SUftO H. de Bont-v. Huiten OP BEIS?? Michael's Ijzerhandel MEUBELEN Verkooplokaal „De Zwaan" Dr. SCHILLING OOK KINDERKLOMPEN TêpareeiH: YD -© echte lederen Horlogebanden STALMEST Goöp. Boeren Leenbank „L. B," Wijk en Aalburg Rentevergoeding voor inlagen 2 Vlo W. TIMMERMANS A ZN. NIET- REPAREERT Belangrijke MededeelingI C. M. van Wijlen - denderen E. BRINCKMAN Dames- en Heeren Kleeding ,Het Klaverblad' LUCHTGEVAAR SIRENEN LOEIEN TELEFONEER 36 S. D. Lankhuyzen Go's Bank n.v. iKLtUIN-CASlNOi ""Y/T Y*Q"pYirrrTrrr"rr De VELO Waschmachine „G.R.E.V.O." evacuatieverhuizingen Belastingzaken KOFFERS BREDA (Ginneken). C. VAN WIJK, Hoogstraat 16, GORINCHEM Te koop gevraagd Rechtzaken Marktberichten Burgerlijke Stand Qed, Pédicure- Voetverzorger QROEN's Naaimachinehandel RA YENS WA AY'S KOFFIE-SURROGAAT cent per 250 gram Telef. No. 15, Raamsdonksveer. Agentschap van de Amsterdamscne Bank N. V. Amsterdam. WEER BATTERIJEN VERKRIJGBAAR De wielrijders welke clandestien vleesch vervoerden, zijn naar vermoeden Amsterdammers. KANTONGERECHT 's BOSCII. HEUSDEN. laat zich niet verleiden. Haal meer warmte uit minder kolen! i KERKSTRAAT 32 - 's-HERTOGENBOSCH 3 ORKESTEN ANNY COSTER t r 4 JAN MERKELBACHr r Grootestr. 140 - Telef. 200 - WAALWIJK Voorradig: nog enkele RijwielbandenLampekappen GloeilampenZaklampen, ook voor stal en buitenverlichting; Wasch- en Naai machines StofzuigersStrijkijzers Kachels; enz. enz. enz. OOK JE ADRES VOOR REPARATIEWERK. Wees wijs en vraag prijs, bij 's-BOSCH Telef. 4869 Meubel transportbedrijf Ruime drogebergplaats voor inboedels. VERKOOPKANTOOR „ZONNA", Beiien, Tel. 382. Telefoon No. 18 Giro 337170. C. LANTINOA. J. VAN 1EPEREN VOOR IJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN ENZ. ENZ. ENZ. NAAR AALBURG Bobbmhhi Telefoon No. 14 DAMES! MA1SON AU BERT Dirk Smiissiraat 9 O textfelkaarteii verbrand! Bon verlies door slordigheid is strafbaar! ZATERDAGS 10-4 Laan van Mecklenburg 16 INLICHTINGEN: ^Qga/'a/fega/'-Ze/Te 178 11 I? I\1 scherpen volgens „Zoppie" systeem, f 8 lf iJ Ij i. \i DAT laat U ook na den oorlog doen. Firma J. C. VAN GURP, Ijzerhandel, BREDA. ZOOLANG DE VOORRAAD STREKT NOG HAAST Ulll 0 Als wij uw MEUBELS OPNIEUW STOFFEEREN, ontvangt U ze als nieuw terug Nog ruime keuze BEHANGSELP/yplER C. A. DOOMERNIK, Ververstr. 46 - Den Bosch Te koop gevraagd in iedere hoeveelheid Verzending alleen per schip. Prijsopgave franco boord. C. J. EINE, Mesthandel, Breda Ginnekenweg 116 Telef. 4582 Kassier: D.' VAN WljK. ROTTERDAM N.V. DE LANDBOUWBANK - UTRECHT Kassiers en Commissionairs in Effecten Verrichten verder alle BANKZAKEN. Bezorgen ALLE ASSURANTIËN HET GAAT OM MENSCHENLEVENS I Smaakt als echte koffie. Een bijzonder geurige samenstelling en toch ook maar Vraagt Uw winkelier! N.V. v.h. M. Ravenswaay Zn. Gorinchem. Verstrekt HANDELSCREDIETEN tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent Rek.-Cour. met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenl. Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. KOOPT en VERKOOPT vreemd Bankpapier. Verzilvert Cou pons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt GELDEN i DEPOSITO, rente vergoeding volgens overeenkomst. VERHUURT SAFE LOKETTEN. (Prijzen naar grootte der kastjes.) Nadere inlichtingen verstrekt de Directie. LANDESGERICHT VONNIST GROOT AANTAL DU 1 VENHOUDERS. - Het Duitsche Landesgerieht, dat 3 dagen zitting heeft gehouden te Vught heeft een groot aantal zaken behandeld tegen personen, die ondanks de desbe treffende voorschriften postduiven had den achtergehouden. Het betrof hier voornamelijk duivenliefhebbërs uit Bra bant en Limburg, die in vrijwel alle gevallen aanvoerden, dat zij' niet van hun duiven hadden kunnen scheiden. Zij stelden zich hiermede uiteraard echter aan groot gevaar bloot. Daar hier geen sprake was van kwaad willigheid werd in de meeste gevallen nog de maximumstraf, drie maanden gevangenisstraf, met aftrek van voor- angst opgelegd. De 50-jarige P. H. Slabbers uit Swal- men, die eveneens een aantal duiven had achtergehouden, doch van'deze dui ven de ringen met een gedeelte van de poot had afgesneden, - kreeg, wijl hij zich hiermede daarenboven aan die- renkwellerij' had schuldig gemaakt, con form den eisch, een gevangenisstraf voor vijf maanden. VOORLOOPIG GEEN LUXETELE GRAMMEN MEER. Wegens gebrek aan de desbetref fende Luxeformulieren kunnen voorloo- pig geei^ geluktelegrammen worden aan genomen. Nagegaan wordt nog of het op een andere wijze mogelijk is te ge- legenertijd in deze leemte te voorzien. BRANDSTOFFENBIJSLAG VOOR ON DERSTEUNDEN. De secretaris-generaal van het depar tement van sociale zaken heeft goedge keurd, dat in het tijdvak van 17 Oct. 1943 tot en met 15 April 1944 aan on dersteunde wérklooze arbeiders, alsook aan ondersteunde kleine grondgebrui kers (boeren en tuinbouwers) weder om wekelijks een brandstoffenbijslag zal worden verstrekt. Van 17 Oct. tot en met 20 Nov. 1943 en van 5 Maart tot en met 15 April 1944 wordt een uitkeering gege ven van f 1 per week. Gedurende de overige weken zal de bijslag fl.30 per week bedragen. VOORHEEN EN THANS „Nu Mylord, wat schreej Lf vroeger altija zoo mooi?" r „Nu, komt er nog wat ran „Sovjetrusland, het land van de massa moorden, van het barbarisme, de verdierlijking, het gruwelijke. .1" „Goed, uitstekend, en hoe schrijft men thans ondanks Katyn over zijn bondgenooten 7" „Sovjetrusland, oprechte democratie, vriend der menschheid, gelukbrenger van Europa I" „Goed zoo, U heeft mijn volste achting". E. O. Plauen/Orbis/Holland/Pax m P 1794/1 Verantwoordelijk voor denge- heelen inhoud J. H. Roza te Heusden; Uitgever en DrukkerFa. L. J. Veerman, Botermarkt te Heusden. K1443. Blijkens een officieele mededeeling van den directeur van het Rijksbureau voor de Metalen-Verwerkende Industrie kunnen zij, aan wie batterijen zijn toe gewezen, zich thans weder tot hun leve rancier wenden ter bekoming van de hun toegewezen batterijen. Leveranties van batterijen, gedaan op grond van koopvergunningen,, voorzien van het stempel „speciale toewijzing", mogen niet worden herhaald. CONTROLEUR VAN DEN C.C.D. VERMOORD. Twee controleurs van den C.C.D. de heeren H. W. Mulder en J. H. Be zaan, beiden 27 jaar en beiden, wonen de Soest, waren op den Eemweg te Baarn op controle. Zij hoorden gerucht achter zich en zagen wielrijders nade ren. Zij gaven met een roode lantaarn het sein tot stoppen waaraan werd vol daan. Een der wielrijders bleef even wel achter en op vermoeden dat deze er tusschenuit wilde trekken, begaf con troleur Bezaan zich naar dezen. Hij werd door den wielrijder aangevallen en zoo danig mishandeld dat hij bewusteloos opliet rijwielpad bleef liggen. Toen hij na een poos weer bij kennis kwam en om hulp riep, werd hij door voorbij gangers opgenomen en, een café binnen gedragen. Öp aanwijzing van Bezaan zijn deze voorbijgangers gaan zoeken naar Mulders, welke zij op eenigen afstand vonden. Deze was zwaar gewond en toen de politie en een arts even later arriveerden was hij reeds overleden. De vermoorde M. was gehuwd en vader van één kind. De toestand van B. is bevredigend. LANDWACHT HEET VOORTAAN LANDSTORM. In het Verordeningenblad is o.m. een verordening opgenomen van den Rijks commissaris betreffende den „Land storm Nederland". Deze verordening bepaalt, dat de opgerichte „Landwacht Neddrland" njèt onmiddellijken ingang den naam draagt van „Landstorm Nederland". De bestaande rechts- en bestuursvoor- schriften worden dienovereenkomstig ge wijzigd. 'De rechten en verplichtingen der leden van de landwacht worden door deze naamsverandering niet aange tast. Voorts een besluit van den secretaris generaal van het departement van op voeding, wetenschap en ctiltuurbescher- nting tot aanvulling van het besluit no. 116/1940 betreffende de gelden, .ver schuldigd wegens het.bijwonen der les sen aan de Rijksuniversiteitjen en de technische,hoogeschool te Delft. Krachtens dit besluit kan iemand, die in den loop van een studiejaar tot assistent wordt benoemd, een deel van het gestorte collegeld gerestitueerd krij gen. Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 Jan. 1943. DOODVONNIS TEGEN DE COMMU NISTEN LOUIS JANSEN EN JAN DIETERS VOLTROKKEN. Officieel wordt bekend gemaakt: Het floor het Duitsche Obergericht op 24 Augustus 1943 tegen de commu nisten Louis Jansen en Jan Dieters uit Amsterdam gevelde doodvonnis, is na onderzoek van de kwestie der gratiever- leening vertrokken. Jansen en Dieters, die reeds voor den oorlog hooge functies bekleedden in de communistische partij, hebben ook de laatste jaren deze vernietigende agi tatie voortgezét en in belangrijke mate sabotage bedreven. Zitting van Woensdag 13 October. Loopen o. a. grond: J. C., Veen f 7.50-of 5 d. Geen register houden: C. K., Sprang- Capelle f 10 of 5 d. Broodbesluit: H. W. v. M., Waal wijk f150 of 75 d. M\ ikbesluit: J.v S., Vrijhoeve-Capel- H t'2 of 1 d. Geei: voor- en achterlicht: L. v. B., Veen 2 keer f 6 of 2 kleer 3 d.; C. S* Eethen 2 keer f 2 of 2 keer 1 d. Rijwiel onbeheerd: C. P., Dussen f 10 of 5 d. Hond niet terughouden: D. A. O., De Werken c.a. f 25 of 2 w^ t. Zitting van Woensdag 20 October. Geen voor- en achterlicht: H. C. J. d% W„ Waspik ,2 keer f 2 of 2 keer 1 d. Weg verontreinigen: G. P., Waalwijk en G. G. P., Waalwijk, ieder f 5 of 3 dagen. Strooperij: C. A. d. V., Waalwijk f 5 of 1 w. t. en verb, verkl. Besl. Persoonsbewijzen: P. C. W., Wijk en Aalburg, T. O. ROTTERDAM, 19 October. Heden werden ter veemarkt aange voerd 1868 dieren, waaronder 86 paar den, 201 veulens, 120 schapen, 901 runderen, 123 nuchtere kal véren, 252 graskalveren, 173 biggen en 2 bokken. Prijzen per stukmelkkoeien f 200, f 1800, f 1650; kalfkoeien f 1950, f 1750, f 1600; varekoeien f 1200, f 1100, f 950; vaarzen f1100, f 1000, f700; pinken f 900, f 800, f 650. De aanvoer van melk- en kalfkoeien was iets grooter met tamelijken handel en hooge re prijzen. Varekoeien aanvoer a!s vorige week, kalme handel en iets liooger in prijs. Vaarzen en pinken aan voer tamelijk met redelijken handel en stijgende prijzen. 's-BOSCH, 20 October. Op de markt van heden wareit aange voerd 1508 stuks, waarvarr 1214 runde ren, 122 nuchtere kalveren en 172 scha pen-lammeren. Prijzen per sfuk: Kalfkoeien en melk vee f 1500, f2000; magere ossen en koeien f900, f 1300; jongvee f500,' f900; graskalveren f 250, f 450; nuch tere kalveren f140, f170, f210; scha pen fl7>, f280; lammeren f140, f 170. Weer grootere aanvoer van rundvee. Handel trager, prijshoudend. Jongvee grooteren aanvoer en vlotten handel, prijzen als vorige week. Matige aanvoer van kalveren en fokschapen, kalme handel, prijzen iets lager. GeborenMaria Martina Johanna, d. van A. F. v. d. Berg en M. G. van ZonsbeekPetrus Péulus Maria Jose- phus, z. van C. M. Vreeswijk en W. A. i. Smulders; Augustina Adriana, d. van J. N. M. Verharen en J. A. Couwen- berg; Hendrik Antonius, z. van H. Borggreve en Engelina M. v. d. Graaff; Cornelia Adriana Maria, d. van A. C. L. Verhoeven en A. G. v. Geffen. GetrouwdGerardus Antonius v. Dui men 25 j. en Allegonda Antonetta Kla ren 23 j. Overleden: Johannes de Ridder, 87 j., weduwnaar van Gijsberta Boeve, eer der weduwnaar van Teuntje Laros. i j De kachel aan op een killen herfstdag? Het Is verleidelijk, maar het zal niet gaan! Er komen ook koude dagen en dan zjjn de kolen pas wer kelijk noodig. Bezin dus, eer ge met stoken be gint, spaar uw kolen zoolang mogelijk. Endeuren dicht en ramen tochtvrij, dan gaat er geen warmte verloren. A. SCHELLEKENS 4 Dagelijks in Beneden- en Bovenzalen Zondags vanaf 2 uur doorloopend Concert. Werkdagen vanaf 4 uur. A A A In de BenedenzaalHET ENSEMBLE met een zeer gevarieerd programma. kt u. In de Bovenzaal: pr EN ZIJN BAND. In de Bar als speciale attractie: HET TRIO JOH N NV MEULENSTEEN. Zorgt tijdig voor Uw plaats. alle soorten en merken Waschmachines en Wringers Vakkundig Bill ij k Vlug. Des Donderdags in Waalwijk Hotel „Korenbeurs" Grootestraat 198 - Telef. 285. Spreekuur 2-6 uur nam. Stationsweg 1 - Telef. 2410 GORINCHEM Belast zich met per auto, schip of spoor. BILLIJKE PRIJZEN voor alle voorkomende verhuizingen ook naar het buitenland No. 2 met regelb. waterkraan, bijzonder fraai model, direct passend in elke petro- i rn leumlamp It.DU (slechts tijdelijk leverbaar). No. 4N compl. hanglamp voorkamer- fu-ic en stalverlichting No. IN als No. 4N doch zonder hanger i q nft en scherm I o.UU past in elke petroleumlamp. Grootestraat 231 WAAL W1IK NAAR MAAT. Prima coupe Telefoon 109.. - HOTEL-CAFE RESTAURANT Vïschstraat-Hoek Kruisstraat naast Hotel, Café, Restaurant ROYAL" Telef. 4351, 's-HERTOGENBOSCH. Nieuwe Eigenaar C. P. DE HOOG, Belastingconsulent N.I.v.B., Visschersd. 68 Gorkum Telefoon 2978 -V Bestel dan nog tijdig Uw bij Speelgoedmakerij Kruisstraat 9, - 's-BOSCH i Koopt Uw 2e hands Meubelen in Wij hebben nog eerste klas meubelen van oude kwaliteit en nog groote voorraad. Aanbevelend: Verkooplokaal „DE ZWAAN" Hinthamerstraat 7, Tel. 3412, 's-Bosch. Hinthamereinde 26, Tel. 2163, 's-Bosch. Schoolstraat 32, Oss. 't Vertrouwdste adres voor alle soorten Hygië nische Artikelen, Spuiten en alle Patent Genees middelen, enz. is reeds 25 jaar gevestigd bij alleen bovenhuis Rotterdam L/ (Deze straat is een zijstraat derJonkerFransstraat). GRATIS SPREEKUREN. Dag. v. 10 tot 8 u." nam. Vraagt gratis inlichtingen of prijs courant. Worden in gesloten brief in blanco couvert op verzoek toegezonden. Pietje wilde er de kachel mee stoken. Als een hooiberg ver brandt doordat kinde ren met lucifers spelen, komt er in de krant: „Verzekering dekt de schade". - Als kinderen distributiebescheiden in de kachel stoppen, wordt de schade niet vergoed, 't Is een ramp voor het geheele gezin. Zorg dat Uw bescheiden voor de kinderen onbereikbaar zijn. Publ. v/h Dep. v. Handel, Nijverheid en Scheepv., t.b.v.h. C.D.K. IN UURWERKEN, GOUD EN ZILVER li».!.... Kantoor geopend DINSDAGS en VRIJDAGS van 6-10 uur. Hand- en Trapnaaimachines, Kleer makersmachines en ijzeren Traptafels. Defect geen bezwaar. Brieven met opgaaf van prijs aan Vierambachtsstraat"114 - Telefoon 39653 Raad van Commissarissen: Jhr. Mr. J. K. H. DE BEAUFORT VAN LEUSDEN, Leusden Mr. A. M. A. BARON VAN BOETZELAER VAN POENEN EN WOLFEREN (Ged. Comm.), De Bilt Mr. W. I. DOUDE VAN TROOSTWIJK, Nieuwerslui» Jhr. Mr. J. M. VAN ASCH VAN WIJCK, Amsterdam A. TEN KOEVER DE BRAUW, Wijk bij Duurstede Verstrekt eredieten, ook aan niet-landbouwers. Neemt geiden deposito Agent voor Gorinchem en Omstreken De Heer C. A. DE HOOP te Nieuwland (bij Leerdam) De Directie J. B. DE BEAUFORT N. C. DE RUYTER WAALWIJK Telefoon No. 55 Koopen en verkoopen Effecten. Verzilveren binnen- en buitenlandsche coupons. Belasten zich met het nazien van uitlotingen. Verhuren loketten in hun brand- en inbraakvrije kluis. Prijzen naar grootte der kastjes.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 4