LOONBELASTINGBOEKJES. Gevonden en verloren voorwerpen Bommels blokkade 1574. Plaatselijk Nieuws mbêêêë - LET OPU Marktberichten Voetbalsport TE DISTRIBUTIEBONNEN Binnenland HEUSDEN. ALMKERK. ANDEL. CAPELLE. EETHEN. '«-GRAVENMOER. NIEUWENDIJK. OUDENDIJK. SLEEUWIJK. SPRANG. VEEN. WIJK EN AALBURG. WERKENDAM. WELL. ■WOUDRICHEM. Bonnen welke vervallen Elk der volgende bonnen Geeft recht op het koopen van y 51/52 A Brood 4 rants. Brood of Gebak 51/52 B Brood 1 rants. Brood of Gebak 51/52 Beschuit 1 rants. Brood, Gebak of Beschuit 718/719 Algemeen 1 rants. Brood, Gebak of Bloem 720 Algemeen 125 gram Havermout 721 Algemeen 125 gram Gort 51 A Kindervoedsel 250 gram Gort 51 B Kindervoedsel 250 gram Rijst of Gort 51A Boter 125 gram Boter 51B Boter 125 gram Magarine 50B Boter 125 gram Bak- en Braadvet of Margarine 52A, 52B Boter 125 gram Margarine 722 Algemeen 100 gram Volvette of 40+ Kaas 51/52 Melk 1SA liter Melk 51/52 Taptemelk 174 liter Taptemelk 51/52A Vleesch 1 rants. Vleesch 51/52 B Vleesch 74 rants. Vleesch 51/52 Aardappelen 2 kg Aardappelen 51 Toeslag 2 kg Aardappelen 723 Algemeen 500 gram Suiker 724 Algemeen 250 gram Jam 725 Algemeen 250 gram Kofflesurrogaat 726 Algemeen 1 rants Vervangingsmiddelen 51 Versnap. 100 gram Chocolade 52 Versnap. 100 gram Suikerwerken 51/52 Tabak 1 rants. Sigaren, Tabak of Cigaretten Bijzondere rantsoenen 4-77, Reserve 125 gram Boter CAPELLE. WOUDRICIIEM. VOOR DE 13e PERIODE 1943 (2e helft) 12 DEC 25 DEC Op deze bonnen mag reeds op 11 Dec. worden gekocht, uitgezonderd vleesch en aardappelen. Alle bonnen zijn veertien dagen geldig, uitgezonderd: 50B, 52A, 52B Boter 12 Dec. t/m 22 Januari Eerstvolgende bonaanwijzing op 26 Dec. voor alle artikelen, uitge zonderd Koffiesurrograat op 23 Januari. Vervangingsmiddelen en Chocolade op 9 Januari DIVERSE ARTIKELEN Geldig tot en met Textiel I een, Textielkaart V 115, 45 gr. Scheerzeep 716 Alg. en AB Eenheidszeep, 1 st. eenheidszeep 717 Alg en AB Waschpoeder, 250 gr. Waschpoeder AB Toiletzeep, 1 st. Toiletzeep 15, 16, bonkaart U 215, 1 liter petroleum per bon 42, 43, 44 en 45 „Verlichting" bonkaart „S 121" 1 liter petroleum per bon 62 „Verlichting" bonkaart S 221,1 liter petroleum p. bon 15 t/m 19 B.V1 eenheid vaste brandstoffen 20 t/m 22 B V 1 eenheid vaste brandstoffen 11 t/m 17 K.F 1 eenheid vaste brandstoffen „Brandstoffen één eenheid periode 5 t/m 8" 1 eenheid vaste brandstoffen 31 December 31 December 31 December 31 December 11 Jan. 1944 11 December 11 December 31 December 29 Febr. 1944 30 April 1944 30 April 1944 Help V. TT. UITSLUITEND HUISHOUD- EN KEUKENSTROOP OP BON 706. Aangezien hieromtrent misverstand blijkt te bestaan, wordt er de aandacht op gevestigd, dat op den bon Algemeen 706, waarop een extra rantsoen van 500 gram stroop verkrijgbaar is uitslui tend huishoud- en keukenstroop mag worden geleverd. Appel- of peren- stroop is dus niet op dezen bon ver krijgbaar. Gelegenheid tot het aanvragen van LOONBELASTINGBOEKJES wordt gegeven op Zaterdag 11 December 1943 ten huize van den Dienstgeleider der Belas tingen te Heusden, Havenplein 48, van 912 en van 14-18 uur. De Insp. der Belastingen te Waalwijk. Donderdag 2 Dec. speelde in café van den heer Jac. Passier te Waalwijk de Biljartvereen. K.O.T. 1 tegen O.G. 2 haar 7e competitiewed strijd, met als uitslag: K.O.T. O.G. G. SlaatsTh. Zwaajife 10080 H. ThausJ. Beerens 10099 A. de MoorA. v. Eijk 100100 A, NootenJ. Rombouts 10069 Hoogste serie G. Slaats: 34 Op Maandag 13 Dec. hoopt in hotel „Concordia" voor ,.'tNut'' op te treden de heer C. J. M. van der Hid- de uit Maassluis. Deze zal spreken over „Nederlandsche Zeesleepvaart"., Op zeer populaire wijze zal hij ons het zeemansleven, laten zien en ons ver tellen van de Zeesleepvaart, het be drijf, dat Nederland beroemd gemaakt heeft in heel de wereld. Interessante lantaarnplaatjes uit 't werkelijke, vaak ruwe en gevaarvolle zeemansleven, zul len de voordracht toelichten. Komt naar „Concordia" om te genieten van „Hol lands Glorie!' (Zie advertentie in dit blad). 1 Uitslagen bij' de damclub van Maandag j.l.: Groep 1Nieuwkoop-Kalden 02 Bax-Klerks, afgebroken. Groep 2: v. Beijnen-v. d. Berg 20; ,Baaijens-Jonker, afgebroken. Afgebroken partijen: Jonker-Klaren 1-1Klaren-v. Beijwen 02. Groep 3: Nooten-Verbeek 02Slui- mers-v. d Stoep 0--2. Maandag a.s. voortzetting om 7 uur. -Naar wij vernemen, zal met in gang vfin 1 Jan. a.s. het Distributiekan toor (Kringkantoor Almkerk), worden overgeplaatst naar Hank (Gem. Dussen). Op 2 Jan. a.s. hoopt Ds. v. d. Akker, Ned. Herv. pred. alhier, des nam, 2.30 zijln, afscheidsrede te houden. De heer A. Versluis alhier, is aangesteld als telegrambesteller dezer gemeente. Belanghebbenden worden er op attent gemaakt, dat het Postkantoor, al hier des nnam. van 6--7 uur niet meer geopend is voor het publiek. J.l. Donderdag bracht de be- beroepen predikant Ds. v. Zorgen met zijn echtgenoote pen bezoek aan deze gemeente. Door verschillende personen werd des namiddags gebruik gemaakt om met Z.Eerw. kennis te maken. -Het waterschap „Den Duyl" zal voor 1943-'44 heffen f9 polderlasten per ha. Vanwege de Prov. Afd. van het Groene Kruis zal alhier een Baker cursus worden gegeven. Nabij de Rib alhier, werd een rijwiel gestolen van, Hak uit Giessen. -De heer Joh. Pellikaan alhier, is door het Plaatselijk bureau 'V.V O. belast met het inventariseeren der land- be drijven. Tot bestuurslid van de Coop, Zuivelfabriek „De Toekomst" is gekozen de heer J. P. Konings, die deze benoe ming heeft aangenomen. Bij de Ned. Herv. gemeente a. d Loon schend ijk is tot diaken herbe noemd de heer A. v. Dommelen en tot ouderling dhr. H. v. Achterberg. Bei den hebben, deze herbenoeming aange nomen. Door de diaconie der Ned. Herv. gemeente alhier werd van een on- kende een gift van f 500 ontvangen. A.s. Zaterdagnamiddag zal in 't gebouw „Elthato" de stemming plaats hebben ter verkiezing van drie leden van het kerkbestuur, wegens periodie ke aftreding van de heeren A. L. Sneep, J. G. Addink en, J. P. Konings. -De Burgemeester van deze ge meente maakt bekend dat op de navol gende tijden en plaatsen gelegenheid zal worden gegeven tot kostelooze in enting tegen diphterie voor schoolgaan de kinderen en kinderen van 2-7 jaar. In de O. L. School te Eethen op Don derdag 16 Dec. 1943 des n.m. 15 u. In de O. L. school te Drongelen op Vrijdag 17 Dec. '43 des n.m. 15 u. C In de O. L. school te Meeuwen op Maandag 20 Dec. '43 des nm. 15 u. In de O. L. school te Bab.-Broek op Dinsdag 21 Dec. '43 des n.m. 15 u. In de Bijz. school te Genderen op Woensdag 22 Dec. '43 des n.m. 15 u. 'Ouders of verzorgers van schoolgaan de kinderen, die bezwaar tegen deze in enting hebben worden verzocht schrifte lijk opgaaf daarvan te doen aan het Hoofd der School ter plaatse. -Wegens den pensioengerechtig den leeftijd zullen het hoofd der Chr. school de heer S. Verlare en Mej. F. J. Arnoldi, het onderwijs tegen 1 April verlaten. Toen Zaterdag tegen den avond A. P. v. Beek, gezeten in zijn zelfbewe- ger invalidewagen, te ver uitweek voor hét rijdend verkeer gleed de wagen met zijn berijder van den berm in de Vaart. Niettegenstaande het koude weer moest de inzittende een gedwongen bad nemen. Gelukkig kon hij gered worden door J. v. Loon Mzn., die erbij sprong en hem met verdere hulp op het droge bracht. Blijkbaar heeft dit koude bad voor den 75-jarigen geen ernstige gevolgen gehad, want Zondagmorgen kon men hem weer als gewoon onder de kerkgangers tel len. De oudste inwoner dezer ge meente de heer A. v. Gooi wordt 16 December a.s. 92 jaar. De oude grijze dorpsgenoot is nog steeds in zeer goede conditie. Dagelijks maakt hij nog zijn wandelingen en des Zondags, ofschoon Zijn woning een half uur van het kerk gebouw is verwijderd, gaat hij nog trouw tweemaal ter kerk. Wij wenschen hem op 16 Dec. een prettige dag te midden zijner familie en hopen dat het den ouden heer, die een zeer opgeruimd humeur heeft, dien dag niet aan belang stelling zal ontbreken. Ten huize van zijn eenige zoon waarbij hij inwonend is, wordt hij door allen met veel lief de omringd. Op 20 Dec. a.s. hopen de echtelieden L. Heyblom en W. Faro den dag te herdenken, waarop ze voor 60 ja ren in het huwelijk traden. Als bewijs dat de beide oudjes, die 86 en 83 Lentes hebben meegemaakt, kan dienen, dat de vrouw haar huishouding nog geheel zelf doet, terwijl de man nog dagelijksch met aardappelen, groenten en fruit in een wagen, die hij zelf duwt, zijn klanten in het naburige Dongen bediend. Het ont- breke ook dit echtpaar op 20 December niet aan belangstelling en aan bewijzen van toegenegenheid. Tot ouderlingen in de Geref. kerk werden gekozen de heeren H. van Putten en H. Crezee en tot diaken de heer W. Groeneveld Hzn. Morgen (Zaterdag) geeft het mannenkoor „Onderling Genoegen", di recteur de heer J. de Graaf een uitvoe ring in gebouw „Tavenu". Zaterdag houdt de Chr. School- vereen. een ledenvergadering in de con sistorie. De heer A. v. Esch hoopt een lezing te houden. De IJsclub „de Eendracht" hield een ledenvergadering in Tavenu. De opkomst der leden was zeer slecht. Tot bestuursleden werden, gekozen de heeren C. A. Heystek Johz. en, C. v. Maastricht. Voor de vacante betrekking van onderwijzeres aan de Neutraal Bijz. school alhier, hebben zich een 5-tal sol licitanten aangemeld. Onze dorpsgenoot de heer H. C. Holster werd toegelaten tot de le klasse der Chr,. Landb. Winterschool te Hoofddorp. Van Mej. B. uit Heusden, die bij haar ouders vertoefde, werd uit een schuurtje haar rijwiel gestolen. La- vond men het terug, doch het voorwiel ervan ontbrak. Ten nadeele van den heer G. Kant werd aan, het Postkantoor alhier, zijn rijwiel gestolen,. Aangifte bij de po litie volgde, maar tot heden zonder re sultaat. A.s. Zaterdag 11 Dec. zal de jaarlijksche banken,verpachting in de Kerk plaats hebben. Tot lid van het college van, kerkvoogdij bij de Ned. Herv. Kerk al hier, werd herkozen de heer Jan Ha- verhals Jzn. Bij de gehouden stemming werd tot ouderling bij de Geref. Kerk alhier, gekozen de heer H. de Korte en, tot diaken de heer Buter. De aandacht van belanghebben den wordt er op gevestigd, dat op Dins dag 14 December a.s., des n.m. 2.30 uur ten huize van Dr. J. H. v. d. Loo alhier, gelegenheid bestaat tot kosteloo ze in- of herinenting tegen pokken. Eveneens wordt op genoemden datum gelegenheid gegeven, zich te laten inen ten tegen, diphterie. Aangezien in de ze gemeente reeds één geval is voorge komen, wordt men, "in zijn eigen- en in dat van het algemeen, belang, dringend verzocht om van deze gelegenheid ge bruik te maken. Betrokkenen moeten hiertoe van te voren bij voornoemden geneesheer aangifte doen. Men wordt verzocht geboortebewijs of trouwboekje mede te brengen. Het Buurtschapshoofd van de Nederlandsche Volksdienst deelt mede, dat Zaterdag j.l. de 3e straatcollecte van Winterhulp werd gehouden, welke wederom een mooi resultaat opleverde, dank rij de activiteit van de Vrijwillige medewerkers, de wijk- en blokhoofden, alsmede de Nationale Jeugdstorm. Zooals wij reeds hebben vermeld, stond Wijk en Aalburg bij de le straat collecte aan den, spits met de hoogste gemiddelde opbrengst in de Provincie Nöord-Brabant. Thans ontvingen wij be richt van het Provinciaal kantoor dat Wijk en Aalburg ook bij de 2e straat- collecte het hoogste gemiddelde bereikte in de Provincie Noordbrabant. Hieruit blijkt dus wel, dat X^ijk en Aalburg niet stil zit voor het werk vap De Nederlandsche Volksdienst en Winter hulp Nederland. Hoewel de opbrengst van de eerste 2 collectes verheugend was, bracht de 3e straatcollecte van j.l. Zaterdag niet minder dan 30 pCt. meer op dan de eerste straatcollecte van dit jaar. Daar wij thans midden in den winter zitten en kou en ellende wederom voor de deur staan, zal wederom bij Win terhulp worden aangeklopt, en deze zal moeten steunen waar mogelijk is. Derhalve zal de eerste lïitkeering in den loop van 14 dagen plaats vinden. Om nu een zoo groot mogelijk aantal menschen te kunnen helpen, doen wij nogmaals een beroep op allen, om bij de eerstvolgende collecte nog meer te offeren. De opbrengsten kunnen en moe ten derhalve nog verhoogd worden. De uitkeeringen aan de minderbeedelden hangt uitsluitend en alleen af van de offervaardigheid van de beter gesitu eerden. Degenen die in aanmerking wen schen te komen voor uitkeering van Winterhulp Nederland kunnen alsnog een aanvraag indienen voor de 2de uit keering. Gezinnen welke reeds een aan vraag hebben ingediend voor de eerste uitkeering, behoeven geen nieuwe aan vraag in te dienen. Voor inlichtingen en formulieren kan men zich steeds vervoegen tot de Wijk- en Blokhoofden van den Nederlandsche Volksdienst. De Ned. Herv. Kerk roept het Nederlandsche volk op, om zich voor te bereiden op het Kerstfeest. Het thema luidt: Wat brengt de Kerk van Chris tus?" Ds. Sundermeyer van Gorkum zal Zondag a.s. des nam. 3 uur spreken over: „De vernieuwing der gemeen schap". Zondag 19 Dec. nam. 3 u. zal Ds. E. v. Wieringen spreken over: „De vernieuwing der Kerk." Vanwege de duisternis had de heer A. Visser deze week het ongeluk, zoodanig met rijn hoofd tegen een muur te loopen, dat hij zich onder genees kundige behandeling moest stellen. Door het bedanken van de twee gekozen ouderlingen en 1 diaken in de Geref. Kerk, zal er a.s. Zondag na den middag een herverkiezing plaats vin den. Als candidaten voor ouderling rijn gesteld de heeren: H. Hak, M. J. van Oord, W. v. d. Assem en G. Visser Gzn. en voor diaken de heeren J. Ver doorn en G. M. Kortenhoeven. Onze geachte predikant B. F. Ch. de Groot heeft toezegging van be roep ontvangen naar Brielle (Z.H De Vereen. „Het Groene Kruis" voor Woudrichem e.o. zal bij voldoende deelneming een cursus in huiselijke zie kenverpleging doen geven, welke cursus zal worden gehouden in het lokaal van den heer Spronk aan den Visschersdijk alhier. De cursus is uitsluitend bestemd voor dames yan 18 jaar of ouder. Voor het deelnemen aan gemelden cursus kan men zich opgeven voor 18 Decem ber a.s. bij de wijkverpleegster Mej. Zuster Muis of de leden van het Da mescomité Mevr. Dr. Egberts-de Vries, Mevr. Groeneveïd-Viveen en 'Mevr. v. Riiswijk-Boer en voor den Oudendijk bij Mevr. v. Beem-v. d. Brenk en, Mej. de Vries. Tot gemachtigden van het Kies college der Ned. Herv. Kerk werden herbenoemd de heeren W. M. Kentie, S. H. Bax, K. Havelaar en J. Kentie B.zoon. In deze gemeente werd dezer dagen ten nadeele van den heer E. G. een rijwiel ontvreemd, waarvan bi> de politie aangifte is gedaan. Kerstpakketten voor de Nederland sche Vrijwilligers, die aan de fronten staan, Duizenden Kerstpakketten worden thans in Den Haag voor de Nederlandsche Vrijwilligers gereed gemaakt De pakken worden voor de verzending keurig opgestapeld CNF/Meijer/Pax m VERLOREN: van Heusden naar Oud- heusden, een zwart lederen Heerenwant. Tegen belooning terug te bezorgen bij H. v. d. Staak, Schramstraat, Heus den. VERLOREN: een zak erwten, op den weg van, Doeveren naar Genderen. Terug te bezorgen bij Wed. v. d. Kolk te Doeveren. VERLORENeen bruin, geruite cein tuur van een, regenmantel. Terug te bezorgen bij C. Kuipers, Kerkstraat, Aalburg, VERLORENeen grijze gebreide wol len das (gedachtenis), op Woensdag jl. gaande van Openbare school te Wijk naar „Korte Steeg te Aalburg. Tegen belooning terug te bezorgen bij W. Wjjtmans, Kortesteeg 102 C te Aalburg. VERMISTuit de weide te Andel, 1 pink, gemerkt CW 6734 en 1 vaars, gemerkt CWZ 0336. Inlichtingen worden gaarne ingewacht door Mart. Schouten, B 43, Andel a. d. Zwaan. GEVONDENeenig geld. Terug te bekomen Postcommandant, Veen. VERLOREN1 zilveren vulpotlood, vermoedelijk Prov. weg onder Genderen. Tegen belooning terug te bezorgen bij H. Kleinloog, B 106, Genderen. VERLOREN: Vrijdagmorgen 3 Dec. tusschen 6 en 7 uur te Bab.-Broek 8 kg pootaardappelen, verpakt in zak, gemerkt C.V.D.B. Terug te bezorgen bij Wed. C. v. d. Beek, G 21. Babiloniënbroek. VERLOREN: op Schapendam bij Woudrichem, een zwart leeren linker handschoen met zwart-bonte voering. Tegen belooning terug te bezorgen bij A. van Tilborg, No. 204, Veen. VERLOREN: tusschen Heusden en Haarsteeg een leeren portefeuille met persoonsbewijs. Tegen belooning terug te bezorgen bij W. Schreuders, Heusden. op Zaterdag 11 December. 49-50 Brood. 49-50 Beschuit. 49-50 Melk en Taptemelk. 49-50 Vleesch. 49-50 Aardappelen en Toeslag aardapp. 49-50 Sigaren, Tabak of Cigaretten. 49 A en B Kindervoedsel. 49A en 49B Margarine. 2-76, 3-76, 4-76 Reserve, Boter. 47 en '49 Versnaperingen. 709-710 Bloem, enz. 711 Peulvruchten, 712 Vermicelli. 713 Kaas. 714 Suiker. 715 Jam. 42, 43, 44 en 45 „Verlichting" bonkaart S 121, Petroleum. 62 „Verlichting" bonkaart S 221, Petro leum. ROTTERDAM, 7 December. Op de veemarkt alhier werden aan gevoerd totaal 1050 dieren, waaronder 113 runderen, 49 paarden, 172 veulens. 108 nuchtere kalveren, 4 graskalveren 228 schapen en 371 biggen. 's-BOSCH, 8 December. Op de markt van heden waren aan gevoerd 777 stuks vee, waaronder 78 runderen, 142 nuchtere kalveren, 499 biggen en 58 schapen-lammeren. Rundvee, nuchtere kalveren en scha pen alleen levering. Matige aanvoer van biggen, handel goed met vaste prijzen. Het le elftal der v.v. „Wit Zwart" speelde voor de le klasse B.V.B. te Waspik tegen „Waspik 1" en won met 2--1, terwijl het 2e elftal voor de 3e klasse B.V.B. tegen „Waspik II" gelijk speelde, 22. De voetbalvereeriiging alhier heeft thans aan de Burgemeester van der Lelystraat alhier een terrein bekomen, alwaar rij des Zondags haar wedstrij den zal kunnen spelen. Voorheen moest dit steeds elders plaats vinden, IV. In de stad schijnt deze schermutseling veel indruk te hebben gemaakt. Er was daar „alsulcke verbaestheyt, dat die meeste paert (deel) van de borger den wil had te verlopen' (vluchten). De Italianen verloren drie ruiters, die in de kerk te Bruch<em begraven werden. Plannen werden nu gemaakt, om de rivier beneden Gorcum „toe te palen myt ysere kettens." Als deze plannen zouden worden uitgevoerd, „sollen die van Gorcum, Buren, Loevesteyn Bommei seer benaut moegen worden. Te Gorcum brak een „grote moyteri (muiterij) uit. Men beklaagde zich ern stig over het feit, dat „het lant over al soe schandelick bedorven worden.'' Ook te Bommel ontstond muiterij on der de Schotsche vendelen, omdat er „nu doir bemantheyt anders sonderlinck geen spijsse vercoft worden dan hee- rinck, broot, keesse. waermede die Schot ten quellick tevreeden waren' Tot spot hingen ze twee haringen aan de galg op de markt en voor de woning van den burgemeester schreven ze „Waer men nyet en spyest dan heerinck en broet, Daer slaet men gemeynlick die borge- meysters doet." Uit Holland werden deze levensmid delen aangevoerd. In 1574 kreeg 'Zalt- bdmmel vrijstelling van uitvoerrechten voor die goederen, die bestemd waren tot gebruik in de stad zelf. Acht maan den later verviel dit privilege. Er was veel meer naar Bommel vervoerd, dan voor de burgerij noodig was. 11 Augus tus deden de Geuzen opnieuw een uit- 't»l, nu op drie plaatsen tegeliikop den Gamerschendijlk, „in den leegen wech", en uit de Bospoort. „Mer an beyde seyden is geen merckelike scha de geschiet..." Soms openden de Spanjaarden een hevig kanonfvuur op de stad. Zoo b.v. op 17 Augustus. Bijl die gelegenheid vloog een cloet (kogel), „dwars doir die stadt, aen d'een syde in. aen d'an- der weer uut, hetwelcke nyet veel ge- hoort en is." Uit Antwerpen trekken twee vendelen op tot versterking der Spanjaarden. Bij gelegenheid van rijn reis naar Tuil, bemerkte de Spaansche bevelhebber „et- lycke boren (boeren) in 'tvelt." „Som mige meyden, sommige layden de wa gens om alsoe het coern binnen de stadt te brengen." Wanneer de Spaan sche soldaten er op afgaan, „ontlypen se mit hun wagens en de mit het coern in 't lopen brack eene wagen, mer tot alle geluck voir den Geussen wast de leste wagen, die der broek;... 'die... bleeff in den wech legggen, die peerde mit den voerman ontquamen... die bo ren in 'tvelt, syende onsse vólek aen- commen, syet, daer worpen se die sych- ten van hun, tasten nae hun xoers (ge weren) die se aldaer gereet hadden, ende schoten nae onsse volck. Onsse peerden en costen nyet veel bedrivpn, want sy geene voetknechten hadden, gingen daerom weder terugdrieven... Thans gaat de Spanjaard over tot beschieting van den toren te Bommel. Door het eerste kanonschot „vlyegen... die steen als hagel"... en de locht be- swarten van stoffs." Drie schoten wer den op den toren gelost. Velen „meyn- den... men sol den toern omschyeten' maar „deesse waren wat te veel met geckheyt overladen, want daertoe sol men al ander gereetschap moeten heb ben." Acquoy zegt: Ook de groote kerk der stad draagt nog altijd een teeken van het gebeurde. In den derden pilaar aan de linkerzijde van den preekstoel is een kogel halverwege ingemetseld, welks oorsprong door het daarbij gevoegd jaartal 1574 voldoende is aangeduid. Daar de Geuzen veel hinder onder vonden van het schieten uit de „borst- werinch" der Spanjaarden op de Niet alleen bonnenmaar ook geld hebben onze huismoeders noodig om eten te kunnen koopenoffert voor haar aan Winterhulp. Giro 5553. „weert", wierpen zij schanskorven op buiten de Waterpoort, „buten het veer- poertien", achter die stadtgraeff." Wanneer het gerucht gaat, dat de Geuzen Leiden willen ontzetten, vertrek ken drie vendels Spaansche soldaten van Tuil naar deze stad. (Wordt vervolgd). DIEFSTAL IN EEN HOTEL. Tijdens het opdienen van een diner in de dependance van hotel „Royal" aan den Parallelweg te Eindhoven, waarmee het hotelpersoneel druk bezig was. heb ben ongewenschte gasten kans gezien de zaak binnen te dringen en daaruit 4 ta pijten en 1 schrijfmachine te ontvreem den. NIEUWE REISE- UND GASTSTAET- TENMARKEN. De aandacht van, belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat naast de thans .reeds in omloop zijnde Duitsche Reise- und Gaststattenmarken nog de volgende Reise- und Gaststattenmarken in gebruik genomen rijn: Reise- und Gaststattenmarken met steenrooden ach tergrond en witten opdruk voor 500 gr. NahrmittelReise- und Gaststattenmar ken met groenen achtergrond en witten opdruk voor één eiReise- und Gast stattenmarken met blauwen achtergrond en witten opdruk voor een kwart liter melk. Het model dezer bonnen is lang werpig. Zij zijn, blijkens het daarop aangebrachte opschrift, geldig tot 6 Fe bruari a.s. Zooals bekend kunnen Duit sche reizigers deze bonnen uitsluitend in hotels e.d gebruiken, ter verkrijging van de op de bonnen vermelde artike len en hoeveelheden. TOT 70 JAAR AMBTENAAR. Op grond van art. 2 der verordening no. 137-40 betreffende de regeling van de rechtspositie (rechtsliche und finan- zielle Verhaltnisse) van ambtenaren en overig personeel, alsmede van bepaal de beëedigde personen, heeft de Rijks commissaris de secretarissen-generaal v. de departementen van algemeen bestuur, alsmede de hoofden der niet onder een departement ressorteerende centralé instanties gemachtigd, de ambtsperiode van ambtenaren, die op grond der be staande voorschriften wegens het berei ken van den pensioengerechtigdenleef tijd uit den overheidsdienst ontslagen zouden worden tot het bereiken van den 70-jarigen leeftijd te verlengen, in dien dit in een bepaald geval in het belang van den dienst is. Iedere ver lenging van de ambtsperiode van een ambtenaar behoeft goedkeuring van den Rijkscommissaris voor het bezette Ne derlandsche gebied (commissaris-gene raal voor bestuur en justitie). Deze beschikking geldt niet ten aan zien van politie-ambtenaren in den zin van artikel 1 der verordening „bezoldi ging politie 1943," VAN HOOIZOLDER GEVALLEN. Te Balkbrug had de 37-jarige on gehuwde landbouwer D. Bakker het on geluk van den hooizolder te vallen. In ernstigen toestand werd hijl naar het ziekenhuis te Zwolle overgebracht, waar hij is overleden. MAANZAAD VERWERKEN VERBODEN. Het gebruiken of verwerken van maanzaad is ook bijl de broodbereiding niet geoorloofd. Bij overtreding van de desbetreffende verbodsbepaling stel len betrokkenen zich aan straf of tucht* rechtelijke vervolging bloot. MEISJE VERBRAND. Terwijl de moeder even öm een, boodschap was gegaan en, haar drie kinderen, biij de kachel speelden, is het 5-jarig dochtertje van de familie v. Duffelen te Rotterdam, doordat rii met haar jurkje tegen de brandende kachel kwam in brand gevlogen. Een buurvouw Tie roök uit de kier van de deur zag komen en noodkre ten hoorde, wist met behulp van een deken het vuur te dooven en droeg het kind vervolgens naar het ziekenhuis, waar het aan de bekomen brandwonden is overleden. TE AMSTERDAM GEEN TRAMS OP ZONDAG. Te beginnen Zondag J2 December 1943 zullen voorloopig op Zondagen te Amsterdam geen trams ten danste van het publiek rijden,. Op len Kerst dag en Nieuwjaarsdag blijft de dienst derhalve gehandhaafd, echter niet op 2en Kerstdag. Op werkdagen 'blijft de dienst onver anderd. Zóó vcrxfijxcDbmcrr br-üzven xtcuurheJt buiicxxLcuodL opgeven cuuzheJb lokeb o persoonsbewijs gereed Houden, o op enveloppe, vermelden, de'baal vraarin de brief-gescbrevetziS 3 •rrajajTL en adres van, e+acamlar (en. teiorger)op adtfceriycLe der J enveloppe, schrgveru-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2