§ÜGO COVEREN H. de Bont-v. Huiten STALMEST wmm Zand, Grint en Wegenverharding Goöp. Boeren Leenbank „L, B." Wijk en Aalburg Rentevergoeding voor inlagen 2V|0 MEUBELEN NAAIMACHINEHANDEL Van de Ven's Kleedingwinkel, Waalwijk KRUSCHEN Dames- en Keeren Kleeding Het Klaverblad' Te koop gevraagd NI» Michael's Ijzerhandel ASEPTAZOÜT De VELO Waschmachine Mij. REPAREERT Verkooplokaal „Ce Zwaan'' W. TIMMERMANS ZN. Specials Reparatie inrichting S. D. Lankhuyzen Go's Bank h.v. Voedingsgewassen in eigen tuin CHEF Correspondent evacuatieverhuizingen DIT IS HET ONVERGETELIJKE MERK VOOR UW OVERHEMD.KAN ooknurwo PRACHTIG GEREPAREERD WORDEN." M. C. OOME - BREDA ONKRUIDBESTRIJDING 'Assurantiekantoor „ZUID-NEDERLAND" ikleïn-cXsïnoT ra vens wa a y's koffie-surrogaat 36 Bekendmaking Marktberichten Rechtzaken Burgerlijke Stand SPHINX SERVICE STATION „G.R.E.V.O." GRöEN's Naaimachinehandel ijzerwaren y gereedschappen huishoudelijke artikelen ONZICHTBAAR STOPPEN J. D U P R COEN VAN ORSOUW i 3 ORKESTEN cent per 250 gram Telef. No. 15, Raamsdonksveer Agentschap van de Amsterdamsctie Bank N.V. Amsterdam. KANTONGERECHT 's-BOSCH. HEUSDEN. ANDEL. DUSSEN. EETHEN. NEDERllEMERT. VEEN. WIJK EN AALBURG. Neem de oorzaak weg. Uw rheumatische pijn verdwijnt voor goed. WERKENDAM. STUUR ONS UW BANDENKAART en wij zorgen voor vlot TETERINGSCHEDIJK 210 BREDA TELEFOON 4567 - Grootestraat 231 WA AL WlfK NAAR MAAT. Prima coupe Telefoon 109. Instituut „FICK1NGER" C. LANTINGA. Meubel transportbedrijf Ruime droge bergplaats voor inboedels. Te koop gevraagd in iedere hoeveelheid Verzending alleen per schip. Prijsopgave franco boord. C. J. EINE, Mesthandel, Breda Ginnekenweg 116 Telef. 4582 ROTTERDAM INLICHTINGEN ft VOOR ENZ. ENZ. ENZ. NAAR AALBURG Telefoon No 14 M.J.mSSHÜÜR l/T IF U1V scherpen volgens „Zoppie"systeem. lil DAT laat U ook na den oorlog doen- Firma J. c. VAN GURP, Ijzerhandel, BREDA. kunnen wij nog normaal leveren door heel Nederland per scheepslading vóór of op den wal U^T" Bemiddeling voor de transportvergunning wordt verleend. Kraanstraat 14 Telefoon 4089. Buiten Kantoortijd: Tel. 215, Raamsdonksveer. In tuinpaden, koolaschpaden, tusschen de rails, enz, G I FT V R IJ en de huid niet aantastend met Vraagt circulaire Billijk in prijs ASEPTAFABRIEK - DELFT ONZE SCHRIFTELIJKE CURSUS BIJENTEELT N.V Bijenstand „MELLONA", Santpoort AMERIKAANSCHE ST0PINR1CHT1NQ van" scheuren, gaten, borstzakken en slijtage 0INNEKENWE0 173 - BREDA LET OP!! Grootestr. 140 - Telef. 200 - WAALWIJK Kassier: D. VAN WIJK. Citadellaan 75-77 - Tel. 3900 - 's-HERTOGENBOSCH. DAMES! MAISON AUBERT Dirk Smitsslraat 9 Een voorspelling van M. BLIJLEVENS WAALWIJK LEVERING EN REPARATIE VAN ALLE MERKEN NAAIMACHINES ONDERDEELEN Kassiers en Commissionairs in Effecten MUZIEKHANDEL Ververstraat 69, 's-HERTOGENBOSCH HET MEEST VERTROUWD ADRES Uw oude vertrouwde Kleedingwinkel i KERKSTRAAT 32 - 's-HERTOGENBOSCH r - r r r r r ANNY COSTER 5JAN MERKEL?ACHt k k JOH N NV MEULENSTEEN. Smaakt als echte koffie. Een bijzonder geurige samenstelling en toch ook maar Vraagt Uw winkelier! N.V. v.h. M. Ravenswaay Zn. Qorinchem. Verstrekt HANDELSCREDIETEN legen nader overeen te komen voorwaarden. Opent Rek.-Cour. met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenl. Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. KOOPT en VERKOOPT vreemd Bankpapier. Verzilvert Cou pons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt GELDEN DEPOSITO, rente vergoeding volgens overeenkomst. VERHUURT SAFE LOKETTEN. (Prijzen naar grootte der kastjes.) Nadere inlichtingen verstrekt de Directie. De Burgemeester van Heusden maakt bekend dat de pacht van de z.g. volks tuintjes eindigt per ultimo October aan staande. Zijl, die voor het tijdvak van Novem ber 1943 tot ultimo October 1944 we der wenschen te pachten moeten daar van opgave doen ter gemteente-secretarie voor 15 October 1943. i De Burgemeester van Heusden, A. THOMAES. Heusden, 5 October 1943. MAAKT VAN UW TUINAFVAL EEN COMPOSTHOOP. Zooals men weet, z'ijln de meststof fen in deze tijdsomstandigheden slechts in beperkte hoeveelheden verkrijgbaar. Dit geldt niet alleen voor kunstmest stoffen, doch eveneens voor stalmest en janderen natuurmest. Maakt daarom van Uw tuinafval er gens in Uw tuin een compostlioop, waarin het door verrotting tot organi- schen mest kan verteren. Zoowel kool bladeren en bietenloof, als boomblade ren, 'ziektevrij aardappelen- en boonen- loof en groene onkruiden (die nog geen zaden dragen) enz. kunnen op zoo'n composthoopi worden samengebracht. Koolstronken behooren in den com pos t- hoop'echter niet thuis. Het is zeer goed om er nog slootbagger, turfmolm, zwar te aarde, kort stroo, kaf, kroos, water planten en den mest van konijnen-, pluim vee' of van andere huisdieren aan toe te voegen. De toevoeging van den laatst- vermelden dierlijken -mest komt de ge bruikswaarde van de compost nog zeer ten goede. Om uitdroging door den wind tegen te gaan, stampe men den compostlioop na aanvulling telkens weer goed aan. Teneinde ammoiniakverlies van- den dier- lijjken mest te voorkomen is het raad zaam om dezen steeds met ruigte of tuinafval f te dekken. Om de verrotting te bespoedigen moet men den composthoop1 na een paar maanden telkens eens met een vork of greep omzetten en daarna weer flink aantrappen. Aldus ontstaat er na ver rotting van al de organische stoffen een humusrijlke natuurmest, die een vol gend seizoen de opbrengst van Uw tuin ten goede zal komen. Laat dus geen tuinafval verloren gaan. ROTTERDAM. 5 October. Heden werden ter veemarkt aange voerd 1416 dieren, waaronder 26 paar den, 78 veulens, 72 schapen, 700 run deren, 117 nuchtere kalveren, 176 gras kalveren en 247 biggen. Prijzen per stuk: melkkoeien £1800, f 1600, f 1450; kalfkoeien f 1750, f 1600, f 1450; vare koeien f 1100, f950, f850. vaarzen f 950, f 850, f 625pinken f 800, f 700, f 550. DEN BOSCH, 6 October. Op de markt van heden waren aan gevoerd 1290 stuks, waarvan 850 run deren, 120 nuchtere kalveren, 320 scha pen-lammeren. De prijzen waren als volgt per stuk Kalfkoeien en melkvee f 1350, f 1800; magere ossen en koeien f600, f 1100 jongvee f 460, f 860graskalveren f 250 f 450; nuchtere kalveren f115, f160, f200; schapen f210, f300; lammeren f 140, f 180. Rundvee grooter aanvoer, weinig le vering, handel matig, prijshoudend. Jongvee handel veel kalmer, doch prijshoudend. Leveringsbonnen hooger van f 1.70 tot f 1.75 per kg. Goede aanvoer van fokschapen, handel kalm, prijzen lager. P 1794/1 Verantwoordelijk voor denge- heelen inhoud J. H. Roza te Heusden; Uitgever en Drukker: Fa.. L. J. Veerman, Botermarkt te Heusden. K1448. Zitting van Wpensdag 29 Sept. Aanrijding: J. B. A. v. D., Waal wijk f 15 of 10 d.; J. M. v. D. te Drunen f 10 of 5 d.. Geen rijbewijs: W. J. K., Ee- then f25 of 15 d.; A. W. v. d. S., Sprang-Capelle f 1 of 1 d.; Geen rem: H. J. H., Rijswijk f4 of 2 d.. Geen voorlicht: P. A. C. v. d. D., Waalwijk f3 of 2 d. Besl. Persoonsbewijzen: J. O., Almkerk f5 of 3 d.P. V., Wijk en Aalburg f4 of 2 d. Besl. Persoonsbewijzen, in bad- costuum: M. J. t. H., Waalwijk 2 keer f2.50 of 2 keer 2d. 's Nachts op straat: J. A. N., Andel f 10 of 5 d. Rooken op de heide: W. v. L., Waalwijk f5 of 3 d. Rijwiel onbeheerd: H. N. ZJ Veen f6 of 3 d.; L. d. B., Hank f4 of 2 d.; A. D., Andel, f 6 óf 3 d.; A. v. d. P., Wijk en Aalburg f6 of 3 d. Zitting van Woensdag 3 October. Loopen op verboden grond: M. T., Veen f 7.50 of 3 d. Loopen o. a. grond: T. v. G., Poe- deroyen f 7.50 of 3 d.P. V., Wijk en Aalburg f20 of 10 d.; L. O. B., Wijk en Aalburg f 20 of 10 d. Geen voor- en achterlicht: J. R-. Sprang-Capelle 2 keer f 2 of 2 keer 1 d.; J. M. d. K„ Waalwijk f2.50 of 2 d. en fl of 1 d.; J. V., Werkendam f 2.50 of 2 d. en f 1 of 1 d.. Geen voorlicht: D. B., Woudrichem f2.50 of 2d.; G. v. P., De Werken c.a. f 3 of 2d. Geen bel: A. H., Hank f 1 of 1 d. 's Nachts op straat: C. v. B., te Sprang-Capelle f 4 of 2d.; J. L. v. R., Poederoyen f 3 of 3 d. Bij nacht een hond los laten loopen D. S., Veen f 6 of 3d. Geen bel: D. T., Veen f 2 of 1 w. t. Met 3eu rijden en besl. Persoonsbe wijzen: A. J. G., Waalwijk en C. J. S., Waalwijk, ieder f 2 of 1 w. t. en f 2.50 of 1 w. t. Geboren: Hendrik, z. van Hendrik Nieuwkoop en Pauline E. Ulbrich. Overleden: Antonie Johannes van Baardwijk 87 j., weduwnaar van Alida van Vuren. Geboren: Joost, z. van M. v. Wijn gaarden en G. Groenenberg; Jan, z. van J. A. Bouman en J. Verwijs; Cor nells Barend, z. van J. Visser en M. Schermers. Getrouwd: B. v. d. Nat 38 j. ea C. v. Rijswijk 33 j.; B. Noorloos 38 j. en C. K. Lankhaar 36 j.; A. Noorloos 31 j. en A. Schouten 27 j.; H. de Cloe 35 j. en N. Bouman 28 j. Over denmaand September. Geboren: Cornelia G., d. van J. Radings en M. SchalkenGodefridus J. z. van W. v. Boxel en C. J. v. Oor schot; Antonia A., d. van M. F. Nieu- Wenhuijsen en Q. M. LeemansPetro- nella Antonia, d. van A. J. v. d. Pluijm en M. v. Dortmont,; Abraham, z. van A. Bouman en P. VosAdriaan H., z. van A. A. v. Dortmont en H. A. de Bot; Cornelia J., d. van L. de Bodt en J. H. Leeggangers; Gerdina, d. van P. v. Daalen en Cl. Donkersloot; Ge- rarda Bernarda J. M., d. van A. J. B. v. Dijk en M. J. v. Aalst; Bartho lomew W., z. van L. Domenie en L. v. Biesen. Getrouwd: J. Ph. H. Versteeg 24 j. en H. A. de Wijs 24 j. Overleden: Johanna v. Wijngaarden 67 j. echtgenoote van M. Leeggangers Antonius v. d. Pluijm, 22 j. Over de maand September. GeborenNioolaas, z. van A. Schil ders en E. v. Vliet; Leentje A., d. van A. Schilders en E. v. d. Vliet; Korstiaan en Cornelis, zoons van J. Treffers en M- v. BeuzekomEvelina M., d. van A. Aanen en E. G. v. Unen Willem G., z. van P. W. Treffers en M. C. v. Duist; Bastiana, d. van P. Vos en J. C. WijgerseJohanna M., d. van A'. J. öck'ers en J. M. v. d. Top'. Getrouwd: Ulke Pieter van Beek 26 j. en Pieternella Johanna v. Daalen 25 j.; Pieter v. Herwijnen 36 j. en Aaltje Goedhard 26 j. weduwe van Herman v. d. Wardt. Overleden: Arius Pieter Boll, 2 j. fcn 6 m. z. van G. Boll en J. Brandhof. Over de maand September. Overleden: Bastiana Geertruida Kooij, 32 j. Over de maand September. Geboren: Goverdina Jacoba, d. van N. 'tLam en G. Verbeeik; Daniël Johannes, z. van J. G. N. Schreuders en D. v. Wijk; Hendrik Frans, z. van T. D. A. Schouten en J. v. d. Velden; Hendrik Dinge- man en Belia Elizabeth, z. en d. van H. Vos en B. E. Slijkoort. Over de maand September. Geboren: Johanna Pieternella, d. van K. F. v. d. Velden en E. Nieuwkoop; Arida Maria, d. van A. v. Veen en 'M. J. v. Dijk. Ondertrouwd: P. Smithjes, 34j. en D. E. v. Helden 30 j. Getrouwd: T. v. Aalst 27 j. en J. Nieuwkoop 20 j.; G. J. Bou man 22 j. en C. A. Smokers 20 j. Rheumatische pijn. spit, etc. worden ver oorzaakt door onzuiver bloed. De zes minerale zouten in Kruschen zuiveren Uw bloed en voeren Uw lichaam nieuwe levens kracht toe. Kruschen zal ook snel en afdoende helpen. Gezondheid voor een cent per dag Apoth. on Drog. 0.41,0.76,1.47. N.V. Rowntree OverledenCornelia Versfeldt, 69 j., weduwe van R. v. d. Pol. Over de maand September. Geboren: Cornelia, d. van C. Hol ster en L. v. d. BijlLeentje, d. van Joh. Ippel en L. H. Stam; Cornelis P., z. van S. v. Noorloos en A. C. Ippel Anna F., d. van P. Visser en A. T. IppelChristina A. D. J., d. van G. v. Berchum en Ch. de Leng; Corne lis, z. van R. B. Ruytenberg en J. M. Hanegraaff; Aartje N., d. van A. Kant en B. P. v. Berchum; Petrus M., z. van M. J. Vermue en - C. Rijk; Wouter, z. van G. Hol en M. Korsman. Ondertrouwd: Bastiaan Rijkers 20 j. j. en J. E. Bos 17 j.; Wouter v. d. Heuvel 24 j. met Clasina J. Potters, 20 j.; Levinus de Visser 25 j. en Catholina F. v. d. Gouwe 27 j. Getrouwd: Teunis Iges Paans, -23 j. en Jenneke C. W. Pruissen. Overleden: Willem Kramer 21 j.; Janna Aartje Lensen 46 j. Na deze studie hebt U DE in troductie tot een leidende po sitie. Een inderdaad zake lijke opleiding ontvangt U van de leraren-practici aan het N. Ginnekenstraat 53 - BREDA Duits, Engels, Spaans, Frans en Nederlands. Mondelinge en schriftelijke lessen. -IA 'i K 31 2 maand iJuiISCl a 25 ct. p. wk. Schr. opl. door leeraar (met correctie). Nu ook: LESSEN v. GEVORDERDEN en OPL. PRAKT. EX. Vraagt prosp. en grat. proefles: .Germania" Onnesweg 48, Bussum. HOTEL-CAFÉ RESTAURANT Yisehstraat-Hoek Kruisstraat naast Hotel, Café, Restaurant .ROYAL" Telef. 4351, 's-HERTOGENBOSCH. Nieuwe Eigenaar Stationsweg 1 - Telef. 2440 GORINCHEM Belast zich met per auto, schip of spoor. BILLIJKE PRIJZEN voor alle voorkomende verhuizingen ook naar het buitenland Hand- en Trapnaaimachines, Kleer makersmachines en ijzeren Traptafels. Defect geen bezwaar. Brieven met opgaaf van prijs aan Vierambachtsstraat 114 - Telefoon 39653 VR00H.DREE5ÜAHNI i Om voetkwa/gn ie voorkomen t'shjdig hulp en zorg nocdtq van GEDiPL .V£E T Kü N Dl GE EN PEDICURE M'n zuster lans had laatst woor- tgf den met d'r man. Een echte goeierd, maar met weinig begrip voor de distri butie. Hij wil iedere dag een glaasie melk en óók nog pannekoeken, en dat kost toch óók melk7' vroeg lans. Ik heb haar toen gauw verteld, dat de lekkerste pannekoeken bakt met water,- bloem en PANKO. MINA BAKGRAAG SPREEKT: gebeuren KERKSTR.J8TEL.W BOSCH J TELEFOON 532 C3 LIJNEN) is een groot succes en wordt alom geroemd om de duidelijke, eenvoudige en practische leerstof. CURSUS A. v. beginners f 7.50CURSUS v- gevor derden f 10.— elk bestaande uit 15 wekelijksche lessen. Elke maand begint een NIEUWE CURSUS. Vraagt prospecti. Fabriek van Bijenwoningen en gereedschappen voor Bijenteelt. Tel. 8225 - Giro 29201. Zendt postpakket of per voerman alle soorten en merken Waschmachines en Wringers Vakkundig Bill ij k Vlug. Kantoor geopend: DINSDAGS en VRIJDAGS van 6-10 uur. C. B. VAN DE WAL ZoON FINANCIERING van auto's, gasgeneratoren, paarden, wa gens, vlug en voordeelig door eigen financieringsmaatschappij. HYPOTHEEKVERSTREKKING en ASSURANTIE'S op alle gebied, scherp concurreerend. 't Vertrouwdste adres voor alle soorten Hygië nische Artikelen* Spuiten en alle Patent Genees middelen, enz. is reeds 25 jaar gevestigd bij alleen bovenhuis Rotterdam (Deze straat is een zij straat derjonker Fransstraat). GRATIS SPREEKUREN. Dag. v. 10 tot 8 u. nam. Vraagt gratis inlichtingen of prijs courant. Worden in gesloten brief in blanco couvert op verzoek toegezonden. Of het een zachte, of een strenge winter wordt, kan ik U niet voorspellen. Maar wat ik U met Volle zekerheid kan zeggen, is dit: „Wie te vroeg begint met stoken, zit later in de kou Stook dus niet te vroeg en bewaar de warmte voor straks, als het werkelijk koud is en stook dan met overleg. ilaal meer warmte uit minder kolen Koopt Uw 2e hands Meubelen in Wij hebben nog eerste klas meubelen van oude kwaliteit en nog groote voorraad. Aanbevelend: Verkooplokaal „OE ZWAAN" Hinthamerstraat 7, Tel. 3412, 's-Bosch. Hinthamereinde 26, Tel. 2163, 's-Bosch. Schoolstraat 32, üss. STATIONSSTRAAT 29 WAALWIJKTelefoon No. 55 Koopen en verkoopen Effecten. Verzilveren binnen- en buitenlandsche coupons. Belasten zich met het nazien van uitlotingen. Verhuren loketten in hun brand- en inbraakvrije kluis. Prijzen naar grootte der kastjes. Verrichten verder alle BANKZAKEN. Bezorgen ALLE ASSURANTIËN (vroeger Klumperswinkel) r r A A. SCHELLEKENS Dagelijks in Beneden- en Bovenzalen A 4 Zondags vanaf 2 uur doorloopend Concert, w 4 Werkdagen vanaf 4 uur. In de BenedenzaalHET ENSEMBLE Y met een zeer gevarieerd programma. In de Bovenzaal: rr k -Tl I m dam r. k k k k 1 EN ZIJN BAND In de Bar als speciale attractie: HET TRIO Zorgt t ij dig voor Uw plaats.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 4