een weergalooze advertentie campagne in 100 verschillende dagbladen, niet alleen ge weldige relaties door geheel Nederland, doch tevens in alle deelen van Noord-Brabant spontane dankbetuigingen, zoo wel van geslaagden uit betere kringen als van dames en heeren uit den boerenstand, zijn het bewijs van de geweldige mogelijkheden, die wij voor allen, zonder uitzondering, hebben. Onze bemiddeling is zoowel voor R. K. als voor Prot. en voor hen zonder geloofsovertuiging. Daarnaast hebben wij een speciale afdeeling voor den boerenstand en voor tewerkgestelden in het buitenland, zoodat ons kantoor met recht een centraal punt is voor allen, die zich eenzaam gevoelen, een kennismaking willen aangaan en daarin (om welke reden dan ook) niet kunnen slagen. Ambtenaren, gestudeerden, werkers in de bedrijven, werkers uit den boeren stand, dames v. g. h. uit den werkenden en uit den boeren stand, wij roepen U allen op Wendt U allen tot Nederlands grootste bemiddelingskantoor voor alle leeftijden. Hoe meer relaties wij hebben, hoe meer succesvolle verbindingen wij tot stand kunnen brengen. Inlichtingen verstrekken wij mondeling of schriftelijk (in blanco enveloppe). Wij verzekeren strengste geheimhouding. Nederlands grootste bemiddelingskantoor .HOLLAND", Admiralengracht 219, Amsterdam, West. Geopend van 2 tot 5 uur en van 6 tot 9 uur, ook Zaterdags. Op Zondag van 2 tot 6 uur. (Knipt onze advertentie uit Telefoon 131 wordt voorloopig niet meer aangenomen. NAAR EETHEN (BIJ WAALWIJK) DEK TOUV KI *V -EEDEN, A /ERK, TENTE UTOKAPZEILEN EN, STAALDRAAD VERHUREN VAN M. VAN DE BREEDEHAVEN 118 TEL. 207 DEKKLEEDEN R WERFF b.g.g. 2974 - DEM BOSCH PARJE RJM INLICHTINGEN: AFD. IN UURWERKEN, OOUD EN ZILVER Wij hebben nog een aardige sorteering in

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 4