DE RIJKSPOST SPAARBANK 1X3 DISTRIBUTIEBONNEN Gevonden en verloren voorwerpen Officieële Berichten Officiëele Landbouw mededeelingen Correspondentie Plaatselijk Nieuws HeIpT?T.T on UsieL-f. Sluit het jaar met een wijs besluit. Spaar bij voor de Provincie Noord-Brabant. In verband met het a.s. Kerst feest zal ons eerstvolgend num mer op Donderdag 23 December verschijnen. H.H. Adverteerders en Corres pondenten gelieve hiermede wel rekening te houden. DE REDACTIE. HEUSDEN. ALM KERK. BENEDEN-LANGSTRAAT. CAPELLE. GIESSEN. GENDEREN. 's GRAVENMOER. NIEUWENDIJK. OUDENDIJK. POEDEROIJEN. VOOR SE 13e PERIODE 1943 (2e helft) 12 DEC—25 DEC. Elk der volgende bonnen Geeft recht op het koopen van 51/52 A 51/52 B 51/52 718/719 720 721 51 A 51 B 51A 51B 50B Brood Brood Beschuit Algemeen Algemeen Algemeen Kindervoedsel Kindervoedsel Boter Boter Boter 52A, 52B Boter 722 51/52 51/52 51/52 A 51/52 B 51/52 51 723 724 725 726 51 52 51/52 Algemeen Melk Taptemelk Vleesch Vleesch Aardappelen Toeslag Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen Versnap. Versnap. Tabak Bijzondere rantsoenen 4-77. Reserve 4 rants. Brood of Gebak 1 rants. Brood of Gebak 1 rants Brood, Gebak of Beschuit 1 rants. Brood, Gebak of Bloem 125 gram Havermout 125 gram Gort 250 gram Gort 250 gram Rijst of Gort 125 gram Boter 125 gram Magarine 125 gram Bak en Braadvet of Margarine 125 gram Margarine KXUgram Volvette of 40-j- Kaas Is/* liter Melk ls/t liter Taptemelk 1 rants. Vleesch V4 rants. Vleesch 2 kg Aardappelen 2 kg Aardappelen 500 gram Suiker 250 gram Jam 250 gram Koffiesurrogaat 1 rants Vervangingsmiddelen 100 gram Chocolade 100 gram Suikerwerken 1 rants. Sigaren, Tabak of Cigaretten 125 gram Boter Op deze bonnen mag reeds op 11 Dec. worden gekocht, uitgezonderd vleesch en aardappelen Alle bonnen zijn veertien dagen geldig, uitgezonderd: 50B, 52A, 52B Boter 12 Dec t/m 22 Januari Eerstvolgende bonaanwijzing op 26 Dec. voor alle artikelen, uitge zonderd Koffiesurrograat op 23 Januari. Vervangingsmiddelen en Chocolade op 9 Januari DIVERSE ARTIKELEN Geldig tot en met Textiel I een, Textielkaart V 115, 45 gr. Scheerzeep 716 Alg. en A B Eenheidszeep, 1 st. eenheidszeep 717 Alg en AB Waschpoeder, 250 gr. Waschpoeder A B Toiletzeep, 1 st Toiletzeep 15, 16, bonkaart U 215 1 liter petroleum per bon 44, 45, 46 en 47 „Verlichting" bonkaart „S 121" 1 liter petroleum per bon 63 „Verlichting" bonkaart S 221,1 liter petroleum p bon 15 t/m 19 B.V1 eenheid vaste brandstoffen 20 t/m 22 B V 1 eenheid vaste brandstoffen 11 t/m 17 K F1 eenheid vaste brandstoffen „Brandstoffen één eenheid periode 5 t/m 8" 1 eenheid vaste brandstoffen 31 December 31 December 31 December 31 December 11 Jan. 1944 25 December 25 December 31 December 29 Febr. 1944 30 April 1944 30 April 1944 Met alleen bonnenmaar ook geld hebben onze huismoeders noodig om eten te kunnen koopenoffert voor haar aan Winterhulp. Giro 5553. SLEEUWIJK. WIJK EN AALBURG. WOUDRICIIEM. WERKENDAM. 5xxS verzjz.n.dfc men. een. posbwissdl ^ojrastprixn^s- ervoor EieiraonLiÊcV2« een op. Dcd; spcuxrlr tijcL-r Daar kunt U staat op makent rotte exemplaren worden er uit verwij derd, doch ook de knollen,, waarin het rottingsproces pas een aanvang heeft genomen. Deze laatste zijn thans nog geschikt voor 't gebruik. Tegelijk met deze sorteering worden alle spruiten, die zich aan de knollen hebben ontwik keld er af gebroken. Na een paar maan den wordt dit werk nog eens herhaald. Ongetwijfeld zullen, er aardappelvoor- raden zijin, waarin nog slechts zeer wei nig rottende of spruitende knollen wor den aangetroffen. Doch er zullen ook wel vele andere voorraden zijn, waarin deze verschijnselen zich reeds in sterke- fe fftate hebben geopenbaard. Voor een ieder een reden te meer om er de noodige aandacht aan te besteden. BEWAARLOON AARDAPPELEN Per 14 November j.l. is de nieuwe regeling bewaarloon aardappelen inge gaan. Onderstaand worden de perio dieke verhoogingen van den telers-prijs weergegeven. Klei-/duinzandaard. 15-8 13-11 4.75 4.50 4.25 14 —20-11 5.00 4.75 4.50 21 —27-11 5.00 4.75 4.50 28-11 4-12 5.05 4.80 4.55 5 -11-12 5.05 4.80 4.55 12 18-12 5.05 4.80 4.55 19 -25-12 5.05 4.80 4.55 26-12 1-1 5.05 4.80 4.55 2 8-1 5.10 4.85 4.60 9 -15-1 5.10 4.85 4.60 16 22-1 5.10 4.85 4.60 23 —29-1 5.10 4.85 4.60 30-1 5-2 5.15 4.90 4.65 6 12-2 5.15 4.90 4.65 13 19-2 5.20 4.95 4.70 20 26-2 5.20 4.95 4.70 27-2 4-3 5.23 4.98 4.73 5 11-3 5.26 5.01 4.76 12 18-3 5.29 5.04 4.79 19 —25-3 5.32 5.07 4.82 26-3 1-4 5.35 5.10 4.85 2-4 8-4 5.42 5.17 4.92 9 15-4 5.49 5.24 4.99 16 22-4 5.57 5.32 5.07 23 29-4 5.65 5.40 5.15 30-4 6-5 5.74 5.49 5.24 7 13-5 5.84 5.59 5.34 14 20-5 5.96 5.71 5.46 21 27-5 6.10 5.85 5.60 28-5 3-6 6.27 6.02 5.77 4 10-6 6.50 6.25 6.00 11 —17-6 30-6 6.80 6.55 6.30 zand-/veenaard. groep 1 groep 2 groep C 15-8 -13-11 4.25 4.00 3.75 14 20-11 4.50 4.25 4.00 21 —27-11 4.50 4.25 4.00 28-11— 4-12 4.55 4.30 4.05 5 11-12 4.55 4.30 4.05 12 18-12 4.55 4.30 4.05 19 —25-12 4.55 4.30 4.05 26-121-1 4.55 4.30 4.05 2 8-1 4.60 4.35 4.10 9 —15-1 4.60 4.35 4.10 16 -22-1 4.60 4.35 4.10 23 —29-1 4.60 4.35 4.10 30-1 5-2 4.65 4.40 4.15 6 12-2 4.65 4.40 4.15 13 —19-2 4.70 4.45 4.20 20 26-2 4.70 4.45 4.20 27-2 4-3 4.73 4.48 4.23 5 11-3 4.76 4.51 4.26 12 —18-3. 4.79 4.54 4.29 19 25-3 4.82 4.57 4.32 26-3 1-4 4.85 4.60 4.35 2-4 8-4 4.92 4.67 4.42 9 15-4 4.99 4.74 4.49 16 -22-4 5.07 4.82 4.57 23 -29-4 5.15 4.90 4.65 30-4 6-5 5.24 4.99 4.74 7 13-5 5.34 5.09 4.84 14 20-5 5.46 5.21 4.96 21 27-5 5.60 5.35 5.10 28-5 3-6 5.77 5.52 5.27 4 10-6 6.00 5..75 5.50 11 -17-6 -30-6 6.30 6.05 5.80 PLATTELANDSVOORZIENINGS- REÖEL1NO. In aansluiting op persbericht no. 58 d.d. 16 November j.l. wordt medege deeld, dat de plattelandsvoorzienings- regeling dit jaar niet zal worden toe gepast. BEZWAARSCHRIFTEN SCHAPENLE VERING 1943. Voor schapenhouders, die gegronde bezwaren hebben tegen den aanslag schapenlevering 1943, bestaat tot 20 Decern be r a.s. gelegenheid, deze bezwa ren schriftelijk naar voren te brengen bii de Afd. Schapen van. het Bureau van den Voedselcommissaris te Tilburg. Reclames, die na dien datum in ons bezit komen, worden onherroepelijk ter zijde gelegd. KERST-OLIEPRIJZEN. Voor de spijsolie, ciie bij wijze van extra-kerstrantsoen beschikbaar is ge steld, zijn de volgende prijzen vast gesteld Een heele flesch van 720 gram (4 rantsoenen) fl.10, statiegeld f 0.20. Driekwart flesch van 540 gram (3 rantsoenen) 0.90, statiegeld f 0.15. Halve flesch van 360 gram (2 rants.) f 0.65, statiegeld f0.10. Los uitgewogen per rantsoen van 180 gram f 0.25. Wanneer de winkelier geen losse olie meer voorradig heeft en voor het af wegen van een rantsoen een gecapsuleer- de flesch moet aanbreken, mag hi? per rantsoen f 0271/o berekenen. Met nadruk wordt er op gewezen, dat voor deze, op de reeds ingele verde bonnen Algemeen 708, Reserve M 73 en Reserve M 69, verkrijgbare olie. in geeii geval andere prijzen mogen worden gevraagd of betaald, terwijl ook geen andere statiegelden mogen worden verlangd. Men doet er bovendien goéd aan er op toe te zien, dat bij los uitge wogen olie de juiste hoeveelheid wordt uitgeschonken. Wijziging Rundveemarkten in de Kerst- en Nieuwjaarsweek. Veehouders en marktveehandelaren kunnen in de Kerst- en Nieuwjaarsweek op onderstaande plaatsen rundvee leve ren Jen, behoeve van het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch. In de week voor Kerstmis: Op Maan dag 20 December te Tilburg, Breda. Cuijk en Eindhoven. Óp Woensdag 22 December te Den Bosch, Bergen op Zoom, Roosendaal en Oss. In de week voor Kerstmis komen dus te vervallen de markten te Zeven bergen en Helmond. In de week voor Nieuwjaar: Op Maandag 27 December te Tilburg, Bre da, Cuijk en Eindhoven. Op Woensdag 29 December te Den Bosch, Bergen op Zoom. Roosendaal en Helmond. In deze week komen dus te vervallen de markten, te Zevenbergen en Oss. Smeermiddelen. Smeermiddelen voor landbouwdoelein den moeten voor 20 December a.s. zijn aangevraagd op een, V.A.W.-formulier, dat bij den Plaatselijk bureauhouder ver krijgbaar is en bij hem weer moet wor den ingediend. Alleen züji die meer dan 5 ha bouwland hebben, waarbij 2 ha grasland voor 1 ha bouwland wordt gerekend, kunnen een aanvrage indie nen,. Zij, die beneden deze oppervlakte blijven, behoeven, dus geen aanvrage in te dienen, daar die toch wordt afge wezen. Binnengekomen aanvragen na ge noemden, datum worden niet meer in behandeling genomen. Linnen premie. Iedere teler ontvangt vanwege het Bedrijfschap voor Vlas en Hennep, dat daartoe door het Rijksbureau voor de Distributie van Textielproducten door den Handel te 's-Gravenhage is ge machtigd, coupures welke recht geven op het koopen van linnengoed tot een waarde van f 4 voor iedere 500 kg ge repeld stroovlas, welke hij heeft ver bouwd. Deze coupures zullen worden uitgereikt door mijn bureau opi basis van de vastgestelde hoeveelheid gere peld gewicht volgens taxatierapport. Hoeveelheden van. minder dan 500 kg kg worden verwaarloosd. Als teler van vlas op Zaai-klaar land wordt aange merkt de huurder van het land, die dus ook de premie ontvang. De teler zal bii ontvangst van de coupures een ont vangstbewijs moeten teekenen, waarbij hiiil tevens verklaart de helft van de hem uitgereikte coupures te zullen af staan aan. alle arbeiders gezamenlijk, die liij! in vasten, en los-vasten dienst heeft. Op dezelfde wijze zal de huurder van 'zaai-klaar land door onderteekening van ontvangstbewijs hebben te verplichten de helft vann de hem uitgereikte cou pures af te staan aan. alle arbeiders gezamenlijk, die hij in va,sten en los- Vasten dienst heeft, doch alleen indien hij de oogstwerkzaamheden heeft ver richt. Zijln de oogstwerkzaamheden door den verhuurder voor Zijln, rekening ver richt, dan moet de huurder van. zaai- klaar land de helft van de hem uitge reikte coupures afstaan aan den ver huurder ten behoeve van, degenen, die die werkzaamheden hebben verricht. De verhuurder ontvangt dus geën premie, omdat hij niet als teler wordt be schouwd. De coupures zullenn. eerst kun nen worden ingewisseld begin Januari tegen het verlangde linnengoed, n.'l. handdoeken (bont), lakens (wit) en lin nen stukgoed (wit) bij detaillisten. Het Rijksbureau voor de distributie van textielproducten voor den handel, zal hierover per persbericht nog nadere mededeelingen. doen. Voor het geval de leveranciers niet meer over een der bo vengenoemde artikelen beschikken, zal met een ander genoegen moeten worden genomen. De uitreiking der coupures aan de in Noordbrabant wonende telers zal plaats vinden door de plaatselijk bureau houders, die belanghebbenden daartoe een oproeping zullen zenden. Gedenatureerde melasse. Alle nog bij veehouders in omloop zijnde bonnen voor gedenatureerde me lasse en ook de oranje-bonnen voor den handel Zijn vervallen. Extra voedertoewijzing voor Stamboekhengsten. Voor hengsten van Stamboekvereeni- gingen, waarvoor geen haver uit eigen oogst beschikbaar was zal een extra- toétvijzing van 100 kg mengvoeder per hengst worden gegeven, mits deze heng sten ter voorjaarskeuring worden voor geleid. Men moet zich hiervoor voor 25 De cember wenden tot den plaatselijk bu reauhouder. Adreswijziging. De afdeeling Inbeslagname van den Voedselcommissaris, is overgeplaatst van Stationsstraat 19 naar Tuinstraat 66 te Tilburg en aldaar telefonisch te berei ken onder no. 5835. Alle correspondentie moet vanaf he den worden gericht aan den heer Voed selcommissaris, Spoorlaan 50 te Til burg. Verkoop van stroovlas. De telers van vlas moeten hun vlas voor 31 Dec. a.s. verkocht hebben. De telers, die hun vlas zelf willen repe len, dienen hun vlas eveneens voor 31 Dec. a.s. op basis van gerepeld vlas te verkoopen, ook al hebben Zij hun vlas nog niet afgerepeld. Het afrepelen dient voor 1 Maart te geschieden, waar na dan het gerepeld vlas bemonsterd kan worden, en de prijs kan worden vast gesteld. Al het nog op 1 Januari 1944 onver kochte vlas zal door het Bedrijfschap voor Vlas en Hennep te 's-Gravenhage gevorderd worden en daarna onder de daarvoor in aanmerking komende vlas sers worden verdeeld. De wnd. Voedselcomm. v. N.-Bra.b Zondag j.l. word te Drunen een aanvang gemaakt met een interessan te vierkamp dammen, waaraan deelne men J. C. P. Kalden, Drunen. (mees- terdammer), D. Verhagen. Capelle (le bord van de damclub Waal wipe), A. Nieuwkoop (een opkomende kracht van de damclub V. D.) en A. de Graag (meesterdammer en kampioen van Nrd.- Brabant). In deze eerste ronde won Kalden van Nieuwkoop en de Graag van Verhagen. Laatstgenoemde kwam reeds in de opening een schijf achter en hoewel hij zich nog drie uur taai verdedigde, gaf het materieele overwicht tenslotte den doorslag. Nieuwkoop .speelde op Zijn best tegen Kalden. Langen tijd bleef de stand vrijwel gelijk, maar toen K. Zijn tegenstander gelegenheid gaf uit een insluiting gelijk te maken, liep deze er in en. verloor door een listig opgezet valletje. Uitslagen damclub van Maandag j.l.: Ie groep: Afgebr. partijl Nieuw- koop-Bax 02; Bax-Nieuwkoop 02. 2e groep: Jonker-v. d. Berg 02. 3e groep: Nooten-v. d. Stoep 20; Fitters-Verbeek 02; Nooten-Sluijjmers 11. Voortzetting a.s. Maandag pm 7 uur. Vrijdag 24 December a.s. des avonds om 7 uur zal in de Geref. Kerk alhier de Kerstfeestviering plaats hebben van de Zondagsschool. Er zal een declamatorium worden uitgevoerd en een kerstverhaal worden verteld. Een zangkoor verleent medewerking. De kin deren worden getracteerd. Alle belang stellenden Zijn welkom. De Eerw. Zuster Cathrina, hoofd der R. K. Meisjesschool alhier, zal wegens het bereiken, van den pen sioengerechtigden leeftijd met ingang van 1 Januari 1944 het onderwijs ver laten. Morgen Zaterdagavond geeft de „Heusdensche Tooneelveieeniging" in 't Wapen van, Amsterdam alhier, een uit voering, waarbij zal worden opgevoerd het blijspel in drie bedrijven „Handen Omhoog" van F. V. Dorno. Maandagavond trad in hotel „Corioordia" voor het departement Heusden van. het Nut op, de heer C. v. d. Hidde uit Maassluis, met het onder werp „Nederlandsche Zeesleepvaart". Dat er voor dit onderwerp veel be langstelling bestond, bleek wel uit de flink bezette zaal. De heer v. Hidde bleek een gezellig en onderhoudend spr. te Zijn, die zijn gehoor van het be gin tot het einde wist te boeien. In zijfn inleiding besprak bij verschillende boe ken, die over de zeevaart, de glorie van Nederland, zijln geschreven, o.m. ook liet werk van Jan de Hartog, Hollands Glorie, welk werk hij zeer roemde, doch waarbiil hij ook wees op eenige tekort komingen, en vergissingen van den Schrijver- Na de pauze behandelde hij meer de zeesleepvaart, vertelde hoe die is ont staan en. uitgroeide tot een bedrijf,! waarmede Neerlands naam en roem over de geheele wereld werd uitgedragen De grootste en belangrijkste sleepwerk zaamheden worden, bij voorkeur aan Nederlandsche sleepers opgedragen, en de groote verzekeringsmaatschappijen in Londen, berekenen bij de verzekering dan ook een lagere premie wanneer Hollandsche zeelui met het werk worden, belast. Zijn rede, die met alle aandacht werd gevolgd, werd verduidelijkt met lantaarnplaatjes, die een sprekend beeld gaven van de moeilijkheden, die te overwinnen zlijn en de gevaren, waaraan de zeelui het hoofd moeten bieden, ge varen die zeer veel van. hun beleid en bekwaamheid vergen. Een langdurig applaus beloonde den spreker en het publiek stemde volkomen, in met de woorden, van dank, die de heer Knoop aan. het einde van den avond, den. heer Hidde bracht. Dinsdag 14 Dec. speelde in ca fé „Modern" alhier de biljartvereeniging K.Ó.T. I tegen de Matten Kloppers I uit Waalwijk haar 8e competitiewedstrijd met uitslag als volgt: K.O.T. Mattenkloppers. G. SlaatsJ. v. Dungen .10048 P. TimmermansJ. Vesters 10095 A. de MoorP. v. Dungen 10061 A. NootenBlom 10030 Hoogste serie G. Slaats 29. De eindstand van de 4e klas is als volgt: 't Zwaantje 3, Waalwijk 56 p. H.B.S. 3, Waalwijk 51 p. K.O.T. 2, Heusden 46 p. B.V.T. 3, Waalwijk 41 p. 't Zwaantje 4, Waalwijk 26 p. T.O.P. 3, Waalwijk 20 p. 't Zwaantje 3 is kampioen, Op het consultatiebureau voor zuigelingen alhier, werden op 14 Dec. ter onderzoek aangeboden 28 zuigelin gen en wél 14 uit Heusden, 7 uit Herpt. 1 uit Heesbeen, 3 uit Wijk, 2 uit Gende- ren en 1 uit Meeuwen. Eerstvolgende zitting 28 Dec. Op 25 Dec. len Kerstdag, zal D. V. onder leiding van Ds. Vogel, des nam. om half drie het Kerstfeest worden gevierd met de kinderen der Zondagschool. Tweeden Kerstdag des nam. om 3 u. zal eveneens in de Ned. Herv. Kerk een buitengewone dienst worden ge houden, waarbij het Herv. Kerkkoor Op den voorgrond zal treden. Aangezien voor deze dienst reeds lang een prachtig werk in studie is genomen, twijfelen we niet of vele be langstellenden zullen een en ander gaan beluisteren. De toegang in beide diens ten is vrij. Woensdagmiddag vond In de Chr. Bewaarschool onder leiding van Ds. Vogel de Kerstfeestviering plaats met de kinderen dezer school. Ook vele ouders en andere belang stellenden waren hierbij aanwezig, en de kleinen genoten, ondanks deze moei lijke tijden, volop van den kerstboom met zijn lichtjes, van het kerstverhaal en tractatie en niet minder van de ca deautjes die ze tenslotte nog meekre gen naar huis. De zangstukjes, ingestudeerd door de onderwijzeres mej. J. den Engelse, wrerden aardig door de kinderen ge zongen en met alles mogen we zeggen, dat liet een goede kerstfeestviering was. *1 Naar wij vernemen heeft de beroepen predikant Ds. J. v. Zorgen voor het beroep naar de Herv. Gem. alhier bedankt. 1 Op len Kerstdag des nam. pm 6 uur, hoopt de Herv. Zondags school vereen. alhier, met de kinderen in de Herv. Kerk, kerstfeest te vieren. Belanghebbenden worden er op attent gemaakt dat op Vrijdag 24 Dec. a.s. het consultatiebureau voor T.B.C. alhier gesloten is. *t De handel in kalfkoeien en melkvee blijft zeer levendig en. de prij zen stationnair. Voor le kwaliteit be steedt men van. f 1500f 2300. Overige veesoorten worden momenteel niet ver handeld, doch alleen voor levering be stemd. Bij de j.l. Zaterdag gehouden stemming ter verkiezing van dne leden voor het kerkbestuur der Ned. Herv. gemeente alhier, werden herkozen de heeren A. L. Sneep en J. P. Konings en gekozen, de heer P. J. Rijken Azn. y Van den landbouwer S. alhier werd een dezer dagen zijn rijwiel, toen hij dit te Sprang even onbeheerd liet staan, gestolen, Het eerste elftal der v.v. ),W,it Zwart" speelde op eigen terrein, voor de le klasse B.V.B. tegen „Dongen II' en won met 51. Naar we vernemen is het kerk koor in onze gemeente voornemens we derom in de gemeenten Giesszn en Rijswijk een zangdienst te organiseeren, in verband met Kerstmis. De eerste zangdienst zal D.V. gehou den worden, op Donderdag 23 Dec. des avonds te 7 uur in het kerkgebouw te Giessen, terwijl de datum voor Rijswijk is vastgesteld op Maandag 27 Dec. eveneens' te 7 uur. De toegang tot deze diensten, -is vrij!, terwijl ook de plaatsen voor deze avonden in beide kerken zullen worden vrijgesteld. We hopen dat, evenals verleden jaar velen zullen opkomen om bij Woord en lied de geboorte van onzen Heiland en Zaligmaker te gedenken, J.l. Donderdag bracht de be roepen Candt. biil de Ned. Herv. Kerk alhier, met züjin verloofde- een bezoek aan deze gemeente. Nadat des morgens vele gemeenteleden, met Z.Eerw. hadden kennis gemaakt, werd des namiddags de kerk, pastorie, enz. bezichtigd. Ds. Eijzenga uit Bab.-Broek zal Zondagmorgen om 9.30 in de Herv. Kerk voorgaan en niet zooals was aan gekondigd om 2 uur. *i Op len Kerstdag des nam. half 2 zal in de Geref. Kerk, kerst feest worden gevierd met de kindciien de r Zondagsschool Op Donderdag 23 Dec. des avonds 6 uur zal in de Herv. Kerk het kerst- worden gehouden, met de kinderen der Herv. Zondagsschool. --* Ook alhier hebben rijwieldieven hun slag geslagen. Van hun operaties waren de dames C. v. Eersel en J. Blom de dupe, doordat ze 'een oogenblik hun karretjes onbeheerd lieten staan. Tot op heden zijn de daders nog niet gevonden. Voor de betrekking van hoofd der Chr. School, alsook voor die van onderwijzeres hebben zich aangemeld 30 heeren en 18 dames. J.l. Zaterdag hield de Chr. Schoolvereeniging een ledenvergadering in de consistorie der Geref. Kerk. De heer A. v. Esch hield een lezing. Tot bestuursleden werden gekozen de hee ren Jac. Vermeulen en Joh. Colijn. Zaterdag j.l. gaf het mannen koor „Onderling Genoegen" directeur de heer Jan de Graaf, voor donateurs een uitvoering in gebouw Tavenu. Zoo wel de zangnummers, alsook de samen spraken vielen bijzonder in den smaak en getuigden van veel studie. De xcr- eeniging kan met voldoening op dezen mooien avond terugzien. Morgen Za terdag 18 Dec. geeft O. G. een uit voering welke alleen toegankelijk is voor publiek. De heer v. Duist, onderwijzer aan de Chr. School alhier, is benoemd tot onderwijzer aan de Herv. Christel. School te Almkerk. Ten nadeele van den landbou wer v. V. werd uit zijln hangar eèn compleet reservewiel van zij!n lucht bandenwagen gestolen en uit het weiland een vet schaap. Onze plaatsgenoot de heer Th. Groeneveld, werkzaam op de sluis te Andel, kwam een dezer dagen zoo on gelukkig te val'en, dat hii zich onder geneeskundige behandeling moest stel len. 1 De heer G. ten Hagen is geko zen tot ouderling in de Ned. Herv. Kerk alhier, zulks in de plaats van. den heer G. de Zeeuw, die zich niet meer herkiesbaar stelde. Tot diaken werd herkozen de heer D. Bok Dzn, Tot consulent bij de Ned. Herv". Gem. te Brakel is benoemd de Eerw. Heer Ds. v. d. Haar. Vorige week Maandag had in de Ned. Herv. kerk alhier, de ingebruik neming plaats van het nieuwe kerkorgel, geplaatst door de fa. Spiering uit Dord recht. De plechtigheid stond onder lei ding van den voorz. der Orgeleomm. Ds. v. d. Haar, die bij den aanvang liet ringen Ps. 84:1 met begeleiding van het oude orgel. Na schriftlezing en gebed gaf Ds, v. d. Haar een over- zicht van het tot stand komen van het nieuwe orgel. In anderhalf jaar tijd werd door de kleine gemeente een som bijeengebracht van ruim f 2000. Met het zingen, van Ps. 32:2 werd het nieuwe orgel overgedragen aan de kerkvoogdij'. Hierna volgden enkele toe spraken n„l. door den pres.-kerkvoogd J. W. Brienen, burgemeester W. J. Pos, en den, heer G. ten Hagen. Het orgel werd bespeeld door den heer G. Kusters. welke toonde een, waar kunstenaar te zJijin Ds. v. d. Haar hield een inwijdings rede over „Weenen en Loven biij' orgel" naar aanleiding van Job 30:31b en Ps. 150:4. Hierna werd gezongen Ps. 138: 1 en 4. Na dankgebed werd ten slotte nog gezongen Ps. 68:10 en 17. De collecte bij den uitgang heeft met enkele nagiften de mooie som op gebracht van f 310. *1 In de plaats van. dhr. J. W. Dibbits is de heer G. Pruyssen gekozen, als diaken in de Ned. Herv. Kerk alhier Vrijdagavond 24 Dec. hoopt de fanfare „Oefening en Uitspanning" een uitvoering te geven, waaraan medewer king zal worden verleend door de Heus densche tooneelvereeniging, die zal op voeren het blijspel in drie bedrijven „Handen. Omhoog" van F. V. Dorno. De opperwachtmeester der ma- rechaussée Bolhuis alhier, is met ingang van 15 Dec. overgeplaatst naar Zun- dert, terwijl de opperwachtmeester Er- kelens van Zundert naar hier is overger plaatst. Het kerstfeest met de kinderen, der Zondagsschool „Timotheus" alhier, zal plaats hebben op Dinsdag 21 Dec. a.s. des namiddags 7 uur in. de Ned. Herv. Kerk alhier. Op Woensdag 22 Dec. a.s. des namiddags 7.15 uur zal in, de Nederl Herv. Kerk alhier wederom een concert worden gegeven ten bate van het Orgel fonds. Belangelooze medewerking zal worden verleend door Mevr. Sillevis, sopraan; Mej. Tonny Evertse, orgel; den heer J. v. Aken, cello en tenor; allen uit Gorin.chem en den heer W. G. v. d. Heetcamp te "Woudrichem, or gel. Het programma vermeldt ook Kerst- muziek. In deze gemeente komen onder de kinderen verschillende gevallen voor van waterpokken, welke ziekte echter niet van kwaadaardigen aard is. Het bestuur van de Nutsspaar- bank alhier, maakt bekend, dat met in gang van 18 Dec. a.s. alhier in het spaarbankgebouw een jeugdspaarbank wordt geopend, waar de kinderen weke lijks hun spaarcenten kunnen brengen (minimum 10 ct.De spaarbank heeft hiermede uitsluitend het belang der kin deren op het oog en hoopt dat hiervan een druk gebruik zal worden gemaakt. Door de Geref. Gem. alhier, rijn óp tweetal gesteld de predikanten J. Fraanje van Barneveld en A. de Blois van Gouda. De heer W. v. Driel behaalde op de groote tentoonstelling te Slie- drecht met zijn raskonijnen Groot-Zilver, drie eerste en twee oerepriïzen. Tot ouderlingen werden in de Geref. Kerk gekozen de heeren H. Hak en M. J. v. Oord en tot diaken de heer J. Verdoorn. In de Herv. Kerk alhier is de heer J. Blokland gekozen tot ouderling en de heeren A. de Vries, Joh. v. d. Heuvel en L. Pruissen tot diaken. VERLOREN: Zaterdagavond 11 Dec. op den dijk te Veen tot café v. d. Maa- den te Wijk, een zakmes met nummer 135 (herinnering). Tegen belooning terug te bezorgen Hoogen Maasdijk 60, Veen. GEVONDENeen grijze heerenwant. Terug te bekomen bij A. Nieuwkoop C 185, Aalburg. GEVONDENeen koperen dop van een patent-as van 'n kar. Terug te bekomen bij W. v. Kuik, Lange Steeg C 61 d, Aalburg. VERLOREN: tusschen Eethen en Dussen een bruinbonten manchet. Tegen belooning terug te bezorgen bij Mevr. den Dekker-v. Ommeren, A 77. Nieuwendlijk. VERLOREN: een bruin, gestreepte dameswant in, de Polsestraat te Aalburg. Terug te bezorgen biij A. Nieuwkoop, Polsestraat C 185, Aalburg. VERLOREN: een paar wildleeren, handschoenen, in of rond Heusden. Tegen belooning terug te bezorgen aan het Bureau van dit blad. VERLOREN: tusschen A. Dekkers te Vrijhoeve-Capelle en v. Caem, vracht rijder te Sprang, een witte badhanddoek met blauwe rand, merk „rits". Tegen belooning terug te bezorgen bü A. Dekkers, Graan- en Meelhandel te Vrijihceve-Capelle. GEVONDEN: op 16 Dec. j.l. te E,then, een. portemonnaie met inhoud. Terug te bekomen bii Post-Coomdt, te Eethen. VERLORENop den weg Genderen- Heusden, een bruin glacé heerenhand schoen. Terug te bezorgen, bij H. v. d. Heuvel B 48, Genderen,. GEVONDENeen bruin lederen hand schoen. Terug te bekomen biv A. v. Wijlen, Kerkstraat B 121, Genderen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2