voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Uho van Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEÜSDEN. No. 6 Vrijdag 5 November 1943 Buitenlandsch Overzicht VERD U1STEREN Beschikking Distributie mededeelingen Gruwelijke misdaden. Officiëele Landbouwmededeelingen Dit blad verschijnt VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 11 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. AdvertentiSn24 m.M. f 1.32. Elke m.M. meer 51/, cent. Groote letters naar plaatsruimte. AdvertentiSn worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Buitenland Werp geen „scherp" tusschen de aardappelschillen. Regeling voor Zelfverzorgers. voor de^Provincie Noord-Brabant. 0 Algemeen Redacteur; J. H. ROZA, Heusden De gevechten aan het Oost- t front. Nog steeds duurt de strijd aan het Oostelijke front met onverminderde he vigheid voort. Ten zuiden van den benedenloop van den Dnjepr zijln hevige gevechten aan den gang piet doorgebroken deelen van snelle vijandelijke atdeelingen. Door dappere aanvallen in den flank van mobiele Duitsche gevechtsgroepen leden de Sovjets daar gevoelige verlie zen. In den slag in de bocht van d;n Dnjper blijft onze tegenaanval goede vorderingen maken. Sterke aanvallen van den vijand ten zuidwesten van Dnjepro- petrowsk en ten zuidoosten van Kre- mentsjoeg stortten in het afweervuur in een. In het midden van het oostelijke front beperkte de gevtechtsactie zich tot plaatselijke aanvallen der Sovjets in de bestaande sectoren van het zwaar tepunt die, ten deele in tegenaanvallen werden afgeslagen. Van het front van het Ilmenmeer tot ten westen van Leningrad wordt slechts melding gemaakt van levendige wederzijdsche actie van stoottroepten. In de maand October werden aan het Oostelijke front 2795 pantserwagens en 1442 vliegtuigen van den vijand ver nietigd. Landingen op de Krim ver ijdeld. Op de Krim heeft de vijand Maandag getracht aan weerszijden van de stad Kertsj te landen. Op één plaats gelan de Sovjetstrijdkrachten werden in een tegenaanval afgegrendeld en opeenge drongen. Op de overige landingsplaat sen werd de vijand bloedig afgeslagen aan land gekomen vijandelijke strijd krachten werden vernietigd. i Zware gevechten in de No- gaische steppen. Ten Zuiden van den Beneden-Dnjepr gaan in de Nogaische steppen de ge vechten met de op den Dnjepr aanruk kende snelle formaties der bolsjewisten voort. Pogingen van de bolsjewisten om Duitsche strijdkrachten te omsinge len en af te snijden mislukten, evenals krachtige aanvallen op onze Noordelijke en Zuidelijke afgrendelingsfronten. In de bocht van den Dnjepr werden vrij! sterke aanvallen ten Zuidwesten van Dnjepropetrowsk afgeslagen en daarbij op een plaats van 40 aanvallende tanks 28 vernield. J Onze tegenaanval in het gebied ten Noorden van Kriwoi Rog heeft reeds tot groote successen geleid. De ver vooruitgedrongen vijandelijke aanvals— toppen werden afgesneden en vernietigd. Sedert 27 October werden daar volgens tot dusver ontvangen berichten 5000 gevangenen binnengebracht, 357 tanks, 378 kanonnen en ruim 500 voertuigen buitgemaakt of vernietigd. Vooral zwaar zijn de bloedige verliezen van de bolsje wisten tengevolge van den wanhopigen tegenstand der afgesneden vijjandelijke groepen. De eigen verliezen zijn gering. Aan de rest van het Oostelijke front is het, behalve een feilen, maar ver- geefschen aanval van den v'ijland in de lus van den Dnjepr ten Zuidoosten van Kief, slechts tot gevechten van plaatselijke beteekenis gekomen. Daarbij werden vrij kleine vijandelijke penetra ties ten Zuid-Westen van Gomel en ten Zuidwesten van Welikijle Loeki in tegen aanvallen opgeheven of afgegrendeld. Een eigen aanvalsactie ten Westen van Kritsjef braeht ondanks taaien vijande- lijken tegenstand belangrijke stellings verbeteringen. De oorlog ter zee. In den strijd .tegen de Britsch-Ameri- kaansche verbindingen ter zee brachten marine en luchtmacht in de maand Octo ber tot zinken 52 koopvaardijschepen met een gezametijken inhoud van 301.700 brt. 18 Vijandelijke koopvaar dijschepen met een gezamenlijken inhoud van ruim 100.000 brt. werden zoo zwaar beschadigd, dat de meesten van deze schepen als verloren beschouwd kunnen worden. Voorts werden 27 koopvaardij schepen met een gezamenlijken inhoud van 170.000 brt. beschadigd. In den strijd tegen de vijandelijke vlootst rijd krach ten vernietigden marine en luchtmacht een kruiser, 11 torpedo jagers, 2 bewakingsvaartuigen en 4mo- tortorpedobooten. 5 kruisers, 7 torpe dojagers en talrijke andere oorlogsbo dems werden zoo zwaar beschadigd, dat ook een deel van deze schepen als ver nietigd beschouwd kan worden. AMERIKAANSCHE KRUISER BESCHADIGD. Stockholm, 2 Nov. (D.N.B.). Volgens een Reuter-tericht uit Was hington is aldaar Dinsdag officieel me degedeeld,- dat de Amerikaansche krui ser „Savannah" voor Salerno bescha digd is. GRAAF CIANO -GEARRESTEERD? Milaan, 1 Nov. (D.N.B.). Volgens het blad „Popoio Republica- no", zou de vroegere ltaliaansche mi nister van buitenlandsche zaken, graaf Ciano gearresteerd en in de gevangenis van Verona zij In opgesloten. Van 31 October-6 November. Begin 17.15 uur. Einde 7.30 uur. Van 7-13 November. Begin 17,00 uur. Einde 7.45 uur. AMERIKANEN GELAND OP BOUGAINVILLE. S.P.T. verneemt uit Washington, dat het communiqué van generaal Mac- Arthur meedeelt, dat Amerikaansche troepen geland zijn op Bougainvillje, het grootste eiland van de Salomons- groep en het laatste van dezen archi pel dat zich nog in Japansche handen bevindt. BEZITTINGEN VAN EX-KONING VICTOR EMANUEL ONTEIGEND. Rome, 31 Oct. (D.N.B.). De regeering heeft besloten, zoo meldt de zender van de fascistische republikeinsche regeering om de bezit tingen van ex-koning Victor Emanuel wegens het door hem gepleegde hoog verraad zonder schadeloosstelling te ont eigenen. Rome, 1 Nov. (C.D.). Het particuliere vermogen van ex- koning Victor Emanuel, dat op grond van de besluiten van den Italiaanschen ministerraad der fascistische republiek verbeurd verklaard werd heeft een waar de van ruim 800 miilioen gouden lire. Het Huis van Savoye was een der rijkste huizen ter wereld. Het slachten van zeugen en opfokvarkens. Het slachten van zeugen en opfokvar kens wordt niet toegestaan. Alleen zeu gen, die wegens ouderdom niet meer geschikt zijn voor de fokkerij of zeugen met werkelijke gebreken zullen mogen worden geslacht als _voldoende bewijzen van ongeschiktheid worden overgelegd en het bonnen-tegoed het te slachten ge wicht toelaat. In ieder geval moet voor de te slach ten zeug een jonge zeug of andere voor de fokkerij geschikte zeug aanwezig zijn, vooraleer een vergunning voor huisslach ting wordt afgegeven. jonge zeugjes mogen in het geheel niet worden geslacht, zoodat het omzet ten van opfokvergunningen in huissiach- tingsvergunnirigen niet is toegestaan. Blijkt, dat jonge zeugjes ongeschikt zijn voor de fokkerij, dan kan hiervoor een mestcontract worden afgesloten, waarna zij geleverd kunnen worden aan het Bedrijfschap Vee en Vleesch. Omruilen van- onbruikbaar ve zelbindtouw. De mogelijkheid is opengesteld -om vezelbindtouw, hetwelk niet aan de ei- schen voldoet, om te ruilen voor touw van betere kwaliteit. Dit touw dient daartoe vopr 25 November 1943 aan den handelaar, waar "het is gekocht, te gen ontvangstbewijis ter omruiling te worden aangeboden. Van Uw handelaar ontvangt U dan te zijner tijd bericht, wanneer deze het betere touw heeft qrit- vangen. Voor verdere inlichtingen kan men zich wenden tot het kantoor van den Voedseloommissaris, afd. Grondstoffen, Spoorlaan 50, Tilburg. Geldig verklaring kunstmest- zegels. Met ingang van 16 Qctober 1943 zijn geldig verklaard de stikstofbonnen met opdruk 3. Deze behouden hun gel digheid" tot uiterlijk 15 Nov. a.s. De verbruikers moeten hun zegels voor 10 November bij1 hun handelaar hebben ingeleverd, opdat deze voor tijdige in zending aan het R.V.O. Kunstmestdistri- butiebureau te 's-Gravenhage kunnen zorg dragen. De fosforzuurzegels met 'opdruk No. 1 blijven geldig tot nader aankondiging. Het bedrijfsmaximum van rundvee ingaande 1 Deoem- ber 1943 en den leverings plicht van rundvee. Onder de aandacht der rundveehou ders wordt gebracht; 1. Het bedrijfsmaximum voor rund vee ingaande 1 Deoember 1943 heeft betrekking op het aantal melk- en kalf koeien (dieren, die minstens eenmaal ge kalfd hebben), die begin December a.s. op de bedrijven aanwezig mogen zijn. 2. Indien het aantal melk- en kalf koeien op een bedrijf aanwezig, na 1 Dec. 1943 stijgt boven het bedrijfsmaxi mum, doordat ben of meer op het be drijf aanwezige vaarzen afkalven, ter wijl! intusschen nog geen afzet heeft plaats gehad van een gelijk aantal melk en kalfkoeien, dan zal tijdelijk van. dit grootere aantal melk- en kalfkoeien een boventallige vergunning gegeven wor den, totdat door den normalen afzet van vee weer aanpassing van het aan tal melk- en kalfkoeien tot het bedrijfs maximum heeft plaats gehad. 3. Stijging van het aantal melk- en kalfkoeien op een bedrijf aanwezig na 1 Dec. 1943 boven'het bedrijfsmaximum door aankoop van vee is niet toegestaan, tenzij deze stijging betrekking heeft op koeien, gehouden op mest-, opzet- of weideoontract, welke steeds bovental lig aangehouden mogen worden. 4. Er mag steeds een aantal stuks vrouwelijk jongvee boven 60 kg. wor den aangehouden, gelijk aan 75 pCt. van het bedrijfsmaximum waarbii 0.5 en meer tot 1 wordt afgerond, minder dan 0.5 tot Q. Fokbed rijven en be- drijven, die ook vroeger geregeld meer jongvee aanhielden, kunnen een boven tallige vergunning voor het aanhouden van jongvee aanvragen. 5. De leveringsplicht in het leve ringsjaar 1943 zal gemiddeld bedra gen 120 kg berekend per stuk jong vee boven 1 jaar en over het bedrijfs maximum. Deze hoeveelheid van 120 kg zal naarmate veel of weinig melk gele verd wordt en naar de grondsoort voor de afzonderlijke bedrijven belangrijke wijzigingen kunnen ondergaan. Voor jongvee beneden 1 jaar wordt geen aanslag opgelegd. 6. Wie voornemens is per 1 Dec. a.s. meer melk- en kalfkoeien aan te hou den dan het hem toegekende bedrijfs maximum, kan een reclame indienen. Wie voornemens is minder melk- en kalfkoeien aan te houden dan het be drijfsmaximum kan zonder meer een verlaging "van het bedrijfsmaximum aan vragen, welke steeds toegestaan zal worden. Het is verstandig een derge lijke aanvraag niet achterwege te laten, daar de aanslag in den leveringsplicht rundvee anders berekend wordt voor een te hoog bedrijfsmaximum, zoodat men dan meer rundvee''moet leveren, dan noodig is. Wie minder jongvee dan 75 pCt. van het bedrijfsmaximum wil aanhouden, behoeft dit niet aan te vragen. Het heeft ook geen invloed op den leveringsplicht, daar deze wat jong vee betreft, bepaald -wordt op grond van het aanwezige jongvee en niet van het jongvee, dat men mag aanhouden. 7. Wendt U voor het aanvragen van verlaging van het bedrijfsmaximum voor het houden van extra jongvee, voor het indienen van een reclame ten einde ver hooging van het bedrijfsmaximum te verkrijgen en zoo noodig voor inlich tingen, tijdig tot den bureauhouder van Uw district. Ga eerst naar den plaatselijk 'bureauhouder. Het komt herhaaldelijk voor, dat boe ren naar Tilburg komen om te praten over hun veelevering, paardenvordering, huisslachting, schapenleveriftg, enz. zon der dat zij eerst bij den plaatselijk bu- reauhöuder zijn geweest, die in de mees te gevallen de zaak ter plaatse kan af doen. Zoo'n reis naar Tilburg is dan in veel gevallen overbodig en men wordt verwezen naar den bureauhouder. Daar om raden wij de boeren in hun eigen belang aan, ga, voor gij naar Tilburg gaat eerst naar Uw plaatselijk bureau houder. Aan- of terugkoop uit A.V.A. voorraad. Wanneer telers van akkerbouwpro ducten meenen in aanmerking te kunnen komen voor aan- of terugkoop van ak kerbouwproducten uit A.V.A.-voorraad, kunnen zij zich wenden tot den plaatse lijk bureauhouder, die alle gewenschte inlichtingen zal verstrekken. De wnd. Voedselcomm. v. N.-Br. van den commissaris-generaal voor de veiligheid over de opheffing van het verbl'ijfsverbod voor dé provincies Over- ijlsel, Gelderland, Drente, Groningen en Friesland. 's-Gravenhage, 29 October. Op grorid van par. 47 en 52 der nungsschutzverordening" 19+ (no. 1) hef ik het door par. 1 alinea 1 tnijlner beschikking van 4 Augustus 1943 uitge vaardigde verbod van verblijf in de pro vincies Overijssel, Gelderland, Drente, Groningen en Friesland, met ingang van den dag der afkondigjng van deze beschikking op. De commissaris-generaal voor de veiligheid, w.g. RAUTER. SS-Obergruppenführer en gene raal der politie. De aardappelschillen, die de huisvrou wen zorgvuldig dienen te bewaren en voor- den ophaler "klaar zetten, w.orden door de koeien met graagte gegeten. Niet alleen dat die schillen het melkvee goed voeden, maar ze werken bovendien sterk melkdrijlvend. Men moet echter wèl bedenken, dat onachtzaam In den afvalemmer geworpen „scherp", niet al leen geen voedsel is, maar dat het ook veel schade kan berokkenen aan het vee. Wat is „scherp"? „Scherp7' is allies v/at een Stoeien maag niet kan verteeren, zooals oude scheermesjes, naalden, stuk jes glas en aardewerk. Vooral gebroken naalden kunnen gé- makkelijk in den scbillenemmer verdwa len. Wie onbekend is met vee, weet niet hoeveel lijden door een gebroken naald aan een koe veroorzaakt/kan worden. Dus: geen „scherp" in de schillen! Op 21 October is het nieuwe zelf- verzorgingsseizoen begonnen. De nieu we regeling voor zelfverzorgers is, voor zoover het betreft de rantsoenen en de vereischten, waaraan men moet voldoen om zelfverzorger te worden, gelijk aan die, welke gedurende het vorige sei zoen gold. Ten aanzien van de administratie zijn echter eenige wijzigingen aangebracht De plaatselijke bureauhouders van den voedseloommissaris reiken dit seizoen zegelkaarten uit, ep wel één zegelkaart per gezin voor ieder artikel, waarvoor het gezin zelfverzorger is. De plaatse lijke bureauhouders reiken deze zegel- kaarten uit in een omslag. De gegevens op den omslag worden gedeeltelijk door den distributiedienst ingevuld. Men moet de kaarten in den omslag zorgvuldig bewaren, daar deze aan het einde van het seizoen wederom ingeleverd moeten worden. Bij de uitreiking van bonkaarten voor voedingsmiddelen teekent den distribu tiedienst telkens op de zegelkaart aan, hoeveel bonnen zijn ingehouden. Ontvangstbewijzen worden derhalve niet meer uitgereikt. Zelfverzorgers voor boter ontvangen evenwel een z.g. „aan koop vergunning", welke zij moeten in leveren bij de fabriek, waar zij blijkens de aanteekening op den omslag der ze gelkaarten hun boter betrekken. REGELINÓ VOOR LANDARBEIDERS' Vaste landarbeiders in dienst van melkveehouders en landarbeiders in dienst van aardappeltelers zijn verplicht om voor zich en hun gezin hun melk of aardappelen te betrekken van hun werkgever. De hoeveelheid melk en aard appelen, welke zij ontvangen, is gelijk aan die, welke cle zelfverzorger ont vangt, n.l. een halve liter melk j>er dag en zeven en een halve kg aardap pelen per week. BIJZONDERE ARBEID. Volgens de nieuwe regeling kunnen zelfverzorgers voor een product, als mede landarbeiders die melk of aardap pelen van hun werkgtever betrekken, wanneer zij hijzonderen arbeid verrich ten in aanmerking komen voor toe- slagkaarten voor bijzonderen arbeid, op dezelfde wijze, als wanneer zij geen zelf verzorgers waren. Geen toeslagkaarten voor bijzonderen arbeid ontvangen: 1. Zelfverzorgers voor meer dan een product. 2. Landarbeiders, die melk en aard appelen van hun werkgever betrekken. 3. Landarbeiders, die melk en aard appelen van hun werkgever betrekken en tevens zelfverzorger zijn. Een uitzondering hierop geldt voor mijnwerkers. Deze behouden steeds hun recht op toeslagkaarten voor bijzonde ren arbeid, ongeacht of zij zelfverzorger zijn voor een of meer producten. Voorts wordt geen onderscheid meer gemaakt tusschen zelfverzorgers met meer dan een ha en zelfverzorgers met minder dan 1 ha cultuurgrond. Voorts kunnen ook landarbeiders, die een te lerspremie ontvangen, evenals teler, in aanmerking komen voor toeslagkaart. ZELFVERZORGING VAN MELK. Ieder, die één of meer melkkoeie., dan wel tenminste twee geiten houdt, is verplicht aan de zelfverzorging voor melk deel te nemen. AANSTAANDE EN JONGE MOEDERS. Tot zelfverzörgiijgsgezinnen behoo- rende a.s. en jonge moeders ontvangen geen rantsoenen voor melk meer. In- plaats daarvan reikt de distributiedienst hun een verklaring uit, welke het aan tal rantsoenen melk vermeldt, hetwelk zij boven de hoeveelheid, welke zij krach tens de zelfverzorgingsregeling ontvan gen, uit 4e productie van hun eigen vee of van het vee van hun werkgever mo gen betrekken. INSTELLINGEN. Bewoners van gestichten, kloosters enz., die volledig in het landbouw- of veeteeltbedrijf werkzaam zijn, ontvangen dezelfde rantsoenen als particuliere zelf verzorgers. VERANDERINGEN. Alle blijkende veranderingen in het ge zin van een zelfverzorger, b.v. geboor te, overlijden, vertrek naar het buiten- land, verhuizing, moeten aan den plaat selijken bureauhouder worden opgegeven onder overlegging van de zegelkaarten in omslag. De plaatselijke bureaühouder teekent de wijzigingen aan op den om slag, en de zegelkaarten. lie plaatselijke bureauhouder teekent eveneens op de zegelkaarten aan, of de zelfverzorger tengevolge van dioogstaan e.d. van het vee, of tengevolge van de omstandigheid, dat hij1 tijdelijk niet over aardappelen beschikt, in aanmerking komt voor rantsoenbonnen voor melk of aardappelen. Veranderingen van tijdelijken aard kunnen door den distributiedienst op den omslag en de zegelkaarten worden vermeld. Dit geldt dus b.v. bij' opne ming in een ziekenhuis. VERLAGING KAASRANTSOEN. Afzonderlijke bon voor vette kaas. Sedert 9 Aug. van het vorige jaar is het kaasrantsoen ongewijzigd gebleven. Thans plaatst de dalende productie van kaas het Rijksbureau voor de Voedsel voorziening in Oorlogstijd evenwel voor de noodzaak, een verlaging van het rant soen aan te kondigen, mede doordat het niet mogelijk geweest is tot voldoen de voorraadvorming voor den winter te komen. Het rantsoen is teruggebracht van 150 tot 100 gram jier veertien da gen. Er zal naar gestreeft worden deze verlaging van tijdelijken aard te doen rijn. biet ligt. verder in'de bedoeling, voortaan een afzonderlijken bon voor vette, d.i. voornamelijk 40+ kaas, aan te wijzen. Het Rijksbureau voor de Voed selvoorziening in Oorlogstijd wil daar mede een rechtvaardige verdeelirig van de beschikbare vette kaas bereiken. Gedurende de periode van 1427 November is bon 696 algemeen aange-" wezen voor het verkrijgen van 100 gr. volvette kaas. Deze bon is reeds voor 3 Nov. ingeleverd bij den winkelier, ten: einde deze in staat te stellen vette soorten kaas tijdig af te leveren. Ter vermijding van misverstand wordt ef de aandacht op gevestigd, dat op bon Algemeen 692 ook de vette soorten kaas mogen worden afgeleverd voor zoover de handelaar hiertoe in staat is. Uiteraard mag de detaillist hierop niet de vette kaas afleveren, die hij' op de ingeleverde bonnen Algemeen 696 ont vangt. Op de rantsoenbonnen van nieuw mo del, die, zooals één dezer dagen is ge publiceerd, van 1 November af worden uitgegeven, is van 14 November tot en met 27 November eveneens uitsluitend volvette kaas, 40+ kaas, Limburgsche kaas of Hervesche kaas verkrijgbaar. Voor de oude rantsoenbonnen, die na 27 November a.s. niejt meer geldig zul len rijn, geldt deze bepaling niet. De winkelier dient hierop, al naar ge lang zijn voorraad is, de vette soorten of 20+ of magere kaas af te leveren. De strijd in Italië. In Zuid-Italië sloegen onze troepen sterke Britsch-Amerikaansche doorbraak pogingen aan weerskanten van de Vol- turno af. Zij betrekken thans tusschen de ltaliaansche westkust en het Matese- gebergte meer noordwestelijk gelegen heuvelstellingen, Terwijl de vijand in den sector van de Volturno terstond nakwam, volgde hij' onze bewegingen verder westelijk slechts aarzelend. In den Westelijken sector van het Zuid-Italiaansche front trachtte de vij and met vrij sterke strijdkrachten onze stellingen te naderen. Uit de andere sectoren van 't front wordt behalve een succeslooze aanval van Britsch-Ameri kaansche formaties in het gebied ten Westen van Campobasso, slechts gerin ge gevechtsactiviteit gemeld. Luchtaanvallen op Noord- west-Duitschland en Londen. Enkele Britsche vliegtuigen vlogen Maandag naar de bezette westelijke ge bieden en in den afgeloopen nacht naar Noordwest-Duitschland en lieten hier en daar bommen vallen. Vier vij'andelijke vliegtuigen werden neergeschoten. De luchtmacht viel in den nacht van 31 Oct. op 1 Nov. ophieuw afzon derlijke doelen in het gebied van Londen aan. In den nacht van Maandag op Dins dag hebben sterke formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen het vijandelijke ra- vitailleeringssteunpunt Napels aangeval len. Door bom treffers ontstonden in de haveninstallaties branden en verwoes tingen. Verscheidjene schepen werden zwaar getroffen. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben Maandagavond de haveninstallaties van verscheidene steden in Zuid-Engeland met bommen bestookt. Nederjandsche Vrijwilligers bij de Duitsche Oorlogsmarine. De inspectie. De commandant bij het geweerappèl. Hij is tevreden en betuigt den Vrijwilligers zijn waardeer ing Andres/Stapf/Pax m Onderstaande berichten rijn van zulk een afschuwelijken inhoud, dat men zich moet afvragen welke mentaliteit bii de bedrijvers van zulke moorden voorzit. Dat rijn misdaden, welke door invloeden van buiten, zooals het bolsjewisme, wor den beheerscht. Het is te hopen dat dit onmenscheüjk optreden, dat ongetwijfeld door een ieder op de scherpste wijze wordt veroordeeld, spoedig zal ophou: den en dat door de samenwerking van de Duitsche Sicherheitspolizei en onze pjolitie alle maatregelen zullen worden genomen om het leven van de Nederlan ders te beschermen en om dergelijke misdaden van een bolsjewistische onder wereld te bestrijden. Te Wij'kbrug, gemeente De Wijk, is het boerenechtpaar Osterveen het slacht offer geworden van een moordaanslag. Reeds eenigen tijd geleden was de boer derij van boer .Osterveen, bestaande uit woonhuis en stallen, door terroristen in brand gestoken en vernietigd. Het gezin Osterveen had een schamel onderdak ge vonden in een houten barak, die Oster veen op zijn land had laten bouwen. Op den tweeden avond, nadat het gezin de barak had betrokken, verschenen twee onbekende personen, die verzochten bin nen gelaten te worden. Zij gaven zich uit als politieambtenaren en wilden Os terveen over den brand spreken. Oster veen liet hen binnen. De beide onbe kenden spraken drie kwartier met het echtpaar Osterveen. Toen rij daarop met een handdruk afscheid namen, bracht een der beide onbekenden een pistool te voorschijn. Toen Osterveen van schrik achteruit liep, stelde de onbekende hem gerust met de opmerking, dat hij het pistool zoo maar te voorschijn had ge haald. Osterveen, die gerust gesteld was en met utigestrekten arm op den onbekende toekwam, werd op dit oo- gonblik door den misdadiger neerge schoten. Tegelijkertijd schoot de tweede onbekende op vrouw Ostervëen. Boer Osterveen werd doodelïjk getroffen, ter wijl vrouw Osterveen zwaar gewond was. De moordenaars vluchtten na hun daad. De in een naastgelegen vertrek, slapende kinderen waren door de scho ten wakker geworden en vonden hun ouders badend in hun bloed. Zij gingen naar hun zwaar gewonde moeder èn "waren niet te bewegen haar te verlaten om zoodoende hulp te halen. Zoo werd eerst bij het aanbreken van den dag de misdaad ontdekt. Te Wageningen werd de Nederland- sche staatsburger IJprenburg door een man neergeschoten. De dader, wiens sig nalement bekend is, nam na den aanslag de vlucht op een rijwiel. IJprenburg werd naar het gemeenteziekenhuis te Wageningen overgebracht. Nadat zijn familieleden hem een bezoek gebracht hadden, kwam des avonds nog een on bekend persoon met een bouquet bloe men de ziekenkamer binnen. De gewon de IJprenburg en de onbekende brenger der bloemen bevonden zich alleen in de ziekenkamer. De bezoeker zette den in* bed liggenden IJprenburg een pi stool 'Op de borst en loste een schot, waarna IJprenburg korten tijd later overleed. Voordat hij stierf, kon IJpren burg de toegesnelde politie 'nog belang rijke gegevens omtrent de persoon van den dader vérstrekken, die voor het oiu derzoek van groot belang zijjn. In zeer nauwe samenwerking met de Duitsche Sicherheitspolizei en de Nederlandsche recherche zijn maatregelen genomen voor het ophelderen van <3e beide moordaan slagen en voor de arrestatie van de da ders. De bezoekdagen op de kanto ren in Tilburg. Deze rijn 's-Maandags van 912 Uur, 's Woensdags van ^—5 uur en Vrijdags van 25 uur. Buiten deze vastgestel de tijden kan niemand geholpen worden, tenzij hij een telefonische of schrifte lijke oproep heeft ontvangen. Er moet gedorscht worden. Iedere graanverbouwer moet voor 1 Januari 1944 minstens per ha 1500 kg hebben afgedorscht en voor 1 Febr. 1944 moet de geheele oogst zijn afge dorscht. Levering rundvee. Indien een veehouder rijn rund niet levert op den dag, waarop hij het vol gens aanschrijving moest leveren, wordt een boete geheven van 5 ct. per kg., indien het rund alsnog binnen 7 dagen geleverd wordt ên 10 ct. per kg., in dien het rund na 7 dagen geleverd wordt. Dit geldt ook voor contractrun deren en schapen. Wordt bij niet-tijdige levering tot in- bezitname overgegaan, dan komen be halve deze boete-kosten ook nog de ge maakte kosten van de inbezitname ten laste van den nalatigen veehouder.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1