Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Buitenlandsch Overzicht Officieele Landbouw mededeelingen Distributie mededeelingen UltfD YAH AiTEKi Dit blad verschijnt VR IJ DAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 11 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. No6371 Vrijdag 3 December 1943 VERD DISTEREN Buitenland Kameraden in Overheidsdienst. Benoemingen bij de Nederland» sche Landwacht. voor de Provincie Noord-Brabant. Advertentiën24 m.M. f 1.32. Elke m.M. meer 5ys cent Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaam Algemeen Redacteur; J. H. ROZA, Heusden Aanvallen en tegenaanvallen ten Z. van Krementsjoek. In de laatste dagen is aan het Ooste lijke front nagenoeg geen verandering in den toestand ingetreden. Op de landengte van Perekop misluk ten verscheidene met krachtigen steun van artillerie ondernomen vijandelijke aanvallen. Op het bruggehoofd van Nikopol en in de groote bocht van den Dnjepr bleef de vijand op de bestaande zwaarte punten, met sterke strijdkrachten aan vallen. Hij kon echter slechts eenige plaatselijke penetraties bewerkstelligen, die werden afgegrendeld. 107 Sovjet pantserwagens werden stukgeschoten. Buitengewoon heftig waren de ge vechten in het penetratiegebied van Kre- mentsj-oek. Hier sloegen de X>uitsche troepen de aanvallen van verscheidene vijandelijke infanteriedivisies af en gin gen op eenige plaatsen tot den tegen aanval over. Hierbij werden 30 kanonnen buitge maakt. Ook uit de sectoren Tsjerkassy, Kief en Korosten worden verbitterde gevech- 4 ten gemeld. Daarbij had een Duitsche aanvalsoperatie ten Westen van Kief succes. Op 27 en 28 November werden in den zuidelijken sector van het Ooste lijk front 72 sovjetvliegtuigen neerge schoten, terwijl aan, Duitsche zijde 6 vliegtuigen worden vermist. In de aanvals- en afweergevechten in het gebied van, Kief en Sjitomir heb ben troepen van het leger en van de Waffen-SS onder bevel van Generaal- Oberst Hoth de voor den doorbraakaanr val aangewende vijandelijke legers in een bewegelijke oorlogsvoering opge vangen en in eep tegenaanval naar het Oosten teruggeworpen,. De Sovjets ver loren daar in, den tijd van 9 tot 28 Nov. meer dan 20,000 dooden, 4800 gevangenen, 603 tanks, 1505 kanonnen, 1042 machinegeweren., 275 granaatwer pers en 554 tankgeweren. Tijdens een aanval der bolsjewisten op Korosten waren zij erin geslaagd in de stad door te dringen, en zich daar in straten, en huizen te verschansen. Tij dens den, onmiddellijk ondernomen Duit- Schen tegenaanval kwam het tot verbit terde gevechten op "korten afstand, waar in de bolsjewisten, zich wanhopig in hun steunpunten verdedigden, aangezien *zi} op ontzet hoopten,. Zij leden bij hun vergeefsche uitbraak en ontzetpogingen zware verliezen. De stad Korosten, die hardnekkig door de bolsjewisten werd verdedigd, is door de Duitschers heroverd. Door de tegen operaties bij Sjitomir Korosten en, Kief hebben de troepen van Von, Manstein een groot gevaar voor het geheele Duitsch front yoorloopig bezworen. Het hangt thans van de ver dere ontwikkeling van den strijd in dit gebied af, of deze gunstige ontwikkeling zich ook in de* toekomst zal voortzetten. Het-gros van de 226e infanteriedivisie en belangrijke deelen van de 143e in fanterie divisie werden vernietigd. In het geheele gevechtsgebied van Gomel wordt hevig gevochten. Het mod derige terrein en, de zware druk van de aanvallende bolsjewisten vergen van de Duitsche troepen, die hardnekkig weerstand bieden en steeds weer tot te genaanvallen overgaan,, superieure ge- vechtsprestaties. Terwijl ten Zuid-Wes ten van, Smolensk plaatselijke aanvallen der bolsjewisten voor een, deel in ge vechten van, korten afstand, werden af geweerd, leverden de Duitsche aanval len ten, Zuid-Westen Van Newel in weer wil van moeilijke weers- en terreinom standigheden en van den hardnekkigen tegenstand, nieuwe plaatselijke succes sen op. Aan het Moermank-front sloeg de bezetting van een Duitsch steunpunt een vijiandelijken aanval in een gevecht op korten afstand af. In luchtgevechten werden tegenover twee eigen verliezén, 49 Sovjet-vliegtuigen vernield. Majoor Rail, groepscommandant van een jacht- eskader, behaalde op den 28sten No vember aan het Oostelijke front zijn 250ste overwinning in de lucht. Over het algemeen kan gezegd wor gden, dat het weer tot dusver van geen invloed op het verloop van den strijd is geweest. Aan het geheele front in het zuiden hebben de aanvallen en de tegenaanvallen zonder eenige onderbre king de laatste weken gevuld. Ook de tnodderperiode heeft hieraan geen af breuk kunnen doen. Groot offensief in Z.-ltalië. De A.N.P.-corresponden.t meldt: Mongomery heeft, na weken van be trekkelijke rust zijn troepen in de Oos telijke sectoren van het Italiaansche front in beweging gezet. Van Duitsche militai re zijde wordt' medegedeeld, dat het groote offensief, waarop men reeds ge- ruimen tijd wachtte, thans begonnen is. Volgens de eerste berichten hebben de Engelschen thans aan den Noordelijken oever van de rivier de Sangro een brug genhoofd, van waaruit zij hun aanvallen ondernamen. Deze worden hoofdzake lijk uitgevoerd dcxjr Canadeezen en In diërs, die deel uitmaken van het achtste Britsche leger. De stellingen der Duit schers liggen in de heuvelruggen ten Noordwesten van de rivier. Het is de bedoeling door de Duit sche verdedigingslinies heen te breken en voorbij Rome te komen. Het achterste 8e leger, dat de meerderheid in de lucht heeft is na een enorme artillerie- voorbereiding in de bergen ten noord westen van Sangra tot den aanval over gegaan. Gesteund door vliegtuigen rukt het 8e leger op en nadert thans de Diiit- sche hoof dice rded i gingsl i nieHet vijfde Amerikaansche leger is eveneens tot ac tie overgegaan aan de Tyrheensche kust. De gevechten duren nog voort, omtrent den afloop kan nog niets gezegd wor den. Santorin capituleert. De aan Badoglio onderdanige bezet ting van het eiland Santorin heeft in den nacht van 27 op 28 November ge capituleerd voor Duitsche marine-een heden. Het eiland Santorin is het Zui delijkste der tot de Grieksche Cycladen behoorende eilanden in de Egeïsche Zee. Het heeft een oppervlakte van 31 vier kante km en, rond 20.000 inwoners. Columbië in oorlog met Duitschland. De regeering Columbië heeft na een enkele zitting van den senaat, naar uit Bogota gemeld wordt, medegedeeld, dat het land zich in staat van oorlog met Duitschland bevindt. Als motief wordt aangegeven, dat de schoener „Ruby' van 70 ton onlangs door een Duitsche duikboot op de Carabische Zee tot zin ken is gebracht. 2e tot 4e luchtslag bi? de Gil bert-eilanden. Het Japansche hoofdkwartier meldt, dat in den, ochtend van den 23en No vember een Japansche duikboot een viji- andelijk vliegkampschip ten westen van het eiland Makin heeft aangevallen en zoo zwaar beschadigd, dat het geheel verloren kan- worden geacht. Op den avond van. den volgenden dag vielen marineluchtstrijdkrachten formaties vij andelijke oorlogsschepen ten westen van de Gilbert-eilanden aan en brachten 2 groote vliegkampschepen tot zinken. Daarbij ging één Japansch vliegtuig verloren. Deze slag zal 2e slag bij de Gilbert-eilanden. heeten. Op 27 November werden andere vfij- andeliijke schepen in dezelfde wateren aangevallen, waarbij1 wederom tweevlieg- kampschtipen tot zinken werden gebracht Een daarvan, dat onmiddellijk onder ging, was van. groot type. Voorts wer den 2 kruisers tot zinken gebracht, ter wijl een groote kruiser of een. slagschip beschadigd of in brand geschoten werd. De Japanners verloren hierbij 5 vlieg tuigen. Deze slag zal 3e luchtslag bij de Gilbert-eilanden, heeten. Van 28 November4 December. Begin 16.45 uur. Einde 8.15 uur. Van 511 December. Begin- 16.30 uur. Einde 8.30 uur. Maandag hebben, luchtstrijdkrachten, der Japansche marine in de wateren bij' de Gilbert-eilanden vijandelijke vloot - strijdkrachten aangevallen. Zij brachten twee vliegkampschepen en een niet na der aangeduid oorlogsschip tot zinken; een dezer vliegkampschepen ging on middellijk onder. Een groote kruiser werd zwaar beschadigd en in. brand ge bombardeerd. Zes onzer vliegtuigen, ziiln niet op hun, basis teruggekeerd. Deze slag zal 4e slag bij de Gilbert-eilan den heeten. Britsche bommenwerpers bo ven West-Duitschland. Formaties Amerikaansche bommen werpers Zijn in den ochtend van 30 November naar West-Duitschland ge vlogen. Een, der formaties trachtte eerst, naar het D.N.B. verneemt, een aanval op Zuidwest-Duitschland te suggeree- ren, terwijl een, tweede mét sterke ja gerbescherming dwars door Nederland vloog en vervolgens naar 'het Roerge bied doordrong. De Duitsche luchtver dediging keerde zich met sterke strijd krachten tegen de vijandelijke bommen werpers en bestreed voortdurend de aanvallende Amerikaansche vliegtuigen, hinderde hen bij1 de uitvoering van een gecon centreerden aanval en drong hen ten slotte naar het westen terug. Daar bij wierpen de Amerikaansche formaties voor een deel door de omstandigheden gedwongen, verspreid bommen in het zuidelijk Ruhrgebied en op Belgisch ge bied neer. Slechts op één. plaats ontston den schade en vrij geringe persoonlij ke verliezen. De eerste berichten over successen van, Duitsche jagers Zijln reeds ontvangen. Het neerstorten van verschei dene viermotorige toestellen boven het Roergebied is waargenomen. Drie an dere vijandelijke vliegtuigen ziijln boven Nederland neergeschoten. Spoedige hulp voor oorlogsgewonden In Frankrijk. Dezer dagen werd in Frankrijk een nieuwe met alle moderne hulpmiddelen uitgeruste motor wagon in dienst gesteld, welke overal waar de snelste hulp aan hen, die tengevolge van den oorlog gewond raakten, noodzakelijk is, gebruikt kan worden. Deze nieuwe motorwagon biedt plaats aan 40 gewonden en heeft een maximum rijsnelheid van ca. 1 50 K.M. per uur Transocean/Europapress/Pax m HEVIGE AARDBEVING IN TURKIJE. Zaterdagnacht heeft zich in bijtna alle deelen van Turkije een ernstige aard beving voorgedaan.. De bladen melden dat de schade, door de aarbeving ver oorzaakt, aanzienlijk is. Het aantal slacht offers dat Maandag geborgen was, be draagt 1792. Radio-Ankara meldde 20 November het volgende: in Oesmandsjik en omge ving zijn. alleen in den afgeloopen nacht 450 dooden geborgen, 90 pCt. van alle huizen is vernield. Er is veel vee ver loren gegaan, alsmede levensmiddelen. In Tessia en omgeving werden 250 ge wonden, onder wie 119 Levensgevaarlijk gewonde personen uit de puinhoopen ge haald. Ook in Kargi is aanzienlijke materieele schade aangericht. *Ook de verliezen aan menschenlevens zijn hoog. De weg tusschen Kargi en Tessia is volkomen versperd, zoodat voor de eerste hulpverleening bespannen voertuigen moesten worden, gebruikt. In Tessia zijn de electrische centra le en de installaties van de rijstfabriek alsmede alle openbare gebouwen inge stort. 350 dooden Zijn tot dusver opge geven. De regeering heeft voorloopig een bedrag van 80.000 pond voor het lenigen van den nood ter beschikking gesteld. Van officieele zijde werd Dinsdag medegedeeld dat 2599 personen om het leven rijn gekomen en 1084 zwaar ge wond. Daarbij zijn de verliezen in de geheel verwoeste districten Vezirkoepru en Ladik niet inbegrepen. CONFERENTIE TE CAIRO. 30 Nov. Reuter meldt, dat Churchill Roosevelt en Tsjang Kai-Sjek een lang durig onderhoud te Cairo achter den rug hebben. HET AANTAL SLACHTOFFERS TE TOULON. Het aantal personen, om het leven gekomen tengevolge van den Anglo- Amerikaanschen terreuraanval op Toulon is naar men, te Parijs verneemt tot meer dan 500 .gestegen. f Naar men in diplomatieke kringen te Ankara meent te weten, zou de voor genomen Jiijeenkomst tusschen Stalin, Roosevelt en Churchill te Teheran wor den gehouden. Volgens andere lezingen, zou de bij eenkomst niet in Teheran, doch in Alexandrië of misschien zelfs ook in Cairo worden gehouden,. Deze laatste mogelijkheden worden echter voor min der waarschijnlijk gehouden. Voorts verneemt men, dat ook Tsjang- kaisjek en diens echtgenoote reeds in Iran Zijn. aangekomen om mede te con feree ren. VON PAPEN NAAR ANKARA. De Duitsche ambassadeur in Turkije, von Papen heeft op de terugreis uit Duitschland naar Ankara, ook Boekarest aangedaan voor een kort verblijf van particulieren aard. Hij vertoefde eenige dagen in. de Roemeensche hoofdstad. VICTOR EMANUEL DOET TITELAF- STAND. Volgens een bericht uit Tanger zou radio Bari in den nacht van Zondag op Maandag hebben medegedeeld, dat Vic tor Emanuel besloten heeft af te zien van den titel van keizer van Abessinië en koning van Albanië. Dit besluit van Victor Emaniel werd genomen als ge volg van een uitdrukkelijken eisch van de regeering van Badoglio. SOVJETS VERLOREN 31/, MILLIOEN MAN. Naar het DNB. verneemt, heeft het tekort aan menschen in de Sovjet-Unie, veroorzaakt door de zware verliezen, aan dooden. en gewonden, een catastro- falen omvang aangenomen. Talrijke gevangen genomen hooge Sovjet-officieren rijn. eenstemmig van meening, dat de verliezen van de laatste maanden minstens 3*/9 millioen hebben bedragen. KERSTBOODSCHAP VAN Z. H. DEN PAUS Z.H. de Paus zal, zoo meldt de „Gazette del Popoio", gelijk gebruike lijk aan den vooravond van Kerstmis het H. College der Kardinalen ontvan gen en bij die gelegenheid in een rede antwoorden op hun gelukwenschen. In den middag van 24 December zal de H. Vader een Kerstboodschap tot de wereld richten, welke door Radio Vaticana zal worden uitgezonden. De Secretaris-Generaal van de NSB. deelt het volgende mede: Onder verwijzing naar het desbe treffende bevel van den Leider en mijn voorschriften no. 8 en 36, breng ik nogmaals met nadruk in herinnering, dat de leden en. sympathiseerende leden der Beweging vonder uitzondering verplicht rijln voor de aanvaarding van een benoeming tot eenige betrekking in overheidsdienst anders dan op ar beidscontract, toestemming daartoe die nen. te vragen aan het Hoofd der Secre tarie van Staat (Afd. VI, Beweging en Staat) Nassauplein, 10 te 's-Graven- hage, onder "duidelijke omschrijving van de te aanvaarden, betrekking. Bovendien, zijn voortaan de leden en sympathiseerende leden, der Beweginjg die een betrekking in overheidsdienst op arbeidscontract aanvaarden, ver plicht hiervan mededeeling te doen aan bovenstaand adres. Dezelfde mededee- lingsplicht rust in, de navolgende ge vallen ook op hen,, die bereids in over heidsdienst rijn en de bovenbedoelde toestemming reeds verkregen, hebben,dan' wel van eene aanstelling op arbeidscon tract reeds mededeeling deden,: a. bijl bevordering; b. bijl wijziging van, het dienstver band (arbeidscontract wordt gewijzigd in tijdelijken, dan wel vasten diénst) c. bij verhuizing, zoowél binnen de gemeente als naar elders d. bij het verlaten van. den over heidsdienst. Terzake van een. en ander zijn de betrokkenen verplicht aan het Hoofd der Secretarie van Staat (Afd. VI, Be weging en, Staat) alle door hem gevraag de inlichtingen te geven. Niet nakomen, van deze verplichtingen kan tot ontslag als lid der Beweging aanleiding geven. Op de kameraden, die een lid vder Beweging tot een. overheidsambt of be trekking als vorengenoemd willen be noemen,, rust de verplichting er op toe te zien, dat aan. de nakoming van boven genoemde verplichtingen door belang hebbenden, wordt voldaan. Het Rijkscommissariaat deelt mede: De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft in. overleg met den leider der N.S.B., op voorstel van den, Höheren SS- und Polizeiführer en commissaris-generaal voor de vei ligheid, den plaatsvervangenden leider der N.S.B., Van Geelkerken, benoemd tot inspecteur-generaal, en den voorman der Germaansche SS in Nederland, SS Standartenführer Feldmeyer, alsmede den commandant der W.A., Zondervan. tot inspecteurs van de Nederlandsche Land wacht. AMERIK. TRANSPORTVLIEGTUIG IN ZEE GESTORT. Uit Washington, wordt gemeld, dat het Amerikaansche ministerie van Oor log heeft medegedeeld, dat een trans portvliegtuig verloren is gegaan. Het toestel, dat vermoedelijk op weg van Algiers naar Bari op 8 Nov. j.l. bir mist in zee is gestort, had 13 verpleeg sters en 16 technici aan boord. Winter-Inventarisatie. Van 1 tot en met 18 Dec. wordt er een inventarisatie gehouden vanv uitge waaide wintergewassen en den veestapel. De georganiseerden, moeten dan de tel lers juiste gegevens verstrekken en het inventarisatie-formulier voor accoord me de onderteekenen. Ook het veeboekje moet aan de tellers ter inzage worden gegeven. Te dorschen hoeveelheid. Vele telers hebben uit de officiëele landbouwmededeeling' van 29 October 1943 opgemaakt, dat er voor 1 Januari 1944 niet meer gedorscht zou behoeven Ie rijn dan 1500 kg per ha. Niets is min der juist. Als minimum éisch werd toen gepubliceerd, dat minstens 1500 kg ge dorscht zou moeten zijn. Op alle telers rust echter de plicht zoo spoedig mo gelijk hun geheelen oogst uit te dor schen, en zij moeten dan ook alle aan schrijvingen, en zeker aan alle lastgevin gen tot dorschen ten spoedigste gevolg geven. Lil J Repelen van vlas. Met het goed repelen, zoowel als met het slecht repelen van vlas, zal door de taxatie-commissie bij de prijsbepaling re kening worden gehouden. Een ieder raden wij! dus in zijn eigen belang aan zoo goed mogelijk te repelén, aangezien slecht repelen het vlas in waarde doet verminderen. Zaailijnzaad. Met het oog op de voorziening van zaailijnzaad wordt door het Bedrijfschap voor Vlas en Hennep een besluit voor bereid, waarbij aan de telers de ver plichting wordt opgelegd om hun ge heelen voorraad stroovlas voor 1 Maart 1944 af te repelen. De z.g. repelbedrij!- ven zullen, daarbij verplicht worden dit reeds voor 15-2-1944 te doen. Indien aan deze verplichting niet kan worden voldaan wegens gebrek aan arbeidskrach ten, dienen de telers en repel bied rijven deze aan te vragen, bijl den Gemachtigde voor den Oogst, welke aanvragen moe ten worden, gericht aan het Bedrijfschap voor Vlas en Hennep, Zwarteweg 75 te 's-Gravenhage. Repelbedrijven, die hun ongerepeld stroovlas niet tijdig op hun bedrijf kunnen aanvoeren zijn verplicht maatregelen te treffen, waardoor het vlas voor 15 Februari 1944 bij de te lers ter plaatse wordt af gerepeld. Ook hiervoor kunnén eventueel de benoo- digde arbeidskrachten worden aange vraagd. Met nadruk wordt aan. alle vlassers verzocht zooveel mogelijk, me de te werken om te zorgen,, dat hun voorraad vlas voor 1 Maart 1944 is af- gerepeld. Ten aanzien van gebrek aan arbeidskrachten en, vervoersmoeilijkheden geldt hetzelfde als voor de telers en re pel bed rijven. Indien in Januari 1944 mocht blijken, dat er een tekort aan zaailijnzaad is, zal door het Bedrijfschap worden overwogen, om ook de vlassers te verplichten voor 1 Maart 1944 hun geheelen voorraad vlas af te repelen,. Vezelbindjtouw. De oude eindjes touw, die vrijkomen bij het dorschen van. granen, welke met een graanmaaier-zelfbinder zijln gemaaid, moeten worden ingezameld bij! den be- treffenden, handelaar worden ingeleverd tegen inontvangstname van een officieel inleveringsbewijls. Dit laatste bewijs moet n.l. bij! het aanvragen van een nieuwe toewijzing voor oogst 1944 worden,over gelegd, daar anders voor eiken, toe te ivlijlzen kg f 1 extra zal moeten, wor den betaald. Indien 40 pCt. van de be- noodigde hoeveelheid voor oogst 1944 aan oud touw wordt ingeleverd zal geen boete worden geheven. Smeermiddelen, Op 1 Januari 1944 zal een nieuwe regeling ingaan wat betreft de toewijr zing voor smeermiddelen aan degenen, die deze noodig hebben voor eigen bedrijf. Het heeft derhalve geen zin thans nog aanvragen in te dienen voor het jaar 1944. Men wachte nadere me dedeelingen. af. Slachten van schapen en le veringsplicht. Lammeren of schapen, die in huis slachting geslacht zijn, worden in min dering gebracht op den. aanslag verplich te schapenlevering 1943 van diengene, te wiens name de slachttvergu.nning ge steld is, indien deze leveringsplicht heeft. In uitzonderingsgevallen b.v. als tege moetkoming voor arme gezinnen, be staat de mogelijkheipl om een huisslach ting voor iemand, die niet leveringsplich- tig is, in mindering te brengen op den aanslag van. iemand uit de naaste om geving en uit hetzelfde district, die wel leveringsplicht heeft. Zij, die meenen hiervoor in aanmerking te komen, moeten zich wenden, tot den Pbh. Belangrijk voor rundveehou ders en handelaren in vee voeder. Voor bepaalde categorieën rundvee (rubrieken 0-10-012-014-034-0-45-055 en 084 van de registratiekaart per 17 Oct. 1943) zal gedurende dit winterseizoen een éénmalige voedertcewijzing plaats vinden volgens nader vastgestelde nor men. De bonnen zullen door de plaatse lijk bureauhouders voor of uiterlijk op 10 December naar de veehouders ver zonden. worden en deze moeten den bon cjp uiterlijk 18 December bij hun handelaar hebben ingeleverd. De handelaren moeten de van vee houders ontvangen bonnen uiterlijk 20 December aan de Afdeeling Vee voeder distributie van het Bureau van. den Voed- selcommissaris ter inzage zenden. Na 18 December mogen de handela ren geen bonnen voor rundveevceder meer van de veehouders accepteeren,. Zorgt er dus voor, dat Uw bon voor 18 December bij uw handelaar is in geleverd De wnd. Voedsel comm. v. N.Br. PETROLEUM VOOR VERLICHTING. De termijn voor het indienen van aanvragen ofri petroleum voor verlich ting is in het algemeen op 1 Dec. 1943 gesloten, terwijl voorschippers de sluitingstermijn voor het indienen van bovengenoemde aanvragen op 15 Dec. a.s. is gesteld Het betreft hier aanvra gen van personen, die in het seizoen 1942-'43 een petroleumkaart S a08 of S 108 en S 208 voor verlichting ontvin gen. Ten. aanzien van aanvragen om petroleum voor verlichting in. bijzon dere gevallen, t.w. zware ziekten, beval lingen. e.d. en nieuwe vestigingen, gel den bovenstaande sluitingsdata niet. In voorkomende gevallen kan men zich tot den plaatselijken distributiedienst wen den. BIJ SIGARETTEN. SIGAREN. Vele sigarenwinkeliers deelen aan hun klanten mede, dat zij op een vkn die beide per veertien dagen aangewezen bonnen slechts dan sigaretten of tabak willen leveren, als de kooper op den anderen, bon sigaren koopt. Van offi cieele zijde wordt ons medegedeeld, dat een dergelijke handelwijze ongeoorloofd is. Ofschoon deze eischen van de winke liers voor ,niet-sigaren, rookende klanten vele bezwaren hadden,, o.a. 'ook deze, dat zij ineens heel hun rantsoenvoor veertien dagen, moeten opnemen, is er in feite weinig reden voor den win kelier om op deze wijlze te koppelen, aangezien in de naaste toekomst voorloo pig de bevoorrading van. den handel voor slechts gemiddeld LD pCt. uit siga ren zal bestaan,. Bovendien zal, indien de voorraden sigaren, te groot mochten rijn, middels een, bcm waarop alleen si garen mogen worden verkocht, de te groot geworden voorraad kunnen wor den geruimd. WINTEROPSLAG AARDAPPELEN. Evenals vorig jaar zal men wederom in de gelegenheid worden gesteld, des- gewenscht een wintervoorraad aardap pelen op te doen. Deze wintervoorraad zal dienen, voor het verbruik gedurende de eerste en tweede distributieperiode van 1944, derhalve van 26 Dec. 1943 tot en met 19 Februari 1944. Zij, die van deze mogelijkheid tot op slag gebruik wenschen. te maken, kun nen zich tot en met morgen Zaterdag tot de plaatselijke distributiediensten wenden, en daarbij! de stamkaarten van hen, die voor een machtiging in aan merking wenschen te komen, overleggen. Er wordt op gewezen, dat de op de ópslagmachtigingen aardappelen ver krijgbare aardappelen voor winteropslag, voor 25 Dec. a.s. aan de verbruikers moeten worden afgeleverd, f Het valt niet vooraf te zeggen, of op alle uitgereikte aankoopinachtigingen op slagaardappelen geleverd zullen, kunnen worden. Dit hangt n.l. af van de vraag, in hoéverre de aanvoer van aardappelen zulks toelaat. Het streven is, eerst voor de geheele bevolking een voldoenden voorraad aan te voeren en pas daarna over te gaan tot de aflevering van op slagaardappelen. Het is derhalve moge lijk, dat slechts op een deel van. de uitgereikte machtigingen opslagaardap pelen geleverd zullen kunnen worden. Er zal voor gezorgd worden, dat voor winteropslag aardappelen worden ge leverd, die gedurende eenige maanden bewaarbaar zijln, hetgeen echter niet wil zeggen, dat men op kleiaardappelen kan rekenen. Men kan derhalve nimmer van een kleinhandelaar eischen, dat hij klei aardappelen voor winteropslag levert. De aandacht wordt er nogmaals op gevestigd, dat Zij die een machtiging opslagaardappelen wenschen te ontvan gen, teneinde van 26 December tot en met 19 Februari a.s. aardappelen te kunnen opslaan, deze machtigingen bij den plaatselijken, distributiedienst in ont vangst moeten nemen voor zij hun bon kaarten voor de eerste periode van. 1944, welke tusschen 28 Nov. en 25 Dec. a.s. worden uitgereikt, afhalen. Personen, die deze bonkaarten reeds in hun bezit hebben, zullen geen mach tiging opslagaardappelen meer kunnen verkrijgen. DE EXTRA RANTSOENEN. In verband met de beschikbaarstel ling van. een extra-rantsoen van 180 gram raapolie is het om technische redenen noodzakelijk het rantsoen spijs olie tijdelijk van 200 gram op 180 gram te brengen. Tot een nader te bepalen datum geeft in verband hiermede een rantsoenbon voor spijsolie recht op het koopen van 180 gram inplaats van 200 gram spijsolie. Ook de voor het koopen van spijsolie bestemde toewij zingen, per rantsoen geven recht op 180 gram in plaats van 200 gram. In afwijking van bovenstaande, wordt er van bevoegde rijde de aandacht op gevestigd dat het rantsoen spij olie ge- handhaaft blijft op 200 gram per rant soen. De ran.tsoenbonnen voor spijsolie geven derhalve recht op het koopen van 200 gram spijsolie, terwijl de toe wijzingen voor spijsolie eveneens recht geven op het koopen van 200 gram spijsolie per rantsoen. De toewijzingen, welke uitsluitend recht geven op het koopen van raapolie, dat zijn dus vet- toewijzingen, waarvan de linkerboven hoek is verwijderd en welke aan voor- en achterzijde voorzien zijn van een stempel van den. distributiedienst, ge ven evenwel recht op het koopen van 180 gram raapolie per rantsoen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1