TJW KIND Versterkend Middel KRUSCHEN Programma van den Hederlandschen Omroep A. VERSCHUUR--BAERT DISTRIBUTIEBONNEN DE RI1KSP0ST SPAARBANK Plaatselijk Nieuws heeft een noodig? Wij hebben het nog en vrij van distributie, DROGISTERIJ Botermarkt O 84, Tel. 72 HEUSDEN Maak 'n spoedig einde aan die kwellende rheumatische pijnen. in de week van 21 t.m. 27 November 1943. >'i Rundveemarkten van I tot 19 December gesloten. heusden. aalburg. almkerk. andel. rabiloniënrroek. beneden-langstraat. capelle. 's- GRAVENMOER nieuwendijk. VOOR DE 12e PERIODE 1943 (2e helft) 14—2? NOV. Elk der volgende bonnen Geeft recht op het koopen van 47/48 A Brood 4 rants. Brood of Gebak 47/48 B Brood 1 rants. Brood of Gebak 47/48 Beschuit 1 rants. Brood, Gebak of Beschuit 699/700 Algemeen 1 rants. Brood, Gebak of Bloem 701 Algemeen 250 gram Gort 702 Algemeen 1 rants. V er vangingsmiddelen 47 A Kindervoedsel 250 gram Gort 47 B Kindervoedsel 250 gram Rijst of Gort 47A/48A Vleesch 1 rants. Vleesch of Vleeschwaren 47B/48B Vleesch rants Vleesch of Vleeschwaren 47 A Boter 125 gram Boter 47 B Boter 125 gram Margarine 703 Algemeen 100 gram Volvette of 40+ Kaas 47/48 Melk i3A liter Melk 47/48 Taptemelk i8A liter Taptemelk 47/48 Aardappelen 2 kg Aardappelen 47/48 Toeslag 1 kg Aardappelen 704 Algemeen 500 gram Suiker 705 Algemeen 250 gram Jam 47 Versnap. 100 gram Chocolade 48 Versnap. 100 gram Suikerwerken 47 Tabak 1 rants. Sigaren, Tabak of Cigaretten 48 Tabak 1 rants. Sigaren of Cigarillos Bijzondere rantsoenen 2 70, 3 70, 4-70 Reserve 125 gram Margarine Op deze bonnen mag reeds op 13 Nov. worden gekocht, uitgezonderd aardappelen. Alle bonnen zijn veertien dagen geldig, uitgezonderd: 2-69, 3-69, 4 69 Reserve en 46A Boter 31 October t/m 11 December. Eerstvolgende bönaanwijzing op 28 Nov. voor alle artikelen, uitge zonderd Koffiesurrogaat, Vervangingsmiddelen en Chocolade op 12 Dec. „Tabak 45" en „Tabak 46" verlengd tot 27 November. DIVERSE ARTIKELEN Geldig tot en met Textiel I een, Textielkaart V 115, 45 gr. Scheerzeep 697 Alg. en AA Eenheidszeep, 1 st. eenbeidszeep 698 Alg. en AA Wascbpoeder, 250 gr. Waschpoeder AA Toiletzeep, 1 st. Toiletzeep 13, 14, bonkaart U 215, 1 liter petroleum per bon 42 en 43 „Verlichting" bonkaart S 121 en 62 „Verlichting" bonkaart S 221,1 liter petroleum p. bon 15 t/m 19 B.V1 eenheid vaste brandstoffen 20 t/m 22 B V», 1 eenheid vaste brandstoffen 11 t/m 17 K.F1 eenheid vaste brandstoffen „Brandstoffen één eenheid periode 5 t/m 8" 1 eenheid vaste brandstoffen 31 December 30 November 30 November 30 November 19 November 27 November 31 December 29 Febr. 1944 30 April 1944 30 April 1944 veen. wijk. wijk en aalburg. woudrichem. werkendam. De ses minerale zouten in Kruschen zui veren Uw bloed en voeren Uw lichaac? nieuwe levenskracht toe, waardoor de oor zaak van Uw rheumatische pijn wordt weg genomen. De pijnen zullen spoedig afnemen om tenslotte geheel te verdwijnen, Gezondheid voor een cent per dag Apoth. en Drog. 0.41,0.76,1.47. N.V. Rowntree kantoor (zitdag) wordt voor aardappelen een zegelkafrt uitgeschreven, en zoo noodig een zelfverzorgingsomslag. De zegelkaart(en) met omslag worden door den Pbh. aan, het plaatselijk distributie kantoor doorgegeven. De aanvrager wendt zich met de stamkaarten, daarna tot het plaatselijk distributiekantoor, het welk de stamkaarten afkruist en den om slag met zegelkaart, beplakt met de benoodigde zegels, afgeeft. Met deze bescheiden wendt de belanghebbende zich opnieuw tot den Pbh., die voor het op basis der zegels berekende kwantum een aankoopmachtiging uitschrijft. Door den plattelandsbewoner moet dan kunnen worden opgegeven, bijt wel ken teler wordt gekocht. Deze moet in dezelfde gemee^e wonen als de koo- P61"- De uitgegeven aankoopmachtiging be staat uit drie deelen: het le exemplaar wordt door den k£ï>per afgegeven aan den teler, die dit moet bewaren, als afleveringsbriefjehet 2e exemplaar geldt als ver voer bewijs en moet door den kooper worden bewaardhet 3e exemplaar wordt door den Pbh. inge zonden naar het Bureau van den P.V.C. afd. Aardappelen, Tuinstraat 68, Til burg. Diaconieën, liefdadige in stellingen, kloosters en dg. ingeschreven bij het Centraal Distribu tie Kantoor komen voor deze regeling niet in. aanmerking. De overige, in het plattelandsgebied liggende instellingen, kunnen meedoen aan bovenstaande re geling. Zij' dienen te handelen als hier boven is aangegeven. Landarbeiders, die bij1 beroepstelers in vasten dienst zijn, wallen, evenals hun werkgever onder de zelfverzorgingsregeling aardappelen. Deze landarbeiders zijn, reeds eerder in het bezit gesteld van een. zelfvervor- gingsomsiag plus zegelkaart aardappe len. Met deze bescheiden moet de land arbeider zich wenden tot den Pbh., die hem dan alsnog de aankoopmachtiging aardappelen verstrekt. De Voedselcommissaris voor Noord- Brabant deelt mede, dat boven, aange kondigde plattelandsvoorzieningsregeling tot nader order niet doorgaat. Zoo spoedig mogelijk zal een nieuwe regeling worden gepubliceerd. OPSLAGPLAATSEN BLAUWMAAN- ZAAD BOLLENKAF. Aan belanghebbenden wordt bekend gemaakt, dat o.m. de navolgende op slagplaatsen zijin erkend voor de inname van blauwmaanzaad-bollenkaf K. J. Walraven, Genderen, B 29. De met een gemerkte tijden zijn de programma's van Hilversum II. Cursief aangekondigde uitzendingen vragen speciale aandacht. Auteursrecht voorbehouden. Progr.-overzicht Zondag 8.15 Maandag 7.50 Dinsdag 7.50 Woensdag 7.50 Donderdag 7.50 Vrijdag 7.50 Zaterdag 7.50 Agrarische uitzen dingen 8.00 12.45 13.00 11.00 13.00 13.00 13.00 14,00 13.00 18.45 13.00 13.30 Cabaret- en bonte programma's 17.00 17.30 15.15 19.15 20.40 15.15 13.05 20.00 15 00 20.00 Dansmuziek 12.15^ 19.10§ 14.55 18.00$ 12.15 17.00 13.10 \2.\5 12.15 Godsdienstige uitzendingen 8.45 10.00§ 21,45§ 9.45 15.00 21.45§ 9.45 21,45§ 9.45 15.00 21.45$ 9.45 21.45$ fc 9.45 15.00 21.45$ 9.45 $21.45 Gymnastiek 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 Instrumentale voordrachten 7.30 11.00§ 13.15§ 23.15 7.15 9.00 22.15 9.00 10.15 12.15 11.15 17.00§ 19.15 19.20§ 7.15 9.00 11.15 21.10 22.15 9.00 11.30 18.00 22 15 $15.30 19.15 Jeugduitzendingen 14.00§ 11.00 17.00 T9.15§ 19.15§ 13.45 19.15§ 19.15§ 11.00 10.45 19.15§ $15.00 $19.15 Kamermuziek 14.00 19.15 17.00§ 19.15 11.15 Koor 11.00§ 12.15§ 16.00§ 15.45 17.40 6.45 18.05 22.15 Klassieke mimiek 12.15 9.00 10.15 9.00 9.00 18.05 9.00 13.00 11.30 16.00 11.30 14.15 20.45$ 14.00 14.00 14.00 18.05 17.00 17.00§ 21.15$ §16.00 16.30§ 17.20 19.20 18.00§ 17.40 23.30 $17.30 23.15 19.15 19.15 §19.20 20.00 - 20.30 §21.00 20.55 21.05 20.30§ 23.15 21.10 Verstrooiingsmuziek 9.15 6.45 6.45 6.45 8.10 6.45 6.45 11.00 8.10 7.15 7.15 10.00 7.15 7.15 12.15§ 10.00 8.10 8.10 13.05 8.10 8.10 14.30§ 13.05 11.15 10.00 16.00 9.00 12.15 15.25§ 15.15 13.05 15.15 17.00 10.15 13.05 17.30 19.20$ 14.15 18.05 18.00$ 13.05 13.40 20.15§ 20.30§ 17.00 20.15 19.20$ 18.00§ §14.00 21.00$ 20.30§ 20.00 §17.00 22.15 22.15 17.20 18.10 20.00 -jm §20.30 22.15 23.00 Verstrooiingsmuziek: Dagelijks 6.45, 7.15 Zondags.: 8.30, 11.00. Luisterspelen en klankbeelden 10.00 20.35 15.00 20.05 19.30 Ned. en Europ. volksklanken 18.15 Opera en Operette 19.30 17.00§ 20.45§ 18.05 17.00 §18.05 19.20% Orgel 10.00 10.45 12.15 17.40 23.40 15.00 - Spiegel v. d. Dag 19.10 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.54 Sport 8.30 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 16.55 20.15$ 19.15 19.30§ Algemeene voorlichting 12.00 - 8.00 11.00 11.00 11.00 12.00 12.00 10.00 13.00 12.00 12.00 12.00 13.00 13.00 12.45 20.15§ 13.00 13.00 13.00 15.30 13.30 13.30 14.00 18.45 14.00 18.45 §20.15 17.30§ - 2Ö./5§ 19.45 17.30 19.15 20.00§ 20.15§ 19.45 *21.30 20. /5$ 20.40§ Politieke voorlichting: 18.45 18.45 11.30 18.45 18.45 11.45 13.00§ 17.00 Vrouwen 8.45 8.45 8.45 ^8.45 8.45 8.45 Zang 14.30§ 6.45 8.10 10.00 10.00 9.00 17.20 17.30§ 11.30 12.15 11.15 11.15 18.00§ 14.00 13,05 18.05 13.05 17.20 19.15 19.15 15.00 22.15 v17.40§ 20.30§ 21.00§ 22.50 Ziekenuitz. 15.30 15.30 '10.45 B.N.O. Dagelijks 7.00 8.00 12.45 16.45 18.00 19.00 22.00 'Zondags: 9.00 12.00 19.00 22.00 Zendersluiting Hilversum Einde der uitzendingen: Hilversum I 24.00 I 19.15 Hilversum II 22.00 uur. Fa. N. G. J. Schouten, Giessen, Burg- strHiit 53Si, C. C. H. V., Geertruidenberg, Cen- traleweg 44. De inname zal geschieden, nadat voor af door één der bedrijfs- of dorschop- zichters van den plaatselijk bureauhou der op het bedrijf het blauwmaanzaad- bollenkaf is goedgekeurd. De telers zullen op de gebruikelijke wijze van den betreffenden inname-op- zichter een vervoerbewijs ontvangen voor levering bij een der genoemde opslag- houders. MANDEN. Telers en andere belanghebbbenden worden nog in de gelegenheid gesteld teenhouten aardappelmanden aan te vra gen. Zij dienen zich hiertoe te wenden tot hun Pbh. onder opgave van hun juisten naam en adres, het aantal gewenschte manden en de inhoudsmaat hiervan. De inhoudsmaat van de manden moet min stens 20 kg bedragen. Aanvragen, moeten bij voorkeur wor den ingediend door Coop. Aankoopver- eenigingen ead., die dan aan den Pbh. tevens moeten opgeven, voor welk aan tal gebruikers de manden bestemd zijn. Het minimum aantal aan te vragen manden bedraagt per eenzelfde inhouds maat 5 stuks. Na Januari a.s. 'kunnen geen aanvra gen meer worden aangenomen. Het is dus in het belang van de aanvragers zelf, de aanvragen zoo spoedig moge lijk in te dienen. KOOP EN VERKOOP VAN NAAI MACHINES. Met ingang van Maandag j.l. is het een ieder verboden gebruikte huishoud en ambachtsmachin.es te kooi te vra gen, te koop aan te bieden, te koopen, te verkoopen of af te leveren. Echter is toegestaan het te koop vragen, te koop aanbieden, koopen, verkoopen, of afleveren van evengenoemde machines van respectievelijk aan erkende hande laren, die in het bezit zijd van een door of namens den Directeur van het Bureau voor de Metalenverwerkende Industrie, verleende vergunning tot het te koop vragen, te koop aanbieden, koopen, ver koopen of afleveren van gebruikte huis houd- en ambachtsnaaimachines. Voor zoover belanghebbenden van de ondervakgroep detailhandel nog geen bericht hebben ontvangen- omtrent de al of niet-verleening van een zoodanige vergunning, kunnen Zij; ziclPter verkrij ging daarvan schriftelijk wenden tot den secretaris van, genoemde ondervak groep, Stationsweg 20 te Leiden die deze vergunningen namens den direc teur voornoemd, verleent. In verband met de inventari satie van den rundveestapel zullen de rundveemarkten van 1 tot 19 December aanstaande gesloten züjln. -Belanghebbenden worden verwe zen naar de betreffende publicatie. Maandag 22 November om half 8 des avonds komt in, het Wapen van Amsterdam het „Willem Goossens Volks- tooneel" voor liet voetlicht met het veelbesproken sucoes-stuk uit het Hol- landsche zeemansleven: „De Verloren Zoon", met Rika Hopper en. Willem Goossens in de hoofdrollen. Door het geheele land behaalt dit stuk een enorm succes, terwijl al meer dan, 250 opvoeringen, werden gegeven. Kosten nog moeite zijn. gespaard om dit pracht stuk hier ter stede te krijgen. Beslist eenigste opvoering hier ter stede op a.s. Maandag 22 Nov. Men bespreekt vooral, tijdig plaats. (Zie advertentie). Vrijdagavond trad in de zaal van „Con,oordia" voor het Departement Heusden van het Nut op de heer J. Vincent, beiaardier te Amsterdam, met het onderwerp: „Zingende torens in Nederland". Voor de pauze gaf de heer Vincent -een uiteenzetting over 'het ont staan der .torens en klokken, om gelei delijk aan te komen tot de huidige carillons, welke uiteenzetting met licht beelden werd verduidelijkt. Na de pau ze volgden opnieuw lichtbeelden en carilLonspel van, het Paleis te Amster dam. Zij, die meenden dat het hier slechts een droog onderwierpi betrof, hebben zich vergist, want het was zeer zeker wederom een interessante Nuts- avond. Zaterdagmiddag hield de Ver. eeniging voor Ziekenhuisverpleging voor het Land van Heusden en Altena, hare jaarvergadering in, de zaal van het Wa pen van. Amsterdam. De opkomst der leden was als gewoon, niet groot. De administrateur bracht zijin jaar verslag uit dat de leden in beknopten vorm in druk was toegezonden. Uit dit verslag bleek, dat de stand der kas iets was teruggeloopen. Medegedeeld werd dat de reserve voor het loopende jaar nog met een grooter bedrag aangespro ken zal moeten worden, waarom het be stuur dan ook voorstelde, om het te machtigen, de contributie zoo noodig met ingang van 1 Januari voor volwasse nen met 1 cent te verhoogen. Uit de vergadering gingen stemmen op om in dien de opname -voor ziektegevallen, blijft stijgen als dit jaar, de verhooging niet op 1 oent doch op 2 cent te bren gen, welk voorstel in omvraag gebracht met algemeene stemmen werd aangeno men. t>e aftredende bestuursleden J. H. Roza en J. M. Buijls werden herkozen, eveneens de leden der controlecommis sie de heeren M. de Graaft te Wjjk, J. v. Mersbergen te Heusden en W. Stra- ver te Babiloniënbroek. In de plaats van den heer Millenaar te Andel, die naar elders is vertrokken, werd gekozen de heer Chr. v. Rijswijk te Andel. De aanwezige bestuursleden verklaarden hunne herbenoeming te wil len aanvaarden. De anderen zal schrifte lijk worden kennisgegeven. Op het consultatiebureau voor zuigelingen alhier werden op 16 Nov. 24 zuigelingen ter onderzoek aangebo den en wel uit Heusden 11, Herpt .4, Oudheusden 1, Heesbeen 1, Genderen 4 en Wijk 3. N. B. In de naaste toekomst zal het bureau niet meer eiken Dinsdag, maar den tweeden en vierden Dinsdag van iedere maand gehouden worden. Zie advertentie in dit nummer. 30 Nov. a.s. zal er een film avond van den N.V.D. worden gte- houden, in het Wapen van Amsterdam alhier. Aanvang 20 uur. Donderdag 11 dezer werd in het cfafé „Modern" alhier de competitie van biljarten voortgezet tusschen K.O.T. 1 alhier en Excelsior 11 uit Waalwijk. Uitslag als volgt: K.O.T. Excelsior G. SlaatsR. de Ruijter 10040 H. ThausC. v. Os 10045 A. de MoorJ. v. d. Gouw 64100 A. NootenJ. de Rooij 10054 Hoogste serie: G. Slaats 30. K.O.T. II speelde Maandag j.l. te Waalwijk in café M. Klijn tegen B.V.T III n*t uitslag als volgt: K.O.T. B.V.T. P. TifnmermansL. Elshout 6060 P. VerbeekH. Klerks 6055 H. v. BeersJ. Schrouwens 3960 Joh. ReasPv. Oers 5060 Hoogste serie L. Elshout 17. Voor de Geref. Gem. hoopt alhier op te treden, Zaterdag 20 Nov. 7 uur Ds. Bel uit Dirksland en, Don derdag 25 Nov. half 3 en 7 uur Ds. Lichtenberg uit Vlaardingen (telkens of- ficieele tijd). Maandag ontstond bij K. Kapel alhier, een begin, van brand. De brand weer, die spoedig ter plaatse was. wist het vuur, zonder dat de spuit dienst behoefde te doen, te blusschen, waar door erger werd voorkomen. '*1 Vorige week had C. S. Nieu- wenhuizen, die voor de firma Verschoor werkzaam is bij het hooipersen te Wy- chen bij Nijmegen, het ongeluk met ziijln hand tusschen de pers te komen, me't het gevolg dat hij' naar een ziekenhuis te Nijmegen vervoerd moest worden, waar de middenvinger der linkerhand geamputeerd werd. Op de j.l. Vrijdag alhier gehou den ledenvergadering van de IJsclub,, werden tot bestuursleden herkozen de heeren W. v. Straten en A. v. Wijn gaarden. Tot consulent bij de Ned. Herv. Kerk alhier is benoemd ds. Chr. dé Bruin te Woudrichem,- tot notabel is herkozen de heer Huib. de Fiijfer en tot president-Kerkvoogd de beer C. van Andel. Tot grafgraver der algemeene begraafplaats is door den Burgemees ter aangesteld Arie de Fijter Gzn, alhier. Tot ambtenaar op het distri butiekantoor te Woudrichem is aange steld de heer R. v. d. Vliet Gov.zn. alhier. Het scheepskruien der suiker bieten in. deze gemeente is gegund aan G. den Dekker Czn. alhier. -7—'De bijdrage dezer gemeente in de kosten van de Ambachtschool ,te Gorinchem voor 1942 zijn bepaald op f 95.95. De collecte in de Ned. Herv. Kerk voor een steen, op het graf van wijlen' Ds. A'. B. v. d. Put bracht ruim f 600 op. De lieer I. Overweel kwam de zer dagen tot de minder aangename ontdekking dat zijn varken dood in het hok lag, evenzoo bij' den heer G„ v. Ber- geïjk, Voor genoemde personen een be langrijke schadepost. Ten nadeele van den landbou wer Sch. werd in den, nacht van Maan dag op Dinsdag een. zijner schapen in de weide geslacht en het vleesch er van gestolen,. De politie heeft de zaak in onderzqek. Nu de velden in deze streek haar wintersche kaalheid gaan vertoo- nen ziet men nog allerwege den boer bezig met het inzamelen, der mangelen- en suikerbieten,; in onderscheid van an dere jaren worden, dezé producten op het veld gekuild, omrede de akkers zoo plas en dras staan, dat men aan vervoer met paard en wagen, niet behoeft* te denken, Bij het te 's-Gravenhage ge houden examen, gemeente-financiën le deel slaagde de heer C. Haverhals, ambtenaar ter gemeente-secretarie van Sprang-Capelle. De heer A. Wijlnants heeft zijn benoeming tot diaken der Ned. Herv. Gem. a. d. Loonschendijk aangenomen. De oog;stcollecte gehouden biii 'den dankstond voor het gewas bracht in de Geref. Kerk alhier óp voor de Dia conie f 200 en, voor de kerk f 500. Dr. Prins van, Dordrecht sprak hier Dinsdagavond in de Geref. Kerk over: Geweten en Opvoeding. Vooreen aandachtig groot gehoor ontvouwde de redenaar het motto van zijn onderwerp op scherpzinnige en duidelijke wijze. Een avond als deze is zeker aan te be velen alwaar men, een pittig spreker met een lichtende avond in dezen donkeren winter begeerd. -* Tot bestuursleden van de ver- eeniging vereenigingsgebouw „Tavenu" werden gekozen in de vacatures ontstaan door het overlijden van de heiren J. Snoek en W. A. Groenenberg, de hee ren W. Snoek en P. Rombout. Ds. S. Wouda, hulpprediker bij de Geref. Kérk alhier, heeft een be roep ontvangen als Dienaar des Woords bij de Geref. Kerk te Valkenswaard. Vorige week zijn er bij verschil lende bewoners diefstallen gepleegd o.a. van waschgoed en koolzaad. Van de(n) dader(s) tot op heden geen spoor. Het ware te hopen dat aan, dezebrutale diefstallen spoedig een einde kwam. t De in de Geref. Klerk gehou den collecte tijdens het dankuur voor het gewas heeft opgebracht ruim f 2500. sprang. A.s. Zondag zal bii de Ned. *Herv. en Geref. Kerk alhier in den morgendienst een bidstond gehouden worden. Bij de gehouden stemming werd in de vacature van wijlen J. Vos-Spuij-' broek tot lid van het kiescollege bij de Ned. Herv. Kerk^ alhier gehouden de heer E. Vos Gzn. Herkozen zijn de heeren W. Kuijsten, W. Spuijbroek en J. de Jong Pzn. Op uitnoodiging van het comi té voor Chr. Winterlezingen trad in lU Niet alleen bonnenmaar ook geld hebben onze huismoeders noodig om eten te kunnen koopen offert voor haar aan Winterhulp. Giro 5553. het Ned. Herv. Kerkgebouw alhier op. Ds. v. d. Valk uit Waarder met het on derwerp: „De 'H. Doop". Het kerkge bouw was flink bezet. J.l. Woensdag herdachten B. Ophorst en F. v. d. Schans in allé stilte hun 45-jdrige echtvereeniging. Vrijdag 26 Nov. des avonds om half 7 hoopt voor de Ger. Gém. op te treden Ds. Ligtenberg van Vlaar-. dingen, De in de Ned. Herv. Kerk al hier gehouden collecte tijdens den Dank stond voor het Gewas, heeft rond 800 gulden opgebracht. Met ingang van 17 November is den heer L. Sluijlmers 'te Heusden, eerVbl ontslag verleend als vertegen woordiger van de grossierderij van, den heer Schouten. 36 jaar heeft Sluijlmers de zaak Schouten gediend op een wij ze, die allen lof verdient. De winke liers in het geheele traject, dat hijl af reisde mochten hem graag en, de heeren Schouten waren over zijn arbeid zeer tevreden, wat bleek uit het feit dat hijl meer als lid van het gezin beschouwd werd dan als ondergeschikte. Thans is voor den heer Slu'ijimers de tijd aangebroken, zijn werk neer te leggen en, van zijn welverdiende rust tè gaan genieten. Vair harte hopen allen, dat hem nog gen lange rusttijd ge schonken, "kal worden. Bij: zijn vertrek werd als blijvend aandenken aan de zaak Schouten een medaille met inscrip tie aangeboden, - Zaterdag 6 Nov. j.l. gaf de vv, „Aalburg" haar eerste winteruitvoering in het Vereenigingsgebouw aan de Berg straat alhier, waarbij optrad het welbe kende Brabantsch Cabaret Ensemble „Duo Hentom" s£n bun medewerkers. Zooals gewoonlijk werd het goedver zorgde programma schitterend uitge voerd; Gezien de overgroote belang stelling die voor deze uitvoering jbe- stond, werd door het bestuur van bo vengenoemde vereeniging besloten, deze avond nogmaals te organiseeren en wel op Zaterdag 20 Nov. a.s. Aanvang 6.30 uur precies. Het Buurtschapshoofd van den Nederlandschen Volksdienst deelt mede, dat de opbrengst van, de laatste col lecte wederom aanmerkelijk hooger was dan de vorige collecte. "Dit resultaat is in de eerste plaats te danken aan de groote en bewuste inzet van alle vriiL willige medewerkers, welke onder alle weersomstandigheden toch paraat Zijn en hun opdracht vervullen. In de twee de plaats wordt het aantal niet-gevers steeds minder, tqrwijl de giften in het algemeen hooger worden. Ook dit re sultaat is te danken aan het werk van de vrijwillige medewerkers. De^ week zal wederom een lijsten collecte wor den gehouden waarvoor het Buurt schapshoofd ook ditmaal een beroep doet op de inwoners van Wijk en Aal burg om naar vermogen te offerem onder de leuze: „Wij worden rijker naarmate wij meer aan anderen geven." Het Buurtschapshoofd van de Nederlandsche Volksdienst deelt mede, dat a.s. Dinsdag 23 Nov. in het Vereeni gingsgebouw een filmavond van de Ne derlandsche Volksdienst zal worden ge houden. Aanvang 7.30 uur. Toegang, vrij. Alle inwoners worden uitgtenoo- digld dezen avond bij te wonen. *i De Burgemeester dezer gemeen te heeft besloten met de N. V. Bank voor NederJ, Gem. te 's-Gravenhage voor het jaar 1944 een rekening-cou rant-overeenkomst aan te gaan tot een maximum-bedrag van f 40.000. De winterdienstregeling van den veerdienst „Janihudi" is in zooverre gewijzigd dat de eerste boot thans van Woudrichem vertrekt om 6.25 uur v.m. terwijl de twee laatste diensten van Wou drichem ziijln om 19.15 en 21.15 uur. Des Zaterdags alleen nog om 22.05 u. van Woudrichem. De vertrektijden.van Gorinchem zijin gewijzigd in 6.50 uur; 19.45 en 21.45 uur en op Zaterdag bovendien om 22.30 uur. De andere ver trektijden zijn niet gewlijlzigd. *i Tot hulppredikant bij de Ned. Herv. Kerk alhier is benoemd de Eerw. Heer J. Terbeek, candt. tot den H. Dienst te Bilthoven, welke dit beroep heeft aangenomen De dankstondoollecte heeft in de Chr, Geref. Kerk- alhier opgebracht f 350en de Geref. Kerk alhier ruim f 2600voor de Herv. Evangelisatie f 325, waarbij' één gift van f 100 en in de Ned. Herv. Kerk alhier hebben over de maand October de colleccten op gebracht voor de Diaconie f 335,35, vo,or de Kerkvoogdijkas f 262, voor de Extra-Diaconie f 77 en voor de Herv. Chr. School f 55.95. Door den kerkeraad der Qeref. *Kerk alhier zijin dé volgende candidaten gesteld, voor ouderlingen de heeren W. v. d. Assem, Adr. v. d. Assem, B. M. Ippel BMzn., C. Ippel, G. Ippel, W. Visser Gz., J. Visser Jzn en H. Hak. De heeren A. v. Hartingsvelt en Klun- dert wenschten niet meer in aanmerking te komen. Vacature door overlijden M. Ippel en aftredend J. Verhorst. Aftredend als diaken de heer H. Hak. Candidaten zijn de heeren C. B. v. Driel en C. Kallewaard. Alhier is op 74-jarigen leefti|d overleden de heer L. Verdoorn, Tot zijn; 65-jarigen leeftijd was hij le onderwij zer met hoofdakte aan de Herv. Chr. School alhier, terwijl hij vooraf het openbaar onderwdjls heeft gediend. Ook was hij Notabel der Ned. Hfrv. Kerk en jaren, bestuurslid van .de Commissie tot wering van schoolverzuim. Donder dagmiddag werd hij door verschillende kerkéTijke colleges grafwaarts gedragen, terwijl Ds. E. v. Wieringen woorden van troost sprak tot de eenige zuster die achterbleef. Houdt de sleutel tot verdere ontwik keling In eigen handen. Spaar geregeld bij Daar kunl U staaf op maken f

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2