voor bet Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwa BEKENDMAKING. Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. 1943 No. 6 Vrijdag 8 October Buitenlandsch Overzicht Officieële Berichten Dit blad verschijnt VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 11 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. AdvertentiSn24 m.M. f 1.32. Elke m.M. meer 51/» cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 nor ingewacht. Straf voor den moord op generaal Seyffardt, minister Posthuma e.a De moordenares van politie- president Kerlen gegrepen. Onze veevoederpositie is moeilijk, maar aardappelschillen voeden het vee EERVOL ONTSLAG AAN DEN BOERENLEIDER. Der Höhere SS- und Polizéiführer deelt mede: Bij beschikking van 13 Mei 1943 is door den Höheren SS- und Poli- zeiführer de inleveringsplicht voor alle radio-ontvangtoestellen af gekondigd. De kring van personen, die van den inleveringsplicht was vrijgesteld, was nader aangegeven. De inleveringstermijn is intusschen verstreken en verreweg het grootste deel van de bevolking heeft aan zijn plfcht voldaan. Het onrechtmatig achterhouden van toestellen werd zooals reeds herhaaldelijk in de pers is gepubliceerd na een snel ingrijpen1 der Duitsche Justitie gestraft. Behalve dat het toestel verbeurd werd verklaard, werden telkens ook hooge geldboeten en gevange nisstraffen opgelegd. Teneinde die personen, die uit wanbegrip, onachtzaamheid of om andere redenen niet tijdig hun inleveringsplicht zijn nagekomen, gelegenheid te geven dit alsnog te doen, zonder zich bloot te stel len aan het gevaar van bestraffing, deelt der Höhere SS- und Poli- zei-Führer in overeenstemming met den Rijkscommissaris het vol gende mede Onder den inleveringsplicht vallende, echter nog niet ingeleverde radio-ontvangtoestellen, moeten onverwijld schriftelijk aan het vol gende adres worden aangegeven: Hoofdbestuur der P.T.T., Arnhem, Rochusstraat 13. Bij deze aanmelding moeten de naam, woonplaats en straat van den eigenaar en het merk en het nummer van het toestel worden opgegeven. Wanneer een aanmelding wordt gedaan vindt geen enkele straf vervolging plaats, mits het toestel dan tot en met 20 October 1913 op het betreffende bureau van de Nederlandsche politie, in plat telandsgemeenten bij den betreffenden burgemeester, wordt ingele verd. Tegen personen, die ook na het verstrijken van dezen termijn nog in het bezit zijn van een radio ontvangtoestel, zonder de offi- cieele speciale toestemming te hebben; zal met bijzondere streng heid worden opgetreden. Der Höhere SS- und Polizeifiihrer, (w.g.) RAUTER, SS- pbergruppenführer und General der Polizei., Den Haag,' 2 October 1943. Toelichting op de beschikking. AANMELDING VRIJWILLIGERS NED, ARBEIDSDIENST. Geef de aardappelenschillen aan den ophaler mee. Algemeen Redacteur; J. H. ROZA, Heusden Ter gelegenheid van den Oogstdank- dag van het Duitsche volk is in het Sportpalast te Berlijn een massa-bp- tooging gehouden, waarbij rijksminister Göbbels en staatssecretaris Backe het woord hebben gevoerd. Göbbels deelde ter inleiding mede, dat de Führer niet aan deze betooging deelneemt omdat hij in het Tioofdkwar tier vertoeft. Hij, Göbbels, heeft van den Führer opdracht gekregen den dank en de waardeering van den Führer tot uitdrukking te brengen voor alle Duit sche boeren en boerinnen. Het doet bijna als een wonder aan, zoo ging spreker voort, dat Duitsch- land in het begin van het vijfde oor logsjaar 't broodrantsoen honderd gram hooger heeft kunnen stellen dan bij liet begin van den oorlog. De voedings- politieke situatie staat op hechten grond slag. Ook in het vijfde oorlogsjaar zal liet Duitsche volk geen honger lijdeji. Brood en Wapens zijn de onmisbare voorwaarden van een succesvolle oor logvoering. Het Duitsche volk is blootgesteld aan buitengewonen druk, vooral in de „lufhtnoodgebiederi". Maar het eenige heil van Duitschland ligt in het bevech ten van een zegevierenden vrede, die Duitschland de levens- en ontwikkelings mogelijkheden geeft, welke in overeen stemming is met de grootte en de uit breidingsbehoefte van het Duitsche volk. Voortgaande zeide spreker, dat de vijand zich zeer zou vergissen, wanneer hij geloofde laffe individuen te kunnen houden voor een ernstig op te vatten oorlogsoppositie in Duitschland. Een oorlogsoppositie bestaat in het nationnal- socialistische Duitschland niet. Een her haling van het experiment met Badoglio in Duitschland is een kinderachtige hoop die berust op een verkeerde opvatting van de machtsverhoudingen in Duitsch land en van den wil en de vastbesloten heid van het Duitsche volk tot den oor log. Ten, eerste, staat aam het hoofd de Führer en niet een verradelij'ke koning, ten tweede is er bij" de Duitsche weer macht geen soldaat, die laffe onderwer ping boven de eer stelt en ten derde is liet Duitsche volk politiek te rijp en te mondig om na de bittere leer van November 1918 nogmaals de schijn heilige leugens van zijn vijanden te ge- looven. liJVat de vergelding voor de vijande lijke luchtterreur betifcft, zeide spr.,. dat h!ij om begrijpelijke redenen daarover slechts kon zeggen, d,at de Engelschen zich fataal zouden vergissen, wanneer zij! meenden, dat dit geen werkelijk heid zal worden. Engeland zal die werkelijkheid eens leeren kennen. Het zal zijin regeering dan dank kunnen zeggen. Over den duikbootoorlog zeide de minister, dat die in niet al te verre toekomst weer in zijn ouden omvang voor de Engelschen en Amerikanen zal staan. Ook hier heeft de Duitsche tech niek den strijd niet opgegeven, integen deel. Sprekende over den toestand in hel Zuiden, zeide de minister dat de oor logssituatie daar in de afgeloopen wc ken door het verraad van het huis van Savoye en Badoglio een buitengewone belastingproef heeft doorgemaakt. De dertien punten van de capitula tievoorwaarden bewijzen nogmaals, al dus spr., dat niemand zich met zwendel uit den oorlog kan losmaken. De oor log is als een snelrijdende treii% wie onderweg wil uitstappen, breekt den nek. Wie de Va pens neerlegt heeft verloren. Het gaat in dezen oorlog niet om regiem of opvatting, maar om volken, om hun leven, hui toekomst, hun bestaansrecht en bestaansmogelijk heid. Dat moge ieder zich voor gezegd houden, deze oorlog moet uitgevochten worden. Duitschland heeft niet de keus tusschen oorlog of vrede, maar alleen fusschen overwinning of vernietiging. Hoofdkwartier van den Führer, 5 Oct. (D.N.B.). Het opperbevel der weer macht deelt mede: Op het Koebanbruggehoofd werden vijlandelijke aanvallen bloedig afgesla gen. Op eenige plaatsen in het Noorden van het Oostelijk front mislukten plaat selijke aanvallen van den vijand. Daarbij kwam het vooral in het gebied der Pripjetmonding en ten Westen van Smo lensk tot heftige gevechten, die op het oogenblik nog voortduren. Geallieerden bij Termoli ge- land> In Zuid-Italië verstrekte de vijand zijn druk tegen den Oostelijken sector van het front en landde tegelijkertijd dicht achter ons front bij Termoli. Ster ke Duitsche strijdkrachten zijn tot den tegenaanval overgegaan. Corsica werd geheel ontruimd. In aansluiting op de overbrenging van alle op Sardinië 'gestatiionneerdfc Duitsche troepen naar Corsica werd thans ook dit eiland volgens de bevelen ontruimd en alle troepen met inbegrip "van hun zware wapenen, stukken ge schut, pantserwagens, motorvoertuigen en ia>lle materiaal naar het vasteland overgebracht. Onder bevel vapTuitenant- generaal Von Senger und Etterlin, die als laatste met zijn staf het eiland ver liet, is hier in voortdurenden strijd tegen de volgende troepen van Badoglio, .Gaulisten en Amerikanen en tegen een groote vijandelijke meerderheid ter zee en in de lucht opnieuw een unieke prestatie geleverd. Zelfs de inscheping van onze laatste vernielingsafdeeling kon door den vijand niet verhinderd wor den. Evenals de onder bevel van schout bij-nacht Meendsen-Bohlken en kapitein ter zee Engelhardt staande formaties der marine, die, voor het meerendeel met kleine schepen, de geweldige ver- voersprestatie volbrachten, hebben zich transportformaties der luchtmacht bij zonder onderscheiden. De eigen verlie zen bij de totale operatie zijn uiterst gering. Op 3 October begon in het Ooste lijke deel der Middenlandsche Zee een landingsoperatie van alle weermachts- onderdeelen tegen het ten Noorden van Rhodos liggende eiland Cos. In gevech ten, die twee dagen duurden, werd het verzet van den vijand gebroken en het eiland bezet. 600 man van de Britsche bezetting én 2500 man troepen van van Badoglio werden gevangen geno men, 40 stukken geschut, 22 vliegtuigen, en een schip buitgemaakt. De zuivering van het eiland van de laatste verstrooide resten van den vijand is nog gaande. Duitsche duikbooten in actie. Duitsche duikbooten hebben in de Middeilandsche Zee voor de Noord-- Afrikaansche kust uit beschermde vij andelijke convooien 7 schepen met een gezamelijken inhoud van 59.000 ton en een torpedojager tot zinken gebracht. Formaties gevechtsvliegtuigen vielen in hetzelfde gebied een convooi aan en be schadigden volgens de tot dusverre ont vangen rapporten 8 vrij groote schepen zwaar. Terreuraanvallen op Duitsche steden. Formaties vijandelijke vliegtuigen on dernamen overdag en des nachts ter reuraanvallen op plaatsen in het Rijn-, MSin- en Saargebied. Buitengewoon zwaar werden de woonwijken der stad Frankfort am Main getroffen. Andere vernielingen worden gemeld uit Offen bach, Mannheim, Ludwighafen, Worms en Saarlautern. Door luchtverdedigings strijdkrachten werden 41 vijandelijke vliegtuigen, voor het grootste deel zwa re bommenwerpers, neergeschoten. De Duitsche weermacht ondernam in dep afgelooj>en nacht een reeks afzon derlijke aanvallen op belangrijke objec ten in Engeland. Gevecht aan de West-Fran- sche kust. Aan de West-Fransche kust kwam het i n den nacht van 3 op 4 October tot een gevecht tusschen lichte Duitsche vlootstrijdkrachten en Britfeche torpe dojagers. Een vijandelijke torpedojager werd getorpedeerd. Op eenige andere werden talrijke artillerietreffers ge plaatst. De Duitsche formatie keerde met geringe schade op haar basis terug. Te Groningen werd Zondag een oogstdankfeevt gehouden, waar d© Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss-lnquart en de Leider. Mussert, een rede hielden Een overzicht tijdens de bijenkomst Bildarchlv Arbeitsbereich der NSDAP/Stapf/Pax m Naar de höhere SS- und Polizei- führer Nordwest mededeelt heefL liet Polizeistandgericht Amsterdam derroOen September 1943 de volgende Nederlan ders ter dood veroordeeld: 1) Den joiodsclien student in de me dicijnen Leo F rij da uit Amsterdam, geb. 1 Augustus 1923 te Amsterdam. 2) Den student in de biologie (half- jood) Hans Ka tan uit Amsterdam, geb. 9 Augustus 1919 te Hilversum. '3) Den student Sape Kuiper uit Delft, geb. 3 Febr. 1924 te Arnhem. 4) Den inatuurkundeleeraar J o h a n- nes van Mierlo uit Nw. Amstel, geb. 21 October 1907 te Den Helder. 5) Den gymnastiekleeraar Henri H. Geul uit Amsterdam, geb. 12 Mei 1916 te Blora ioip Java. 6) Den student Johannes Kals- h o ven uit Amsterdam, geb. 31 Dec. 1922 te Amsterdam. 7) Eten leerling der machinistenschool Louis Boissevain uit Bussum, geb. 27 Juni 1922 te Arnhem. 8) Den student Antoon Pley- te uit Delft, geb. 8 Juni 1917 te Am sterdam. 9) Den kantoorbediende Gideon Boissevain uit Amsterdam, geb. 6 Juni 1921 te Schiedam. 10) Den werktuigkundige Jan Ka- rel Boissevain uit Amsterdam, geb. 24 Mei 1920 te Schiedam. 11Den letterkundige Walter B r a n d 1 i g t uit Epe (Gelderland), geb. 14 Mei 1901 te Kampen. 12) Eten journalist Maarten v. Gilse uit Amsterdam, geb. 12 Juni 1916 te Munchen. 13) Den pikeur Dionysius Re miens uit Amsterdam, geb. 6 Septem ber 1919 te Schoorl. 14) Den radiotechnicus A n t o i n e Th. Broeckman ujt Blaricum, geb. 18 Juli 1911 te Laren. 15) Petrus Pooters, zonder be roep, uit Amsterdam, geb. 28 Augus tus 1911 te Amsterdam. 16) Den student in de medicijnen Olaf Th. Thomsen uit Amsterdam, geb. 17 December 1919 in Banstang (Ned.Tndië). 17) Den kantoorbediende Anton J. Th. Koreman uit Amsterdam, geb. 15 December 1915 te Semarang op Java. 18) Den monteur Victor van S w i e te n uit Eemnes, geb. 11 Novem ber 1906 te Rijswijk. 19) Eten student in de medidj'nen Johan Roemer uit Amsterdam, geb. 24 Febr. 1921 te Amsterdam. De doodvonnissen zSjtn na onderzoek van de gratiekwestie in de vroege och tenduren van den lsten October 1943 vo'trokken. Daarmede hebben de moorden op luitenant-generaal Seyffardt, com mandant van het Vrijwilligerslegioen „Nederland'1 en óp minister. P o s th u- m a en andere leidende persoonlijkheden in Nederland, een aantal spoorwegaan slagen en een aantal roofovervallen hun straf verkregen. 's-Gravenhage, 2 October. Officieel wordt bekend gemaakt, dat de moordenares van politiepresident Ker len uit Utrecht reeds kort nadat de daad was gepleegd, door de sicherheits- polizei in Amsterdam kon worden gear resteerd. De arrestatie kan pas nu open baar worden bekend gemaakt,omdat anders het onderzoek inzake de perso nen op den achtergrond en de mede plichtigen. van de moordenares gevaar zou hebben geloopen. De moordenares is de 22-jarige stu dente in de rechten Gert rui da van Lier. Zij is een half-jodin. Bij haar arres tatie droeg zij drie pistolen bij zich. Bij het verhoor door de politie heeft zij behalve het vermoorden van politie president Kerlen ook reeds'de voorbe reiding van andere moordaanslagen be kend. Opmerkelijk is liet feit, dat de moordenares met cynische openhartig heid verklaarde, ook een belangrijk aan deel te hebben -gehad in de voorberei dingen van den moordaanslag op den kapitein van politie Voorts te Bussum. Aanvankelijk heeft zij het voornemen gehad ook dezen aanslag zelf te plegen. De moordaanslag op den kapitein van politie Voorts te Bussum heeft, zooals bekend, reeds in de zitting van het po lizeistandgericht te Amsterdam- op 30 September 1943 zijn vergelding gevon den. De medeplichtigen van de moorde nares en de personen op den achter grond zijn inmiddels eveneens gearre^ teerd en gevonnist. 's-Gravenhage 1 October. Het Rijkscommissariaat deelt nvede: De Rijkscommissaris voor het bezet te Nederlandsche gebied heeft met in gang van 30 September 1943 den heer E. J. Roskam op diens verzoek eervol ontslagen uit zijn functie van boeren leider van den Nederlandschen Land stand. Inzake bovenstaande beschikking ver neemt het A.N.R. nog het volgende: De beschikking van den höheren SS- und Polizei führer van 13 Mei 1943 inzake de inlevering van radioontvang toestellen bepaalde, dat alle radio-ont vangtoestellen, -toebehooren en -onder- deelen onmiddellijk verbeurd verklaard werden. De toestellen moesten op grond van de plaatselijke publicaties op de inle veringsbureaux worden ingeleverd. Hij', die zijn toestel om de een of andere reden niet op den vastgestelden tijd op het betreffende inleveringsbureau in geleverd heeft, heeft zich strafbaar ge maakt. Deze bepaling gold natuurlijk niet alleen voor de eigenaars, doch ook voor de bezitters of bewaarders van een dergelijk toestel, die in elk geval den plicht hadden voor de tijdige in levering zorg te dragen. Na het verstrijken van de vastge stelde infeveringsttermSjnen hebben de bureaux der politie en jppsterijën steek proeven genomen en daarbij" vastgesteld, dat weliswaar verreweg het grootste deel van de bevolking aan de genoemde beschikking had voldaan, doch dat ech ter in vele gevallen uit wanbegrip; on bedachtzaamheid, ten deele ook uit-angst voor een financieel verlies of om het toestel voor later te behouden aan den inleverin'gsplicht niet was voldaan. Der höhere SS- und Poli zelf ühner heeft thans besloten een naderen terfnijjn voor de inlevering vast te stellen tot en met 20 October 1943, binnen welken tujd de eigenaars en bezitters, reap, bewaarders in staat zijn tot inlevering over te gaan, zonder zich aan een straf vervolging bloot te stellen. Principieele voorwaarde voor vrijdom van straf is daarbij1, dat de eigenaar, bezitter en bewaarder van nog niet ingeleverde en niet uitdrukkelijk vrijgestelde radio-ont vangtoestellen, -toebehooren en -onder deden onverwijld, dat be tee kent dus binnen den kortst mogelijken termijn na het bekend worden der nieuwe beschik king, het feit van het bezit schrifte lijk met de in de nieuwe beschikking genoemde bijzonderheden aan het aan gegeven bureau der P.T.T. opgeeft. Over de bevoegde inleveringsbureaux, waar deze voorwerpen dan tot en met 20 October 1943 moeten worden inge leverd, zullen nog plaatselijke bekend makingen volgen. De plaatselijke bu reaux van de Nederlandsche politie in plattelandsgemeenten «de'burgemeester geven op verzoek ook inlichtingen waar zich de inleveringsbureaux bevin den. De bevoegde autoriteiten zijin in het jpezit van de voormalige radio-luister vergunningen, de afleverings be wijzen en garantielijsten van de radiohandelaren en van andere overeenkomstige bewijs stukken en zijn derhalve ook in staat om te controleeren of bepaalde, wat betreft het type en fabrieksnummer nauwkeurig, bekende toestellen ook daad werkelijk zijn ingeleverd. Daarenboven mag liet als. bekend verondersteld wor den, dat er voldoende mogelijkheden van technischen en politioneelen aard zijn om elk radiotoestel op te sporen. Bij een beweerde ter beschikkingstel ling van een radiotoestel aan een an der persoon voor 13 Mei 1943 zal de oorspronkelijke kooper van het toestel moeten kunnen aantoonen aan wien hij het betreffende toestel heeft gegeven. Ook die personen, die een radio-ont vangtoestel om iemand een plezier te doen in bewaring genomen hebben of bij wie verpakte of gesloten voorwer pen zijn gedeponeerd, waarin zich een radio-ontvangtoestel zou kunnen bevin den, dienen wel te beseffen, dat zij zich dan ook door een niet-inlevering als medeplichtige of mede-dader straf baar maken, wanneer zij het nalaten 'zich te overtuigen van den werkelijken in houd van het bij hen achtergebleven voorwerp. H'ijl, die zijn toestel na 13 Mei 1943 gratis of tegen vergoeding heeft afge geven, doet er goed aan onverwijld aan het in de nieuwe beschikking ge noemde bureau van de P.T.T. het feit van de afgifte van het toestel met nauwkeurige gegevens omtrent dengene aan wien men het heeft afgestaan met nauwkeurige omschrijving van het toe stel op te geven. Hij kan, wanneer het toestel dan tijdig wordt ingeleverd, even eens op vrijdom van straf rekenen; Om onduidelijkheden over verkregen vrijstellingen van toestellen te vermij den, wordt nadrukkelijk verklaard, dat alleen die toestellen als vriijlgesteid kun nen worden beschouwd, waarvoor de bezitter het onderste strookje van het genummerde officiee'.e vrijstelling-formu lier voor het indienen van een verzoek tot vrijstelling bezit, dat door de daar toe gerechtigde instantie van handtee- kening en diensstempel moet zijn voor zien. Deze strookjes vormen de voorloo- pige vrijstelling. Als definitieve gelden de nieuwe radio luis ter vergunningen, die thans door de P.T.T. worden verstrekt en die nauwkeurige gegevens bevatten over den bezitter der vergunning en over het vrijgestelde toestel. Andere b.v. schriftelijke vrijstellingspapieren van een of andere- instantie zijn niet geldig. Alleen deze genoemde voorloopig of de finitief vrijgestelde radio-ontvangtoestel len, -toebehooren en -onderdeelen be hoeven derhalve niet te worden inge leverd. De beschikking van den höheren SS- gnd Polizeiführer van 13 Mei 1943 voorziet gevangenisstraf of geldboeten tot een beperkt bedrag, niet alleen voor den directen dader doch ook tegen iederen mededader, aanstichter of me deplichtige. Omdat na 20 October 1943 tegen de schuldigen met bijzondere strengheid zal worden opgetreden, is te verwachten, dat de strafmaat vergeleken met de tot dusver behandelde gevallen nog be langrijk zal worden verhoogd. Dat'is een Nederlandsch belang. De 5000 ton schillen, die in 60 van de belangrijkste gemeenten van ons land per week worden opgehaald, kunnen 30.000 koeien voeden. Dat is niet veel, zal men misschien zeggen, maar het is wèl veel als men bedenkt, dat dit voedsel ten goede komt aan koeien, die juist daar gehouden worden, waar het bijlzonder te pas komt, namelijk in de buurt van de groote' steden van ons land. Helpt de koeien en de koeien hel pen U! Bewaar de aardappelschillen en geef ze aan een ophaler mee. Opengesteld tot en met 13 Oct. 1943. Zijl, die als vrijwilligers wenschen te worden opgenomen in de Januari- kamjien 1944, kunnen zich tot en met 13 October a.s. schriftelijk of in per soon aanmelden. Vrijwilligers moeten zich voor den duur van een jaar dienst verrichting verbinden, uitgezonderd zijl, die naar een functie in overheidsdienst of het bij"zonder onderwijs wenschen te solliciteeren,. die 'zich voor een half jaar verbinden. Gegadigden moeten op het moment van indienttreding minstens den leeftijd van 17 jaar hebben bereikt en die van 23 jaar niet hebben over schreden. Gehuwden, tenzij zij in aan merking wenschen te komen voor een aanstelling in overheidsdienst of bij het bijzonder onderwijs, worden niet aan genomen. De aanmelding tot vrijwillige dienstneming blij den Nederlandsche/n Arbeidsdienst kan geschieden bij' het arbeidsbureau of bij1 het gemeentehuis in de eigen gemteente, of bij de N.A.D. aanmeldingsbureaux, gevestigd te Al melo, Amsterdam, Apeldoorn, Emmen. Den Haag, Groningen, Den Bosch, Maastricht, Rotterdam of Utrecht. VERHOOG ING TOEWIJZING HOOL De Voedselcommissaris v. Noordbra bant deelt aan de particuliere paarden- houders mede, dat het hooirantsoen voor paarden verhoogd is van 3 kg op 41/, kg. jper stal-dag per paard. Zij, die reeds een eerste toewijzing hebben ontvangen, zullen een dezer da gen een verklaring toegezonden krijgen, waarop zij1 de verhoogde toewijzing zul len kunnen aanvragen. Er wordt op gewezen, dat deze ver klaring direct' onderteekend moet wor den teruggezonden, daar na den op die verklaring genoemden datum geen aan vulling meer wordt verstrekt. Die paardenhouders, welke nog geen eerste toewijzing hebben ontvangen, kun nen deze tot 10 October a.s. aanvra gen op een formulier, hetwelk blij1 den plaatselijk bureauhouder van het district waaronder zij! ressorteeren, verkrijgbaar is. Dit formulier moet na invulling weer Mi' den Pbh worden ingediend. De wnd. Voedselcomm. v. N.-Br. GELDIGHEIDSDUUR KUNSTMEST- BONNEN. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat de stikstof bonnen met opdruk 2 en, de kalibonnen met opdruk 4 vanaf 20 Sept. 1943 zijn geldig verklaard. Deze bonnen blij ven geldig tot 15 Oct. a.s., maar moeten door de verbruikers voor 10 October a.s. bijl de handelaren zijn ingeleverd. De fosforzuulzegels met opdruk 1 blijven tot ntder order geldig. Levert Uw zegels direct na ontvangst bij Uw handelaar in. Dat bespaart U onnoodige kosten en moeilijkheden. De wnd. Voedselcomm. v. N.-Br. De vuilnisemmer is een gemakkelijk voorwerp "in het huishouden. Alles waf afgedaan heeft of van geen nut meer is, wordt in den vuilnisemmer geworpen. Hoeveel aardappelschillen en groente-af vallen zouden er voor den oorlog wel niet verdwenen zijn in de vuilnisemmers van de Nederlandsche huishoudingen? Zeker, de „schilleman" kreeg er zijh deel van, maar heusch, het was maar een bescheiden deel. Nu, in dezen oorlogstijd mag niets meer in den vuilnisemmer ve Ld Wijnen, dat ons nog van verder nut kan zijn. TERUGLE VERING. VAN ONDERMELK EN/OF KARNEMELK NAAR DE BOERDERIJ. Het Bedrijfschap voor Zuivel maakt bekend, dat vanaf 3 Oct. 1943 tot en met 25 Maart 1944 de fabrieken, welke pielk van de veehouders ontvangen, ma ximaal 20 pCt. onder- of karnemelk van het kwantum geleverde volle melk. ter beschikking behooren te stellen aan de veehouders. Hieruit volgt niet, dat de veehouders verplicht zijn deze hoe veelheden af te nemen. Zij kunnen het kwantum, waarop zij recht hebben, ook aan de fabriek laten, doch het js niet toegestaan deze hoeveelheid aan een andere veehouder over te dragen. Verder dient men er rekening mede te houden, dat de fabriek den eenen dag eens wat meer moet terugleveren dan den anderen dag. BijV. de onder- melk is niet meer geschikt voor con sumptie of voor industriëele verwerking of kan in verband met de vervoers- inoeilijkheden niet afgehaald worden. Voorts is het aan de fabriek niet toegestaan om wat in de eene week minder wordt teruggeleverd de daarop volgende week in te halen, zoodat de veehouders pok hiermede rekening moe ten houden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1