j\ec FILMVOORSTELLING T Huwelij ksbemiddeling. N.v.H.'tjes Bakkersleerling stamboek stiertje Friesche Kleipoters. Nu is het tijd BOELHUIS. Paarden- en Koedekken Touwwerk, enz., enz. „FAMA" Voor aanleg Electrische Lichtinstallaties Van de Ven's Kleedinp/inkel, Waalwijk Huisnaaister. Mededeelingen Plaatselijke Distribiitiedienslen Inlevering van Radiotoestellen. Qameshandschoenen. een net Dapeisje. een flink Meisje, of een Werkster Autogeen Laschapparaten AGENTEN of DEPOT HOUDERS gevraagd Tuin- en. Bloemzaden Fa. G. Vroegindeweij, Poot- aardappelen Belastingzaken Middenstandsdiploma ALGEM. HANDELSKENNIS Administratiekantoor H. KANT - Heusden. COUWENBERG's IJZERHANDEL - - HEUSDEN Douwe Egberts is gebrand als echte koffie TECHNISCH BUREAU „ELQO" Cursus Land- en Tuinbouwdiploma aars» Predikbeurten Bekendmaking Distributie mededeelingen Binnenland Advertenliën OOK NU w. van horssen pootaardappelen Fa. K00Y FIT EXAMEN MIDDENSTAND Lezing en tentoonstelling Alles nog in goede kwaliteit. JUWEELEN, GOUD en ZILVER FA. BALTUS MEIJER L_. W. G O U D A. tien goede Dienstbode GEMEENTE HEUSDEN. worden gebruik' gemaakt, terwijl het GEMEENTEN WERKENDAM, DE WERKEN EN SLEEUWIJK. Ontvilligen kunnen huisraad verliezen. PETER - PAUL PETRUS PAULUS MARIA JOSEPHUS JOHANNA ELIZABETH CORNELIA. C. H. VERSTEGEN, GRAFMONUMENTEN Fa. N. GLAUDEMANS Zn. VERLOREN: Klein gezin zoekt woning of gedeelte van woning ZAADHANDEL, Bevragen Woensdag A. VAN VEGHEL Postelstr. 3 - 's-Bosch. c. J. verdoorn, GENDEREN, Fa S. C. DE GROOT, LANDBOUWERS! Spekkuipen en Waschtobben. Notaris DUYNE te Heusden publiek a contant verkoopen: MEUBELEN en HUISRAAD, van de klei, o.a. LUTJEBROEK L 42 Instituut „FICKINGER" Opleiding examen 1944 Cursus te HEUSDEN. over doel en werk van den Nederlandschen Toeristenbond A.N.W.B. op 21 OCTOBER a.s, aanvang 7.30 uur te D U S S E N in Hotel „De Zwaan" AMATEUR TABAKSTELERS! J. VERKERK E 98 REEUW IJK. Nog verkrijgbaar: AFD. INKOOP INTERESSANTE PRIJZEN! Cursus tand- en Tuinbouwdiploma ALGEMEENE HANDELSKENNIS Administratiekantoor H. KANT, Putterstraat 0 63, HEUSDEN. EETHEN (BIJ WAALWIJK) ftLGEMEEHE HANDELSKENNIS te Wijk en Aalburg HANDELSINSTITUUT BAGGERMAN, Zaltbommel - Tel. 146 EEN-PEJA" PRODUCT Uw oude vertrouwde Kleedingwinkel Tob niet langer met Uw oudeeiectr. WASCHMACfllNE. Laat deze tijdig repareeren of koop een nieuwe! Bossche Waschmachinehandel - Postbus 269 - 's-Bosch. PRACHTIG EIKEN DRESSOIR. vindt U in het Land van Heusden en Altena, 'door een advertentie te plaat sen in dit blad. 17 October (Wett. tijd). HEUSDEN, 1Q» en 3 u. Ds. "Vogel. nam. Jeugddienst. Geref. Kerk, 10 u. leesdienst AALBURG, 9.30 u. Ds. Trouwborst. Ger. Gem. 9.30 en 6 u. leesdienst. ALMKERK, 10. en 2.30 uur Ds. v. d. y Akker. Geref. Kerk, 10 en 2.30 u. Ds. Hakman. ANDEL, 9.30 en 2 u. Cand. J. de Bruin, Zeist. AMMERZODEN, 10 u. Ds. de Groot. BRUCHEM, 2 u. Ds. Brasser. BAB.-BROEK, 9 u. Ds. Eij'zenga. DOEVEREN, 10 u. Ds. de Tombe. DUSSEN, v.m. Ds. v. d. Broek. DRONGELEN, 2 u. Ds. v. d. Broek. Bijz. collecte v. Pred. traktement. EETHEN, 6 u. Ds. Boezer. GENDEREN, 2 u. Ds. Eijzenga. Ger. Kerk, 9.30 en 2.30 u. Candt. Bakker, Rotterdam. G1ESSEN, 's avonds Ds. Schoonenboom. 's-GR.-CAPELLE, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. Wingerden. 's-GRAVENMOER, 10 en 2.30 u. Ds. v. d. Roest. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Koenekoop. Chr. Ger. Kerk 10 en 3 u. Ds. Tolsma. HEESBEEN, 2 u. Ds. Trouwborst. HEDIKHU1ZEN, geen dienst. KERKWIJK, 9.30 u. Ds. Brasser. Voorber. H. A. LOONSCHEND1JK, 10 en 2.30 u. Ds Vroeg in de Weij. MEEUWEN, 9.30 en 6 u. Ds. Hoeufft van Velsen. Ger. Gem. 9.30 en 2.30 u. leesdienst. NEDERHEMERT (N.Z.), 9.30 u. Ds. Vermaas. N1EUWENDIJK, geen opgaaf. POEDEROIJEN, 9.30 en 0.30 u. Ds. d. Haar. Chr. Ger. Kerk, 9.30 en 6.30 u. leesdienst. Ger. Gem. 9.30 en 6.30 u. leesdienst. RIJSWIJK, v.m. Ds. Schoonenboom. SLEEUWIJK, 10 en 6.30 u. Ds. de Leeuw. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Masselink. SPRANG, 9.30 -en 6 u. Ds. Sirag. Ger. Kerk, 9.30 en 3 u. Ds. v. Lum mel. UITWIJK, 9.30 en 2.30 u. Ds. Snijders. VEEN, 9.30. en 2.30 Dr. Tjalma. Ger. Gem. 9.30 en 2 u. leesdienst. VLIJMEN,' v.m. Ds. v. d. Berg. WASPIK, 9.30 Ds. Boezer, Eethen. WELL, geen dienst. WIJK, 9.30 en 2-30 u. Ds. Harkema. WÜUDR1CHEM, 10 en 2.30 u. Ds. Ch. de Bruin. WAARDHUIZEN, 9.30 en 6.30 u. Ds. Scllcs WERKENDAM, 10 u. dhr. Tuyl van Buuren, -Candt H. Dienst, 3 u. Ds. v. Wieringen, Voorber. H. A. Ger. Kerk, 10- en 3 u. Ds. Jonker. Chr. Geref. Kerk, 10 en 3 uur, Ds. Overduin. Ger. Gem. 10 en 3 u. leesdienst. Herv. Evangel. (Nutsgeb.) 10 en 6 u. dhr. Vroeg in de ,Weij van Middel- harnis. BIESBOSCH, 10 u. dhr. K. Prüissen. De Burgemeester van Heusden, plaat selijk luchtbeschermingsleider maakt be kend, dat bij' overtredingen van de ver- duis.tejringsvoorschriften de lichttoevoer voor den duur van 14 dagen zal worden afgesneden, terwijl bovendien een mini mum boete van f 25 opgelegd zal wor den. Tevens, zullen de gloeilampen, waar-, mede de overtreding werd gepleegd in beslag genomen worden. Herhaling van verduisteringsovertre dingen zal zwaarder worden gestraft. De Burgemeester van Heusden, Plaatselijk Luchtbeschermingsleider, *A. THOMAES. Heusden, 14 Oct. 1943. GEEN NIEUWE SUIKERBON AAN GEWEZEN. Tengevolge van enkele maatregelen was in de suikerpositie van ons land .een zoodanige verbetering ingetreden, dat het Rijksbureau voor de Voedsel voorziening in Oorlogstijd eenigen tijd geleden kon aankondigen, dat het aan vankelijke voornemen, de suikerdistri butie over een periode van vier weken stop te zetten, geen doorgang behoef de te vinden. Echter zijn moeilijkheden, waarmede het vervoer te kampen heeft gekregen, oorzaak, daft één der ter verbetering- van de suikerpositie getnoffleh maat regelen tot dusver zonder effect is gebleven. Het zijn ook vervoersmpeilijkjigden die bewerken, dat de aanvoer van sui kerbieten in de inmiddels aangevangen campagne minder vlot verloopt dan voor een ongestoorde suikervoorziening in den tijd van overgang van den ouden naar den nieuwen suikeroogst noodzakelijk ge acht moet gorden. Deze omstandigheden hebben er toe geleid, dat men met de suikerbon, die op 3 Oct. voor de eerste helft van de maand was aangewezen, de geheele maand October zal moeten toekomen. Afhalen van distributiebescheiden in het algemeen. Aangezien gebleken is) dat het be staande verbod om op meer dan *10 dis tributie-stamkaarten aan één persoon bonkaarten af te geven in de praktijk voor collectieve afhaling van toeslag- kaarten voor bijzonderen arbeid en af haling van bonkaarten voor instellingen met meer dan 10 in wonenden op be zwaren stuit, kan worden goed ge vonden, dat in deze gevallen: a. 10 kaarten of minder mogen wor den afgehaald door één persoon; b. 11 tot en met 20 kaarten mogen worden afgehaald en vervoerd door ten minste twee mannelijke personen van 18 jaar of ouder. c. 21 of meer kaarten> mogen wor den afgehaald en vervoerd door ten minste drie mannelijke personen van .18 jaar of ouder. ïn deze gevallen mag echter ook niet van de diensten van een ophaaldienst vervoer van de kaarten geheel voor verantwoording van belanghebbenden blijft geschieden. Bij vermissing of diefstal kan derhalve, zelfs al mocht overmacht blijken, geen vergoeding der vermiste of gestolen bescheiden worden gegeven. Zeep voor vuilen arbeid. De bonnen hiervoor kunnen door de rechthebbenden worden afgehaald op Dinsdag 19 October 1943 tusschen 10 en 12 uur. Distributie van vaste brandstoffen. Ie. Regeling voor kamer- en pensi onbewoners seizoen 1943•'44. Voor het stookseizoen 1943-1944 kun nen vaste brandstoffen worden aan gevraagd ten behoeve van de boven genoemde categorieën door den kamer verhuurder of, pensionhouder. In tegenstelling met het vorige jaar is het seizoen thans verdeeld in twee perioden, n.l.: 1. van 1 Oct.31 Dec. 1943 en 2. van 1 Jan.30 April 1944. Afhalen formulieren van 1 Oct.—31 Oct. 1943 ten distributiekantore. Bij deze indiening, -welke door den kamerverhuurder of pensionhouder'per soonlijk moet geschieden, behooren de distributie-stamkaarten van ziijn gezins leden, inwonend dienstpersoneel en de kam^r- of pensionbewoners te worden overgelegd. 2e. Kookkolen voor hotels, restau rants en pensions. Hotels, restaurants en pensions, wel ke voor het bereiden van wa«me maal tijden uitsluitend of hoofdzakelijk op vaSte brandstoffen zijn aangewezen, kun nen een aanvraag om kookkolen indie nen. Formulieren hiervoor zijn verkrijg baar op het distributiekantoor.. Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar publicatie No. 28. Uitreiking bonkaarten 12e periode. Niet-zelfverzorgers. De WERKEN, Maandag 18 Oct., bestuurskamer Nuts- zaal, huisnos. 201einde van 8.30- 12 uur. WERKENDAM, bestuurskamer Nuts- zaal, Maandag 18 Oct. stamkaartnos. 1500 van 14 u. Dinsdag 19 Oct. nos. 5011000 van 8.3012 u. en nos. 10011500 van 14 u.Woens dag 20 Oct. nos. 15012000 van .8.30 tob 12 uur en nos. 20Gkl2500 van 1 tot 4 u.Donderdag 21 Oct. nos. 2501 tot 3000 van 8.30-12 u. en nos. 3001 tot einde van 14 uur. Schoenen. Formulieren hiervoor kun nen de stamkaarthouders van no. 2Q01 3000 afhalen op Dinsdag 19 Oct. des voorm. te Werkendam en des nam. te Sleeuwijk en inleveren^p Vrijdag 22 Oct. des voorm. te Werkendam en des nam. te Sleeuwijk. Textiel. Tot nader order kunnen geen aanvragen voor textiel worden inge diend. Een uitzondering hierop vormen aanvragen wegens huwelijk en beval ling. Petroleum. Degenen, die hun petro- leumkaart nog niet hebben afgehaald, kunnen dit nog doen volgende week op het Distributiekantoor te Werkendam. Sleeuwijk attentie! De zitting voor winkeliers op Maandag a.s. en tie zitting voor rantsoenbonnen op Dinsdag a.s. worden weer gehouden in* kantoor de Bok. De loketdienst van Dinsdagmiddag eveneens. De Höhere SS- und Poli zei führjer maakt bekend: „Aan mijn bekendmaking van 2 Oct. 1943, volgens welke aan de personen, die hun radiotoestel, voor zoover dit yalt onder den inleveringsplicht, voor 20 October 1943 inleveren, vrijheid van straf wordt toegezegd, hebben reeds duizenden gevolg gegeven. Er woKlt nogmaals nadrukkelijk op gewezen, dat tegen personen, die na •20 October 1943 nog, zonder daartoe gerechtigd te zijn, in het bezit zijn van een radiotoestel, met bijzondere streng heid zal worden opgetreden. Tegen hen kunnen volgens par. 10 van mijn verordening van 13 Mei 1943 betreffende het verbeurd verklaren van radio-ontvangtoestellen gevangenisstraf fen en boeten tot een ohbeperkten omvang worden uitgesproken. Bo vendien kunnen tegen hen maatregelen der Sicherheitspolizei bevolen worden. In het bijzonder ook verbeurdverklaring van 4iun roerend en onroerend vermo gen. Ik vestig er in het bijzonder de aan dacht op, dat ik in ieder geval .van n^t inlevering of van heimelijk wegwer ken van een toestel «Js eersten straf maatregel last zal geven tot onmiddel lijke verbeurdverklaring van het -gehee le huisraad, met itibegrip van de meu- "bels, ten gunste van slachtoffers van bombardementen." DE RIJKSPOSTSPAARBANK. Over de drie verstreken kwartalen van 1943 is bij de Rijkspostspaarbank ruim 179 millioen gulden meer ingelegd dan terugbetaald; verleden jaar was dit cijfer ruim 39 millioen. Het saldo tegoed bedroeg eind September 1943 722 millioen gulden (vorig jaar 518 millioen). NIEUWE TERREURAANVAL OP NE-. DERLANDSCHE BURGERS. 115 dooden, ruim 100 gewonden. Op Zondag 10 October hebben An- glo-Amerikaansche vliegers een vrij groot aantal brisant- en brandbommen geworpen op een woonwijk van een tfthd in het Oosten des lands. Een vrij groot aantal woonhuizen werd vernield. De verliezen der Neder- landsche burgerbevolking bedragen vol gens de tot dusver ontvangen berichten 115 dooden en ruim 100 gewonden. Verscheidene der aanvallende bommen werpers werden neergeschoten. VAREN DES NACHTS IN ZEEUWSCHE WATEREN VRIJ. De Dienststeile van den Wehrmacht- befehlshaber in den Niederlanden maakt bekend Met ingang van Maandag 11 Oct. is het varen des nachts in de Zeeuw- scfte wateren tot nader ofder veroor loofd. „DAG VAN DEN POSTZEGEL". De bijzondere postzegel voor den „Dag van den Postzegel,, die sinds vo rige week Zaterdag verkrijgbaar is ge steld, draagt de uitbeelding van een tweewielige postkar uit de 19e eeuw. Deze karren werden gebruikt voor het vervoer der brievenmalen van de eene plaats naar de andere. Reeds voor dien tijd werden op sommige postritten kar-, ren gebruikt, maar eerst in 1818 stelden de Posterijen een algemeen geldend model vast. Later zijn ook vierwielige rijtuigen ingevoerd, maar daarnaast heeft de kar zich gehandhaafd als het lichtste en bruikbaarste vervoermiddel totdat de paardentractie werd afgeschaft, wat van 1915 af geleidelijk aan op alle postritten is geschied. Het vervoer der brievenmalen werd door de Posterijen aanbesteed bij par ticuliere stalhouders, die verplicht wa ren karren van het y oor geschreven mo del te gebruiken en hun voerlieden, postiljons genaamd van uniformkleeding te voorzien. De ontwerper van den nieuwen ze gel, de heer J. H. Strubo, heeft een model uit het Postmuseum tot voorbeeld genomen, dat volgens de bestekteeke- ningen zuiver op schaal is gebouvvd. GROENTEN BUITEN DE VEILING OM VERHANDELD. Controleurs van den C.C.D. hielden reeds eenigen tijd een tweetal tuinders in het Oosten des lands in het oog, daar zij deze ernstig verdachten van frauduleuzen handel in groenten. Op zekeren dag namen de controleucs waar dat de twee tuinders een goederenwa gen van de stoomtram met groenten belaadden. Nadat de tram vertrokken was, gingen de controleurs- op het goe derenbureau na, waarheen de groenten bevracht waren, waarna zij zich per auto naar die plaats begaven. Zij kwa men juist op tijd om te kunnen vast stellen, dat 4e groenten, zonder over de veiling te zijn verhandeld, door twee handelaren werden gelost. De ge heele lading groenten van 1500 kg werd daarom in beslag genomen en tegen de betrokkenen werd procésverbaal op gemaakt. Met groote vreugde en dank baarheid geven wij kennis van de geboorte van onzen Zoon en Broertje die bij het H. Doopsel de namen ontving C. M. Vreeswijk W. A. J. Vreeswijk- Smulders Bob Heusden, 10 October 1943 Hoogstraat O 119 De Heer en Mevrouw Roosend a al ten Bokkel Huinink geven* met groote blijdschap kennis van de geboorte van hun Dochter Amsterdam, 9 October 1943. Nasaaukade 170. Diakonessen-Inrichting Overtoom 283. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed zacht en kalm onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Over grootmoeder, Mevrouw Weduwe van den Heer P. L. Honcoop, Oud-burgemeester van Heusden, in den ouderdom van ruim 86 jaren. Den Haag, A. A. J. Caspersz-Honcoop. G. P. J. Caspersz. Hattem, P. L. Honcoop. Den Haag, J. A. Lagerwey-Honcoop. Ir. J. K. Lagerwey. Klein- en Achterklein kinderen. Hattem, 9 October 1943. Apéldoornscheiveg C 314. Liever geen bezoek. De teraardebestelling heeft plaats gehad Donderdag 14 October j.L, te J2.3CLuur op de Ned. Herv. begraaf plaats te Heusden (N.-Br.) van de te 's-Hertogenbosch, tel. 4526, blijven ook in dezen tijd een waar borg van degelijkheid. een paar bruine met bont ge voerde Tegen belooning terug te be zorgen a. h. Bureau v. d. Blad GEVRAAGDeen flinke Bakkersleerling, ook genegen klanten te be dienen, bij A. VERHOEVEN te Herpt. TE KOOP: een zwart-bont goedgekeurd van bijna één jaar, bij A. C. VAN BREUGEL, C 57a, Almkerk, in Heusden of omstreken. Brieven No. 88 a. h. Bureau van dit Blad. GEVRAAGD, per 1 Nov. a.s., ANT. VAN DER POL Kerkstraat 74 b, Wijk. GEVRAAGD zelfstandig kunnende werken, voor d. of d. en n., voor enkele dagen per week. Mevr. VAN WEERT, Rijks straatweg 35, Sleeuwijk. Nog uit voorraad te léveren L W VAN ANDEL Andel (N.-Br.) Tel. 18. in diverse gemeenten voor het verkoopen van onze prima Wij geven een flinke provisie, wat een rui me bijverdienste op levert. Vraagt ons inlichtingen. Boekhorststraat 22, DEN HAAG. Solide uittrektafels ronde poo- ten f 30. Zeer solide mooie eiken uittrektafels, vierkante pooten f 75. Soeptrienen f 2. Serviesschalen f 2. Ijzer kin derledikanten f 8,50. Bedsprei f 25. Divankleed f 35. Water ketels f 2. Eiken dressoir met ingebouwde theevitrine f 189. 2 Fauteuils f 30 per stuk. Stoelen f 10 per stuk. Stofzui ger f 75. Waschstellen f 14.50. Ledikanten f 10. Met spiraal f 40. Wasch tafel marmerblad f 25. Tafel f 25. Nachtkastjes mar merblad f 10. Veeren bed f 85. levert Kerkstraat 128a, Telef. f^o. 6 U weer van de beste Selectiebedrijven, goedgekeurd in klasse A, leve ring herfst 1943 of voorjaar 1944, naar verkiezing. OCTOBER-AAN BIEDING van de Nederlandse Boekenclub Wilt U dii bericht doorgeven aan de leden die U kent? Vriendelijk dankt 1. IVOOR Een krachtige, spannende roman over avonturiers en wetenschap pelijke onderzoekers in het hoge noorden. 243 blz., gebonden f 2,90. Clubprijs voor October f 2,25. Bestelnummer 5041. 2. LEEF ENTHOUSIAST Geestdrift Is de drijvende kracht bij alles wat de mens onder neemt, Hoe U Uw enthousiasme wakker kunt maken en het kunt vergroten, leert U dit stimuleren de boekje. 1 1 7 bladzijden, ge bonden 2,75. Clubprijs voor October! 1,95. Besteln. 1101. De Nederlandse Boekenclub kan voor- lopig geen nieuwe leden aannemen. Laat Uw naam en adres echter op de voorrangslijst plaatsen. ?s-g-RAVENH - Anna Peulowna- ftraat 76 - Telefoon 33.40.24 (3 lijnen) Nog leverbaarAlpha AA, A, BBevelander A, AB Gele en Roode Eerstelingen A, B; Bintje A, B: Voran A, AB, B Blauwe en Gele Eigen heimer A en AB en BFu rore AA, A, B Komeet B Koopmans Blauwe A, Nederl. A, B, CSouvenir AA en B. Telefoon 281 Minnertsga. om uw zakken te laten repa- reeren. Zeer slechte zakken worden niet aangenomen. Eiken dag te bezorgen bij te AALST, t.o. 't Veerhuis. Tevens nog verkrijgbaar: zal op DONDERDAG 21 OCT. 1943, 10 uur v.m., te Genderen, B 130, voor den WelEerw. Heer Ds. J. J. Kuyper, o. a. bestaande uitkasten, stoelen, armstoelen, ledikanten met toebehooren, nachtkastjes, kinderledikant, waschtafels, waschstellen, spiegels, kachel, fornuis, lampen, schemerlamp, boekenrek, klok, ganglantaarn, vloerbedekking, wandversie ring, emmers, teilen, ketels, dienbak, pannen, aardewerk, keukengerief, petroleumstel, gieter, snoeimes, schop, schof fel, hark, bamboestokken, kip pengaas, grasmaaimachine, ko nijnenhok, turfmolm, en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden. Bezichtiging 1 uur vóór den verkoop. Wij kunnen lev&en: Donkerroode Eersteling gek. met A Gele Eersteling gek, met A Gele Eigenheimers gek. met A en B. Blauwe Eigenheimers gek. met A en B. Bevelander gek. met AA, A en B. Bintje gek. met A en B. Tegen vastgestelde regeerings- prijs. Teelt en Handel in Zaden, Pootaardappelen en Bloembollen. Telef. 1141 en 1079. Juist door onze privé lessen bereiken wij zulke schitterende resul aten. Op iedere voor opleiding stellen wij ons in en we werken geheel in de geest van ieders bedrijf. Breda Mondeling en schriftelijk onderricht. P. DE HOOG, Belastingconsulent N.I.v.B., Visschersd. 68 - Gorkum Telefoon 2978 Men gelieve zich op te geven vóór 23 OCTOBER e.k. bij: Of U 10 of; 100 brochures koopt, daar wordt Uw tabak niet beter van. Alléén bewerken met onze speciale sauzen, type Virginia, Camel, Havanna en Pruimtabakaroma en succes is verzekerd; f 6.50 per 100 gram. Rembours of storting giro 436117. JUWELIER TELEF. 2678 GORINCHEM WESTWAGENSTR. 19 KSIOS ki 186 Tot het behalen van genoemd diploma worden te HEUSDEN en NEDERHEMERT cursussen gegeven. Bij voldoende deelname kunnen ook inandere plaatsen cursussen worden georganiseerd. Men gelieve zich op te geven vóór 23 OCTOBER e.k. bij: NAAR Jonge Land- en Tuinbouwers, welke deze cursus willen volgen, gelieve zich op te geven vóór 16 October bij den Heer VAN SUIL1CHEM, H. d. S. te Wijk. B. T. B. w, FM'n tante Klaartie is een lieve vrouw, die goed doet, waar ze kan. „Mina", zei ze laatst tegen me. „Mina, ff H Oom ré ziek, en nu zou ik hem zoo graag ff n s verwennen. Weet jij een manier om |g cake te bakken zonder eierenNou, k foe" heb ik haar natuurlijk een pakje ROER-OM meegegeven. Win gebeuren ótt BAKGRAAG SPREEKT: u* heeft Eenzamen van alle leeftijden, rangen en standenAls het werkelijk Uw wensch is, een serieuze kennismaking aan te gaan, wendt U dan allen tot Nederlands grootste bemid delingskantoor Wij hebben door een weergalooze advertentie campagne in 100 verschillende dagbladen, niet alleen ge weldige relaties door geheel Nederland, doch tevens in alle deelen van Noord-Brabant spontane dankbetuigingen, zoo wel van geslaagden uit betere kringen als van dames en heeren uit den boerenstand, zijn het bewijswkn de geweldige mogelijkheden, die wij*voor allen, zonder uitzondering, hebben. Onze bemiddeling is zoowel voor R. K. als voor Prot. en voor hen zonder geloofsovertuiging. Daarnaast hebben wij een speciale afdeeling voor den boerenstand en voor tewerkgestelden in het buitenland, zoodat ons kantoor met recht een centraal punt i§ voor allen, die zich eenzaam gevoelen, een kennismaking willen aangaan en daarin (om welke reden dan ook) niet kunnen slagen. Ambtenaren, gestudeerden, werkers in de bedrijven, werkers uit den boeren stand, dames v. g. h. uit den werkenden en uit den boeren stand, wij roepen U allen op Wendt U allen tot Nederlands grootste bemiddelingskantoor voor alle leeftijden. Hoe meer relaties wij hebben, hoe meer succesvolle verbindingen wij tot stand kunnen brengen. Inlichtingen verstrekken wij mondeling of schriftelijk (in blanco enveloppe). Wij verzekeren strengste geheimhouding. Nederlands grootste bemiddelingskantoor .HOLLAND", Admiralengracht 219, Amsterdam, West. Geopend van 2 tot 5 uur en van 6 tot 9 uur, ook Zaterdags. Op Zondag van 2 tot 6 uur. (Knipt onze advertentie uit!) (vroeger Klumperswinkel) Prijs per adv. van 24 m.M., enkele kolom, 1 x pl. f 0,70, 2 x pf. f 1,32, 3 x pl. f 1,76. - Voor werkzoekenden en aangeboden betrekkingen1 x pl. f 0,61, 2 x pl. f 1,12, 3 x pl. f 1,53. - (Alles bij vooruitbetaling). TE KOOP: G R E S- inmaakpotjes, onverwoestbaar, vanaf f6,- p. stuk, bij T. TANKENS, Metselaar, Andel. Aangeb.: zeer mooi zeilbootje m. stalen kieben roer. Pr. zeil en fokplm.8M?m. cocosmat over geh. lengte, dekzeil en peddel, f 600. L. W. van Andel - Andel. TE KOOP: Prijs f 225.-. Je bevr. bij W. van Wijnen, Molendijk A 78 a, Wijk (N.-Br.) Gevraagd: een 1 dag per week. Mevr. van Weert, Rijksstraatweg 35 - S1 e e u w ij k.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 3