Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. No. 6368 Vrijdag 12 November 1943 Buitenlandsch Overzicht VERD Ü1STEREN Officieele Landbouw mededeelingen Officieele Berichten» iAND VAN AIT^ Dit blad verschijnt VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 11 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. AdvertentiSn24 m.M. f 1.32. Elke m.M. meer'S1/» cent Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Werp geen „sffherp" tus- schen de aardappelschillen DOODVONNIS VOLTROKKEN I Flinke kerels melden zich nu voor de Waffen-S.S. en de Landstorm. Buitenland voor de Provincie Noord-Brabant. voor het Land van Densden en Altena, de Langstraat en de BommeierwaarH Algemeen Redacteur; J. H. ROZA, Heusden Bommen op Vaticaanstad. De zender van Rome heeft Zaterdag ochtend medegedeeld, dat Vaticaanstad Vrijdagavond om 21 uur is gebombar- deerdv Vier bommen zijn neergekomen t in de nabijheid van de Pieterskerk. Een bom heeft de ongeveer 100 M. van de St. Pieterskerk staande beroem de mozaiekfabriek getroffen en zwaar beschadigd. Een tweede bom kwam dicht bij het groote paleis van den Va- ticaanschen gouverneur. Bijna alle ven sterruiten van het paleis zijn vernield. Dok Öe Vaticaansche yvaterleiding is zwaar beschadigd. Nog twee bommen zijn neergekomen in de nabijheid van de basiliek. Een hooggeplaatste geestelijke per soonlijkheid heeft uitdrukking gegeven aan de diepe verontwaardiging, dregde Vaticaansche autoriteiten over dezen aan val vervult. Onder de bevolking der stad Rome heerscht over dezen aanval op het gebied der Vaticaansche- stad groote verontwaardiging, aldus meldt D.N.B. uit Rome. De strijd aan het Oostfront. Zonder pauze duurt de strijld aan het Oostfront voort en reusachtig zijn de verliezen die worden geleden. DeN verliezen der bolsjewisten sedert het begin van het offensief op 5 Juli worden van Duitsche zijde als volgt ge schat. Reeds vier weken geleden bedroe gen de verliezen der bolsjewisten se dert 5 Juli meei» dan 2 millioen man, waarvan ongeveer de helft, dus een millioen soldaten op het slagveld was gesneuveld. De sedertdien voortduren de zware worsteling heeft de bloedige verliezen der bolsjewisten in de laatste vier weken tot ongeveer drie millioen mail doen stijgen. In dit totaalcijfer züj'n alleen al bijna 1.5 millioen gesneuvelde en ca. 130.000 gevangen genomen Sov- i jet-soldaten inbegrepen". De zwaarste verliezen leden de bolsjewisten in het Zuiden van het Oostelijke front, aan den middenloop van den Dnjepr en tejn Zuiden hiervan met ongeveer 400.000 man. Nog meer zware bloedige ver liezen eischten de gevechten aan de Desna en aan de Sosj, waarbij de bolsje wisten 200.000 soldaten verloren en niet te vergeten de taaie worsteling ten Westen van Smolensk, wkar de bolsje wisten c.a. 340.000 man opofferden. De bolsjewistische verliezen aan tanks wapens en oorlogstuig zijn evenredig met de ongewoon zware verliezen. Al leen sedert 5 Juli schoten de Duitsche troepen, zooals kan worden aangetoond. 16.244 bolsjewistische tanks stuk. Daarbij komen nog veel meer dan 2000 tanks, die door de Duitsche lucht macht zijn vernield. De werkelijke ver liezen aan tanks der bolsjewisten rijn echter nog veel grooter, daar in het genoemde aantal alleen die tanks zij'n inbegrepen, waarvan 'het stukschieten op ondubbelzinnige wijze is waargenomen. Tallooze tanks verloren de bolsjewis ten daarenboven bij 'hun pogingen om rivieren over te trekken 'en in moerassen andere werden in de gebieden, waar zij gereed gehouden werden en tijdens den opmarsch stukgeschoten. Duizenden tanks konden door de bolsjewisten, -hoewel getroffen, nog worden geborgen, doch deze zijh niet meer geschikt voor den strijd en hebben alleen nog waarde als schroot. Aan geschut verloren de bolsjewis ten in de afgeloopen vier maanden 9529 stukken, waarvan 218 salvogeschut, als mede 14.499 mitrailleurs. Voorts ver loren zijl in deze periode 10.255 vliegtui gen, waarvan er 534 alleen door een heden van het leger werden neergescho ten. De oorlogscorrespondent van de Sa turday Evening Post", Edgar Snow, die lang in Moskou is geweest, onder werpt de yerliezen van het Sowjet-Rus- sische leger aan eene beschouwing. Hij1 acht de Sowjet-Russische opgave van in totaal 5 millioen dooden.en vermisten te laag, hij raamt ze op ten minste 10 millioen man en wel 7 millioen .dooden, gevangenen en verminkten en 3- milli oen gewonden. Snow verklaart, dat Sowjet-Rusland bijna lederen -man, zelfs 60-jarigen heeft opgeroepen. Achter het front werken vrouwen en jongens van 12 jaar af. De stad Kief is door de Duitschers ontruimd, om een dreigende doorbraak te verijdelen. Op de Krim wordt ver bitterd gevochten, terwijl in de groote - bocht van de Dnjepr over het alge meen slechts geringe activiteit heerschte. Ten Zuiden van Kertsj werd een nieuwe landingspoging der Sovjets af geslagen. In de Straat van Kertsj bracht een bewakingsformatie der ^Marine op nieuw twee vijandelijke motor-kanon- neerbooten alsmede een motortorpedo boot tot zinken en beschadigde een kanonneerboot ernstig. Bij de Noorde lijke toegangen tot de Krim hielden de troepen met succes tegen 'toenemen- den vij^ndelijken druk stand. Een eigen aanvalsactie aan het- front van den Dnjepr ten Zuidwesten van Dnjepropetrowsk verliep succesvol. De Vijand leed aanzienlijke verliezen aan menschen en materiaal, terwijl de eigen verliezen gering zijn. In het strijdgebied van Kief namen de gevechten vooral ten Zuiden en Wes ten van de stad in hevigheid toe. Ter wijl de vijandelijke aanval in eenige sec toren slechts langzaam terrein kon win nen tegenover den vastberaden afweer van onze troepen, ontrukten eigen te-» genaanvallen op andere plaatsen den su perieuren vijand verscheiden tijdelijk ver loren gegane plaatsen. Tên Noordwesten van Smolensk her vatten de Sovjets hun aanvallen. Met uit zondering van eenige inmiddels afge grendelde penetraties werden zij afge slagen. In het penetratiegebied van Newel wierp een eigen van het Zuiden uit ge opende tegenaanval den vijand ondanks hevig verzet uit verscheiden' sterke stel lingen. Ten Westen en Noordoosten van de stad vielen de Sovjets ten deele met versch aangevoerde strijdkrachten aan. Zij werden in hevige gevechten opge vangen of bloedig afgeslagen. De afdeeling zware pantserjagers 93 heeft de laatste weken in het Zuiden van het Oostelijke front 153 Sovjetpant serwagens vernietigd en 24 andere on klaar geschoten. Zij heeft daarmede een groot aandeelin het verhinderen van vijandelijke doorbraakpogingen. Bij! het bestrijden van bolsjewistische landingsformaties in de straat van Kertsj heeft een bewakingsfoynatie der marine in den tijd van "48 November, vaak op zeer korten afstand, 3 kanonneerboo- ten, 2 motortorpedobooten, 5 met troe pen geladen landingsbooten en een sleep boot der Sovjets tot zinken gebracht en 'n motortorpedoboot en een kanonneerboot zwaar beschadigd. De strijd in Zuid-ltalië. Aan het front van Zuid-ltalië wierp de vlijland^ nieuwe troepen in den strijd en probeerde door krachtige aanvallen het Duitsche front te verbreken. Vóöral ten Westen en Noordwesten van de Volturno werd er den geheelen dag om eenige heuvelstellingen verbit terd gestreden. De aanvallen werden onder -zware bloedige verliezen voor den vijand afgeslagen. Plaatselijke penetra ties werden afgegrendeld of in tegen aanvallen ingekrompen. Uit het verre Oosten. In het verre Oosten zijn door het Japansche luchtwapen twee Amerikaan- Van 713 November. Begin 17.00 uur. Einde 7.45 uur. Van 4420 November. Begin 16.45 uur. Einde 7.45 uur. sche vliegtuigschepen en vier kruisers in de wateren ten Zuiden van het eiland Bougainville tot zinken gebracht. Op 5 November ontdekten JapaiWhe verkenningsvliegtuigen vijandelijke vloot- eenheden, bestaande uit twee vliegtuig schepen, vier kruisers en vijf torpedo jagers, die ten Z. van Bougainville in N. richting voeren. Voor onmiddellijk te ondernemen aanvallen stegen veertien torpedovliegtuigen van Rabaul op en bereikten de vijandelijke schepen om 17 uur 30, een half uur na zonsonder gang. Een vliegtuigschip van groot type van de Island-klasse, werd terstond door torpedo's getroffen en zonk na een zware ontploffing*jbinnen twee minu ten. Het andere vïïegtuigschip van mid delbare grootte werd, eveneens door torpedo s in brand geworpen en zonk. Vier kruisers, waarvan twee torpedo jagers zouden kunnen zijn, werden ook vernietigd. Tegenover het vijandelijke verlies varT 6 oorlogsschepen uit de formatie van 11 bodems staat een Japansche ver lies van slechts 3 vliegtuigen. Luchtaanvallen. Door sforingsaatyallen van enkele vijandelijke vliegtuigen op het Westelijke rijksgebied ontstonden in eenige plaat sen schade aan gebouwen en geringe verliezen aan menschenlevens. Duitsche vliegtuigen lieten Maandag nacht weer bommen vallen op afzon derlijke doelen in het stadsgebied van Londen. BOTSINGEN IN ZUIÖ-ITALIE. Rome, 8 Nov. (D.N.B. De zender Rome meldt: In Cantanza- ro (Apulië) hadden Italiaansche patri otten de vlag met den fascistischen lictoren bundel geheschen. Canadeesche troepen openden uit geweren en machi negeweren het vuur op het weerlooze volk, waarbij 143 mannen, vrouwen en kinderen gedood en vele vrouwen en kinderen gewond we reien. MOLOTOF IN LONDEN VERWACHT Stockholm, 8 Nov. (D.N.B.). Naar Stockholm's Tidningen uit Lon den meldt, wordt de sovjetrussische mi nister van buitenlandsche zaken, Molo- tof, volgens diplomatieke kringen In Londen verwacht voor dje officieele op richting van de ontworpen driemogend- hedenconferentie. BURGEM. TERECHTGESTELD. Het „Hamb. Fremdenblatt' meldt, dat burgemeester August Barsch uit Gussow, Kreiè Teitow, die door het Volksgerechtshof wegens begunstiging van den vijand ter dood was veroor deeld, is terechtgesteld. De 49-jarige burgemeester had reeds sinds jaren in zijn burgemeesterskamer naar de Jgngelsche radio geluisterd en getracht de volksgenooten in zijn dorp op te stoken door val sche berichten te verspreiden. Bij onze Vrijwilligere. De wagen voor een Impejtjf irenadlers beklimmen ban sjwCer- hh PK ai Het SS-Ersafzkominando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander in den leef tijd van 1745 jaar kan zich vrijwil lig bijl de hieronder vermelde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden voor de -Waffen-SS en de Landstorm. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt mei be trekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding extra lévensmiddelen, etc. Vrijwilligers, die om bepaalde re denen in Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen bij de Landstorm of bij het SS-Wachtbataillon te Amers foort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche Kriegsmarine kunnen zich aanmelden. Zij, die tot de Germaansche SS-Neder land toetreden willen, kunnen zich even eens aanmelden. Personen tusschen 19 en 30 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling kunnen zich eveneens aanbelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de of- ffciersopl eiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend vóór bevordering zijn: ka rakter, gedrag, prestatie! 15-11-'43 911.00 uur, Rotterdam Deutsche Oberschule, Westerlaan 2. 16-11-'43 912.00 uur, Goes, Hotel Central.^ 16-11-'43 1518.00 uur, Breda, Res taurant Modern, Markt. 17-11-'43 914.00 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 18-11-'43 912.00 uur, Venlo, Deut- sches Haus, Egmondstr. 16. 18-11-'43 1518.00 uur, Arnhem Ca fé Royal. 19-11-'43 9-12.00 uur, Hengelo, Ca fé Modern, Spoorstraat 18. 19-11-'43 15—18 uur, Zwolle, Hotel Gijtenbeek. 20-ll-'43 912.00 uur, Assen, Con certhuis a. d. Vaart. -20-11-'43 1518.00 uur, Groningen, Heerestraat 46. 21-11-'43 9—12 uur, Leeuwarden, Hui ze Schaaf, Breedstraat. 22-ll-'43 914.00 uur, Amsterdam. Dam 4. 23-11-'43 913.00 uur, Utrecht. N.V. Huis, Oudegracht 245. 24ril-'43 914.00 uur, Amersfoort. Pol. Durchgangslager, Leusderweg. 25-11-'43 914.00 uur, Den Haag, Ca fé Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. TREEDT ITALIE'S KONING AF.? Stockholm, 7 Nov. (D.N.B.). Reuter verspreidt een bericht, «volgens hetwelk koning Victor Emanuel „thans zoo ver is, dat hij zelf zijn troonafstand voorstelt." Het is mogelijk, aldus, dit bericht, dat het tot een compromis komt betreffende den afstand van Victor Ema nuel ten gunste van kroonprins Umberto KONING FAROEK NAAR SYRIË. Ankara, 8 Nov. (C.D Het heeft te Ankara de aandacht ge trokken, dat volgens hardnekkige ge ruchten koning Faroek van Egypte bin nenkort een bezoek aan Syrië zal bren gen. Het is tevens opmerkelijk, dat koning Saud van Arabië een persoon lijke boodschap aan den Syrischen staats president heeft gericht. Men meent een en ander in verband te moeten brengen met de besprekingen voor een pan-Arabische Unie, welke te Cairo hadden plaats gehad. NIEUW SUCCES VOOR DE DUITSCHE LUCHTMACHT. Hoofdkwartier van den Fühter, 7 Nov. (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „De Duitsche luchtmacht heeft op nieuw een zwaren slag toegebracht aan Vijandelijke troepen- en ravitailleerings- transporten in het westelijk deel van de Middellandsche Zee. Formaties ge vechtsvliegtuigen hebben in stoutmoedi ge scheervlucht voor de Noord-Afri- kaansche' kust een uit 22 vol geladen troepentransportschepen bestaand, door acht torpedojagers beschermd convooi aangevallen. Talrijke bommen en torpe do's trofffen 13 groote passagierssche pen met èen gezamenlijken inhoud van 140.000 brt., alsmede twee torpedoja gers vernietigend. Reeds bij het vertrek werden ver scheidene der getroffen transportsche pen in brandenden en zinkenden toestand waargenomen. Met de vernietigende schepen von den vele duizenden jonge Amerikaan- sche en Britsche recruten hun graf in de golven. Officieel wordt bekend gemaakt: Het doodvonnis, uitgesproken door het Deutsche Obergericht op 14 Sep tember 1943 tegen den landarbeider 'Wilhelm Ortmann uit Herveld wegens viervoudigen moord, is na bestudeering der gratiekwestie voltrokken. Ortmann had om zich geld te ver- schafffen een bóer en diens knecht' en om zich voor ontdekking te vr'ij1- waren een echtpaar met bijlslagen vermoord en de woningen der vermoor den vervolgens deels leeggeplunderd. Dorschen van kleine hoeveel heden kan niet worden toe gestaan. De zelfdorschers zullen daarom ver plicht worden een dorschvergunningaan te vragen voor een behoorlijke hoeveel heid. Kan deze hoeveelheid door bijlzon- dere omstandigheden niet gedorscht worden binnen den op tie dorschver- gunning aangegeven termijin, dan kan de dorschvergünning verlengd worden Blijkt onwil, dan zal de verdere af- dorsching geschieden -door een loon- dorscher. Pootgoedvoorziening der volks tuinders. Volkstuinders, particulieren met ei gen tuin, landarbeiders en kleine aard appeltelers, die niet bij de L.C.O.N. zijn aangesloten, "kunnen vanaf heden, voor het verkrijgen van een Aanvraag formulier pootaardappelen", zich wen den tot den plaatselijk bureauhouijjer .van het district, waarin de door hen te betelen oppervlakte gelegen is. Dit jaar kunnen ook de kleine aard appeltelers, die wel Zijd georganiseerd maar uitsluitend aardappelen telen voor eigen gezinsverbruik in het bezit worden gesteld van een aanvraagformulier en óp deze wij'ze hun pootgoed betrekken. Volkstuinders moeten' hun registratie- kaart, particulieren met eigen tuin hun eigendomsbewijs en landarbeiders hun persoonsbewijs meebrengen. 'Zij, die'lid zijd van een vereeniging of groep volks- tuirtders kunnen in het bezit van aan vraagformulieren komen, ook door be middeling van het bestuur of den ge machtigde, die zich hiertoe tot den bu reauhouder wendt. Tevens zullen Zij, die als agent van een erkenden poot- goedhandelaar werkzaam zijn en in het bezit zijn van een door den- handelaar verstrekte 'agentenkaart, deze formulie ren ten behoeve van hun afnemers, bij den Pbh. kunnen aanvragen en bij hun afnemers bezorgen. Het bestuur, de ge machtigde, en de agent rijn verplicht, bij den Pbh. een desbetrefffende ont vangstbevestiging in- te vullen en te onderteekenen, waardoor rij ervoor ver antwoordelijk rijn, dat hetzelfde aantal formulieren, waarvoor de verklaring ge- teekend wordt, goecl ingevuld weer bij den bureauhouder wordt ingeleverd. Ook eventueele blanco-formulieren moeten worden terugbezorgd. Bedoelde aan vraagformulieren bestaan uit 3 gedeel ten een aanvraagformulier, een bestel bon en een geleidebiljet. Óp het aan vraagformulier vult *le aanvrager zelf, eventueel met behulp van anderen, de hierop gevraagde gegevens in. Verder vermeldt hij op den bestelbon en op het geleidebiljet zijn naam, adres en de ligging van zijn tuin. Deze gege vens moeten volledig, nauwkeurig en duidelijk leesbaar rijn. Elk der drie ge deelten wordt vervolgens door 4en aan vrager zelf onderteekend. De aanvra ger, het bestuur, de gemachtigde en de agent dienen de formulieren vervol gens weer in bij den Pbh. Voor elke 1QP m*= met aardappelen te betelen oppervlakte worden den teler 20 kg pootaardappelen toegewezen (2000 kg per ha), welke hoeveelheid onder geen enkele voorwaarde zal wor den verhoogd. De Pbh vult vervolgens den bestelbon en het geleidebiljet in en stempelt ze af. Zonder deze afstem peling mag niet worden afgeleverd, resp. worden vervoerd. Vervolgens ont vangt de aanvrager den bestelbon en het geleidebiljet terug. De bestelbon wordt bij een erkenden pootgcedhande- laar ingeleverd. Het betrekke!} van poot goed, buiten de erkende handelaren om, dus ïechtstreeks van teler, is absoluut verboden. Het totale toegewezen kwan tum moet ineens van denzelfden han delaar worden betrokken. Indien de teler persoonlijk het pootgoed van den han delaar naar eigen huis vervoert, - moet dit vervoer worden gedekt door het geleidebiljet, hetwelk bij den bestelbon was gevoegd. Indien de aanvrage niet persoonlijk, maar in groeps- of vereeni- gingsverband, -of door bemiddeling van een agent gedaan is en op dezelfde wijze ook het pootgoed wordt betrokken, dekt het vervoerbewijs van den hande laar het vervoer naar den agent, de ver eeniging of de groep. Verder vervoer naar den belanghebbende geschiedtop de geleidebiljetten der telers. Het ver voer van het huis van den volkstuinder naar den tuin, kan in drie gedeelten ge schieden, door den volkstuinder zelf of Zijn huisgenoofen, indien Nooraff de da^um en het uur wordt ingevuld op de achterzijde van het geleidebiljet, waarop het pootgoed naar het huis van den volkstuinder is vervoerd. Huisslachtingvarkens. De huisslachtingsperiode loopt van af 1 Nov. 1943 tot 1 April 1944. De vergunningen tot het aanhouden van een varken voor huisslachting moeten voor 1 December Zijln aangevraagd bij den plaatselijk bureau hou der. De te slachten varkens moeten minstens drie maanden op eigen erf Zijin gemest. Het vleeschrantsoen is vastgesteld op 500 gram per week per persoon boven 4 jaar; en 250 gram per week per persoon beneden 4 jaar. Het bonnente goed karf worden opgenomen 'tot 24 December 1944. De aanvrage ter verkrijging van een machtiging tot het slachten van een var ken moet minstens tien dagen te voren bij den plaatselijk bureauhouder worden ingediend, terwijl ten minste vier dagen voor de slachting hiervan aangifte moet worden gedaan bij het abattoir of het gemeentehuis. Van deze kennisgeving aan het gemeentehuis wordt een bewïj's uitgereikt. Dit bewijs van aangifte moet blij! het afhalen van de machtiging wor den overgelegd. Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat zonder vertoon van dit bewijs van aangifte, geen machtiging tot huisslachting kan worden uitgereikt. Bovendien moet men bij het aanvragen van een machtiging voor huisslachting %ij' den plaatselijk bureauho-uder mge brengen, voor zoover men deze heeft ontvangen, de zeifverzorgings-omslag cn alle daarbij behoorende zegelkaartjes van den distributiedienst. "De kosten der machtiging bedragen f 2.25. Met afsnijden van het geslachte var-, ken mag eerst begonnen worden op den dag volgend op dien der slachting. De verklaring van het geslacht gewicht welke onmiddellijk na slachting wordt opgemaakt, moet mede door den geor ganiseerde worden onderteekend. Bij geconstateerde afwijkingen wordt de ze mede aansprakelijk gesteld, en kan inbeslagname, van "het geslachte varken alsmede andere strafmaatregelen tenge- vólge hebben. Nogmaals wijzen wij de landbouwers erop, dat de machtiging tot het slach ten van een varken niet zal worden ge geven aan hen, die te weinig melk of graanproducten hebben geleverd! Het aantal niet verstrekte machtigingen is nu reeds niet gering en deze ma^regel wordt verder' toegepast, waar veehou ders en telers inzake leveringen in ge breke blijven. Scheuren van grasland. Zooals bekend is er dit jaar geen scheurplicht, tenzij oude schieurplicht welke wordt opgelegd aan hen, die in het afgeloopen seizoen niet aan hun verplichting van grasland-scheuren heb ben voldaan. Echter wordt voor vrijwil lig grasland scheuren hooge scheur- premie gegeven, n.l. f 300 per ha. Deze premie wordt nog met f200 per ha verhoogd voor zoover: a. boven cfe verplichting winter- koolzaad op het bedrijf wordt verbouwd en geoogst in 1944 en of b. in 1944 meer aardappelen op het bedrijf worden verbouwd dan in 1942. Om voor premie in aanmerking te kunnen komen moet voor 1 Dec. 1943 het te scheuren grasland schriftelijk bij denr Productie commissaris te St. Oedenrode opgege ven rijnde daarvoor bestemde formu lieren zijn bij den Plaatselijk Bureaujiou- der verkrijgbaar. De productiecommis saris Iaat dan eerst het perceel contro- 'leeren voor de goedkeuring, waarnamen pas met scheuren mag beginnen. Scheurt men, voordat het .grasland is gecontroleerd, dan verliest men zijn recht op premie. De wnd. Voedselcomm. v. N.-Br. INVULLEN DO RSCH BRIEFJE LIJN ZAAD. Op dorschbriefjes van lijnzaad moe ten steeds de volgende gegevens worden ingevuld le. Het nummer van het perceel, hetwelk wordt gedorscht, alsmede de oppervlakte uitgedrukt in ha., (dit kan worden vermeld in den linkerbovenhoek van het dorschbriefje. 2e. Wat bij den aanvang der dor- sching op het bedrijf in gedorschten toestand aanwezig is. 3e. Wat is gedorscht, alsmede de opbrengst aan lijnzaad. 4e. Wat bestemd is v<?or eigen uit- zaa. 5e. Wat bestemd is voor verkoop derden. 6e. Wat werd afgedorscht (hierbij te vermelden de oppervlakte en de peroeelnummers). 7e. Wat na de dorsching nog ip ongedorschten toestand op het bedrijf aanwezig is. Wanneer een van deze gegevens, niet is ingevuld wordt' het dorschbriefje als ongeldig beschouwd. De wnd. Voedselcomm. v. N.-Br. OVERGENOMEN PRIJZENAFDEE- LINGEN VAN RIJKSBUREAUX De gemachtigde voor de prijlzen heeft per 1 Nov. wederom de prijsvormings en/of prijscontroleafdeelingen van en kele Rijksbureaux overgenomen. Hieronder volgt thans een adreslijst van de secties van den dienst van den gemachtigde voor de prijzen, die de werkzaamheden van de afdeelingen der daarbij tusschen haakjes genoemde Rijks bureaux hebben overgenomen. Men dient zich dus voor alle prijte- vormingsaangelegenheden tot de secties „prijsvorming" te wenden, voor 'kwes ties de prijscontrole betreffend tot de secties „prijscontrole." Voor artikelen ressorteerende onder Rijksbureaux waarvan de prijzenafdee- lingen nog niet zijn overgenomen, blijft de tot op heden geldende regeling be staan. Sectie prijscontrole aardolieproducten Laan Copes van Cattenburgh 65 's-Gra- venhagc, tel. 111022 (van Rijksbureau voor aardolieproducten Sectie prijsvorming bouwmaterialen, sectie prijscontrole bouwmaterialen, Kei zersgracht 120, Amsterdam-C, tel. 41193 (van Rijksbureau voor bouwmaterialen). Sectic prijsvorming chemie, Laan Co pes V. Cattenburgh 131A 's-Gravenhage, tel. 1 17088; sectie prijscontrole che mische producten, Pieter Bothstraat 39, 'S-Gravenhage, tel. 720090 (van Rijks bureau voor chemische producten). Sectie prijscontrole grafische indu strie, N. Z. Voorburgwal 326-328, Am sterdam-C, tel. 39602 (van Rijksbureau voor grafische industrie). Sectie prijsvorming hout, tel. 48633, 41005, 48537; sectie prijscontrole hout, tel. 49458, Heerengracht 136, Amster dam-C (van Rijksbureau voor hout en van Rijksbureau voor glas, keramiek betreft artikelen geheel of voor het en houtproducten (alleen voor zoover grootste deel van hout vervaardig^). Sectie prijzenccontrole huiden en le der, Keizersgracht 335, Amsterdam-C, tel. 33468 (van Rijksbureau voor hui den en leder). Sectie prijsvorming metalen, Zwar- teweg 1, 's-Gravenhage, tel. 116z88, 116289 (van Rijksbureau voor ijzer en staal, van Rijksbureau voor non-ferro- metalen en van sectie metaalverwerkende industrie van het rijksbureau voor ver werkende industrieën» (alleen voor zoo ver betreft geheel of voor het grootste deel jiit metaal vervaardigde en electro- technisehe artikelen). Sectie prijscontrole papier en papier waren, N.Z. Voorburgwal 326328, Amsterdam, tel. 39602 (van Rijksbureau voor papier en papierwaren). Sectie prijsvorming text.el, sectie prijscontrole textiel, Willemsplein 10, Arnhem, tel.-21141 (van Rijkstextielbu- reau). Sectie prijsvorming textielhandel, sec tie prijscontrole textielhandel,- Heeren gracht 132, Amsterdam-C, (van Rijks bureau voor de distribute van textiel producten door den handel). Sectie prijscontrole verwerkende indu- werkende vrouw In Nederland. Vrouwen op de boerderij - O/H/Pax m

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1