ÏÏW EIND 4®. F. CLAASEN Pension. een nette Werkster, flinke Dienstbode, PRISMA KIJKERS VAN MAAREN Nu is het tijd Friesche Kleipoters. BOELHUIS. E. BRINCKMAN Paarden- en Koedekken Touwwerk, enz,, enz, EEN PRACHTBOEK N.v.H.'tjes Versterkend Middel Taxi te huur Bakkersleerling Huishoudster een MEISJE HERPTSCHE KERMIS REGENKAPJES O' il.9 5 Bevonden en verloren voorwerpen „Mededeelingen Plaatselijke Distributiediensten 2 wit-bonte Vaarzen, OOK NU Poot- aardappelen Pootaardappelen, Belastingzaken •DENEX* Haardkachel GOUWENBERG's IJZERHANDEL - - HEUSDEN Cursus Land- en Tuinbouwdiploma tRlt0TA0l^lS^ aSCteTRAAT 7» 'sBERTÖetiiBOSCIri: BESTEL NU REEDS Net Dagmeisje Predikbeurten Voetbalsport ^Distributie mededeelingen A VERSCHUUR-BAERT Binnenland «RENOVflTUM» De spreekuren gewijzigd Kolenbonnen ADR. VERWIJS Ged, Pédicure- Voetverzorger pootaardappelen Fa. KOOY FIT Erkende Middenstandscursus BEZOEKT de Alles nog in goede kwaliteit DOUWE EGBERTS BOEKHANDEL v. d. NADORT Yan K-vKrtjes geen bwijsnummers. WOUDIUCIIEM. WERKENDAM. CAPELLE. WERKENDAM. te bon, als bedoeld in art. 7 van de Ge- GEMEENDE HEUSDEN. Uitreiking nieuwe bonkaarten. plaats op Donderdag 14 en Donderdag GEMEENTEN WERKENDAM, DE WERKEN EN SLEEUWIJK, De vrijheid van den Paus. heeft een noodig Wij hebben het nog en vrij van distributie, drogisterij Botermarkt O 84, Tel. 72 HEUSDEN OORLOGSSCHADE STORMSCHADE MARINUS CORNFL1S. t. j. de regt H. L. H. de regt- Donken. Poederoijen, 5 Oct. 1943. JOHANNES HUBERTUS VERHOEVEN, GRAFMONUMENTEN Fa, N. GLAUDEMANS Zn. W. v. d. POL. van Dr. Coster van Voorhout te Wijk VERMIST. Tweeberg E 172B, HINTHAM. Med. Gedipt. Voetspecialist. A. VAN DER MOOREN Meeuwen GEVRAAGD voor P/g dag per week. J. A, v, Berge Henegouwen Heusden. C, J VERDOORN, GENDEREN, ANDEL (N.-Br Goedgekeurde Pootaardappelen, Zaaigranen, enz Nog enkele uit voorraad leverbaar. Vughterstr. 25 - Tel. 2606 's-HERTOGENBOSCH. LANDBOUWERS! W.VAN HORSSEN Fa S. C. DE GROOT, Notaris DUVNE te Heusden publiek a contant verkoopen: MEUBELEN en HUISRAAD, AANGEBODEN, GEBR. VERSCHOOR 's-BOSCH Telef. .4869 van de klei, o a. LUTJEBROEK L 42 Scheurkalenders 1944 M. CLAZING, te WIJK EN AALBURG HANDESLINSTITUUT BAGGERMAN, Zaltbommel, - Tel. 146 van Zaterdag 9Woensdag 13 Oct. ZWEEFCAROUSSEL ENZ. ENZ. 0 Nog verkrijgbaar: ALGEMEENE HANDELSKENNIS te Wijk en Aalburg HANDELSINSTITUUT BAGGERMAN, Zaltbommel - Tel. 146 VERKOOPKANTOOR „ZONNA", Bellen, Tel. 382. dubbel cellophaan, zeer practisch 'en zonder punten theesurrogaat HV. DE LANDBOUWBANK - UTRECHT Rentevergoeding ook in rekening-courant, met ingang van 4 October 1943 V, verlaagd. EEN MOOI GESCHENK VOOR ST. NICOLAAS TEL. 2994 GORINCHEM. Tob niet langer met Uw oude eiectr. WASCHM&CH1NE. Laat deze tijdig repareeren of koop een nieuwe! Bossche Waschmachinehandel - Postbus 269 - 's-Bosch. P. DE GRUYTER ZOON, LENTJES DROSSAERTS. 10 October (Wett. tijd). HEUSDEN, 10 en .3 u. Ds. Vogel. Geref. Kerk, 10 u. leesdienst, Voor- ber. H. A., 6 u. Candt. D. S. Atte- wa van. Hilversum. AALBURG, 9.30 en 6.30 u. dhr. He geman uit Eindnoven. Ger. Gein. 9.30 en 6 uur Ds. v. d? Woestijne uit Ridderkerk. ALMKERK, 9.30 en 2.30 Ds. v. d. Akker. Ger. Kerk, 9.30 en 2.30 u. Ds> Hakman. ANDEL, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. d. Put. AMMERZODEN, geen dienst. BRUCHEM, 9.30 u. Ds. Brasser. BAB.-BROEK, 9 en 2 u. Ds. Eijzenga. DOEVEREN, 9.30 u. Ds. de Tombe. DUSSEN, v.m. Ds. v. d.- Broek. Chr. Ger. Kerk 9.30 en 6 u. Ds. Knijff van Papendrecht. DRONGELEN, nam. Ds. Boezer. EETHEN, v.m. Ds. Boezer. GENDEREN, 9.30 u. Ds. Harkema. Ger. Kerk, 9.30 en 2.30 u. Candt. Attema uit .Hilversum. G1ESSEN, 9.30 Ds. Schoonenboom. 's-GR.-CAPELLE, 9.30 en 2.30 m. Ds. v. Wingerden. 's-GR^VENMOER, 10 en 2.30 u. Ds. v. d. Roest. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Koenekoop. Chr. Ger. Kerk 10 en 3 u. Ds. Tolsma. HEESBEEN, 9.30 u. Ds. Trouwborst. JiEDIKHUIZEN, 10 u. Ds. v. d. Berg. KERKWIJK, geen dienst. LOONSCHEND1JK, 1U en 2.30 u. Ds Vroeg in de Weij. MEEUWEN, 9.30 en 6 u. Ds. Hoeufft van Velsen. Ger. Gem. 9.30 en 2.30 u. leesdienst. •Dinsdag 13 Oct. 2.30 en 7 u. Ds. Lamain. NEDERHEMERT (Z.Z.) 9.30 u. Ds. Vermaas, Huizen, bev. Candt. Ver inaas. N.Z., 2 u. Ds. Vermaas. Intrede. N1EUWEND1JK, gebouw „Tavenu". Kille, 10 u. Ds. E. v. Wieringen uit Werkendam. POEDEROIJEN, 9.30- u. Candt. Ter louw en 6.30 u. Ds. v. d. Haar. Chr. Ger. Kerk, 9.30 en 6.30 u. leesdienst. Ger. Gem. 9.30 en 6.30 u. leesdienst* RIJSWIJK, 2 u. Ds. Schoonenboom. SLEEUWIJK, 10 en 6.30 u. Ds. de Leeuw. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Masselink. SPRANG, 9.30 en 6 u. Ds. Sirag. Ger. Kerk, 9.30 en 3 u. Ds. v. Lum mel. UITWIJK, 9.30 en 2.30 u. Ds. Snijders. VEEN, 9.30 en 2.30 Dr. Tjalma. Ge* Gem. 9.30 en 2 u. leesdienst. VLIJMEN, geen d.enst. WASPIK, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. d. Smit WELL, 10 u. Ds. de Groot. WIJK, 9.30 u. Ds. Gunning, Era. Pred. te Utrecht, nam. 2.30 u. Ds. Harkema WOUDR1CHEM, 10 en 6 u. Ds. Ch. de Bruin. WAARDHUIZEN, 9.30 en 6.30 u. Ds. Selles. WERKENDAM, 10 u. Ds. Sundermeijer uit Gorinchem, 3 u. Ds. E. van Wieriqgen, Bed. H. A. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Jonker. Chr. Geref. Kerk, 10 en 3 uur, Ds. Overduin. Ger. Gem. 10 en 3 u. dhr. Aan- geenbrug uit Leerdam. Herv. Evangel. (Nutsgeb.) 10 en 6 u. dhr. Gebraat uit Nieuwe Tonge. BIESBOSCH, geen dienst. De uitgifte van Vitamine D- tabletten voor kinderen van 3 maan den tot 3 jaar zal plaats hebben ten Gemeentehuize op Dinsdag 12 Oct. a.s. des nam. van 4-4.30 uur. Bij het af- - halen van de tabletten moet de distri butiestamkaart van het kind worden medegebracht. Ook a.s. moeders komen gedurende de laatste drie maanden van de z^an- gerschap voor deze verstrekking in aan merking. A Woensdag j.l. "heeft het Dept. tot Nut van 't Algemeen een ledenver gadering gehouden. Er werd besloten in het komende seizoen fveer vijf Nuts- avonden te geven. Het ligt in de be doeling de eerste avond deze maand te geven. Het ledental bevindt zich nog steeds in stijgende lijn, daar het weer met een tiental toegenomen is. De schipper F. V. alhier en varende in België, had deze week het ongeluk, doordat hij met een verkeer de zuurstofflesch bij den motor aan het werk was, dat de motor uit el kaar sprong. V. is zwaar gewond naar een ziekenhuis in België overgebracht,, alwaar hij! is overleden. De heer V. zou juist als hij van deze reis thuis was, in het huwelijk getreden zijn. -* De v.v. „Wit Zwart' speelde heer eersten competitiewedstrijd voor de le klasse B.V.B. tegen „Madensche Boys" en won met 51. -Koz. Boys I alhier speelde een uitwedstrijd tegen Oranje-Wit 2 te Dordrecht, welke zij met 34 ver loor en Koz. Boys 2 speelde een thuis wedstrijd tegen Peursum 1 met als uit slag 14. VERLOREN: Licht-groen gehaakt- met zijde gevoerd. Inhoud: kerkboekje, beursje, rooster en zakdoek met zwart met rood biesje. Tegen belooning terug te bezorgen bij Jan v. Andel Pz., te BabHoniën- broek. VERLOREN: een blauw regenkapje. C. Ippel, Laantje 236, De Werken. VERLOREN: een schedemes met brandmerk HK. H. Koman, Sas- dijk 39, Werkendam. VERLOREH: 2 tabakskaarten. C. J. den Haan, Visschersdijk 67, Wer kendam. VERMIST, uit een weide in de Doode Steeg te Wijk, 2 wit-bonte Vaar zen, gemerkt resp. C. W. 4150 en C. W. 4153. Inlichtingen worden inge wacht bij den eigenaar F. Nieuwkoop, Polsestraat C 142, Aalburg, KOUSENBON GELDIG VERKLAARD Met ingang van 1 Oct. is van de textielkaarten voor mannen en jongens van 15 jaar en ouder, gemerkt V 115, bon M voor den aankoop van een paar kousen geldig verklaard. Bij inlevering van bon M dient tevens het vereischte aantal punten te worden afgegeven. BABYBEDKRUIKJES EN WASCH- TEIL. Onlangs is gemeld, dat a.s. moeders in aanmerking kunnen komen voor spe ciale punten ter verkrijging van een ba- bybedkruikje en een waschteil. Naar aanleiding van deze medeeling heeft de meëhing postgevat, dat thans ieder, die een baby verwacht, in aanmerking kan komen voor deze punten, in tegen stelling met de tot nu toe geldende re geling. Deze meeninaws echter niet juist Slechts voor a.s. moeders, die haar eerste baby verwachten, dan wel een baby, wiens geboorte vermoedelijk zal plaats hebben op het tijdstip, waarop het laatstgebocen kind tenminste vijf jaar oud zal zijn, bestaat de mogelijk heid het bovenvermelde aan te vragen. Dat de te verwachten baby het eerste kind is, moet blijken uit een schriftelijke verklaring van den behandelenden arts of de vroedvrouw. In het geval, dat de te verwachten baby een in leeftijd op volgend broertje of zusje heeft, dat bp den vermoedelijken datum van de bevalling tenminste 5 jaar oud is, moet zulks blijken uit een uittreksel uit Jiet Bevolkingsregister. NIEUWE BON VOOR GENERATOR-; BLOKJES. Van 1 Oct. tot en met 31 December 1943 geeft de met „Periode F" gemerk neratorblokjesbeschikking 1942 No. 1 recht op het koopen van 50 kg gene ratorblokjes. Andere dan de hierboven genoemde bonnen zijn derhalve na 1 October niet meer geldig. NIEUWE RANTSOENBONNEN VOOR BROOD EN VLEESCH. Met ingang van 3 Oef. zijn ook voor de artikelen brood (voor vier rantsoenen en voor een rantsoen) en vleesch (voor een rantsoen) rantsoenbonnen van nieuw model in gebruik genomen. De thans voor deze artikelen in omloop zijnde rantsoenbonnen blijYen geldig tot 27 Nov. a.s. Voor de wisselbonnen voor een half en een kwart rantsoen brood en voor een kwart rantsoen vleesch worden geen nieuwe modellen in omloop gebrapht, zoodat deze ook na 27 No verriber a.s. geldig blijven. Door een klein misverstand is op eenige inlegvellen voor den datum afhaling nieuwe bonkaarten afgestempeld 30 Oct. 1943, dit moet evenwel ziijn 21 October 1943. De vermelde tijd blijft ech ter gehandhaafd. Toeslagkaarten voor zwaren en zeer zWaren arbeid en toeslagkaarten voor langdurigen arbeid aan hou ders van „Bewijzen van Be- rechtiging" en extra rant soenen brood voor oogst- werkzaamheden. Uitreiking van deze kaarten vindt 21 October 1943 telkens van 912.30 en van 14 uur. Kaarsen voor stil- en voertuig- verlichting. In het komende winterseizoen zullen wederom kaarsen voor de verlichting van stallen, handkarren en door die ren getrokken voertuigen worden ver strekt. Het seizoen loopt van 1 Oct. tot en met 31 Maart en is verdeeld in 3 perioden, n.l. 1 Oct.30 Nov.; I Dec.31 Jan. en 1 Febr.31 Mrt. Slechts aan het begin van de eerste periode dient een aanvrage te worden ingediend. De aanvraagformulieren zijn op het distributiekantoor verkrijgbaar. Indiening daarvan moet, aangezien di rect tot uitreiking van rantsoenbonnen zal worden overgegaan, persoonlijk ge schieden en wel op Dinsdag 12 Oct. a.s. van 2-3.3D uur n.m. Niet-zelfverzorgersSLEEUWIJK (in gebouw Vegos) op Maandag 11 Oct. huisnos. 1100 van 912 uur en no. 101200 van 13 uur. Dinsdag 12 October huisnos 201einde van 9 tot 12 uur en nakomers van 12 uur. KILLE (bij drukkerij Heystek) op Woensdag 13 Oct. alle zelfverzorgers van 912 u. en huisnos 175 niet- zelfverzorgers van 13 u. Donderdag 14 Oct. huisnos 75einde, niet-zelf- verzorgers van 911.30 uur. DE WERKEN (in bestuursk. Nuts- zaal) op Donderdag 14 Oct.; restant zelfverzorgers huisnos. 301einde van 1.304 uur Vrijdag 15 Oct. niet-zelf verzorgers huisnos 1150 van 8.30 II u. en no. 101200 van 1.304 u. Schoenen en Textiel: Formulieren hiervoor kunnen de stamkaarthouders vafi nos. 10012000 afhalen op Dins dag 12 Oct. des v.m. te Werkendam en des nam. te Sleeuwijk en inleveren op Vrijdag 15 Oct. des voorm. te Wer kendam en des nam. te Sleeuwijk. Sleeuwijk attentie. De zitting voor winkeliers op Maandag a.s. en de zit ting voor rantsoenbonnen op Dinsdag a.s. worden weer gehouden in gebouw Vegos. Madrid, 5 October. In de kathedraal van Sevilla heeft Zondag de kardinaal aartsbisschop Se- guar het woord gericht tot een duizend koppige menigte. Hij verklaarde o.m. dat er geen aanleiding bestaat om ge meenschappelijke gebeden voor de vrij heid van den paus te doen houden. Als eenige kardinaal Van Spanje staat hij in direct contact met den H. Vader en kan hij derhalve met beslistheid vaststellen, dat deze geen gevangene is. Het is onverstandig zich te laten vangen door dergelijke ongegronde geruchten, want de pauselijke waardigheid is te heilig dan dat men daarmede kan spe- culeeren. Tegen gemeenschappelijke ge beden voor een spoedigen vrede is ech ter niets geen bezwaar. we. Een groot aantal chauffeurs ontving het getuigschrift en insigne wegens het gedurende 25 of 121/» jaar in dienst zijn van een Bondslid. A.N.W.B.-ONDERSCHEIDINGEN UITGEREIKT. In de Zaterdagmiddag (2 October) te 's-Bosch gehouden vergadering van de afdeeling Noordbrabant van den Nederlandschèn Toeristenbond A.N.W.B. werden de onderscheidingen uitgereikt wegens het gedurende 50 jaar Bondslid zijln aan de heeren P. Fentener van Vlissingen en A. Bax te Hooge-Zwalu- f* R«novatum verzekert Uw bezit tegen BRANDSCHADE Practise he voorwaarden Billijke lirtetm Inlichtingen bij ome correspondenten Algemeen Onderling Woorborg Genootschap LEIDSCHEPLEIN 28#- AMSTERDAM-C. In plaats van kaarten. Met groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onzen Zoon-, ►L, Het heeft God behaagd i tot Zich te nemen, de ziel van onzen "zeer bemin den en zorgzamen Vader, Behuwd- en Grootvader, den Heer Weduwnaar van Mevr. Wilhelmina Severijnen, voorzien van de H.H. Sacra menten der stervenden,over leed hij te Oisterwijk, ge heel overgegeven aan Gods Heiligen wil, in den ouder dom van bijna 76 jaar. Wassenaar, M. J. W. A. Verhoeven E. Verhoeven-Hosemans en Kind. Oisterwijk, Jacqueline Verhoeven. Rosmalen, A. A. F. Verhoeven G. Verhoeven-v. Heijst en Kinderen. 's-Bosch, A. F. J. Verhoeven M. Verhoeven-Biesaart. - Bladel, J. W. Verhoeven. W. J. H. Verhoeven. Oisterwijk, 6 Oct. 1943. De plechtige uitvaart zal gehouden worden in de Kapel van het R K. Gast huis te Oisterwijk, a.s. Za terdag om 10 pur, waarna begrafenis op het kerkhof aldaar. leveren wij ook in dezen tijd van het beste materiaal Den Bosch - Tel. 4526 Voor de vele onverwachte blijken van belangstelling, die wij op 27 Sept. jl. bij gelegen heid van ons25-jarig Huwelijks feest mochten onderyinden, be tuigen wij langs dezen weg onzen hartelijken dank. G. v. d. POL- v. d. Berg en Kinderen. Eethen, 8 Oct. 1943. WEDEROM bij A. VAN SINTTRUIJEN Telef. No 15 Heusden. worden vanaf .heden als volgt Ochtendspreekuur van 8-9 uur Middagspreekuur komt te ver vallen. Afhalen van medicijnen enz. van 2-3 uur en 's avonds van 7-8 uur. uit de weide in de Doode Steeg onder Wijk gemerkt resp. C W 4150 en C W 4153. Inlichtingen worden inge wacht bij den Eigenaar F. NIEUWKOOP, Polsestraat, C 142, Aalburg. Spreekuur: van 9-11 uur, 2-4 uur en 6-8 uur. Ver der volgens afspraak, behalve Dinsdag en Donderdag. Dinsdag en Donderdag van 10-2 uur Watertorenstraat 122 TILBURG. Bij mij ingeschreven kolen- klanten worden verzocht, de nieuw geldig verklaarde kolen- bonnen zoo spoedig mo gelijk vóór of op 11 OC TOBER bij mij in te leveren. GEVRAAGDeen flinke Bakkersleerling, ook genegen klanten te be dienen, bij A. VERHOEVEN te H e r p t. Geëvac. familie (man, vrouw en volw. dochter), zoeken Brieven onder No. 86 aan het Bureau van dit Blad. Nette Wed., 2 kinderen (12 en 9 jaar), zag zich gaarne als geplaatst in moederloos gezin. Boerenstand geen bezwaar. P.G. Brieven No. 87 aan het Bur. van dit Blad. GEVRAAGD voor huishoudelijk- en naai werk. Brieven No. 85 aan het Bureau van dit Blad. MEVR. VONKENBERG, Appeldijk 35, Gorinchem, vraagt voor zoo spoedig mo gelijk, een voor dag en nacht. Persoonlijk aanmelden na Zondag 10 October a.s. levert Kerkstraat 128 a, Telef. No. 6 U weer van de beste Selectiebedrijven, goedgekeurd in klasse A, leve ring herfst 1943 of voorjaar 1944, naar yerkiezing. Handel in alle soorten Telefoon 23, dag en nacht. Thuis tot voorm. 10 uur. Bestelbonnen s. v. p. direct aan mij opzenden. om uw zakken te laten repa- reeren. Zeer slechte zakken worden niet aangenomen. Eiken dag te bézorgen bij te AALST, t.o. 't Veerhuis. Nog leverbaar: Alpha AA, A, BBevelander A, AB Gele en Roode Eerstelingen A, B; Bintje A, B; Voran A, AB, B Blauwe en Gele Eigen heimer A en AB en BFu rore AA, A, B Komeet B Koopmans Blauwe A, Nederl. A, B, CSouvenir AA en B. Telefoon 281 minnertsga. zal op DONDERDAG 21 OCT. 1943, 10 uur v.m., te Genderen, B 130, voor den WelEerw. HeerDs. J.J. Kuyper, o. abestaande uitkasten, stoelen, armstoelen, ledikanten met toebehooren, nachtkastjes, kinderledikant, waschtafels, waschstellen, spiegels, kachel, fornuis, lampen, schemerlamp, boekenrek, klok, ganglantaarn, vloerbedekking, wandversie ring, emmers, teilen, ketels, dienbak, pannen, aardewerk, keukengerief, petroleumstel, gieter, snoeimes, schop, schof fel, hark, bamboestokken, kip pengaas, grasmaaimachine, ko nijnenhok, turfmolm, en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden. Bezichtiging^ 1 uur vóór den verkoop. alle soorten, door de N.A.K. goedgekeurde, klasse A, B en C. Maat 28 - 35 en 25-45. Vastgestelde prijs. Herfstlevering. Fouragehandel - Werkendam. Des Donderdags in Waalwijk Hotel .Korenbeurs" Grootestraat 198 - Telef. 285. Spreekuur 2-6 uur nam. Wij kunnen leveren: Donkerroode Eersteling gek. met A Gele Eersteling gek, met A Gele Eigenheimers gek. met A en B. Blauwe Eigenheimers gek. met A en B. Bevelander gek. met AA, A en B. Bintje gek. met A en B. Tegen vastgestelde regeerings- prijs. Teelt en Handel in Zaden, Pootaardappelen en Bloembollen. Telef. 1141 en 1079. C. P. DE HOOG, Belastingconsulent N.I.v.B., Visschersd. 68 Gorkum Telefoon 2978 met een kaars of petroleum lamp, want aan Landbouwer^ H.H. Dokhoren,Ziekenhuizen en Luchtbeschermingsdiensten mogen wij nog de,DEN EX nood verlichtingslamp* leveren.Zeer lanqe brandduuqonafhankelijk van het lichfnet en de weersom standigheden Batterijerrmits mef inlevering van de oude,steedsfe vernieuwen.levering uit voorraad. HANDELSONDERNEMING Reinkenstraat 51, Den Haagjel.3p.1lAl AANGEBODEN Prijs f 125.-. - A. J. C. SMITS Dijk 59, Rijswijk (N.-Br.) Wij kunnen U nog aanbieden een pracht collectie kalenders 1944 met maandbloks, in de prijs van f 1,50, f 1f0,50, f 0,25, f 0,15 per stuk. Ver zending uitsluitend na giro ontvangst franco huis. Bij geen voldoening franco rembours retour. v. IJsselsteinlaan 36, Giro 453856 - Amstelveen. De nieuwe cursus begint Woensdagavond a.s. om 7 uur in de O. L. School* te Wijk. Aanmelding en inlichtingen bij den heer VAN SUILICHEM, H. d. Sch. te Wijk. Jonge Land- en Tuinbouwers, welke deze cursus willen volgen, gelieve zich op te geven vóór 16 October bij den Heer VAN SUILICHEM, H. d. S. te Wijk. No. 2 met regelb. waterkraan, bijzonder fraai model, direct passend in elke petro- <n rn leumlamp lc,ou (slechts tijdelijk leverbaar). No. 4N compl. hanglamp voor kamer- r en stalverlichting H- '0 No. IN als No. 4N doch zonder hanger en scherm past in elke petroleumlamp. '(«xJS.x.vri t. Overal verkrijgbaar 180 1 Raad van Commissarissen: Jhr. Mr. J. K. H. DE BEAUFORT VAN LEUSDEN, Leusden Mr. A. M. A. BARON VAN ÖOETZELAER VAN LOENEN EN WOLFEREN (Ged. Comm.), De Bilt Mr. W. I. DOUDE VAN TROOSTWIJK, Nieuwersluis Jhr. Mr. J. M. VAN ASCH 'VAN WIJCK, Amsterdam A. TEN NOEVER DE BRAUW, Wijk bij Duurstede Verstrekt credieten, ook aan niet-landbouwers. Neemt gelden deposito Agent voor Gorinchem en Omstreken De Heer C. A. DE HOOP te Nieuwland (bij Leerdam) De Directie: J. B. DE BEAUFORT N. C. DE RUYTER Wij ontvangen eind October begin November een groote zending van Het is een uitgave van Gebr. Zomer Keuning te Wageningen. - Dat zegt reeds genoeg! Formaat plm. 20 x 28 cM. Omvang 624 pagina's. WtfP* Over 14 dagen nader nieuws over Prijs, Titel en Inhflud. Wegens vordering onzer KANTOORGEBOUWEN aan de WA TERSTRA A T 1 te 's-HERTOGEN BOSCH door de bezettende overheid hebben wij onze KANTOREN en de VOLLEDIGE KLUIS- INRICHTING t ij d e 1 ij k OVERGEBRACHT naar het Hoofdkantoor van Orthenstraat s-Hertogenbosch. Postadres blijft: POSTBUS 36 - 's-HERTOGENBOSCH. Telephoon blijft: No. 4345(meer lijnen). Prijs per adv. van 24 m.M., enkele kolom, 1 x pi. f 0,70, 2 x pt. f 1,32, 3 x pl. f 1,76. - Voor werkzoekenden en aangeboden 'betrekkingen: 1 x pl. f 0,61, 2 x pl. f 1,12, 3 x pl. f 1,53. - (Alles bij vooruitbetaling). gevraagd. 1 middag en Zondag vrij. Aan melden na 7 uur bij Mej.M A.v.Giessen Grootestraat 157 e Veen TE KOOP: GRES- inmaakpotjes, onverwoestbaar, vanaf f6,- p. stuk, ibij T. TANKENS, Metselaar, Andel.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 3