Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. No. 6366 Vrijdag 29 October 1943 Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. Dit blad verschijnt VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 11 cent per week AdrertentiSn24 m.M. f 1.32. Elke m.M. meer 5l/t cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Buitenlandsch Overzicht DE MOND- EN KLAUWZEER BESTRIJDING. eirvet'i '%-ibr rh,pécbikh a?iUéféfek! Waarop heeft men recht bij bevalling? Helpt de koe met schillen En de koe helpt U! en de Bommelerwaard Algemeen Redacteur? J. H. ROZA, Heusden dat .a.s. moeders, jonge en zoogende moeders kunnen kiezen uit 3 groegen van levensmiddelen. De ambtenaren -op het distributiekantoor geven bij de aa/n- vraag gelegenheid tot deze keuze. Elke acht weken kan men opnieuw uit deze drie groepen een keuze doen. Combi naties binnen dezen termijn zijn rfïet toegestaan. Bij opname in een ziekenhuis worden de verstrekkingen onderbroken. Na ont slag uit het ziekenhuis kan men weer in aanmerking komen voor extra-voe ding, evenwel gaan de termijnen door, zoodat men de verstreken termijnen niet zgn. kan inhalen. Bovenstaande regelingen gelden even eens voor vrouwen, die in de z.gn. zelf- verzorgingsregeling vallen. Bij het afhalen van de bescheiden voor extra-voeding, welke men onmid dellijk bij de aanvraag in ontvangst kan nemen, dient men bij zich te hebben 1. distributiestamkaart met inlegvel van de moeder, benevens de doktersver klaring (alleen voor den eersten keer); 2. persoonsbewijs en doktersverkla ring, als de moeder het kind zelf voedt; 3. een schriftelijke machtiging van de moeder, als men in de plaats van haar de bescheiden als gemachtigde af haalt.' Deze bepaling geldt eveneens, als de echtgenoot de bescheiden afhaalt. ZEEP. Indien de bevalling volgens verkla ring van betrokkene thuis zal plaats vinden kan bij de derde verstrekking aan een a.s. moeder een bon „een rantsoen toiletzeep" worden uitgereikt. TEXTIEL. 26 weken voor den vermoedelijken bevallingsdatum kan men bij den dis tributiedie nst een aanvraag indienen voor de «ver krijging van de artikelen, die men voor de moeder en de baby denkt noo- dig te hebben, alsmede voor de ver gunning tot aankoop van een baby- pakket als de te verwachten baby het eerste kind is ofwel een kind, welks voorgaand broertje of zusje tenminste vijf jaar oud is op den vermoedelijken datum van de geboorte. Uit een verkla ring van een dokter of vroedvrouw den geboren, terwijl men een3 van het bevolkingsregister noodig heeft als het voorgaande kind tenminste 5 jaar oud is. Uit de invulling van het aanvraag formulier blijkt of men een baby-pak ket A of B verlangt. Pakket A bevat: 1/n kg breigaren, 12 luiers, 3 truitjes en 12 veiligheids spelden. Pakket B bevat; kg breigaren, 12 luiers, 3 truitjes, 1 wiegdekentje en 12 veiligheidsspelden. Voor ipakket A moeten 40, voor pak ket B 50 punten worden afgestaan. Voor de te verwachten babies, die niet in aanmerking komen voor een babypakket kan een aanvraag worden ingediend voor beschikbaarstelling van Vo kg handbreigaren. Zijn de aanvragen voor 'babypakket of breigaren ingediend, dan kan geen ruiling meer plaats vinden. Verder ontvangt iedere moeder na indiening van bovenstaande verklaring een toeslagkaart .met 50 direct geldige punten. Is de. baby geboren, dan ontvangt men een babytextielkaart groot 100 pun ten is de baby een eerstgeborene of een baby, die wordt geboren 5 jaar na de laatste bevalling, dan ontvangt men bovendien een toeslagkaart met 50 puntenvoor tweelingen ontvangt men behalve voor ieder een baby-textielkaart van 100 punten boyendien voor ieder een toeslagkaart met 50 punten. Bij het afhalen van deze bescheiden dient men voorzien te zijn van: 1. distributiestamkaart van de moe der met inlegvel *2. schriftelijke machtiging van üe moeder, als men in de plaats van haar de bescheiden afhaalt.- BEDKRUIKJE EN WASCHKOM. Voor eerstgeboren babies en babies, die géboren worden tenminste 5 jaar na de laatste bevalling, kan een vergunning tot aankoop van een bedkruikje en een wa sch kom worden aangevraagd. Men ontvangt daartoe 2 punten voor een baby-hedk'ruikje en 16 punten voor een waschteil. Gewoonlijk kan men deze bescheiden tegelijk met die voor textiel in ontvangst nemen. EXTRA BRANDSTOFFEN. Voor de bevalling plaats heeft, kan men op het plaatselijk distributiekan toor één eenheid extra-brandstoffen aan vragen. Heeft men liever gas of elec- triciteit, dan kan men een van deze kiezen in de plaats van een eenheid brandstoffen. In dit laatste geval ont vangt men van den distributiedienst een verklaring, welke men op het gas- of electriciteitsbedrijf moet inleveren. Kiest men gas, dan ontvangt men be richt, dat men kan beschikken over 75 m3 gas extra, kiest men electri- teit, dan verkrijgt men 210 kWh extra. Bovendien kan men gedurende 15 maanden na de bevalling beschikken over bruto 40 m3 gas of 160 kWh elec- triciteit per periode, hetgeen na aftrek yan de 25 pCt. neerkomt op 30m3 gas of 120 kWh electriciteit ten behoeve van de babywasch. De strijd tusschen Krement- sjoeg en Dnjepropetrowsk. De militaire correspondent van het D.N.B. noemt het strijdgebied tusschen Krementsjoeg en Dnjepropetrowsk een bolsjewistische sluis en merkt op, dat de thans in dit gebied woedende slag een nieuw hoogtepunt bereikt heeft. Hij schrijft o.m. nog: Divisie na divisie hebben de bol sjewisten in hun bruggenhoofd op den westelijken oever van den Dnjepr tus schen Krementsjoeg en Dnjepropetrowsk binnengeloodst. Zij hebben hier aan pant serformaties, artillerieregimenten en in fanterie divisies binnengeperst, wat maar binnengeperst kon worden. Zij hebben zoodoende iu dit gebied een druk doen ontstaan, die gelijkt op den druk in een overkokend reservoir. En toch is totdusver de verwachte explosie nog niet gekomen. De bolsjewisten hebben slechts zeer weinig gebied kunnen veroveren en ook dit kleine gebied alleen nog ten koste van verliezen, waarvan de om vang in geen verhouding staat tot het totdusver behaalde resultaat. Van Duitsehe zijde zwijgt men als het graf over de tegenzetten, die men onderneemt. Dit is rflet het oog op den algeheelen toestand meer dan be grijpelijk. Maar men krijgt toch thans al den indruk, dat de bolsjewisten, ondanks hun gewéldige inspanningen, opnieuw er weer eens toe veroordeeld rijn in weerwil van zeker nog mógelijke terreinwinsten zich het uiteindelijke suc ces te zien ontgaan. Tot in het gebied ten noorden van Kriwoi Rog z'ijln de bolsjewisten doorgedrongen. Maar een blik op de kaart toont aan, dat de in dezen slag aanwezige operatieve en stra tegische mogelijkheden ook voor de Duitschers perspectieven openen. Ook al ztij'n de bolsjewisten dan ten noorden en ten zuiden van Dnjcpropetowsk Qver den Dnjepr getrokken. Het feit, dat de bolsjewisten hun sluizen naar het zuiden ondanks al de hardnekkigheid van hun pogingen tot dusver nog niet hebben kunnen ope nen, is verhelderend. Met verbazingwek kend sterke strijdkrachten aan tanks, vooral echter ook dit keér aan artille rie vormen de Duitschers hier een dam. Z'ij verhinderden gisteren in harde ge vechten eike terreinwinst der bolsjewis ten ten noorden van Kriwoi Rog. In de lucht heerscht daarbij! de Duitsche luchtmacht. Bijna vijftig, procent van de vernietigde vijandelijke pantserwa gens komt alleen op haar rekening. In teressant is hierbij! de waarneming, dat de LJuitsche tegenmaatregelen in haar geheel en in het bijzonder met betrek king tot den slag van Krementsjoeg nog niet ten volle tot orttplooiing zijn ge komen. Hieruit kan men zien, dat van Duitsche Zijde nog allerlei kaarten in het spel Zijin. Een andere zwaartepuntvorming is overigens sedert eenige dagen ook in een centralen sector van het Oostelijke front waar te nemen. In het gebied van 'Orsja zijn de bolsjewisten eveneens tot een oonoentratie van hun 'strijdkrach ten overgegaan. Er ontstonden zeer zware "gevechten, in het verloop waarvan de bolsjewisti sche aanvalsgolven met aanzienlijke, deels met zware verliezen aan men- schen en materiaal werden afgeslagen. Precies zoo was liet ook aan den Duit- schen versperringsgrendel tusschen Me litopol en Saparosje, waar gisteren elke negentig minuten een nieuwe aanvalsgolf der bolsjewisten tegen de Duitsche stel lingen tc pletter liep. De stad Melitopol is weliswaar nu, nadat alle voor den oorlog belangrijke installaties waren ver woest, in de handen der bolsjewisten, doch de pogingen van den vijand om een doorbraak door den versperrings grendel te foreeeren bleven ondanks het in den strijd werpen van groote hoe veelheden technische wapens aan bol sjewistische zijde in het afweervuur der Duitsche troepen steken. Hoe hoog de verliezen der bolsje wisten in het verloop van de gevech ten in de afgeloopen week geworden zijn, blijkt al uit het feit, dat Zij sedert eind September 2282 pantserwagens, al# mede 1502 vliegtuigen en 40 procent van al hun in den strijd geworpen di visies aan dooden, gewonden en gevan genen verloren. Hevige strijd ten Zuiden van den* Dnjepr. Hoofdkwartier van den Führer, 26 Oct. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend In het Zuiden van het Oostelijke front bereikten gisteren de gevechten in den sector van Melitopol en ten Zuid oosten van Saporosj bijzondere felheid. In een .verbitterde worsteling werden herhaaldelijk uitgevoerde vijandelijke aanvallen opgevangen en eenige* pe netraties afgegrendeld. Ook in de bocht van den Dnjepr werd verder zwaar gestpeden. Onye troepen hebben na vernieling van voor den oorlog belangrijke installaties de stad Dnjepropetrofsk ontruimd. Tegen Kriwoi Rog brachten de bolsjewisten nieuwe strijdkrachten voor den aanval in het vuur. Ten Noorden van de stad duurden de al dagen aanhoudende ge vechten ook gisteren onafgebroken voort. Een uit het Noordwesten in de flank van den vijand uitgevoerde tegenaanval van eigen tankformaties drong door in concentraties1 van de bosljewisten én bracht daardoor den bij Kriwoi Rog OPENING VAN NIEUWE INRICHTING. In aanwezigheid van vele autoriteiten is Donderdag 21 October de Afd. Virus bereiding van het Staats-Veeartsenijkun- dig Instituut in het Openbaar Slachthuis te., Rotterdam door den Directeur-Ge neraal van den Landbouw, den heer G. J. Ruiter geopend. De heer Ruiter zeide in zijn openingswoord o.m., dat naar zijn meening, de opening van de Afdeeling Virusbereiding, een mijlpaal vormt op den weg naar een behoorlijke algemeene veeziektenbbestrijding in Ne derland. Dat dit na meer dan drie jaar oorlog en bezetting is, stemt tot dank baarheid. Verder wees spr. er op, dat de bestrijding van het gevreesde mond en klauwzeer tot nog toe in Nederland geen succes was. Inmiddels heeft een nieuwe epidemie onzen veestapel, die thans kostbaarder is dan ooit, aangegre pen. Uitvoerige onderzoekingen en erva ringen, hier en elders, hebben tenslotte een werkmethode aangegeven, die suc ces in uitzicht stelt, mits men maar ra dicaal door wil zétten. Dank Zij de nieu we Afdeeling Virusbereiding zal men de bestrijding van het mond- en klauw zeer nu eindelijk eens aan kunnen pak ken op een wijze, een land waardig, dat zich in den arbeid zijner veefokkers kan meten met alle landen ter wereld. De heer Ruiter verklaarde vervolgens de Afdeeling Virusbereiding voor ge opend. Dr. M. Demmel, Beauftragte van den Rijkscommissaris voor veterinaire aan gelegenheden, als volgend spreker het woord voerende, noemde het een groo te prestatie, dat in het vijfde oorlogs jaar deze nieuwe inrichting geopend kon worden. Hij prees de voortvarend heid van de Directie van den Landbouw Aan den Duitschen Professor Waldmann en diens assistent bracht spreker huide voor hun baanbrekend onderzoekerswerk op het gebied van de entstof. Duitsch- land heeft zich zeer groote moeite ge geven op het gebied dér bestrijding van het mond- en klauwzeer. De besje Hierdoor is het mogelijk geworden,.dat vele landen van Europa, waaronder ook Nederland, de vruchten konden plukken van het werk van Prof. Waldmann, Nederland, het leidende land op het ge bied van de veefokkerij, moet ook de bestrijding van het mond- en klauwzeer krachtig ter hand nemen. REDE DR. TE HENNEPE. Dr. B. J. C. te Hennepe, de Direc teur van den Veeartsenijkundigen Dienst die vervolgens het woord nam, zeide de inwerkingtreding van dit vïfusbe- reidings-instituut als een mijlpaal in de geschiedenis van de bestrijding van het mond- en klauwzeer in Nederland te beschouwen. Als oud-Rotterdammer is het hem aangenaam, dat dit instituut in Rotterdam gekomen is, een stad, die niet rijk is aan wetenschappelijke in richtingen. Het mond- en klauwzeerinsti- tuut te Amsterdam is niet voor uitbrei ding vatbaar en is te klein om entstof in het groot te bereiden. Het instituut te Rotterdam is geplaatsf op een deel van het terrein van het gemeenteslacht huis, het oudste slachthuis in Nederland. Het is uiterst sober ingericht, ton eer ste onder den drang der omstandighe den, maar ook, omdat veranderingen noodig kunnen zijn bij het voortschrij den onzer kennis op het gebied der virusziekten. Op grond van Duitsche en Italiaan- sche gegevens rijn in 1942 en 1943 klei ne hoeveelheden vaccin bereid, waarmede in Friesland en Gronifigen uitstekende resultaten bereikt Zijn. Te midden van sterk besmette bedrijven bleven de .ge ënte bedrijven vrij van mond- en klauw zeer. De ziekte is in den tegenwoordigen tijd buitengewoon schadelijk door het verlies aan voedsel (vleesch, melk), dat rij veroorzaakt. WIJZEN VAN MOND- EN KLAUWZEERBESTRIJDING. De bestrijding geschiedde tot nu toe langs twee wegen. Ten eerste met de maatregelen, die de Veewet aangeeft. Gebleken is .echter, dat men er met deze maatregelen alleen niet komen kan. Prof. Waldmann, één der meest be kende specialisten op mond- en klauw- zeergebyed, schreef in 1942: „De mid delen en voorschriften ter bestrijding van het mond- en klauwzeer, welke de Veewet aangeeft en welker toepas sing tot het uiterst mogelijke is doorge voerd, hebben slechts onder zeer gun stige geografische omstandigheden lo- •caal succes kunnen boeken. De bedoeling der wet, het epizoötinch optreden der ziekte te verhinderen, is niet bereikt." De bestrijding der ziekte door het apparaat van den Veeartserfijkundigen Dienst wordt, aldus Dr. Te Hennepe, ten sterkste belemmerd door de verplaat singsmoeilijkheden der ambtenaren en der praktiseerende dierenartsen, even als door een tekort aan dierenartsen en ontsmettingsmiddelen. De methode om met serum--injecties de ziekte tegen te gaan geeft weinig resultaten door het eigenaardige karakter der ziekte. Zij wordt n.l. niet door een éénvormig type van smetstof veroor zaakt, doch door meerdere typen der smetstof. Bovendien duurt de ongevoe ligheid, die door serum verkregen wordt slechts een paar weken, wat veel te En wat heeft men daartoe te doen? Het schijnt, dat velen niet wete/i, waarop men bij bevalling recht kan doen gelden en -nog minder schijnt men er van op de hoogte te zijln, welke formaliteiten men moet vervullen om in het bezit van het begeerde te ko men. Dit laatste is eigenlijk eenvoudig genoeg, daar men op elk distributiekan toor ieder volledig kan inlichten om1 trent de formulieren, welke moeten wor den ingevuld, de gegevens welke moe ten worden verstrekt, benevens de be wijzen, welke men dient mede te bren- "clbii tie prak-rijK nnjKt, aai chk< hun informaties elders gaan inwinnen dan daar, waar men toch in de eerste plaats dient heen te gaan: het distribu tiekantoor. Gaat men b.v. op het be volkingsregister informaties inwinnen, hetgeen velen nog al cens^ plegen te doen, dan heSft men zich niet te be klagen, als men niet volledig blijkt inge licht te zijn. Teneinde ieder nijg eens een duidelijk overzicht te geven omtrent de han delingen,» welke men heeft te verrichten, volgt hieronder een korte uiteenzetting. Heeft men de formulieren juist inge vuld, waarbii1 de ambtenaren op het distributiekantoor gaarne hun medewer king verkenen, en heeft men de juiste gegevens verstrekt, dan kan men. er ze ker van rijn, dat de distributiedienst de zaak vlot en juist afwerkt. Velen meenen na het ontvangen van de extra-toewijzingen niet alles gekre gen te hebben, waarop ment recht heeft omdat |ji bij geruchte vernemen, dat de een of andere kenrnis vroeger meer of iets anders gekregen heeft. Behou dens een sporadisch voorkomende ver gissing hetgeen bij alle menschen- werk mogelijk is, maar welke vergis sing automatisch aan het licht moet 'komen kan men er van verzekerd rijn, dat men krijgt, waarop men recht heeft. Dat meif vroeger misschien iets meer kreeg of iets anders is natuurlijk mogelijk, aangezien de omstandigheden de autoriteiten van tijd tot tijd nood zaken de verstrekkingen te wijzigen. Hieronder volgen de rantsoenen, enz. welke thans kunnen worden verstrekt. Nederlandsche Vrijwilligers bij de Duitsche oorlogsmarine. Het muziek corps der oorlogsmarine met volle muziek op den terugmarsch na de beëediging der Nederlandsche Vrijwilligers Andres/Stapf/Pax m Willy van B reu kelen, zonder beroep, geboren 27 Februari 1921 te Amsterdam. Den. student Herman R u y s, géboren 19 Januari 1923 te Bussum. Den arts Antonius Te liegen, ge boren 25 Mei 1907 te Zwolle. Den student Abraham Cornelis Kui per, geboren 28 Augustus 1922 te Arnhem. EXTRA-VOEDING. Een aanstaande moeder heeft recht om gedurende de (vermoedelijk) laatste 26 weken van haar zwangerschap extra voeding te ontvangen, terwijl de" moe der nog gedurende de eerste 6 weken na de bevalling extra-voeding ontvangt. In totaal vérstrekt de distributiedienst dus gedurende 32 weken extra-voeding en wel in perioden van vier maal acht weken. De aanvraag daartoe moet vergezeld gaan van een attest van den behande- lenden geneesheer of vroedvrouw, waar uit blijkt, dat de aanvraagster in de (vermoede'.ifk) laatste 26 weken van haar zwangerschap is. Dit attest dient verder voor alle extra-verstrekkingen, zooals voor textiel, zeep, enz. Het verdient aahbeveling, dat de geneesheer of vroed vrouw op dit attest, indien zulks het geval is, vermeldt, dat de te verwachten bevalling een eerste baby betreft. Voedt de moeder haar baby zelf, dan kan zij in aansluiting op de haar ver strekte extravoeding, dus te beginnen 6 weken na de bevalling, nog gedurende 33 weken in het genot rijn yan extra voedingsmiddelen. Daartoe is noodig, dat rij deze aanvraagt onder overlegging van een doktersverklaring (een zgn. receptenbriefje) is voldoende, waaruit blijkt dat zij haar kind zelf voedt. Een verklaring vari een vroedvrouw is in dit geval niet voldoende. Ook in dit geval worden de extra-rantsoenen voor 8 weken uitgereikt onder voorwaarde, dat voor elke nieuwe uitreiking opnieuw een als boven bedoelde doktersverkla ring wordt overgelegd. Wat de grootte van «Je extra-rantsoe nen betreft kan worden medegedeeld,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1