een pracht PIANO J. BAX' een Chauffeur enkele Pakjongens. R. K, Dienstbode, a H.H. Veehouders!' ALVOLINE VERTRAGING NOBL1TO V*Uje. tijd E N.v.H.'tj Mededeelden Plaatselijke Distributiediensten Bommels blokkade 1574. Zwart-Bonte Pink zwarte Damesschoenen grond- of ander pas send los boerenwerk. SCHIPPERSKNECHTEN. een nette Dienstbode, Nette Dienstbode, Boerendienstbode Notaris HOLLESTELLE 9 lepenboomen 1 Lindeboom Tabakssaus! Géén broeiproces! Tabakszaad! J. Beekmans, Gorinchem H.H. Paarden- en Veehouders!' WIE RUILT Te ruil aangeboden Losse Appelpitjes Windbuks Zaaimachine Dameslaarzen, SPECERIJEN- Auto-monteur, LEZING DOUWE EGBERTS Predikbeurten Voetbalsport A VERSCHUUR-BAËRT Huwelijk. SPINT, BL0EDLU1S e„ WANTS bestrijden een net Meisje, HET HUWELIJK gekeurde pootaardippelen VALSCH! actieve agenten GEMEENTE HEUSDEN. Uitreiking nieuwe bonkaarten. GEMEENTE SPRANG-CAPELLE. GEMEENTEN WERKENDAM, DE WERKEN EN SLEEUWIJK HEUSDEN. CAPELLE. surrogaten PEPER NOOTMUSKAAT KRUIDNAGELEN KANEEL KOEKKKUIDEN DROGISTERIJ Botermarkt O 84, Tel. 72 HEUSDEN Anna Elisabeth. HUIBERT DUISTER MARTIJNTJE SACK J. A, VERHOEVEN A. KAMERMAN MATHIJS SCHOUTEN, MAAIKE DEKKER geb. BLANKERS, GRAFMONUMENTEN Fa. N. GLAUDEMANS Zn. Ter ruiling aangeboden: TWEE NETTE DAMES TWEE NETTE HEREN, TE KOOP: 2 bekwame Schippersknechten. Groothandel en Fabrieken N.V. te Woudrichem HUWELIJK. en bovendien volledige winter reiniging H bereikt U met „DIOTOL" ASEPTAFABRIEK DELFT, T e 1 532 (3 lij nen) Twee sportieve jonge mannen Twee dito leuke meisjes. te ANDEL (N.-BrJ op Zaterdag na 15 uur, overige dagen na 17 uur. BESTELT HEDEN TEKOOPGEVRAAGD A. N. COLIJN Almkerk G. H. WILLEM INK Handelsonderneming „De Vooruitgang" BAT HM EN. HUYBREGIS CHRIST B 151b ZUNDERT (N.-Br.). voorkomt en geneest zieke konijnen, stijve varkens, ziek pluimvee. DE LIEFDE VAN CHRISTUS. STAATSBEDRIJF DER P.T.T., SINT NICOLAAS POSTPAKKETTEN rs 32 TH ELSURR0GAAT NED. TALEN INSTITUUT - ROTTERDAM 5 December (Wett. tijd). H)EUSDEN, 10 u. D. Vogel. Onder werp: ,,De vernieuwing van den mensch". Geref. Kerk, 10 en 3 u. Candt Mole naar. AALBURG, 9.30 u. Ds. Trouwborst. Bed. H. Doop. Ger. Gem. 9.30 en 6 u. leesdienst. ALMKERK, 10. en 2.30 uur Ds. v. d. Akker. Geref. Kerk, 10 en 2.30 u. Ds. Hakman. ANDEL, 9.30 en 2 u. Ds. Kolkert van Schalkwijk. AMMERZODEN, geen dienst. BRUCHEM, 2 u. Cand. Koele van Huizen. B.-BROEK,' 9.30 en 2 u. Ds. Eijzenga. DOEVEREN, 10 u. Ds. de Tombe. DUSSEN, v.m. Ds. v. d. Broek. DRONGELEN, geen opgaaf. EETHEN, geen opgaaT. GENDEREN, 2 u. Ds. Harkema. Bed. H. Doop. Geref. Kerk, 9.30 en 2.30 uur, candidaat Jongeling uit Garijp. G1ESSEN, 9.30 u. Ds. Schoonenboom. 's-GR.-CAPELLE, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. Wingerden. Nam. bed. H. Doop. 's-GRAVENMOER, 10 en 2.30 u. Ds. v. d. Roest. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Gandt. Schil der van Bergschenhoek. Chr. Ger. Kerk 10 en 3 u. Ds. Tolsma. HEESBEEN, 2 u. Ds. Trouwborst. HEDIKHUIZEN, geen dienst. KERKWIJK, 9.30 u. Cand. Koele van Huizen. LOONSCHENDIJK, 10 en 2.30 u. Ds Vroeg in de Weij. MEEUWEN, 9.30 en 6 u. Ds. Hoeufft van Velsen. Ger. Gem. 9.30 en 2.30 u. leesdienst. NEDERHEMERT (N.2.), 10.00 u. Ds. Vermaas. NIEUWENDIJK-KILLE (Geb. Tavenu) 10 u. Ds. L. v. Wier in gen, W'dam. Geret. Kerk, 10 en 2.30 u. Ds. Wou da. POEDEROIJEN, 9.30 en Ö.30 u. een Candidaat. Chr. Ger. Kerk, 9.30 en 6.30 u. leesdienst. Ger. Gem. 9.30 en 6.30 u. leesdienst. RIJSWIJK, 2 u. Ds. Schoonenboom. SLEEUWIJK, 10 en 2,30 uur Ds. G. de Leeuw. Ger. Kerk, 9.30 en 2.30 u. Ds. Mas- S€Ünk. SPRANG, 9.30 en 2.30 u. Ds. Sirag. Ger. Kerk, 9.30 en 3 u. Ds. v. Lum mel. UITWIJK, 10 en 3 u. Ds. Snlijders. VEEN, 9.30 en 2.30 Dr. Tjalma. Ger. Gem. 9.30 en 2.30 u. leesdienst. VLIJMEN, 10 u. Ds. J. v. d. Berg. WASPIK, 9.30 u. Ds. v. Wingerden. WELL, 10 u. Ds. de Groot. WIJK, 9.30 u. Ds. Hatkema en nam. 2.30 leesdienst. V.m. bed. H. Doop. WOUDRICHEM, 10 en 2.30 u. Ds. Ch. de Bruin. WAARDHUIZEN, 10 en 2.30 u. Ds. Scllcs WERKENDAM, 10 u. cand'. h. ter Beek', 3 u. Ds. E. v. Wieringen. Bed. H. Doop. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Ge baard van Zeist. Chr. Geref. Kerk, 10 en 3 uur, Ds. Overduin. Ger. Gem. 10 en 3 u. leesdienst. Herv. Evangel. (Nutsgeb.) geen opgaat. BIESBOSGH, geen dienst. GEVONDEN: Een reep binnen band van een auto, voor de hëfs. Terug te bekomen bij A. Versteeg, Hoogen Maasdijk C 45, Aalburg. GEVONDEN: Op de Baan te Dus- sen, een bruine want (Ioodenstof). Terug te bekomen bij F. W. Colet Hz., Nieuwstraat F 27, Meeuwen. VERMISTEen Texelsch schaap, oormerk N.D. 7761, loopende in het Eethensche veld. Inlichtingen bij C. v. d. Mooren, B 3, Genderen. VERLOREN: Een dames wamt. Te rugbezorgen bij B. Damen3 Sasdijk 99, Werkendam. VERLOREN: Een zijtJen kous. Te rug bezorgen bij A. Brienen, Hoog straat, Werkendam. VERLOREN: een glaasje van, electr. handlantaarn. Inl. Kantoorboekhandel Veen. VERLOREN: een geruite kraagpan- toffel, gaande van Scheepswerf naar Conservenfabriek te Heusden. Tegen belooning terug te bezorgen bezorgen bij! boekhandel Veerman. VERLOREN: èen reparatietang van een motorpomp, op den weg vanaf Wed. A. Straver tot W. O. v. d. Beek. S.v.p. tegen belooning terug te be zorgen bij' de Wed. A. Straver te Ba- biloniënbroek. VERLORENeen zwart met wit zij den dasje, vanaf Uitwijk naar Woudri- chem, op Maandag 15 November. Tegen belooning terug te bezorgen bij J. Lievaart, Eng 128 A, Giessen. De uitreiking der bonkaarten 1ste periode 1944 (26 Dec. 1943 t.m. 22 Jan. 1944) zal plaats vinden in het Patronaatsgebouw te Heusden op den datum, die vermeld staat op het im legvel van de distributiestamkaart tus- schen 912.30 en, 14 uur. Inachtne ming van een bepaald uur, zoo dit is aangegeven, is vereischt. De verbruikers van Heusden, wier inlegvel is afgestempeld op Donderdag 9 Dec. nam., dienen hun bescheiden af te kalen op: DONDERDAG 23 DECEMBER, des voorm. tusschen 9 en 12 uur. De uitreiking van toeslagkaarten voor zwaren en zeer zwaren arbeid en toe slagkaarten vooylangdurigen of nacht arbeid aan houders van bewijzen van berechtiging" zal plaats hebben, op Don derdag 16 en Donderdag 23 December, telkens van 912 en van 14 uur. De toeslagkaarten voor langdurigen of nachtarbeid moeten worden afge haald op Woensdag 22 Dec. 1943 van 912.30 uur op het distributiekantoor te Waalwijk. Overlegging van een werk geversverklaring in diiplo (modelformu lier) en distributiestamkaart is vereischt. v Bedrijven met meer dan één arbei der dienen de kaarten collectief te laten afhalen onder overlegging van een col lectieve werkgeversverklanng en de dis- tributiestamkaarten van betrokkenen. Zie voor nadere bizonderheden het desbetreffende persbericht in ons no. van 26 November j.l. Zeep voor vuilen arbeid. Personen, werkzaam in beroepen of bedrijven, waar vuile arbeid wordt ver richt (daaronder begrepen melkers) wier extra zeeprantsoen per 30 November 1943 afloopt, kunnen voor het tijdvak van 1 Dec. 1943 t. en m. 31 Jan. '44 wederom een aanvraag indienen. Daartoe behooren zij op het distributiekantoor een aanvraagformulier af te halen, dat uiterlijk morgen 4 Dec. volledig inge vuld en onderteekend moet worden te rugbezorgd. Voor het afhalen der distributiebe scheiden voor de le periode 1944 zal zitting worden, gehouden in het gebouw voor Chr. Bel. aan het Bruggetje. De datum, waarop men zijn bescheiden dient af te 'halen, staat vermeld op het inleg vel van de distributiestamkaart. De toeslagkaarten voor zwaren en zeer zwaren arbeid zullen, eveneens uit gereikt worden in. het Geb. v. Chr Bel. en wel op Dinsdag 7, Maandag 13 en Dinsdag 14 Dec. a.s., iederen. dag des morgens tusschen 9 en 12 uur en des middags tusschen 1 en 4 uur. Uitreiking bonkaarten le Periode. Zeltverzorgers. DL WERKEN (Be stuurskamer Nutszaal) op Maandag 6 Dec., huisno. 175 van 1.10— 3.3d uur. Dinsdag 7 December huisno. 76 tot einde van 912 uur. Niet-zeltverzorgers. KILLE (Tave nu) Dinsdag 7 Dec. alles van 1—4 u. SEEUWIJK (geb. Vegos) Woens dag 8 December, huisno. 1400 van 912 uur en no. 101—203 van 1—3 uur. Donderdag 9 Dec, no. 201 einde van 912 uur en nakomers van 13 uur. DE WERKEN (Bestuurskamer Nuts zaal) op Vrijdag 10 I3ec., huisno. 1100 van 8.3011 uur en no. 101 200 van 1.304 uur. Rijwielbanden. Personen, die hun werk elders verrichten en 's avonds niet naar buis komen, moeten hun aanvrage voor rijwielbanden indienen in de plaats waar zij hun nachtverblijf hebben. Personen, die hun aanvrage hier moeten indienen kunnen dit weer doen van 1 tot en met 10 December. Opslag-aardappelen. SLEEUWIJK. Personen, die met hun gezin voor de eerstvolgende 2 maanden een toewij zing voor opslag-aardappelen wen- schen té ontvangen, kunnen dit nog afhalen op.Dinsdag 7 Dec., in kan toor de Bok op het zittingsuur. Formulieren voor schoenen kunnen de stamkaarthouders 11003 afhalen op Dinsdag 7 December en inleve ren op Vrijdag 10 December. Zaterdagmiddag speelde een elf tal van Longa alhier tegen W.B.F. II. De Heusdenaren wisten te winnen met 6 tegen vier. Een goed begin, bij dezen eersten wedstrijd, die sedert enkele ja ren weef door Heusdenaren werd ge speeld. Het 2e elftal der voetbalvereeriiging „Wit Zwart" speelde voor de 3e klasse Brab. Voetbalbond op eigen terrein te gen „Raamsdonk II" en verloor met 2—-5. 111. Hier hadden de omliggende steden als Gorcum, Schoonhoven, Buren en Bommel heel»wat goederen in veiligheid gebracht, waarvan echter veel werd ge roofd. Te Asperen werden 8 kanonnen „overgescheept", gezonden door de Sta ten van Utrecht. Een van de kartou wen zonk daarbij en eerst na anderhal- ven dag had men dit kanon, weer boven gehaald. Tenslotte heeft de Spanjaard 12 kanonnen voor Leerdam. Vitellio zendt twee commissarissenn om de stad op te eischen. Het bevel voerde een zekere Lacken van Buyren, in de stad, „een olt ver- wairen kriisman". Deze ge'oofde niet, dat Leerdam het lang zou uithouden. „en dunckt my nyet, dat wy ons lange zullen verweeren." Moed ontbrak hem echter niet tot vechten. Neen, ,.ick heb maer eenen gryessen cop, die heb ick dick ende meenichmael den vijlanden op verscheyden tyden ende plaetsen ge- thoont... ick ben bereyt uluyden voor te treden ende den eersten Spaengaert te bestoten ende te bevechten." Maar ter wille van uw woningen, en „uwe kynderkens", zei hij tot de burgers der stad, „raad ik u aan u ,,in genaden op te geien in handen van den cap- pitein Vittellio." Als een vendel Geuzen vanuit Nieuw- poort wordt gezonden om Leerdam te steunen, verslagen wordt, verliezen de Leerdammers den moed. Middelerwijl heeft de vijand „alle dynck gereet gemaickt" en als het ant woord van Leerdam uitblijft, dan „zyet dair gescheyden alsulcken vreesselick gescheyt, al off 't scheen gedondert te hebben, ja, die locht scheen te bran den van die vlam des polvers." Het schieten houdt aan van 's morgens vroeg tot in den namiddag. Het kasteel wordt in puin gelegd, de muren stortten in de Linge. Toen begonnen „die borger te roepen ende te kryetten zeer deér- lick om genade". 12 Juli was de stad volkomen in Spaansche handen. Intusschen had de bezetting van Bom mel meer dan eens een uitval gedaan uit de stad. Bij zoo'n gedegenheid staken ze o.a. Tuil en Waardenburg in brand. Ook werdbij - zulke gelegenheden ge vochten op den Gamerschen dijk In een der onophoudelijke schermutselingen ver loren de Spanjaarden een zekeren Do- reyn, die sich seer dapper ende vroe- melick... op... verscheyden tijden te gen de Geussen gebruict had... dit was oick dieselvige, die... het casteel van Waerdenburch een tiit lanck vroeme- lick bes.chermpt had tegen den Geus sen... 28 Juli, „saftermiddaechs om trent tusschen twee ende <Jrye uren... gescheyden weder een onversyenlicke, mer een vreesselicke schermutsinck." Verschillende Italiaansche ruiters had den gevochten op verscheiden plaatsen en „meni^he veltslach gehölden". De „Geussen' hadden zich ,.al stylkens"' verscholen, „omtrent die Gamersche hey- ninge, alwaer op verscheyden plaetsen veel boonen geseyt waren. Hieronder (want het coern nu op 't lancks (langst) was), was die meeste paert deel) verborgen, die anderen, omtrent een hondert, stonden en toenden sich opent- lyck in d.e Suersteech lants die Clut de kluit, gelegen bij het voetveer). Vier a vijf ruiters reden naar voren. „Het rumoer quam terstond overal in 't leger, die trommelen worden allerm geslagen... terstont is een Italiaensche bende veerdich..." De ruiters worden gedwongen terug te trekken naar het voetvolk... Maar ook de „Geussen... schoten mit eenen feilen moet...", doch zij moeten de „Suersteech balde" (gauw) ontruimen". Velen werpen hun gewe ren weg om „hajer lyeff alleen te zalveren (redden)." „Die yn de bonen ende op andere plaetsen verborgen la gen, haren moet was certeyn niétclein' trachtten door fqlle aanvallen den moed der vluchtenden weer te doen herleven... De vijand evenwel „nyet achtende het cruyt ende loet", doorstaken, zooveel Geussen „mit haer lantien, dat die cam- pen (velden) mit doden becleet wor den." (Wordt vervolgd). Met blijdschap en dank aan God, geven wij kennis van de geboorte van onze dochter, N. DE GRAAFF M. CHR. DE GRAAFF- V os. B.-Broek, 27 Nov. 1943. Op 11 December a.s. hopen onze geliefde Ouders en hunne 30-jarige Echtver- eeniging te gedenken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wensch van hunne dankbare kin deren, Behuwd- en Klein kinderen Adriaan en Verloofde. M. Poortvliet-Duister D. Poortvliet. van Helden-Duister f C. van Helden. Adriana. Martijntje. Huibert. Maarten. Coenraad. Ina. En Kleinkinderen. Veen, 3 Dec. 1943. Zoo de Heere wil en zij leven, hopen onze geliefde Ouders, en op Vrijdag 10 December a.s. hunne 35-jarige echtvereeni- ging te herdenken. Hunne dankbare Kinderen en Kleinkinderen. Veen, 3 Dec. 1943. Heden behaagde het den Heere van onze zijde weg te nemen, onzen innig ge liefden Man, Vader, Be huwd- en Grootvader, den Heer in den ouderdom van 72 jaar en 3 maanden. Wed. K. ScHOtfTEN- Vos. Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen en Verloofden. Wijk, 29 Nov. 1943. Heden overleed, na«een langdurig lijden, onze zorg zame Vrouw, Zuster en Tante, in den ouderdom van ruim 77 jaar. J. C. Dekker. P. Boet-Blankers. M. Blankers. Wijk, 30 Nov. 1943. leveren wij ook in dezen tijd van het beste materiaal Den Bosch - Tel. 4526 een lampenkap, een ijzeren poppenwieg, een overjas voor jongen van 13 jaaj en een vilten kinderhoedje» Te bevragen: Molendijk A 101 Wijk en Aalburg. zoeken kennismaking met liefst tusschen 24-28 jaar. Br. met foto onder No. 88 aan het Bureau van dit Blad. Prijs f850. H. SMITS, B 161,.Nederhemert Diegene, die een misten, kunnen zich vervoegen bij C. M. DONKEN, Drongelen Wie wil maat 39 (nieuw) ruilen, tegen bruine schoenen, maat 37. Adres te bevragen aan het Bureau van dit Blad. Net persoon uit landbouw bedrijf .zoekt Br. no. 106 a. h. Bur. v. d. Blad. GEVRAAGD Zich aan te melden bij de Fa. DE HAAN OERLEM ANS Scheepswerf Heusden. vragen, voor spoedige Indienst treding, en GEVRAAGD, zoo spoedig mogelijkeen ervaren geheel zelfstandig kunnende werken. Goed salaris. GARAGE" KANT Telef. 11 Rijswijk (N.-Br.). R.K. Landbouwer, 45 jaar, zoekt een meisje van rond 40' jaar, om spoedig een ge lukkig huwelijk te sluiten en tezamen een eigen boerderijtje te beginnen. Brieven met foto's worden beantwoord. Geheim houding verzekerd. Br. onder no. 105 a. h. Bur. v. d. Blad GEVRAAGD, voor terstond, of Dagmeisje, behoeft niet te melken, bij D. VAN 'WIJK, C 82, Aalburg. GEVRAAGD: per half December of eerder een niet beneden de 18 jaar, v.g g v. Adres: Mevr. VOLGRAAF, Wolwevershaven 2, Dordrecht. Wegens huwelijk der tegen woordige, «wordt me_t 1 Jan. of later een gevraagd, liefst kunnende mel ken doch geen vereischte. Klein gezin. Melk zoet weg. G. ZWARTBOL, Cortgene 63 - Alblasserdam. Relatie gezocht met bezitters van alle soorten B 0 0 M E N in bosschen, lanen of kleinere partijen en die deze voor den hoogst mogelijken prijs willen verkoopen. Mogelijk moet U boomen opleveren volgens de I.M.E S. voorschriften Wij be lasten ons hiermede. Schrijft U aan K. P0STMA, Postbus 272 te 's-Hertogenbosch en wij be zoeken U zonden verplichtingen Uwerzijds. Een advocaatkleurig olieproduct. V raagt uitvoerige circulaire Een bijzonder uitvloeiende sproeistof (20 pCt. minder liters sproeistof noodig). Een eitoxisch middel dat vroeg uitloopende boomen geeft. Een Asepta-fabrikaat, dat zelfs nog even na het schuiven der knoppen, mits bij droog en mogelijk zonnig weer gespoten, uw boomen doet glanzen. DIOTOL in beperkte hoeveelheid leverbaar. Verkrijgbaar bij Jan Uythoven, Eethen H. van Doveren, WijkL. Stein, 's-Capelle A. J. Ketels, Drunen. resp. 19 en 20 jaar, zoeken kennismaking met Brieven met foto onder letter K aan het Bureau van dit Blad. GEVRAAGD, liefstvoor direct, dat zelfst. kan werken, in gez. van 2 pers. en 1 baby, met huiselijk verkeer. Mevr. Hazewinkel Valkenboschlaan 4, DEN HAAG. GEVRAAGD v g g v., voorden d. of d. en n., in een gezin met kinderen. Hulp van werkster aanwezig. Mevr. A. v. GULICK, Vugh- terstraat 99, Den Bosch. maakt bekend, dat, in verband met de verduistering en de kolenschaarschte, zijn kantoor tot en met 4 Maart 1944 als volgt gesloten zal zijn Buiten de kantooruren kan men alleen na voorafgaande afspraak er zeker van zijn, te worden geholpen. én een gezellig thuis maken Uw leven rijker en gelukkiger. Bureau „DISCRETIA" helpt ook UFr. v. Mierisstr. 62, A'dam-Z Spr.u. 9-12, 7-9. Voornaamste betaling eerst na Uw huwelijk. Vraag direct kosteloos inl. in blanco enveloppe. De Burgemeester van Heusden is voornemens te verkoopen langs den weg van Heusden naar Elshout, genummerd 1 - 9. op den wal bij de Scheepswerf genummerd10. De verkooping geschiedt te gen gereéde betaling. De boomen moeten worden gerooid en geruimd vóór 1 F e b r. 1 9 4 4. Inschrijvingsbiljetten te leveren ten gemeentehuike vóór 10 December 1943. De Burgemeester van Heusden, A. THOMAES. De Gemeente-secretaris, A. VAN DELFT. Heusden, 29 November 1943. van de zware kleigrond. Klasse A gekeurd. W. TIMMERMANS ZONEN Witboomstr. 195 - Veen. Telefoon 14. Oud ijzer, blikafval, drums, ketels, oude machines, stalen balken, oude auto's, chassis, kappen van auto's, losse mo toren, licht schroot, lood, zink, koper, enz. Deze materialen worden met onze schepen of auto's afgehaald. Betaling vóór verlading. GERRIT RIJSDIJK'S Handelsonderneming N.V., Werf „De Strooppot", Zwijn- drecht, tel. 6265. Stamnum- mer IJ en S 2767. „Vergunning verleend B.M.l. No. 374". c. U mag het valsch vinden dat die piano valsch is. Haar dat komt door vocht! Houd daarom de vocht buiten Uw piano, 't Kan zonder verwar, ming of zon: hang er een Abvo in. Die zuigt alle vocht Op en beschermt Uw pianol Abvo's kosten maar f 3.» en zijn verkrijgbaar bij: Alleen-verkoop ft™ voor het Land van Altena. Gebruik steeds het beroemde Bevruchtingsmiddel voor koeien en paarden, dat overal met groot succes gebruikt wordt. Voor inlichtingen en'of be stellingen zich te wenden tot Hoofdvertegenwoordiger voor geheel Nederland. Wederverkoopers belangrijke reductie. f 1.50 per pakje, goed voor 1 K.G. gedroogde tabaksbla deren of wel gesneden tabak, met gebruiksaanwijzing. Na 24 uur klaar voor gebruik. Stuur kaartje en de post bréngt het U thuis, aan wien U dan eenvoudig kunt betalen. Geen geld opzenden dus! Let wel, prima gegarandeerde saus Wij leveren óók, recht van selectiebedrijf, prima gegaran deerd van de no. 25 van Ir. Slits met teeltaanwijzing. op WOENSDAG 8 DECEMBER, 's avonds 7 uur, in gebouw „Tavenu" te N i e u w e n d ij k. Onderwerp Spreker de Heer J. G. F1JNVANDRAAT van Aihersfoort. Toegang v r ij. VAN VERSCHEIDENE DAGEN IN DE OVER KOMST VAN POSTPAKKETTEN KAN VAN 29 NOVEMBER TOT 11 DECEMBER NIET WORDEN VOORKOMEN. BEPERK DAAROM UW ZOOVEEL MOGELIJK SLUIT GEEN BEDERFELUKB WAREN IN. mmm» Overal verkrijgbaar i 186 Zijn Uwe paarden en Uw vee reeds verzekerd? Zoo niet, vraagt dan eens inlichtingen bij de Maatschappij „GRONINGEN". Opgericht in 1903. Ruim zes millioen gulden werd reeds uitbetaald. De Directie. LEOPOLD. Catharijnesingel 75 - Utrecht. Lage premie's Coulante afwikkeling bij schade DAN THUIS STUDEEREN MET SCHRIFTELIJKE LESSEN DUITSCH of ENGELSCH. Nieuwste schriftelijke opleiding 12.05 p.m. Vlot spreken en schrijven in 8 mnd. Speciale methode voor perfecte uitspraak. Middenstands-diploma (alg. ontwikk.) f 2.85 p.m. Ned. Taal en Corresp. f 1.50, Boekhouden f 1.— torenkubus (hout) in 4 kleuren 98 cent - POPPEN - tafeltol (metaal) m. drukveer 23 cent siervazen en pullen van limburgsche klei in meerdere vormen naaikisten in tal van soorten schilderijen, pastels, etsen, enz. u ziet cadootjes voor eiken leeftijd „arckel" kerksteeg 9-11 gorkum - ook voor spaarzegels. Oude en sterke Maatschappij zoekt op gunstige provisiebasi9 voor Ongevallen-, Ziekte-, en Ziekenhuis- en Öperatiekosteil verzekering. Brieven onder No. 97 bureau van dit blad. Prijs per adv. van 24 m.M., enkele kolom, 1 x pl. f 0,70, 2 x pt. f 1,32, 3 x pl. f 1,76. - Voor werkzoekenden en aangeboden betrekkingen:. 1 x pl. f 0,61, 2 x pl. f 1,42, 3 x pl. f 1,53. - (Alles bij vooruitbetaling). Kachels, Haarden, Fornuizen en Kamer kachels, vanaf f 70. Buffet en Linnenkasten en Dressoirs, vanaf f75 Electr. Wasch- machine ert Wringer f 120 Spiegels vanaf f 20. Ligstoelen f 30. Vloerklee- den f 60. Alle soorten Tafels en Ledi kanten. Een electro motor 1 P K. G. v. d. SLUIJS, Laage nde 92, Waalwijk. TE KOOP: prima Spekkuipen en Waschtobben; tevens machinale Zakkenstopperij. W. van horssen, tegenover 'tVeer huis te Aalst (Geld.). Te koop: PRACHTORGEL «Worcester'' eiken, 14 reg, 3s/sspels, zeer goed onderh., doorl. harp. f 750. ANDR1ES VOS, C 107 a - Aalburg. een paarzw. jongens schoenen, z. g a. n., maat 37, tegen meis jesschoenen maat 37, met platte hak. Waar zeggen de Uitgevers z.g an. Twisted mat ten tegen trapiooper plm. 6'/. M. lang. Waar zeggen de Uit gevers. Bijna 50 gram verkrijgbaar Dorp Meeuwen. F 67 Te koop of te ruiljTe koop een prima aangeboden: prima werkende 4-rijige merk „Diana'prijs met drukrollen, f 100, f 60. Te bevr. bij bij C. van Gammeren J. OERLEMAnS te E 92 te Drongelen, Gendeaen. Telef. 8, Meeuwen. TE KOOP: een Sjoelbak, klein form., f5. en een Vogel schietspel, f4.-.bij zonder geschikt v. de Sinterklaas. Hooge Maasd. A 90, Wijk bij Heusden. Ter ruiling aangeboden een paar lederen maat 39. Adres te bevragen aan het Bur. v. d. BI. BORN's VAARKAART van de Biesbosch voor Scheepvaart en Watersport. 95cent, p. post fl. Verkrijgbaar Boekh. Fa. L. J. Veerman te Heusden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 3