Programma van den Nederlandschen Omroep IXE DISTRIBUTIEBONNEN X Officieële Berichten Plaatselijk Nieuws in de week van 7 t.m. 13 November 1943. IIEUSDEN. AALBURG. ALMKERK. ANDED. BABILONIëNBROEK. BENEDEN-LANGSTRAAT. CAPELLE. DUSSEN. GENDEREN. 's GRAVENMOER. NIEUWENDIJK. OUDENDIJK. SLEEUWIJK. SPRANG. VEEN. VOOR DE 12e PERIODE 1943 (le heUt) 31 OCT.-13 NOV. Elk der volgende bonnen Geeft recht op het koopen van 45/46 A Brood 4 rants. Brood of Gebak 45/46 B Brood - 1 rants. Brood of Gebak 45/46 Beschuit 1 rants Brood, Gebak of Beschuit 688/689 Algemeen 1 rants. Brood, Gebak of Bloem 690 Algemeen 250 gram Havermout 691 Algemeen 100 gram Vermicelli 45 A Kindervoedsel 250 gram Gort 45 B Kindervoedsel 250 gram Rijst of Gort 45A/46A Vleesch 1 rants. Vleesch of VleeschVaren 45B/46B Vleesch Va rants. Vleesch of Vleeschwaren 45A.45B Boter 125 gram Margarine 2-69,3-69 Reserve 125 gram Boter 692 Algemeen 100 gram Kaas 45/46 Melk Is/* liter Melk 45/46 Taptemelk l8/a liter Taptemelk 45/46 Aardappelen 2 kg Aardappelen 45/46 Toeslag 1 kg Aardappelen 683 Algemeen 500 gram Suiker 693 Algemeen 500 gram Suiker 694 Algemeen 250 gram Koffiesurrogaat 695 Algemeen 250 gram Jam 45 Versnap. 100 gram Suikerwerken 45 Tabak 1 rants. Sigaren, Tabak of Cigaretten 46 Tabak 1 rants. Sigaren Bijzondere rantsoenen 4-69 Reserve 125 gram Boter Op deze bonnen mag re?ds op 30 Oct. worden gekocht, uitgezonderd aardappelen Alle bonnen zijn veertien dagen geldig, uitgezonderd* 2-69, 3-69, 4 69 Reserve - 31 October t/tn 11 December. Eerstvolgende bonaanwijzing op 14 Nov. voor alle artikelen, uitge zonderdKoffiesurrogaat op 17 December; Vermicelli op 28 Nov. DIVERSE ARTIKELEN Geldig tot en met Textiel I een, Textielkaart V 115, 45 gr. Scheerzeep 697 Alg. en AA Eenheidszeep, 1 st. eenheidszeep 698 Alg en AA Waschpoeder, 250 gr. Waschpoeder AA Toiletzeep, 1 st*. Toiletzeep 13, 14, bonkaart U 215, 1 liter petroleum per'bon 37, 38, 39, 40 en 41 „Verlichting" bonkaart S 121 en 61 „Verlichting" bonkaart S 221,1 liter petroleum p. bon 15 t/m 19 B.V 1 eenheid vaste brandstoffen 20 t/m 22 B.V 1 eenheid vaste brandstoffen 11 t/m 17 K.P 1 eenheid vaste brandstoffen „Brandstoffen één eenheid periode 5 t/m 8" 1 eenheid vaste brandstoffen 31 December 30 November 30 November 30 November 19 November 13 November 31 December 29 Febr. 1944 30 April 1944 30 April 1944 WIJK EN AALBURG. WERKENDAM. WOUDRICHEM. OEBAKRANTSÖEN GEWIJZIGD. Met ingang van 31 October zijn ee- nige veranderingen gebracht in het ge bakrantsoen. In plaats van 100 gram speculaas zal men van genoemden da tum af pier bon voor één rantsoen slechts 90 gram kunnen verkrijgen. Voorts is de hoeveelheid gezoete bis cuits van 85 gram tot 75 gram, de hoe veelheid taart en gevuld groot korstge- bak van 350 gram tot 250 gram, de hoeveelheid taartjes of gevuld klein korstgebak van 350 gram tot 200 gram en de hoeveelheid ijswafels %an 75 gram tot 55 gram teruggebracht. Duidelijkheidshalve wondt hieronder de waarde van "één rantsoen gëbak vol ledig opgenomen: GEBAK: 140 gram koek, of 90 gr. speculaas, of 90 gram koekjes, of 60 gram ongezoete biscuits, of 75 gram gezoete biscuits, of 150 gram wafels met siroopvulling, of 55 gr. Ijswafels, of "200 gram cake, of 250 gram taart of gevuld groot korstge bak, of 200 gram taartjes of ge vuld klein korstgebak, of 70 gram pa neermeel of 65 gram Toast of Weer- terbeschuit. VAN TIJD TOT TIJD MARGARINE IN PLAATS VAN BOTER. Ter toelichting op de vorige week Vrijdag verschenen bonnenlijst wordt medegedeeld, dat het van tijd tot tijd noodzakelijk zal zijn, om op den A-bon in plaats van boter, margarine ter be schikking te sjellen. Voor de eerste maal is hiertoe voor de periode van 31 Oct.13 Nov. overgegaan. Ten behoeve van personen van 421 jaar en kinderen van 04 jaar is 125 gram boter per bon verkrijgbaar ge steld. BONNEN VOOR GENERATOR AN- THRACIET EN -TURF IN NOVEMBER 1943. Van 1 tot en met 30 November 1943 geeft elk der met de woorden „Genera- tor-anthraciet drie' en twintigste peri ode" gemerkte bonnen recht op het koopen van 1 hl (max. 75 kg) anthra- cietnootjes IV of Vgedurende hetzelf de tijdvak geeft elk der met de woor den „Generator-turf drie en twintigste periode" gemerkte bonnen recht op het koopen van 50 stuks baggerturf. EXTRA' RANTSOENEN VOOR JON GE MOEDERS. Ook als zij haar kind niet zelf voeden In aansluiting op hetgeen destijds ter zake is gepubliceerd wordt bekend ge maakt, dat in den vervolge ook jonge moeders, die hun kind niet zelf voeden, gedurende 39 weken na de bevalling in aanmerking komen voor extra rantsoe nen. Het overleggen van een dokters attest, waaruit blijkt, dat de moeder het kind zelf voedt, is dus voortaan niet meer noodig. Bij de uitreiking moet echter de dis tributiestamkaart van het kind worden getoond. BRANDSTOFFEN VOOR KOOKDOEL- EINDEN. Zooals uit de bonnenlijst blijkt, is bon 17 KF der kookkaarten voor vaste brandstoffen U 115, aangewezen voor het koopen van één eenheid vaste brand stoffen. De aandacht wordt er op ge vestigd, dat het in de bedoeling ligt, behalve bon 17 KF nog éénmaal een bonaanwijzing voor kookdoeleinden voor het stookseizoen 1943-1944 te doen plaats vinden en wel op 1 Febr. 1944. NIEUWE *RANTSOENBONNEN. Met ingang van 1 Nov. a.s. worden ook voor artikelen versnaperingen,peul vruchten, koffiesurrogaat, jam, vervan- gingsmiddejfen, tarwebloem, rijpst, haver mout, vermicelli, gort, beschuit, spijs olie, kaas, taptemelk, toiletzeep, scheer zeep, eenheidszeep, waschpoeder en groente rantsoenbonnen van een nieuw model in gebruik genomen. De thans voor deze artikelen in omloop zijnde rantsoenbonnen blijven geldig tot 27 November a.s. Voorts wordt een nieuwe rantsoenbon voor vet, welke uitsluitend recht geeft op het koopen van vet, in gebruik ge nomen. Voor maizena wordt geen nieuwe rantsoenbon ingevoerd. De thans in om loop zijnde bon „een rantsoen maizena" is na 27 November a.s. niet meer gel dig.- Van de oude rantsoen bonnen zijd na 27 November a.s. uitsluitend nog geldig: de bon „een rantsoen cacao' en de wis selbonnen voor een vierde rantsoen brood, een vijftigste rantsoen boDer. een vierde rantsoen kaas, een zevende rantsoen melk, een zevende rantsoen taptemelk en een vierde rantsoen vleesch. De met een gemerkte tijden zijn de programma's van Hilversum II. Cursief aangekondigde uitzendingen vragen speciale aandacht. Auteursrecht voorbehouden. k Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Progr.-overzlcht 8.15 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 Agrarische Uit 8.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 zendingen 12.45 19.55 18.45 13.30 Cabaret- en bonte 15.15 19.15 15.15 13.05 15.00 programma's 17.00 19.15 20.00 Dansmuziek 13.15§ 12.15 19.20§ 12.15 13.05 16.25 19.20§ 22.15 19.10§ Godsdienstige 8.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 uitzendingen 10.00§ 15.00 21,45§ 15.00 21.45§. 15.00 §21.45 21,45§ 21.45§ 21,45§ 21.45§ Gymnastiek 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 Instrumentale 7.30 9.00 10.15 9.00 9.15 17.00§ 9.00 voordrachten 1 F.€0§ 18.00§ 17.00§ 18.45§ 14.20 18.00§ §17.00 12.15§ 18.05 19.30§ 17.00§ 17.20 16.35§ 19.15 18.00§ 23.15 1 20.15§ 21.00§ 22.15 Jeugduitzendingen 14.00§ 11.00 19.15§ 13.45 19,15§ 11.00 10.45 17.00 19.15§ 19.15§ §15.00 l9.15§ §19.15 Kamermuziek 12.15 21.15§ 21.15§ Koor 16.00§ njo *20.30§ 23.00 §17.00 Klassieke muziek 8.30 9.25 12.15 11.30 9.00 11.3» 9.00 13.00 11.30 16.00 17.00 9.15 18.00§ 14.00 i 14.00 14.00 19.15 18.00§ 11.15 20.45§ §14.00 'fi f 15.00§ 19.15 19.20§ 19.15 11.40 §15.30 i 16.00§ 20.00 19.50§ 20.15 15.00 17.20 1 16.35§ 21.1% 20.50 20.30§ 17.00§ §17.30 19.30 22.15 22.15 17.40§ §18.00 l 23.15 l 19.15 §19.20 §21.00 Verstrooiings- muziek 9.15 12.15§ 15.30§ 15A5 17.30 18.00§ 22.15 23.00 i i 6.45 7.15 8.10 10.00 13.05 15.15 17.20 19.20§ 21.00§ 6.45 7.15 8.10 10.45 11.15 13.05 14.15 17.00 19.00§ VerstrooiïngsmuziekDagelijks 6.45, 7.15 6.45 6.45 6.45 6.45 7.15 7.15 7.15 7.15 8.10 - 8.10 8.10 8.10 10.00 10.00 9.00 10.00 11.15 12.15 10.15 11.00 12.15 13.05 13 05 12.15 15.15 16.00 19.15 15.00 18.05 17.00 22.15 18.10 22.15 17.40 23.00 20.00 20.45§ §20.30 22.15 Zondags: 8.30, 11.00. Luisterspelen en klankbeelden 15.00 17.30§ 17.30 15.30 19.30 Ned. en Europ. volksklanken 18.15 t - Opera en Operette 20.00 20.30§ 17.0Q§ 20.45§ l 17.0O§ 18.05 17.00 - §19.20 Orgel 11.00§ 14.30§ 10.15 14.20 Spiegel v. d. Dag 19.10 18.55 18.55 18.55 18.55 Sport 8.30 16.55 19.15 7.40 7.40 7.40 20.15§ 7.40 7.40 7.40 Algemeene voorlichting: 10.00 12.00 12.45 13.00 13.30 20.15§ 20.00§ Politieke voorlichting: 11.45 18.45 13.00§ 17.00 11.00 12.00 13.00 14.00 20.58 20. 4o§ 18.05 18.45 11.00 12.00 13.00 19.45 11.00 12.00 13.00 14.00 17.30 19.55 20.75§ 12.15 18.45 12.00 13.00 15.30 18.45 20.15§ 20.40§ 12.00 13.00 13.30 20.00 §20.30 18.45 Vrouwen 8.45 8.45 8.45 8.45 8.45 13.05 8.45 Zang 12.15§ 14.30§ 11.30 20.00 22.45 9.00 22.15 19.30§ 20.15' 11.40 14.20 17.40§ 19.15 22.15 13.40 §17.00 19.15 22.15 Ziekenuitz. 15.30 15,30 '10.45 B.N.O. Dagelijks 'Zondags 7.00 "9.00 8.00 12.00 12.45 19.00 16.45. 22.00 18.00 19.00 22.00 Zendersluiting Hilversum I 19.15 Einde der uitzendingen: Hilversum I 24.00 Hilversum II 22.00 uur. NIEUWE RANTSOEN BONNEN VOOR VASTE BRANDSTOFFEN. Met ingang van 1 November j.l. zijn nieuwe rantscenbonnen voor vaste brand stoffen in gebruik gesteld. Deze rant soenbonnen, waarvan de ondergrond in groene kleur is uitgevoerd, zijn vaneen horizontale roode gegolfde lijn voor zien en dragen in den linkerbovenhoek in rood het nummer 73, terwijl in den rechterbovenhoek het cijfer 1 en de letter E in zwart voorkomen, evenals het woord „brandstoffen", dat onder aan den bon over de geheele breedte is gedrukt. De oude in omloop zijnde rantsoen- bonnen voor vaste brandstoffen blijven tot nader order geldig. De werkende vrouw in Nederland. Controleuse in het Centraal Station CNF/Noske/Pax m OPZET- EN MESTCONTRACTEN'43 De Voedselcommissaris maakt bekend, dat thans wederom opzet- en mestcon- tracten 1943 kunnen worden afgeslo ten. Voor opzetcontracten komen uit sluitend in aanmerking die personen, die het vorig jaar opzetcontracten heb ben afgesloten en de runderen gedu rende den geheelen contract-termijn zelf in voorraad hebben gehouden. Perso nen, die deze runderen gedurende de wintermaanden op andere bedrijven heb ben gestald, komen dus niet in aanmer king. Mest-contracten kunnen worden afgesloten door die personen, die het vorig jaar eveneens contracten hebben ontvangen, alsmede door eventueel nieu we bedrijven. ZooWel voor opzet- als mestcontracten geldt de bepaling, dat het vorig jaar moet rijn voldaan aan dé gestelde gewichtstoename van mini maal 15 kg per maand met een maxi mum verplichte gewichtstoename van 60 kg. Een eventueel ontvangen aanslag, als navordering op bovengenoemde ei- schen moet eerst ten volle Zijn voldaan, alvorens tot uitreiking van contracten kan worden overgegaan. Er worden geen runderen "beschikbaar gesteld uit de overnameplaatsen, zoo dat alleen „vrije" runderen kunnen wor den gecontracteerd. Deze runderen wor den uitsluitend afgeschreven van den löveringsplicht 1944, terwijl runderen, waarvoor reeds een lastgevingskaart tot leveren is ontvangen, niet op contract mogen worden geplaatst maar uitslui tend mogen worden geleverd op de aangegeven leveringsplaats. Aanvragen voor éontracten kunnen rechtstreeks worden gericht aan de afd. Rundvee te te Tilburg, of aan den plaatselijk bureauhouder. Donderdag herdacht de heer Jac. Bouman alhier, het feit dat hij1 voor 25 jaar in dienst trad bij' de fa. L. J. Veerman alhier, waar hij thans chef ter drukkerij is. In den voormiddag bood het perso neel den jubilaris aan diens woning zijn* gelukwenschen aan, waarbij een paar passende geschenken n.l. schemer lamp en oorkonde werd overhandigd, door den heer S. J. Deurloo. Des middags brachten rijp patroons hem een bezoek en overhandigden hem één envelop met inhoud. Van zijn fa milie ontving hij1 een groote prachtige schemerlamp. Tal van ingezetenen kwa men den jubilaris verder hun gelukwen schen aanbieden. Onze stadgenoote mejuffrouw Jo Schreuder slaagde gisteren bij het te Amsterdam gehouden examen voor assistent-apothekeres. f - Zaterdag 30 Oct. speelde in het café „Modern" alhier, de biljartvereen. K.O.T. I tegen T.O.P. I uit Waalwijk de derde competitiewedstrijd, met uit slag: K.O.T. T.O.P. G. Slaats-A. Timmermans 100--25 H. Thaus-Heeffer 100—80 A. de Moor-J. Slaats 97100 A. Nooten-v. Vrijhoeven 10088 Hoogste serie G. Slaats 48. K.O.T. II speelde te Waalwijk in het café F. v. Heivoort tegén H.B.S. III K.O.T. H.B.S. P. Timmermans-K. v. d. Schans 6028 P. Verbeek-L. Kroot 4760 H. v. Beers-N. Brok 3260 Joh. Reas-H. Spierings 3260 Hoogste serie N. Brok: 14. Zaterdagavond 6 Nov. speelt in het café „Modern" alhier K.O.T. II te gen ,,'tZwaantje IV" uit Waalwijk. De landbouwer J. Baaijens toon de ons een aantal aardbeien zeer flink van stuk, die op den kouden grond aan den wal waren geteeld. Zeker een gevolg van het mooie zomersche weer der laatste dagen. Dinsdag 9 Nov. hoopt de heer Wijting uit Amersfoort des middags om 2.30 en des avonds om 6.45 u. (Off. tijd) voor de Geref. Gemeente alhier op te treden. Dezer dagen slaagde de heer P. Nieuwenhuizen Jz. alhier te Utrecht voor het diploma makelaar-taxateur, voor roerendë en onroerende goederen, hyp. en assurantiën. X De heer P. de Jong, onderwij zer aan de Herv. school alhier, is met ingang van 1 Febr. 1944 in gelijke betrekking benoemd te Rotterdam. Zondagmorgen maakte Ds. v. d. Akker, Herv. Pred. alhier, vanaf den kansel bekend, dat Z.Eerw. het be roep naar de Herv. Gem. van Slie- drecht heeft aangenomen. Dezer 'dagen slaagde voor het examen „Vakbekwaamheid Kruideniers- bedrijf" te Utrecht eri voor het examen „Vakbekwaamheid voor Brood- en Ban ketbakkers" te Arnhem, onze dorps genoot M. A. Schouten. Aan den heer G. Verwijs alhier is op rijn verzoek eervol ontslag ver leend als grafgraver, met ingang van 14 dezer. De zwartbonte stier van Wed. Ant. de Fijter is op de Najaarskeuring goedgekeurd. -* Op het kantoor van den Plaat selijken Bufeauhouder V.V.O. alhier is tewerk gesteld Mej. R. Vogelaar. In deze gemeente werd «door ambtenaren van den C.C.D. een instal latie voor het persen van -koolzaad in beslag genomen. Op 78-jarigen leeftijd is alhier overleden Ds. A. B. v. d. Put, Ned. Herv. Predikant. Ds. v. d. Hut, die in 1865 werd ge boren, aanvaardde 30 Oct. 1904 zijn ambt in deze gemeente, rijp eerste en eenige gemeente die hij 39 jaar heeft gediend. Dinsdagmiddag is zijn stoffelijk over schot alhier ter aarde besteld. Toen de landbouwer B. de Graaf f alhier, j.l. Zaterdag bezig \yas met koren zaaien werd één zijner paar den onwel en even daarna viel het dood neer. Voor genoemde persoon een zeer belangrijke schadepost. Andermaal heerscht dit jaar in deze s treek het mond- en klauwzeer on der den veestapel hetgeen voor den boer een gevoelige schadepost betee- kent, daar het kwantum der melk bij1 sommige veehouders tot op meer dan de helft is verminderd, terwijl bij de meeste koeien de taks van de melk na het verdwijnen dezer ziekte ook niet meer terugkeert. Men rij! op zijn hoede, want deze plaag is bovenal ook be smettelijk indien de verbruiker der melk deze eerst niet goed doorkookt. Gedurende de maand October 1943 werd op het hulppbstkantoor al hier in de Rijkspostspaarbank ingelegd f 7773,50 en- terugbetaald f 10988.63. Het aantal inlagen bedroeg 44, dat der terugbetalingen 18. Ds. A. Vroeg in.de Weij, predi kant cler Ned. Herv. gemeente a. d. Loonschendij'k, ontving een toezegging van beroep naar de Neet. Herv. ge meente te Wierden (O.). De derde en laatste inenting te gen diphterie voor de kinderen, die hun eerste en tweede inenting hebben on dergaan in het gymnastieklokaal der O.L. school in de Kom, zal plaats heb ben in hetzelfde lokaal op (Vrijdag 12 Nov. a.s. des namiddags tuïschen 2 uur en half vier. 29 Oct. j.l. had het ruiml-ja rige dochtertje van bakker v. Dijk al hier, het ongeluk in een onbewaakt oogenblik tueschen de deegmachine te geraken. Aan hoofd en handjes gewond werd de kleine terstond naar dokter v. Vuure gebracht, welke geneeskun dige hulp verleende. Donderdag j.l. speelde de Dam- vereeniging G.D.V. haar eerste onder linge competitie. De volgende resulta ten werden verkregen: C. de Joode-W. v. Wijk 20 H; Kramer-H. Wolfers 20 J. v. Hemert-J. v. Gils 20 M. Krop-M. "Menken 11 m A. v. Lier-W. Prinse, niet gespeeld. A.s. Donderdag voortzetting om 7 uur. Wie nog lid wenscht te worden, kan. zich opgeven eiken Donderdagavond. Op Woensdag 10 Nov. des avonds 7 uur zal in de Herv. Kerk Dankuur voor 't Gewas worden gehou den alwaar zal voorgaan Ds. Trouw borst. Dezer dagen reed, door de duisternis misleid op den Vaartweg de Ned.' Herv. Pred. te water. De fiets ging met zoo'n gang den berm van den weg af dat zijn berijder aan den overkant van den sloot met zijn aan gezicht in het prikkel terecht kwam, waardoor hij! zich ernstig bezeerde. Met den schrik en een nat pak kwam. hij door behülpzame handen weer op het droge terecht. De fam. Bouman te Nieuwendijk deelt ons mede, dat rij bericht hebben ontvangen, dat hun zoon Gornelis als Japans krijgsgevangene op Java ver- tdeft, i Dqor mej. A. L. A. de Vries, onderwijzeres aan de Neutraal Bijzonde re school alhier, werd wegens huwelijk per 1 Febr, 1944 als zoodanig ontslag gevraagd. Het scheepdragen van suiker bieten voor rekening van de C. S. Mij. en suikerfabriek Puttershoek is dit jaar opgedragen aan den heer%t. Kant Azn. alhier. Het zoontje van den heer J. v. Drunen kreeu een klap van een paard. Hij moester verpleging in het ziekenhuis te Gorinchem opgenomen worden. De WelEerw. Hfeer Ds. E. Masselink, Geref. Pred. alhier, aal op 5 December afscheid van Zijn gemeente nemen. Het 12-jarig zoontje van J. v. d. S. had het ongeluk te vallen, waar door hij een ernstige armbreuk opliep. Dr. W. achtte opname in het ziekenhuis te 's-Bosch noodzakelijk. J. K. kreeg een wondje aan rijn arm, wat hem veel pijn veroor zaakte. Dr. W. constateerde bloedvergif tiging. De aandacht wordt er op gevestigd, dat uitreiking van vitamine-D tablet ten zal plaats hebben ten gemeentehui ze, op Donderdag 11 Nov. a.s., des namiddags van 3—4 uur. In aanmerking komen hiervoor kinde ren van 3 maanden tot 3 jaar, bene- Niet alleen bonnenmaar ook geld hebben onze huismoeders noodig om eten te kunnen koopen.. offert voor haar aan Winterhulp. Giro 5553. vens zwangeren gedurende de' laatste 3 maanden van de zwangerschap. (Op vertoon van een bewijls van arts of vroedvrouw). Ieder dezer personen Krijgt één tablet- per week. Distributie-stamkaarten van betrokke ne n ïiiedeb re nge n Aan belangbebbbenden wordt medegedeeld dat aanvraagformulieren voor Winterhulp. Nederland ter secre tarie verkrijgbaar zijn. Dezie moe Dén ten spoedigste zoo vollédig mogelijk ingevuld en onderteekend ingeleverd worden. Zooals uit achterstaande adver tentie blijkt, geeft het duo Henton mor gen Zaterdag een avond voor de voet- balvereeniging in het Vereenigingsge- bouw alhier. Gezien het succes dat het gezelschap1 bij1 vorige gelegenheden oogstte, valt er niet aan te' twijfelen of ook ditmaal zal de zaal weer te klein blijken te zijn. -- Het Buurtschapshoofd der Ned. Volksdiepst deelt mede dat dezer da gen een schrijvan van het Provinciaal kantoor was ontvangen, waarin de op brengst der collecte van 2 Oct. j.l. voor Wijk en Aalburg een prachtige prestatie werd genoemd. Van de 180 Buurtschappen, welke er in Noord-Bra bant zijn, behaalde Wijk en Aalburg procentsgewijze de eerste plaats, zoo dat deze opbrengst dus werkelijk een mooi succes genoemd mag worden. Thans moet echter getracht worden deze eereplaats te behouden, en moet de opbrengst van de komende collecte van a.s. Zaterdag zoo hoog mogelijk op te voeren. Wij vertrouwen, dat Wijk en Aalburg op den ingeslagen weg zal voortgaan en ook bij de volgende collecte, welke morgen zal worden ge houden daadwerkelijk zal worden ge offerd onder het paroolWij worden rijker naarmate men meer aan anderen geeft. Het Buurtschapshoofd van den Nederlandschen Volksdienst deelt me de dat de, aanvraagformulieren voor üit- keering van Winterhulp Nederland ui terlijk Zaterdag 6 Nov. a.s. bij de Blokhoofden dienen te worden ingele- Formulieren, welke na 6 Nov. binnen komen, kunnen voor de eerste uitkeering niet in behandeling worden genomen. Van de geldleening ten behoe ve dezer gemeente van 1900, groot f80.000.A 4 pCt., rest f 16.500. rijn uitgeloot de obligaties nummers 31, 68, 74, 86 en 89, welke betaalbaar zijn 2 Jan. 1944. Voortaan zal nog strenger dan vroeger, oontrole worden uitgeoefend op naleving van de verduisteringsvoor schriften. Bij overtreding zullen de vol gende straffen worden toegepast: 1. In elk geval van overtreding zal worden overgegaan tot de afsnijding van de lichttoevoer voor den duur van 14 dagen. 2. Voor iedere overtreding zal bo vendien een minimum-boete van f 25. worden opgelegd. 3. De gloeilampen, waarmede de overtreding werd gepleegd, zullen in be slag worden genomen. Gevallen van herhaling zullen wor den medegedeeld aan den Polizei-Offi- zier, die lichtafsnijding voor langeren termijn en bestraffing door een Duitsch gerecht bewerkstelligen kan. In de gehouden jaarvergadering van de Herv. Geref. Evangelisatie wer den als bestuursleden herkozen de hoe ren W. Visser en Joh. v. d. Stelt en gekozen in de vacature van wijlen C. A. Paans, de heer Jac. Koman. In deze gemeente doet zich in verschillende gezinnen de besmettelijke ziekte roodvonk voor. Met ingang van 26 Oct. j.l. is tot burgemeester van Werkendam, De Werken en Sleeuwij'k benoemd de lieer N. J. M. v. Duist, commies ter Prov. Griffie te Utrecht. De heer v. Duist is op. 15 October 1905 te De Werken geboren, bezocht aldaar de Openbare Lagere school, vervolgens de R.H.B.S. te Goriirchem en werd in Maart 1923 als volontair geplaatst op de gemeente secretarie te Sleeuwiijk om zich te be kwamen in de gemeente-administratie. Eerst volgde hij een schriftelijke cur sus, dochdaarna werd hij opgeleid door Mr. C. W. v. Ommeren, destijds kantonrechter te Heusden en behaalde 18 Juni 1929 zijn diploma Gemeente-ad ministratie. Reeds kort daarna den 22en Aug. 1929, werd hij met ingang van 16 Sept. d.a.v. benoemd tot adjunct-commies ter gemeente-secretarie te Barneveld. Pp 1 April 1943 aanvaardde hij zijn betrekking van Commies ter Prov. Grif fie te Utrecht. Op Woensdag 17 Nov. a.s. des namiddags 2.30 uur zal het Water schap „De Brabantsche Biesbosch" een vergadering van Stemgerechtigde Inge landen houden in hotel C. Jansen te Geertruidenberg. Onder buitengewoon veel be langstelling werd Zaterdagmiddag op de begraafplaats der Nederl. Hervorm de Gemeente aan den schoot der aarde toevertrouwd het stoffelijk over schot van wijlen den heer A. W. Ha- velaar, muziekconder wijzer en organist der Ned. Herv. Kerk te Almkerk. De overledene werd door leden van liet gemengd koor „Altena", waarvan hij meer dan 20 jaren directeur is ge- weest, grafwaarts' gedragen. Verschillen de kransen bedekten de kist. Aan de groeve werd het woord ge voegd door den heer W. G. v. d. Heet- camp, voorzitter van het gemengd koor „Altena", die den overledene dank bracht voor het vele werk dat hij als directeur gedurende een groot aantal jaren ten behoeve der vereeniging heeft gedaan en hem de groote stuwkracht dér vereeniging noemde. Hij bracht hem tevens dank voor de vele malen dat de overledene zijn muzi kale gaven beschikbaar heeft gesteld ten behoeve van gemeld koor bij gele genheid van de in de Ned. Herv. kerk alhier gehouden avonden van gewijde muziek en herinnerde nog aan het laatste uitmuntende geslaagde orgelconcert. Dan pas was de overledene werkelijk in zijn element, wanneer hij de muziek- en zangkunst kon dienstig makert in de kerk ter eere van God. Hij wees er op dat de overledene, die in het ge heele Land van Heusden en Altena een uitstekenden naam had op muzikaal ge bied, in deze streek zeer zal worden gemist. Tenslotte sprak hij nog een woord als vriend van den overledene. Ds. Schoenenboom van Giessen-Rijs- wij'k memoreerde de verdiénsten van den overledene als leider van het Ned. Herv. kerkkoor te Giessen-Rijswijk, ter wijl Ds. v. d. Akker te Almkerk namens kerkvoogdij en kerkeraad der Ned. Hervormde kerk aldaar den overledene dank bracht voor de uitnemende wijze waarop hij gedurende tal van jaren als organist het muzikale gedeelte van de kerkdiensten heeft verzorgd. Tenslotte sprak Ddl de Bruin woor den van troost tot de weduwe en de familie en bracht namens de familie dank aan allen, die tijdens de korte ziek te en na het overlijden blijken van be langstelling en medeleven hadden ge toond. Diep onder den indruk verliet daar op een gfoote schare den doodenakker, een algemeen geacht ingezetene achter latende. Hij ruste in vrede.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2