ÏÏW EIND Versterkend Middel KRUSCHEN Programma van den Nederlandschen Omroep Eöl DISTRIBUTIEBONNEN ïïT A. VERSCHUUR-BAERT Land- en Tuinbouw Plaatselijk Nieuws L E T_0 PI! heeft een noodig Wij hebben het nog en vrij van distributie. DROGISTERIJ Botermarkt O 84, Tel. 72 HEUSDEN Haak fn spoedig einde aan die kwellende rheumatische pijnen. in de week van 31 October t.m. 6 November 1943. 11.00 11.00 11.00 Confectie ateliers Heusden". HEUSDEN. Bonnen welke vervallen VOOR DE 12e PERIODE 1943 (Ie helft) 31 OCT.-13 NOV. AALBURG F,N I1EESBEEN. ALMKERIv. BENEDEN LANGSTRAAT. BABILONIëNBROEK. CAPELLE. DUSSEN. Elk der volgende bonnen Geeft recht op het koopen van 45/46 A 45/46 B 45/46 688/689 690 691 45 A 45 B Brood Brood Beschuit Algemeen Algemeen Algemeen Kindervoedsel Kindervoedsel 45A.45B Boter 2-69,3-69 Reserve 692 Algemeen 45/46 Melk 45/46 Taptemelk 45/46 Aardappelen 45/46* Toeslag 683 Algemeen 693 Algemeen 694 Algemeen 695 Algemeen 45 Versnap. 45 Tabak 46 Tabak Bijzondere rantsoenen 4-69 Reserve 4 rants. Brood of Gebak 1 rants. Brood of Gebak 1 rants Brood, Gebak of Beschuit 1 rants. Brood, Gebak öf Bloem 250 gram Havermout 100 gram Vermicelli 250 gram Gort 250 gram Rijst of Gort 125 gram Margarine 125 gram Boter 100 gram Kaas 1 s/4 liter Melk l8/4 liter Taptemelk 2 kg Aardappelen 1 kg Aardappelen 500 gram Suiker 500 gram Suiker 250 gram Koffiesurrogaat 250 gram Jam 100 gram Suikerwerken 1 rants. Sigaren, Tabak of Cigarehen 1 rants. Sigaren 125 gram Boter Op deze bonnen mag reeds op 30 Oct. worden gekocht, uitgezonderd aardappelen Alle bonnen zijn vèertien dagen geldig, uitgezonderd: 2-69, 3-69, 4 69 Reserve - 31 October t/m 11 December. Eerstvolgende bonaanwijzing op 14 Nov. voor alle artikelen, uitge zonderd,: Koffiesurrogaat op 17 December; Vermicelli op 28 Nov. DIVERSE ARTIKELEN Geldig tot en met Textiel I een, Textielkaart V 115, 45 gr. Scheerzeep 674 Alg. en Z Eenheidszeep, 1 st. eenheidszeep 675 Alg en Z Waschpoeder, 250 gr. Waschpoeder Z Toiletzeep, 1 st. Toiletzeep 13, 14, bonkaart U 215,. 1 liter petroleum per bon 37, 38, 39 „Verlichting" bonkaart S 121 en 61 „Verlichting" bonkaart S 221,1 liter petroleum p. bon 15 t/m 19 B.V1 eenheid vaste brandstoffen 20 t/m 22 B V1 eenheid vaste brandstoffen II t/m 16 K F1 eenheid vaste brandstoffen „Brandstoffen één eenheid periode 5 t/m 8" 1 eenheid vaste brandstoffen 31 December 31 October 31 October 31 October 19 November 30 October 31 December 30 April 1944 30 April 1944 EETHEN. «GRAVENMOER. GENDEREN. LAND VAtf ALTENA. MEEUWEN. NEDERIIEMERT. NEDERIIEMERT. POEDEROIJEN. De ses minerale zouten ln Kruschen zui veren U-w bloed en roeren Uw licha&ff/ nieuwe levenskracht toe, waardoor de oor zaak van Uw rheumatische ptln wordt weg genomen. De pijnen zullen spoedig afnemen om tenslotte geheel te verdwijnen, Gezondheid voor een cent per dag Apoth. en Drog. 0.41,0.76,1.47. N.V. Rowntree kort is. Door de uitvinding van een ent stof tegen het mond- en klauwzeer is de geheele positie van de bestrijding op eens sterk veranderd. De entstof is reeds met groot succes gebruikt in Denemar ken, Duitschland, Zwitserland, Italië. Joego-Slavië en Finland. BEREIDING VAN DE ENTSTOF. Aan het instituut te Rotterdam zal de grondstof voor de entstof bereid worden op runderen. Deze grondstof wordt ip het instituut te Amsterdam tot vaccin verwerkt volgens de door Waldmann in Duitschland en Vianello in Italië aangegeven methode. Welk van deze twee vaccins het beste zal zijn, moet in de practijk uitgemaakt worden. Zij hebben beide ten opzichte van el kaar voor- en nadeeien, doch beide ge ven, zooals de proeven in ons land heb ben bewezen, uitstekende resultaten. 'Het instituut zal zïjn werkzaamheden niet direct ten volle kunnen ontplooien, omdat het benoodigde personeel en de transportmiddelen niet verkrijgbaar zijn. Bovendien beschouwt Dr. Te Hennepe de thans gebruikte me'thode van vacrin- bereiding niet als volmaakt. Gestreefd moet worden naar methodes, waarbij de smetstof niet op Tunderen gekweekt moet worden, doch ^evenals de bacte riën, in broedstoven in het laboratorium. Als dat stadium bereikt is, kan het in stituut in Rotterdam, waar honderden runderen behandeld moeten worden, weer ontruimd worden. Voor de toe komst acht Dr. Te Hennepe een groot instftuut voor Viru'.ogie noodig. De Vi- rülogie eischt een eigen instituut, zoo besloot Dr. Te Hennepe zijn uiteenzet ting, dat zich onafhankelijk van instituten voor Bacteriologie moet ontwikkelen. Na Dr. Te Hennepe sprak nog de heer L. P. de Vries,, Inspecteur van den Vceartseu'ijkundigen Dienst, d'evoor* beelden aanhaalde van de moeilijkheden waarmede merr in de pract^ te kampen heeft. Uit eigen ervaring vertelde de heer De Vries een en ander over mond en «klauwzeer op Firesche bedrijven en hij concludeerde, dat alle teekenen er p wijzen, dat de behandeling met ent- f volgens het principe-Waldmann groote resultaten belooft. Dr. W. Luxwolda, voorzitter van de Vereeniging van Nederlandsche slacht huisdirecteuren, bracht tenslotte hulde aan Dr. Houthuis, den directeur van» het Openbaar Slachthuis te Rotterdam, die er vooral voor gezorgd had, dat de abattoirs ingeschakeld zullen worden in de bestrijding der veeziekten. Alle mede werking wordt door de directeuren gaar ne gegeven. Hierna werden de nieuwe inrichtingen bezichtigd en door enkele demonstra ties werd den aanwezigen getoond, hoe men in de nieuwe inrichting straks op groote schaal zal werken. HET WEER EN DE OOG£T. 't Is een groot geluk, dat we zoo'n mooien nazomer hebben Cn over het algemeen over het weer niet te klagen De met een gemerkte tijden zijn de programma's van Hilversum II. Cursief aangekondigde uitzendingen vragen speciale aandacht. Auteursrecht voorbehouden. Progr.-overzicht Zoudag 8.15 Maaudas 7.50 Dinsdag 7.50 Woensdag 7.50 Donderdag 7.50 Vrijdag 7.50 Zaterdag 7.50 Agrarische. Uit zendingen 8.00. 13.00 13.00 X 13.00 20.15§ 13.00 13.00 18.45 13.00 13.30 Cabaret- en bonte programma's 14.30§ 17.00 15.15 20.00 17.00 19.15 15.15 13.05 19.15 15.00 20.00 Dansmuziek 18.00§ 19.10§ 19.30 20.30§ i 1 13.10 17.00 19.208 17.00§ 23.30 12.15 14.t)ü §17.00 Godsdienstige uitzendingen li i 10.00§ 21.45§ 9.45 15.00 21.45§ 9.45 21,45§ 9.45 15.00 21.45§ 21.45*8 9.45 21.458 9.45 15.00 21.458 9.45 §21.45 Gymnastiek 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 Instrumentale^ i 7.30 8.10 ,6.45 18.00§ 1U3 18.00§ 22.35 23.15 Sr().fJ0 19.15 12.158 16.008' 18.05 19.45 l i Jeugduitzendingen t i I I i' i 14.00§ 11.00 17.00 19.15§ 19.15§ 1' 13.45 19.15§ 19.15§ 11.00 19.Rj>§ 10.45 §15.00 §19.15 Kamermuziek 11.308 17.308 20,55 Koor 9.15 11.008 12.15 6.45 21.15 i f 11.15 6.45 12.15 Klassieke muziek i i 7.30 12.15 14.00 16.00§ ,21.008 9.00 11.30 14.00 18.05 19.15 21.15 12.15 16.00 17.00§ 19.20§ 11.30 17.15 18.0ü§ 19.15 20.15 21.15§ 9.00 11.15 15.00 17.00§ 17.35§ 19.15 22.35 11.30 16.25 17.00 18.05 19.20§ 19.50§ 22.15 9.00 14.00 §15.55 17.20 §19,20 §21.00 Verstroioiings- muziek !'r il ii> 1 I I 8.35 9.15 11.15 12.15§ 13.158 14.3Q§ 15.35§ 15.45 16.35 17.30 20.15§ 21.45 22.15 7.15 8.10 10.00 10.30 12.15 13.05 15.15 17.20 18.00§ 19.20§ 22.15 21.008 'il I ,1 i ■I l t i 7.15 8.10 9\00 10.45 11.15 13.05 14.20 17.00 18.008 19.15 20.15 20.40 21.30 22.15 23.15 6.45 7.15 8.10 10.15 12.15 15.15 18.05 19.208 20.30j 22.15 6.45 7.15 8.10 10.00 12.15 13.05 16.00 17.40 20.308 7.15 8.10 10.15 12.15 13.05 18.008 19.15 VerstrooiïngsmuziekDagelijks 6.45, 7.15 i L Zondags: 8.30, 11.00. 6.45 7.15 8.10 10.00 11.00 13.05 13.40 §14.30 15.GO 17.20 18.10 20.00 820.30 22.15 23.00 23.30 Luisterspelen en ,15.00 14.00 14.00 15.30 19.30 klankbeelden 17.30§ Ned. en Europ. volksklanken 18.15 Gpera en Operette 16.408 17.00§ i 20.40§ 9.00 18.05 16.25 §18.00 20.00 i 20.458 Qrgel 11.00§ i l,i i I 10.15 17.00 §19.55 14.20 Spiegel v. d. Dag 19.10 18.55 18.55 18.55 18.55 Sport 8.30 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 16.55 20.158 19.15 Algemeene voorlichting 10.00 10.15 12.00 12.00 12.45 12100 12.00 12.00 12.00 13.00 13.00 13.30 13.00 13.00 13.00 13.00 15.30 13.30 20.008 20.15 14.00 19.45 14.00 18.45 §20.15 Ij' 18.05 20.158 17.30 20.15 I-1 i r li 20.15§ 21.00 20.158 20 408 20.35 - •21.30 Politieke voorlichting: 11.45 18.45 18.45 1 18.45 18.45 13.008 17.00 Vrouwen 8.45 8.45 8.45 8.45 8.45 13.05 8.45 Zang 13.00 17.30 18.05 21.00§ 6.45 11.30 17.00§ 11.15 14.25 18.00§ 22.15 -9.00 17.00 22. tó 11.20 §15.30 18.10 20.00 Ziekenuitz. 15.30 15.30 '10.45 B.N.O. Dagelijks 'Zondags: 7.00 "9.00 8.00 12.00 12.45 19.00 16.45 22.00 18.00 19.00 22.00 Zendersluiting Hilversum I 19.15 Einde der uitzendingen: Hilversum 1 voor de Radio-Centrales 24.00 uur. Hilversum II 22,00 valt. 'Al had men dan voor bepaalde producten in den voorzomer wel wat meer warmwte willen hebben. Maar gezegd mag het toch, dat het weer voor een deel de 'nadeeien van het kunstmestgebrek heeft vervaagd. De bodem wordt bij het nijpend kunstmestgebrek toch wel op een zwa- ren proef gesteld. Zij die voor een bepaalde plantenvoedingsstof waarbij dit mogelijk is, n.l. het fos'forzuur, door voorheen goede slakkenmeelgiften toe te dienen, voor een min of meer 'groote reserve hadden gezorgd, hebben in de ze oorlogsjaren gezien wat dit waard was. En hoe grooter die reserves wa ren, hoe langer men er van kan profi- feeren. Het weer speelt een belangrijke rol, zeer zeker, doch het kweeken van voedselreserves is eveneens van belang rijken invloed. AGRICOLA. .Ik heb er schoon genoeg van", schold Henk op zekeren dag tegen zijn vrienden Zij wisten nergens anders over te spreken, dan dat Duitschland den oorlog verloor, dat er hongersnood en revolutie was en wat niet af.... Hij wilde niet meehuilen met de wolven in het bosch; hij wilde zich zelf overtuigenDaarom meldde hij zich dan ook voor het eerstvolgen de weersportkamp in Duitschland. Nederlandsche jongens van 16 18 jaar, doe als hij I Breek een maand uit de alledaagsche sleur. Meld je aan en geniet van een extra week vacantie, gevuld met sport, spel en veldwerk. Loon wordt doorbetaald, werkgevers moeten vrij geven. Aan meldingsbureau weersportkampen I Koningslaan 9. Utrecht Fritz Emde/Stapf/Pax m Dinsdag werden de Confectieateliers „Heusden" officieel in bedrijf gesteld. Deze ateliers zijin ondergebracht in de lokalen der v.m. M.U.L.O.-school, waar in een 40-tal machines zijn opgesteld, o.m. snelnaaimachines, knoopsgaten- en knoopen-aanzet machines, zigzag lint machines, waarmede meerdere kleeding- stukken ineens gesneden kunnen, worden, alles electrisch gedreven. De ateliers zijn geopend met een 20-tal meisjes, terwijl meerdere zullen volgen. Voorloopig zal voornamelijk répara tie - werk worden verricht om de meisjes WV All IV VV V1 JAV 1F en tevens om te voorzien in de groote behoefte die hierin op 't oogenblik bij het Nederlandsche volk bestaat. Later zal ook nieuw werk worden vervaar digd. Het verstelwerk bestaat hoofdzakelijk uit lingerie en overheiflden, waarvan reeds stapels liggen te wachten. Vopr meisjes bestaat hier een uitste kende gelegenheid J'oor scholing en de loonvoorwaarden zijn gunstig. Wijl wenschen de ondernemers veel succes. Zaterdagmiddag had op de Pro- testantsche begraafplaats op eenvoudi ge, intieme wijze de plechtige over dracht plaats van het grafmonument aan de familie van wlijlien He^ v. Til burg, die op 28 Juli j.l. bij het zwem men zoo jammerlijk het leven verloor. Uit den grooten kring van vrienden was een stoffelijk bewijs van waandee- ring bijeengebracht om de nagedach tenis van dezen algemeen beminden vriend te blijven eeren. Namens dezen sprak de heer Schipper en herdacht fin korte treffende woorden het leven en sterven van hem die zoo plotseling uit ons midden werd wegge nomen. Spreker noemde het gelukkig dat dit blijkend bewijs van waardeering was tot stand gekomen, omdat in het alge meen he^ zoo is als waarvan ook al reeds de Dichter van Ps. 103 spreekt, dat men gauw ook de beste onder ons pleegt te vergeten, en men tlan dikwijls de standplaats zelfs niet meer vindt. Spr. bracht ook dank aan die velen, die hiertoe hadden medegewerkt. Nadat het doek van den steen verwij derd was, werd het grafmonument bij monde van den heer Schipper in ei gendom aan do familie ovwgedragen;. Een familielid dankte hierna* namens de huisgenooten en familie achtereen volgens allj personen die op eenigerlei wijze hebben medegewerkt aa|n de tot standkoming van dit schoor,e, indrukwek kende grafteeken, bijzonder hen die zich zoo buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt. Diep ontroerd, maar toch dankbaar, aldus spr., staan hier de bedroefde ou ders en familie, om zooveel te moeten missen, maar ook om zooveel in hum leven te hebblen mogen) bezitten enjr.e. vriendschap en medeleven) die zij moch ten ondervinden. Samenvattend eindigde spr. met de woorden van den grafsteen Job 1:21: „De Heere heeft gegeven, de Heeré heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd." Nadat nog enkele bloemstukken wa ren neergelegd aan den voet van het graf en de aanwezigen nog even vertoef den, verliet men den doodenakker met de herinnering aan een onvergetelijken vriend, die te vroeg van ons was heen gegaan. Op het consultatiebureau voor zuigelingen alhier werden op 26 Oct. ter onderzoek aangeboden 21 zuigelin gen en wel 8 uit Heusden, 1 uit Qud- heusden, 4 uit Herpt, 2 uit Genderen, 5 uit Wijk en 1 uit Élshout. op Zaterdag 30 October. 43-44 Bjood. 43-44 Beschuit. 43-44 Vleesch. 43-44 Melk en Taptemelk. 43-44 Aardappelen en toeslag Aardapp. 43-44 »Tabak. 43 A en 43 B kinder voedsel. 38A en 40AenB. Boter. 43A Boter' of rundvet. 43B Margarine. 44B Margarine. 4-62 Reserve, Margarine. 42 en 43 Versnaperingen. 676-677 Brood, Gebak of Bloem. 678 Havermout. 679 Peulvruchten. 680 Vervangingsmiddelen. 681 Kaas. 682 Jam. 37, 38, 39 „Verlichting" bonkaart S 121 en 61 „Verlichting" bonkaart S 221, 1 liter petroleum. 674, 675, Alg. en Z Eenheidszeep, Z Waschpoeder en Z Toiletzeep, div. poorten zeep en waschpoeder. Doqderdag 4 November a.s., hoopt de heer J. Bouman alhier, den dag te herdenken dat hij 25 jaar gele den in dienst trad bij de Firma L. J. Veerman. _Voor de competitie van den Noordbrabantschen Dambond speelde Zondag j.l. de combinatie der damclubs Heusden en Waalwijk tegen H. K. I. uit Breda. Dq. combinatie won met flinke cijfers n.l. 14-6. Van de Heusdensche deelnemers wonnen Nieuwkoop, Klaren, v. Beij'nen en de Graag, terwijl Klerks remise speelde. Maandag werd bij de damclub de onderlinge wedstrijd voortgezet met de volgende uitslagen: Groep 1 Kalden-de Graag 11Bax-Nieuw- koop, afgebr. Groep 2; Timmermans-v. Beijhen 11Jon- ker-v. d. Berg 11Klaren-Baaijiens 20; afgebr. partij Klaren-v. Beijnen 20. Groep 3: Sluimers-Fitters afgebr.Verbeek"v. d. Stoep 11. Maandag 8 Nov. voortzetting om 7 u. Zaterdag 23 dezer speelde in het café „Modern" alhier de biljart- vereen. K.O.T. II tegen T.O.P. Ill uit Waalwijk haar 5den competitiewedstrijd met uitslag: 3 K.O.T. II T.O.P. III P. Timmermans-L. de Bruine 2660 H. v. Beers-J. Hooft 6056 Joh. ReasH. de Bruine 5560 Hoogste serie L. de Bruine: 12. K.O.T. 1 speelde te Waalwijk in café J. Vrijhoeven tegen T.O.P. I met uit slag als volgt: K.O.T. T.O.P. G: Slaats-A. Timmermans 100-61 H. Thaus-Heeffer 100—100 A. de Moor-J. Slaats 10066 A. Nooten-J. Vrijhoeven 10O95 Hoogste serie G. Slaats: 25. Zaterdagavond speelt K.O.T. I tegen T.O.P|. 1 uit Waalwijk in café „Modern" alhier. *t Donderdag 4 Nov., zal alhier Dankstond voor het Gewas worden ge houden en wel des middags om half 3 te Heesbeen en des avonds om 7 uur te Aalburg (telkens off. tijd). In bei de diensten hoopt Ds. Trouwborst voor te gaan. Aanvraagformulieren voor Win terhulp Nederland, kunnen te i gemeente huize alhier afgehaald worden des voor- middags van 912 uur. De sluitingsdatum van inlevering der aanvraagformulieren is off. bepaald op 7 November a.s. Het bestuur derGezinsverple ging alhier heeft met ingang van 15 Nov. a.s. tot 2de wijkzuster met stand plaats Nieuwendijk, benoemd mej. A. Vos te Huizen (N.H.). De handel in le kwaliteit kalf- koeien en melkvee heeft de laatste week een ongekende vlucht genomen. In ge lijken tred gingen ook de prijzen om hoog die voor deze beide soorten vee zelfs de f 2000 nog te boven gingen. Heeft de hooihandel tot op he den stilgestaan, thans ziet ipen aller- wege groote partijen vervoeren. De prij zen die besteed worden bedragen voor goede soorten f 22 per 500 kg. Op 3 Nov. a.s. des avonds 7 uur hoopt de Meisjesvereen. „Een ding is noodig" alhier,- haar jaarfeest te vieien onder leiding van haar ee.e-voorz. de WelEerw. Heer Ds. Eijzenga. J.l. Zaterdag vierden de echte lieden J. de Wit-Segeren, wonende aan den Winterdijk, onder veel blijken van belangstelling hun zilveren huwelijks feest. *1 De heer P. Spierings Jzn. heeft voor zijn benoeming tot bestuurslid van de afd. Sprang-Gapelle van de Nled. Vereen, v. Luchtbescherming Jnedankt, Die kinderen, die voor de eer ste maal tegen diphterie ingeënt zijn in de Chr. School in de Nieuwstraat of in het wijkgebouw van het Groene Kruis, moeten voor de tweede maal' ter zelfder plaatse ingeënt worden op Vrijdag 5 Nov. a.s. des namiddags tus- schen 2 uur en half vier. -*( Donderdag 22 Oct. had de landbouwer P. Dekker alhier, ffet Onge luk tusschen een dorschmachine te ge raken, waardoor zijn been vrij ernstig werd gekneusd. Dr. v. Vuure alhier, ver leende geneeskundige hulp. De op 21 Oct. j.l. in hotel „De .Zwaan" alh*ièr .gehouden lezing "en tentoonstelling gegeven door den Ned. Toeristenbond A.N.W.B. werd ge opend door den heer Mol, burgemeester alhier, consul van den Bond! De lezing en tentoonstelling gevolgd door een geluidsfilm over het werk van den Bond was leerzaam en mooi. In de zaal waren 150 personen aanwezig, 9 nieuwe leden traden als lid van den Bond toe. Niet alleen bonnen, maar ook geld hebben onze huismoeders noodig om eten te kunnen koopen.. offert voor haar aan Winterhulp. Giro 5553. 29 Febr. 1944 De oudste inwoner van deze gemeente de heer Johannes de Bodt is i>p 91-jarigen 'leeftijd overleden. Nogmaals wordt er de aandacht op gevestigd, dat personen die binnen de gemeente -van woonplaats veranderen, verplicht Zijin om onder overlegging van persoonsbewijs erl stamkaart, daar van binnen 5 dagen ter gemeepte-secre- tarie kennis te geven. rv wasdag 10 Nov. 1943 zal des avonds om 8 uur in de benedenver dieping van het gemeentehuis te Eethen de cursus E.H.B.O. onder leiding van Dr. A. Aanen opnieuw aanvangen. Voor het begin van het 2e cursus jaar zal van de deelnemers een klein toelatings-examen worden afgenomen. (Voor hen, die eerdler een cursus E.H.B.O. volgden, bestat!? er alsnog ge'egenheid om zi h voor de. en cursus aan te melden. In de afgeloopen week werd in deze gemeente de 3e tweeling van dit jaar in de Registers van den Bur gerlijken Stand ingeschreven. Ds. G. Koenekoop, Geref. Pre dikant alhier, heeft het beroep naar de Geref. Kerk te Gouda aangenomen. Genoemde predikant komt ook voor op het tweetal te Fei je noord (Rotter dam-Zuid). Door de duisternis misleid ge raakte mej. J. (teijstek-Vos, Maandag avond in het afwateringskanaal bij den Mardijk. Op hulpgeroep begaf de heer A.^^Wijk zich ter plaatse, welke haar uit het water haalde en zij' met den schrik en een nat pak vrij1 kwam. Het mag wel jeen wonder heeten dat dit on geluk. zoo goed is afgeloopen, daar er juist een hoog getij- water stond. A.s. Zondag hóópt voor de Herv. Gem. alhier op, te treden Ds. Hoeufft van Velsen, des morgens" om half 10, dus niet des namiddags, zoo als dit verwacht werd. In den ouderdom van 54 jaren is te Almkerk, alwaar hij! Zondag j.l. tijdens de godsdienstoefening onwel was geworden, Dinsdag overleden de*heer A. W. Havelaar, muziekonderwijzer in deze gemeente. De overledene gaf in het geheele L^id van Heusden en Alte- na muzieklessen en stond als muziekon derwijzer zeer goed bekend. Hij was sedert tal van jaren organist in de Ned. Herv. Kerk te Almkerk. Hij was o.m. Directeur van het Gem. Koor „Altena" te Woudrichem en het fted. Herv. Kerkkoor te Rijswijk. Als zeer bekwaam musicus en uitne mend leider, zal hij als dirigent voor Je vele vereenigingen haast niet te ver vangen zSjn. Zijin overlijden zal dan ook ongetwij feld niet nalaten een diepen indruk te maken op de vele zang- en muziekbe oefenaars in deze geheele streek. A.s. Donderdag 4 November om 2.30 en 7 uur, hoopt voor de Geref. Gem. alhier op te treden Ds. v. d. Berg van Krabbendijke. Woensdagavond hield de Gem. Zangveneen. „De Vervulde Wensch' al hier haar eerste jaarvergadering. De verslagen van den Secretaris en den Penningmeester werden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Het be stuur is als volgt samengesteld: Voor/. C. v. d. Werken; Penningm.A. v* d. Vliet; Secr.W. v. Heemskerk; Bui tengewoon bestuurslid R. J. Qomen en Comm. van orde P. Bracht. Er werd besloteji dezen winter geen uitvoering te geven. Vorige week is in den ouder dom van 75 jaren te Groningen over leden prof. dr. L. H. K. Bleeker, oud- hoogle-eraar in de godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit aldaar. Prof. Bleeker werd geboren 11 Oct. 1868-te Fijnaart (N.Br.), alwaar zijn vader, ds. G. H. Bleeker, predikant was. Op het gymnasium toonde hij een groote aanleg voor vreemde talen te Bezitten, zoodat de leeraren hem aan raadden in de talen te gaan studeeren, dóch de studiekeuze stond reeds vast en in September van het jaar 1886, op bij na 18-jarigen leeftijd werd de jonge Bleeker ingeschreven als student in de theologie aan de hoogeschool te Gro ningen. Het candidaats examen deed hij in October 1889 en het doctoraal in Juli 1891. Beide examens deed hij' cum laude. Candt. Bleekef studeerde nog een half jaar aan de Universiteit te Edin burgh. Tijdens zijn verblijf in Engeland hield hij zijn eerste preek, n.l. te Lei- cester. In late.e'jaen heeft prof. Blee ker in ons land nog Verscheidene En- gelsche kerkdienste i geleid. Op 4 Juli 1894 promoveerde Candt. Bleeker bij iprof. Wildeboer mef lof tot doctor in de theologie. De disser tatie „Jeremia's profetieën tegen de volkeren" werd gevolgd door 24 stellin gen trokken algemeen de aandacht als getuigende van eee veelzijdige kennis op theologisch gebied. In Aug. 1894 huwde hij met mej. A. S. Wildervanck-de Blécourt, Zijin vader, die sedert 1889 te Welsrijp bij Franeker stond, zegende het huwelijk in. Een maand later, 9 September 1894 bevestigde deze Zijn zoon als predikant in deze gemeente. Al spoedig ontstond er een zeer har telijke verstandhouding, met de bevol king van Nederhemert en de toenmalige kasteelbewoonster, baronesse van Nagel, die, zooals ds. Bleeker indertijd bij Zijin afscheid uitdrukte, steeds als een moeder voor hem en Zijn gezin was ge weest. Altijd zijn er banden van harte lijke vriendschap blijven bestaan tus schen de bewoners van deze gemeente en de familie Bleeker. Na voor verschillende beroepen te hebben bedankt, werd door ds. Bleeker tenslotte het beroep naar Uithuizen aan genomen waarnaar hij in September 1904 vertrok. Reeds 3 jaren'later werd ds. Bleeker benoemd tot hoogleeraar aan de Uni versiteit als opvolger van Zijn leermees ter prof. Wildeboer, om les te geven in de Israëlitische letterkunde, de uit legging van het Oude Testament en d< geschiedenis van den Israëlitischen gods dienst. Hij aanvaardde het hoogleeraars- ambt met een rede, getiteld: „De zon de der gezindheid in het Oude Testa ment". Aan de roeping van prediker van het Evangelie is prof. Bleeker trouw gebleven. Vele zijn de kerkbeurten, die hij na zijn benoeming tot professor, in de provincie Groningen heeft vervuld. Hij was begiftigd met de ridderorde van Oranje-Nassau. Met prof. Bleeker is een man Jjpen- gegaan, die de vele talenten door God hem geschonken, zoowel op kerkelijk als sociaal gebied, ten volle heeft ge bruikt. Het Mannenkoor O. G. kwam vorige week Donderdag in jaarvergade ring bijleen. Daar het tevens het 15-jarig" bestaan der vereeniging was, had men het vergaderlokaal feestelijk versierd. Na opening door den Eere-Voorz. den WelEd. Heer H. v. Westrenen volgden x

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2