ÏÏW EIND Versterkend Middel programma van den Nederiandschen Omroep öXi DISTRIBUTIEBONNEN iö! Het fermenteeren v. amateurtabak Gevonden en verloren voorwerpen A. VERSCHUUR-BAERT Officieële Berichten Plaatselijk Nieuws Voetbalsport Burgerlijke Stand heeft een noodig Wij hebben het nog en vrij van distributie, DROGISTERIJ Botermarkt O 84, Tel. 72 HEUSDEN OORLOGSSCHADE STORMSCHADE «RENOVflTUM» in de week van 24 October t.m. 30 October 1943. VOOR DE 11e PERIODE 1943 (2e helft) 17 OCT.-30 OCT. Elk der volgende bonnen HEUSDEN. ANDEL. ALMKERK. BENEDEN-LANGSTRAAT. CAPELLE. EETIIEN. 43/44 A 43/44 B 43/44 676/677 678 679 680 43 A 43 B 43A/44A 43B/44B 43 A 43 B 681 43/44 43/44 43/44 43/44 682 42 43 43/44 Brood Brood Beschuit Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen Kindervoedsel Kindervoedsel Vleesch Vleesch Boter Boter Algemeen Melk Taptemelk Aardappelen Toeslag Algemeen Versnap. Versnap. Tabak Bijzondere rantsoenen 44 B Boter 4-62 Reserve Geeft recht op het koopen van rants, rants, rants, rants. 125 gram 125 gram rants. 250 gram 250 gram 1 rants. Vi rants. 125 gram 125 gram 150 gram ls/4 liter ls/i liter 2 kg 1 kg 250 gram 100 gram 100 gram 1 rants. 125 gram 125 gram Brood of Gebak Brood of Gebak Brood, Gebak of Beschuit Brood, Geb^k of Bloem Havermout Peulvruchten Vervangingsmiddelen Gort Rijst of Gort Vleesch of Vleeschwaren Vleesch of Vleeschwaren Boter of 100 gram Rundvet Margarine Kaas Melk Taptemelk Aardappelen Aardappelen Jam Suikerwerken of Chocolade Suikerwerken Sigaren, Tabak of Cigaretten Margarine Margarine Op deze bonnen mag reeds op 16 Oct. worden gekocht, uitgezonderd aardappelen. Alle bonnen zijn veertien dagen geldig, uitgezonderd: 38 A Boter - 19 Sept. t/m 30 October 40 A/B Boter - 5 Sept. t/m 30 October Eerstvolgende bonaanwijzing op 31 October voor alle artikelen, uitge zonderdVervangingsmiddelen en Chocolade op 14 November. DIVERSE ARTIKELÊN Geldig tot en met Textiel I een, Textielkaart V 115, 45 gr. Scheerzeep 674 Alg. en Z Eenheidszeep, 1 st. eenheidszeep 675 Alg en Z Waschpoeder, 250 gr. Waschpoeder Z Toiletzeep, 1 st. Toiletzeep 13, 14, bonkaart U 215, 1 liter petroleum per bon 37, 38, 39 „Verlichting" bonkaart S 121 en 61 „Verlichting" bonkaart S 221,1 liter petroleum p. bon 15 t/m 19 B.V., 1 eènheid vaste brandstoffen 20 t/m 22 B V 1 eenheid vaste brandstoffen 11 t/m 16 K.F 1 eenheid vaste brandstoffen „Brandstoffen één eenheid periode 5 t/m 8" 1 eenheid vaste brandstoffen 31 December 31 October 31 October 31 October 19 November 30 October 31 December 29 Febr. 1944 30 April 1944 30 April 1944 's-GRAVENMOER GENDEREN. WERKENDAM. CAPELLE. WERKENDAM. Op de Vervangingsmiddelenbon krijgt men: SLEEUWIJK. Ooo» TRanovatum verzekert Uw bezit tegen -ó BRANDSCHADE PriefHchevoorwaarden Billijke tarieven Inlichtingen b,/ ome correspondenten Algemeen Onderling Waarborg Genootschap LE1DSCHEPLEIN 28®- AMSTERDAM-C. Verder blijven gehandhaafd de mark ten: Den Bosch: eiken Woensdag van ie dere week. Bergen op Zoomden eersten Woens dag van de maand. Koosendaal: den eersten Vrijdag van de maand. Wie nog in het bezit is van den aan slag, kan toch nu reeds tot levering overgaan, vooral wat de ramlammereh betrett, omdat alle leveringsbonnen, ge dateerd na 25 Juli op den aanslag wor den afgeschreven. Voor het in ontvangst nemen van een lastgeving tot leveren kunnen zij zich in verbinding stellen met den Pbh. van hun district. 'Aan den aanslag kan woorden voldaan door levering of door .het afsluiten van contracten, Contracten voor' overjarige schapen mogen evenwel geen langeren looptijd hebben, dan tot 1 Januari a.s. Contracten voor ramlammeren, geboren in 1943 mogen geen langeren looptijd hebben dan 1 Nov. 1944. Voor het aan vragen van eventueele contracten kan men zich wenden tot den plaatselijk bu- ieauhouder van zijn district: Pootgoed voor consumptie of fabriekmatige verwerking. Alle goedgekeurde pootaardappelen van de rassen Triumf, Ultimus, Record, Gloria, Matador en Hellena, ongeacht de klasse en de sorteering,«mogen vanaf heden worden afgeleverd voor consump tie of fabriekmatige verwerking. Dit geldt echter niet voor pootaardappelen, welke aan de Bca II zijn verkocht, of waarvan offerte bij de Bea II is inge diend en nog geerr bericht is ontvangen, dat de offerte niet is geaccepteerd. Bo vendien mogen door de fabrieksaardap peltelers ook de goedgekeurde pootaard appelen van alle andere rassen -aan de fabriek worden afgeleverd. Hooilevering. Nu met de hooilevering begonnen is, wordt er de aandakht op gevestigd, dat van degenen, die niet voldoen aan de aanschrijving om op de aangegeven tijd en plaats de Vastgestelde hoeveelheid hooi te leveren, de dubbele hoeveelheid ihooi gevorderd kati worden. Ter voor koming van onaangenaamheden zorge men er dus voor steeds te voldoen aan de aanschrijvingen tot hooilevering. De wnd. Voedselcomm. v. N.-Br. OVERNEMING VAN SUIKERBIETEN Ook in .die gevallen, waar tengevolge van vervoersmoeilijkheden de afvoer van suikerbieten van de laadplaats' stagrtteert en de suikerfabriek genoodzaakt is den aanvoer van bieten naar de laadplaats stop te zetten, moet het rooien 'der bieten normaal voortgang vinden. Daar, waar een suikerfabriek door bijzondere vervoersomstandigheden niet in staat is de bieten van de laadplaats weg te ha len, wordt haar ontheffing verleend van de verplichting tot het ontvangen De met een gemerkte tijden zijn de programma's van Hilversum II. Cursief aangekondigde uitzendingen vragen speciale aandacht. Auteursrecht voorbehouden. Progr.-overzicht Zondag 8.15 Maandag 7.50 Dinsdag 7.50 Woensdag 7.50 Donderdag 7.50 Vrijdag 7.50 Zaterdag 7.50 Agrarische Uit zendingen 8.00 '12.45 13.00 13.00 r 13".00 13.00 14.00 13.00 18.45 13.00 13.30 Cabaret- en bonte programma's 17.00 15.15 19.15 20.40 15.15 13.05 19.15 15.00 20.00 Dansmuziek 19.10§ 12.15 10.15 17.00 12.15 17.00§ 12.15 Godsdienstige uitzendingen i i 10.00§ 21.45§ 9.00 15.00 21'.45§ 9.00 21,45§ 9.00 9.15 15.00 21.45$ 9.00 21.45§ 9.00 15.00 21.45§ 9.00 §21.4,5 Gymnastiek 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 Instrumentale voordrachten 11.00§ 12.1b§ 14.30§ 17.55§ 19.30 21.00§ 9.15 18.05 12.15 18.00§ 17.00§ 9.15 11.15 15.00 19.15§ 11.30 16.30 19.15 22.15 Jeugduitzendingen 14.00§ 11.00 17.00 1,9.15§ 19.15§ 1 i, 13,45 19,15§ 19.15§ 11.00 19.15§ 10.45 $15.00 $19.15 Kamermuziek 17.00$ §15.30 §17.30 Koor 6.45 6.45 17.40 22.45 Klassieke muziek 10.00 11.30 12.15 12.15 14.00 14.15 13.00 18.05 16.00 14.00 19.15 18.05 16.30§ 20.00 19.20§ 19.30 23.00 21.30$ 10.45 9.15 17.00 11.15 18.00§ 15.00 18.45§ 17.00$ 19.15 19.15 21.15 20.25 23.15 8.50 9.15 11.30 14.00 20.45$ §16.20 21.0ü§ $17.00 23.35$ §19.20 $21.00 Verstrooiings- muziek 7.30 8.35 -9.15 11.00 13.15$ 15.00$ 15.45' 17.30 20.15$ 22.15 23.30 7.15 8.10 9.45 13.05 15.15 17.20 18.00$. 19.20$ 20.30§ 21.15§ 22.15 7.15 8.10 9.30 11.15 13.05 17.00 19.15* 22.15 i VerstrooiïngsmuziekDagelijks 6.45, 7.15 6.45 6.45 7.15 7.15" 7.15 7.15 8.10 8.10 8.10 8.10 9.30 10.00 12.15 9.45 10.30 11.00 13.10 10.30 13.05 13.05 15.15 12.15 18.00$ 13.40 18.05 r3.05 19.15 $14.00 19.20$ 14.25 22.15 15.QO 20.30$ 16.00 17.20 22.15' 18.00$ 18.10 19.20$ 20.00 20/0§ §20.30 21.30 22.15 Zondags: 8.30, 11.00. Luisterspelen en klankbeelden 15.00 17.30$ 10.15 14.00 17.30 19.30 Ned. en Europ. volksklanken 18.15 Opera en Operette 20.00 77.00$ 20.45 9.30 18.05 17.00 19.20 §18.00 Orgel 16.00$ 10.30 10.45 14.15 11.00 17.40 Spiegel v. d. Dag 18.55 18.55 18.55 18.55 Sport 8.30 16.55 19.15 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 i 7.40 Algemeene voorlichting 10.00 10.15 10.30 12.45 12.00 12.00 13.30 13.00 13.00 20.00$ 20.00 14.00 - 20.15§ 20.75$ 20.40$ Politieke voorlichting 11.30 11.50 13.00$ 17.00 10.45 12.00 13.00 19.45 20.15§ 20.15§ 21.30 11.00 12.00 13.00 17.30 20.00 20.75$ 20.40§ 10.15 12.00 13.00 15.30 18.45 12.00 13.00 13,30 $20.15 18.45 18.45 18.45 18.45 18.05 18.45 Vrouwen 8.45 8.45 8.45 8.45 10.15 8.45 13.05 8.45 Zang 14.30$ 11.30 18.05 22.15 10.45 14.15 18.00$ 11.30 15.15 18.05 6.45 10.30* 6.45 22.15 Ziekenuitz.' 15.30 15.30 '10.45 B.N.O. Dagelijks 'Zondags 7.00 '9.00 8.00 12.00 12.45 19.00 16.45 22.00 18.00 19.00 22.00 Zendersluiting Hilversum I 19.15 Einde der uitzendingen: Hilversum 1 voor. de Radio-Centrales 24.00 uur. Hilversum II 22.00 w der "bieten aan de laadplaats. De teler, wien in een geval als boven bedoeld door of vanwege de fabriek is medege deeld, dat zijn bieten op zijn bedrijf zullen moeten blijven, zal hiervoor den richtprijs ontvangen, mits hij: a. de bieten behoorlijk stapelt, af dekt en vorstvrij bewaart, een en ander Overeenkomstig de door of vanwege het bedrijfschap gegeven aanwijzingen b. gedurende den tijd, welke ver loopt tusschen het stapelen der bieten en den afvoer der bieten van het be drijf, alle zorg aanwendt, welke noo dig is om de bieten in goeden staat te houden c. de bieten op eersten afroep van de fabriek levert. Bieten, welke niet kort na het rooien van het bedrijf kunnen worden wegge voerd, en ingevolge bovenstaande rege len worden gestapeld, moeten licht wor den .gekopt, Bij een eventueele toepas sing van de boete-clausule, wegens te hooge tarra, zal de tarra, ontstaan door te licht koppen niet in aanmerking wor den gebracht. Het bewaren der bieten op het bedrijf van den teler moet ge schieden op een plaats, welke gunstig ligt ten opzichte van den afvoer der bieten, bij. voorkeur aan den harden weg, en in ieder geval zoodanig, dat de afvoer der bieten gedurende den win ter, practisch mogelijk is. Tot het sta pelen mag eerst warden overgegaan, nadat de teler van zijji voornemen daar toe vooraf tijdig aan den controleur van de fabriek heeft kennis gegeven. De fabriek gaat daarna zoo spoedig mogelijk over tot een voorloopige vast stelling van het netto gewicht der par tij en van het suikergehalte. Bij deze vaststelling dient de teler zijn medewer king voorzoover deze verlangd wordt, te verkenen. Zoolang het gewicht en eventueel het gehalte van de bieten niet is vastgesteld, mag de kuil, tenzij met toestemming van den controleur van de fabriek, niet worden afgedekt. "De uitbetaling van een voorschot zal geschieden op basis van deze voorloo pige vaststelling; de definitieve uitbe taling evenwel geschiedt niet zonder meer op deze basis, aangezien het in de bedoeling ligt, voorzoover de bieten na derhand verwerkt kunnen worden, de uitbetaling te doen geschieden óver de dan verwerkte hoeveelheden vermeer derd met een vergoeding "voor het ge middelde gewichtsverlies en den terug gang van het suikergehalte van de par tijen gedurende liet bewaren. Het ver dere risico van het bewaren is dus voor rekening van den teler. Worden de bie ten niet in het voorjaar tot suiker ver werkt, dan zal uiteraard de uitbetaling gebaseerd moeten worden op het voor- loopig vastgestelde gewicht voorzoover niet voorschriften zullen worden gege ven, dat de ingekuilde bieten achteraf gewogen diepen te worden. Mocht evenwel blijken, dat de partij abnormaal in kwaliteit is achteruitge gaan en dat de teler voor het op peil blijven van de kwaliteit niet de juiste zorg heeft aangewend, dan zal de ab normale kwalitetisvermindering geacht worden een gevolg te Zijn van nalatig heid van den teler eii zal de afrekening geschieden op basis van de verminderde kwaliteti, terwijl het eventueel teveel betaalde voorschot moet worden ge restitueerd. Bij de uitbetaling zal re kening worden gehouden met de aan het inkuilen en afdekken verbonden kos ten. BONAANWIJZING KUNSTMEST. Thans zijn geldig verklaard: Stikstofbonnen voorzien van opdruk no. 3. Deze behouden.hun geldigheid tot uiterlijk 15 Nov. a.s. De verbrui kers dienen deze zegels voor 10 Novem ber bij! hun leveranpiers in te leveren, opdat deze voor tijdige inzending der bonnen aan het B.V.Ó. kunstmest-distri- butie-bureau kunnen- zorg dragen ter verkrijging \.an een aankoopmachtiging. De ingeschrevenen kunnen de stikstof bonnen no. 3 tweemaal inzenden, t.w. voor 1 Nov. en voor 15 Nov. a.s. Bonnen, welke na den .vervaldatum binnen komen, kunnen onder geen voor waarde meer worden geaccepteerd. De fosforzuurzegels no. 1 blijven tot na der order geldig. bak' wordt Beschreven. Zij leiden er slechts toe, dat goede tabak verknoeid wordt. De eenige methode is slechts om de tabak toe te vertrouwen aan een der erkende fermenteurs. De getroffen officieele regeling is er juist, om ge knoei te verhinderen. Koop dus geen recepten en wat dies meer Zij, knoei zelf niet, maar 1 aat Uw tabak verwerken door een vakijian. -Ir. SLITS. Onderstaand artikel ontkenen wij aan „De Tabaksplant", uitgave van de fa. A. T. Verschoor en Zn. te Kuilenburg. Op het oogenblik worden alle moge lijke manieren van tabak bereiden ge propageerd door lieden die hiervan niet het minste verstand hebben. Het uit sluitende doel is om zelf flink wat te verdienen. Wat er van de tabak terecht komt interesseert hun slechts matig. Deze wij'ze van handelen houdt het gevaar in, goede tabak door de aanbe volen bereidingswijzen te verknoeien, en in ieder gevrfl de kwaliteit sterk in on- gunstigen zin te "beïnvloeden. De recepten en handleidingen worden aan den man gebracht door te wijzen op het gevaar van inbeslagname e.d. bij1 de erkende fermenteurs, en vooral door den nadruk te leggen op den lan gen duur van het proces, zooals dat bij deskundigen wordt toegepast. Hierte genover wordt dan een snélle berei dingsmethode gesteld, die op eenvoudige wijze door den amateur-tabaksteler zelf kan worden toegepast. Wanneer er een snelle bereidingswijze bekend was, die door den amateur-teler zelf kon worden toegepast, zou de Tuin bouwvoorlichtingsdienst deze wel op af doende wijze bekend gemaakt hebben. Jammer genoeg bestaat zoo'n methode niet en het is niet te verwachten, dat deze ooit zal komen. Immers, als droge tabaksbladeren tot tabak worden, moeten allerlei omzettin gen plaats hebben. Hierbij spelen voor namelijk fermenten een ról. Bij dit broei- prooes gaat het er vooral om, de ei witten af, te breken tot amiden en am moniak, waarhij tevens reuk- en smaak stoffen ontstaan. Deze omzettingen ge beuren slechts langzaam. De amateur heeft haast. Hij kan niet wachten. Hij wil rooken. De natuur heeft niet de minste haast. Alles gebeurt op tijd. Om droog blad te kunnen oog sten zijn ook maanden noodig'. Het is dus voor de hand liggend, dat de be reiding van droge bladeren tót tabak ook tijd vergt. Sterk moet dan ook ontraden wórden in te gaan op aangeboden recepten, die voor veel geld te koop zijn of hand leidingen waarin de verwerking van ta- Op Zaterdag 30 October a.s. zal 'in de Gereformeerde Kerk alhier, een leesbibliotheek worden geopend. Te gen een kleine vergoeding wordt boei ende christelijke lectuur beschikbaar ge steld, ook voor de jeugd. De leesprijs bedraagt 3 cent per deel en per week. De uitkening der boeken zal voortaan ied.-re Zaterdagmiddag van 3 tot 4 uur pla\ts lebben. Onze oud-stadgenoot J. A. v. Helden is benoemd tot geestelijk verzor ger en als assistent der Directie van het Opvoedingsgesticht Nieuwesluis, ter wijl hij tevens een benoeming ontving voor een kindertehuis te Amsterdam. Naar .wij' vernemen heeft hij de be noeming naar Nieuwersluis aangenomen. Als timmerman op de scheepswerf, heeft hij zich door zelfstudie zoover weten op te werken, dat hij tensiotte clit resultaat wist te bereiken. Zijn gees telijke opleiding genoot hij bij Ds. Kuy- per te Genderen, terwijl hij te Heusden zij'n vrijen tijd gaf voor Jongelings- en Knapenvereen. en Kinderkoor. Aan de R. K.'Meisjesschool al hier Js als plaatsvervangster benoemd mej. Poels. Zaterdag 16 dezer speelde in het café „'Modern" alhier de biljartver- eeniging K.O.T. I haar eerste compe titiewedstrijd tegen O. G. uit Waalwijk. Uitslag als volgt: K.O.T. I O. G. G. 'SlaatsSwaans 10076 H. 'ThausJ. Berens 10070 A. de Moorv. Eijk 10085 A. NootenRombouts 10057 Hoogste serie G. Slaats 29. K.O.T. II speelde te Waalwijk in café M. v. Bracht tegen 't Zwaantje ill met uitslag als volgt: K.O.T. III 't Zwaantje P. TimmermansPinij 6048 P. Verbeekv. d. Griendt 4160 H. v. BeersPulles 60-32 Joh. Reasv. Raamsdonk 6047 Hoogste serie P. Timmermans 9. Zaterdagavond 23 dezer speelt K.O.T. II tegen T.O.P. III in het café „Mo dern" alhier. Zondag a.s. speelt de combinatie der damclub Waalwijk en Heusden een competitiewedstrijd tegen H.K.I. uit Bre da. Deze wedstrijd wordt gespeeld te 's-Bosch in Lunchroom „De Witte Biug" Hinthamerttraat 67, aanvang 11.15 uur. Maandag jJ. werd bij de dam club V. D. de onderlinge competitie voortgezet in haar clublokaal Café „Mo dern".' De volgende resultaten werden verkregen Groep I: afgebr. partij: de Ciraag- Bax 2-0; Nieuwkoop-Klerks 0—j2. Groep II: afgebr. partij1: Jonker1-v. Beijtjen 02; afg. partij v. d. Berg- Baaijens 2--0; v. Beijnen-Klaren afg. Groep III: Fitters-Nooten 20; Ver- beek-Sluimers 02. A.s. Maandag voortzetting om 7 uur. Op het ^consultatiebureau voor zuigelingen alhier, werden op 19 Oct. ter onderzoek aangeboden 15 zuigelin gen waarvan 12 uit Heusden, 2 uit Herpt en 1 uit .Hedikhuizen. Ds. A. B. v. d. Put, Ned. Herv. predikant, is wegens ziekte verhinderd zijn ambtswerkzaamheden te verrichten. *1 De Verordening tot wijziging van de Vleeschkeuringsverordening is door denCommissaris der provincie goedgekeurd eii ligt gedurende 3 maan den ter inzage. De marechaussée Jansen, Post- commandant alhier is naar gs-Bosch gedetacheerd. -* Op Dinsdag 26 Oct. a.s. nam. 6 uur zal ten huize van Dr. Schripsema alhier, gelegenheid zijn tot kostelooze inenting, terwijl dit op Woensdag 27 Oct. nam. 4 uur zal plaats vinden te Nieuwendijk A 203a. Trouwboekjes en geboortebewijzen dienen hiervoor mede gebracht te worden. J.l. Zondagmorgen maakte Ds. v. d. Akker, HerV. Pred. alhier vanaf den kansel aan zijn gemeente bekend, dat hij een beroep had ontvangen naar Sliedrecht. De handel in alle veesoorten is thans druk en levendig, terwijl de prijzen zich steeds in stijgende lijn bewegen. Voor eerste kwaliteit melkvee werd besteed f 1800, idem kalfkoeien f 1825. Graskalveren f475, scha pen f 300 en lammeren tot f 175 per stuk. Tot bestuurslid van de afdee- ling Sprang-Capelle yan de Ned, Ver. voor Luchtbescherming is in de gehou den ledenvergadering gekozen de heer P. Spierings Jzn. Op Vrijdag 29 dezer des na middags van *2 uur tot half vier zal in het gymnastieklokaal der O. L. school in de Kom de tweede inenting tegen diphterie plaats hebben voor die kin deren, welke 8 Oct. 1.1. voor de eerste maal zijn ingeënt. In verband met de zeer dringende brandstoffenschaarschte, moet ook dezen winter worden overgegaan tot beperking van de verwarming der gebouweji van de open bare lagere scholen. In overleg met den Inspecteur -van het Lager Onderwijs is be sloten, dat de schooltijden op Zaterdag ge heel vervallen en op Woensdagmidnag ge houden worden, terwijl de Kerstvacantie één week wordt verlengd, nl. van 24 Dec.-10 Jan. Getracht zal wonden hiermede te volstaan, opdat het onderwijs nog zooveel mogelijk zal kunnen doorgaan. Bij een eventueele strenge winter zal nog meer moeten worden ••ngekrompen. 1 Niet alleen bonnen, maar ook geld hebben onze huismoeders noodig om eten te kunnen koopenoffert voor haar aan Winterhulp. Giro 5553. -* Alhier trad voor de jengd op inde Ger. kerk Ds. Selles van Waardhuizen'met het onderwerp«Wereldgelijkvormigheid". De spreker stond stil bij de zonde der wereldgelijkvormigheid, ten eerste in haar karakter en ten andere in haar een vormigheid. De met gloed en vuur uitge sproken rede werd met aandacht door een groot gehoor gevolgd. De spreker werd in geleid door den Pastor Loei der Geref. kerk. Op de gebruikelijke wijze besloot Ds. Selles dezen avond met dankgebed. Op Zaterdag 30 Oct. hoopt muziekvereen. „Excelsior" alhier, een uitvoering te geven in de zaal van den heer C. v. Wijk. Medewerking zal ver kenen de welbekende Too ne el vereen, te Heusden. Zie* advertentie in 't volgend nummer. WOUDRICIIEM. Het echtpaar Y. v. Straten-M. J. de Joode alhier herdacht Zaterdag j.l. onder veel blijken van belangstelling zijn 45-jarige echtvereeniging. In deze gemeente staan op ver schillende plaatsen de aardbeienplante voor de tweede maal in bloei %an. dit jaar. In deze gemeente zijn enkele gevallen van de besmettelijke ziekte dyphterie geconstateerd. Ten nadeele van A. C.-K. te Den Biesbosch werd een schaap ont vreemd. De politie onderzoekt de zaak. De heer K. Pruissen, Gods dienstonderwijzer alhier, die eenige we ken geleden benoemd werd tot hulp prediker bij de Ned. Herv. Kerk al hier is thans benoemd tot Evangelist te Hoogezand-Sappermeer Gr -Bij een gehouden controle .van persoonsbewijzen bleken weer verschil lende personer^ dit bewijs niet bij zich te hebben. Procesverbaal volgde. De uitslagen van de Damclub O.D.L alhier van Donderdag j.l. lui den als volgt: le afd. J. C. Visser- J. C. v. Driel 8-0; J. de Kooter-T. Ad miraal 20 en H. v. Arkel-A. B. Paans 2-0. Van de 2e afd.: M. de Heer-A. Schieuders 20; T. Heystek- L. v. Oostrom 20; J. Schaddelee-P. v. d. Stelt 20 en C. de Vries-C. v. d. Stelt 20. Het ligt in de bedoeling de zen winter een cursus te beginnen voor vervolg- of herhalingsonderwijs (avond school). Aangifte kan geschieden bij den heer A. v. Houwelingen ten zijnen huize voor oud-leerlingen van de Re- hobo th-school. Voor oud-leerlingen van de Herv. school bij'den heer S. Kui per, hoofd Herv. School, voor zijh oud- leerlingen. Onderwezen wordt in de vakken rekenen, Ned. taal, Ned. Gesch., en aardrijkskunde. Onkosten worden vastgesteld na overleg met den cursist. De v.v. „Wit Zwart" speelde te Don gen voor de le klasse B.V.B. tegen „D.V.V.C." en won dezen wedstrijd met 32. De uitslagen van de Zaterdag j.l. gespeelde competitiewedstrijden zijn Koz. Boys 1—P.V.V. 1 9—1. D.ranje-WitKoz. Boys 2 10. 50 gr. bouillontabletten, -korrels, -poe der, -pasta, extracttabletten -korreis- -poeder, -pasta, soeppasta, -aroma, spijsaroma, spijs- en soeparomaof 50 gram bouillonblokjes of extract- blokjes, met dien verstande dat deze hoeveelheid in maximaal 12 blokjes verpakt mag zijn; of 100 gram soepblokjes, soeptabletten,, soepkorrels, soeppoeder, met dien ver stande, dat deze hoeveelheid in maxi maal 4 blokjes, tabletten of pakjes verpakt mag zijnof 100 gram gedroogde soep of soep in drogen vorm, uitgezonderd vermicï.1- lisoep (deze is uitsluitend verkrijg baar op den voor vermicelli aange wezen bon)of 1^)0 gram jusbiokjes, justabletten, jus- korrels, juspoeder, mët dien verstan de, dat deze hoeveelheid in maximaal 7 blokjes, tabletten of pakjes ver pakt mag zijnof 100 gram juspasta; of 125 gram plantenextract; of 200 gram pikante saus of ketchupof 100 gram van die producten, welke gebruikt kunnen worden ter ver grooting van het olie-, vet of boter- volume, of ter vervanging van olie, vet, boter, botersaus of roomof 200 gram van die producten, welke ge bruikt kunnen worden ter vervan ging van mayonnaisseof 400 gram van die/ producten, welke gebruikt kunnen worden ter vervan ging van slasaus. Geboren: Marigje, d. v. G. Visser en L. Groeneveld. Overleden: M. de Jongh, 57 j., echt genoot van A. J. Kieboom. GEVONDENeen paar handschoenen. Terug te bekomen: Wittebroodstraat 49, Heusden. GEVONDEN: een broche. J. Stam, Hoek Sasdijk 129, Werkendam. VERLORENeen linker wollen ge breide heerenhandschoen, grijze kleur, gaande van Heusden-Elshout naar Vlij men. Terug te bezorgen aan het bureau van dit blad. .VERLOREN: vanaf Tol, Aalburg tot café v. d. Maaden, Wijk, een grijze hee- ren overjas. Verzoeke beleefd terug te bezorgen bij W. v. d. Pol, Kruis, Aalburg. VERLOREN: te Rijswijk op 20 Oct. 1943, een bruin lederen heeren-porte- monnate, inhoudende plm. f 30 en roo- kerskaart. Inl. Postcommandant Giessen. VERLORENeen blauw regenkapje. C. Ippel, Laantje 236, De Werken. VERLOREN: een bos sleutels. Inl. bij C. B. v. Driel, Hoogstraat, Wer kendam. VERLOREN: een heeren-polshorloge met leeren band. Tegen belooning terug te bez. Inl. bij C. B. v. Driel, Hoogstraat, Werkendam. VERLOREN: een kinderschoentje, bruin leder, met zwart rubber zool. Woensdag verloren van Genderen naar Heusden. S.v.p. terug te bezorgen 6ij J. v. Os, Scheepswerf O. 4, Heusden,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2