voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. No6365 Vrijdag 22 October 1943 Buitenlandsch Overzicht I. Voedingsgewassen in eigen tuin Land- en Tuinbouw Officiëele Landbouwmededeelingen Dit blad verschijnt VR IJ DAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 11 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. AdvertentiSn24 m.M. f 1.32. Elke m.M. meer 51/, cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 oor ingewacht Buitenland Aardappelschillen en veebedrijf. GEEFT DE KOE SCHILLEN DAN GEEFT DE KOE MELK TEGEN HET BOLSJEWISME. Meldt U voor de Waffen-SS en de landwacht. voor de Provincie Noord-Brabant. Qss ■- r.;' - 1 - U7. V4- - - -"t. ■■HOI J 2 - Algemeen Redacteur; j. H. ROZA, Heusden Luchtslag "boven Duitschland. Een geweldige luchtslag is vorige week Donderdag boven Duitschland ge leverd, waarin de aanvallende Amerika nen groote 'verliezen hebben geleden. Sterke Amerikaansche formaties bom menwerpers vielen dien dag n.l. de stad Schweinfurth aan en veroorzaakten aan zienlijke schade in woon- en zakenwijken Düitsche eskaders jachtvliegtuigenen jachtkruisers wierpen zich op den vijand en brachten hem in een hevigen lucht slag in samenwerking met de luchtdoel artillerie een zware nederlaag toe. Van de ongeveer 250300 aanvallende boin- mewerpers werd meer dan de helft neergeschoten. Vermeed wordt dat on geveer 170 toestellen zijn neergehaald. De militaire correspondent van 'net D.N.B. zegt, dat de „vliegende vestin gen", die door den vijand onoverwinne lijk genoemd zijn, „vliegende doodkis ten" worden. Meer dan 1200 keurman- schappen heeft deze aanval den vijand gekost. Dat zijn getallen die van be lang zijn, onverschillig wat de vijand nog aan materiaal achter de hand heeft. .Want geschoold personeel, zooals dat noodig is voor de bediening van, en de strijd in deze groote viermotorige vliegtuigen, kan slechts in zeer beperkte mate snel worden aangevuld. En op snelheid komt het aan, dat de lucht oorlog bij de verbeterde afwqermethoden tegelijkertijd ook een worsteling met den tijd is geworden. Protesten bij de Portugee- sclie regeering. De Düitsche Rijksregeering heeft door .haar gezant in Lissabon bij'de Portu- geesche regeering in een formeele nota zeer scherp er tegen geprotesteerd, dat Portugal heeft toegegeven aan den En- gelschen druk tot inruiming yan mili taire steunpunten op de Azoren en zich daarmede schuldig heeft gemaakt aan een ernstige schending der neutraliteit. De Rijksregeering heeft zich voorbehou den de maatregelen te nemen, die voort vloeien uit den veranderden toestand op de Azoren. Ook de japansche r^gceririg heeft een protest ingediend. In politieke kriugen te Lissabon is men zeer ontstemd over "het feit, dat aan de Engelsch-Portugeesche overeen komst in de Anglo-Amerikaansche pers en vooral met behulp van de Anglo-Ame rfka'ansclie persbureaux een beteekenis wordt gehecht, die naar men van Portugeesche zijde zou willen verklaren, aan deze gebeurtenis in het geheel niet toekomt. De strijd in het Oosten. Uit het hoofdkwartier van den Führer 16 Oct. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het oosten heeft de vijand op de bestaande zwaartep-uji *en zijn aanvallen voortgezet. Bijzonder verbitterde gevech ten zijn nog aan den gang ten zuidoosten, van Krementsjoeg, waar de sovjets na hevige voorbereiding door de artillerie met sterke strijdkrachten tot den aan val zijn overgegaan. Ook aan'weerkanten van Kief, ten Noordoosten van Tsjer- nigof, ten zuidwesten van Smolensk en in het gebied van Welikije Loeki onder nam de vijand, door sterke formaties vliegtuigen gesteund, nieuwe doorbraak pogingen. Zij werden overal in verbit terde gevechten op korten afstand in terstond losbrekende, tegenaanvallen af geslagen. 17 Oct. (D.N.B De op 15 Oct. .gemelde ontruiming van het bruggenhoofd Zaporosje voltrok zicht volgens de plannen in het kader van de groote distancieeringdsbeweging in het Oosten. Leiding en troepen heb ben zich bij de uitvoering van'deze beweging schitterend gedragen en alle wapens, oorlogstuig, ravitailleerings- en economische goederen over de door den vijand vanuit de lucht en te land be dreigde bruggen over de Dnepr terug gevoerd. Pioniers hebben aan de ver nieling van de voor den oorlog belang rijke installaties, aan het oversteken van den rivierovergang en aan het op het juiste moment verrichtte grondige op blazen van den stuwdam en van alle bruggen een bijzonder aandeel. Aan weerszijde! van Melitopol werden gisteren krachtige bolsjewistische aan vallen afgeslagen en in een tegenaan val gevechtstroepen van den vijand ver nietigd. Hierbij maakten onze troepen 648 gevangenen en maakten 50 stukken geschut buit. Zware strijd aan den Midden- Dnjepr. Uit het hoofdkwartier van den Führer 19 Oct. Het Opperbevel van de Weer macht maakt bekend: Ten Noorden van de Zee van Azof zijn de vijandelijke aanvallen, vergele ken met de voorafgaande dagen, in hevigheid afgenomen. Zij werden op nieuw onder zware bloedige verliezen der Sovjets verijdeld. Aan den middenloop van den Dnjepr doet de vijand tusschen Dnjepropetrofsk en Krementsjoeg sinds eenige dagen groote moeite om onder concentratie van sterke strijdkrachten door ons af weer front heen te breken. Met de in een sector binnengedrongen Sovjetstrijd krachten zijn hevige gevechten aan den gang. Ten Noorden van Kief werden sterke vijandelijke aanvallen in felle gevechten die verscheiden dagen duurden, opge vangen. In een tegenaanval braken pant serwagens en pantsergrenadiers het taaie verzet van de Sovjets en sneden een vij andelijke gevechtsgroep van haar ach- terwaartsche verbindingen af. In den centralen frontsector werden de ten Noordwesten van Tsjernigof, ten Zuiden van Gomel en ten Noordwesten van Smolensk aanvallende Sovjets over al bloedig afgeslagen. Ten Zuiden van Welikije Loeki veroverden onze troepen na het afweren van vijandelijke aanval len, het op de vorige dagen verloren gegane terrein in een tegenaanval weer terug. Bewakingsstrijdkrachten van de ma rine brachten in den afgeloopen nacht voor de Nederlandsche kust een Britsche motortorpedoboot tot zinken. De strijd in Italië. 16 Oct. (D.N.B Aan het Zuid-ltaliaansche front sloe gen onze vooruitgeschoven gevechtsgroe pen in de vlakte van Campania sterke aanvallen van superieure Britsch-Ameri- kaansche strijdkrachten af. In deze ge vechten grepen snelle Düitsche gevechts vliegtuigen doeltreffend in. De bij Capua opdringende vijand werd ten noordoos ten der stad door een krachtigen tegen aanval getroffen er; onder bloedige ver liezen afgeslagen. Van het front in de zuidelijke Apennijnen en in Noord-Apulië worden geen noemenswaardige gevechts handelingen gemeld. Bij het eiland Elba brachten Düitsche transportvaartuigen 'n vijandelijke artilleriésnelboot tot zinken en sbhoten een tweede in brand. 17 Oct. (D.N.B.). In Zuid-Italië viel de vijand in den Westelijken frontsector onze van de Vol- turno teruggetrokken gevechtsvoorpos ten aan. In het gebied van Capua en Campobasso kwam het hierbij tot hevige gevechten. Vijandelijke aanvallen van af- wi§selende sterkte werden afgeslagen Tijdelijk doorgebroken Britsch-Ameri- kaansche strijdkrachten werden in een iiachte!ijken tegenaanval teruggeworpen. Van de overige frontsectoren wordt een toenemende activiteit van artillerie en stormtroepen gemeld. In het Oostelijke deel van de Middel- landsche Zee vielen gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers met goed succes efcn vijandelijk eilandsteunpunt aan. Berlijn 18 Oct. De A.N.P.-corres- a^ondent' meldt: De gevechten in Italië, die de vorige week in alle felheid waren opgelaaid zijn thans weer in hevigheid afgenomen. Het gevechtsgebied wordt hier in twee deelen gescheiden door de Apennijnen, die een belangrijk obstakel vormen voor de gecombineerde operaties. Het vijfde Amerikaansche leger, dat aan de West kust opereert, Is, zoodoende gescheiden van het achtste Britsche leger aan de Oostkust, dat bij zijn opmarsch njaar het Westen de moeilijk te passeeren ber gen op zijn weg vindt. De hevigste gevechten der laatste dagen hebben zich aan de Westkust afgespeeld. Hier heeft het vijfde leger thans den Noordelijken oever van de Volturno bereikt, welke rivier thans in het Zuiden en Oosten de grens van het gevechtsterrein vormt. Als gevolg van den door het terrein begunstigden Duit- schen tegenstand, zijn de Amerikaansche troepen er slechts bij Capua in geslaagd, het Düitsche front in te drukken en de Volturno over te steken. Thans, zoo verklaart' men te Berlijn, is een hergroepeering der Anglo-Ame- rikaansche strijdkrachten noodig, als ge volg waarvan een pauze in den strijd is ingetreden. De operaties worden ten zeerste bemoeilijkt door de regens, die het terrein yolkomen doorweekt hebben. 19 October (D.N.B.). 'Aan het Zuid-Italiaansche front kwam het alleen in de bergen^ van de Zuide lijke Apennijnen tot levendige plaatselijke gevechtsactiviteit. In het gebied van Campobasso' wierp een eigen aanval Britsch-Amerikaansche strijdkrachten uit een taai verdedigde plaatj. Tegenaanval len van den vijand bleven vruchteloos. Hannover en Londen aangevallen. Britsche luchtstrijdkrachten drongen Maandagnacht Noord- en West-Duitsch- land binnen. Terwijl enkele vijandelijke vliegtuigen bommen lieten vallen op eenige plaatsen, viel de kern der Brit sche bommenwerpers Hannover aan. Door dezen terreuraanval ontstond er in het stadsgebied opnieuw aanzien lijke schade. De bevolking leed verlie zen. LuchtverdedigingsTrijdkrachten ver nietigden volgens onvolledige berich ten 15 vijandelijke bommenwerpers. 5 vliegtuigen werden boven de bezette Westelijke gebieden neergeschoten. In den nacht van 18 op 19 October wielen Düitsche vliegtuigen doelen in het gebied van Londen aan. De conferentie der 'Driemo- gendheden. Naar uit een bericht van Radio-Mos kou blijkt, zijn de voornaamste vertegen woordigers der driemogendhedenconfe- rentie van Groot-Brittannië en de Ver. Staten, Eden en Huil, alsmede de nieu we Amerikaansche ambassadeur te Mos kou, Harriman, Maandag aldaar aange komen. 's Avonds voerden Huil en Eden reeds een bespreking met den commissaris van Buitenlandsche Zaken der Sovjet-Unie, Molotof en Dinsdag is de conferentie begonnen. 11 li In Berlijnsche politieke kringen slaat men met gelatenheid het verloop gade driemogendhedenconferentie te Moskou. Men constateert, dat deze conferentie in zeker opzicht de voortzetting beteekent van den uitverkoop van Europa, wanneer alles zou gaan volgens den wil van de deelnemers aan deze conferentie. In dit verband ziet men met belangstelling, hoe de Engelschen en Amerikanen zich steeds verder distancieeren van de begin selen der Atlantische Charta en hoe zif de vroegere beloften van garaties en bondgenootschappen verloochenen. De inleiding tot de conferentie, zoo verklaart men te Berlijn, heeft de „Roo- de Ster" geschreven die, evenals reeds de „Prawda" en „Iswestija", nog eens tnet alle duidelijkheid den eisch «itelt der oprichting van het tweede front. Het orgaan wordt daarbij uitstekend geholpen door de Britsche communisten, die dezen eisch nadrukkelijk bij de Brit sche regeering probeeren door te zetten, waarbij zij erop wijzen, dat de Britsche regeerinp in het andere geval het ver trouwen van het volk nog meer zal ver liezen. Nederlandsche Vrijwilligers bij de Düitsche Oorlogsmarine. Tijdens den vrijen tijd In het kamp. De mannen op de kamer der 4de groep van de 2de afdeeling behoeven voor een bezoek aan den kapper niet ver te gaan, 'want een van hen hanteert de schaar op vakkundige wijze Andres/Stapf/Pax m BIJEENKOMST VAN DEN ZWEED- SCHEN RIJKSDAG. Stockholm, 18 Oct. (D.N.B.). Minister-president Hansson heeft in de Tweede en minister van buitenland sche Zaken Guenther in de Eerste Kamer van den Rijksdag een verklaring over de buitenlandsche politiek afgelegd. In den Rijksdag werd een aantal re- geeringsvoorstelfen ingediend. Zoo heeft o.a. de minister van justi tie een wetsontwerp ingediend over de Zweedsche politie in geval van oorlog. De minister van oorlog Broeld verlangde machtiging voor de regeering voor den bouw van een zoogenaamden grooteren kanonneer-torpedojager. In het kader van een aanvullende begrooting werd voor de bijzondere aanschaffing van mu nitie een bedrag van 52.5 millioen kro nen verlangd. Voorts diende de regée- ring bij den Rijksdag het voorstel in om een budget voor paraatheid voor het loopende financieele jaar aan te nemen. CONFERENTIE IN HET HOOFD KWARTIER. Hoofdkwartier van den Führer, 19 Oct. (D.N.B.). Ten besluite van een door den chef van het Opperbevel der Weermacht ge organiseerde bijeenkomst, waarop door vooraanstaande personen van Staat en partij referaten over wereldbeschouvving en binnenlandsche politiek werden geT houden, heeft de Führer de deelnemers ontvangen en tot hen gesproken over den politieken en militairen toestand. Aan de bijeenkomst werd deelgenomen door de bevelhebbers der weerdistric- ten, de opperbevelhebbers van de op percommando's der marine en de com- inandeerende admiraals, alsmede door de commandeerende generaals der Luftgau- kommando's met hun chef-artsen en chef intendanten, voorts door een aantal hoo- ge officieren en ambtenaren der opper commando's. IN OCTOBER 441 VIJANDELIJKE BOMMENWERPERS VERLOREN. Berlijn, 16 Oct. (D.N.B Naar officieel van Düitsche zijde is geconstatteerd, hebben de Britsche en de Amerikaansche luchtmacht sinds den len October alleen bij vluchten naar het Düitsche Rijksgebied 441 bommenwer pers verloren. Daarmede zijn de ver liezen aan bommenwerpers van de vij andelijke 1 uchtmacht in de maand Sep tember, die in totaal, 257 viermotorige vliegtuigen bedroegen, reeds in de eerste 14 dagen van October met rond 80 pro cent overschreden. Het grootste, verlies bij de aanvaljen van October leden de Amerikanen, die 316 viermotorige bom menwerpers boven Duitschland kwijt raakten. VAN HUN POST ONTHEVEN. Milaan, 16 Oct. (D.N.B.). Wegens deelneming aan het verraad van Badoglio zijn de ambassadeurs Gu- ariglia, Russo, de Peppo, Dino Alfien en Rocco, benevens drie gezanten, van hun functie ontheven. HITLER SCHENKT HORTHY EEN JACHT. Boedapest, 16 Oct. (D.N.B.). De Führer heeft den koninklijk Hon- gaarschen rijksbestuurder admiraal Nico- 'laas von Horthy ter gelegenheid van zijn 75sten verjaardag een jacht ten ge schenke gegeven. Op Zaterdag 16 Octo ber is het jacht in opdracht van den Führer door groot-admiraal Rader in het bezit gesteld van den koninklijk hon- gaarschen rijksbestuurder. VON* WEISZACKER BIJ DEN PAUS Rome, 16 Oct. (D.N.B.). De H. Vader heeft den Buitschen am bassadeur bij den H. Stoel Freiherr von Weisziicker in particuliere audiëntie ontvangen. UITWISSELING VAN ZWAAR GEWONDEN. Berlijn, 19 Oct. (D.N.B.). Het Departement van Buitenlandsche Zaken heeft de laatste maanden onder handelingen gevoerd over uitwisseling van zwaargewonde Düitsche soldaten, leden van den sanitairen dienst en zieke -zeelieden der koopvaardij in Afrika en Groot:Brittannië tegen Britsche zwaar gewonden en Roode Kruispersoneel in Düitsche gevangenschap. Als resultaat van deze onderhandelingen zullen dezer dageii ruim 5000 Düitsche soldaten naar Duitschland terugkeeren. GRONDVERBETERING IN HET NAJAAR., Er zijn vele tuinen, waarvan de op brengst door grondverbeteringen nog be langrijk kan worden verhoogd. Deze verbeteringen kunnen zoowel in verband staan met de structuur en samenstelling van den grond als met de afwatering. Onder de structuur van vden grond verstaat men den graad van losheid. Deze heeft niet alleen betrekking op de bovenste grondlaag, doch ook op den ondergrond. Ingeval zich vlak onder de teeltlaag van den tuingrond een harde, ondooriatende laag klei of hard veen of een oerbank bevindt, dan is het ter- wille van de normale vochtcirculatie van groot belang, dat deze wordt los gewerkt. Men gaat dan diepspitten. De grond wordt twee steken diep los gewerkt. Dit is een tijdroovend werk. Vandaar de wenschelijkheid om er reeds in het najaar mee te beginnen. Men moet er bij dit werk echter wel voor zorgen, dat de klei of veen van den ondergrond niet door de goede teel aarde van den bovengrond wordt ge mengd. Indien uw tuingrond uit schralen, humusarmen zandgrond bestaat, dan kan deze door toevoeging van humusstoffen zooals compost, ruigen mest, turfmolm of veenaarde worden verbeterd. Met het spitten worden deze stoffen door den grond heengewerkt. Dit kan ook reeds in het najaar geschieden. Een goede afwatèring is voor iederen tuin al eveneens een belangrijke factor. Want indien het water zich op liet veld blijft verzamelen, dan gaat de grond dichtslibben. Dit beteekent een verslech tering van de structuur. Ten einde de afwatering te verbeteren graaft men reeds in het najaar greppeltjes, waar door het overtollige water naar de kan ten of naar de sloot kan 'afvloeien. Al deze verbeteringen komen de opbrengst van uw tuin ten goede. We beschikken in ons land al lmg niet meer over het vroeger zoo over vloedige krachtvoeder voor ons vee, dat van overzee moest worden Aangevoerd. Nu we, wat de veevoederpositie betreft geheel op ons zelf zijn aangewezen, hebben de levensmiddelenafvallen groote waarde gekregen. Immers, die afvallen worden door de koe omgezet in melk en daaruit produceeren wij weer den kostbaren zuivel. Daarom mogen geen afvallen verloren gaan. Ieder, die de belangen van ons volk dat is dus ook van zichzelf en van zijn gezin voor staat, werke er toe mee, dat dezé afvallen zooveel mogelijk aan de volks voeding ten goede komen. Vooral de sterk melkdrijvende aardappelschillen spelen hierbij een rol. Zij mogen niet vermengd worden met groentenafvallen, want anders kunnen die schillen niet bewaard worden als veevoeder voor den winter. (De groentenafvallen zijn uit muntend voedsel voor geiten en konij nen). Laten de huismoeders er vooral aan denken dat menig veebedrijf „drijft" op de aardappelschillen. Men geve ze dus aan de wijkophalers mee. Onze mannen in het Oosten tjt] PK Buschscbulte/O/H/P m Het SS-Ersatzkommando deelt mede: iedere gezonde Nederlander, in den leef tijd van 1745 jaar, kan zich vrijwil lig bij de hieronder vermelde adres sen vervoegen, ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of de Land wacht. Tijdens de keuringen worden al le inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging van fa milieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Vrijwilligers, die om bepaalde rede nen in Nederland moeten blijven, kun nen dienst nemen bij de Landwacht of bij het SS-Wachtbataljon in Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Düitsclie Kriegsmarine kunnen zich aanmelden: zlijl, die tot de Germaansche SS in Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschen 1830 jaar die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedu rende hun verbintenis van de te werkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiers opleiding heeft gewezen. Zijn school opleiding is niet doorslaggevend. Be slissend voor bevordering lijn: karakter, gedrag, prestatie. 23-10-'43 912 u. Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 24-10-'43 914 u. Amsterdam, Dam 4. 25-10-'43 913 u. Utrecht,» N.V.-Huis Oude Gracht 245. 26-10-'43 914 u. Amersfoort Pol. Durchangslager, Leusderweg. 27-10-'43 914 u. Den Haag, Café den Hout,- Bezuidenhoutsche- weg. ZELFVERZORGING. Degenen, die in dezen distributietijd voor zelfverzorging in aanmerking ko men worden veelal door hen, die het van de bonnen moeten hetiben, benijd. Daar is reden voor. En een land, dat onafhankelijk van andere landen voor eigen voedselvoor ziening voldoende levert, is goed Af. Dat zagen we in den vorigen wereld oorlog bij onze suikervoorziening. Had den we toen- ons eigen zaad niet kunnen telen, was de bekende teler van suiker bietenzaad Kuhn er niet geweest, dan hadden we toen leelijk. gezeten. In de zen oorlog speelt ons eigen nationaal bietenzaad alweer een groote rol, al is het, dat we thans ook nog wel van elders kunnen bekomen. Maar we kunnen trotsch zijn op wat onze eigen telers als Kuhn en Co., die een wereldreputatie hebben, voor onze voedselvoorziening beteekenen. AGRICOLA. Aantal aan te houden melk en kalfkoeien van 1 Dec. '43 tot 1 December 1944. De veehouders krijgen voor 1944 een bedrijfsmaximum voor hun melk- en kalfkoeien, d.w.z. oen toewijzing van een aantal koeien, waaronder te ver staan rundvee, dat minstens eenmaal gekalfd heeft, dat mag worden aange houden in -de periode van 1 December 1943 tot 1 December 1944. Dit aantal is gebaseerd op het aan tal melk- en kalfkoeien aanwezig bij de inventarisatie in December 1942. Vetweiders, die 's zomers meer vee op hun bedrijf hebben, zullen voor dit vee contracten kunnen afsluiten, zopdat zij dan deze runderen boventallig kun nen aanhouden. Voor weidebedrijven met drachtig vee zullen voor dit drachtig vee boventallige vergunningen worden afgegeven. Voor a fmelkersbed rijven en consump tiebedrijven worden opzetcontracten be schikbaar gesteld. De aanslag veelevering 1944 wordt ^efteseerd op de toewijzing van, het aantal melk- en kalfkoeien en het jong vee boven 1 jaar. Wenscht een veehouder minder melk1 en kalfkoeien aan te houden dan zijn toewijzing bedraagt, dan dient hij bjj den Pbh. een verlaging aan te vragen, waarvoor speciale formulieren beschik baar zijn. Dit verzoek om verlaging wordt niet beschouwd als een reclame en hiervoor behoeft geen waarborgsom te worden gestort. Reclames teg£n toewijzing melk- en kalfkoeien. Indien een veehouder niet acooord kan gaan met deze toewijzing melk en kalfkoeien, doch een hoogere toewij zing wil hebben, kan hij binnen 14 dagen na ontvangst van de toewijzings- kaart een bezwaarschrift indienen. "Hier voor moet hij bij den plaatselijk bureau houder een bezwaarschriften-formulier 'len en tegelijk een waarborgsom stor ten. Deze waarborgsom is voor reclames tegen de toewijzing van het aantal melk en kalfkoeien f 10, indien het bedrijf bij de inventarisatie in Mei 1942 kleiner was dan 3 ha cultuurgrond en f 40 indien het bedrijf toen grooter was dan 3 ha cultuurgrond. Voor bezwaarschriften tegen den aan slag rundveelevering, schapenlevering en bedrijfsmaximum voor schapen is dit bedrag f 2.50. indien het bedrijf bij de inventarisatie in Mei 1942 kleiner was dan 5 ha cultuurgrond en f5, in- dien het bedrijf toen grooter was dan 5 ha cultuurgrond. De plaatselijk bureauhouder beoor deelt of het mogelijk is aan de gemaak te bezwaren tegemoet te komen, zoo niet dan geeft hij reclamant in overwe ging zijn bezwaarschrift in te trekken. Indien de reclamant niet binnen"7 dagen, schriftelijk aan den Pbh. mededeelt, dat hij zijn bezwaarschrift handhaaft, wordt de reclame geacht te zijn ingetrokken en wordt de waarborgsom terugbetaald. Toewijzing jongvee. Van het aantal toegewezen melk- en kalfkoeien mag 75 pCt. aan jongvee worden aangehouden, waarbij breuken van een "half en daarboven naar bo ven worden afgerond. Hier volgt duidelijkheidshalve een schema Melk- en kalfkoei(en) stuks jongvee. 1 1 2 2 3 2 4 3 5 4 6 5 7 "5 8 6 9 7 10 8 Fok be drijven en bedrijven, die in '40 of 1942 meer vrouwelijk jongvee heb ben aangehouden dan 75 pCt. van de koeien, kunnen in aanmerking komen, voor een extra toewijzing jongvee, mits voor wat fokbedrijven betreft al het jongvee geregistreerd is en overwegend zelf gefokt. Eveneens komen voor een extra toewijzing jongvee in aanmerking bedrijven met 10 of minder koeien, die hun veestapel sterk hebber} moeten inkrimpen en die thans door toevallige omstandigheden veel eigengefokt jong vee hebben. Onder jongvee wordt ver staan vrouwelijk jongvee boven 60 kg. hetwelk nog niet heeft gekalfd. Nuch tere kalveren worden niet gerekend bij het aantal stuks jongvee, terwijl daar onder dus ook niet valt mannelijk jong vee. Veehouders, die een hoogere toewijf- èing willen hebben dan 75 pCt. van hun toewijzing melk- en kalfkoeien, kunnen dit aanvragen bij den plaatselijk bureau- houder. Deze verzoeken om verhooging wor den niet als reclame beschouwd en daarvoor behoeft ook geen waarborg som te worden geètort. Wel moet men er rekening mee hou den, dat naast de melk- en kalfkoeien ook het jongvee boven 1 jaar in 1943- 1944 zal worden aangeslagen tegen ge middeld 120 kg. Erkenning loonslagers. De loonslagers, die voor de huisslach- tingsperiode 1942-1943 reeds een er kenning ontvingen, behoeven niet op nieuw een erkenning aan te vragen. Personen, die tot op heden geen er kenning ontvingen en die als loonslagers erkend wenschen te worden, kunnen een aanvrage indienen bij hun plaatselijk bureauhouder. Aan de erkenning als loonslager is tevens de verplichüng verbonden om het haar, afkomstig van de in huisslach ting geslachte varkens, tegen den vast- gestelden prijs en de vastgestelde con dities te koopen en af te leveren. Schapenmarkten in November. In den loop van October zal <Je aan slag overjarige schapen en de aanslag schapen, geboren in 1943, worden opge legd. Aan dezen aanslag moet voor 1 Jan. 1944 zijn voldaan. In de maand November zullen extra schapenmarkten voor levering aan het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch wor den ingelascht en wel als volgt: Cuijk op "8 November 1943. Eindhoven Tilburg Helmond Breda ■15 15 19 22 26 l i

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1