voor bet Laid van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaaro UITGAVE FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. J No6370 Vrijdag 26 November 1943 Buitenlarrdsch Overzicht VERD U1STEREN mzmm&ÊlÊÊÈË&sié Officieele Landbouwmededeelingen U^D YAM Dit blad verschijnt V R IJ D A Q MI D D A G. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 11 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. AdvertentiSn24 m.M. f 1.32 Elke m.M. meer 51/cent Qroote letters naar plaatsruimte. AdvertentiSn worden tot Vrijdagmorgen 9 our ingewacht. Buitenland Slagers mogen geen bouillon bereiden. gifrjt v> Bijna 75 000 processen verbaal in een half jaar voor de Provincie Noord-Brabant. MEI1SILAB Algemeen Redacteur; J. H. ROZA, Heusden Belangrijke terreinsectoren bij Kief heroverd. De Duitschers hebben de laatste da gen hevige tegenaanvallen ondernomen ten Westen, van Kief, waarbij zij Vrijdag de stad Sjitomir heroverden. Na het afslaan van verscheidene vij andelijke tegenaanvallen braken de Duit- sche troepen daar door taai verdedig de veldstellingen der bolsjewisten heen, overwonnen talrijke mijnversperringen en heroverden in den verderen aanval, be langrijke terreinsectoren. Ten Noordoosten, van Kertsj misluk ten herhaalde vijandelijke aanvallen. Bij het bruggenhoofd van Nikopof en in de groote Dnjeprbocht vfersterkte de vijand Maandag zijn aanvallen. Het kwam tot harde gevechten, die den geheelen dag voortduurden en waarin alle doorbraak pogingen der Sovjets afgeslagen wer den. Enkele penetraties werden door on middellijke tegenaanvallen gezuiverd en afgegrendeld. In een nog hevig omstre den penetratie vernietigde een gepant serde Diytsche gevechtsgroep van circa 100 aanvallende tanks er 82. In totaal werden bij de gevechten van Maandag in dit gebied 146 Sovjet tanks stukgeschoten. Bij Tsjerkassy werden de Sovjets die onze stellingen waren binnengedron gen, in een vastberaden tegenaanval weer teruggeworpen. Ten Zuidwesten van Gomel werden de Duitsche troepen in enkele secto ren voor den. superieuren vijandelijken dfuk naar achterwaartsche stellingen te ruggenomen. Ten Noorden van de stad eindigden zware gevechten tegen de herhaalde malen aanstormende Sovjets met een volledig Duitsch afweencucces. Duitsch afweersucces in den slag bij Smolensk. Ten Westen, van-Smolensk liepen 34 infanteriedivisies en 6 tankbrigades dei- Sovjets vergeefs storm tegen de Duit sche afweerstellingen en leden daarbij1 weergalooze verliezen aan menschen en materieel. Ten Oosten, van Witebsk en in het penetratiegebied van. Newel mislukten enkele plaatselijke aanvallen der Sovjets Bij1 een eigen aanvalsoperatie ten Noord westen van Newel werd de vijand naar het Zuiden teruggeworpen. De gevechten in. Zuid-Italië. In Zuid-Italië viel de vijand op den uitersten linkervleugel met sterke strijd krachten ten Noorden van de rivier Sangro de Duitsche voorste stellingen aan. Talrijke hevige aanvallen werden afgeslagen, een. plaatselijke penetratie afgegrendeld. Na de onvoorwaardelijke capitulatie 'van de vijandelijke zeevesting Leros heeft nu ook de bezetting van het eiland Samos de wapens neergelegd. Duitsche troepen zijn op het eiland geland. Een deel der uit Engelschen en aan. Badoglio onderhoorige troepen bestaande bezetting is in de laatste- da gen naar het neutrale buitenland ge vlucht. De door hun divisiecomman- cfhnt verlaten troep ter sterkte van c.a. 6000 man, wordt op het oogenblik door onze landingsformaties ontwapend. Boven den Atlantischen Oceaan viel een formatie gevechtsvliegtuigen bij moeilijke weersomstandigheden een vij andelijk convooi aan en beschadigde twee koopvaardijschepen met een gezamen- lijken inhoud van 18.000 brt. zoo zwaar, dat aangenomen kan worden, dat zij vernietigd zijn. Aanvallen uit de lucht. Britsche bommenwerper^ hebben bij volledig bedekten hemel en zonder^uit zicht op de aarde in de avonduren van Maandag 22 November Berlijn aange vallen. Door dezen zwaren terreuraan- val ontstonden in talrijke stadswijken hoofdzakelijk in de arbeiders woonwijken van de Rijkshoofdstad, ernstige schade en verliezen onder de bevolking. Bo vendien. zijn berichten ontvangen over de vernietiging van gebouwen, die uit kunsthistorisch oogpunt onvervangbaar zijn, en over de beschadiging der diplo matieke vertegenwoordigingen van ee- nige neutrale staten. Brandweer, eigen hulporganisaties en de bevolking van de Rijkshoofdstad begonnen nogi tijdens den aanval in voorbeeldige kameraad schap met de blusschings- en oprui mingswerkzaamheden. De Duitsche luchtverdediging heeft, in weerwil van het ongunstige weer, met groote vastberadenheid den strijd aangebonden met de Britsche terreur- vliegers die waren binnengedrongen. De Britsche vliegtuigen werden voortdurend bestreden en vooral boven het uitgebrei de stadsgebied van Berlijn met een regen van granaten bestookt. Een groot aantal der vernietigde vij andelijke vliegtuigen bestond uit vier motorige bommenwerpers. Alleen al in de omgeving van Berlijin zijn tot dusver de overblijfselen van 15 vliegtuigen gevonden. Het aantal neergeschoten toe stellen stijgt voortdurend. De toestand in den Libanon. De speciale correspondent van Reu ter meldt, dat in alle groote steden van den Libanon de algemeene staking Zondagavond nog voortduurde. Twee bommen zouden, zijn geworpen op de woning van den onder de be scherming van de Gaullisten staanden premier Emile Edde. De zender van Londen meldde, dat het Fransche dissiden.tencomité besloten had de gearresteerde ministers op vrijen voet te stellen en den president in zijn functie te herstellen. t De Fransche afgezant Catroux had in een. geheime zitting te kennen gege ven, dat het tot' ernstige ongenegeldh -> den zou komen, wanneer de kwestie der vrijlating Zondag niet werd opge lost.. De president van de Libaneesche re publiek en de vrijgelaten regeering zijn naar de' Engelsche nieuwsdienst meldt, Maandag te Beiroet aangekomen. Onder het gejubel van de menigte is de Liba neesche vlag, rood-wit-rood gestreept met een veer in het midden, op de open bare regeeringsgébouwen te Beiroet ge- heschen. Nadat de president en de ministers te Beiroet waren teruggekeerdis het naar volgens Exchange Telegraph van officieele Britsche zijde wordt mede gedeeld, opnieuw tot ongeregeldheden en demonstraties gekomen. De politie sloot zich bij de betoogers aan, onder wie ook een aantal afgevaardigden viel op te merken. De volksmenigte bezette de Kamer van Afgevaardigden en de po- litieprefectuur. De studenten trokken met vlaggen door de straten. Later werden nog meer openbare gebouwen bezet, o.m. de departementen van Voorziening en .Openbare Werken. De betoogingen werden geleid door den. chef der poli tie, die door Edde ontslagen was. Over Edde,, die- door ^e Gaullis ten'tot minister-president was benoemd, zijn geen berichten ontvangen. Wel weet men, dat hij niet in het regeeringsge- bouw werd aangetroffen, toen de de monstranten zich daarvan meester maak ten. De betoogers keeren zich, naar men van Britsche zijde mededeelt, in. het bijzonder tegen, den door het Fransche dissidentencomité gestelden eisch tot voortzetting der onderhandelingen met generaal Catroux. De leden der vroe gere Libaneesche regeering zouden nl. hoewel zij vrijgelaten zijn, niet in hun ambt hersteld worden. De Libaneezen beschouwen het als een 1 principieele kwestie, of de door Helleu weggestuurde regeering grondwettelijk moet worden geacht of dat ze door puur geweld kan worden afgezet. x De Droesen, die sedert het begin van de onlusten in de bergen strijd krachten hebben samengetrokken en en dreigende houding aannemen hebben zich niet verstrooid. Hun aanvoerders schrjl- nen. de verdere ontwikkeling nog af te wachten. Naar uit Mersina wordt gemeld, is de regeering Riad en. es Soelh in haar functie hersteld. Emile Edde is weer van zijn functie ontheven.. Te Beiroet verklaart men, aldus radio Jeruzalem, dat de toestand van voor 8 November is hersteld. In een toespraak tot het volk zeide de vrijgelaten minister-president o.a. dat een nieuw tijdperk voor een onafhan kelijk Libanon is aangebroken. Uit het verre Oosten. De sinds 27 Oct. .in de wateren van Bougainville en ten Zuiden van Ra- baul door de Japanners ondernomen aan vallen op de Amerikaansche vloot aldaar welker eindresultaat van het grootste belang zijn voor het lot van het Zuid westelijke deel van den Stillen Oceaan hebben in de afgeloopen'week bij'zondere successen van. de Japansche marinelucht macht opgeleverd. De totale verliezen van de Amerikanen sinds 27 October zijn nu gestegen tot ten minste 48 tot zinken gebrachte of zwaar beschadigde vrij groote oorlogs schepen, waarmede rond 18.000 man personeel zijn omgekomen. Bovendien werden nog meer dan 514 Vijandelijke vliegtuigen vernietigd. De Japansche ver liezen bedragen daarentegen slechts 2 tot zinken gebrachte torpedojagers/, 2 licht beschadigde kruisers en 108 vlieg tuigen. Met deze voorloopdge balans blijkt de nederlaag der geallieerden bij Bougainville nog catastrophaler te zijn dan die van. Pearl Harbor. De bij Kaap Torokina op Bougainville gelande geallieerde troepen hebben geen vorderingen meer kunnen maken. Het bruggenhoofd Torokina ligfon der de bommenregen van cle Japansche luchtmacht, en wanneer het gelukt de aanvoeren van den vijand naar Bougain ville af te sluiten, zullen, de geallieerde landingstroepen zich nauwelijks kunnen handhaven. Daarmede zou dan echter ook het verdergaande plan van de Au straliërs en Amerikanen om van de Sa lomonseilanden af Rabaul te nemen, ver ijdeld zijn. Onder deze omstandigheden afcht, men (het in Tokio niet uitgesloten, dat gene raal Mac-Arthur in plaatjs van een nieu we kostbare rechtstreeksehe aanval met vlootstrijdkrachten van de open zee uit, een poging zal ondernemen, met land strijdkrachten op Nieuw-Guinea op te trekken en. 'van de kustbases Finchhafen en Madang uit, de zeestraat tusschen Niyuw-Guinea en Nieuw-Brittannië over te steken. Het Japansjhe hoofdkwartier meldt dat bij het vijandelijke landingshoofd op het eiland Tarawa in de Gilbert- groep hevig gevochten wordt. Bij de operaties der Japansche marinelucht macht zijn tot dusverre 'een vliegkamp schip van middelbare grootte en, een torpedojager tot zinken gebracht? Voorts werden twee groote vlieg kampschepen beschadigd, het eene zoo ernstig, dat men kan aannemen dat het is gezonken. Hetzelfde geldt van een vliegkampschip van middelbare grootte, dat eveneens zwaar beschadigd is. Een slagschip of zware kruiser en een trans portschip werden beschadigd en in brand gebombardeerd. De vijandelijke lucht macht verloor 36 toestellen tijdens de gevechten, terwijl door het Japansche landleger nog 89 toestellen werden neer- Van 2127 November. Begin 16.45 uur. Einde 8.00 uur. Van 28 November4 December. Begin 16.45 uur. Einde 8.15 uur. geschotende vernieling van 22 dezer vliegtuigen kon niet nauwkeurig wor den vastgesteld. VON PAPEN SPOEDIG NAAR AN KARA TERUG. Istanboel, 23 Nov. (D.N.B.). Naar in de Turksche hoofdstad ver luidt, wordt de Duitsche ambassadeur von Papen, die op het oogenblik voor het uitbrengen van rapport in Duitsch- land vertoeft, begin December in An kara terugverwacht. BENESJ TE MOSKOU. Stockholm, 23 Nov. (D.N.B.). De „Dail'y Telegraph' meldt, dat ex- president Benesj te Moskou aangekomen is, waar hij een twintigjarig bondge nootschapsverdrag tusschen „Cecho- Slovakije en de Sovjet-Unie zat onder teekenen.. DUFF COOPER. Stockholm, 22 Nov. (D.N.B.). Naar de Britsche berichtendienst meldt is te Londen officieel medege deeld, dat Duff Cooper tot vertegen woordiger van de Britsche regeering bij het Fransche dissiden.tencomité te Algiers cis benoemd. Hij zal den rang van ambassadeur krijgen,. MAJOR LAMP GESNEUVELD. Een van. de bekendste athleten major Lamp is" in den strijd tegen het bol sjewisme gesneuveld. Speciaal in den modernen vijlfkamp is hij op den voorgrond getreden. Op de Olympische spelen werd hij 6, met twee eerste plaatsen in vechten en zwem men, dezelfde plaats belegde hij in de landen,wedstrijd tegen Zweden en eeni- ge weken later werd hij kampioen in de 4 landen.wedstrijd met Hongarije, Italië en -Finland. Ook bij de vierlan- denwedstnijd' van dit jaar in Stock holm tegen Zweden,, Finland en Hon garije was hij tegenwoordig. - OORLOG TOT 1945? Genève, 22 Nov. (D.N.B.). De Amerikaansche onderminister van oorlog Patterson heeft verklaard, dat de bezetting van Leros een typeerend ant woord is voor allen, die een. spoedige verzwakking van den Duitschen tegen stand hebben voorspeld. Voorts zeide hij, dat 1944 het beslissende jaar zal zijn en, dat in 1945 de slagen zullen worden geleverd, welke het einde moe ten brengen. Over den tegenwoordigen toestand verklaarde hij: „De voortgang der gevechten in Italië zal slechts lang zaam zijnin den Pacific is de weg naar Tokio nog lang." BADOGLIO ZOU ZIJN AFGETREDEN Antwerpen, 22 Nov. Uit Chiaso wordt aan het Zwitsersche Telegraafagentschap gemeld, dat vol gens „Regima Fascista' maarschalk Ba doglio zijn ontslag heeft ingediend als regeeringshoofd. Volgens genoemd blad zou de maarschalk dit zelf voor radio- Bari hebben aangekondigd. Badoglio zou gezegd hebben, dat hij plaats wilde maken voor de jongeren. Even daarvoor had Badoglio zijn, ka binet moeten wijzigen daar hij op En- gelsch bevel daaruit zijn chef van. den generalen staf generaal Ambrosio en zijn minister van oorlog, generaal Roatta moest verwijderen. Hij heeft Maarschalk Messe tot chef van den generalen staf en generaal Perati tot minister van oorlog benoemd. Beiden bevonden zich in Engelsche gevangenschap. KOUDEGOLF IN SPANJE. In Spanje is een nieuwe koudegolf uitgebroken. De passen, die Middel- en Noord-Spanje verbinden, zijn onderge sneeuwd. De temperatuur in de Pyre neeën is tot 14 graden onder nul ge daald. Het verkeer op de landwegen is overal onderbroken. Uit Leon wordt gemeld dat de sneeuw daar 75 cm hoog ligt. Regeling voor de ver strekking van beenderen. Blijkens het Voedselvoorzienings blad' is biJ verordening van het be drijfschap voor vee en vleesch het af trekken van, beenderen, met het doel dit aftreksel aan derden te verkoopen, verboden. Hierdoor wordt een verood gesteld op het bereiden en afleveren van bouillon. De slagers dienen aan hun klanten de beenderen, waarop zij volgens de door hen geleverde distributiebescheiden recht hebben, af te leveren en mogen deze niet meer achterhouden, feneinid* hiervan bouillon te trekken. Zooals reeds eerder werd bekend gemaakt, geven de distributiebonnen, aangewezen voor het koopen van vleesch recht op het koopen van vleesch met been. De slagers" moeten per bon, rècht- gevende op het koopen van '100 gram vleesch met been, ten minste 75 gram vleesch zonder been verstrekken, bene vens een zoodanige hoeveelheid been, dat tezamen 100 gram vleesch en been geleverd wordt. Hiervan mag onder geen beding afgeweken worden. Aan gezien het echter practiscch niet doenlijk is beenderen in kleine hoeveelheden nauwkeurig af te wegen, zal het veelal noodzakelijk zijn het afleveren daar van eerst te doen plaats vinden, nadat een bepaald aantal vleeschbonnen is in genomen, met dien verstande, dat de klant steeds tenminste 75 gram vleesch per ingeleverd rantsoen en de bijbehoo- rende hoeveelheid been moet ontvangen. BEWIJS VOOR DEN KLANT. Teneinde de klanten in de gelegenheid te stellen na te gaan op welke hoe veelheid beenderen, zij recht hebbien, is aan de slagers thans voorgeschre ven, dat zij in het vervolg aan hun afnemers bij elk aangekocht rantsoen vleesch een bewijisje moeten, verstrekken, (voorzien van den firmanaam van den slager) waarop vermeld is, dat de af nemer het recht heeft binnen een be paald tijdvak een "hoeveelheid beenderen aan te koopen, overeenkomstig de hoé veelheid geleverd vleesch. Dit tijdvak stelle de slager vast in overleg met den klant, en wel zoo, dat wordt voor komen, dat op een bepaald ftioment zoo veel beenderbonnen kunnen worden aan geboden, dat de slager daarvoor geen been ter beschikking zou hebben. Een looptijd langer dan. 8 weken is daarom in het algemeen zeker niet aanbevelens waardig. Anderzijds kan van den sla ger het afgeven van te kleine hoeveel heden been niet worden verlangd. Een hoeveelheid van 250 gram moet de slager, indien de klant zulks verlangt, evenwel afleveren en indien een bepaal de klant in verband met den looptijd der bonnen niet in staat zou zijn zich een zoodanig aantal bonnen te verschaf fen, dat hij recht heeft op 250 grain been, zou ook etn, kleinere hoeveel heid afgegeven moeten worden. VLEESCHWAREN BUI TEN DE REGELING. Het bovenstaande geldt niet ten aan zien van vleesch waren. Bij1 aankoop van vlceschwaren behoeven, geen beenderen of beenderbonnen te worden verstrekt. Knoesten, en mergpijpen mogen slechts stuk gehakt en gezamenlijk met andere soepbeenderen verkocht worden. Het aftrekken van, beenderen zal slechts zijn toegestaan, indien men in het bezit is van een, speciaal daartoe ver kende vergunning van het bedrijfsge- mieenschap. Deze vergunningen zullen, echter slechts in uitzonderingsgevallen verstrekt worden. De vergunning moet worden aangevraagd bij' het bedrijfschap voor vee en vleesch. Da Ma 323, het grootste landvlfegtutg ter wereld. De .Gigant" Is een door de Messerschmldtfabrleken vervaardigd 6-motorlg vliegtuig van een nieuw type, dat door het Duitsche luchtwapen onlangs in gebruik genomen Is en dat reeds bij verscheidene operaties der Duitsche weermacht zijn diensten als transportvliegtuig, speciaal voor groote afstanden, bewezen heeft. Hierboven ziet men de .Gigant" als transportvliegtuig voor gewonden, waarvoor het ook zeer geschikt Is gebleken. Zijn geweldige afmetingen en groote laadruimte maken ook grootere transporten van gewonden zonder moeilijkheden mogelijk. Behoedzaam worden de gewonden door het ziekenhuispersoneel uit het vliegtuig gebracht PK Seeger/Atl/H/P m De Centrale Controledienst, het con trole- en opsporingsapparaat, dat in dienst staat van de organisatie der voedselvoorziening en toezicht houdt op de naleving der voorschriften en maat regelen, die in het belang van een ge regelde voedselvoorziening zijn uitge vaardigd, voert een nimmer verslappen den strijd tegen het in vele vormen optredende kwaad van den zwarten han del. Hoe intensief controle wordt uit geoefend, moge blijken uit het feitf, dat de C.C.D. in de periode van. de zes maanden, die juist achter ons liggen, n.l. van. 1 April tot 1 October j.L, niet minder dan 74.536 processen-verbaal heeft opgemaakt. Bijna 75 duizend maal is derhalve in het .tijdsbestek van een half jaar een ambtelijk rapport uitgebracht over een handeling, die in strijd met den geregelden gang van zaken op het vitale terrein van, de voedselvoorziening werd verricht. Hoe onontbeerlijk een deskun dig controle-apparaat is voor het goed functionneeren van de voedselvoorzie ning, is daarmede overtuigend aange toond. Zoowel de afdeeling technische Con trole, die het product, „aan de bron"- de boerderij, het bedrijf dan wel bij de verwerking controleert, als de afdeeling Algemeene Controle, die het toezicht houdt op het vervoer, hebben een half jaar van, groote activiteit ach ter den rug. De C.C.D. is zich bewust, dat vooral de sector der granen, zaden en peul vruchten de krachtsinspanning ten volle waard is, gelet op de groote beteekenis van deze groep producten voor de voed selvoorziening. Een aantal van 11.727 processen-verbaal in een enkel halfjaar, alleen met gevallen van granen, zaden en peulvruchten, js daarvan een wel sprekend getuigenis*. In beslag werd ge nomen 482.000 kg. Om het belang van het optreden tegen den sluikhandel juist in deze producten nog eens te onder strepen: Ook het koolzaad, dat voor de voedselvoorziening van zoo groot gewicht is, valt onder de groep granen, zaden en. peulvruchten. HET ACHTERHOUDEN VAN MELK. Als een van de ernstigste overtredin-" gen van de voedselvoorzieningsbepalin gen wordt het achterhouden van melk beschouwd. Daaruit 'komt immers al lerlei fraude voort: verkoop van melk zonder bon aan consumenten, clande: stiene bereiding ,van boter, frauduleuze vervaardiging van kaas. Geen wonder dan ook, dat de C.C.D. op zuivelterrein een groote mate van activiteit aan den dag legt. Alleen al de afdeeling Tech nische Controle boekte in het tweede en derde kwartaal van dit jaar 6957 processen-verbaal. In tal van gevallen leidde de ontdekking van clandestien vervaardigde kaas tot het achterhalen der strafbarefeiten. In het zuivelcen- trum bij Gouda b.v. bleken 15 personen betrokken te zijn bij de inbbeslagne- ming van '207 kazen. Het zich frauduleus verschaffen van groenten en fruit heeft in bijzondere mate de aandacht van. den C.C.D. noo- dig gemaakt. Wat zégt men wel van het getal 941.209? Het zijm de ki logrammen groenten en fruit, door den C.C.D. in het bewuste half jaar in be slag genomen. Bijna duizend ton groen ten en fruit werd <*p deze wijze ach terhaald. 5469 processen-verbaal kwamen alleen al in de maand Juni voor. De sluikhandel in aardappelen werd eveneens krachtig bestredenin totaal is een hoeveelheid van 331.585 kg in be slag genomen. Het is bekend, dat de C.C.D. zich krachtig weert in den strijd tegen de clandestiene handelingen met vee en vleesch. De bemoeiingen van den C.C D. kunnen echter moeilijk in enkele cij fers worden weergegeven, daar bij clan destiene slachtingen andere instellingen onderzoek, opsporing, e.d. overnemen. De inbeslagneming van 36.317 kg vleesch en spek, 269 runderen en kalveren, 666 varkens en biggen, 554 schapen en lammeren en 84 paarden en veulens mag echter niet onvermeld blijven. Wintertelling 194^. In de periode van 1 tot en met 18 Dec. a.s. zal een inventarisatie worden gehouden van den veestapel, de uitge zaaide wintergewassen en de ingekuilde producten. Alle georganiseerdenjdus ook de z.g. „veevoedergeorganiseerden," zullen door de tellers worden bezocht. Nadat de inventarisatieformulieren door de tellers zijn ingevuld, moeten dez door de georganiseerden of hun ge machtigden worden onderteekend. 1 Het verstrekken van onjuiste gegevens of het niet willen onderteekenen der formulieren is volgens het Economisch Sanctiebesluit niet toelaatbaar. De geor ganiseerden worden verzocht, den tel lers alle noodigé gegevens te verstrek ken, om aldus deze inventarisatie vlot te doen verloopen. Herziening toelating als marktveehandelaar. Door het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch worden de toelatingen als markt- handelaar (aanvoer van slachtvee, nuchtere kalveren en scchapen voor het Bedrijfschap) herzien, waartoe aan de huidige marktveehandelaren invulformu- lieren worden toegezonden. Erkende vee handelaren, die tot dusverre niet als marktveehandelaren werden toegelaten, kunnen een aanvrage hiervoor schriftelijk (bij voorkeur op een briefkaart) indienen bij de Vakgroep „Groothandel in Vee", afd. Registratie, Nassauplein 13, 's-Gra- venhage, onder vermelding van naam adres, georganiseerdennummer van het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch en met de mededeeling„Verzoeke toezen ding model E la.' Geboorteaangifte van veulens. Daar er nog paardenhouders zijn, die door omstandigheden nog niet voldaan hebben aan het voorschrift, dat elke geboorte van een veulen bij den plaat selijk bureauhouder gemeld moet wor den, zijn thans nog verschillende veu lens niet geregistreerd. Tot 1 Dec. bestaat nog gelegenheid dit te regelen en kan men alle veulens, welke nog niet zijn aangegeven of waar voor men nog geen identiteitskaart heeft ontvangen, opgeven bij' den plaatselijk bureau houder. De na dezen datum aangetroffen veu lens, welke niet geregistreerd en dus niet gedekt zijn door een identiteitskaart, zulten zonder meer in beslaggenomen worden. v Afname van aardappelen. Het is niet steeds mogelijk alle aard appelen, bestemd voor directe consump tie ineens af te nemen. Gezien het aan bod voor aflevering van jdeze partijen zeer groot is, moet de afname slechts binnen het kader der voor directe be hoefte benoodigde hoeveelheden beperkt brijven. De telers zullen derhalve deze aardappelen zelf in de wintermaanden moeten bewaren. 'Het is duidelijk, dat geen aardappelen, ook niet de minder houdbare, verloren mogen gaan. Winterkuilen. Wij moeten de telers aansporen de meeste zorg te besteden aan hun win terkuilen. Brengt de aardappelen, zoo dra de weersomstandigheden (vorst) dit eischen, onder winterdek. Men legge de aardappelen droog. Op natte gron den behoort een |link gronddek van stroo. Het grondwater dringt dan min der' snel omhoog. Maak Uw kuil niet te breed, anders wordt de helling der kanten te zwakhet water vloeit dan te traag af en dringt in den' kuil met als 'gevolg broei en rotting. Voor aard appelen, die absoluut niet houdbaar zijn kan een vervroegde levering worden aangevraagd bij den Pbh. Schapenmarkten in Dec. In aansluiting op een eerder gedane mededeeling betreffende extra schapen- markten te Bergen op Zoom, volgt onderstaand een opgave van alle extra schapenmarkten in de maand December t.w.: te Eindhoven op Maandag 20 Dec., te Tilburg op Maandag 13 Dec., te Cuijk op Maandag- 13 Dec. te Hel mond op Vrijdag 17 Dec., te Breda op Maandag, 20 Dec., te Oss op Vrijdag 10 Dec.,' te Roosendaal op Vrijdag 17 Dec. te Bergen op Zoom op Woensdag T. 8 en 15 December. Verder blijven gehandhaafd de mark ten te 's-Bosch eiken Woensdag van iedere weekte Bergen op Zoom den eersten Woensdag van de maandte Roosendaal den eersten Vrijdag van de maand. Nogmaals wordt er op gewezen, dat alle schapen voor 1 Jan. 1944 geleverd moeten zijn, behalve jonge schapen, die op contract geplaatst zijn. Deze laatste mogen tot uiterl'ijk 1 Nov. 1944 wor den aangehouden. Na 1 Jan. 1944 mo gen dus op het bedrijf geen andere schapen aanwezig zijn, dan het aantal, dat volgens het bedrijfsmaximum mag worden aangehouden en eventueel ge contracteerde schapen. Daar ook de lam meren geboren in 1943 na 1 Jan. 1944 gerekend worden onder overjarige scha pen, zullen de betrokken schapenhou ders voor dien datum in de gelegenheid gesteld worden, verhooging van het bedrijfsmaximum aan te vragen. Verder vestigen wSj nog de aandacht erop, tiat van 21 Nov. af tot nadere aankondi ging geen vervoer meer plaats mag vin den en geen geleidebiljetten kunnen worden afgegeven voor het vervoer van schapen en lammeren, behalve, a. voor het vervoer naar slachtveemarkten en noodslachtplaatsen, "o. indien geen af voer van het bedrijf plaats vindt, b.v. verweiden tusschen pérceelen van het zelfde bedrijf, indien de afstand groo- ter is dan 2 km., c. voor het vervoer van stamboekschapen van een lid naar een lid van het schapenstamboek, mits het betrokken stamboek hierover bij den Voedselcommissaris schriftelijk gunstig adviseert. De handel in schapen komt hierdoor voorloopig dus stil te liggen. Aanvragen verlaging bedrijfs maximum rundvee. 'De aanslag rundvee 1944 zal geba seerd worden op het bedrijfsmaximum en het aantal kg geleverde melk. Per sonen, die per 1 Dec. minder melk en kalfkoeien op hun bedrijf hebben als hun bedrijfsmaximum groot is, en door bijzondere omstandigheden nog geen verlaging van het bedrijfsmaj^*-- hebben aangevraagd kunnen dit, bij den plaatselijk bureauhor F jk

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1