Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Voedingsgewassen in eigen tuin VAN ALTEKl No. 6372 Vrijdag 10 December 1943 Buitenlandsch Overzicht VERD UISTEREN Officiëele Landbouw mededeelingen Officieële Berichten Distributie mededeelingen Dit blad verschijnt VRIJDAQMIDDAQ. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 11 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. Advertentiln24 m.M. f 1.32. Elke m.M. meer 57j cent Qroote letters naar plaatsruimte. AdvertentiSn worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Buitenland Roode Kruis K inderlegitimatiekaart Identiteitskaarten voor kinderen beneden 15 jaar. voor de Provincie Noord-Brabant. voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Algemeen Redacteur; J. H. ROZA, Heusden Hevige gevechten aan het Oostfront. Op de Krim zetten de bolsjewisten hun hevige aanvallen ten noordoosten van Kertsj Maandag den geheelen dag voort. Met doelmatige ondersteuning door artillerie en stormgeschut werden zijl, voor het grootste deel reeds voor de eigen stellingen, uiteengeslagen, waar bij 25 vijandelijke pantserwagens ver nietigd of buiten gevecht gesteld wer den. Ten. zuiden van Kertsj maakte de aanval van Roemeensche troepen nieu we vorderingen. Het vijandelijke lan- dingshoofd werd aanzienlijk verkleind. In de groote bocht van den Dnjepr hervatten de bolsjewisten bij hevige sneeuwjacht zijn aanvallen met numme- riek sterkere strijdkrachten. Zij werden ten noordoosten en ten noordwesten van Kriwoi Rog en ten zuidwesten van Krementsjoeg afgeweerd in hevige ge vechten, die tot in het donker voort duurden. Op een plaats, waar de Vijand was binnengedrongen, ontwikkelden zich hevige pantsergevechten. 80 Sovjet pant serwagens werden in dit gebied stuk geschoten. Bij Tsjerkassy sloegen de Duitsche troepen herhaalde aanvallen af en ver nietigden opnieuw Vijandelijke gevechts groepen, die bij1 de gevechten der voor gaande dagen waren afgesneden. Aan dezen frontsector heeft zich de JVloezel- landsche 72ste infanterie-divisie onder bevel van kolonel Hohn tezamen met deelen van de SS-pantserdivisie Wiking een afdeeling der tiende divisie lucht doelgeschut bijzonder onderscheiden door een voorbeeldige strijdvaardige houding bij de dagenlang heen en weer golven de gevechten. Van de geheele rest van het Ooste lijke front wordt slechts plaatselijke gevechtsactiviteit gemeld. De luchtmacht deed met goed ge volg aanvallen op den Sovjetaanvoer op straat- en spoorwegen, alsmede op troepenconcentraties in het gebied van Kief. Het jachteskader 52 heeft op 4 December Zijd 8000ste overwinning be haald. Op 5 en 6 December werden boven de Middellandsche Zee en, boven het bezette gebied in het Westen 25 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten,, waar onder 17 zware viermotorige bommen werpers. De strijd in Zuid-Italië. In Zuid-Italië werden de gevech ten in het heuvelachtige terrein ten Zuid-Westen van Mignano heviger. Zware aanvallen van nummeriek ster kere Amerikaansche troepen wisselden af met eigen tegenaanvallen, in den loop waarvan eenige hoogten meermalen van bezitter wisselden.. Van den Oostelijken sector van het front worden leven dige voorpostengevechten gemeld. Uit het Verre Oosten. In de wateren ten zuiden van Bou gainville is 3 December de „zesde lucht slag bij Bougainville" geleverd, die de luchtmacht der Japansche marine op nieuw een. groote overwinning bracht. Naar het Japansche hoofdkwartier meldt, vielen afdeelingen der marine- luchtmacht op 3 Dec. des avonds ten zuiden van Bougainville een sterke vijL andelijke vlootformatie aan, waarbij 3 vliegkampschepen, een slagschip of groo- fe kruiser en een groote kruiser tot zin ken werden gebracht. Twee dezer vlieg kampschepen gingen onmiddellijk onder. Voorts werden een, slagschip, een krui ser en een, torpedojager uiterst zwaar beschadigd. Deze schepen kunnen ver loren geacht worden. De Japanners ver loren in, deze luchttgevechten tien vlieg tuigen. Luchtslag bij de Marshall eilanden,. Het Keizerlijke Japansche hoofdkwar tier heeft het volgende bericht gepu bliceerd In den morgen van 5 December probeerden ongeveer 100 vijandelijke vliegtuigen ons steunpunt op de Mars hall-eilanden aan te vallen. Luchtstrijd krachten van de keizerlijke marine, strijd krachten van het garnizoen en vloot- strijdkrachten sloegen, echter met succes den vijand af en schoten 20 der aan vallende vliegtuigen neer. Aan onze installaties werd eenige schade aangericht. Luchtstrijdkrachten van de keizerlij ke marine vielen in de wateren ten Noord-Oosten van de Marshall-eilanden op den avond van dienzelfden dag een vijandelijke vlootformatie aan en brach ten den vijand een vernietigenden slag toe. Bij deze operatie werden de vol gende resultaten behaald: 1 vliegtuig moederschip van middelbare grootte en 1 kruiser werden onmiddellijk tot zinken gebracht. Een groot vliegtuigmoeder schip en een kruiser werden zwaar be schadigd en rijn zeer waarschijnlijk ge zonken. Wij verloren hierbij 6 vliegtuigen, die nog niet op hun steunpunten zijn terug gekeerd. Deze luchtslag krijgt den naam „luchtslag bij de Marshall-eilanden". De terreuraanvallen op Berlijn. Vorige week is Berlijn verschillende malen gebombardeerd. De A.N.P.-cor- respondent te Berlijn schrijft over den luchtaanval van Donderdagavond: Sterke vijandelijke luchtstrijdkrachten hebben wederom een hevigen aanval cp de Rijkshoofdstad ondernomen, ditmaal echter onder minder gunstige omstan digheden dan de vorige malen. Een sterrenklare hemel stond strak gespan nen boven Berlijn, toen de sirenes de Oe Führer verleende het Eikenloof bij het Ridderkruis van het IJzeren Kruis aan ^r-Hauptsturmfóhrer Hani Dorr, Kommandcur In de M-pantsergrena- diersdivisie .Wlklng" GF.L./0/M/P m komst van de Britten aankondigden en vrijwel op hetzelfde moment werd de nachtelijke stilte reeds verstoord door de aan alle zijden van de stad opstijgen de groepen nachtjagers, die voor de verdediging, tezamen met de luchtdoel- artillerie en de ^oeklichtbatterijen, in een luchtstrijd werden geworpen, zooals de Berlijners n,og nimmer aanschouw den. Het doffe, doordringende gedreun der zware artillerie, vermengde zich met het nijdige, keffende en ratelende geblaf der lichtere en lichtste stukken. Daar boven, uit het dikke duister van den nacht, ontspon zich de strijd van machine tegen machine, van man tegen man. Dreigend gromden de zware mo toren der bombardementsvliegtuigen, tel kenmale van toon veranderend, optrek kend en, zich vallen latend bij hun po gingen, om de nimmer aflatende, snelle, wendbare jachtvliegtuigen, te ontwijken. Een orkaan van helsch tumult en geweld golft over de stad. Plotseling is het voorbij. Gekomen en, gegaan als een zomersche donderbui, dood en ver derf achter zich latend. Een half uur later geven de" sirenes het signaal, dat alles veilig is en de bevolking kan haar schuilplaatsen verlaten,. Hier en daar in de stad brandt het. Ook komen spoedig de eerste berichten over het verloop van den, slag binnen. Alleen al boven Berlijn waren 20 vijandelijke ma chines neergeschoten. De conferentie van Teheran. Reuter publiceerde den tekst van het communniqué betreffende de conferentie tusschen Roosevelt, Stalin en Churchill. Ter inleiding werd er op gewezen, dat de conferentie vier dagen geduurd heeft en in, Teheran is gehouden. In deze vier dagen zoo werd gezegd, werd de „gemeenschappelijke politiek vastge legd en bevestigd". Uitdrukking is ge geven, aldus zegt het communiqué, aan het vaste besluit, dat de drie naties in den, oorlog en in den vrede zullen samenwerken. In Teheran zijn de plannen der drie naties „ter vernietiging van de Duit sche strijdkrachten" op elkander afge stemd. Omtrent het doel en. het tijdstip waarop de operaties zijin vastgesteld is volledige overeenstemming bereikt. Over de problemen van den tijd na den, oorlog zegt het communiqué, dat, ,alle naties klein of groot, opgeroe pen worden voor actieve deelneming". Voor .zoover „haar bevolking met hart en verstand toegewijd is aan de ophef fing der tyrannie, der slavernij der on derdrukking en der onverdraagzaamheid zooals dit bij onze eigen, volken het geval is." In Cairo hebben Roosevelt en Chru- chill geconfereerd met den, Turkschen president Ineunoe. Aan deze conferentie zou tevens deelgenomen rijn door Eden, Hopkins en Menemendsjogloe, terwijl Smuts, de Zuid-Afrikaansche Minister president eveneens een onderhoud met president Roosevelt zou hebben gehad. Naar verluidt zou deze laatste ontmoe ting van zuiver particulieren aard rijn geweest. Naar Reuter verder vermeldt, heb ben de Sovjet-Unie, de Vereenigde Sta ten en, Engeland in Teheran ook een „Verklaring ten opzichte van Iran" af gelegd. Daarin spreken de drie naties haar waardeering uit voor den steun van haar oorlogvoering ddör Iran, wel ke bestaat in de „vergemakkelijking van het transport van leveranties uit leveranties uit overzeesche streken naar de SÓ'vjet-Unie." De drie naties ver klaren zich bereid de regeering van Iran „voor zoover dat mogelijk is" eco nomisch te ondersteunen. Deze onder steuning geschiedt echter, aldus de ver klaring, „met voortdurend rekening hou den met de zware eischen, die aan de drie regeeringen worden gesteld door haar de geheele wereld omvattende en door het in de geheele wereld beheer- schende gebrek aan transportmogelijkhe den, grondstoffen en leveranties voor het civiele verbruik. Voor den tijd na den oorlog zeggen de drie regeeringen Iran toe, dat ieder Iraneesch economisch probleem „de meest volledige aandacht zal hebben, naast de aanspraken van andere leden der geallieerde naties, op de conferentie of bij internationale organisaties, wel ke zich moeten bezig houden met in ternationale economische aangelegenhe den." Van 511 December. Begin 16.30 uur. Einde 8.30 uur. Van 1218 December. Begin 16.30 uur. Einde 8.30 uur. Tenslotte verklaren de drie regeerin gen dat rij het eens zijn met de Ira- neesche regeering in den „wensch"om de onafhankelijkheid, de souvereiniteit en de territoritale integriteit van Iran te behouden. Geen verrassingen in Duitsch- land. Berlijn, 6 Dec. (D.N.B.). In Duitsche prlitieke kringen heeft 't communiqué over de conferentie van Teheran op geen enkele wijze verrassing gebaard. Immers, het bevestigt alle door Berlijn gegeven voorspellingen. Wanneer iets concreets er uit weggestreept is, dan is dat alleen, een meer diepgaande behandeling van den eisch van Stalin betreffende het tweede front. In welken zin deze kwestie is opgelost, laat men in Berlijn daar. Absurd noemt men hier het aan het adres van Iran. gerichte manifest betref fende de rol der naties in de toekomstig ge wereld aangezien Iran toch tegen woordig als uitsluitend domein der Sov jet-Unie, die hier zelfs gespeeld heeft voor gastheer voor de als sollicitanten komende vertegenwoordigers van Enge land en, de Ver. Staten openlijk te boek staat. WEER AARDSCHOK IN ANATOLIE In de gebieden in Noord-Anatolië die eind November door een ernstige aardbeving werden getroffen, rijn kort geleden in. Erbaa door een hevigen aardschok volgens de voorloopige cij fers 550 personen om het leven geko men, zoo wordt uit Istanboel gemeld. In verschillende dorpen ontstonden scheuren in, den bodem. Twee dorpen werden volkomen, verwoest. STALIN BIJ DEN SJAH VAN IRAN De Sovjet-nieuwsdienst bevestigt vol gens D.N.B., dat Stalin op 1 Decem ber een bezoek heeft gebracht aan den Sjah van Iran. in diens paleis te Te heran. Het onderhoud heeft een vriend schappelijk en hartelijk karakter ge dragen en, heeft langer dan een uur geduurd. Molotof en de zaakgelastig de van de Sovjetunie in Teheran wa ren bij het onderhoud aanwezig. Denzelfden dag heeft Stalin in de Sovjet-ambassade in Teheran den Ira- neeschen ministerpresident Soeheily ont vangen. Aan het onderhoud hebben ook Molotof alsmede de Iraneesche minis ter van Buitenlandsche Zaken en de Sovjetzaakgelastigde deelgenomen. DE BERLIJNSCHE ZOÖLOGISCHE GARTEN. Tijdens de jongste terreuraanvallen op de Rijkshoofdstad is de Zoölogische Garten bijlzonder ernstig getroffen. Tal rijke dieren gingen verloren. Het oli fantenhuis werd geheel vernield en van de negen olifanten werden er acht ge dood. Ook het aquarium kreeg een voltreffer, zoodat onder de puinhoopen daarvan doode alligators, krokodillen en reuzenslangen liggen. In het roofdie renhuis, dat eveneens zwaar getroffen werd, zijn vele leeuwen., tijgers en lui paarden om het leven gekomen. Een ijsbeer moest worden afgemaakt. Alle giraffen op één na werden gedood. Ook vele herten, antilopen en apen zijd verloren gegaan. Bovendien werd het vogelhuis gedeeltelijk vernield. MAAKT UW BROEIBAK REEDS VROEGTIJDIG GEREED. Een bak is weliswaar een beschei den, doch zeer nuttig onderdeel van den moestuin. Immers, hij! schept de gelegenheid om reeds van. Maart af al lerlei jonge malsche groenten zooals sniji- en kropsla, spinazie, tuinkers, raap stelen en. radijs te oogsten. Dit naar ge lang van den omvang van den bak. Zeer velen plegen den bak voor dit doel eerst in Januari en soms nog wat later in gereedheid te brengen. Indien het in die periode zacht weer blijft, dan zijn daartegen geen practische be zwaren, doch men dient wel rekening te houden met de mogelijkheid, dat de grond dan door een invallende vorst hard bevroren kan rijn. Bovendien kan er in dat tijdstip ook wel een dikke laag sneeuw liggen.. Vandaar de wenschelijkheid om de voorbereidende werkzaamheden, zooals het aanleggen of verplaatsen van den broeibak en het spitten, en bemesten van den. grond bij zacht wfeer reeds in December te verrichten. Afgedekt door de ramien, blijft dan de aarde gereed liggen om eind December de zaden te ontvangen. Om te voorkomen, dat de grond in den bak bevroren en hard wordt, bedekke men de ramen bij inval lende vorst met een rietmat of ander afdekkingsmateriaal. Talmt niet langer met deze eerste werkzaamheden, doet het reeds in De cember-. Een bom op het huis En moeder niet thuis Leeg is 't bed tvaar de kleintjes in lagen! Maar klaag niet te vlug Uw kroost vindt men terug Als ze 't Roode Kruis plaatje maar dragen Ouders orvoogden, rraagt voor Uw kinderen tot 15 jaar een kinderlegitimatiekaart aan Aanrraa^forBialiereii verkrijgbaar b||i Hoofden van scholen, Gemeentesecretarieën (afd. Bevolking), Afdelingsbesturen van het Ned. Roode Krui*. Prijs f 0.10 Minvermogenden kosteloos. Actie van het Neder- landsche Roode Kruis Begin van, dit jaar vestigde het Roode Kruis te Genève er bij het hoofdbestuur van het Ned. Roode Koruis de aandacht op hoe in, diverse landen het initiatief was genomen om door middel van iden.titeitskaartjes het ver loren raken, van kinderen in deze woeli ge tijden zooveel mogelijk tegen, te gaan. Gezien de belangrijkheid van dit pro bleem werd een en. ander onverwijld voorgelegd aan het departement van binnenlandsche zaken. De invoering de zer kaartjes werd serieus in overwe ging genomen en zoowel ampele be sprekingen, met dit departement als met de rijksinspectie van, de bevolkingsre gisters volgden. Het werd van overwegend belang geacht, dat kinderen, beneden den leef tijd, waarop een persoonsbewijs wordt uitgereikt, in het bezit zouden kun nen, worden gesteld van een identiteits kaart, waardoor in geval van bom bardementen, of andere catastropihale ge beurtenissen de herkomst van zoo'n kind zou zijn vast te stellen,. Toen in. principe besloten was aan het verzoek van het Nederlandsche Roode Kruis tegemoet te komen en, een iden titeitskaartje in te voeren,, werd aller eerst overleg gepleegd met diverse in stanties omtrent het model van de kaart en de gegevens, die hierop moesten worden aangeteekend. Aangezien, de Nederlandsche jeugd onder den. leeftijd van 15 jaar op circa 3.000.000 zielen kan. worden gesteld, was het een groote moeilijkheid duur zaam materiaal te vinden,, waarvan de kaartjes konden, worden vervaardigd. De oorlogsomstandigheden waren oor zaak, dat geen voldoende metaal voor dit plaatje beschikbaar kon worden, ge steld, zoodat ten slotte aan, de gra fische inrichting Joh. Enschede en Zo nen te Haarlem opdracht werd verstrekt tot het aanmaken, van identiteitsbewijizen op wit, houtvrij taai karton voorzien van ronde hoeken en gestoken in on bedrukte envelopjes van echt perkament papier. Met een kunstzijden, geknoopt koordje van 70 cm lengte kan dit om den hals worden, gedragen. Op de eene zijde van het kaartje staan vermeld naam en voornamen, ge boortedatum en volledig adres van het kind, terwijl aan de ommezijde een Rood Kruis alsmede de woorden „kin- derlegitimatiekaart" en „Het Nederland sche Roode Kruis" rijn aangebracht. Het kaartje, ingevuld en, uitgereikt, kost met envelopje en koord slechts f0.10 en dan nog uitsluitend voor hen, die thans in staat zouden worden ge acht voor hun persoonsbewijs een gul den te betalen. Aan alle anderen wordt het bewijs gratis uitgereikt. De verstrekking dezer kaartjes is fa cultatief gesteld en geschiedt uitslui tend op aanvraag van ouders of voogden Deze aanvraag kan. geschieden bij de gemeente-secretarieën, de hoofden van scholen of bij de afdeelingsbestunen van het Nederlandsche Roode Kruis. Om te bevorderen, dat op een snelle en eenvoudige wijze vele ouders in het bezit van een aanvraagformulier wor den gesteld, rijn aan de schoolhoofden een aantal van deze formulieren toege zonden, met verzoek deze door het on derwijzend personeel aan de kinderen beneden den leeftijd van 15 jaar uit te reiken. Het verzoek werd hierbij ge daan bij de kinderen er op aan te drin gen, het formulier aan de ouders te overhandigen en hèn, aan de hand van hetgeen de onderwijzer hun heeft me degedeeld, in te lichten. Het formulier kan na invulling door de ouders of voogden door het kind aan den onder wijzer worden teruggegeven, met over legging van fO.10. De formulieren dienen door het hoofd van de school verzameld en aan de gemeentebesturen (afd. Bevolking) toe gestuurd te worden. De burgemeester zal de naar aanleiding van de formu lieren ingevulde legitimatiebewijzen aan de schoolhoofden doen toekomen, met het verzoek deze aan de betreffende kinderen, ter hand te stellen. Met het oog op de binnenkort begin nende Kerstvacantie rijn de formulieren deze week grootendeels aan de kinderen uitgereikt. In het belang van een spoe dige uitreiking der kinder-legitimafie- bewijzen wordt dringend verzocht de formulieren, ingevuld, pog voor het aanbreken van de Kerstvacantie op de school weder in te leveren. Kunstmest. De stikstofbonnen met opdruk Nr. 4 zij'n thans geldig tot 31 December 1943. Zij moeten door de georganiseer- dën voor 24 Dec. a.s. bij' hun leveran ciers rijn ingeleverd. De phosforzuurze- gels met opdruk Nr. i zij'n tot nader order geldig. Vervoerbewijzen voor rundvee en schapen,. Vervoerbewijzen voor rundvee en scha pen moeten, voor 12 uur van den Vrijt dag, voorafgaande aan de week waarin geleverd wordt, worden afgehaald. Op de slachtveemarkten worden geen die ren toegelaten waarvoor niet tijdig een vervoerbewijs is aangevraagd. Smeermiddelen voor 1944. Degenen, die minerale smeeroliën en/ of vetten noodig hebben voor het ge bruik van hun landbouwwerktuigen (dus niet voor het gebruik van motoren en/ of tractoren op eigen, bedrijf) kunnen, indien zij 5 of meer ha bouwland (waar bij 2 ha grasland gelijk gesteld wor den aan 1 ha bouwland) exploiteeren hiervoop tot 20 December 1943 een aanvrage indienen bij den plaatselijk bureauhouder. Deze aanvrage mag alleen geschieden op een, V.A.W.-formulier (nieuw model) welk formulier verkrijg baar is bij den Pbh. Voor het geheele jaar moet in 1 keer worden aangevraagd Voor een behandeling der aanvragen, welke niet op de juiste wijze, op het voorgeschreven formulier voor den be paalden datum geschieden, kan niet wor den ingestaan. Degenen, wier bedrijf niet aan de gestelde grootte voldoet en die om qudere redenen, bij'v. melkver voer smeermiddelen noodig hebben, kun nen deze niet aanvragen op bovenbe doeld V.A.W.-formulier, doch moeten deze aanvragen op een V.A.-formulier, verkrijgbaar en in te dienen bij het Rijksbureau voor Aardolieproducten, Zee straat 100-104 te 's-Gravenhage. Dege nen, die smeermiddelen noodig hebben voor het werken in loondienst of voor verbrandingsmotoren moeten per kwar taal een aanvrage indienen op een V.A.L.- formulier. Vervoederen van aardappelen verboden. Het vervoederen van. aardappelen zon der in het bezit te zijn van een veevoje- derverklaring is streng verboden. Hier- wordt streng toegezien, zoodat overtre ders zich aan ernstige gevolgen bloot stellen. Huisslachting yarkens De aandacht wordt er op gevestigd, dat bij huisslachting van een varken met het afsnijden of afhakken van het geslachte varken eerst 24 uur na de slachting mag worden begonnen. Var kens, welke op Zaterdagmiddag worden geslacht mogen eerst op Maandagnamid dag daaraanvolgende worden afgesne den of afgehakt. Tevens dienen huis slachters er nota van te nemen, dat met het slachten van een varken niet eerder mag worden begonnen dan nadat de slachtopzichter aanwezig is. Bij niet- nakoming van deze voorschriften loopt de huisslachter kans dat inbeslagname zal volgen, Hooilevering. Wanneer iemand niet het kwantum hooi levert, waarvoor hij is aangeslagen, zal het dubbele kwantum bij' hem gevor derd worden. De wnd. Voedselcomm. v. N.Br. ADRESWIJZIGING. Met ingang van Zaterdag 4 Dec. 1943 zijn de kantoren van "het bedrijf schap voor hooi, stroo en ruwvoeder, bedrijfschap voor griend en, riet, ge vestigd Plein 4, 's-Gravenhage. De telefoonnummers rijn: voor het bedrijfschap van hooi, stroo en. ruw voeder 116781, voor het bedrijfschap voor vlas en hennep 116739, voor het bedrijfschap voor griend en riet 116784 en 116709. Daar djt voorloopig de eenige lii- nen rijn waarover kan worden beschikt, worden alle belanghebbenden verzocht, zoo weinig mogelijk van deze aansluitin gen gebruik te maken. De kantoren zijn voor persoonlijk bezoek slechts in zeer noodzakelijke ge vallen mogelijk en wel: van 1016 uur (hoofdingang Plein 4). GRIENDHOUT TER BESCHIKKING HOUDEN. Ieder, die griendhout oogst, is ver plicht de door hem gehakte hoeveelhe den griendhout ter beschikking van het Bedrijfschap voor griend en riet te houden. Van deze verplichting wordt onthef fing verleend ten aanzien van de hoe veelheden griendhout, welke door de oogsters tegen in, ontvangstneming van de vereischte aankoopvergunningen wordt verkocht of tot welker bewerking of verwerking door of vanwege het Be drijfschap vergunning is verleend. BONAANWIJZING KUNSTMEST Thans rijn geldig verklaardstik- Êtofbonnen, voorzien van opdruk No. 4 De stikstofbonnen Nr. 4 behouden hun geldigheid tot uiterlijk 31 Dec. 1943. De verbruikers dienen deze zegels voor 24 December a.s. bij hun leveranciers in te leveren, opdat deze voor tijdige inzending der bonnen aan het R.V.O. kunstmestdistributiebureau kunnen zorg dragen ter verkrijging van een aankoop- macntiging. L>e ingeschrevenen kunnen de stikstof bon nen Nr. 4 tweemaal in zenden, t.w. voor 15 December en voor 31 December a.s. Bonnen, welke na den. vervaldatum binnenkomen, kun nen onder geen voorwaarde meer wor den geaccepteerd. De fosforzuurzegëls voorzien van. opdruk Nr. 1 blijven tot nader order geldig. R.B.V.V.O. AFD. VOE DINGS VRAAG STUKKEN. Het Rijksbureau voor de Voedsel voorziening in Oorlogstijd is verplaatst naar het gebouw van het departement van landbouw en visscherij', Bezuiden- houtscheweg 30, 's-Gravenhage, tel. 720060. De afdeeling voedingsvraagstuk ken van het Rijksbureau voor de voed selvoorziening in oorlogstijd met den dienst van de centrale keukens, tot dusver nog gehuisvest Benoordenhout- scheweg 46, zal echter met ingang van 8 Dec. 1943 gevestigd Zijn: Bezuiden- houtscheweg 40, 's-Gravenhage (Chr. H.B.S.) tel. 720040. Weer wordt aan gezonde jongens de mogelijkheid geboden zich te mel den voor de weersportkampen voor de Germaansche jeugd. Juist in den winter bieden deze kam pen door hun. prachtige ligging in de Duitsche bergstreken een. groote en on vergetelijke belevenis in sneeuw en zon. Waar kan ik mij melden, voor het Germaansche weersportkamp? Aan de navolgende adressen: Utrecht, Koningslaan 9. Maastricht, Vrijthof 25. Goes, Violenstraat 44. Groningen, Groote markt 24. Assen, Rolderstraat 45. Den Haag, Nassauplein. 6. Rotterdam, Eendrachtsweg 35. Eindhoven, Keizersgracht 9 Hengelo, Drienerstraat 6. Amsterdam, Willemsparkweg 186. Leeuwarden, Emmakade 48. KOUSENBON AANGEWEZEN. Met ingang van 4 December 1943 is tegen inlevering van den kousenbon N van de textielkaarten V 115 en V 215 (voor mannen en vrouwen boven de 15 jaar) en de daarvoor benoodigde gel dige textielpunten van eerder genoemde kaarten of T-punten een paar sokken resp. kousen beschikbaar gesteld In ver band met de bevoorrading van den han del van sokken en kousen is het moge lijk, dat niet steeds sokken of kousen voorradig rijn, doch zorg wordt ervoor gedragen dat ieder de in rijn (haar) bezit zijnde bonnen te zijner tijd zal kun nen honoreeren, mits men alsdan de beschikking heeft over op dat oogen- blik nog geldige punten. SPECIALE PUNTEN ONGELDIG OP 15 DECEMBER. Met ingang van 15 Dec. a.s. zullen alle uitgegeven en in omloop rijiide spe ciale punten, zooals H.G., K., S. en T- punten ongeldig rijn. G.S.-punten blijven geldig, voorzoover zij jvorden aange boden met een geldige speciale ver gunning.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1