voor het land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bonunelerwaard Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Voedingsgewassen in eigen tuin Badoglio verklaart Duitschland den oorlog. UNO VAN A1ÏÜ* Buitenlandsch Overzicht Officiëele Landbouwmededeelingen Binnenland Dit blad verschijnt VR IJ DAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 11 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. No. 6364 Vrijdag 15 October 1943 AdvertentiSn24 m.M. f 1.32. Ëlke m.M. meer 51/, ceat. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. DE KOEIEN LOEIEN OM AARDAPPELSCHILLEN TEGEN HET BOLSJEWISME. Meldt U voor de Waffen-SS en de landwacht. Buitenland voor de Provincie Noord-Brabant. MOND- EN KLAUWZEER. Eerste collecte van Winterhulp. Geen benzine meer voor particuliere auto's. Duitschland aanvaardt de ver klaring met ironie. Aardappelschillen in de groote steden. Algemeen Redacteur; J. H. ROZA, Heusden In Rustend duurt de strijd nog stds onverminderd voort, vooral aan den M.J- den-Dnepr, aan den mond van de Pri- pet, in dict,.gebied ten Zuiden van Gomel en ten Zuidwesten van Welikije Loeki mislukten vijandelijke aanvallen. In het verloop van de gevechten gingen onze troepen op verscheiden plaatsen, krach tig gesteund door de luchtmacht, tot succesvolle tegenaanvallen over. Binnen het bestek van de achterwaart- sche verplaatsing van het Oostelijke front is ook het vooruitgeschoven Koeban- bruggehoofd. ontruimd. In den nacht van 8 op 9 October hebben de laatste Duitsche achterhoedetroepen, nadat zij nog van 40 aanvallende vijandelijke tanks er 24 stukgeschoten hadden, het Taman- schier-eiland verlaten en zonder door den vijand gehinderd te worden, de straat van Kertsj overgestoken. Daar mede is de op 13 September vojgens de bevelen begonnen ontruiming van het Koebanbruggehoofd na terugbren ging van alle troepen en voorraden naar de Krim geëindigd. Tusschen de Zee van Azof en Zapo- rosj is de kracht van de vijandelijke aanvallen als gevolg van de den dag te voren geleden zware verliezen ver zwakt. De Sovjets werden opnieuw over al teruggedreven. In de gevechten der laatste weken heeft zich ten Noorden van de Zee van Azof de Mitteldeutsche 13e divisie pant serjagers onder be. el van kolonel Hau- ser bijzonder onderscheiden. Aan het front,van Zuid-Italië onder nam de vijand slechts in den centralen sector eenige plaatselijke aanvallen. Een tijdelijke bres werd in een tegen aanval gezuiverd. Aan de overige dee- len van het front drongen vijande lijke strijdgroepen bij toenemende acti viteit van de artillerie tot onze ge vechtsvoor pos ten door. In de wateren van den Dodecanesus bracht de luchtmacht een vijandelijk' oorlogsvaartuig tot zinken en bombar deerde met goede uitwerking eiland- steunpunten van den vijand. Groote conferentie in Moskou. Uit Stockholm wordt bericht: De geallieerde conferentie te Moskou te houden door de groote geallieerde mogendheden, welke al dagen lang het voorwerp vormt van commentaren in de pers, zal, naar de Londensche cor respondent van Stockholms Tidningen meldt, waarschijnlijk opi 17 Odtlobe r) beginnen en duren tot het einde van de maand. De Zweedsche correspondent, schrijft in dit verband, dat de Sovjet- Unie biij deze conferentie, welke op eigen bodem wordt gehouden, een dui delijk psychologisch overwicht heeft. Britsch-Portugeesche over eenkomst. Naar de Britsche berichtendienst meldt heeft Churchill Woensdag in het Lager huis medegedeeld, dat de Portugeesche regeering zich op Britsch verzoek be reid verklaard heeft, Engeland bepaal de faciliteiten op de Azoren toe te staan, opdat de Britsche koopvaardij' op den Atlantischen Oceaan beter beschermd kan worden. De overeenkomsten zijd, naar„- Churchill zeide, van tijdelijken aard, zoodat alle Britsche strijdkrach ten bij het einde der vijandelijkheden van de Azoren teruggetrokken zullen worden. Gróot-Brittannië zal den Por- tugeezen op de Azoren den noodigen militairen en anderen aanvoer doen toe komen. De overeenkomst, aldus beweer- d,e Churchill, bevat niets, dat op de een of andere wijze invloed zou kunnen oefenen op den nog steeds bestaanden wensch der Portugeesche regeering, een politiek van neutraliteit op het Euro- peesche vasteland te handhaven en daan- door een vredeszone op het Iberische schiereiland* te vormen. De diplomatieke correspondent van het D.N.B. dr. Siegfried Horn, schrijft „De door Churchill medegedeelde Anglo-Portugeesche overeenkomst be treffende het beschikbaarstellen van lucht- en ylootbases op de Azoren heeft in Berlijnsche politieke kringen geens zins verrassing gewekt, aangezien sedert eenigen tijd een toenemende activiteit van Engelsche en Amerikaansche agen ten te Lissabon en Oporto kon worden waargenomen en de laatste dagen de geruchten over aanstaande Anglo-Ame- rikaansche actie tegen deze Portugee sche eilandengroep talrijker worden. Gok op de in de Wilhelmsttasse gehouden conferentie voor de buitenlandsche pers had men zich van bevoegde Duitsche Zijde ten aanzien van deze kwestie uit gelaten op een wijze, waaruit kon wor den afgeleid, dat men op de hoogte was van politieken en militairen ach tergrond van dit thans actueel gewor den vraagstuk. Als de Wilhelmstrasse op dit oogenblik van commentaar afziet, dan is dat wel, omdat men aanvullende inlichtingen, vooral uit Lissabon afwacht. Niettemin hoort men in Berlijnsche poli- tieke kringen de opvatting, dat Portugal zeer klaarblijkelijk zich onder sterken Anglo-Amerikaanschen druk bereid ver klaard heeft tot de concessies, die in Engeland en de Vereenigde Staten on middellijk worden naar voren gebracht als buitengewoon waardevolle c'redit- post in hun strijd tegen Duitschland en dan ook propagandistisch uitgebuit worden." Bremen en Hannover ernstig getroffen. Sterke vijandelijke luchtstrijdkrachten hebben in de middaguren van 8 October een terreuraanval ondernomen op Noord- Duitsch kustgebied. Vooral in het cen trum van de stad Bremen ontstonden omvangrijke vernielingen in woonwijken zoowel als schade aan c^venbare ge bouwen en cultuurmonumenten. De be volking leed verliezen. In den nacht van Vrijdag op Zater- lerdag ontstond door het uitwerpen van bommen vporal in Bremen en Hannover schade in woonwijken,, aan openbare gebouwen en cultuurmonumenten, als mede verliezen onder de bevolking.. De Duitsche luchtverdedigingsstrijd krachten schoten, volgens de voorloopi- ge berichten, 2vijandelijke bombarde mentsvliegtuigen omlaag. Luchtaanval op Munster. De Westfaalsche bisschopsstad Mini ster is naar het D.N.B. verneemt, Zon dag door Amerikaansche bommenwer pers aangevallen. De vijandelijke vlieg tuigen wierpen hun bommen midden in het groote, vlakke doel, dat de stad bij het goede zicht vormde. De Duitsche luchtdoelartillerie doch vooral de formaties jachtvliegtuigen, die onmiddellijk de vijandelijke machines aanvielen, sloegen de formaties uiteen en verhinderden aldus een concentri sche uitwerking van den aanval. De verliezen onder de bevolking rijn aanzienlijk, evenals de schade in woon wijken, aan kerken en aan openbare gebouwen. De dom en nog drie kerken werden zwaar beschadigd. Tot dusver is ge meld, dat 51, voor het meerendeel vier motorige bommenwerpers zïin neerge schoten. Daarmede heeft de vijand bij zijn terreuraanvallen op het Duitsche Rijksgebied in de laatste drie dagen in totaal 208, meerendeels viermotorige bommenwerpers verloren. Onze mannen In het Oosten hh PK Schmllz/O/H/P m Het SS-Ersatzkommando deelt mede: iedere gezonde Nederlander, in den leef tijd van 1745 jaar, kan zich vrijwil lig bij de hieronder vermelde adres sen vervoegen, ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of de Land wacht. Tijdens de keuringen worde'n al le inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging van fa milieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Vrijwilligers, die om bepaalde rede nen in Nederland moeten blijven, kun nen dienst nemen bij1 de Landwacht of bij het SS-Wachtbataljon in Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche Krlegsmarine kunnen zich aanmelden: Zijl, die tot de Germaansche SS in Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschen 18—30 jaar die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedu rende hun verbintenis van de te werkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiers opleiding heeft gewezen. Zijn school opleiding is niet doorslaggevend. Be slissend voor bevordering Zijn: karakter, gedrag, prestatie. 18-10-'43 9—14.00 uur, Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 19-10-'43 912.00 u. Breda, Restau rant Modern, Markt. 1518.00 u. Den Bosch, Ho tel Noordbrabant, Markt 45. 20-10-'43 912.00 u. Venlo Deutsches Haus, Egmondstr. 16 1518.00 u. Arnhem, Café Royal. 21-10-'43 9—12.00 u. Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18. 1518.00 u. Zwolle, Hotel Gijtenbeek. 22-10-'43 912.00 u. Assen, Conoert- huis a. d. Vaart. 15-18 u. Groningen, Con certhuis, Poelestraat. 23-10-'43 912 u. Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 24-10-'43 914 u. Amsterdam, Dam 4. 25-10-'43 9—13 u. Utrecht, N.V.-Huis Oude Gracht 245. 26-10-'43 914 u. Amersfoort Pol. Durchangsiager, Leusderweg, 27-10-'43 914 u. Den Haag, Café den Hout, Bezuidenhoutsche- weg. HET VATICAAN EN ITALIË. Bern, 11 Oct. (A.N.P.). De „Provinci di Como" meldt uit Rome Volgens een bericht uit Vaticaanstad is men daar weer volkomen gerust. Ondanks den wensch naar Vrede heeft de wapenstilstand niet geringe ontstel tenis veroorzaakt, daar 'de voorwaarden daarvan in kringen van den H. Stoel groote ongerustheid veroorzaakten. Z.H. de Paus en zijn omgeving ver wachtten een vrede der rechtvaardigheid waarop de wapenstilstand geen voor uitzicht gaf. Op de groote teleurstel ling van den wapenstilstand is de on vermijdelijke Duitsche reactie gevolgd. Niemand in het Vaticaan heeft het ge waagd zich- uit te laten over den tekst van den wapenstilstaod en met betrek king tot de capituhitie van Badoglio en niemand heeft gevreesd dat de Duit sche reactie op welke wijze, dan ook de neutrale houding van den kleinen Va- ticaanschen staat en de vrijheid van den Paus zou schenden. De Duitsche yvecr- macht is zeer voorzichtig en correct, overschrijdt nergens de grenzen van het Vaticaan en stoort op geenferlei wijze het verkeer in Vaticaanstad. grootste deel viermotorige geallieerde bommenwerpers. Naar schatting, zoo schrijft de D.A.Z. bevonden zich min stens 2000 man aan boord, hetgeen des te belangrijker is, daar de opleiding van dit personeel tvvefe jaar duurt, zoodat een vervanging, in ieder geval moeilijker is dan bij andere troepen- soorten. Vrijdag j.I. toen volgens de gegevens van den Amerikaanschen ge neraal Baker 4000 man inden strijd waren gebracht, is door den Duitschen luchtafweer ongeveer een vierde deel, n.l. 107 machines met rond 1000 man neergeschoten. Daarbij komt meestal nog een aantal verloren toestellen boven land en zee, waarvan in l^et puitsche weermachtbericht geen melding' is ge- maakt. Een feit is, aldus het blad,, i dat de stijging van de verliezen door het optreden van de Duitsche nacht jagers en de nieuwe concentratie van alle afweermiddelen den geallieerden in toenemende mate moeilijkheden ople vert. Ook de hardheid en het vertrou wen en de moreele weerstandskracht van het Duitsche- volk nemen toe. De vijand vergist zich, aldus het blad, wan neer hij er op speculeert, dat terreur ons kan doen buigen. Integendeel, wij worden er harder door. KRACHTIGER DUITSCHE LUCHTAF WEER. De bladen wijzen op de verhoogde activiteit van den Duitschen luchtaf weer, waarbij in het bijzonder den. nadruk wordt "gelegd op het groote aantal neergeschoten toestellen in de laatste drie dagen, n.l. 208 voor het HANS PHIL1PP GESNEUVELD. De commodore van een eskader jacht vliegtuigen, luitenant-kolonel Hans Phi- lipp, drager van het Eikenloof met de zwaarden bij het Ridderkruis van het IJzeren Kruis, vond in een lucht gevecht den heldendood. Met hem ver liest" de luchtmacht een der. voortreffe lijkste jachtvliegers* en groepscomman dant, die 206 overwinningen in de -lucht heeft behaald. Koeienkaartjes. Daar zich aan de nieuwe registratie- kaart geen koeienkaartje meer bevindt, wenden meerdere veehouders zich tot den Pbh. om dit te verkrijgen. Bij de zen wordt medegedeeld, dat het koeien- kaartje is komen te vervallen. Aanslag stieren. In den aanslag 1943 werden stieren boven 1 jaar aangeslagen tegen 220 kg. Zoolang de betreffende stier nog voor fokdoeleinden wordt gebruikt, behoeft niet aan den aanslag te worden voldaan wel, wanneer hij aan het Bedrijfschap \fee en Vleesch geleverd wordt. Bij' ver koop kan de oude eigenaar ontheffing krijgen van dezen aanslag van 220 kg., terwijl de nieuwe eigenaar den aanslag overneemt. Het is echter voor den verkooper gewenscht den kooper een verklaring te laten teekenen, dat hij zich bereid verklaart, den aanslag van 220 kg, over te nemen, want wenscht de koo per hieraan niet te voldoen, dan blijft de verkooper aansprakelijk voor den op- gelegdeu aanslag. Hermerken van rundvee. Veehouders moeten tijdig bij den Pbh. opgeven, welke runderen ongemerkt in de weide loopen, teneinde deze dieren op tijd te kunnen merken, waardoor moeilijkheden voor de veehouders bij het op stal halen der dieren worden voorkomen. Repelen en dorschen van vlas. De telers van vlas mogen ook dit jaar hun vlas wederom zelf repelen, itnits 3 dagen voor den aanvang van het repelen hiervan aangifte wordt gedaan bij' den Pbh. waaronder hij ressorteert. Indien wordt gerepeld met een klop- machine, moet tevens een dorschvergun- ning worden aangevraagd. Voor het dorschen van vlasbollen, waaronder me de is te verstaan het booken en knop- breken moet drie dagen voor den aan vang der dorsching bij den Pbh. een dorschvergunriïng worden aangevraagd. Daar minstens eenmaal per week het lijnzaad moet worden geschoond,- moet ook iedere week een afzonderlijke vergunning worden aangevraagd. De wnd. Voedseloomm. v. N.-Br. Sedert het begin van de maand Juli yan dit jaar is het aantal gevallen van .mond- en klauwzeer in Nederland in niet onbelangrijke mate toegenomen. In het bijzonder in de provincies Fries land, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht kwam een groot aantal geval len voorook in Groningen en Drenthe breidde de ziekte zich in vrij ernstige mate uit. In de provincies Zeeland en Limburg komt de ziekte tot op1 heden slechts sporadische voor. Niet te ver wonderen, dat bij niet-deskundigen de vraag rijst of voor dit optreden en deze uitbreiding een of meer bepaalde oorzaken zijln aan te wijzen en wat wel ter bestrijding- van de ziekte gedaan wordt. Het mond- en klauwzeer in België, „la cocotte' genoemd, is. een besmet telijk lijden met een buitengewoon gril lig en onberekenbaar karakter; omtrent de oorzaken van het optreden en het al of niet ernstig uitbreiden, tasten we dan ook nog vrijwel in het duister, omtrent de z.g. epidemiologie der ziekte is nog weinig bekend. Er is geen af doende verklaring te geven van het feit, dat het mond- en klauwzeer thans in Nederland uitgebreid voorkomt, ter wijl in Duitschland, België en Dene marken slechts enkele gevallen per maand worden waargenomen. Gelukkig is het lijden ditmaal niet van kwaadaardigen aard en het aantal sterfgevallen zoowel direct tengevolge van de ziekte als door het optreden van secundaire aandoeningen gering, zoodat geen vrees behoeft te worden gekoesterd, dat door het heerschen van het mond- en klauwzeer de voorziening van zuivel en zuivelproducten ernstig in gevaar zal worden gebracht. Het behoeft wel geen nader betoog, dat de Veeartsenijkundige Dienst zich van den beginne af aan en bij voortdu ring met volle- toewijding aan zijn taak heeft gegeven en zijn uiterste krachten heeft ingespannen om uitbreiding tegen te gaan. De buitengewone tijdsomstan digheden zijn echter oorzaak, dat de Veeartsenijkundige Dienst zijn volle kracht niet heeft kunnen ontplooien. Ge wezen zij slechts op de groote verkeers moeilijkheden, gebrek aan personeel, enz. Hiermede wil echter geenszins worden betoogd, dat indien deze on gunstige factoren hun invloed niet had den doen gelcjen een afdoende bestrij ding mogelijk zou zijn geweest. Het is in alle landen gebleken, dat een af doende bestrijding van het mond- en klauwzeer uitsluitend met politioneele maatregelen niet mogelijk is. Daarom is naar andere bestrijdings middelen omgezien. Hierbij is, in ana logie met de bestrijding van andere besmettelijke ziekten, in de eerste plaats gedacht aan voorbehoedende enting. Geconstateerd mag worden, dat zich hierbij hoopvolle perspectieven hebben geopend. Deze enting is op zeer "kleine schaal, bif wijze van proef in Nederland reeds met succes toegepast. Binnenkort zal een instituut worden geopend, waar bedoelde entstof op groote schaal zal kunnen worden bereid. Nadere bijzon derheden over een en ander zullen over enkele dagen mogen worden ver wacht. 's-Gravenhage, 12 Oct. In de vorige wintermaanden hebben onze minderbedeelde volksgenooten van hen, die over- meer middelen beschik ten, een bedrag ontvangen van 10 mil- lioen gulden. Deze som is via Winterhulp bijeen gekomen door giften en offers en van enkele centen tot bedragen van tiendui zenden guldens. Ook dit jaar doen deze volksgenoo ten weer een beroep op aller offer vaardigheid. De eerste groote straat collecte belooft veel goeds voor het ko mende seizoen. De eerste cijfers, die rijn binnengekomen, wijzen in verge lijking met die van het vorige jaar op een stijging- over het geheele land. Er rijn zelfs plaatsen, waar, 100 pCt., meer in de bekende roode bussen ontvangen is. Met man en macht wordt thans gewerkt aan de voorbereidingen voor de eerste lijst-collecte, die in den loop van deze week begtonen zal. In de maand September is aan giften een bedrag ontvangen van bijna 50 mille, n.l. f 49.238.98. OOR/AKEN EN MISLUKKINGEN. Wanneer in het afgeloopen seizoen sommige Uwer gewassen in den moes tuin mislukten, dan kan dit verschillen de oorzaken hebben. Het kan zoowel een gevolg zijn geweest van ongunstige weersgesteldheid als van aantasting door ziekten of ongedierte, van het gebruik van slecht zaad en pootgoed en van onvruchtbaarheid van den bodem. Zeer dikwijls is de oorzaak van mis lukkingen echter in hoofdzaak toe te schrijven aan fouten, die van den be ginne af of later in het seizoen werden gemaakt. Een slechte grondbewerking kan den oogst voor een groot deel of zelfs geheel doen mislukken. Dit is een re den te meer om in den kloimendfeu winter zoo goed mogelijk te spitten. Onvoldoende afwatering van den grond kan eveneens een zeer nadeeligen in vloed hebben op de opbrengst. Natuurlijk speelt ook de bemesting een groote rol, daar deze oordeelkundig moet geschieden. Dikwijls wordt ook de fout gemaakt, dat de gewassen veel te dicht opeen worden gezaaid of geplant. Bovendien wordt niet steeds voldoende rekening gehouden met de juiste za'ai- of plahttijden. Velen begaan b.v. de fout, dat ze hun kool, prei, andijvie enz. veel te laat in het seizoen plan ten. Er komt dan weinig of niets van terecht. Herhaaldelijk gebeurt het ook, dat onvoldoende opbrengst van bepaald^, gewassen een gevolg is van overwoeke ring door onkruiden. In dat geval is er te weinig geschoffeld of gewied. Onvoldoende bestrijding van ziekten en ongedierte is eveneens oorzaak van mis lukkingen. In een volgend seizoen voorkome men zooveel mogelijk dergelijke fouten of tekortkomingen. Mocht Uw kennis te kort schieten, raadpleegt dan een des kundige. Maatregel geldt ook voor Nederland. Berlijn, 12 Oct. (Europapress). Alle particuliere automobielen zullen worden omgeschakeld op het verbruik van vaste of gasvormige brandstoffen. De gevolmachtigde voor het Vierjaren plan heeft de bestaande beperkingen voor den ombouw van automobielen op geheven en bepaald, dat alle autos, die tot dusver op vloeibare brandstoffen reden, in de toekomst gebruik zullen moeten maken van houtgas of lichtgas. Tot dusver waren overwegend vracht auto's, autobussen en auto s met die selmotoren overgegaan tot de omschake ling op nieuwe motorbrandstoffen, ter wijl dit -slechts ten deele het geval was voor personenauto s.-In de toekomst zal dus in het particuliere verkeer geen benzine meer worden verbruikt. De pro ductie van vaste en gasvormige brand stoffen is in de laatste maanden sterk vergroot, terwijl overal nieuwe tank stations voor gas, hout en briketten werden ingericht. Aangenomen mag wor den, daf de brandstofvoorzieriing der particuliere auto s op de nieuwe basis verzekerd is. De ombouw der nog op benzine rijdende auto's moet onver wijld ter hand worden genomen. De nieuwe maatregelen gelden ook voor Noorwegen en Nederland. Berlijn, 13 Oct. (A.N.P.). Volgens den Britschen berichtendienst heeft de clique van Badoglio Duitsch land den oorlog laten verklaren. Een „officieele medtedeeling" zou in den loop van vandaag den Duitschen am bassadeur te Madrid overhandigd zijn. Te Berlijn wordt een dergelijk be richt met begrijpelijke ironie ontvangen, daar het feit als zoodanig slechts een sluitsteen vormt .yan het verraad, dat voor de geschiedenis rijn stempel heeft gedrukt op ex-koning Victor Emanuel, Badoglio en zijn lieden. De praktische uitwerking van dezen maatregel is van wei ig betee'.e :is. In feite strjjfcle reeds weken elementen, d.e aan Engeland en Amerika onderhoorig z:ijin, tegen de Duit sche troepen in Italië. Er wijzigt zich dus niets in den toestand, zij het dan dat, naar men heden te Berlijn ver klaart, Badoglio en zijn lieden thans ook door een nieuw document van Britsche zijde hun onderwerping aan de smade lijke Engelsche eischen bekrachtigen."Cn voor de openbare meening der wereld te kennen geven, dat zij voor hun zuiver persoonlijke belangen ook niet meer te rugschrikken voor de smerigste handel wijze. Als belangwekkend wordt in Berlijn hoogstens het feit naar voren gebracht, dat de kring van Badoglio als zooge naamde „medeoorlogvoerende macht'" niet slechts dopr Engeland en. de Ver. Staten doch ook door de Sovjet-Unie is erkend, waarmede het uitstrekken van den invloed van Sovjet-Unie tot andere dan haar eigen belangensfeer betreffende kwesties officieel wordt gedocumen teerd. Het ophalen van aardappelschillen in de grootere steden is zoodanig ge organiseerd, dat het slechts van de huisvrouw afhangt, of elk schilletje in de koeienmaag terecht komt. Als de goedgevulde schillenemmer op tijd klaar staat, zorgt de ophaler voor de rest. In Amsterdam alleen al komen 330 van gemeentewege aangestelde op halers driemaal per week aanbellen b'iji de bewoners van de wijk, waarvoor zij! een inzamelvergunning hebben. Het totaal van hun opbrengst is 900 ton af val per week. Rotterdam met 185 op halers brengt het tot 600 ton. In Den Haag wordt door 180 ophalers 400 ton bij! elkaar gebracht. Utrecht met 40 ophalers bereikt 135 ton per week. Onze vier grootste steden bij' elkaar zorgen er op die wij'ze voor, dat met ruim 2000 ton afval een 10.000 stuks melkvee per week wordt gevoed. Zorgt er voor huismoeder, dat die schillen van uw huisgezin als ge de aardappelen niet in de schil eet 1 er steeds bij rijn. DE TUCHTRECHTER LEGT VER PLICHTE VEELEVERING OP. Wanneer veehouders hun melk niet volgens de voorschriften aan een melkverwerkend bedrijf afleveren, wordt dit beschouwd als een ernstige overtreding van de bepalingen, die in het belang van een regelmatigen gang van zaken bij! de voedselvoorziening zijn uitgevaardigd. FraudeereUde melkvee houders, die op grond van hun ver keerde handelingen verkoop van melk zonder bon aan consumenten, clande stiene bereiding van boter, frauduleu- ve vervaardiging van kaas e.d. in aanraking komen met het instituut van de .tuchtrechtspraak, ondervinden, dat de tuchtrechters tot scherper vormen van bestraffing overgaan. In dit licht moet men eenige recente vonnissen be zien, waarbij' de tuchtrechter levering van vee heeft opgelegd, een straf, die den veehouder zwaar treft, vooral, om dat hij ook uit anderen hoofde veelal tot levering van veë verplicht is. Zoo heeft de tuchtrechter te Am sterdam een veehouder te Sloten, naast een boete van f 1000, levefing van drie koeien opgelegd. Dfe tuchtrechter te Leeuwarden velde een dergelijk vonnis jegens een melkveehouder te Kornwerd: inlevering van drie koeien. Een landbouwer te Voerendaal moet van zijn kleinen veestapel een koe missen volgens vonnis van den tuchtrechten te Maastricht. Het Centraal College voor de tuchtrechtspraak bevestigde het von nis van den tuchtrechter te Rotterdam jegens een veehouder te Krimpen aan de Lek: levering van een melkkoe, terwijl in het geval van een veehouder te Hillegersberg het Centraal College aanleiding had in een boete van f 1500 tot uitdrukking 'te brengen, dat „aan zienlijke hoeveelheden melk aan haar wettelijke bestemming waren onttrok ken.' Tenslotte is een veehouder te Rijpwetering met een boete van f 5000 de ernst van rijn overtreding hij had boter en kaas frauduleus bereid gevoelig aan het verstand gebracht.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1