Bestrijding van mond- en klauwzeer Gevonden en verloren voorwerpen DISTRIBUTIEBONNEN C Het Diessensche Broek ^tub44q HdpP.T.T-mUilf Officieële 'Berichten Plaatselijk Nieuws HEUSDEN. AALBURG. ALMIvERK. BENEDEN-LANGSTRAAT. DUSSEN. 's-GRAVENMOER GENDEREN. MEEUWEN. NIEUWENDIJK. SLEEUWIJK. SPRANG. VEEN. WERKENDAM. WERKENDAM. W OUDRICIIEM. VOOR DE 13e PERIODE 1943 (le helft) 28 NOV.—11 DEC. Elk der volgende bonnen Geeft recht op het koopen van 49/50 A Brood 4 rants. Brood of Gebak 49/50 B Brood 1 rants. Brood of Gebak 49/50 Beschuit 1 rants. Brood, Gebak of Beschuit 709/710 Algemeen 1 rants. Brood, Gebak of Bloem 711 Algemeen 250 gram Peulvruchten 712 Algemeen 100 gram Vermicelli 49 A Kindervoedsel 250 gram Gort 49 B Kindervoedsel 250 gram Rijst of Gort 49A/49B Boter 125 gram Margarine 713 Algemeen 100 gram 20-f- of magere Kaas 49/50 Melk 1SA liter Melk 4 49/50 Taptemelk l3/* liter Taptemelk 49/50A Vleesch 1 rants. Vleesch of Vleeschwaren 49/50B Vleesch 7* rants. Vleesch of Vleeschwaren 49/50 Aardappelen 2 kg Aardappelen 49/50 Toeslag 1 kg Aardappelen 714 Algemeen 500 gram Suiker 715 Algeméén 250 gram Jam 49 Versnap. 100 gram Suikerwerken 49/50 Tabak 1 rants. Sigaren, Tabak of Cigaretten Bijzondere rantsoenen 2 76, 3 76, 4-76 Reserve 125 gram Boter Op deze bonnen mag reeds op 27 Nov. worden gekbcht, uitgezonderd vleesch en aardappelen. Alle bonnen zijn veertien dagen geldig, uitgezonderd: 2-69, 3-69, 4 69 Reserve en 46A Boter 31 Qctober t/m 11 December. Eerstvolgende bonaanwijzing op 12 Dec. voor alle artikelen, uitge zonderd: Vermicelli op 26 December. 47 Versnaperingen verlengd tot 11 December. DIVERSE ARTIKELEN Geldig tot en met Textiel I een, Textielkaart V 115, 45 gr. Scheerzeep 716 Alg. en AB Eenheidszeep, 1 st. eenheidszeep 717 Alg. en A B Waschpoeder, 250 gr. Waschpoerfer A B Toiletzeep, 1 st. Toiletzeep 15, 16, bonkaart U 215, 1 liter petroleum per bon* 42, 43, 44 en 45 „Verlichting" bonkaart „S 121" 1 liter petroleum per bon 62 „Verlichting" bonkaart S 221,1 liter petroleum p. bon 15 t/m 19 B.V 1 eenheid vaste brandstoffen 20 t/m 22 BV., 1 eenheid vaste brandstoffen 11 t/m 17 K.P 1 eenheid vaste brandstoffen „Brandstoffen één eenheid periode 5 t/m 8" 1 eenheid vaste brandstoffen 31 December 31 December 31 December 31 December 11 Jan. 1944 11 December 11 December 31 December 29 Febr. 1944 30 April 1944 30 April 1944 1 Aangezien misverstand blijkt te be staan omtrent den datum, waarop een begin mag worden gemaakt met de af- leverinng van de extra-rantsoenen stroop, versnaperingen en spijsolie, welke ge durende December 1943 worden be schikbaar gesteld, wordt de aandacht er op gevestigd, dat de aflevering van het extra-rantsoen stroop en versnape ringen niet voor 12 Decewber a.s. en de aflevering van het extra-rantsoen 6pdjso1ie niet voor een nader te bepalen datum mag geschieden. VIER LITER GORTPAP OP DEN PEULVRUCHTENBON. Aangezien voor het tijdvak van 27 Nov. tot en met 11 Dec. a.s. geen bon voor gort is aangewezen, kan men desgewenscht gedurende dat tijdvak op den voor peulvruchten aangewezen bon Algemeen 711, aangevuld met hetver- éischte aantal taptemelkbonnen, 4 liter gortpap betrekken. STROO VOOR VORSTVERPAKKING Stroo, bestemd voor het vorstvrij ver pakken van consumptie- en export poot- aardappelen zal tegen de daarvoor vast gestelde maximumprijzen >vorden, aan gekocht. In afwachting van een regeling, waar bij de betaling aan de telers door-de Stichting „H.E.S." zal geschieden, zul len de landkooplieden van de V.B.N A. öf de exporteurs van pootaardappelen, dan wel de ingeschakelde handelaren in stroo, de aangekochte en, geleverde par tijen rechtstreeks met de telers verre kenen, tegen den prijs van f 18.70 per ton geperst A-stroo af boerderij. BEREIIDEN VAN KATTE-, KONIJNE EN HAZEVELLEN. Het kan nuttig zlijin in dezen tijd er nog eens de aandacht op te vestigen dat het ingevolge art. 7 van de Huiden beschikking 1939 no. 1, verboden is katte-, konijne- en hazevellen te koo- pen, te verkoopen, te bewerken, te ver werken, te doen bewerken, te doen ver werken of af te leveren, zonder daar toe van den Directeur van het Rijksbu reau voor Huiden en Leder te Amster dam (Keizersgracht 2 77) verkregen schriftelijke vergunning. Overtreding van dit verbod is een strafbaar feit inge- volge de Distributiewet 1939. mogelijk besprekingen met de veehou ders. Bij de proeven zijn de grootst mogelijke voorzorgen in acht genomen. Omdat de entstof zeer gevoelig is voor warmte, wordt zij tusschen 3 en 7 gr. C. gehouden en verzonden. O.a. zijn de koelruimten van de slachthuizen te Sneek en te Leeuwarden voor dit doel benut. De veehouders betoonden groote ingenomenheid met de enting en nog meer met de resultaten, die de vrucht zijn van een goede samenwerking tus schen deskundigen en belanghebbenden. Veelbelovende proeven zijn thans ge nomen. Al dient, wijl de onberekenbare grilligheid van het mond- en klauw zeer al zoo dikwijls bij de bestrijding parten gespeeld heeft, een te groot optimisme te worden vermeden, toch is het niet onmogelijk, dat de Veeartse- nijkundige dienst de sleutel in handen heeft), waarmede het t beloop van een mond- en klauwzeerepidemie op belang rijke wijze zal kunnen worden beinvloed. Dit zou van geweldige beteekenis zijn, omdat minder mond- en klauwzeer be- teekent meer melk, boter kaas en ook yleesch. En dat kunnen we in den te- genwoordigen tijd uitermate goed ge* bruiken. VERVOERBEWIJZEN RUNDVEE EN SCHAPEN. Met ingang van 6 December a.s. moeten voor het vervoer van runde ren en schapen naar een slachtvee- markt de vervoerbewijzen voor-aan alge ha aid worden bij den plaatse lijk bureauhouder, uiterlijk Vrijdag 12 uur (middag), voorafgaande aan de week van levering. Na dit" tijdstip zullen geen vervoerbewijzen voor vee, dat in de komende week geleverd wordt, afgegeven worden. Dieren, waarvoor niet tijdig een vervoerbewijs aangevraagd is, wor den niet op' de sl ach'-veem ar kt toege laten, zoodat deze dieren naar het be drijf van herkomst zuilen worden teruggezonden. In Friesland zajjn hoopvolle resultaten verkregen In de jaren 1942 en 1943 is in Friesland en Groningen rfpor den Vee- artsendjkundigen Dienst een nieuwe me thode ter bestrijding van het mond- en klauwzeer in toepassing gebracht. In het uitgekozen proefgebied in. de om geving van N ijl and werden in Juni 1942 alle runderen, schapen, geiten én var- kens, in, totaal 1972 stuks van 37 veehou ders, geënt. De proeven leerden, dat aan de enting geen gevaren verbonden zijln en gaven den indruk, dat de ent stof inderdaad een, beschermende wer king uitoefent. Vanaf 14 dagen na de enting is practisch geen der geëntfe beslagen meer ziek geworden,. In Juni van dit jaar is in de buurt van Marssum ten, Z.W. van Leeuwar den het vee van. 86 bedrijiven, s^men ongeveer 4000 stuks runderen, schapen, geiten en. varkens, geënt. Het vee in dit in de nabijheid van reeds besmette veebeslagen gelegen gebied, bleek in sterke mate aan mond- en klauwzeerin- fectie te zijin blootgesteld. Ongeveer alle niet geënte bedrijven in de omgeving en ook die, welke tusschen de geënte in waren gelegen, werden door de ziekte aangetast. Slechts- de geënte bedrijven vormden in, dit uitgestrekte weidegebied een eiland van gezonde dieren. Deze resultaten zijln zeer 'hoopvol. In een dezer dagen gehouden radiolezing van de Directie van den Landbouw is hierop gewezen. Aan deze belangwek kende causerie ontleenen we nog, dat de genomen proeven met deze entstof voor de helft bereid volgens de z.g.n. Duitsche methode en voor de andere helft volgens voorschriften van den Ita- liaanschen professor Vianello de bïj-^ zondere belangstelling der deskundigen genieten. In Duitschland zijn reeds ee- nige millioenen dieren op deze wijlze gfe- ënt; de ervaring is daarbij opgedaan, dat de enting een immuniteit oplevert, welke ongeveer 8 a 9 maanden duurt. Voor bereiding van deze entstof wordt de inhoud gebruikt van de blaren van doof inspuitingen in de tong kunst matig met mond- en klauwzeer geïn fecteerde runderen. De inhoud van de blaren van, één rund is voldoende om 100 runderen in te spuiten. Het ligt in de bedoeling deze entstof op vrij groote schaal te gaan bereiden in hef daartoe opgerichte Mond- en klauwzeerviruswinning-Instituut te Rot terdam. Dit vormt een onderdeel van het Rotterdamsche abattoir en wordt ge leid door den Directeur daarvan. De ver dere bereiding van de gewonnen smet stof tot entstof zal geschieden in het Mond- en klauwzeer Instituut te Am sterdam, Beschermende wal. Men stelt zich voor door in een kort tijdsbestek al het vee in een kilo meters breede strook te enten, deze strook als een beschermenden wal te doen dienen ten opzichte van er zich achter bevindend vee. Op deze wijze zou dan een dreigende mond- en klauwzeer uitbraak kunnen worden gekeerd. De in Friesland genomen proeven hebben plaats gehad in overleg met prac- tiseerende dierenartsen en na zooveel De volgende uitslagen werden Maandag j.l. bij de damclub voor de onderlinge competitie verkregen Groep 1afgebroken partij Kalden. Klerks 20. Groep 2: Timmermans—v. d. Berg 20Klarenv. Beijnen, afgebr.afge broken partij,: Jonker-Baaijens 20. Groep 3: FittersSluimers 2-0. A.s. Maandag voortzetting om '7 uur. Onze stadgenoote Mej. Thérèse Cornély, slaagde Zaterdag te 's-Herto- gennbosch voor het examen machine- schrijven. Vrijdag 26 dezer speelde in bet café van den heer v. Loon tei Waal wijk, de biijartvereeniging K.O.T. I, haar 6e competitieweastrijd tegen K. N.A. 1, met de volgende uitslag: K.O.T. K.N.A. G. SiaatsK. v. a. Penvier ICO75 H. ThausG. Kipping 100100 A. de MoorP. Hesseiberth 100—100 A. NootenH. Kuijs £0—10J Hoogste serie: A. Thaus 23. Maandag 29 Nov. speelde in café Modern" alhier, K.O.T. II tegen B.Y.T. 3 uit Waalwijk1 haar laatste wedstrijd, waarvan de uitslag was ais volgt: ■K.O.T. B.V.T U. TimmermansG. Els hout 4960 P. Verbdek—H. Klerks 60-43 H. v. BeersJ. Schrouwers 37—60 Joh .ReasW. van Oers^ 60—54 Hoogste serie: Joh. Reas 11. Op de drie .Zondagen 5, 12 en 19 December a.s. zal in de Ned. Herv. Kerk worden gesproken over de vraag: ,,Wat brengt ons de komst van Christus?" Naar aanleiding van deze vraag zaï achtereenvolgens op iederen Zondag een der volgende onderwerpen wor den behandeld: 1. de vernieuwing van den mensch; 2. de vernieuwing der gemeenschap; 3. de vernieuwing der Kerk1. De bedoeling is, dat in alle ge meenten deze onderwierpen worden behandeld en dat vooral ook de rand- bewoners der kerk, van de kerk ver vreemden enz. deze diensten zullen bijwonen, zooals geschied is in de in Juni gehouden ,,Kerkeweek-voor- ledereen". Op het consultatiebureau voor zuigelingen, alhier werden op 30 Nov. ter onderzoek aangeboden 21 zuigelingen en wel 12. uit Heusden, 5 uit Herpt, 3 uit Genderen en 1 uit Wijk. De "volgende zitting zal gehouden worden op Dinsdag 14 December. -Donderdag 9 Dec. hoopt voor de Geref. Gem. alhier op te treden Ds. v. d. Berg uit Krabbendijke, en wel 's middags om halt 3 en des avonds om 7 uur (telkens off. tijd.). De in de Herv. Kerk alhier ge hóuden collecte voor het Bouwfonds Eindhoven heeft opgebracht f 200.82. Door den kerkeraad der Ned, Herv. kerk alhier, zijln herkozen tot ouderling de heer E. de Graaff en tot diaken de heer J. v. Bergeijk. Door den kerkeraad der Herv. Gem. alhier, is toezegging van beroep uitgebracht op Ds. v. Zorgen, Herv. Pred. te Nederhorst ten Berg. Tot notabelen der Herv. Gein. alhier zijn herkozen de heeren Joh. v. As en G. Dekker. De veehandel in deze streek is de laatste week beduidend vlugger, hoe wel de prijzen in tegenstelling der laat ste weken aanmerkelijk dalende zijn. Voor te soort kalfkoeien en melkvee wordt thans besteed f 1600f 2200; ma gere koeien f 1050f 1400; jongvee f 400f 800graskalveren f 24D-— f 425 nuchtere kalveren f 100f200; scha pen f 125-f 225. CAPELLE. Ds. A. Vroeg in de Weij, pred. der Ned. Hefv. Gem., heeft voor de toezegging van beroep naar de Ned. Herv. Gem. te Wierden (Ov.) bedankt. In hetjgebouw „Elthato" zal op Donderdagavond 9 Dec. voor de Jeugd vereen. op Ned. Herv. Geref. grond slag als spreker optreden Ds. Tróuwe borst uit Aalburg. Hét zoontje van den landbou wer N. aan de Willem v. Gentsvaart had j.l. Zaterdagnamiddag het ongeluk on der een wagen te geraken en zich der mate te bezeeren, dat geneeskundige hulp noodzakelijk was. Dinsdag 7 December des avonds om half 7 hoopt voor de Chr. Geref. Gem. alhier op te treden Ds. Kn.ijff van Papend recht. Tot consulent bij de Geref. Kerk alhier is benoemd Ds. Westera, predi kant der Geref. Kerk te Sprang-Capelle. Bij de Ned. Herv. Kerk al hier i s beroepen tot predikant, cand. Wijnmalen uit Delft. x Vorige week Donderdagavond had in de Geref Kerk alhier, tegélijk met een Dankstond voor het gewas, de inwijding van de vergrooting van het kerkgebouw plaats. De predikant Ds. Hendriks sprak naar aanleiding van 1 Kronieken 29, handelende over het bijeenbrengen van schatten voor den Tempelbouw te Jeruzalem. Spr. be paalde zich eerstens tot de vraag, of er feitelijk in de tegenwoordige omstan digheden wel reden was tot een dank stond, tot dankbaarheid. De nood der tijden is immers voor het menschdom zoo hoog, het huidige wereldgebeuren eischt* zooveel van veler bezit, dringt veler bestaan steeds meer terug, legt ons allen de grootst mogelijke so berheid op, in plaats van overvloed; niettegenstaande het rijke gewas, is daar schaarschte, bij velen wellicht reeds ge brek. Buitengewone zorg en moeiten zijn thaus ons deel, zoodat eigenlijk een klaagtoon meer paste dan een jubel van* dankbaarheid. En toch moet er ook thans nog dank baarheid zijn, want hebben -wij niet al les wat wij hier op aarde hebben, uit Gods hand ontvangen. Getuigt David niet „want het is alles van U" en „alles wat in den hemel en op aarde is, is Uwe". Als God den mensch alles ontnomen had, zélfs dan nog had hij geen recht tot verzet en. klagen. En daarom kunnen ook wij hedenavond een dankstond houden, veel mag ons ontnomen zijn en onthouden worden, maar veel ié nochtans het onze ge bleven. Met den Psalmist mag het ook thans nog zijn „De Lofzang klinkt uit Zions zalen." Ook wanneer wij hier ons kerkge bouw bezien dan, is er alle reden voor ons tot groote dankbaarheid. Ook vdn Koning David lezen wij, dat hij zich na het bijeenbrengen van alles wat noo dig was voor den Tempelbouw te Je ruzalem, verblijdde met groote blijd schap en hij loofde den. Heere voor de oogen van, de gansche gemeente en ge tuigde „Gij zijt de grootheid en de macht en de heerlijkheid en de overwin ning en de Majesteit, in Uwe hand is kracht en macht. David als krij'gsman mocht niet zelf den, Tempel bouwen. Dit was verkoren aan zijn zoon Salomo, de vredevorst. Wel mocht David de ge weldige schatten in, menigte voor den bouw van het huis Gods vergaderen. Oók uit zijn bijzonder bezit gaf hiij vele talenten gouds en zilver. En ook de_ Overste gaven vrijwillig en het volk van Israël ga€ vrijwillig, en zoo lezen wij1, met een volkomen hart en volle bereidheid. Ook hier is door onze gemeente vrijf- willig gegeven en, we mogen gerust zeg gen, gezien de rijke gaven, met een volkomen hart en, volle bereidheid. Wel licht mogen we hier spreken, van „ge-" offerd", want geven is iets afstaan van wat we ruimschoots bezitten, maar offeren is datgene beschikbaar stellen wat we feitelijk niet missen kunnen of voor ons meer dan, gewone waar de heeft en welker gemis of afstand pijn doet. Ook hier was bereidheid den Heere een huis te bouwen en dat alles niet tot onze eer, maar tot Zijne heer lijkheid, wetende dat zooals de schrift boven alles zijt Vervolgens ging spr. óver tot een uiteenzetting van de wijze waarop het plan tot uitbouw was gerijpt en door daadwerkelijke steun tot uitvoering was gekomen. Geruimen tijd is er gewikt en gewogen over liet al of niet vergroo- ten, maar een zekere gift van f 10 met de aanwij'zin.g „voor kerkverbouw" heeft plotseling het feit van. verbouw daarge- steld. Door geregelde collecten is reeds een groote som bijeengebracht, zoodat gehoopt mag worden dat binnen, kor ten tijd het geheele kosten,bedrag bij een zal zijn. De vergrooting is verkregen door de consistoriekamer, welke voordien in het kerkgebouw was, weg te breken, en in een afzonderlijk aangebouwde vleugel onder te brengen. Daardoor is de kerk ruimte veel langer geworden, wat het geheel zeer ten goede komt. Tevens is de orgelgalerij van voor uit de kerk naar achteren verplaatst, wat" een be langrijke verfraaiing en vérbetering be teek end. Ds. Hendriks bracht namens de kerk voogdij dank aan allen die giften en gaven voor dit belangrijke doel had dén beschikbaar gesteld. Tevens bjacht hij dank aan den bouwmeester, broeder Vos, die de verbouwing op vakkundige en keurige wijze heeft uitgevoerd. Verder aan den bouwkundig opzich ter v. Loenen en aan allen die op meni gerlei Wijze' hebben medegewerkt. Mede werd dank gebracht aan den Burge- gemeester voor het beschikbaar stellen van het schoollokaal voor de aldaar gehouden godsdienstoefeningen en aan den heer Klokke voor zijn hulp en medewerking in, dezen. Besloten werd met de woorden van Psalm 1^): 1, „Looft God, looft 2ijn naam alom. Looft Hem in Zijn, heiligdom... Op Zaterdag 11 Dec. geeft het mannenkoor „Onderling Genoegen", dir. de heer J„ de Graaf een uitvoering in gebouw Tavenu. -Tot wijkverpleegster alhier is benoemd Zuster Vos uit Huizen. De WelEerw. Heer S. Wouda, hulpprediker bij de Geref. Kerk, heeft het beroep als Dienaar des Woords bij de Oer. Kerk te Va kenswaard aange nomen. Het Postkantoor alhier is ge opend van 912 vm„ "23 u. nam en van 67 u. des avonds. POEDEROiJEN. Maandagavond 6 Dec. a.s„ zal LTV. des avonds om 7 uur, in de Ned. Herv. Kerk alhier, het nieuwe kerkorgel in gebruik worden geno men. Ds. v. d. Haar, voorzitter der Orgel commissie, hoopt de plechtigheid te leiden. De heeren O. Kusters uit Dor drecht, adviseur en K. v. Dalen al hier, de nieuw benoemde organist, zullen het orgel inspelen. De toegang tot het kerkgebouw is vrij, doch aan den ingang zal een cpenschaalcollecte worden gehouden. Vermeldenswaardig ls nog, dat de kleine gemeente-in ance half jaar lijd t2003.— voor dit doel heeft bijeen gebracht. Zondag 5 December hoopt Ds. E. Masselmk, Geret. Pred. alhier, afscheid van zijn gemeente te nemen. Mej. H. Meerburg slaagde te Gorinchem voor het diploma ma- chineschrijven. Tot notabel bij de Ned. Herv. kerk alhier, zijn herkozen de heeren A. Smits en J. v. d. Schans Azn., welke hunne herbenoeming aannamen. Bij de Geref. Kerk alhier zijn in de vacature Fijan voor ouderling can- didaat gesteld de heeren H. de Korte en H. de Hoop en voor diaken, vacature Both de heeren Buter en Derksen. De landbouwersknecht L. C. had bij het dorschen het ongeluk met zijn rechterhand beklemd te raken, waar door een stuk van zijn vinger werd af geklemd. In enkele stallen heerscht alhier onder het vee mond- en klauwzeer. - De gehouden dankstondcollecte heeft bij de Ned. Herv. Gem. alhier ruim f 300 opgebracht. Ten nadele van den landbou wer W. v. B. aan de Vaart, wjerd in den nacht van Zaterdag op Zondag een schaap gestolen, wat achter het huis jn het weiland geslacht is. Ook werden eenige vette konijnen medege nomen. Tot op. heden bleven de da ders onbekend. De vrachtrijder A. O., kreeg een onbeduidend wondje aan zijn hand, wat hem later veel jgjn veroorzaakte. Dr. W. constateerde bloedvergiftiging. De 84-jarige H. C. had het ongeluk van een schoor te vallen, waardoor hij met zijin hoofd op een snijmachine te recht kwam en een gapende wond op liep. Woensdag 8 December wordt voor de Geref. Gem. alhier een dankdag gehouden, waarbij Ds. J. v. d. Berg te Krabbendijke zal voorgaan.. De diens ten zijin nam. 2.30 en 's avonds 6.30 u. Hedien (Vrijdag) js het 49 jaar geleden dat H. Schreuders en A. Hasselman in den echt'werden ver bonden. Op 10 Dec. Zal het 35 jaar geleden zijn, dat het echtpaar J. A. Verhoeven T:n A. Kamerman en het echtpaar J. v. d1. Velden en J. Bouman in den echt werden verbonden, terwijl op 11 Dec. het echtpaar H. Duister en M. Sack zijn 30-jarige echtvereeniging hoopt .te gedenken. Zaterdag 20 Nov. had de ver kiezing plaats- van 5 gemachtigden voor het Kiescollege der Ned. Herv. Kerk. De 3 aftredende leden de heeren C. D. Kramer, D. P. Middelkoop en D. Rij kers werden allen herkozen, terwijl in de 2 vacatures van C. P. Rademak^rs en Ant. v. d Heuvel werden gekozen de heeren C. D. v. Loon. Johz. en H. Jan- zegt: „alles het Uwe is en üj een Hoofd ^'en- Tevens had in de oude cónsistorie de verkiezing plaats van 3 notabelen. Aftredend waren, de heeren C. v. d. Stelt en T. Wieringa en één vacature van wijlen C. P. Radtin akers. De aftre denden werden herkozen en gekozen de heer A. de Vries. De WelEerw. Heer Ds. J. H. Jonker, Geret. Predikant alhier, had deze week, nadat hij in Gorinchem uit de trein stapte, het ongeluk zoo danig te komen -vallen, dat hij zijn bo venarm brak, zoodat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. De tweede Nuts.avond wordt vermoedelijk 8 December a.s. gehou den, waarschijnlijk zal dan opiFeden het gezelschap Paul Ostra. De heer A. M. Visser, con cierge van het gebouw voor Chr. Belangen alhier, had' deze week het ongeluk, dat hij boven aan de Vijcle stoep van een rijdende vrachtau.o werd geslingerd. Nadat hij in een huis gedragen was, werd geneeskun dige hulp ingeroepen, welke een zware h ersenschudding constateerde, benevens een gapende hoofdwonde en verscheidene ontvellingen. Na ver bonden te zijn, werd hij door Dr. Schols naar huis vervoerd. De toe stand is naar omstandigheden rede lijk. v De wachtmeester der mare- chaussée, L. de Visser van den post Werkendam, is overgeplaatst naar den post Woudnchem en de Opper wachtmeester Geense is overgeplaatst van den post Ossendrecht naar Sleeu- wijk als Postcommandant. Omdat hij niet gauw genoeg naar zijn zin in de autobus kon ko men, had de landarbeider L. v. O., wonende te De Werken en Sleeu- wijk, den schipper W. op zijn gezicht geslagen, daar deze den ingang ver sperde, toen deze zijn vrouw liet in stappen. Ook J. G. v. O., een broe der van verdachte, had eenige klap pen uitgedeeld. Beiden kregen con form den eisch een boete van f5.— subs. 2 dagen hechtenis. Tot Kerkvoogd der Ned. Herv. Kerk is herkozen de heer C. D. Kramer alhier. Mej. H. J. Meerburg, werk zaam op het Distributiekantoor m deze gemeente slaagde voor het diploma typiste bij de vanwege de Nerf. Vereeniging van Leeraren in de Stenografie Groote" en het Machi- neschrijven atgenomen examen. Met het restauratiewerk van het nabij het Gemeentehuis staande .,De Witt's Poortje", is een aanvang gemaakt. Het Poortje is voor dat doel afgebroken. v Niet alleen bonnenmaar ook geld hebben onze huismoeders noodig om eten te kunnen ko openoffert voor haar aan Winterhulp. Giro 5553. VOOR DE RUILVERKAVELING. Wanneer tnen voor eenige jaren van de brug over de Reusel onder Diessen, in noordwaartsche richting trok naar het scheepvaartkanaal van de Zuid-Wil lemsvaart naar de Donge, bereikte men al spoedig een terrein, dat zich ken merkte door een uitgestrekte drassige laagte, met een woest en onherbergzaam voorkomen. Behoorlijk begaanbare we gen waren er niet in deze bijlna door niemand betreden woestenij, waar men tevergeefs een woning zocht en die in winterperiode vaak door overstroomin gen geteisterd werd. Een poging om door normalisatie van den hoofdstroom het voor ontgin ning zeer wel geschikte terrein cultuur- rijp te maken, slaagde in het verleden niet. De ontwatering moest veel verder gaan dan was voorgenomen, maar bo vendien was het gebrek aan wegen de oorzaak, dat de tê onginneu gronden vrijwel niet te bereiken waren als met paard en kar de noodige hulpmiddelen moesten worden aangevoerd en produc ten werden afgevoerd. Ook was het terrein zoodanig versnipperd en verka veld, dat nauwelijks iemand zijn eigen terreingrenzen kende. Slechts een en keling is er op de gunstigste terreinge deelten in geslaagd eenige verbetering aan te brengen, maar dat kon toch niét verhinderen, dat in menig jaar het water de vruchten van zijn arbeid te niet deed. RUILVERKAVELING. Geleidelijk groeide echter het be sef, dat alleen door middel van ruilver kaveling iets te bereiken zou zijn, dat in de toekomst afdoende mocht heeten voor dit ongeveer 500 ha groote complex, dat in het bezit was van niet minder dan 400 eigenaren. Toen na een inten sieve propaganda op 11 Sept. 1939 over ruilverkaveling gestemd moest wor den, verklaarden er zich toch nog 96 met 228 ha tegen, terwïjl verschillende voorstanders slechts schoorvoetend hun medewerking verleenden. Het werk is toen ter hand genomen en al stuitte de uitboeting op groote, ten deele door de oorlogsomstandighe den veroorzaakte moeilijkheden, de plaatselijke commissie zette haar arbeid met volharding voort en smaakte het genoegen, dat twee jaar geleden, op 1 Nov. 1941, de nieuwe kavels in ge bruik konden worden genomen. De nor malisatie van Reusel en Dommel was bereids ter hand genomen en ten be hoeve van het wegenplan waren stuwen en bruggen gebouwd, zoodat, met uit zondering van het zuidelijk deel, dit belangrijke werk gereed was gekomen en de wateroverlast een einde had genomenVoor waterloozingen is in to taal plm. 10 ha van de oppervlakte van het gebied gebruikt. Deze 2 pCt. zijn welbesteed. Het thans vrijwel geheel voltooide wegennet verdubbelde in leng te en oppervlakte en neemt rond 5 pCt. van de totale oppervlakte in beslag. KLEINE KAVELS VERDWENEN. Ten slotte heeft deze ruilverkave ling tot gevolg gehad, dat iedere eige naar zijn perceelen, zooveel als de be drijfsomstandigheden zulks toelaten, aan eengesloten en met een behoorlijken uit weg zoo dicht mogelijk nabij zijn boer- J derij heeft teruggekregen. Het aantal perceelen i§ teruggebracht van 423 tot 293; in het bijzonder de kleine kavels zijn verdwenen. Het percentage percee len, dat een oppervlakte had van 1 ha of meer is van 69,7 pCt. gekomen op 85,2 pCt. Alles bij elkaar is een groote economische verbetering tot stand ge bracht, waardoor de exploitatie der gronden op belangrijk gunstiger wijze kan plaats hebben. NA DE RUILVERKAVELING. Wie voorheen het terrein van het Diessensche Broek kende en thans weer een bezoek brengt aan dit gebied, kent het niet meer terug en zal moeite heb ben zich te oriënteeren. Het aspect is totaal gewijzigd: breede waterloopen verzorgen den afvoer van het hemel water; ruime wegen voeren, den bezoe ker door een open. 'landschap, waarin nog slechts de onontgonnen perceelen duiden op de voormalige toestanden. Toch meene men niet, dat aan het Jandschapsschoon geen aandacht ge schonken is; alleen: het is anders-dan vroeger. Alles wat leefijk aandoet, is vermeden. De hoofdrivier, de Reusel bezit nog verschillende flauwe bochten, waardoor van een kanaalachtigen vorm geen sprake is. De wegen, voorzien van ruime bermslooten, sluiten zich hierbij aanenkele hoofdlandwegen zullen in overleg met het Staatsboschbeheer wor den beplant met boomen, welke in het landschap passen. De boerderijen" aan den rand van het blok hebben haar natuurlijke stoffeering behouden en staan daar nog in. het groen van hegge en geboomte, terwijl op enkele punten kleine kavels zlijin. bestemd om te wor den beplant met inheemsch hout, ten einde een te ruimen blik te breken. Het in cultuur brengen van het gebied kan beginnen. Nagenoeg alle eigenaren hebben zich aangemeld bij de Ruilver kavelingscommissie met het verzoek de kavels in ontginning of her-ontginning te brengen. In dat opzicht is er nog veel en groot werk te doen,. Wel moe ten vele transportmoeilijkheden worden overwonnen en werken de hoogere kos ten van het materiaal vertragend, maar toch staan streek en, naaste omgeving aan den, vooravond van een nieuwen dag. Deze streek van Brabant is een oppervlakte cultuurgrond rijker gewor den, welke in, doorsnee van uitstekende kwaliteit is, zonder dat de provincie aan natuurschoon armer werd. Op deze wijze bouwt het Brabantsche platteland op doeltreffende en geluk kige wijze aan zijn, toekomst. GEVONDEN: een portemon.naie met inhoud. Terug te bekomen bij P, de Graag, Zuidersingel, Heusden. WEGGE LOOPENeen jong Fox hondje, wit met zwart. Terug te be zorgen tegen belooning bij J. Wester- laken 94a Giessen. Zoo wrzarzctb man aaxx pqjekgl; verpoJc ïoo daugrfclijk. mogcbjlc Schrijf hit cuires duidelijk. Op kouüdr Qjo. paKkaJtr •lyg ook een culi-<rS in hak paJckefc o bevestig óul oulveskam-t stevig vui ook <Le aekterzijcLe Cx oler axLreskaxu-f in,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2