OP REIS?? itiewerk Kuiperij N DAMESKAPSALON Complete Woninginrichting TASSCUEU dïe stuk zijn moet U b*j: Vö,D brengen.» VJ)^& §ucto Papieroogstgaren Vezeioogstgaren Dl. SCHILLING HET BRIL- Te huur en te kcrop Het Woningbureau van G. DE BRUIN KLEIN- CASINO Te koop gevraagd Depots SPORTZAAK P. DE JONGH Vulcaniseer- en Coverbedrijf „Vulcania" AUTOBANDEN- GERARD KUIJPERS K.E.M.I. N.V. Bekendmaking KOFFERS W. P. (VI. B. M. VAN DER ZALM J. A. MONSTER BREDA (Ginneken). Ververij en Chemisch Reiniging „PERFECTA" Cover- en Vulcaniseerhedrijf „BRABANTIA" S. D. Lankhuyzen Go's Bank n.v. Burgerlijke Stand Marktberichten SPHINX SERVICE STATION r GROEN's Naaimachinehandel Firma Jac. van Spaandonk „JASPADO" GORINCHEM Voor grondige en afdoende J. HULS-van den BROECK WONINGINRICHTING Firma Charles Schreuder Zn. De grootste Puntenwaarde MAKELAARDIJ KLERKX RA VENS WA A Y'S KOFFIE ^SURROGAAT m cent per 250 gram Telef. No. 15, Raamsdonksveer Agentschap van de Amsterdamsche Bank N. V. Amsterdam. Verstrekt HANDELSCREDIETEN tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent Rek.-Cour. met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenl. Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. KOOPT en VERKOOPT vreemd Bankpapier. Verzilvert Cou pons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt GELDEN DEPOSITO, rente vergoeding volgens overeenkomst. VERHUURT SAFE LOKETTEN. (Prijzep naar grootte der kastjes.) Nadere inlichtingen verstrekt de Directie. ST Hl I- M. VOS J. VAN 1EPEREN JUR ONS UW vN DEN KAART ij zorgen voor vlot 's-GRAVENMOEIÏ. SPRWG-CAPELLE. ,k wordt vooi WEST BRABANTSCHE POOTAARDAPPELEN ZAAIZADEN Zevenbergen oopig niet meer aangenomen. ISTRAAT WIJK EN AALBURG, TETERINGSCHEDIJK 210 BREDA TELEFOON 4567 ZATERDAGS 10-4 Laan van Mecklenburg 16 De van Ouds bekende American Stoppage overgeplaatst Enschotschestraat 170, zijnde panden geeft U op aan STATIONSWEG 31, TEL. 5517 ?s-HERTOGENBOSCH waar zij GRATIS worden ingeschreven. HUURADMINISTRATIE. ALLE ASSURANTIËN. 3 ORKESTEN ANNY COSTER JAN MERKEL8ACH r r r r r r r v r r v r v r r r r r f. SUURS-KERSTEN Koningsweg 127 DEN BOSCH Tel. 4708 PERMANENTEN HAARVERVEN ONDULEEREN WATERGOLVEN ROTTERDAM Piusplein 69 HEERENKLEEDING Stoomen Verven TILBURG DAMESKLEEDING Stoomen Verven BOODSCHAPTASSCHEN AKTENTASSCHEN PORTEMONNAIES GEZELSCHAPSSPELEN WIJdoen onze reparaties GARANDEEREN Wat in dezen tijd zeer zeker is te waardeeren erkend door r. b. r. onder No. 9361. reparatie van Uw Electromotoren en andere Eledrische apparaten Electro-Techn. Reparatie- en Handelsbedrijf Ginneken weg 60 Telef. 5250 Breda wanl: „PERFECTA", Markt 28, DEN BOSCH. Vughterdijk 5 DEN BOSCH Telef. 3262 Moderne reparatie-inrichting. Speciaal adres voor RIJWIELBANDEN-reparatie. Wie het laatst stookt stookt het best! zegt Haal meer warjnte uit- minder kolen M. VAN DER WERFF BEDDEN - MATRASSEN - MEUBELEN Vakkundige reparatie van alle gestoffeerde Meubelen HEUSDEN TELEF. 49. geeft het MAATWERK van „HUIS VAN FIJNE MAATKLEEDING" Kerkstraat 46 Telefoon 4478 Den Boscli. W A A L W IJ K GROOTESTRAAT 183 GROOTESTRAAT 241 WAALWIJK. Smaakt als echte koffie. Een bijzonder geurige samenstelling en toch ook maar Vraagt Uw winkelier! N.V. v.h. M. Ravenswaay Zn. Gorinchem. De Burgemeester van Heusden, gelet op de bekendmaking der Höhere SS-und Polizeiführer van 2 October 1943, m a a k t bekend: dat rij, die uit wanbegrip, onachtzaam heid of om andere redenen het in hun bezit zijnde radio-toestel niet binnen den gestelden termijn hebben ingele verd en thans daarvan schriftelijk op gave hebben gedaan aan het Hoofdbe stuur der P.T.T. te Arnhem, Rochus- straat 13, het radio-ontvangtoestel kun- nep inleveren ten Gemeentehuize op 20 October 1943 van 10 tot 11 uur. De Burgemeester voornoemd, A. THOMAES. Heusden, 11 Oct. 1943. De Burgemeester van Heusden noo- digt de collectanten van W.H:N. vrien delijk uit om de bescheiden voor de lijstencollecte, die- plaats vindt tusschen 16 en 20 Oct. a.s., in ontvangst te willen komen nemen op de burgemees terskamer, Zaterdag tusschen 8.30 en 10.30 uur. Een verdere opwekking tot geven is nauwelijks noodig, daar iedereen over tuigd is van het prachtige sociale werk voor onze behoeftige volksgenooten. Zooals uit de laatste collecte door het geheele land blijkt, geeft iedereen gaar ne en spontaan. Welaan dan royaal in de beurs getast in de komende jveek. De Burgemeester van Heusden, A. THOMAES. Heusden, l^Oct. 1943. NIEUWE POSTZEGEL VAN* 2 CENT In de serie nieuwe postzegels, die ge leidelijk verschijnt, zal op 16 October verkrijgbaar wórden- gesteld de zegel van 2 cent, waarop bet zwanensymbool is afgebeeld in donkerblauwe kleur, naar een geschilderd ontwerp van Pyke Koch. De twee van elkander afgewende zwanen vindt imen tot op; den huldigen dag veel in Friesland, als bekroning van gevels van boerderijen en schurenin Holland vindt men ze wel op de achterschemels van wagens. Over den oorprong van dit gebruik bestaan uiteenloo pende mee ningen. In de mythologie wordt de Zwaan beschouwd als de winter-zonne- wendevogel. In het volksgeloof van vroe ger eeuwen was de Zwaan wat later de ooievaar werd, de brenger van de pasgeborenen, d.i. de brenger van leven en licht. Een niet-mythologische verklaring is, dat eens slechts eigengeërfde boeren het recht hadden zwanen te houden en als teeken hunner waardigheid hun dak met het uitgezaagde zwanenprofiel versierden. Later, toen het houden van zwanen aan ieder was toegestaan, zou deze versiering algemeen geworden zijn. Mijne Heeren, Engeland» credit" posten kunnen wij ons al besparen", frita Bock/Orbls/Holland/Pax m P 1794^1 Verantwoordelijk voor den ge- heelen inhoud J. H. Roza te Heusden; Uitgever en DrukkerFa. L. J. Veerman, Botermarkt te Heusden. KI448. WEIGERING VAN ZIEKENGELD. De Centrale Persdienst van het NAF. meldt v Met betrekking tot de toepassing van art. 53, lid I onder a der Ziektewet (weigering ziekengeld ingeval ziekte bestond bij den aanvang der verzeke ring) zijn door de Federatie van Be- drijfsvereenigingen en de Vereeniging van Raden van Arbeid nieuwe richtlij nen vastgesteld, welke een meer sociale en .voor den verzekerde gunstiger toe passing van dit artikel inhouden. Weigering van ziekengeld op grond van art. 53, lid I onder a zal alleen plaats mogen vinden: a. wanneer- de arbeider te kwader trouw werk heeft aanvaard met het oogmerk ziekengeld te trekken b. wanneer de arbeidsongeschiktheid zich openbaart, voordat arbeid van ee- nige beteeloenis is verricht, ook al is de arbeider te goeder trouw; -c. wanneer arbeid verricht is, doch de arbeider voor den aanvang van zijn verzekering door of vanwege den ar beidsbemiddelaar was gewezen op het gevaar van den bedongen arbeid voor zijh gezondheidstoestand, of uit anderen hoofde zoo goed als zeker wist, dat de arbeid, waartoe hij zich verbond, hem binnenkort arbeidsongeschikt zou maken, tenzij de arbeider sedert den aanvang van de verzekering zware» ar beid gedurende een tijdvak van 8 op eenvolgende kalenderdagen normalen ar beid gedurende een tijdvak van 15 op eenvolgende kalenderdagen, of lichten arbeid gedurende een tijdvak van 30 opeenvolgende kalenderdagen heeft ver richt. 41/ VSaBlMi en weefsels onzichtbaar. Voor Heusden en Omgeving Depothouder GenderschendijkB 11 Genderen Bestel dan nog tijdig Uw bij Speelgoedmakerij Kruisstraat 9, - 's-BOSCH w Ic/ur ft/a aa# a/ee/7 a/oor h PED/CM£ M.J.v.d.SCHOOR GEDIPL.VOETKUNDIGE EN PEDICURE KERKSTR.56 .TEl.4573,'SBOSCH Tenslotte "zal vanwege de uitvoeren de organen voeling worden gehouden met de Gewestelijke Arbeidsbureaux om te bevorderen, dat arbeiders, die onge schikt voor het hun opgedragen werk zijn bevonden, passend werk wordt op gedragen. Met het volgen van deze nieuwe richtlijnen zal worden vermeden dat voortaan een tijdens het werk ziek ge worden arbeider zijn aanspraken op zie kengeld ziet afgewezen met de mede- deeling, dat hij ongeschikt tot werken was, hoewel hij toch metterdaad had getoond te kunnen wérken. Voor de werkers in de werkverrui ming zal de nieuwe regeling zoodanig worden toegepast, dat zij geen nadeel ondervinden, en ook in deze gevallen de uitvoerende organen anderzijds ge vrijwaard blijven tegen het doen van onverschuldigde uitkeeringen. j UITKEERING ZIEKENGELD. Van de ziekengeldverzèkering werd in den laatsten tijd in toenemende mate misbruik gemaakt, zoodat het' noodza kelijk werd om diegenen, die eens een paar dagen thuis willen blijven, omdat het werk hun niet aanstaat, te laten ge voelen, dat zulk een spijbelen zich wreekt in een belangrijke vermindering van inkomsten. Daartoe is in de ziekte wet een wijziging aangebracht. De tot dusver geldende voorschriften konden aan de verzekerde arbeiders bij ziekte gedurende 26 weken een ziekengeld van 80 procent van het dagloon toe, waarhij geen* onderscheid werd ge maakt tusschen ziekten van kortenen - of langeren duur. Onlangs is echter eert bepaling ingevoerd, op grond waarvan na het verstrijken van drie verplichte wachtdagen, gedurende de eerst zes dagen, waarover uitkeering wordt ver strekt, een ziekengeld van 50 procent van het loon wordt gegeven. Daarna heeft de normale uitkeering van 80 procent van het loon plaats. Indien evenwel de ongeschiktheid tot werken langer duurt dan vier. weken, verkrijgt de verzekerde achteraf, nog een uitkeering, waarbij hem het gedu rende de eerste zes dagen minder be taalde wordt vergoed. De bedoeling van dezen maatregel is om het in den laat sten tijd opgekomen verschijnsel van te lichtvaardige ziekmeldingen te be teugelen, zonder dat daarbij de werke lijk ernstige patiënten, met een ziekte van langeren duur worden getroffen. Deze immers krijgen later het aanvan kelijk minder ontvangene uitbetaald. Na drukkelijk zij er op gewezen, dat de .getroffen maatregel, die slechts noodge werd genomen, een tijdelijk karakter draagt. Het ligt in de bedoeling hem ongedaan te maken, zoodra het ver schijnsel, waartegen hij zich keert, een einde neemt. Geboren: Elize, z. van T. de Haas en C. H. Melsen; Cornelis, z. van-P. J. Kcfèkoek en M. J. Kort. Overleden: M. v. Eersel, echtgenoot van G. v. Gooi', 64 j. Over de maanden Aug. en September. Geboren: Pieternella J., d. van M. Bogers en H. v. Dongen; Adrianus, z. van P. Groeneveld en A. RosAdria nus J„ z. van A. v. Baardwijk en H. Koenen; Maria, d. van J. Geluk en A. J. Blom; Albertus H., J., z. van H. J. Versteeg en M. VeenendaalJacoba G., d. van J. Maijers en M. v. d. Schans; Maria C., d. van M. J. Wage- makers en A. Koks; Antonia, d. van J. A. Verduijn; Hendrika S., d. van G. Kluijtenaar en H. Pols; Johannes A., z. van J. de Rooij en C. Wagemakers; Ma- rinus, z. van H. L. Stein en A. van Peer; Catharina A., d. van L. A. Spie- rings en M. P. HeurterJohanna C. A., d. van A. Kruis en J. C. Ros; Pie ternella, d. van A. Braspenning en C. v. Eersel; Johannes K., z. van H. A. Quirijns en G. J. Zwart. Getrouwd: J. v. Heijst 32 j. en D. Timmermans 30 jA. v. d. Werken 29 j. en C. M. v. Drongelen 28 j C. Sintemaartensdijk 32 j. en J. H. Klaasse 29 j.; H. J. Brouwers 36 j. en P. W. Broeks 35 j.J. C. Koek koek 32 j. en J. H. Timmermans 30 j. M. de Bie 32 j. en M. J. v. Zeist 27 j.; J. W. Maris 26 j. en E. C. Kerst 23 j.; A. J. T. M. v. Driessen 26 j. en M. A. v. Balkom 24 j. Overleden: J. Klootwijk 70 j. echtg. van H. Chabot; M. Groeneveld 2 j. z. van J. Groeneveld en A. Storchart; J. C. Vos, 67 j. echtg. van A. Spuiji- broek; M. v. Eek, 42 j. echtg. van A. Paans; H. J. C. Rosenbrand 5 j. d. van A. Rosenbrand en C. J. M. de Groot; G*. Hoefnagel 72 j. echtg. van A'. Smits; J. v. Tilborgh 77 j. wedrf. van C. P. Verhagen. i ROTTERDAM, 12 October. HeÜen werden ter veemarkt aange voerd 1555 dieren, waaronder 61 paar den, 1 veulen, 106 schapen, 667 runde ren, 107 nuchtere kalveren, 147 gras kalveren, 453 biggen en 13 bokken en geiten. .Prijzen per stuk: melkkoeien t 1850, f 1650, f 1500^ kalf koeien f 1800, f 1650, f 1500; varekoeien f1150, f 1000, f900, vaarzen f 1000, 'f900, f650; pinken f 850, f 750, f 600. De aanvoer van melk- en kalfkoeien was als vorige week met willigen han del en hoogere prijzen. Varekceien aan voer tamelijk met redelijken handel en stijgende prijzen. Vaarzen en pinken aan voer iets kleiner met vlotten handel en omhooggaande prijzen. 's-BOSCH, 13 October. Op de markt van heden waren aan gevoerd 1389 stuks, waaronder 988 ruft- deren, 113 nuchtere kalveren en 288 schapen-lammeren. De prijzen waren als volgt per stuk: Kalfkoeien en melkvee f 1500 f2000; magere ossen en koeien f900, f 1300: jongvee f500, f900; graskalveren f 290, f 500; nuchtere kalveren f150, f180, f220; schapen f200, f 320; lammeren f 150, f 180. Rundvee groote aanvoer. Handel vlot, zeer duur, afloop veel trager. Jongvee goede aanvoer en vlotte handel, prijzen hooger. Matige aanvoer van fokscha pen, kalme handel, prijzen niet lager. Telefoon 159 Zendt mij Uw aankoopvergun ning voor bovengenoemde ar tikelen. Deze worden met spoed door mij behandeld. GORINCHEM. AAAAAAAAA LENHUIS. ^0 H. VAN DER VEN. DEN BOSCH STRAAT 30 t/o HET POSTKANTOOR is, wegens uitbreiding der zaak, van Lange Nieuwstraat 33 naar Tilburg - Tel. 8295. Gaten in Uw kleeren? Een winkelhaak in Uw jas? Mot- /yntnfi O \V7 „11« A. SCHELLEKENS KERKSTRAAT 32' - 's-HERTOGENBOSCH Dagelijks in Beneden- en Bovenzalen Zondags vanaf 2 uur doorloopend Concert. Werkdagen vanaf 4 uur. In de BenedenzaalHET ENSEMBLE met een zeer gevarieerd programma. In de Bovenzaal: EN ZIJN BAND. In de Bar als speciale attractie: HET TRIO JOHNNY M EU LENSTEEN. Zorgt t ij dig voor Uw plaats. K K k. K K Ik. K k V k Ik Ik k k INLICHTINGEN HEROVER i worden U gaarne verstrekt door den Heer J. Timmermans^ welke elkeri Maandag van 14-17 uï zitting houfflt in het Landbouwhuis te" Den Bosqn, Oranje-Nassaulaan 14. Hand- en Trapnaaimachines, Kleer makersmachines en ijzeren Traptafels. Defect geen bezwaar. Brieven met opgaaf van prijs aan Vierambachtsstraat 114 - Telefoon 39653 Colbertcostuums 2,85 5,65 Colbertjas 1,55 Pantalon 1,05 Vest 0,60 Regenjas (incl. waterpr.) 2,85 Demi-saison 2,85 Jekker 2,85 Wollen Vest Pull-over) 0,90 a 1,10 a 1,85 Heerenhoed 1,05 Gummi regenjas 2,50# Japon (wol) 1,55- 2,85 Japon (zijde) 2,05 3,60 Japon (fluweel) 2,36 4.- Mantel (wol) 2,85 4,65 Mantel (zijde) 3,10 5,- Blouse (wol) 1,— 1,80 Blouse (zijde) 1,35 2,60 Rok (wol) 1,35 2,— Regenmantel (incl. waterpr.) 2,85 4,65 Gummi mantel 2,50 Complet Jurk en Mantel 4,— 6,50 Complet Rok en Mantel 3,75 5,75 's-HertogenboschKerkstraat 83. Waalwijk: VAN HEIJST, Stationstraat 100. VAN IERSEL, Grootestraat 190. Wijk en AalburgG. J. BOUMAN. 3,10 2,05 1,10 4,65 4,65 4,50 1,55 LANGENDIJK 14 TELEFOON 2787 WAALWIJK Telefoon 27 Waaromstaan er nog zoo velen sceptisch tegenover een vulcanisatie van hun Auto-, Fiets- en Motorbanden Omdat!de meeste met hun reparatie's terecht komen bij tijdens den oorlog opgedoken vulcaniseurs, die Uw banden verknoeien, zoodat zij na enkele dagen loslaten of openklappen. Daarom!raden wij U aan, ga met Uw banden naar hen, die reeds vóór den oorlog een jaren lange ervaring hadden op dit gebied. Wijdoen dit werk reeds 15 jaren lang. En!!! zijn door onze prestatie's voor geen enkele oorlogs- vulcaniseur bang. Wij kunnen weer volop stoom- en verfgoederen aannemen, ook dames hoeden modeleeren en verven. Binnen 14 dagen Uw kleeding uit en thuis. Depot voor Heusden Manufacturenhandel WECK. Depót voor Geldermalsen F/RMA WED. G. M. HOL Herman Kuijkstraat - B 206 CHEMISCH REINKSen vbrven. stoppage reparation Uw gevoel zegt U, dat het op een killen herfst dag prettig Is de kachel aan te maken, maar uw verstand moet U zeggen, te wachten tot het wer kelijk koud is. In dezen tijd dient met verstand gestookt te worden, anders zult U het in den winter voelen!. Voorkom ook warmteverlies door deuren en ramen dicht te houden en tochtvrij te maken. wns y [imwli DEKKLEEDEN, A UTOK AFZEILEN TOUWWERK, TENTEN, STAALDRAAD VERHUREN VAN DEKKLEEDEN BREEDEHAVEN 118 TEL 2071 b.q.g. 2974 - DEN BOSCH Telefoon 131 ONROERENDE GOEDEREN HYPOTHEKEN - ASSURANTIËN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 4