Programma van den Nederlandschen Omroep Officïëele - Landbouw mededeelingen Tips voor bouwers. Plaatselijk Nieuws 0 DISTRIBUTIEBONNEN £voor de Provincie Noord-Brabant. BOMMÈLERWAARD. CAPELLE. DUSSEN. EETHEN. GENDEREN. II ER PT. VEEN. VLIJMEN. WIJK EN AALBURG. WOUDRICIIEM. in de week van 10 October t.m. 16 October 1943. HEUSDEN. AALBURG. 1 ANDEL. VOOR DE 11e PERIODE 1943 (le helft) 3 0CT.-16 OCT. Elk der volgende bonnen Geeft recht op het koopen van 41/42 A Brood 4 rants. Brood of Gebak 41/42 B Brood 1 rants. Brood of Gebak 41/42 Beschuit 1 rants. Brood, Gebak of Beschuit 667/668 Algemeen 1 rants. Brood, Gebak of Bloem 669 Algemeen 250 gram Gort 670 Algemeen 100 gram Vermicelli 41 A Kindervoedsel 250 gram Gort 41 B Kindervqedsel 250 gram Rijst of Gort 41/42 A Vleesch 1 rants. Vleesch of Vleeschwaren 41/42 B Vleesch rants. Vleesch of Vleeschwaren 41 A Boter f25 gram Boter 41 B Boter 125 gram Margarine 671 Algemeen 150 gram Kaas 41/42 Melk liter Melk 41/42 Taptemelk liter Taptemelk 41/42 Aardappelen 2 kg Aardappelen 41/42 Toeslag 1 kg Aardappelen 672 Algemeen 500 gram Suiker 673 Algemeen 250 gram Jam 41 Versnap. 100 gram Suikerwerken 41/42 Tabak 1 rants. Sigaren, Tabak of Cigaretten Bijzondere rantsoenen 44 A Boter 125 gram Margarine Alle bonnen zijn veertien dagen geldig, uitgezonderd: 38 A Boter - 19 Sept. t/m 30 October 40 A/B Boter - 5 Sept. t/m 30 October Eerstvolgende bonaanwijzing op 17 October voor alle artikelen, uitge zonderdKoffiesurrogaat en Vermicelli op 31 Oct. DIVERSE ARTIKELEN Geldig toten met Textiel I een, Textielkaart V 115, 45 gr. Scheerzeep 674 Alg. en Z Eenheidszeep, 1 st. eenheidszeep 675 Alg en Z Waschpoeder, 250 gr. Waschpoeder Z Toiletzeep, 1 sb Toiletzeep 13, 14, bonkaart U 215, 1 liter petroleum per bon 37, 38, 39 „Verlichting" bonkaart S 121 en 61 „Verlichting" bonkaart S 221,1 liter petroleum p. bon 15 t/m 19 B.V., 1 eenheid vaste brandstoffen 20 t/m 22 B.V 1 eenheid vaste brandstoffen 11 t/m 16 K.F 1 eenheid vaste brandstoffen „Brandstoffen één eenheid periode 5 t/m 8" 1 eenheid vaste brandstoffen 31 December 31 October 31 October 31 October 19 November 30 October 31 December 29 Febr. 1^44 30 April 1944 30 April 1944 Huisslachting varkens. De houders van een toewijzing var kens bestemd voor huisslachting, dienen er goede nota van te nemen, dat zij Jmn huisslachtingsvarken minstens 3 maan den op eigen bedrijf moeten hebben ge mest, alvorens vergunning tot slachten kan worden afgegeven. Met nadrux zij er op gewezen, dat aan dit voorschrift zeer streng de hand zal worden gehou den. N Speciale toewijzing varkens. De termijn voor het indienen van aan vragen voor een speciale toewijzing van varkens is reeds sedert 8 Aug. j.l. ge sloten. Het treeft derhalve geen zin meer een desbetreffende aanvrage in te die nen, aangezien deze niet in behaifdeling worden genomen. Het slachten van zeugen. Het slachten van zeugen zSl het ko mende slachtseizoen slechts bij hooge uitzondering kunnen worden toegestaan. Jonge zeugjes, die op opfok vergunning worden aangehouden z.g. opfokvarkens zullen in het geheel niet mogen worden geslacht. In uitzonderlijke gevallen, als deze zeugjes absoluut voor de fokkerij' ongeschikt Zijn, kan hiervoor een mlest- contract worden afgesloten, waardoor zij dan aan het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch kunnen worden geleverd. Belangrijk voor alle varkens houders. Er is tot en met 23 October a.s. ge legenheid bij den plaatselijk bureauhou der een bon voor afwijkend voermeel, of bruine en/of witte boonenpiksel aan te vragen. Toegewezen zal worden 25 kg per varken, naar volgorde der inge komen verzoeken, totdat het beschikbare kwantum is geruimd. Zorg dus op tijd er bij te zijn, anders loopt U kans niets meer te krijgen. Na 23 October worden geen verzoe ken meer aangenomen. Voor mestcontractvarkens, waarvoor reeds eerder een toewijzing afwijkend voermeel of boonenpiksel werd verstrekt zal geen toewijzing ingevolge boven staande meer kunnen plaatsvingen. Ver zoeken moeten schriftelijk worden in gediend. Aanvragen tuinbouwteeltver gunning. Naar aanleiding van de vele verzoeken die ons bereiken om bijzondere tuin bouwteeltvergunning 1944, Zij medege deeld, dat omtrent de teeltregeling voor het komende jaar nog niets bekend is. Voorloopig kunnen alleen aanvragen voor blijvende tuinbouwteeltvexgu li ning worden ingediend door jonge tuin ders, die een zelfstandig bedrijf gaan stichten. Ook overdrachten worden in behande ling genomen. Uitbreiding van bestaan de vergunningen is slechts in zeer uit zonderlijke gevallen mogelijk. Iedereen, die meent meer tuinbouw noodig te hebben, moet eerst trachten door •eer- name van derden zijn teeltrecht te ver- grooten. Voor den aanplant van nieuwe boom gaarden is vergunning van de Neder- landsche Groenten- en Fruitcentrale noo dig. Toestemming wordt alleen gege ven, indien aanvrager over voldoende practische en theoretische kennis be schikt of een bedrijfsleider in dienst heeft met kennis van zaken. In ieder ge val moet er garantie bestaan, dat de boomgaard oordeelkundig zal worden aangelegd en onderhouden. Aanvragen hiervoor moeten gericht worden aan de Afdeeling Tuinbouw, Bureau Voedseloommissaris voor Noord- Brabant, Spoorlaan 50, Tilburg. Herkeuring van granen. Belanghebbenden worden er uitdruk kelijk op gewezen, dat, zooals reeds vroeger is gepubliceerd, verzoeken om herkeuring van geleverde granen, zaden en peulvruchten binnen 4 maal 24 uur schriftelijk moeten worden ingediend bij het Aan- en Verkoopbureau van Akker bouwproducten, afd. Noordbrabant, on der retourneering van de betreffende afrekening en zonder dat het bedrag hierop vermeld, is geïncasseerd. Gaan zij tot inning v4n het bedrag over, dan vervalt iedere mogelijkheid om herkeu ring aan te vragen. Kosten voor her keuring mogen niet worden opgestuurd, aangezien de herkeuringskosten met de nieuwe afrekening worden verrekend. Wordt aan het bovenstaande de hand niet gehouden, dan zullen de herkeu- ringsaanvragen worden afgewezen. Distributie koperhoudende planten- ziektenbestr.m.ddelen, seizoen '44. De distributiemaatregelen van koper- houdende plantenziektenbestrijdingsmid- delen voor het seizoen 1944 Zal vrijwel ongewijzigd gehandhaafd blijven als het vorige seizoen het geval was. Opdat de handelaren de binnenko mende partijen spoedig aan de verbrui bruikers kunnen afzetten, heeft hetRVO. Kunstmestdistributiekantoor besloten aan de detaillisten nu reeds herbevoorrra- dingsformulieren (Pim 16) uit te doen reiken tot een maximum van 25 pCt. van hun basis-omzet. De geldigheidsduur der uit te rei ken herbevoorradingstoewijzingen is be paald op uiterlijk 15 Febr. 1944. De herbevoorradingstoewijzingen wor den uitsluitend afgegeven in kg koper- oxychloride 4550 pCt., aangezien ver wacht wordt, dat dit product in hoofd zaak ter beschikking zal komen. De handelaren kunnen de eventueele andere koperhoudende producten om rekenen op- de hieronder aangegeven basis 1 kg koperoxychloride 4550 pCt. 2 kg kopersulfaat of 3l/0 kg koper oxychloride 12-M8 pCt. of 3 kg Bor- deauxsche pappoeder, Papiergewezen zakken voor telers van goedgekeurd poot goed. Telers van goedgekeurd pootgoed, die in het bezit gesteld wenschen te worden van een toewijzing voor geweven papieren zakken, kunnen hiertoe bij1 het Rijk%-Textiel-Bureau een aanvrage in dienen. Te dien einde kunnen zSI bij hun zakkenhandelaar een aanvraagfor mulier verkrijgen, dat volledig mo(et worden ingevuld, en .waarop moet wor den vermeld, hoeveel ha pootaardappelen op het bedrijf van "den aanvrager zijn goedgekeurd. De zakkenhandelaar kan voor doorzending van het ingevulde aanvraagformulier zorgdragen. Alle ingevulde aanvraagformulieren moeten uiterlijk 15 Oct. a.s. bij den zakkenhandelaar, bij wien men de zak ken wenscht te betrekken, worden in geleverd. Na dezen datum ingeleverde aanvraagformulieren kunnen riiet in be handeling worden genomen. Zwarte haver. Er wordt de aandacht'op gevestigd, dat de telers van niet. door den NAK. te velde gekeurde zwarte haver den ge- heelen opbrengst van oogst 1943 ter beschikking dienen te houden van het Bedrijfschap "Voor .Granen, Zaden en Peulvruchten, evenwel met uitzondering van de hoeveelheid benoodigd voor ei gen zaaizaad en de partijen, waarvoor de telers z.g. koopverklaringen bezitten. De telers dienen onmiddellijk na dor- sching monsters van elke partij naar de provinciale afdeeling van het Aan- en Verkoopbureau van Akkerbouwpro ducten (P.A.V.A.) op fe zenden onder opgave van de grootte der betreffende partij. Van den ♦uitstag der keuring ontvangen de telers een schriftelijke mededeeling, waarna zij de voor zaai zaad geschikt bevonden partijen zoo spoedig mogelijk zullen moeten verkoo- pen aan daartoe speciaal door het Be drijfschap voor Zaaizaad en Pootgoed aangewezen zaaizaadhandelaren, die hier voor een prijs van f 12 per 100 kg zul len betalen. ,Daar van .aldus goedge keurde zwarte haver niets ver voetje rd mag worden, wordt op de toewijzing voor paardenhaver door de P.A.V.A. gele of witte haver van goede kwaliteit aan den teler ter beschikking gesteld tegen den prijs van f 10.80 "per 100 kg. met dien verstande, dat de teler de hoeveelheid zal diene af te halen aan een door de P.A.V.A. aan te Wijzen pakhuis, waarbij' voor vrac-ht f 0.20 per 100 kg kan worden vergoed. Niet voor zaai geschikt bevonden partijten haver, alsmede die partijtjes, die op een nader te bepalen datum niet door genoemde zaaizaadhandelaren zullen zijn opge kocht, moeten op de gebruikelijke wij ze bij de P.A.V.A. ter keuring aangebo den en eventueel onder aftrek van de hoeveelheid, waarop de toewijzing paar denhaver uit eigen oogst nog recht geeft, ingeleverd worden. De wnd. Voedseloomm. v. N.-Br.' Met de tuinderij slaat het er in alle opzichten goed voor, ajuin, wor telen, alle soorten kool, prei enz. le vert alles een ruim beschot. Aardappelen bevredigend, op vele ak- alckers wel wat minder als vorig jaar. De kónijnenfokkerij heeft ook in de ze streek een enorme vlucht genomen. Niet alleen voor liefhebberij, doch ook voor de consumptie worden er vele aangehouden. Sommige fokkers be zitten er 25 a 30 stuks en 't mee ren- deel is voor de slacht bestemd. Wat de veestapel aangaat, die ver keert in goeden welstand. Met rooien en afleveren van sui kerbieten is een aanvang gemaakt, ook die zijn zeer goed. Gedurende de maand Septem ber 1943 werd op het hulppostkantoor alhier in de Rijkspostspaarbank inge legd f 7086,10 en terugbetaald f 6156,51 Het aantal inlagen bedroeg 45, dat der terugbetalingen 17. Evenals vorige jaren zal ook nu weer op de hieronder volgende data en plaatsen gelegenheid bestaan omi een drietal inentingen tegen diphterie te doen ondergaan, welke inentingen kosteloos zijn. De eerste inenting Vrijdag 8 Oct. <Éjjp Vrijdag 15 Oct. tusschen 2 en half 4 uur in de Chr. School in de Nieuwstraat en in het wijlkgebouw van het Groene Kruis. - De tweede inenting heeft plaats 29 Oct. in het gymnastieklokaal der O.L. school in de Kom en in de Chr. school te Sprang en op 5 Nov. in de Christel, school in de Nieuwstraat en in het wijkgebouw van het Groene KruiSs De laatste inenting zal geschieden op 12 Nov. in het gymnastieklokaal der O. L. School in de Kom en in de Chr. School te Sprang en öp 19 Nov. in de Chr. School in de Nieuwstraat en in het Wijkgebouw van het Groene Kruis. Kinderen, die in beide voorgaande jaren zijn ingeënt, behoeven thans niet opnieuw te worden ingeënt. Gedurende de wintfermaandeij zullen aan kinderen 'in den leeftijd van 3 maanden tot 3 jaar en aan a.s. moe ders gedurende de laatste drie maanden van haar zwangerschap vitamine D-ta- bletten worden verstrekt. Voor onze gemeente zal de uitreiking van deze tabletten, welke gratis worden verstrekt plaats op den eerden Vrijdag van fiedere maand tusschen 3 en 5 uur nam. in het wijkgebouw van het Groene Kruis. Onlangs herdacht de firma v. d. Lee alhier den dag, dat hun tabaks fabriek 150 jaar geleden werd opge richt. x Vrijdag j.l. had de 12-jarige zoon van Wouter van Boxel alhier, de onvoorzichtigheid een gevonden ge weerpatroon met een steen te bewer ken. De huls sprong uiteen en sloeg duim en wijsvinger van zijn linkerhand af. Dr. v. Vuure alhier, verleende ge neeskundige hulp. De 64-jarige slager de heer A. v. d. Pluijm alhier, welke op 22 Sept. j.l. bij het instorten van zijn wo ning, ernstig aan zijn hoofd werd ge wond en te Utrecht in de kliniek wordt verpleegd, zal het licht van zijn beide oogen moeten missen. Mej. J. v. d. Pol slaagde pp 29 Sept. te Tilburg, vanwege de Vereen. „Groote Schrijvers", voor het diploma Stenografie, 130 lettergrepen per *mi- nuut. Zij genoot haar opleiding bij de Eerw. Zusters te Waalwijk. De heer H. Bouman uit Aal burg, werkzaam bij den timmerman G,- Haspels alhier, kwam bij' zijn werkzaam heden aan een dak, zoodanig te vallen, dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Overbrenging naar het zie kenhuis te 's-Bosch bleek noodzakelijk. Van 913 Oct. a.s. zal alhier de kermis plaats hebben. Verschillen de vermakelijkheden zullen er aanwezig zijn. Voor verdere inlichtingen wordt verwezen naar de desbetreffende ad vertentie in dit blad. De uit de 13e. eeuw Ua tee rende toren van de voormalige St. Trudokerk alhier zal bilnnefikort worden geres taureerd. Men zal den toren niet gaan reconstrueeren in Zijn oorspronkelijken toestand. Wel wil men de fouten van vroegere restauraties of verbouwingen herstellen. JM EEUWEN. -A.s. Dinsdag 13 Oct. des nam. 2.30 en des avonds 7 uur, hoopt voor de Geref. Gemeente alhier op te tre den Ds. Lamain van Rijs sen. De aandacht wordt er op ge vestigd, dat op Dinsdag 19 October 1943, des namiddags 2.30 uur ten hui ze van Dr. J. H. v. d. Loo gelegenheid zal worden gegeven tot kostelooze in enting en herinenting. Verzocht wordt geboortebewijs of trouwboekje mede te brengen. Degenen, die gevaccineerd wenschen te worden tegen Diphterie gelieven zich voor 16 October 1943 aan te melden bij: den gemeente-geneesheer. Honderd jaar geleden werd een aanvang gemaakt met den aanleg van den provincialen weg 's-Hertogenbosch- Vlijmen. Op 28 September 1843 had de aanbesteding plaats en eenige da gen later werd het maken van de aar den baan en van de bestrating gegund aan de fa. Gebr. v. d. Griendt voor een bedrag van f 395.000. De collecte van het Winterhulp- werk der Nederl. Volksdienst, welke j.l. Zaterdag ook in onze gemeente werd gehouden heeft een mooi resul taat opgeleverd. De opbrengst was zelfs aanmerkelijk hooger als de overeenkom stige collecte van vorig jaar. Dit fs dus wel een bewijs dat het Winterhulp- werk steeds meer en meef wordt ge waardeerd. Wij verwachten dan ook bïj' de komende collectes eveneens mooie resultaten. De eerstvolgende collecte zal een lijstencollecte zijn, welke zal wor den gehouden van Woensdag 13 tot Woensdag 20 Öct. 1943. Er wordt nogmaals aan herinnert dat de aanvraagformulieren voor uitkeerin- gen van Winterhulp in den komenden winter, thans reeds afgehaald kunnen worden bij de Blokhoofden van den Nederlandschen Volksdiens't. Deze aan vraagformulieren dienen voor 15 Oct. wederom bij de Blokhoofden te worden afgegeven. Eenige weken geleden is door den Burgemeester dezer gemeente 'n oproep gedaan tot het beschikbaar stel len van gelden voor de noodzakelijke restauratie van het nabij het Gemeente huis.. alhier staande z.g. „Dé Witt's Poortje", dateerende uit het jaar 1611, hetwelk zeer dringend gerestaureerd moet worden. Als resultaat daarvan kan thans worden gemeld, dat voor het be oogde doel reeds een bedrag van op- geveer f 400 is binnengekomen. Dit be drag is echter nog niet toereikend om de kosten van restauratie te kunnen dekken, zoodat een beroep wordt ge daan op degenen, die hun bijdrage nog niet schonken, om voor het gemelde doel alsnog een gift beschikbaar te stellen. De met een gemerkte tijden zijn de programma's van Hilversum II. Cursief aangekondigde uitzendingen vragen speciale aandacht. Auteursrecht voorbehouden. Progr.-overzicht Zondag 8.15 Maasdag 7.50 Dinsdag 7.50 Woensdag 7.50 Donderdag 7.50 Vrijdag 7.50 Zaterdag 7.50 Agrarische Uit zendingen 8.00 12.15 13.00 13.00 ^"13.00 13.00 14.00 10.15 13.00 18.45 13.00 13.30 Cabaret- en bonte programma's 17.00 15.15 19J5 20.40 13.05 19.15 15.10 Dansmuziek 16.30 12.15 12.15 17.00§ 12.15 Godsdienstige uitzendingen 10.0ܧ 21.458 9.00 15.00 21.45§ 9.00 21.458 9.00 9.15 15.00 21.45$ 9.00 21.45§ 9.00 13.00 21.458 9.00 §21.45 Gymnastiek 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 Instrumentale voordrachten 13.0Q 14.00 19.15 19.15§ 16.00 17.25 17.40§ 19.15 '19.45§ 21.15§ 9.15 11.15 15.00 22.15 11.30 §17.30 18,10 Jeugduitzendingen 14.00§ 11.00 17.00 19.10§ 19.10§ 13.45 19.10§ 19.108 11.00 19.10§ 10.45 §15.00 §19.10 Kamermuziek 14.00, 17.00§ Koor 9.15 6.45 17.00 20.15 20.45 14.25 18.55 14.00 §16.25 18.10 Klassieke muziek 7.30 8.35 10.30 12.15 13.00 14.00 15.35 16.00§ 17.0U§ 9.15 11.30 14.00 17.20 18.05 19.15 20.00 21.00 21.15 10.45 10.00 17.00§ la.05 19.15§ 23.30 17.00§ 18.00§ 19.30 20.30§ 20.45 15.00 17.00§ 17.35§ 18.05 19.15 19.45§ 20.50 22.15 23.00 16.35 18.05 20.408 23.15" 9.15 14.00 815.30 18.10 §19.15 §21.00 22,15 Verstrooiïngs- - 9.15 6.45 7.15 6.45 6.45 6.45 6.45 muziek 11.00§ 7.15 8.10 7.15 7.15 7.15 7.15 12.15§ 8.10 9.30 8.10 8.10 8.10 8.10 Dagelijks 13.15§ 9.45 11.15 8.50 9.45 9.30 10.00 6.45, 7.15 14.30§ 10.30 13.05 10.15 13.05 10.30 11.00 17.30 13.05 14.15 11.00 16.00 12.15 13.05 Zondags 18.15§ 15.15 16.00 12.15 17.00 13.05 13.40 8.30, 11.00 19.108 18.00§ 17.00 13.10 17.40 18.008 16.15 19,408 19.158 18.008 15.15 18.00§ 22.15 17.20 20.15§ 20.308 19.15 16.15 19.15§ 20.00 21.008 22.15 20.40 18.05 21.30 §20.30 22.15 23.00 21.30 19.15§ 20.45 23.00 22.15 22.15 23.00 Luisterspelen en 10.00 17.30 19.30 klankbeelden 15.35 20.25 17.30§ 17.30 Ned. en Europ. volksklanken 18-15 Opera en 20.00 17.00§ 20.40§ 9.30 20.30§ 17.00 §14.00 Operette 21.00 16.00 O 19.15§ §18.00 22.15 20.30§ 22.15 Orgel 11.00 12.15 8.30 10.30 19.15 16.15 14.15 11.30 §17.00 19.30 16.00 21.45 Spiegel v. d. Dag 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 •*19.10 Sport 8.30 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7J0 16.55 §20.15 19.15 19.308 Voorlichting 13.30 10.15 10.30 12.00 11.00 10.15 12.00 a. algemeene 15.35 12.00 12.00 20.15 12.00 12.00 20.00§ 20.15§ 20.15§ 20.15§ 20.15§ 15.30 20.45 20.25 17.30 2J.30 18.00 20.15 b. politieke 10.00 18.45 14.00 10.45 18.45 18.45 11.30 18.45 18,45 11.50 13.00§ 17.00 Vrouwen 8.45 8.45 8.45 8.45 8.45 8.45 10.15 13.05 - Zang 11.00 17.20 16.00 11.30 10.30 18.05 13.15§ 19.15 18.05 12.15 14.25 17.55§ 22.15 18.00§ 17.25 18.Q5 17.40§ 23.00 - 19.15§ 19.45§ Ziekenuitz. 15.30 15.30 '10.45 B.N.O. Dagelijks 7.00 8.00 12.45 16.45 18.00 19.00 22.00 Zondags 9.00 12.00 19.00 22.00 Zendersluiting Hilversum I 19.15 Einde der .uitzendingen: Hilversum 1 24,00 Hilversum II 22.00 uur. De directeur-generaal van Winterhulp Nederland, de heer P. W. van Vloten, heeft het Winterhulpseizoen 1943 1944 geopend. Een overzicht tijdens de rede van den heer Van Vloten CNF/Meijer/Pax m De bouwmaterialen-positie is momen-, teel van dien aard dat slechts de aller- dringenste toewijzingen kunnen worden verstrekt. Voor de werken en karweien onder de f 500 komt dit neer op het afgeven van bonnen voor werken welke betrek king hebben op gevallen van oorlogs schade. Soms is het mogelijk dringende ge vallen' waarvoor uitsluitend cement be noodigd is, in behandeling te nemen. Dit hangt uit den aard der zaak veelal af van het ter beschikking staande m a a tid - co n ti nge n(t Over het algemeen doet men goed- eerst bijl den Dienst van Bouwtoezicht te informeeren alvorens men overgaat tot het indienen van- aanvragen voor bouwmaterialen. Men voorkomt dan soms het onnoodige invullen van formulieren en het gebruik daarvan. Voor werken boven de f 500 is dit zeer zeker gewenscht, Momenteel be hoeven b.v. bij dergelijke werken in eerste instantie geen ontheffingsformu lieren inzake het algemeene bouwverbod, te worden ingezonden. Kan de aanvrage door den Dienst v. d. Algemeen Ge machtigde v. d. Wederopbouw worden doorgezonden naar „Bauwirtschaft" dan ontvangt men van Bureau Goedkeuring Werken i. d. Provincie een "6-tal ont- heffings-aapvraagformulieren ter nadere invulling. In den leeftijd van bijna 76 ja ren is te Oisterwijk overleden de heer J. H. Verhoeven, die gedurende 46 jaren het onderwijs heeft gediend. Van die 46 jaren was hij 35 jaar hoofd der O.L. school in onze gemeente. In het bezit van zes actes heeft hij tal van jongelui opgeleid en velen danken aan hem hun latere mooie posities. Toen de heer Verhoeven dan ook 1 October 1933 het onderwijs met pen sioen ging verlaten, werd hij op on dubbelzinnige wijze dank en hulde ge-' bracht door gemeentebestuur en het schooltoezicht. De heer Verhoeven is in 1867 te Vught geboren en trad op 18-jarigen léeftijd als onderwijzer in functie aan een school te Breda. Na het behalen, van de hoofdacte, de actes Fr&nsch, Engelsch, Duitsch en Wiskunde, werd hij in 1898 tot hoofd der school in' onze gemeente benoemd. Tien jaren heeft de heer Verhoeven van zijn welverdiende rust mogen ge nieten. De eerste jaren in het genot van zijn volle gezondheid, doch gelei delijk aan namen zijn krachten af en werd zijn gezondheidstoestand minder. Tengevolge daarvan werd hij dten laatsten tijd in het R.K. Gasthuis te Oisterwijk verpleegd, waar hij thans is overleden. Hij ruste in Vrede. De Commissie voor de Nutsbibli- o,theek alhier, is voornemens Zaterdag 9 October weer een aanvang te maken met het uitreiken van boeken. De bibliotheek is gevestigd in de oude openbare school, ingang Roomsche kerkstraat. Woensdagmiddag vermaakten ee nige kinderen zich met spelen op de Vischmarkt. Toen het 9-jarig zoontje van den heer C. J. M. Merkx ineens achter de muziektent uitliep, kwam hij ongelukkigerwijze onder een juist pas- seerende vrachtauto en kreeg een der wielen over het lichaam. In ernstigen toestand werd liet y.entje naar het zie kenhuis in Den Bosch overgebracht. Naar wij' vernemen is zijn toestand thans redelijk,. Den chauffeur van- de auto treft geen schuld. Zaterdag werd in het café van den heer Jac, Vrijhoeven te Waalwijk de competitie biljarten voortgezet tus schen K.O.T. II uit Heusden en TOP III uit Waalwijk. De uitslag was: K.O.T. T.O.P. P. TimmermansP. L. d. Bruine -60-33 P. -VerbeekWijkmans 60-52 Joh. Reas—H. de Bruine 35-60 H. v. BeersJ. Hufd 60-35 Hoogste serie P. Timmermans en P. Verbeek 8, A.s. Maandagavond zal in café „Modern" alhier de wedstrijd plaats hebben tusschen J<ÖT. ,11 en Zwaantje III. De heer A. de Graag, behaal de het damkampioenschap van Noord- Brabant. In ons volgend nummer hopen we op zijn schitterende prestaties nader terüg te komen. - Op het consultatiebureau voor zuigelingen alhier werden op 5 Oct. 18 zuigelingen ter onderzoek aangebo den en wel 12 uit Heusden, 1 uit Oud- heusden, 2 uit Herpt, 1 uit Genderen en 2 uit Wijk. *l Vrijdag 15 Oct. hoopt Ds. Lig- tenberg uit Vlaardingen des avonds om 6.45 uur voor de Geref. Gem. alhier op te treden. De scholier Aart Hak werd zoodanig door een vrachtauto aange reden, dat hij' in ernstigen toestand naar het ziekenhuis werd vervoerd. Zijn toestand is thans vooruitgaande. Voor 1944 zullen alhier wor den geheven 190 opcenten op de hoofd som der Grondbelasting ongebouwd en 110 opcenten gebouwde eigendommen. In deze gemeente wordt een cursus in Vervolgonderwijs gegeven, waaraan 17 leerlingen deelnemen. Te vens wordt een Middenstandscursus ge geven met een 10-tal leerlingen. Oplei ders A. v. d. Vliet en J. v. Duist. We vernemen dat Ds. v. d. Put, Ned. Herv. Pred. op 1 Jan. *&.s. met Emeritaat zal gaan. lL vu vu

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2