NOBLITO V&tg* N.v.H.'tjes Mededeelingen Plaatselijke Distributiediensten KRUSCHEN Heerenhandschoen, complete Baby-uitzet. Puin beschikbaar. SPOED! Oude Speculaas planken. VOOGT Naaimachinehuis bekwaam Chauffeur. enkele Jongens een DAGMEISJE. een Huishoudster; een flinke Huishoudster. NET MEISJE Een Dapeisje GEÏTERATORBRAlïDSTOFFEN SPAANS H.H. Veehouders! Papieroogstgaren Vezeloogstgaren J. A. MONSTER Tabaks-telers SUCCES-IKSTiniUT HAAST U „ALS DE BLADEREN VALLEN" Boekhandel v. d. NADGRT, Tel. 2994, Gorinchem Middenstandsdiploma ALGEM. HANDELSKENNIS Administratiekantoor H. KANT - Heusden. Assurantiekantoor „ZUID-NEDERLAND"- Voor ontwerp en Reparatie Technisch Bureau „ELGÏT VERHOOG UW INKOMSTEN. "medewerkers gevraagd, Assurantie-Cie. „AMSTELODAMUM" een HOND, WONINGINRICHTING DOUWT EGBERTS Predikbeurten net Meisje, SPHINX SERVICE STATION ADR. VERWIJS J. VERKERK - E98- REEUWIJK f 5.90, Firma Charles Schreuder Zo. ONZICHTBAAR STOPPEN J'.'D U PRÉ U vindt nog steeds een grofe voorracd Electromotoren en Sthakelmateriaal hen goede Dienstbode Bekendmaking Binnenland Neem de oorzaak weg. Uw rheumatische pijn verdwijnt voor goed. j MARCELUS SCHOUTEN ADRIANA VAN RIJSWIJK HARRY VAN DER POL ANNEKE BOOM. VERLOREN: Ter ruiling aangeboden: TE KOOP: W. T. DE ROON TE KOOP: v. Ravensteinstraat 324, Den Haag. ALLE SOORTEN ELK KWANTUM ANTHRACIET HOUT EN HOUTSKOOL TURF EN TURFCOKES Teteringachedyk 210 BREDA Telef. 4567 Cursus Land- en Tuinbouwdiploma ALGEMEENE HANDELSKENNIS Administratiekantoor H. KANT, Putterstraat 0 63, HEUSDEN. ANDEL (N.-Br) Goedgekeurde Pootaardappelen, Zaaigranen, enz. Handelsinstituut „FICKINGER" Breda G. H. WILLEMINK Handelsonderneming „De Vooruitgang" 6 AT HM EN. beginnen1 MIDDENSTANDSDIPLOMA Amateur Tabaktelers PRACHTBOEK 4 Romans en 3 Jeugdboeken in één band. Opleiding examen 1944 Cursus te HEUSDEN. BEDDEN - MATRASSEN - MEUBELEN Vakkundige reparatie van alle gestoffeerde Meubelen HEUSDEN TELEF. 49. van scheuren, gaten, borstzakken en slijtage OINNEKENWEO 173 BREDA Citadellaan 75-77 - Tel. 3900 - 's-HERTOGENBOSCH. THEESURROGAATTABLETTEN komt echte thee nabij! rs 22 Overal verkrijgbaar I J. HULS-van den BROECK Eleclro-Techn. Reparatie- en Handelsbedrijf Ginnekenweg 60 Tel. 5250 Breda tegen inlevering van een Koopvergunning. Daarom®geldt nog steeds PRACHTIG EIKEN DRESSOIR. 2 prima Verrekijkers vindt U in het Land van Heusden én Altena, door een advertentie te plaat sen in dit blad. 24 October (Wett. tijd). HEUSDEN, 10 en 3 u. Ds. Vogel, voormiddag Bed. H. Doop. Geref. Kerk, 10 u. Candt. Molenaar en 3 u. Ds. Menken. AALBURG, 9.30 u. Ds. Trouwborst. Ger. Gem. 9.30 en 6 u. leesdienst. ALMKERK, 10 u. Ds. A. A. Dönszel- mann van Amsterdam; 2.30 u. .Ds. H. v. d. Akker. Geref. Kerk, 10 en 2.30 u. Ds. Hakman. ANDEL, geen opgaaf. AMMEKZODÉN, geen dienst. BRUCHEM, geen dienst. BAB.-BROEK, 9.30 u. Ds. Eijzenga. DOEVEREN, 10 u. Ds. de Tomoe. UUSSEN, v.m. Ds. v. d. Broek. DRONGELEN, geen opgaaf. EE 1HEN, geen ppgaar. GENDEREN, 2 u. Dr. Tjalma. Ger. Kerk, 9.30 en 2.30 u. Candt. Ronning, Amsterdam. G1ESSEN, 9.30 u. Ds. Schoenenboom. 's-üR.-CAPELLE, 9.30 en 2.40 u. Ds. v. Wingerden. 's-GRAVEinMOER, 10 en 2.30 u. Ds. v. d. Roest. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Candt. de .Weijer, Rotterdam. Chr. Ger. Kerk 10 en 3 u. Ds. Tolsma. HEESBEEN, 2 u. Ds. Trouwborst. HED1KHU1ZEN', geen dienst. KERKWIJK, 9.30 en 2 u. Ds. Brasser. vm. Bed. H.A. en nam. Dankz. H. A. LOONSDDENDIJK, 10 en 2.30 u. Ds Vroeg in de Weij. MEEUWEN, 9.30 en 6 u. Ds. Hoeufft van Velsen. Ger. Gem. 9.30 en 2.30 u. leesdienst. NEDERHEMERi (Z.Z.), 10 u. Ds. Vermaas. NlEUWtNDIJK-KILLE (Geb. Tavenu) 10 u. Ds. v. d. A*kker. POEDEROIJEN, 9.30 en 6.30 u. Ds. v. d. Haar. Chr. Ger. Kerk, 9.30 en 6.30 u. leesdienst. Ger. Gern. 9.30 en 6.30 u. leesdienst. RIJSWIJK, 2 u. Ds. Schoenenboom. SLEEUWIJK, 10. en 3 uur Ds. G. d§ Leeuw. Vm. Bed. H. A. Ger. Kerk, 9.30 en 2.30 u. Ds. Mas- selink. SPRANG, 9.30 en 6 u. Ds. Sirag. Ger. Kerk, 9.30 en 3 u. Ds. v. Lum mel. UITWIJK, 9.30 en 2.30 u. Ds. Snijders. Vm. Bed. H.A. VEEN, 9.30 u. Dr. Tjalina. Ger. Gem. 9.30 en 2 u. leesdienst. VLIJMEN, v.m. Ds. v. d. Berg. WASPIK, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. d. Smit Dankstond Gewas. WELL, 10 u. Ds. de Groot. WIJK, 9.30 u. Ds? Boezer en 2.30 u. Ds. v. d. Kooy van Aalst. WUUDRICHEM, 10 en 2.30 u. Ds. Ch. de Bruin. WAARDHUIZEN, 9.30 en 6.30 u. Ds. Selles. WERKENDAM, 10 en 3 u. Ds. van Waringen, Vm. Bed. H.A. en Nam. Nabetr. H. A. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Jonker. Chr. Geref. Kerk, 10 en 3 uur, Ds. Overduin. Ger. Gem. 10 en 3 u. leesdienst. Herv. Evangel. (Nutsgeb.) 10 en 6 u. dhr. Kruithof, W'dam. BIESBOSCH, geen dienst. Hiermede maak ik de behoeftige inwo ners van Heusden, Oudheusden, Herpt en Hedikhuizen er op attent, dat W.H.N.-for- mulieren gehaald kunnen worden op Maan dag- en Woensdagmorgen tusschen 8.30 en 11,30 uur, om eventueel in aanmerking te kunnen komen voor W.H.N. uitkeering. Tevens verzoek ik alle inwoners, mij te willen mededeelen, waar stille armen wonen. De Burgemeester van Heusden, A. THOMAES. GEM. WIJK EN AALBUKG. De aandacht van belanghebbenden in de gemeente Wijk en Aalburg wordt er op gevestigd dat -de uitreiking van toe- slagkaarten voor zwaren of zeer zwaren arbeid, alsmede rantsoenbonnen voor oogstwerkzaamheden voor Wijk B huis- nos. 171201 in Wijk op Donder dag 28 October plaats %vindt, zulks in tegenstelling van de op dè algemeene bekendmaking aangegeven datum. Bij de .inlevering van de aanvraag formulieren voor zwaren arbeid enz. zal streng op het navolgende worden gelet: a. dat de formulieren duidelijk en volledig met inkt door den werknemer en werkgever zijn ingevuld en geteekend b. dat de aard van hft werk volle dig is omschreven c. dat het adres van den werkgever is vermeld d. dat de werkgever persoonlijk voor accoord heeft geteekend e. dat, wanneer een werkgever vier of meèr arbeiders in dienst heeft, door hem een collectief aanvraagformulier in 3-vqud wordt overgelegd me.t de stam kaarten van de daarop vermelde ar beiders. f. dat aan personen beneden 16 ja ren géén extra-kaarten worden mede gegeven. Formulieren, die aan het bovenstaande niet voldoen, worden niet in behandeling genomen. Voor de afhaling van de kaar ten wordt verwezen naar bekendmaking No. 16 en naar bovenstaande wijziging. GEMEENTEN WERKENDAM, DE WERKEN EN SLEEUWIJK. Uitreiking toeslagkaarten ^oor zwa ren en langdurigen arbeid. WERKENDAM: op Maandag 25 Oct. in Bestuurskamer Nutszaal, stamkaart- nos. 11300 van 912 u. en nos. 1300260& van 1.304 uur. SLEEUWIJK en KILLE: in Gebouw Vegos op Dinsdag 26 October, alles van 912 uur. WERKENDAM: Dinsdag 26 Oct. in Bestuurskamer Nutszaal a van 24 uur nos. 2601«inde. DE WERKEN op Woensdag 27 Oct. van 912 u.Donderdag 28 Oct. van 911.30 "na-uitreiking toeslagk. Schoenen. Formulieren hiervoor kun nen de stamkaarthouders van no. 3001 einde afhalen op Dinsdag 26 October en inleveren op Vrijdag 29 Oct. Kaarsen. Degenen, die een formulier voor kaarsen stalverlichting hebben in geleverd, kunnen op Dinsdag tijdens de zitting voor rantsoenbonnen de eers te toewijzing afhalen. Brandstoffen voor kamerverhuur. Tot 31 Oct. is er gelegenheid tot het afha len van een aanvraagformulier voor brandstoffen voor kamer- en pension bewoners. De formulieren moeten door den verhuurder zoowel als door den huurder worden ingevuld en kunnen Dinsdags van 911 u. onder overleg ging van de stamkaart van den huurder worden ingeleverd. Sleeuwijk attentie! De zitting voor Winkeliers.op Maandag a.s. zal in kan toor de Bok plaats hebben, maar de zitting voor rantscenbonnen in gebouw Vegos op de gewone uren. RIJKSMINISTER RUST IN NEDERLAND. Rijksminister Rust is ter bezichtiging van Duitsche opvoedingsinrichtingen, in Neder land aangekomen. Na een hartelijke begroe ting door rijkscommissaris, rijksminister Seyss-Inquart, werd eerst een bezoek ge bracht aan de school voor opleiding van onderwijskrachten te Heer bij Maastricht. Voor het schoolgebouw inspecteerde de rijks ministers mee hun gevolg de in het uniform^leeftjjd van 18 jaar. der Hitlerjugend opgestelde jonge mannen. In een schoolplechtigheid sprak rijksminister Rust rot de, toekomstige jonge onderwijzers over de verantwoordelijke taak van den onderwijzer, vooral in den tijd van strijd, die het Duitsche volk nog te wachten staat. „Gij moet met de menschen, die u in han den worden gegeven een nieuwen tijd, een nieuwe wereld opbouwen", zeide de minister. Na ;de plechtigheid woonden de minister en de rijkscommissaris verschillende lesuren en de gemeenschappelijken middagmaaltijd der jongelui bij. Op de bezichtiging van de school te Heer zullen bezoeken aan andere opvoedingsinrichtingen in Nederland volgen. A. M. DE JONG OVERLEDEN.^ 's-Gravenhage, 20 October. De schrijver A. Af. de Jong is op 18 October des avonds in zijn woning te Blaricum door onbekende daders over vallen en: door een revolverschot gedood. De Jong werd op 29 Maart 1888 te Nieuw-Vosmeer (N.Br.) geboren. Hij bezocht te Delft de Rijksnormaalschool, waarna hij van 1906 tot 1919 als onder wijzer werkzaam was. In 1919 trad hij in dienst van het dagblad „Het Volk". Voorts werkte De Jong eenige jaren aan letterkundige bladen. Den laatsten tijd wijdde hij zich uitsluitend aan de letteren. DE KINDERBIJSLAG. De centrale/persdienst van het N.A.F. meldt: Zooals reeds eerder werd bericht, zal de kinderbijslagwet met ingang van 1 Jan. jl944 belangrijk worden uitg- breid. Tot dien datum ontvangt de wer ker, die drie of meer kinderen beneden den leeftijd van 15 jaar heeft, bijslag. Na 1 Jan. 1944 bestaat echter reeds aanspraak bij drie kinderen beneden den Ook voor kinderen, jonger dan 21 jaar, bestaat onder zekere voorwaarden nog recht op bijslag. Er moet dan ech ter een verklaring worden overgelegd, waaruit blijkt, dat het betrokken kind dagonderwijs volgt aan een inrichting voor algemeen vormend of vakonderwijs. Velen, die tot nu toe geen aanspraak konden, maken, kunnen. na 1 Januari 1944 eveneens in het genot van bijslag komen. Hiertoe is het echter noodig, dat zij een klnderbijslagboek'je aanvra gen aanwde instelling, waarbi» hun werk gever voor de wettelijke ziekteverzeke ring is aangesloten. Om geen aanspraken voorbij te laten gaan., zij er hier op gewezen, dat geen uitkeering wordt verleend, indien niet een! kinderbijslagboekje is aangevraagd. Tenslotte worejt nog opgemerkt, dat voor het recht op kinderbijslag in 1944 de samenstelling van het gezin op 1 October 1943 van beslissing is. DE ZIEKTEVERZEKERINGSPREMIE De centrale persdienst van het Ned. Arbeidsfront schrijft: In de dagbladen is een dezer dagen het nieuwe premietarief voor de Raden van Arbeid gepubliceerd. Door den leider van de onderneming zou de gevolgtrekking kunnen worden gemaakt, dat met de betaling van het voorgeschreven premiepercentage aan al de verplichtingen ten aanzien van de wettelijke ziekteverzekering is voldaan. Ter voorlichting zij teneinde mis verstand te voorkomen er op gewe zen, dat bij ongunstige uitkomsten door de Raden van Arbeid op de reeds vast gestelde premie nog een navordering kan worden geheven. Evenzoo is reeds eenige malen door de Rijksverzekeringsbank een naheffing op de premie voor de ongevallenverze kering gedaan. HET ZWARTE WARENHUIS. De Vughtsche Economische Dienst was er achter gekomen dat in een café aan den Korveïschenweg te Tilburg, exploi tant P. v. d. Loo„ de zwarte handel we lig tierde. Het adres was een zeer klein cafeeke dat er orfooglijk uitzag', maar ais men de deur gepasseerd was, was het een en al luxe en een uitnemend goed voorzien buffet. De politieman ia Burger werd al dadelijk kooper, want van praten kwam handelen, wat tot gevolg had dat na de verschijning van een aantal agenten in uniform, huiszoeking werd gedaan. De resultaten waren verbluffend. Drie vrachtauto's zwarte waren zijn uit het cafe'tje te voorschijn gekomen. Overal was het verstopt. In beslag werden ge nomen: kisten prima koffie, talrijke bus sen thee, vele honderden flesscben cham pagne en wijnsoorten, echte Jamaica rhum, Schotsche whisky, jenever,- cog nac, boter, kaas, eieren, stapels dames- en heerencostuumstof, allemaal van de beste kwaliteit. Evenzoo bussen vgéblix- te kip, leverpastei, ham, fijne vleesch- waren, balen rijst, een kist toiletzeep, melkpoeder, advocaat, kisten eerste soort sigaren^ prima shagtabak, alle denkbare uitgelezen levensmiddelen, kreeft, zalm, enz., vet, cacao, badmantels, suiker, en fin te veel om alles op te noemen. Van der Loe had van alles in huis. Deze voorraden waren alleen bestemd voor hen, die hooge prijzen konden betalen. Een normaal „eerlijk" mensch kan geen versterkende middelfen bekomen, laat staan iets extra's. Maar de dure klanten van deze zaak hadden keus vol op. Voor veel meer dan honderdduizend gulden heeft de politie in beslagge nomen. MOORD TE WIESSEL. Zaterdagmorgen is onder Apeldoorn een moord gebeurd, waarvan de onge veer 35-jarige heer Dobbelman te Wies- sel het slachtoffer is geworden. Nadat zich reeds Vrijdagavond om half 11 twee personen -aan de afgelegen woning van den heer D. hadden vervoegd, doch hem toen niet te spreken konden krij gen, kwamen Zaterdagmorgen om 8 uur deze bezoekers terug. Het meisje waar schuwde den heer D., die zich daarop Rheumatiache pjjn, spit, etc. worden ver- oorxa&kt door onzuiver bloed. De zes minerale zouten in Kruschen zuiveren Uw bloed en voeren Uw lichaam nieuwe levens kracht toe. Kruschen zal ook U snel en afdoende helpen. Gezendheld voor een oent per dag Apoth. en Drog. 0.4), 0.76,1.47. N.V. Rowntree naar de voordeur begaf. Eenigen tijd later vond men op de stoep van de wo ning het lijk van den heer Dobbelman. i J KOSTBARE VOORRAAD VERBRAND. Dezer dagen heeft een hevige binnen brand gewoed in het magazijn van de firma Raming aan de Kleine Bleekstraat te Eindhoven. Deze opslagplaats was ge heel gevuld met markiezen, meubels, bels, ledikanten, matrassen, gordijnen, closetrollen, een groote voorraad kapok, cocosweefsel en andere artikelen, die bestemd zijn voor 'de inrichting van wo ningen en welke in den winkel zoo goed als niet meer te krijgen waren. In het magazijn bevond zich een groote berg cokes terwijl door de meubels een tweetal auto's, die binnenin waren ge stald, aan het oog was onttrokken. De brandweer is er in geslaagd een belen dend perceel, waarin zich groote hoe veelheden levensmiddelen bevonden voor het vuur te redden. Ook is nog een ge deelte van het magazijn zelf, -waar ma trassen, vulling voor meubels enz. wa ren neergelegd, gespaard. Datgene wat echter is vernield of waterschade heeft geleden is niet gemakkelijk op zijn juiste waarde te schatten. en geven hierbij kennis van hun voorgenomen Huwe lijk, waarvan de voltrek king D.V. zal plaats heb ben op Donderdag 11 No vember aanstaande. Andel, A 138 Wijk, A 28 21 Oct. 1943. Kerkelijke inzegening in de i Ned. Herv. Kerk te Wijk, des namiddags 2.30 uur (offic. tijd), door den Wel- Eerw. Heer Ds. G. Alers, Ned. Herv. Predikant te Dordrecht. Thuis Wijk, A 28, 3 November. Andel, Burg. v. d. Schans- str. A 138, 4 November. Toekomstig adres: Wijk, B 72. V V VV/ GETROUWD: en De Heer en Mevrouw VAN DER POL-Boom zeggen, mede namens wederzijdsche J familie, vriendelijk dank voor de vele en hartelijke J bl ij ken van belangstel I i ng bij hun huwelijk, ondervonden. Heusden, 21 October 1943. Putterstraat Z 98. Langs dezen weg betuig ik mijn welgemeenden dank aan allen en in het bijzon der aan de betreffende brand weermannen voor de snelle en krachtige hulp die werd geboden-, bij het blusschen van den brand op 6 Oct. j.l., waar door erger kon worden voor komen. G. SCHERFF, Meeuwen. 1 linker wollen gebreide grijze kleur, gaande van Heus den-Elshout naar Vlijmen. Terug te bezorgen aan het Bureau van dit Blad. Adres te bevragen bij J. VAN ESCH, C 99, Wijk en Aalburg. Af te halen bij „Het Wapen van Amsterdam" te Heusden, tusschen 10 en 5 uur. z. g. a. n. Mandoline a f 45,- z. g. a. n. Windbuks, merk „Indian" a f55, - witte mui zen a f 1,— kleurmuizen f 2,50 klein Chin, ras G. dier a f27,50. Uitsluitend aan huis. - Hogevaart C 26 - Vrijhoeve-Capelle. 3 kindertruien, leeft. 10 a 12 j., f5,- p. st. Verder in ruil aangeboden: 1 pr. Jongens schoenen, fftaat 38, voor Dames schoenen. Adres: Boerenstr. 32, Gorcum. Welke Bakker heeft te koop? Schrijf aan Langendijk 12 - Tel. 2509 GORINCHEM Reparatie-inrichting van alle merken Naai- en Industrie machines onder garantie. Inkoop v. gebruikte machines ook inruilen. Aanbevelend, R. Th. LE CAVELIER. Terstond gevraagd J. DE WAAL Expeditiebedrijf Wijk en Aalburg, Tel. Na 23. Voor directe indiensttreding gevraagd: van 14-17 jaar. Firma GEBR. VAN ALPHEN, Timmerfabriek Wijk en Aalburg. Mevrouw VREESWIJK, Hoogstraat O 119, Heusden, vraagt, |voor direct, GEVRAAGD: P. G., in gezin van drie per sonen, op klein boerderijtje, in de omgeving van Heusden. Br. no. 89 a. h. Bur. v. d. Blad. GEVRAAGD P.G. Leeftijd tusschen 50 en 55 jaar, v.gg.v. J. Dg KONING, Keizer straat 39, Werkendam. GEVRAAGD, te Zeist, in gezin met twee kinderen, zelfst. kunn. werken, v.g.g.v., v. d.-°en n., tegen 1 November. Adres: Mevr. Knetewan, Zeist, Verl. Slotlaan 158. Tegen 1 November a.s. gevraagd voor dag en nacht. Loon f 35,— per maand met verval. AdresJ. J. HOMBORG, van Eegenlaan 24 AMSTERDAM Gevraagd te ALMKERK of EEN MEISJE voor hulp in de huishouding voor een paar dagen in de week. Brieven onder No. 90 aan het Bureau van dit tyad.. Tot het behalen van genoemd diploma worden te HEUSDEN en NEDERHEMERT cursussen gegeven. Bij voldoende deelname kunnen ook in andere plaatsen cursussen worden georganiseerd. Men gelieve zich op te geven vóór 31 OCTOBER e.k. bij: Handel in alle soorten Telefoon 23, dag en nacht. Thuis tot voorm. 10 uur. Bestelbonnen s. v. p. direct aan mij opzenden. en Spaanse handelscorrespon dentie. Opleiding voor alle practijk-examens. Wij geven onderwijs, dat inspireert Mondeling en schriftelijk. Gebruik steeds het beroemde Bevruchtingsmiddel voor koeien en paarden, dat overal met groot succes gebruikt wordt. Voor inlichtingen en/of be stellingen zich te wenden tot Hoofdvertegenwoordiger voor geheel Nederland. Wederverkoopers belangrijke reductie. Zendt mij Uw aankoopvergun ning voor bovengenoemde ar tikelen. Deze worden met spoed door mij behandeld. GORINCHEM. NU GEPLANT in de Lente Bloemenweelde 1 Stort f 4 50 op postrekening 473689 van Bloembollenbedrijf „FLORA" te HILLEGOM 97 en U ontvangt franco thuis onderstaande prachtcollectie betere Bloembollen 15 Hya cinten, 30 Tulpen, 30 Narcis sen, 30 Crocussen, 30 Sneeuw- roem, 30 Blauwe Druifjes en 30 Klokjesbloemen. Plantwijzer en 5 fantasti sche Pape gaaitulpen gratis! Voor het goed laten fermen teeren van Uw tabak, is het gewenscht, dat U thans binnen 10 dagen Uw aantal bladeren schriftelijk opgeeft bij D. DE ROON, Vrijhoeve-Capelle B 2. Laat U door het SUCCES-INSTITUUT te Amersfoort en de Postbode vlot en prettig opleiden voor het (ALGEMENE HANDELSKENNIS) AMERSFOORT AFD. 14 A. Vraag kosteloos prospectus U kunt Uw amateurtabak prima aromatiseeren met onze speciale sauzenVirginia- Camel- Havanna- en Pruimtabaksaus. Ook prima voor •>z.g. Belgische Shag. 2 gram aroma per 1 K.G. tabak, f 6,50 per 100 gram na storting op giro 436117 of onder rembours. Reeds hebben wij een groote lijst bestellingen op het U weet reeds: De grootte, de omvang en de uitgever. Nu de titel: Deze is De inhoud: Schrijvers: o. a. W. Laatsman, Gerrit v. Teylingen, C. Bokma, Martin Jackel. Endeprijs? 624 Pag. groot form, in prachtband Slechts Een boek voor het geheele gezin. Bestel nog omgaand. Nü kan het nog! Men gelieve zich op te geven vóór 31 OCTOBER e.k. bij: AMERIKAANSCHE STOPINRICHTINQ Zendt postpakket of per voerman v-r-isi C. B. VAN DE WAL Zoon FINANCIERING van auto's, gasgeneratoren, paarden, wa gens, vlug en voordeelig door eigen financieringsmaatschappij. HYPOTHEEKVERSTREKKING en ASSURANTIE'S op alle gebied, scherp cojicurreerend. 186 van Gramophoonversterkers, aanleg van Electr. Installaties en Reparatie van Motoren en Electr. Apparaten, Stofzuizers, enz., enz., is het adres: L. W. GOUDA Tel. 12 - EETHEN (bij Waalwijk). Erkend reparatie-inrichting van Philips Radio producten en Philisavc Droogscheerapparaten. Nog enkele serieuze en nette wien goede inkomsten en voor uitzichten worden aangeboden. Brieven te richten aan de Keizersgracht 142 AMSTERDAM Telef. 43606 Prijs pr adv. van 24 m.M., enkele kolom, 1 x pl. f 0,70, 2 x pi. f 1,32, 3 x pl. f 1,76. - Voor werkzoekenden en aangeboden betrekkingen1 x pl. f 0,61, 2 x pl. f 1,12, 3 x pl. f 1,53. - (Alles bij vooruitbetaling). TE KOOP: beste mollen- en rattenvanger, 17 m. oud, bij A. H. VAN WIJK, Laagstraat A 33, Oudheusden. TE KOOP: Prijs f 225,-. Te bevr. bij W. van Wijnen, Molendijk A 78 a, Wijk (N.-Br.) TE KOOP: een zeer goed onderh. ORGEL geschikt voor zaal of kerk, 15 reg., ver- stelb. klavier, f 850. Te bevr. bij L. van Helden, Veen, 157. Ter overname aan geboden Prijs te zamen f 175 Witteboodstr. W 52 Heusden

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 3