Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Buitenlandsch Overzicht VERD 1ST EREN Land- en Tuinbouw No. 6373 Vrijdag 17 December 1943 TELEGRAMMEN TUSSCHEN DEN FüHRER EN MUSSERT. Dienstleiter W. Ritterbusch Arbeitsbereichleiter. ERNENNUNG DES DIENST- LE1TERS W. RITTERBUSCH. Groeten aan Arbeiders en Vrijwilligers. Roode Kruis Kinderlegitimatiekaart 1939-1944 VERZENDING VAN GELUKWENSCHEN... Dit blad verschijnt VR IJ DAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten II cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. AdvertentiSn24 m.M. f 1.32. Elke m.M. meer 5y,cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 our ingewacht. Zware afweergevechten aan het Oostfront. De gevechten in het Oosten houden met onverminderde kracht aan. In den sector van Kirowograd en bii Tsjerkassy deed de vijand in den loop der week talrijke aanvallen met wisse lende sterkte. Er ontstonden verbitterde nog voort durende gevechten, in het verloop waar van de bolsjewisten door zware, bloe dige offers op enkele plaatsen terrein konden veroveren. De stad Tsjerkassy, welker bezetting de vijand in wekenlange gevechten tevergeefs trachtte te omsin gelen is door de Duitsche troepen over- eennkomstig het bevel ontruimd. In het gevechtsgebied ten N.O. van Sjitomir ondernamen de bolsjewisten met versch aangevoerde strijdkrachten hevige tegenaanvallen, die werden afgeslagen. De Duitsche troepen gingen daar op nieuw tot den aanval over en sloegen een vijandelijk bruggenhoofd aan uen .Westelijken oever van de Teteref uit een. Van 6 tot 13 December verloren de bolsjewisten daar 4400 gevangenen en rond 11.000 dooden; 927 stukken ge schut, 254 pantserwagens en een groot aantal lichte en. zware infanteriewapens, werden buitgemaakt of vernietigd. Bn deze gevechten heoben zich de Tliuring- sche 1ste pantserdivisie onder bevel van luitenant-generaal Krüger en de Bran- denburgscne 68ste inranteriedivisiie on der bevel van kolonel Scheuerpflug zich bijzonder onderscheiden. Ten Zuiden, van Newel vielen de bols jewisten na krachtige voorbereiding door de artillerie met verscheiden divisi s en sterke pantserstrijdkrachten aan. Zii werden afgeslagen,; enkele plaatselijke penetraties werden afgegrendeld, ande re dn een tegenaanval opgeheven. Talrij ke pantserwagens bleven stukgeschoten op het slagveld staan. Ten Noorden, van het 11 men meer dron gen stoottroepen, van een divisie ja gers bijl verrassing in. een goed ver sterkt bolsjewistisch steunpunt binnen. De bezetting, bestaande uit een batal jon, werd na korten, hevigen strijd" ver nietigd of gevangen genomen. Aan de rest van het Oostelijke front kwam het slechts tot gevechten van. plaatselijke be teekenis. In de gevechten zuidelijk van Kertsj heeft zich de 3e Roemeensche bergdi- viisie onder bevel van, generaal-majoor Mociulski bijzonder onderscheiden. Aan het Zuid-Italiaansche front is het betrekkelijk kalm, met uitzondering van plaatselijke ge v echts acties aan, de Adriatische kust. Luchtaanval op Noord-Duit sche kustgebied. Formaties Amerikaansche bommen werpers hebben Maandagmiddag, 'bii be dekten hemel lukraak bommen geworpen op eenige steden, in het Noord-Duitsche kustgebied. Evenals bij den terreuraan- val op Embden Zaterdag 11 dezer werden wederom voornamelijk woonwij ken getroffen,. Bij den aanval op Emb den werden, in hevige luchtgevechten en door luchtdoelgeschut 24 vüjlandelijke vliegtuigen voor het mee rende cl zware 4-motorige bommenwerpers neergescho ten. Bij den aanval op het Noord-Duitsche kustgebied werd de vijand door de weersomstandigheden, gedwongen den voorgenomen, geconoentreerden aanval om te zetten in afzonderlijke aanvallen. De Amerikaansche bommenwerpers werden bii de nadering en den terug keer krachtig door jagers beschermd. De Duitsche luchtverdedigingsstnild- krachten hebben melding gemaakt van het neerschieten van viermotorige bom menwerpers. Stilte voor den storm in de Stille Zuidzee J De betrekkelijke rust in de gevechts handelingen in het zuidelijke deel van den Stillen. Oceaan wordt van militaire zijde te Tokio beschouwd als een stilte voor den storm. Sedert den, zesdien luchtslag bij Bougainville op 3 December zoo zegt men, zijn in dit gebied slag schepen noch vliegtuigmoederschepen waargenomen,, doch slechts enkele krui sers en torpedojagers als bescherming van convooien. Dit verschijnsel betee- kebt echter geenszins, dat de vijand zijn steunpunten voor de luchtmacht op de landingsplaatsen heeft vrijgegeven. Strategisch gezien, zoo verklaart men verder, valt de beteekenis van Rabaul niet te onderschatten, want het vormt het belangrijkste steunpunt van de waai ervormige Japansche verdedigingslinie van Nieuw-Guinea en Nieuw Pommeren tegen Bougainville. De verovering van Rabaul zou een doorbraak in dit deel van den. Stillen Oceaan naar het centrale deel van de Zuidzee beteeken n, die den vijand in de luchtslagen bij de Gilbert-eilanden in den centralen sector niet tot stand wist te brengen. "Daar Japan zich volledig bewust is van de beteekenis van. deze onderneming, zijin de hevigste gevechten in dit gebied te verwachten. Verdrag tusschen de Sovjet- Unie en Cecho-Slovakije. Het tusschen Molotof en Benesj ge sloten pact bestaat, naar de omroep van Moskou mededeelt uit zes artikelen. In het protocol van het verdrag wordt ter inleiding gezegd, dat de beide ver dragsluitende partijen een pact van duur zame vriendschap, wederzijdsche hulp verleening en samenwerking na het slui ten van den vrede hebben gesloten. Wat de bijzonderheden betreft verplichten zij zich tot „wederzijdsche ondersteuning en militaire hulpverleening tegen het agressieve Duitschland of een met dit land verbonden staat", benevens tot „vol strekt wederzijdseh vertrouwen en. eco nomische hulpverleening in den grootst mogelijken omvang na het sluiten van den vrede." Geen der verdragspartners mag een bondgenootschap aangaan of toetreden tot een coalitie, die gericht is tegen den anderen partner. Het ver drag treedt terstond in werking. De ratificatie moet binnen zoo kort mogeliiken tijd te Moskou geschieden. Het verdrag heeft een looptijd van 20 jaar en wordt na verloop van dezen termijn telkens voor vijf jaar verlengd, wanneer niet een der partners 12 maan den tevoren schriftelijk verklaart, dat hij het verdrag wil ontbinden. In het protocol wordt voorts gezegd, dat wanneer een derde land, dat grenst aan de Sovjet-Unie of aan „Cecho- Slovakije" en in dezen oorlog het voor werp van Duitsche agressie wordt, tot het verdrag wenseht toe te treden, dan wordt dit land na wederzijds goedvin den van, de verdragsluitende partijen, de mogelijkheid geboden het pact mede te onderteekenen. Dit krijgt dan het karakter van een driemogendhedenpact. Eden over Cairo en Teheran. De Britsche minister van. Buitenland- sche Zaken heeft bii de opening der debatten over den oorlog in het Engel- sche Lagerhuis een rede gehouden, waarin hij, naar de Britsche berichten dienst meldt, ook gesproken heeft over de jongste conferentie der geallieerden. Tiden verklaarde, dat de eerste der beide conferenties te Cairo, alsmede de conferentie van Teheran geheel en al in het teeken stonden van de militaire aangelegenheden. Eden beweerde, dat het op deze conferenties gelukt is de militaire aangelegenheden der ge al lieere den in, een compleet en omvattend „voor bereidingsstadium" onder te brengen, zooals tot dusver in dezen oorlog door de geallieerden nog niet was bereikt. Met betrekking tot de kwesties over den strijd der gealliee reden tegen Ja pan en die op de eerste coniexejutiia te Cairo behandeld zijln, zeide Eden „Wij moeten Japan bestrijden tot het bittere einde, ongeacht de kosten en den tifd, die hiervoor noodig zijn. Eden 'verklaarde verder, dat lrii uitdrukking gaf aan Zijn, hoop-, dat deze besprekin gen den, grondslag zouden vormen voor een toekomstige samenwerking tusschen Groot-Brittanië, de Sovjet-Unie, de Ver. Staten en Turkije. Hij noemde het on derhoud met den Turkschen president „zeer bemoedigend". Met betrekking tot den toestand in „Joegoslavië" bevestigde Eden in, hoofd zaak, dat Groot-Brittannië Tito met alle kracht steunt en hiervoor de toestem ming der Sovjets en der Ver. Staten beeft. Een Britsche missie onder leiding van het parlementslid luitenant Fitzroy MacLean zal met de Sovjet-missie bij Tito samenwerken. Overigens stelt Groot-Brittannië pogingen in het werk om alle Joegoslavische kringen, die te gen den gemeenscha ppelijjken vijand willen strijden, te vereenigen. Vervol gens gaf Eden toe, dat Engeland ook in Griekenland naar een zelfde doel streeft. Resumeerend zeide de minister van Buitenlandsche Zaken, dat de drie con ferenties Groot-Brittannië en, naar bü geloofde, ook zijn geallieereden w-el zeer hebben aangemoedigd, maar dat er toch geen reden, voor een lichtvaardig opti misme bestaat. Het gekozen plan, zal in de komende maanden van alle verbon den naties geweldige inspanningen ver gen. Groot-Brittannië ziet zich geplaatst voor een zware taak. Verklaring van den minister van Buitenlandsche Zaken van Turkije, over de besprekingen, te Cairo. De minister van. Buitenlandsche Za ken van Turkije, Menemendzjogloe.b^fi te Ankara de Turksche en geallieerde pers ontvangen en een verklaring afge legd over de besprekingen te Cairo. De conferentie te Cairo, zoo zeide hij. en hij legde den nadruk op ieder woord, is een van de belangrijkste faze van den oorlog. Wij komen buitengewoon tevreden over onze "besprekingen terug. Wij hebben alle aspecten en proble men met een vaak meedoogenlooze open- Van 1218 December. Begin 16.30 uur. Einde 8.30 uur. Van 1925 December. Begin 16.30 uur. Einde 8.30 uur. hartigheid, doch met begrip onderzocht. Wij hebben veel vernomen dat wij niet wisten. Onze gastheeren op hun beurt hebben van vele dingen, die hun on bekend waren, kennis genomen. Wij* Zijn nader tot hen, zij nader tot ons gekomen, opdat wij elkander beter be grijpen wat onze belangen en onze mogelijkheden aangaat. Daar al onze besprekingen het stempel van dezen geest droegen, konden wij Cairo in een atmosfeer van. volkomen hartelijk heid verlaten. Ik kan u zeggen, dat wij bij onze besprekingen, aldus de minister, de richtlijnen, van onze volkspartij hebben vastgehouden en. dat onze buitenlandsche politiek onveranderd blijft. Een vraag of Turkije misschien aan den oorlog zou gaan deelnemen, noem de de minister ongegrond. Aan de Duitsche journalisten heeft de minister soortgelijke verklaringen af gelegd en tot hen zei hij bovendien: Onze betrekkingen met de Spilmogend- heden blijven ongewijzigd. Wanneer ik zeg, dat de Turksche politiek onver anderd blijft, blijft ook de politiek jegens de Spil onveranderd. De Turk sche politiek blijft trouw aan haar grond slagen. Het tweede front. De verkfaringd in het slotcommuniqué over de conferentie van Teheran over operaties uit het Westen en Zuiden hebben de kwestie van het tweede front weer op den voorgrond geplaatst. Te Berlijn acht men het vanzelfsprekend dat dit vraagstuk te Teheran uitvoerig ter sprake zal Zijn gekomen,. Militaire kringen houden ernstig re kening met de mogelijkheid, dat als uitvloeisel van de conferentie binnen korten tijd, wellicht zelfs nog dezen winter een invasie beproefd zal wor den, hetzij op clen. Balkan, hetzij in Noord- of Zuid-Frankrijk. Op een der gelijke invasiepoging verklaart men van Duitsche Zijde volkomen voorbreid te zijn, ja deze zelfs gaarne te zullen zien. Men herinnert in dit verband aan de verdedigingsmaatregelen, die zoowel aan de Atlantische kust als aan de Middel- landsche Zee-kust in Frankrijk en op den Balkan genomen Zijn. Ook de bezet ting van een reeks eilanden in Egeische Zee, laatstelijk van Samoseen operatie die een duidelijk defensief karakter draagt, wordt als bewijé aangehaald, dat het Duitsche opperbevel ook op den Balkan met alle eventualiteiten rekening heeft willen houden. Op de centrale bijeenkomst, welke Zaterdag ter gelegenheid van het 12-jarig bestaan der NSB. te Utrecht werd gehouden, spraken de Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss-lnquart en de Leider. Tijdens de rede van den Leider CNF/Otto/Pax m Ter gelegenheid van den twaalfden verjaardag van de N.S.B., Zijn tusschen den Führer en den leider der N.S.B., Mussert de volgende telegrammen gewisseld FüHRER! In Nederland teruggekeerd is het mij een behoefte u mijn dank te betui gen voor uw hartelijke ontvangst en voor het diepgaande en uitvoerige on derhoud, dat ik met u mocht hebben. Volkomen doordrongen van de zedelijke plichten, welke voor het behoud van Europa op elk volk van dit continent rusten, Zij het mij vergund u de verzekering te geven, dat de Natio na al-Socialistische Beweging der Nederlan den bij het begin van het dertiende jaar van haar strijd sterker dan, ooit be reid en genegen is haar taak te vervullen, n.l. het Nederlandsche volk voor te gaan op den weg der Europeesehe en Germaansche solidariteit met het be houd van het eigen volksche leven, zooals gij' tot heil van allen wenseht. In nation aal-socialistische verbondenheid, Uw MUSSERT. Geachte Heer MUSSERT! Voor de gelofte van trouw van, de Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden, en voor verzekering, dat de beweging met nog grootere vast beradenheid het Nederlandsche volk zal voorgaan op den weg der Europee sehe en Germaansche solidariteit, die gij mij bij het begin van het dertiende strijdjaar hebt doen toekomen, betuig ik u mijn oprechten dank. De Beweging kan er van verzekerd Zijn, dat zij op dezen weg vergezeld wordt van mijin beste wenschen en die van het Duitsche volk. Uw ADOLF HITLER. ITALIAANSCHE SOLDATEN ONT VLUCHT UIT EEN KAMP. Vijfhonderd Italiaansche soldaten, die in Noord-Afrika gevangen genomen wa ren en onlangs naar Napels zijn over gebracht, zijn uit het concentratiekamp van waar zij op bevel van Badoglio, aan de Zijde der Anglo-Amerikanen aan het front in den strijd geworpen zouden worden, ontvlucht. In een stoutmoedige manoeuvre wisteq. zij des nachts de Engelsche wachtposten te overweldigen en te vluchten. De patrouilles, die on middellijk werden uitgezonden, slaagden er slechts in 45 van de uitgebroken gevangenen terug te brengen. SCHEEPSRAMP OP DEN JANG-TSE KIANG. Een der grootste catastrophen. in de geschiedenis der Chineeschc riviervaart heeft zich Donderdag voorgedaan op den Jang-tse-Kiang. Bij deze ramp zijn meer dan 1000 Chineesche passagiers meest kleine handelaren, die tusschen Sjanghai en, de havens aan den Jang- tse-Kiang trekken, verdronken. De ramp vond plaats toen het pas sagiersvaartuig „Hwatai" in de nabij heid van Nantoeng kenterde en binnen Vijf minuten zonk. De onmiddellijk in het werk gestelde 'pogingen, om de drenkelingen te redden werden door de intredende duisternis en den hoogen golfslag bemoèil'ijkt. De in de nabijheid Zijnde vaartuigen, z.g. sampans, konden slechts 200 personen redden. Een voor- loopdg onderzoek heeft volgens de „Sjanghai Times" uitgewezen, dat de catastrophe moet worden toegeschreven aan de lichtzinnigheid van de scheep vaartmaatschappij, die een te groot aan tal passagiers en te veel bagage heeft toegelaten. NEDERLANDER IN FRANKRIJK VEROORDEELD. De 21-jarige Nederlander G. V. C. die een verzameling kostbare postzegels bezit, een waarde vertegenwoordigende van 30.5000 francs en deze op sluik- sche wijze uit Frankrijk wilde uitvoe ren, is door de douane-beambten te Jeumont betrapt. De rechtbank van Avesnes heeft hem veroordeeld tot 3 maanden, gevangenisstraf, een boete van 5000 francs en een fiscale boete van 1 millioen Fransehe francs. De opperbevelhebber West aan de Fransehe kust langs de Middelland- sche Zee. Generaal-veldmaarschalk Von Rundstedt overtuigt zich tijdens een inspectie van de gereedheid tot afweer en de slagvaardigheid der verdedigingswerken aan de Fransehe kust van de Middellandsche Zee. De .generaal-veldmaarschalk bij een ba 'spreking in den sector van een divisie PK Moosmüller/We/CNF/P m DE AARDBEVING IN TURKIJE. Volgens de door den minister van openbare gezondheid in de groote na tionale vergadering gepubliceerde cij fers, zijn bij de jongste aardbeving in noordwest-Anatolië 4016 personen om het leven gekomen. 4471 personen wer den gewond en 24.000 huizen werden vernield. DE BRITSCH-AMERIKAANSCHE VERLIEZEN IN ITALIË. Eden heeft, naar de Britsche be richtendienst meldt, in het Lagerhuis de Britsche en Amerikaansche verliezen bij de gevechten in Italië opgegeven. Volgens deze verklaring hebben de Brit ten vanaf den dag der landing .tot en met 23 November 3212 dooden, 9709 gewonden, en 3155 vermisten, in totaal 16.074 man verloren. De verbiezen der Amerikanen in Italië vanaf den dag der landing tot en met 23 November bedragen naar Eden be weerde 1603 dooden, 6361 gewonden en 2685 vermisten, in totaal 10649 man. DUIKBOOTACTrE IN DE CARIBI SCHE ZEE. Uit Washington wordt gemeld, dat volgens officieele opgaven alleen in de afgeloopen week vijf schepen doorduik- booten in de Caribische Zee in den grond zijn geboord. De Führer heeft op 1 December 1943 den Dienstleiter W. Ritterbusch benoemd tot Leiter van het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in Nederland. De Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden heeft overeen komstig artikel 4, sub 1 van de verorde ning over de uitoefening van de re- geeringsbevoegdheden in Nederland (Nr. 3-1940), alsmede overeenkomstig de ar tikelen 1, 3 en. 7 van liet decreet óver den organischen opbouw van de dienst- bureaux van den Rijkscommissaris (nr. 4-1940) den Dienstleiter W. Ritterbusch benoemd tot General-kommissar z.b.V. Dienstleiter W. Ritterbusch was reeds na het overlijden van den vroegeren Lei ter van het Arbeitsbereich der NSDAP. in Nederland en General-Kommissar z. b. V. belast met de waarneming van deze functies. Hier volgt de tekst van de be noem i ngsoo r ko nde n fch ernenne den Dienstleiter W. R i t- terbusch zum Leiter des Arbeitsbe- reichs der N.S.D.A.P. in den Nieder- landen, Führerhauptquartier, den 1-12-1943. Gez. ADOLF HITLER. Beka-nntmaehung des Reichkommissars für die besetzten Niederlandischen Ge blete über Personal-Angelegen hei ten. Ich habe nach par. 4, Absatzt meiner Verordnung über die Ausübung der Re- gierungsbefugnisse in den Niederlanden (nr. 3-1940) sowie nacht den par. 1, 3 und 7 meines Erlasses über den or- ganisatorischen Aufbau der Dienststel- Ie des Reichskommissariats (nr. 4-1940) den Dienstleiter W. Ritterbusch zum General-Kommissar zur besonde- ren Verwendung berufen. Den Haag, am 11 Dez. 1943. Der Reichskommissar für die be setzten Niederlandischen Gebiete, gez. Dr. SEYSS-1NQUART. Door samenwerking van den Neder lands chen. Omroep met den Duitschen Europazender, kan. tusschen 26 Decem ber en 2 Januari een beperkt aantal radiogroeten van. ouders, vrouwen of verloofden (max. 3 personen per fa milie) worden uitgesproken aan Ne derlandsche arbeiders in Duitschland en bovendien aan Nederlandsche vrijwilli gers, die strijden aan het Oostjfront (dus niet aan de andere fronten). Deze groeten worden t.z.t. in n der studio's van den Nederlandschen Om roep te Hilversum opgenomen. Zij, die hiervoor in aanmerking wil len komen gelieven voor 20 December 1943 hiervan op een in blokletters ge schreven briefkaart, waarop in den lin kerbovenhoek vermeld moet worden arbeidersgroeten (of Gostfrontgroeten), kennis te geven aan den Nederlandschen Omroep, afdeeling Pers en Propaganda Schuttersweg 8 te Hilversum. Verder vermeld: 1. Naam van dengene voor wien de groet bestemd is. 2. Plaats of gebied waar de be trokkene zich bevindt (eventueel weer machtsonderdeel en dienstrang). 3. Familiebetrekking(en) van hen die de(n) groet (en) uitspreken. 4. Nauwkeurig adres aanvrager. Onvolledige opgaven worden niet in behandeling genomen. r Wie in aanmerking komt ontvangt een oproep van den Nederlandschen Omroep om persoonlijk naar Hilversum te komen op den dag, waarop de groeten kunnen worden uitgesproken. Zonder persoonlijken oproep is het on- noodig zich in Hilversum te melden. Men wordt er nog op attent gemaakt, dat de groeten alleen persoonlijk kun nen worden uitgesproken. Plots'ling oorlogsgerucht leder weeklaagt en zucht „ff aar is t kind!?F', hoort men radeloos vragen. Laat t kind dus altijd Goed zijn identiteit Op het kaartje om zijn hals met zich dragen Ouders of voogden, vraagt voorUW kinderen tot 15 jaar een kinderlegitimatiekaart aan. Aanvraagformulieren verkrijgbaar bij: Hoofden van scholen,Gemeentesecretarieën (afd Bevolking). Afdeelingsbesturen van het Ned. Roode Kruis Prijs f 0.10 Minvermogenden kosteloos. Wij! zijn thans in het Vijfde oorlogs jaar. In vijf jaren, wordt men van knaap man. En veel, wat men als knaap niet beseft, is thans duidelijk geworden. Waar gaat het om? Men weet het thans zonder twijfel. Of men weet het niet, maar dan zal men er nooit toe komen de grootheid van dezen tifd te begrijpen. Nooit hebben de Germanen, een grooter kans gehad om eensgezind voor hun behoud te strijden dan thans. En toch blijven velen achter... en toch moeten züf beseffen, waarom het gaat. Hoe staat gij er tegenover, jonge Nederlander Indien, gij Uw vaderland waarachtig liefhebt, neem dan de wapens ter hand en verdedig het tegen, het bolsjewisme. Meldt U bij de Waffen SS. of den Landstorm, Nederland. De Duitsche kamer van koophandel in Amsterdam deelt ons mede, dat op grond van, de verordening van dein rijks commissaris voor het bezette Nederland sche gebied, betreffende het berichtenr verkeer met het buitenland (zie verorde ningsblad aflevering 8, verschenen 12 Maart 1943, en Nederlandsche staats courant nr. 52 dd. 16 Maart 1943) de verzending van gelukwenschkaarten zoo mede van postkaarten als ook de vroe ger gebruikelijke gedrukte kaarten van firma's enz. voor Kerstmis en Nieuw jaar naar Duits'chland en het niet-Vij- andelljke buitenland verboden is. Geluk- wenschen in vorengenoemden vorm wor den door de con.troleerende instanties aangehouden en vernietigd. MOND- EN KLAUWZEER- BESTRIJDING. Met kracht wordt thans de strijd aangebonden tegen een van de ernstig ste kwalen, die onze veestapel bei- dreigt. Vele jaren heeft men zoo goed als machteloos gestaan tegen de ge vreesde ziekte. Zelfs is men eens tot verplicht afmaken overgegaan. Doch ook deze drastische maatregel heeft al wei nig resultaat gehad. Geneesmiddelen werden er genoeg aanbevolen (door leeken althans). Doch de resultaten wa ren mager, men, mag gerust zeggen niets baatte. Totdat in Duitschland en Denemar ken door onderzoekers een entstof uit gevonden, werd, die het mogelijk maakt de dieren eenigen tijd (ongeveer 6 a 8 maanden) ongevoelig voor de ziekte te maken. Het Internationaal Bureau tot bestrijding van. veeziekten verklaarde op grond van in vele landen genomen proeven, dat door gebruik van entstof de mogelijkheid bestaat mond- en klauwzeer te bestrijden. Gelukkig wordt ook in ons land deze entstof bereid. Maar daar is heel wat voor noodig. Om b.v. entstof noodig voor 100 koeien te krij gen is de smetstof van, één koe noodig, Maar de resultaten zijn, bevredigend. Gelukkig voor onze veehouders. AGRICOLA. ONDERZOEKT UW WINTERAARD APPELEN! Reeds sinds een, paar maanden be vinden ;door U geteelde winteraardappe len zich op hun bewaarplaats. U hebt er voor gezorgd, dat ze droog en koel doch vorstvrij liggen. Voor zoover de bewaarplaats niet volkomen vorstvrij is, dient er voor te worden gezorgd, dat de aardappelen tijdens strenge vorst door afdekking met een dikke laag zak ken, oude kleeden, stroo, "hooi. kranten of droge turfmolm tegen bevriezing gevrijwaard blijven. In ander opzicht dient tijdens den winter echter ook de noodige aandacht aan dezen wintervoorraad te worden geschonken. In sommige knollen kunnen zich rottingsverschijnselen openbaren. Dat vindt men niet alleen bij aardap pelen van minder goede kwaliteit, doch ook wel bij de beste. Bovendien, kunnen zich aan een, groot aantal knollen reeels spruiten hebben ontwikkeld. Hierin ligt een reden te meer om den aardappelen- voorraad in dezen wintertijd eens gron dig te onderzoeken,. Niet alleen de ver- MEivmit voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Algemeen Redadeur'f J. H. ROZA, Heusden

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1