Coöp. Boeren Leenbank „L. B." Wijk en Aalburg Rentevergoeding; voor inlagen 2 3IA INLEVERING VAN LUISTERVERGUNNINGEN NAAMACniIVEDAIVDEL Pootaardappelen Papieroogstgaren Vezeioogstgaren E. BRINCKMAN KERK echte lederen Horlogebanden u. DE LANDBOUWBANK - UTRECHT sue® Belangrijke Mededeeïing C. M. van Wijlen - Genderen Oe VELG Waschmachine Mij. REPAREERT Complete Woninginrichting K.E.M.I. N.V. HET BRIL AUTOBANDEN- Reparatiewerk Kuiperij S. D. Lankhuyzen Go's Bank n.v. Voedingsgewassen in eigen tuin „ZelfgeteeldeTabak" Cover- en Vulcaniseerbedrijf „BRABANTIA" gr- C. VAN WIJK, Hoogstraat 16, GORINCHEM MAKELAARDIJ KLERKX Belastingzaken m Bekendmaking Burgerlijke Stand Marktberichten Electromotoren en Schakelmateriaal J. HULS-van den BROECK INRICHTEN, BIJHOUDEN en CONTROLEEREN VAN BOEKHOUDINGEN H. KANT LET OP!! t ONZICHTBAAR STOPPEN J. DU PRÉ J. A. MONSTER pootaardappelen Fa. KOOY FIT Qed, Pédicure- Voetverzorger K W. P. VAN DER ZALM Van H ou ten's KOFFIEXSURROQAAT cent per 250 gram SCHEERMESJES OP DEN BON. Telef. No. 15, Raamsdonksveer. Agentschap van de Amsterdainsche Bank N. V. Amsterdam. KERKWIJK. U vindt nog steeds een grote VOOITclöd bij: Eleclro-Techn. Reparatie- en Handelsbedrijf Ginnekenweg 60 Tel. 5250 Breda legen inlevering van een Koopvergunning. Daarom geldt nog steeds M. VAN DEF BREEDEHAVEN 118 TEL. 2071 t 1 WERFF Voorradig: nog enkele RijwielbandenLampekappen GloeilampenZaklampen, ook voor stal en buitenverlichting; Wasch- en Naai machines StofzuigersStrijkijzers Kachels; enz. enz. enz. OOK JE ADRES VOOR REPARATIE WERK. Wees wijs en vraag prijs bij Telefoon No. 18 Giro 337170. Het zal U nu niet meer zóó moeilijk Tallen! Behandeling van Belasting Aangelcgepheden Administratiekantoor Putterstraat O 63 HEUSDEN Lid Ned. Coll. voor Belasting Consulenten Grootestr. 140 - Telef. 200. - WAALWIJK Kassier: D. VAN WI|K. IN DECEMBER ZIJN AAN DE BEURT: U M. BLIJLEVENS WAALWIJK 29 LEVERING en REPARATIE van ALLE MERKEN NAAIMACHINES ONDERDEELEN AMERIKAANSCHE STOPINRICHTINQ van scheuren, jfaten, borstzakken en slijtage GINNEKENWEÜ 173 - BREDA Selecfiebedrijf H. VAN DALEN Gzn., Stoomweg 64, Breezand (N.-H.). 'plm. 60.000 K.G. Koopman's Blauwe AA, gekeurd, van de klei, o a. LUTJEBROEK L 42 W A A L W IJ K GROOTESTRAAT 183 's-BOSCH Telef. 4869 H.H. Amateur Tabakkers ledereen kan het zelf doen. In het huis van matig Haal meer warmte uit minder kwlen Vughterdijk 5 DEN BOSCH Telef. 3262 Moderne reparatie-inrichting. Speciaal adres voor RIJWIELBANDEN-reparatie. ZOOLANG DE VOORRAAD STREKT NOG HAAST Uil! wordt voorloopig niet meer aangenomen. BERGSTRAAT WIJK EN AALBURG. QROOTESTRAAT 241 WAALWIJK. Van Hou ten's pudding: een kwaliteits product! Een smakelijk' nagerecht, zoa'n Van Houten's pudding, ook nu nog bereid uit de beste grondstoffen. Mét de furfh van een pakje, 3 eetlepels suiker en ruim een halven liter melk, megfft men heerlijken ffwddjn® een voor 4 personen PUDDJ/H'GPOJDERS RAVENS WA A Y'S Smaakt als echte koffie. Een bijzonder geurige samenstelling en toch ook maar Vraagt Uw winkelier! N.V. v.h. M. Ravenswaay Zn. Gorinchem. Verrtrekt HANDELSCREDIETEN tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent Rek.-Cour. met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenl. Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. KOOPT en VERKOOPT vreemd Bankpapier. Verzilvert Cou pons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt OELDEN a DEPOSITO, ren te vergoeding volgens overeenkomst. VERHUURT SAFE LOKETTEN. (Prijzen naar grootte der kastjes.) Nadert inlichtingen verstrekt de Directie. De Burgemeester van Heusden noo- digt de collectanten van Winterhulp Ne derland vriendelijk uit om Zaterdag 4 December a.s. tusschen 9.00 uur en, 11.00 uur ten stadhuize te willen ko men teneinde de bescheiden voor de speldjescollecte in ontvangst te nemen. Ik maak de inwoners van Heusden, Oudheusden, Herpt en Hedikhuizen er op attent, dat de collecte gehouden, wordt van 4 tot en. met 6 December a.s. Ieder taste flink in, de beurs en o f f e r e naar vermogen.. De Burgemeester voornoemd, A. THOMAES. Heusden, 1 Dec. 1943. GIRO-BRIEFOMSLAGEN ALLEEN VOOR GIROVERKEER. Den laatsten, tijd neemt het gebruik van de rose giro-omslagen voor parti culiere correspondentie starenden 'om vang aan. De papiervoorraad van den dienst laat particulier gebruik van, de ze dienstomslagen niet toe. Nader is daarom bepaald, dat deze giro-omsla gen uitsluitend gebruikt mogen worden voor het toezenden van opdrachten aan het Centrale Postgirokantoor. i^Deze bepaling is opgenomen in den nieuwsten, herdruk van den Gids voor rekeninghouders. Op de naleving zal streng worden toegezien. OPENSTELLING POSTIN- RICHT.NGEN. Op Zaterdag 4 Dec. zullen de post- inrichtingen gedurende de gewone uren geopend zijn. Er wordt geen extra ge legenheid geboden om daarna nog post pakketten aan, te bieden, zooals andere jaren gebruikelijk was. POSTZEGELS BUITEN GEBRUIK. Op 1 Jam. 1944 wordt de bijzondere postzegel van 75 cent, uitgegeven ter gelegenheid van den „Dag van den Postzegel" buiten gebruik gesteld en voor de frankeering ongeldig, evenals de zomerzegeis 1938, de kinderpost zegels 1938, de legioenzegels 1942 en de postzegels van 10 cent met opdruk „Europeesche PTT-vereenigin,g 19 Oc tober 1942" (uitgifte 1943). STRENGE MAATREGELEN. Zooals reeds eerder is bekend ge maakt heeft de Secretaris-Generaal van het Departement van. Landbouw en Vis- scherij van de hem verleende bevoegd heid om ondernemers op het gebied van de voedselvoorziening wegens ernstige overtredingen of slechte bedrijfsvoering van hun. bedrijf te ontzetten en andere gebruikers hiervoor aan te wijzen in en kele gevallen gebruik gemaakt. Bij de toepassing van dezen maatregel is echter gebleken, dat het besluit, het welk deze materie regelt, niet voldoende mogelijkheden bood. Dit besluit is daar om aangevuld. De voornaamste wijzi gingen komen hierop neer, dat aan den betreffenden. ondernemer ook het gebruik van zijn, woning kan worden ontzegd, terwijl hem tevens een inleveringsplicht voor het bedrijfsvee en den bedrijfsin- ventaris kan worden opgelegd. Voorts rij'n de gevolgen ten aanzien van de pacht geregeld, terwijl de mogelijkheid is geopend om een, bewindvoerder op ket bedrijf te plaatsen, die in, de plaats treedt van den vroegeren eigenaar. De ondernemers op het gebied van de voedselvoorziening zij;n er nogmaals op gewezen, dat de Overheid met zal aarzelen in, ernstige gevallen dezen stren gen maatregel in toepassing te brengen. P 1794^1 Verantwoordelijk voor denge- heelen inhoud J. H. Roza te Heusden Uitgever en DrukkerFa. L. J. Veerman, Botermarkt te Heusden, K 1448. s-Gravenhage, 30 Nov. Blijkens de Staatscourant van 29 Nov. is met ingang van 30 November een distributieregeling voor scheermesjes in werking getreden. Om in aanmerking te komen voor scheermesjes moet iede re mannelijke ingezetene, die in het be zit is van een tabakskaayt, zich doen inschrijven, bij rijn normalen leveran cier van scheermesjes, van wien hij! ook in de toekomst regelmatig rijn, scheermesjes wenscht te betrekken,. Het betrekken van scheermesjes bijl een an deren kleinhandelaar dan dien, waarbij men is ingeschreven, zal dus uitgeslo ten zijn,. De inschrijving moet plaats vinden in de periode van Maandag 6 tot en met Zaterdag 11 December a.s., terwijl hierbij aan den kleinhandelaar een door het Centraal Distributie-Kantoor aan te wijzen bon. van de tabakskaart moet worden overhandigd. Tegelijkertijd moeten bijl den, klein handelaar vijf oude scheermesjes worden ingeleverd. Deze mogen, niet beschadigd rijd en, geen roestvlekken vertoonen. Nadat de kleinhandelaar het origi neel van, het hierna te noemen 'inschrijl- vingsregister, waarop de bonnen zijn geplakt, aan zijn. leverancier heeft op gezonden, ontvangt hij een hoeveelheid scheermesjes, voldoende om aan iede- ren ingeschrevene 5 stuks af te leveren. Zoodra de productie zulks mogelijk maakt, zal een tweede distributièperi- ode worden bekendgemaakt, gedurende welke de kleinhandelaar opnièuw vijf mesjes aan rijn. cliënten moet afleveren. Het tijdstip, waarop deze tweede pe riode zal aanvangen, zal te zijner tijd in de dagbladen, worden gepubliceerd. Aangezien het mogelijk is, dat dan we derom vijf oude mesjes zullen moeten worden ingeleverd, 'wordt het publiek aangeraden de gebruikte mesjes voor dit doel te bewaren. Voor kleinhandelaren in scheermesjes zijn blanco inschrijvingsregisters MH 1, bestaande uit een origineel met aange hecht duplicaat, met een bijbehoorende „handleiding distributie scheermesjes", van 2 December 1943 af verkrijgbaar bij de Kamers van Koophandel tegen be- ■taling van 10 et. per inschrijvingsre gister. Op ieder inschrijvingsregister is plaats voor 40 namen. De betrokkene dient er nauwlettend op' toe te zien, dat hij zoowel op het origineel als op het duplicaat van het inschrijvingsre gister behoorlijk is ingeschreven. Van die niet behoorlijk zijn. ingeschreven, kunnen klachten omtrent de aflevering van scheermesjes niet in behandeling worden genomen. Verzoeken tot wijziging of aanvul ling der inschrijvingsregisters wegens verhuizing, evacuatie, het bereiken van den 18-jarigen leeftijd enz., worden niet in behandeling genomen. Het ligt evenwel in de bedoeling, na ongeveer zes maanden de inschrijl- ving te herhalen, waardoor eventueele onbillijkheden kunnen worden wegge nomen. Met ingang van 30 November 1943 is aan fabrikanten en handelaren door den directeur van het Bureau voor de Me talen verwerkende Industrie een al- gemeene vergunning verleend tot het verkoopen of afleveren en aan detail listen bovendien tot het koopen van scheermesjes, mits een en ander* ge schiedt met inachtneming van de voor schriften, vervat in de „Handleiding Distributie regel ing S ehee rmesjes Zooals vermeld, is deze handleiding verkrijgbaar bij de Kamer van Koop handel. SPIT UW TUINGROND REEDS VROEGTIJDIG. Met het omspitten van den tuingrond van den volkstuin of moestuin waehte men niet tot diep in 't voorjaar. Het wordt dan veel te Iaat. Hoe eerder dit werk geschiedt, des te beter. Bijl zacht weer kan tijldens den geheelen winter worden gespit. Indien, er na het spitten nog een flinke vorst optreedt, vriezen, de harde kluiten stuk. Daardoor is het doorvrie zen van, den omges pitten grond bevor derlijk voor het verkrijgen van. een los- seren bodemstructaor. Stugge gronden pleegt men daarom reeds voor den win ter te spitten. Om dezelfde redenen is het wen sche l;ijk om graslanden, die voor den verbouw van, aardappelen en groen ten rijn, bestemd, zoo vroeg mogelijk om te spitten. Bovendien is dit laatste een tïjdroovend werk en daarom ook een reden om er vroeg mee te beginnen. Nimpier spitte men als er sneuw ligt en ook niet zoolang de grond bevro ren is. Evenmin moet men spitten als de grond nog geheel doorweekt is van het vocht van langdurige regens of van hooge waterstanden. Indien men door natte gronden gaat spitten, dan slibt de aarde door de overmbat van vocht weldra weer dicht. Indien ïfiogelijk, laat men het over tollige water door greppeltjes afvloeien. Zoodra de grond weer droog is, wordt dan het spitten hervat. Door den Nederlandschen Volksdiensl wordt in het geheele land de viering van het St Nicolaasfeest verzorgd. Alleen in Amsterdam reeds worden op 4 Dec. op één middag 15 kinder- leesten door den N V.D georgani-* *eerd Er moeten heel wat cadeautjes worden ingepakt CNF/Noske/Pax m HEUSDEN. Geboren: Maria, d. van, Rijk v. Estrik en Aaltje Boere; Angid Rasia4 d. van Théodorus Jacobus v. d. Ven, en van Johanna Digna Lindhout. Getrouwd: Jan Verbeek 34 j. en, Elisabeth Pakvis 26 j. Over de maand November. Geboren: Jacobus, z. Van S. Oomen en D. A. v. HernettJen.neke, d. van W. v. Loon en J. M. Wijnstekers. Getrouwd: J. H. Blom 28 j. en C. v. Hemert 21 j. Overleden: Jenneke de Wéert, 66 j. wed. van H. Q. v. Qeffen,Rem i na Vermeulen 76 j. wed. van O. v. Hemert. SPRANG CAPELLE. Over de maand November. GeborenAdrian,us, z. van A. Ros en J. Sanner; Pieter W,, z. van A. Haverhals en D. de Rooijl; Arie, z. van A. Këijnemans en J. A. Blok; Maria C. en Hendrika F., dochters van L. F. Moonen, en C. E. PassierAntonetta J., d. van H. J. Kersten en S. M. v. Beek; Lucia M., d. van M. Hoefnagel en M. M. de Rooiji; Antinia J. M., d. van H. Rijken en L. A. de Jong. Getrouwd: S. Pruijssers, 37 j. en A. Kruijf 31 j.; H. H. Kraak 24 j. en E. C. Cove, 20 jA. v. d. Hoven 66 j. en M. Terlouw 62 j. Overleden: M. J. Treffers 58 j.; A. de Roidij, 84 j. wed. van M. Rosen- brand; A. Boeser, 83 j. wedn. van J. Oerlemans. 's-BOSCH, 1 December. Op de markt van heden, waren aan gevoerd 1230 stuks vee, en wel: 316 runderen, 126 nuchtere kalveren, 720 biggen en 68 'schapen-lammeren. Rundvee, nuchtere kalveren en scha pen alleen, levering Goede aanvoer van biggen, vlotte handel. DEK! rouw <LEEDEN, A WERK, TENTI u EP. TOKAPZEILEN 1, STAALDRAAD fVERHUREN VAN DEKKLEEDEN .g.g 2974 - DEN BOSCH U weet nu zoo langzamerhand wel, wat U moet doen - en vooral wat U moet laten - om uit te komen met uw gas- en electriciteltsrantsoen. Het komt er nu maar op aan, dat U er aan denkt ge regeld den meter te controleeren om te mn zien, of uw besparingen voldoende zijn. Zoo zontts noodig kunt U dan zelf nog tijdig ingrij pen en uw gezin veel ongemak besparen. meer warmte uit minder kolen! alle soorten en merken Waschmachines en Wringers Vakkundig Bill ij k Vlug. Kantoor geopend DINSDAGS en VRIJDAGS van 6-10 uur. 8Dec. 9, 10, 11 en 13 Dec. 14, 15 en 16 Dec. 17 en 18 Dec. letters T en letter V letter W letters X, IJ, Z Verschuldigde luisterbijdrage: tot en met de maand waarin het toestel ingeleverd is. Aan deze betalingsplicht moet geheel zijn voldaan. Girobetalingsbewijzen bijvoegen. Te veel betaalde geldenkunnen worden teruggevraagd door op de adreszijde van de vergunning een desbetreffend verzoek te stellen, Bij niet inlevering van de luistervergunning zullen strafmaatregelen volgen. Wie in voor gaande maanden (letters A t/m S) verzuimde de vergunning in te leveren, kan dit alsnog in het tijdvak 8 t/m 18 December doen. STATIONSSTRAAT Zendt postpakket of per voerman heeft nog af te geven in alle maten, in elke hoeveel heid en tegen elk aannemelijk bod. Herfstlevering, netto contant, franco station Anna Paulowna. Zendt mij Uw aankoopvergun ning voor bovengenoemde ar tikelen. Deze worden met spoed door mij behandeld. GORINCHEM. Wij kunnen leveren: Donkerroode Eersteling gek. met A Gele Eersteling gek, met A Gele Eigenheimers gek. met A en B. Blauwe Eigenheimers gek. met A en B. Bevelander gek. met AA, A en B. Bintje gek. met A en B. Tegen vastgestelde regeerings- prijs. Teelt en Handel in Zaden, Pootaardappelen en Bloembollen. Telef. 1141 en 1079. Telefoon 131 Des Donderdags in Waalwijk Hêtel .Korenbeurs" Groolestraat 198 - Telef. 285. Spreekuur 2-6 uur nam. 'té LENHUIS. H. VAN DER VEN OEN BOSCH STRAAT 30 ilo HET POSTKANTOOR bereid men langs chem. weg tot goed brandende smake lijke en geurige tabak. Ook verwijdert men een teveel aan nicotine. Preparaat met gebruiksaan wijzing voor 1 K.G. ge droogde tabaksbladeren, f 1.25.' Verkoopkantoor CHEBA Dierenschelaan 89 - DEN HAAG. - Depots: L. v. d. Sant, B. v. d. Schansstraat 158a, Andel; W. v. d. Steenhoven, Herptscheweg B 135, Heusden. Voor verkoop winkeliers gevraagd. is het s ochtends maar 's avonds lekker warm Ik stook 's morgens of bet m'n laatste kolen zijn, öan zitten mijn vrouw en lk en de kleine IJsbrand 's avonds om een behaaglijk vuur. Laat vooral uw haard of kachel 's morgens op „zacht" staan, 's middags op „matig" cn als het door en door koud is, 's avonds op „vol". Maartemper vroegtijdig, minstens een uur voor U naar bed gaat. Dan spaart U kolen en komt U beter uit! mes mme 1 IN UURWERKEN, GOUD EN ZILVER Raad van Commissarissen: Jhr. Mr. J. K. H. DE BEAUFORT VAN LEUSDEN, Lensden Mr. A. M. A. BARON VAN BOETZELAER VAN LOENEN EN WOLFEREM (Ged. Comm.), De Bilt Mr. W. I. DOUDE VAN TROOSTWIJK, Nieuwersluis Jhr. Mr. J. M. VAN ASCH VAN WIJCK, Amsterdam A, TEN KOEVER DE BRAUW, Wijk bij Duurstede Verstrekt credieten, ook aan niet-landbonwers. Neemt gelden 4 deposito Agent voor Gorinchem en Omstreken De Heer C. A. DE HOOP te Nieuwland (bij Leerdam) De Directie: J. B. DE BEAUFORT N. C. DE RUYTER ONROERENDE GOEDEREN HYPOTHEKEN - ASSURANTIËN C. P. DE HOOG, Belastingconsulent N.l.v.B., Visschersd. 68 - Gorkum Telefoon 2978 0 -r?? 4a vers cfcM tjV s e VAJ HOUTEN'S; i*.. i.i ..mj».

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 4