eoor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaarv VAN AITEHI UITGAVE FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. No. 6369 Vrijdag 19 November 1943 Buitenlandsch Overzicht VERD Ü1STEREN Officiëele Landbouwmededeelingen Voedingsgewassen in eigen tuin Land- en Tuinbouw Officieële Berichten Dit blad verschijnt VRIJDAQMIDDAQ. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 11 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. Advertentiën24 m.M. f 1.32. Elke m.M. meer 51/, cent Qroote letters naar plaatsruimte. Advertentiën.worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. -* EL Flinke kerels melden zich nu voorde Waffen-SS. en de Landstorm. Buitenland Werp geen „scherp" tus schen de aardappelschillen Een aantal textielartikelen voortaan slechts op speciale vergunning verkrijgbaar. voor de Provincie Noord-Brabant. KERSTPAKKE^IEN VOOR DE WAFFEN SS. Slechts mogelijk tot 30 Nov. Levensmiddeienafvailen en de melkvoorziening. Algemeen Redacteur; J. H. ROZA, Heusden Verbitterde strijd langs den géheelen Dnjepr. De oorlog duurt in Rusland met on verminderde kracht voort. Op de Krim werden ten Noord-Oos ten van Kertsj verscheidene mailen her haalde vijandelijke aanballen in hevige gevechten afgeslagen. Aan den. benedenloop van den Dnjepr vielen Duitsche bergjagers op verras sende wijze vanuit het bruggenhoofd Cherson aan, maakten gevangenen, be haalden buit en sloegen tegenaanvallen van den. vijand af. In de groote bocht van den Dnjepr gingen de bosjewisten met sterke for- matie infanterie en pantserwagens op nieuw tot den.aanval over. Na een ver bitterde worsteling werden hier door braakpogingen ten Zuid-Westen van Dnjepropetrowsk en ten Noord-Oosten van Kriwoi Rog met zware verliezen, voor den vijand verijdeld. Ten Noorden van deze stad werd een met behulp van superieure strijdkrachten verkregen penetratie in ons front in een tegenaan val opgevangen,. Bij! deze gevechten wer den 120 bolsjewistische tanks vernietigd. Aan Jiet Dnjepr-frant werd de aan weerszijden van Tsjerkassy over de ri vier getrokken Vijiand op den anderen oever teruggeworpen. In het gebied van, Kief en Sjitomir werden enkele verloren gegane plaatsen heroverd. Een vijandelijke gevechts groep werd uiteengeslagen,. Onze bij' Sjitomir strijdende troepen werden p stellingen, ten Westen en Noord-Westen der stad teruggetrokken. Ten Zuid-Westen van Gomel verkreeg de vijand na dagenlange gevechten, die Zware verliezen opleverden,, een pene tratie. Vijandelijke cavalerie en, tanks probeerden de stad Retsjiza in, een snel le manoeuvre te veroveren,. Zij werden overhoop geschoten. Ten Zuidwesten, en Noordoostelijk van Gomel werden nieuwe, door slag vliegtuigen en, pantserwagens onder steunde Sovjet-aanvallen afgeslagen of opgevangen,. Ten westen, van Smolensk hervatten de bolsjewisten met gebruikmaking van talrijke infanteriedivisies en sterke pant serstrijdkrachten hun, doorbraakpogin gen. Alle aanvallen werden in verbitter de gevechten afgeslagen, plaatselijke pe netraties afgegrendeld en alleen in de zen sector van, het front 56 vijandelijke tanks stuk geschoten. Ten Noord-Westen van Smolensk en in het gebied van Newel Worden hevige plaatselijke gevechten gemeld. In de laatste twee dagen Zijn aan het Oostelijke front 461 Sovjetpan.tser- wagens vernietigd. Aan *het front. Zuid-Italiaansche tuigen vernietigd en 1 kruiser, 1 toVpe- dobootjager en twee convooivaartuigen zwaar of op vernietigende wijze getrof1 fen. In de Golf van Fiume zijn, in samen werking met formaties van de marine, troepen van het leger op de door ben den bezette eilanden O'Kak, Cherso en Lussino aan land gegaan. Op eenigerlei wijze werd het vijandelijke verzet ge broken en werden de eilanden bezet. Talrijke gevangenen en buit vielen in onze handen. Lichte vlootstrijdkrachten brachten verscheidene vaartuigen op, waarmede deelen van. den vijand pro beerden te ontkomen. II 4e slag bij Bougainville. In het verte Oosten nemen de ge vechtsacties ook weer toe. Naar het Japansche hoofdkwartier meldt, heeft in de ochtendschemering van den 13en November de '„vierde slag bij het eiland Bougainville" plaats gehad. Japansche marinevliegtuigen ont dekten in de wateren ten Zuiden van het eiland groote Amerikaansche oor logsschepen, welke zij met groot succes aanvielen. Binnen enkele seconden werd een groote kruiser tót .zinken gebracht. Voorts een kruiser en, een torpedojager. Een slagschip en. een vliegkampschip van middelbare grootfte werden zwaar beschadigd. Twee Japansche vliegtuigen keerden niet terug. Onrust in. den Libanon. In den, Libbanon iS onrust ontstaan omdat de Libaneezen hun grondwet Sen- Van 1420 November. Begin 16.45 uur. Einde 7.45 uur. Van 2127 November. Begin 16.45 uur. Einde 8.00 uur. zijdig wilden veranderen met het doel een groote re vijand te krijgen. Het land is Fransch mandaatgebied. Het Fran- sche bevrijdingscomité te Algiers ging met de besluiten van het' Libaneesche parlement niet accoord en heeft de grondwet buiten, werking gesteld en het parlement en de regeering ontbonden. De leden van. het kabinet zij'n gearres teerd evenals 48 afgevaardigden. Te Beiroet is het tot ernstige onge regeldheden gekomen, en Fransche troe pen hebben, op de betoogers geschoten. De Libaneesche politie had geweigerd de bevelen op te volgen, waarop de Franschen Senegaleesche troepen requi- reerden om de orde te herstellen,. Ook te Damascus zijn betoogingen gehouden. De offirieele vertegenwoordiger van de Britsche regeering in den Libanon gen.-majoor Spears, heeft den Arabi- schen leiders des lands een scherpe waarschuwing gezonden, waarin wordt verklaard, dat Groot-Brittannië aanlei ding zou vinden terstond mei gewapen de krachten tusschenbeide te komen, wanneer de ongeregeldheden zoo n om vang zouden aannemen, dat „het alge- meene oorlogsoptreden, ennstig in ge vaar gebracht" zou worden. v<K§,£j Bij onze Vrijwilliger*, sein voor den aanval (n de voorste linie wachten de mannen op het PK Hofmann/O/H/P- m Van het Zuid-ltaliaansche front wordt behalve wederzijdsche artillerie- en verkenningsbedrijvigheid slechts een ver- geefsche aanval van. Amerikaansche strijdkrachten op een hoogte ten Noor den van, Mignano gemeld. Tijdens voortgezette aanvallen op vij andelijke lichte zeestrijdkrachten, in het Oostelijke deel van de Middelandsche Zee plaatste de luchtmacht treffers op in totaal vijf eenheden, die zwaar be schadigd werden. Nadat door deze suc cessen en, door voortdurende luchtaan vallen op steunpunten op het eiland Le- ros de voorwaarden geschapen, waren voor een onderneming tegen Leros, land den in de vroege ochtenduren van den 12en November, in samenwerking met gevechts- en tranportformaties van de mafrine en,/van de luchtmacht, verschei dene gevechtsgroepen, waaronder ook valschermjagers op het eiland. De ge vechten met de Britsche en de aan Ba- doglio onderhoorige bezetting namen een aanvang. In een extra-bericht van 17 Nov. deelt Tiet öpperbevel van f}e weer macht het volgende mede: Na een taaien^vjéagselvafligen strijld van vier dagen tegen een in„ aantal en bewapening superieuren vijand heb ben de Duitsche troepen van het leger en de luchtmacht onder leiding van luitenant-generaal Müller den 16en No vember het Engelsche zeesteunpunt Le ros genomen. De deelnemende strijdkrachten van marine en luchtmacht schiepen door hun vastbesloten, doeltreffend optreden de voorwaarden voor de landing, door dat zij den vijandelijken zee- en lucht strijdkrachten zware verliezen, toebrach ten. Zij forceerden ondanks het krachtige afweervuur der kustbatterijen de lan ding op het rotseiland, terwijl gevechts vliegtuigen en duikbommenwerpers de weermachtskracht van den vijand defi nitief braken. 200 Engelsche officieren en "3000 man-.onder leiding van den Engelschen bevelhebber van het eiland, generaal Tilney en 250 officieren en 5000 man Italiaansche troepen van Badoglio onder leiding van den Italiaanschen admiraal Ma^charpagaven zich aan de dappere landingstroepen over. 16 stukken zwaar Engelsch luchtdoel geschut, 20 stukken 2 cM. lucchtdoelge- schut, ongeveer 120 stukken geschut tot een kaliber van 15 cM. en 801ucht- afweermitrailleurs werden buitgemaakt. Tijdens de 'voorafgaande gevechten werden door marine en luchtmacht 9 torpedojagers en convooivaartuigen, 2 bewakingsvaartuigen, 2 duikbootep, 1 kanonneerboot, 4 koopvaardijschepen van tezamen ongeveer 12.000 brt. alsmede verscheidene kleine ravitailleerlngsvaar- Het Sè-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander in den leef tijd van 1745 jaar kan zich vrijwil lig bij! de hieronder vermelde adressen vervoegen teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS en de Landstorm Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding extra levensmiddelen, etc. Vrijwilligers, die om hf paalde re denen in Nederland moeten blijven, kunnen jlienst nemen bij de Landstorm Nederland of bij het SS-Wachtbataillon te Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche Kriegsmarine kunnen zich aanmelden. Zij, die tot de Germaansche SS-Neder- land toetreden willen, kunnen zich even eens aanmelden. Personen tusschen 19 en 30 jaar, die aannveldingspiichtig zijn voor de tewerkstelling kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de of ficiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijnka rakter, gedrag, prestatie! 20-ll-'43 912.00 uur, Assen, Con certhuis a. d. Vaart. 20-ll-'43 1518.00 uur, Groningen, Heerestraat 46. 21-11-'43 9—12 uur, Leeuwarden, Hui ze Schaaf, Breedstraat. 22-11-'43 914.00 uur, Amsterdam. Dam 4. 23-11-'43 913.00 uur, Utrecht. N. Huis, Oudegracht 245. 24-ll-'43 914.00 uur, Amersfoort. Pol. Durchgangslager, Leusderweg. 25-11-'43 914.00 uur, Den Haag, Ca fé Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. HERTOG VAN GLOUCESTER GOUV.- GEN. VAN AUSTRALIË. Naar de Engelsche Nieuwsdienst uit Canberra meldt, heeft minister-president Curtin medegedeeld, dat de hertog van Gloucester is benoemd tot gouverneur- generaal van, Australië. KONING FAROEK GEWOND BIJ AUTO-ONGELUK. Naar de Engelsche Nieuwsdienst uit Cairo meldt, heeft Koning Faroek van Egypte Maandag een auto-ongeluk ge had. De koning heeft daarbij een scheurtje van een. centimeter lang in het linkerheupbeen, alsmede eenige on- beteekenende kneuzingen opgeloopen. Zijn algemeene toestand is bevredi gend. VATICAANSCHE NOTA AAN DE OORLOGVOERENDEN. Bern, (Interinf). -r- Het Zwitsersche Telegraaf-Agentschap meldt uit Rome: In kringen van het Vaticaan wordt verklaard, dat de H. Stoel met betrek king tot het bombardement van_5 Nov. in een, nota de oorlogvoerende mogend heden opmerkzaam gemaakt heeft op de schending van het neutrale gebied der stad van het Vaticaan,. Kaïxiinaal Maglione, de staatssecretaris, heeft te genover de diplomatieke vertegenwoor digers der in aanmerking komende mo gendheden de opvatting van de Pause lijke curies over de neutraliteit van fien H. Stoel verduidelijkt. Ook is hun het resultaat ter kennis gebracht van het technisch onderzoek over het bom bardement. 23 SCHEPEN TOT ZINKEN. GEBRACHT. Volgens rapporten van Duitsche ver kenners voor den grooten afstand -heb ben Vrijdag bij een aanval op een vij andelijk convooi aan de Noord-Afri- sche kust 23 transportschepen, bom-en torpedotreffers opgeloopen. In totaal werd tezamen ongeveer 150.000 brt. tot zinken, gebracht of zoo zwaar bescha digd, dat zij hun reis niet konden ver volgen. TURKSCH MINISTER VAN OORLOG OVERLEDEN. Istanboel, 16 Nov. (D.N.B.). Radio Ankara heeft medegedeeld dat de minister van Oorlog, Ahmed Pasja, plotseling is overleden. DROESEN IN OPSTAND. Istanboel, 16 Nov. (D.N.B.). Het Anatolische Telegraafagen.tschap meldt uit Cairo, dat de Droesen in het gebied van Sjoef tegen de Gaulistische autoriteiten in Libanon in opstand zijn gekomen. t In verband met de huidige textielpo- sitie wordt medegedeeld, dat de punten van de kleedingkaarten voor mannen, jongens, vrouwen en meisjes van 15 jaar en ouder, benevens de T-punten en alle speciale punten met ingang van 15 November voorloopig niet meer ge bruikt kunnen worden voor denaan koop van_: Wat betreft mannen en jongens: costuums en onderdeelen daarvan, hemden, overhemden,, onderbroeken, sok ken en, kousen, nachthemden regenjas sen en windjacken, alle soorten jassen (met uitzondering van bontjassen), pul lovers en gebreide vesten, alle soorten werk- en bedrijfskleeding, jekkers, pya- ma's, winterhandschoenen. Wat betreft vrouwen en, meisjes: Alle soorten japonnen, rokken, blou ses, onderjurken, pullovers, gebreide ves ten, hemden, alle soorten directoires, shawls, kousen, schorten, nachthemden, regenmantels en windjacken, alle soor ten mantels en mantelcostuums (met uit zondering van bontmantels), omslagdoe ken, alle soorten werk- en bedrijfsklee ding, .peignoirs, pyama's, bedjasjes e.d. Deze artikelen zijn alleen op speciale vergunning verkrijgbaar. Stukgoederen, welke bestemt! zijin voor de vervaardi ging van. boven- en onderkleeding, on verschillig of deze bestemd zijlrr voor personen, boven of onder 15 jaar, zijn alleen op speciale vergunning verkrijg baar. Alle in bovengenoemde opgave niet genoemde artikelen, zooals bijv. hoeden, zakdoeken, bretelles, sokophouders, bus tehouders, bontmantels, lint, band. ga rens, jabots enz. kunnen op de punten van bovengenoemde kaarten en de T- punten. wel worden gekocht. Deze pun ten kunnen tevens worden besteed voor het doen verrichten van reparatie-werk zaamheden, waarvoor ook stoffen, kun nen. worden gekocht tot een maximum van 0.8 m2. Volledig geldig blijven: 1. de kleedingkaarten van oorlogs getroffenen, mits zij in het bezit zijn van een. machtiging oorlogsgetroffenen 2. de kleedingkaarten van a.s. moe ders, die in het bezit Zijn van een toe slagkaart V 815, tegen overlegging van deze kaart en deze toeslagkaart zelve 3. de kleedingkaarten van alle kin deren tot 15 jaar,benevens die van de jongens en meisjes van 15—18 jaar, welke in het bezit zijn van een toeslag- kaart V 715, en deze toeslagkaart zelve, voor zoover deze geldig is verklaard. De plaatselijke distrioutiediensten, heb ben de bevoegdheid alleen in hoogst noodzakelijke gevallen nog speciale ver gunningen, leveringsvergunningen e.d. af te geven, voor die artikelen, waar voor tot dusver deze diensten vergun ningen verstrekten (zgn. groote stukken, woininginrichtingsartikelen). Voor alle andere artikelen,, dus ook voor huishoud- goederen, moeten -de aanvragen voorloo pig worden gericht tot het Rijksbureau Distex, afd. Speciale Vergunningen, An- dries Bickerweg 4 te 's-Gravenhage, (op de aanvraagformulieren van den plaatsetijken distributiedienst). In het algemeen kan worden ge zegd, dat alleen Zij, die van, een nood zakelijk kleedingstuk geen enkel exem plaar bezitten, in, de gelegenheid worden gesteld een aanvrage in te dienen, waar bij vast moet staan, dat zij de noodige punten, hiervoor .nog op hun textielkaart hebben. Voor huishoudgoederen, zal in, het algemeen geen vergunning worden ver strekt, dan in, uitzonderingsgevallen, zoo als huwelijk e.d., dus niet bij slijtage. De reeds uitgegeven leveringsvergun- ningen en speciale vergunningen behou den hun, geldigheid voor den duur, wel ke daarop is vermeld. Alle loopende aanvragen worden ge acht vervallen te Zijn. Met inachtneming van bovenstaande richtlijnen kunnen zij in de meest dringende gévallen opnieuw worden aangevraagd, onder vermelding van het aantal op de textielkaarten aan wezige punten en het motief van de aanvrage. Extra Scrapenmarkten,. Met het oog op de levering van slachtschapen aan het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch in, verband met den scha penaanslag 1943, zal gedurénde de mafnd December iq Bergen op Zoom een extra Scfiapenmarkt gehouden wor den op Woensdag 8 en 15 Dec., terwijl ook de gëwone schapenmarkt op 1 Dec. gehandhaafd blijft. De handelaren, er kend voor de markt te Bergen op Zoom worden verzocht den aanvoer van schapen over deze 3 markten, te ver- deelen, teneinde overbelasting van een dezer markten te voorkomen,. Ook op andere slachtveemarktplaatsen, zullen ge durende de maand December extra schq- penmarkten worden ingelascht, waarvan de data tijdig gepubliceerd zullen wor den. Reeds na wijzen wij de schapenhou ders er nadrukkelijk op, dat alle aan het Bedrijfschap te leveren schapen voor 1 Jan. 1944 gelievend moeten zijn, met uitzondering»van gecontracteerde jonge schapen, waarvoor de leveringstijd loopt tot 1 November 1944. Vaststelling verzekeringspremiën. Met ingang van Maandag 15 Novem ber zijn de verzekeringspremiën van voor den slacht bestemde runderen als volgt vastgesteld: Runderen: Klasse AA f2.50; A f2.50; B f3; C f4.; D f6, met uitzondering van pinken, waarvoor in alle klassen de premie bedraagt: f 1.50; Graskalveren f 0.75Nuchtere kalveren f 0.20Schapen f0.25. Onder pinken, yvorden verstaan dieren, welke nog geen. breede tanden hebben en on geveer 7 tot 18 maanden oud zijn. De wnd. Voedselcomm. v. N.Br. Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt ons mede: Tot en met 30 November 1943 moe ten alle kerstpakketjes voor Vrijwilli gers in de Waffen-SS, die zich aan het front of in garnizoen bevinden, bij het SS-Ersatzkommando Nederland, Den Haag, Korte Vijverberg 5 afgeleverd zijn. In, de maand October hebben alle vrijKvilligers inmiddels van hun troe pen onderdeelen de z.g. „Zulassungsmar- ken' ontvangen, die voor de verzending der pakketten noodzakelijk zijn. Door middel van deze zegels is het mogelijk om kerstpakketjes aan de vrijwilligers te zenden, van 1 kilo of 2 kilo. Voor 1 kilo moet men 1 „Zulassungsmarke" en een postzegel van 15 o£nt en voor 2 kilo 2 „Zulassungmarken" met een postzegel van 30 cent opplakken. Daar de „Zalassungmarken" aan de ^olda- ten uitgereikt worden en door hen aan hun. familieleden gezonden, zijn de ze dus nergens anders verkrijjgbaar. Familieleden, bekenden, Werkgevers, enz. die een pakje aan een vj-ijlwilliger sturen willen, dienen zich met de naas te familieleden ib verbinding te stellen. Om een goede en tijdige afwikkeling van het geheele kerstpakketverkeer mo gelijk te maken, is een. inkrimping van het postverkeer noodzakelijk. De briefpost ondervindt echter in dezen tijd geen onderbreking. Daaren tegen kunnen van 10 tot 30 November alleen Feldpostzendingen tot en met 100 gram aan soldaten met een Feld- postnummer aangenomen worden. Aan vrijwilligers, die een adres hebben, dus geen veldpostnummer, kunnen pakjes tot 1 kilo zonder „Zulassungsmarke" tot 30 November verstuurd worden. Van 30 November 1943 tot 25 De cember 1943-kunnen in geen geval veld postpakketten en, pakjes aangenomen worden. De pakjes moeten als volgt worden geadresseerd An das SS-Ersatzkommando Nieder'lande, Den Haag, Korte Vijverberg 5. Zur Weiterleitung an: rang naam veldpostnr. of adres. SPRUITKOOL EN BOERENKOOL. De oogst vin spruitkool gaat weer aanbreken, pe pluk der spruitjes begint steeds onder aan den stronk, want de onderste ontwikkelen zich het vroegst en de bovenste het laatst. Spruitjes, die nog te klein zijn, laat 'men voor loopig nog wat zitten,. Deze kunnen la ter nog wel worden geplukt, want bij zacht weer blijft de groei nog tot in den winter voortduren. Van de losse, waardelooze open spruitjes gaat men de onderste exempla ren reeds thans verwijderen. Wanneer de oogst der spruitjes tenslotte achter den rug is, kunnen in den winter de hart- bladeren en toppen der planten ook nog als groente worden gebruikt. Boerenkool wordt het smakelijkst na dat het wat gevroren heeft. Evenmin als bij spruitkool mag er in dejen tijd niets van de boerenkool verloren gaan. Grove of minderwaardige blad en stengeldeelen en de nog groene stron ken, die niet voor de keuken in aan merking komen, zijn nog geschikt voor de konijnen. Indien de boerenkool in den tuin een plaats inneemt, welke men in den, winter voor het omspitten van den grond wenscht vrij te maken, dan kunnen zij in deze periode nog zonder bezwaar worden uitgespit en met een groepje bij elkaar met de ondereinden in den. grond worden geplaatst. Aldus kan men dan nog tot aan hét einde van den winter ervan bMjVen oogsten. In 60 van de belangrijste gemeenten in ons land, die te zamen 4.5 millioen inwoners tellen, worden per week 5000 ton levensmiddeienafvailen ingezameld. Dus wordt per hoofd der bevolking ongeveer een kg per week ingezameld. Eén ophaler verzamelt per week ge middeld 2.5 ton levensmiddeienafvailen. Het meerendeel hiervan bestaat uit aard appelschillen, die naar de koeienma- gen verhuizen. Dat leger van nijvere op halers doet* uitstekend werk, want met die aardappelschillen, die zii verzame len, worden de koeien gevoed, die ge houden worden in de nabijheid van de groote steden juist waar dit het meest noodig is. De ophalers zelf Zijn er ook mee geholpen. Zij zijn. voor een groot deel gekozen uit vroegere werkloozen,. Een deel van hen kan door 'invaliditeit"geen ander werk verrichten. Als de huisvrouw indien Zij de aardappelen niet in de schil kookt dus zorgvuldig de schillen bewaart, ze gescheiden houdt van de groentenaf- vallen en er voor zorgt, dat er geen scherpe voorwerpen tusschen belanden, doet ze in alle opzichten goed werk. Zij helpt er aan mee, dat de melkvoor ziening van de groote steden verze- blijft en zij geeft werk aan een groot aantal ophalers. Dus zorgt voor den ophaler en gij zorgt voor de melkvoorziening! ALWEER WAT NIEUWS. Men hoort wel eens beweren, dat in dezen tijd al het denken en al het doen gericht is, 't zij' rechtstreeks 't zij zijde lings, op den oorlog. Oppervlakkig beschouwd hebben Zij, die dit beweren gelijk. Maar toch bemerkt men telkens weer, dat deze opvatting niet juist is. Er Zijn ook nog ideeën en toepassin gen ervan, die geheel buiten den oor log omgaan en, enkel betrekking hebben op algemeen eoonomisch terrein. Een -daarvan is het drogen van gras en van groenten door infraroode stralen. Dat Zijn stralen,, die niet door ons ge zichtsvermogen opgenomen kunnen wor den. Evenals de ultraviolette stralen en de warmte-stralen. Men beweert, dat men op deze wijze een product krijgt, dat door een hooger carotine-gehalte waardevoller is, terwijl de exploitatiekosten niet of weinig groo te r worden. Daar zit wef*ièts in. AGRICOLA. PLATTELANDSVOORZIENING. Evenals het 'vorig jaar, kan ook thans de plattelandsöevolking profitee- ren van een speciale regeling voor het aankoopen van aardappelen, recht streeks van telers, op basis van, 7x/<- kg rantsoen per persoon en pfcr week, tegen telersprijs, verhoogd met 50 ct. per 100 kg. Deze plattelandsvoorziening geldt voor geheel Noord-Brabant, met uit zondering van de gemeenten Roosendaal, Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindho ven, Vught, Helmond, Bergen op Zoom. Waalwijk, Boxtel en Oss. De regeling moet ingaan op den eersten datum van de distributieperiode waarover geen aardappelbonnen meer zijn ontvangen. Daarna is zij voor ombe paalden tijd geldig. Deelnemen kunnen alle bewoners van Noordbrabant, met uitzondering van hen die in bovengenoemde gemeenten wonen. Beroepstelers en hun vaste landarbeiders vallen eveneens buiten deze regeling. Voor deze twee laatste categorieën geldt de zelfverzorgingsregeling. Deze rege ling is reeds gepubliceerd. Zij, die in aanmerking wenschen te komen voor deelname aan de plattelands voorzieningsregejing, moeten zich mel den bij den plaatselijk bureauhouder, waaronder zij ressorteeren,. Medege bracht moeten worden de stamkaarten der hoisgenooten, alsmede den eventueel reeds -in bezit zijnden zelfverzorgings- omslag en de zegelkaarten voor andere zelfverzorgingsproducten. Op het Pbh- Een 2de contingent Nederland^che Vrijwilliger* van de Waffen-^ In de maand November,Is naar het Oostejijk front vertrokken CNF/Meijer/Pax m

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1