KRUSCHEN Programma van den Nederlandschen Omroep ÏÏW KIND Versterkend Middel •"•Ti DISTRIBUTIEBONNEN SX Gevonden en verloren voorwerpen A. VERSCHUUR-BAERT DE RUKSP0ST SPAARBANK Plaatselijk Nieuws LET OPII Voetbalsport Maak 'n spoedig einde aan die kwellende rheumatische pijnen. HEUSDEN. persoonlijk" damkampioenschap van Noordbrabant, die Zondag 3 October te Breda werd beëindigd, den titel be haald en wel fnet een jgrooten voor sprong op zijn concurrenten. In de laatste ronde wist hij te winnen van Ponsijn, zoodat de eindstand luidt: in de week van 17 October t.m. 23 October 1943. 7-10 'Groep IT: Timmermans-Klaren 2 0; Jonker-v. Beijnen afgebroken; v. d. Berg-Baaijens afgebroken. AALST. AMMERZODEN. ANDEL. ALMKERK. BENEDEN-LANGSTRAAT. CAPELLE. DUSSEN. EETHEN. GENDEREN. Bonnen welke vervallen 's-GRAVENMOER MEEUWEN. NEDERIIEMERT. RIJSWIJK. VEEN. WOUDRICIIEM. WERKENDAM. VOOR DE 11e PERIODE 1943:(2e;helft) 17.0C1. 30 OCT. Elk der volgende bonnen Geeft recht op het koopen van 43/44 A 43/44 B 43/44 676/677 678 679 680 43 A 43 B 43 A 43 B 681 43/44 43/44 43/44 43/44 682 42 43 43/44 Brood Brood Beschuit Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen Kindervoedsel Kindervoedsel Boter Boter Algemeen Melk Taptemelk Aardappelen Toeslag Algemeen Versnap. Versnap. Tabak Bijzondere rantsoenen 44 B Boter 4-62 Reserve 4 rants. Brood of Gebak 1 rants. Brood of Gebak 1 rants. Brood, Gebak of Beschuit 1 rants. Brood, Gebak of Bloem 125 gram Havermout 125 gram Peulvruchten 1 rants. Vervangingsmiddelen 250 gram Gort 250 gram Rijst of Gort 125 gram Boter of 100 gram Rundvet 125 gram Margarine 150 gram Kaas ls/4 liter Melk l8/* liter Taptemelk 2 kg Aardappelen 1 kg Aardappelen •250 gram Jam 100 gram Suikerwerken of Chocolade 100 gram Suikerwerken 1 rants. Sigaren, Tabak of Cigaretten 125 gram Margarine Op deze bonnen mag reeds op 16 Oct. worden gekocht, uitgezonderd aardappelen. Alle bonnen zijn veertien dagen geldig, uitgezonderd: 38 A Boter - 19 Sept. t/m 30 October 40 A/B Boter - 5 Sept. t/m 30 October Eerstvolgende bon^,anwijzing op 31 October voor alle artikelen, uitge zonderdVervangingsmiddelen en Chocolade op 14 November. DIVERSE ARTIKELEN Geldig tot en met Textiel I een, Textielkaart V 115, 45 gr. Scheerzeep 674 Alg. en Z Eenheidszeep, 1 st. eenheidszeep 675 Alg en Z Waschpoeder, 250 gr. Waschpoeder Z Toiletzeep, 1 st. Toiletzeep 13, 14, bonkaart U 215, 1 liter petroleum per bon 37, 38,39 „Verlichting" bonkaart S 121 en 61 „Verlichting" bonkaart S 221,1 liter petroleum p. bon 15 t/m 19 B.V 1 eenheid vaste brandstoffen 20 t/m 22 B V1 eenheid vaste brandstoffen 11 t/m 16 K F 1 eenheid vaste brandstoffen „Brandstoffen één eenheid periode 5 t/m 8" 1 eenheid vaste brandstoffen 31 December 31 October 31 October 31 October 19 November 30 October 31 December 29 Febr. 1944 30 April 1944 30 April 1944 CAPELLE. HERPT. WERKENDAM. heeft een v noodig? Wij hebben het nog en vrij van distributie. DROGISTERIJ Botermarkt O 84, Tel. 72 HEUSDEN Open de mogelijkheid tot ontspanning na moeilijke jaren De leaonlnerale zouten in Kruschen zui veren 0w bloed en voeren Uw lichaas? nieuwe levenskracht toe, waardoor de oor zaak van Uw rheumatische pijn wordt weg genomen. De pijnen zullen spoedig afnemen om tenslotte geheel te verdwijnen, Gezondheid voor een cent per Ag Apoth. en Drog. 0.41,0.78,1.47. N.V. Rowntree Te Hattem is- in den ouderdom van 86 jaar overleden Mevrouw de Weduwe C. H. Verstegen, echtgenoote van wijlen den heer P. L. Honcoop, in leven Burgemeester der gemeente Heuscfen van 1880—1918. Donderdagmiddag 1 uur werd haar stoffelijk overschot bijgezet in den fa miliegrafkelder alhier op de begraaf plaats bij1 de Ned. Herv. Kerk. De lijkbaar werd voorafgegaan door een groot aantal bloemstukken. *Ds. Vogel bad volgens den laatsten wensch der overledene het „Onze Vader". De oudste zoon van de overledene, Burgemeester P. L. Honcoop van Hat- tein, dankte voor de vriendschap die men al die jaren aan zijn moeder had bewezen alsmede voor de betoonde deel neming, en de aanwezigen voor hun tegenwoordigheid. Hij' dankte Ds. Vo gel voor het vervullen van den wensch van de overledene. Tot slot bracht hij' de overledene dank, voor alles wat zij voor hare kinderen is geweest, wat spr. samenvatte in deze woorden: „Ge waart voor ons een lieve, beste moeder, rust zacht." Onze vroegere stadgenoot, de heer G. H. Malingré, thans te Tilburg, slaagde te 's-Gravenhage voor de acte Wiskunde L.O. Zooals wij1 in ons vorig nummer reeds mededeelden, heeft de heer A. dé Graag alhier, in den wedstrijd om het 3 1 0 7 0 4 0 4 0 3 1 3 0 3 1 3 0 3 1 3 geval heeft zich gesp. gew. rem. verl. p. A. de Graag 4 W. v. d. Kraan 4 M. Koch 4 P. Ponsijn 4 W. Wijn 4 Het merkwaardige hier voorgedaan dat geen enkele andere deelnemer een partij heeft geronnen, terwijl de heer de Graag 3 partijen wist te winnen en slechts in één partij remise speelde. De laatste partij heeft 5 uren geduurd. De heer de Graag werd te Breda toegesproken en hulde ge bracht door den 2en voorzitter van den Noordbrabantschen Dambond, de heer Bruinsma 'te Tilburg én door den voor zitter van D.S.V. den heer Réijérs. Ook wij wenschen de heer de Graag van harte geluk met zijn mooie overwin ning die te meer klemt, als men weet dat hij thans voor de 7de maal den titel wist te verwerven. Het bestuur van den .Noordbrabant schen dambond, wil trachten -gedaan te krijgen dat de houder van den titel in het vervolg zonder voorwedstrijden aan het kampioenschap van Nederland mag deelnemen. Vorige week Maandag werd bij de damclub begonnen met de onderlinge competitie. Tijdens de partijen werd het clublid A. de Graag hartelijk toegespro ken door den heer G. Joqker. De Graag dankte voor de gebrachte attentie en spoorde o.m. de leden aan steeds »op de bres te staan voor de belangen voor club en spel. De uitslagen waren: Groep 1Klerks verliest van de Graag. Groep 2: Jonker wint van Timmer mans, v. BeijnCn wint van Baaijens, Klaren wint van v. d. Berg. Groep 3: Verbeek verliest van Fit ters. Bij de damclub werd Maandag de onderlinge competitie voortgezet. De volgende uitslagen werden verkregen: Groep IKalden-Klerks 20de Graag-Bax afgebroken. De met een gemerkte tijden zijn de programma's van Hilversum II. Cursief aangekondigde uitzendingen vragen speciale aandacht. Auteursrecht voorbehouden. Progr.-overzicht Kondag 8.15 Maandag 7.50 Dinsdag 7.50 - Lm. Woensdag 7.50 Donderdag 7.50 Vrijdag 7.50 Zaterdag 7.50 Agrarische Uit zendingen 8.00 13.00 13.00 13.00 20.15§ 13.00 13.00 18.45 13.00 13.30 Cabaret- en bonte programma's i 19.15 20.40 13.05 15.00 Dansmuziek 16.25 19.10§ 18.30§ 22.15 17.00 12.15 17.00 12.15 17.00§ §14.00 Godsdienstige uitzendingen 10.00§ 21.45§ 9.00 15.00 21.45§ 9.00 21,45§ 9.00 9.15 15.00 21.45§ 9.00 21.45§ 9.00 15.00 21.45§ 9.00 §21.45 Gymnastiek 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 Instrumentale voordrachten 7.30 16.30§ 13.00 11.30 14.00 18.05^ 19.35 10.45 17.30 2115§ 14.15 11.30 18.05 6.45 §17.00 Jeugduitzendingen 14.00§ 11.00 17.00 19.10§ 19.10§ 13.45 19.10§ 19.10§ 11.00 19.10§ 10.45 §15.00 §19.10 Kamermuziek 17.00 Koor 16.00§ 6.45 6.45. 9.30 6.45 Klassieke muziek 11.00§ 12.15 13.00 14.00 15.45 16.50§ 17.55 21.00% 7.15 14.00 19.35 20.00 21.10 23.15 8.10 16.00 18.05 17.0ܧ 19.15§ 11.30 17.00§ 17.00 18.00§ 19.15 20.15 9.15 15.00 19.15 17.00§ 20.35 21.20 11.30 18.00§ 18.05 20.40§ 21.05§ 9.15 14.00 §15.30 §16.00 §17.30 §19.15 19.15 20.00 §21.00 Verstrooiïngs- 8.35 6.45 6.45 7.15 7.15 6.45 7.15 muziek 9.15 8.10 7.15 8.10 8.10 7.15 8.10 11.00 10.30 9.30 9T30 9.45 8.10 10.00 Dagelijks 12.15§ 12.15 11.15 10.15 10.30 9.30 11.00 6.45, 7.15 13.15§ 13.05 12.15 11.00 12.15 13.05 12.15 14.30§ 15.15 13J)5 13.10 L3.05 16.00 13.05 Zondags 17.30 17.20 14.15 15.15 16.00 19.15 13.40 8.30, 11.00 19.30 18.00§ 17.00 18.05 18.00§ 22.15 15.00 20.15§ 19.15§ 18.00§ 19.15§ 18.05 23.30 §17.00 21.10 20.30§ 19.15 20.30§ 19.15§ 17.20 22.15 21.00§ 19.15§ 22.15 20.30§ 18.10 1 23.35 21.30' 21.00§ 20.30 I 22.15 '22.15 21.00 23.15 22.15 23.15 Luisterspelen en 10.00 17.30 15.30 19.30 klankbeelden 15.00 17.30§ Ned. en Europ. volksklanken 18.15 Opera en 20.00 9.15 19.35% 17.00 18.00 Operette 17.00§ 20.40 19.15§ Orgel 9.45 15.00 17.40 §19.45 19.15 20.45 Spiegel v. d. Dag 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 Sport 8.30 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 16.55 20.15§ 19.15 19.30§ Voorlichting 12.45 10.15 10-30 10.45 11.00 10.15 12.00 a. algemeene 13.30 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 13.00 20.00§ 20.45 20.I5§ 19.45 20.10 20.15 §20.15 1 20.15§ 14.00 21.00 18.45 v b. politieke 11.30 18.45 14.00 18.45 14:00 18.45 11.50 18.45 18.45 13.00§ i 17.00 Vrouweh 8.45 8.45 8.45 8:45 10.15 8.45 13.05 8.45 Zang 12.15 15.15§ 21.10 19.35 10.45 i 17.30 11.30 A 11.15 14.15 15.00 17.40 21.00 Ziekenuitz. 15.30 15.30 '10.45 B.N.O. Dagelij les Zondags 7.00 "9.00 8.00 12.00 12.45 19.00 16.45 22.00 18.00 19.00 22.00 Zendersluiting Hilversum I 19.15 Einde der ^uitzendingenHilversum 1 voor de Radio-Centrales 24.00 uur. Hilversum II 22.00 Groep III: Noo ten-Verbeek 11; v, d. Stoep-Sluimers 20. Maandag a.s. voortzetting om 7 uur precies. Zondag j.l. speelde dé combi natie der damclubs Heusden en Waal wijk een competitiewedstrijd tegen T.D.V. te Tilburg. De uitslag werd 1010. Van de Heusdensche deelne mers wonnen Klerks en de Graag, ter wijl v. Beijnen remise speelde. Maandag 11 dezer speelde in het café „Modern" alhier de biljart- vereen. K.O.T. II tegen Zwaantje III uit Waalwijk haar 3de competitiewed strijd. Uitslag was als volgt: K.O.T. Zwaantje P. TimmermansPinij 6047 P. Verbeekv. d. Griendt 3760 H. v. BeersPulles 5760 Joh. Reasv. Raamsdonk 2860 Hoogde serie Joh. Reas 15. Morgen (Zaterdag) zal in café „Mo dern" alhier de wedstrijd plaats hebben tusschen K.O.T. I alhier en Ons Genoe gen II uit Waalwijk. Aanvang 6 uur. Op het consultatiebureau voor zuigelingen alhier werden op 12-October ter onderzoek aangeboden 18 zuigelingen en wel 12 uit Heusden, 3 uit Genderen en uit Herpt, Heesbeen en Oudheus- den elk 1. De landbouwer G. Koolhaas al hier rooide een suikerbiet, die het bui tengewoon hooge gewicht van ruim 21 pond had. - Zaterdag had alhier een doode- lij'k ongeluk plaats, dat aan het eenige drie jaar oude kind van de familie H. v. d. Leur, het leven kostte. Het kind kwam onder een kar, beladen met wor telen terecht. De voerman, die alles in het werk stelde dit ongeluk te voor komen slaagde hierin niet. Het meisje werd naar het ziekenhuis in Den Bosch Overgebracht, waar het is overleden. "lOnze oud dorpsgenoot de heer G. Versteeg Mzn. slaagde dezer dagen voor het examen Candidaat Hoofdassi stent bij de Belastingen. Naar we vernemen heeft de heer G. Verwijs na een diensttijd van bijna 30 jaar ontslag gevraagd als dood graver. In deze gemeente doet zich we der de gevreesde ziekte mond- en klauw zeer onder het vee voor. De distributiedienst zal alhier zitting houden eiken Maandag van 14 uur voor detaillisten, eik-en Woensdag- van 14 uur bonkaarten en losse- bon nen voor zieken en eiken Vrijdag voor uitgave van formulieren. Als een groote bijzonélerlijeid kunnen we vermelden, dat door O. v. Andel alhier voor de tweede maal prui men van den zelfden boom werden ge plukt, welke goed van stuk en smaak waren. Aan het bestuur van de Chr. school alhier, is vrijstelling verleend tot het oprichten van een aparte schoql voor het 7e en 8e leerjaar. Het onder- \vijs zal aan de school zelf mogen worden gegeven. *- Vorige week had in de Bocht bij café N. de Graaf, een aanrijding plaats tusschen twee vrachtauto's. Een inzittende -dame uit Dussen werd hierdoor zoodanig gewond dat zij per auto naar haar woning moest wórden vervoerd. Dr. Schripsema verleende ge neeskundige hulp. De mat-erieele schade aan beide wagens, is groot. Op de j.l. Vrijdag alhier ge houden Najaars Taxatie-paardenmarkt werden 81 stuks aangevoerd. De fruitoogst van de latere soorten raakt in deze streek ten einde. Over het geheel valt niet te klagen over de opbrengst, terwijl de prijzen die van het vorig jaar belangrijk overtref fen. De aardappeloogst is in deze streek zoo goed als geëindigd, de op brengst en kwaliteit zijn beiden uitste kend. De bietenoogst is in vollen gang. Met al wat werken kan is men bezig dit product te rooien en te vervoeren. Dezer dagen kon men nog een 85-ja- rige man bezig zien om een aangeno men stuk land van 2 bunder met bie ten te rooien. De in de Ned, Herv. Klerk alhier gehouden collecte ten bate van de Inwendige Zending heeft ruim f 107 opgebracht. Op 21 Oct. a.s. zal de Neder- landsche Toeristenbond (A.N.W.B.) voor leden en andere belangstellenden een Bondsavónd organiseeren te Dussen in de zaal van: HoteP„De Zwaan", aan vang 7.30 uur. Het hoofddoel van dezen avond zal rijn, de bezoekers nader bekend te ma ken met het werk, dat de Bond op ver schillend toeristisch gebied verricht, doch het programma is zoo samenge steld, dat tegelijkertijd een prettige ont spanning wordt geboden. Vooral een mooie geluidsfilm zal ze ker de aandacht weten te boeien. Een kleine tentoonstelling wordt in gericht en zal een indruk geven van de uitgebreidheid der Bondsbemoeiïn- gen ten behoeve van alle takken van toerisme. Tot 20 Oct. a.s. zal ten ge meentehuize te Eethen gelegenheid rijn om de verbeurd verklaarde radio-ont vangtoestellen in te leveren, onder over legging van een formulier in drievoud ingevuld en verkrijgbaar ten postkan tore. Zaterdag ontstond bij den heer P. A. v. Dijk alhier een schoorsteen brand, die het dak reeds had aange grepen, doch door kordaat optreden van verschillende buren tot een mini- op Zaterdag 16 October. 41-42 Brood. 41-42 Beschuit. 41-42 Vleesch. 41-42 Melk en Taptemelk. 41-42 Tabak.- 41-42 Aardappelen. 41-42 Toeslag aardappelen. 41Aen41B Kindervoedsel. 41A en 41 B Boter. 44A" Boter. Bijzondere rantsoenen. 41 Versnaperingen. 667-668 Bloem, enz. 669 Gort. 670 Vermicelli. 671 Kaas. 672 Suiker. 673 Jam. mum beperkt bleef en onmiddellijk kon wofden gebluscht voor de brandweer behoefde in te grijpen. Ds. G. Koenekoop, Geref. Pre dikant alhier, ontving het beroep voor de 2e predikantsplaats der Geref. Kerk te Gouda. A.s. Donderdag 21 Oct. hoopt voor de Ger. Gem. alhier op te treden Ds. v. d. Berg van Krabbendijke. Aan vang n.m. 2.30 (Huwelijksbevestiging) en s avonds 7 uur Dankuur voor het gewas. Woensdag 6 Oct. ontstond door *met lucifers spelende kinderen brand op de boerderij van den heer G. Scherf alhier. Een hooi- en strooschelf brand de geheel af. De plaatselijke hulpploeg der brandweer, alsmede de hulpploeg uit Drongelen waren zoo spoedig ter plaatse dat rij het pand konden behou den, totdat de motorspuit uit Genderen arriveerde, die het blusschingswerk ver der overnam. De schade bedraagt on geveer f 900 en wordt niet door ver zekering gedekt. Na een vacature van bijna 20 jaren werd Zondag j.l. in de kerk aan de Zuidzijde Cai^t. Vermaas uit Rotter dam tot zijn dienstwerk ingeleid. Als bevestiger trad op, zijn oom, Ds. Ver- iqaas uit Huizen, die als tekst had ge kozen Ps. 126:5: „Die met tranen zaai en zullen met gejuich maaien". In een met bezieling uitgesproken rede zette deze zeer begaafde spreker zijn onder wérp uiteen. Aan de handoplegging werd, benevens den bevestiger, deelgenomen door den consulent Ds. de Groot uit Well en Ds. Bogaard uit Hurwenen. Des namiddags deed Ds. Vermaas rijn intrede in de kerk aan de Noordzij de. Deze had als tekst Ps. 56 vers 4: „Ten dage als ik zal vreezen, zal ik op U vertrouwen". Na de predikatie werden door hem toegesproken Zijn familieleden, rijn bevestiger, de consulent Ds. de Groot, afgevaardigden kerkeraad Fijè- noord en Studentenvereen. Utrecht, Ker keraad, Kerkvoogden, Organiste, Kos ter, Voorzanger, Burgemeester en Ge meente. Daarna werd de nieuwe 'predikant nog toegesproken door zijin vader, af gevaardigden kerkeraad Fijenoord, af gevaardigde Studentenver., Ds. Brasser uit Kerkwijk en door Ds. de Groot, welke laatste verzocht den nieuwen her der en leeraar toe te zingen de beken de zegenbede Ps. 134 vs. 3. Zqowel des morgens aan de Zuid- rijde als des namiddags aan de Noord zijde was de kerk overvol, zoodat velen nog geen zitplaats konden krijgen. Begunstigd door goed weer is de bietenoogst in vollen gang. Dagelijks .vorden er een hoeveelheid aan de laad plaats „de Nol" alhier aangebracht. De opbrengst is over het algemeen middel matig. De heer H. M. Verbeek, Gem.- Secretaris alhier, is benoemd tot bur gemeester der gemeente Schoonebeek. De heer B. Loerts, assistent blij de Dir. Bel. in deze gemeente, is ge slaagd voor het examen candidaat Hoofd-Assistent der Directe Bel., In voerrechten en Accij'nzen. De kostelooze inenting en her- inenting tegen pokken zal in deze ge meente plaats hebben ten' huize van Dr. M. A. Egberts alhier op Dinsdag 19 Oct. a.s., des namiddags om *2.30 u. Ter raadpleging van de juiste na men wordt verzocht het trouwboekje mede te brengen. *1 Voor den door de Stichting Vreemdelingenverkeer Zuidholland, de zen zomer uitgeschreven stempeltocht was ook het gemeentehuis alhier als stempelplaats aangewezen. In totaal werd aan 1295 personen aldaar een stempel op het stempelboekje verstrekt. Voor het belastingjaar 1944 zul len in deze gemeente worden geheven 190 opcenten op de Grondbelasting, on gebouwde eigendommen en 110 opcenten op de ongebouwde eigendommen. De door den heer Commissaris dezer provincie goedgekeurde Verordening tot wijziging van de verordening op den keuringsdienst van vee en vleesch in deze gemeente ligt gedurende 3 maan den op de secretarie^ voor een ieder ter inzage.' In den ouderdom van ruim 95 jaren is de oudste ingezetene dezer ge meente, de heer H. Krielaart, alhier overleden. -*1 Voor de ingezetenen dezer ge meente, die om de een of andere reden indertijd verzuimd hebben hun radio toestel in te leveren en die niet van in levering zijn vrijgesteld, zal meer speci aal op Dinsdag 19 Oct. a.s., des voor- middags van 10.30 tot 11.30 uur ten Gemeentehuize gelegenheid bestaan het toestel alsnog in te leveren. Donderdag hoopt de damver. een. „0*.D.I." ha»r damavonden weier te beginnen in het Geb. v. Chr. Belan gen des nam, 7,30 uur. Op een te Winterswijk gehouden districtsappè! van de Nationaal Socia listische Beweging der Nederlanden, sprak Mussert voor een groot aantal kameraden, De Leider inspecteert den Jeugdstorm CNF/Otto/Pax m Vorige week vierde het echt paar H. Kant-Vervoorn te Den Biesbosch haar gouden huwelijksfeest. In deze gemeente bestaat alsnog gelegenheid om radio's in te leveren op Donderdag 14 October van 25 uur nam. in het stempellokaal (ingang naast het gemeentehuis, Hoogstraat, Werken dam). Donderdag 14 Oct. heeft de Werkl.vereen. „Eendracht" haar drie- maandelij'ksche vergadering gehouden in de Sociëteit van Café Zwets. Het eerste 11-tal der v.v. Wit-Zwart speelde op eigen terrein voor le klasse B.V.B, een competitiewedstrijd tegen D.V.V.C.l. uit Dongen en won met 2-0. Het 2e elftal speelde voor de derde klasse tegen Right Oh. 1 uit Geertrui- denberg gelijk. Daar de Herptsche Boys al enkele malen als no. 2 op de ranglijst geëin digd zijn, heeft de "Bond besloten de v.v. in de eerste klas B.V.B. te plaat sen, zoodat Groot-Heusden weer een le klasser heeft. De eerste wedstrijd van de competitie werd goed ingezet. Met een 21 overwinning op Nieuw- kuik I, keerde zij Zondag huiswaarts. A.s. Zondag krijgen de Boys V.J.C. de sterkste uit de le klas op bezoek. Boys aanpakken, U behoeft er niet voor onder te doen. Er kan gewonnen wor den, dus houdt de puntjes in Herpt. De wedstrijd wordt gespeeld op het H. Boys-terrein en vangt aan om 2 uur. Steunt de Herptsche Boys. Het voor naamste is goed voetballen, maar steun kan ook niet gemist worden. Zaterdag j.l. speelde de voetbalver. „Koz. Boys' een .competitie-wedstrijd tegen Koz. Boys 2", welke eindigde met een 52 overwinning voor laatstge noemde v.v. GEVONDENop de brug naar het Eiland, een bruin glacé dameshand schoen. Terug te bekomen bij de Wed. B. Nieuwkoop, Polsestraat C 190, Aalburg. GEVONDENeen witte wank Terug te bekomen1 bij W. v. d. Steenhoven, Lange Steeg. Aalburg. GEVONDEN: een duimstok en een portemonnaie met inhoud. Terug te bekomen bij den Postcommandant der Marechaussée te Wijk. GEVONDENeen polshorloge. Terug te bekomen bij W. J. Lank- haar, E 52, Drongelen. GEVONDENeen bril, op den weg Andel-Bab.-Broek. Terug te bekomen bij den Bostcomm. der Marechaussée te Eethen. VERLORENeen paar bruine met bont gevoerde dameshandschoenen. Tegen belooning terug te bezorgen aan het bureau van dit blad. VERLORENtusschen de woning van A. J. Pouli en J. de Witt te Aimkerk, een zilveren broche. Tegen' belooning terug te bezorgen bij' A. J. Pbuli, Voorsteeg, Aimkerk. VERLORENeen zilveren kettinkje met een melksteentje. J. v. d. Stelt, Kruisstraat 152, De Werken. VERLORENeen portemonnaie met inhoud. Fr. Versluis, schip „Crijo" liggende achter aan den' Visschersdijk. VERLORENeen kindermuts, tus schen de kerk Sprang en het raadhuis Vrijhoeve. Terug te bezorgen bij C. Oerlemans, Rechtvaart 12, Kaats heuvel. VERLOREN: op den weg Waalwijk- Doeve*en-Aalburg, een blauw kinder wantje. Terug te bezorgen bii' A. A. van Bergeijlk, 't Kruis, Aalburg. VERMISTeen wit kalf, 1 jaar oud, heeft aan weerszijde van de kop zwarte plekken, oormerk CAV.A. 0255. Wordt sinds Vrijdag vermist uit een "weide op den Rijfewijkschewaard. Inlichtingen bij J. Smits Azn., Maas dijk 37, Rijswlijk (N.Br.). Daar kunt U staat op maken!

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2