Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Buitenlandsch Overzicht Officiëele Landbouw mededeelingen VAN Atlö® Dit blad verschijnt VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 11 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. No 6374 Donderdag 23 December 1943 AdvertentiSn24 m.M. f 1.32. Elke m.M. meer 5l/jceBt. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 oor ingewacht. DECEMBER IN LONDEN. VERD U1STEREN In de donkere dagen voor Kerstmis. Als Kerstmis daar is... Roode Kruis Kinderlegitimatiekaart :xtra rantsoenen brandstof en en gas en electriciteit voor en na bevalling. voor de Provincie Noord-Brabant Organisatie van de Voedsel voorziening. voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Algemeen RedacteurJ. H. ROZA, Heusden Strijd weer opgelaaid in de Dnjepr-bocht. In het Oosten zétten de bolsjewieken hun aanvallen op het bruggehoofd van Cherson, gesteund door tanks en slag vliegers voort. Zij werden echter bloe dig afgeslagen. Bij Kirowograd duurt de zware wor steling voort. De Sovjets werden met groote verliezen afgeslagen en talrijke tanks der Sovjets stukgeschoten. Duitsche tankstrijdkia.hien braken door een sterke vijandelijke tankafwecr- versperring en veroverden een belang rijk hoogteterrein. Alleen in het gebied van één leger werden 147 vijandelijke tanks vernietigd. Eigen tegenaanvallen braken taaien tegenstand van bolsjewieken en bereikten de gestelde doelen. Daarbij werden 54 Vijandelijke tanks vernield. Onder den indruk van de op de vo rige dagen geleden zware, bloedige ver liezen ondernam de vijand in het gebied van Sjlobin slechts vrij zwakke aanval len. Door doeltreffend artillerievuur wer den concentraties infanterie en tanks uiteengedreven. Ten Westen van Kritsjef mislukten verscheiciene nachtelijke aanvallen der bolsjewieken met zware bloedige verlie zen. In een tegenaanval werd een kleine peneratieplaats gezuiverd. Ten Zuiden en ten Noordwesten van Newel heeft de vijand getracht door te breken. Zij mislukten in verb.tierde gevechten. Eei ige geechtsgroepen wer- vernietigd of gevangen genomen. De Duitsche troepen heroverden in tegenaanvallen ee. ige plaatsen en maak ten daarbij verscheidene kanonnen buit. Een infanteriedivisie slceg alleen in de laatste dagen 34 aanvallen af, sloeg talrijke concentraties uiteen en vernie tigde 21 tanks. Op de Finsche Golf hebben in de af- geloopen maanden beveiligingsformat.es der marine 6 vijandelijke duikbo-cten, die trachtten naar de Oostzee door te drim gen, tot zinken gebracht. Bovendien kan aangenomen worden, dat andere bolsjewistische duikbooten door inijn- tre'ffers verloren zijn. Bij de voortdu rende gevechten werden nog andere vijandelijke booten zwaar beschadigd. Van het Zuid-Italiaan,sche front wordt alleen activite.t van artillerie en stoot troepen gemeld. Na een vrij lan.ge pauze hervatten de Sovjets met sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten hun aanvallen op het bruggenhoofd Nikopol en het front ten Zuidwesten van Dnjepropetrofsk. Zij werden in harde gevechten afgeslagen. Plaatselijke penetra ies werden afgegren deld. Tijdens succesvolle Duitsche tegen aanvallen kwam het ten Zuiden van Nikopol tot zware tankgevechten.. Daar bij werden 69 vijandelijke tanks stuk geschoten. Bij plaatselijke tegenaanvallen i het gevechtsgebied van Korosten, en aan de Berezina veroverden de Duitsche troepen eenige plaatsen stormenderhand. Ten Oosten van Witebsk beproefden de Sovjets na krachtige artillerievoorbe reiding en met steun van talrijke tanks het Duitsche front te doorbreken,. Zij' werden in, zware gevechten afgeslagen. Eenige penetraties werden afgegrendeld. Daarbij werden 43 Sovjet-tanks vernie tigd of buiten gevecht gesteld. In Oost-Bosnië zijin bij ongunstige weers- en terreinomstandigheden sterke communistische ben.dengroepen op nauw terrein opeengedrongen en in harde ge vechten vernietigd of uiteengeslagen. De vfijland verloor meer dan 3000 dooden en 2668 gevangenen, 34 stukken ge schut, ruim 100 auto's, w.o. tanks en gepantserde verkenningswagens, bene vens groote hoeveelheden, infanteriewa- pens, munitie en ander oorlogsmateriaal. Werden buitgemaakt. Anglo-Amerikaansche vl egers hebben opnieuw de stad Innsbruck aangevallen. In felle luchtgevechten boven de Alpen 'en door afweergeschut werden 20 vij andelijke vliegtuigen neergeschoten. Duitsche vliegtuigen hebben Dinsdag nacht en in de ochtenduren bommen van zwaar kaliber op doelen, in Zuid- Dost Engeland geworpen. .Vertel eens Bobby, waarom spijkeren die mannen de bladeren aan de boomen vast .Weet U dan niet, dat Churchill gezegd heeftvoor dat de bladeren vallen, is het met de Nazis gedaan". Teek. Hövker, Orbis, Holland Pax. Terreuraanvallen op Noord- West en Zuid-West Duitsch- land. Sterke formaties Anglo-Amerikaansche vliegtuigen ondernamen Maandag in de middaguren weer een terreuraanval op woongebieden van Noord-West Duitsche plaatsen. Duitsche luchtstrijdkrachten van jagers en torpedovliegtuigen gingen ta- rijke luchtgevechten met hen aan en schoten een. aantal bommenwerpers om laag. Ook het luchtdoelgeschut be streed bij goed zicht de hoog vliegende vijandelijke formaties met doeltreffend afweervuur en schoot eenige machines neer. Maandagavond zijn, naar het DNB. verneemt brisant- en brandbommen op de woonwijken van verscheidene plaat sen in Zuid-West Dultschland gewor pen. Zii' veroorzaakten schade en ver liezen onder de bevolking. De Duitsche luchtverdediging viel bij goed zicht de Britsche vliegtuigen energiek aan en vernietigden, naar de Brdsche berich- tendiens meldt, 25 bommenwerpers. Krachtige formaties Amerikaansche bommenwerpers, die Maandag, be schermd door jagers, naar het gebied van de Duitsche Bocht vlogen, stieten naar het DNB meldt op geoonoen--> treerden Duitschen. afweer. De zeer hoog vliegende vier-motorige bommenwerpers kwamen in, goed liggend vuur der lucht doelartillerie terecht. Een groot aantal Duitsche jagers en jachtkruisers vielen de vijandelijke formaties aan,. De Duit sche jagers braken door de bescher mende jagers heen, en vielen de bom menwerpers met groot succes aan,. Een 30-tal viermotorige Amerikaan sche cbommenwerpers werd neergescho ten. Daardoor heeft de Vijand volgens voorloopige opgaven meer dan 300 man vliegend personeel verloren, terwijl aan Duitsche zijde volgens totdusver ont vangen rapporten elf piloten met hun jachtvliegtuigen niet op hun bases zijn teruggekeerd. Landing op Nieuw-Brittanje. Over den strijd op Nieuw-Brittanje meldt het Keizerlijke Japansche hoofd kwartier 1. Japansche bezettingstroepen heb ben de door den Vijand aan land gezette strijdkrachten in de nabijheid van Kaap Marcus op het eiland Nieuw-Brittanje op 15 December aangevallen, en zetten de zware gevechten met een deel dezer strijdkrachten voort. "3. Luchtstrijdkrachten der Japansche marine, die bijl het aanbreken van den dag op 15 Dec. een Vijandelijk oonvooi ontdekten, dat Kaap Marcus naderde, hebben het in de wateren 'bij Kaap Mar cus aangevallen en het sindsdien her haalde malen zware slagen toegebracht. Ziiil behaalden de volgende resultaten: bij den eersten, aanval op 15 Dec. zijn een groot transportschip, 3 kleine trans portschepen en. ruim 30 landingsbooten in den. grond geboord. Beschadigd werd een groote kruiser, die waarschijnlijk gezonken, is, benevens een klein trans portschip, dat eveneens waarschijnlijk gezonken, is. De Japansche verliezen bedroegen 3 viegtuigen, die nog niet or hun steunpunt teruggekeerd zijn. Bij den tweeden aanval in den middag van 16 December Werden een groote vijandelijke landingsboot en ruim 20 andere vijandelijke vaartuigen tot zinken gestoken werden twee speciale trans- gebracht, zwaar beschadigd en in. brand portschepesn, een groote landingsboot benevens vele andere landingsbooten. Vijf vijandelijke vliegtuigen werden neer geschoten. Ook deze transportschepen en landingsbooten hadden volle lading van troepen aan boord en werden vóór de landing tot zinken gebracht of zwaar beschadigd. De Japansche verliezen be droegen 3 vliegtuigen, die n:et op hun steunpunt zijn teruggekeerd. Bij den derden aanval, vroeg in den ochtend van 17 December, werden een klein trans portschip, vier groote landingsbooten en verscheidene andere vijandelijke lan dingsvaartuigen in den grond geboord. Een groote landingsboot en nog twee groote landingsvaartuigen werden zwaar beschadigd en in brand geworpen. Neergeschoten werden, acht vijande lijke vliegtuigen. De Japansche verlie zen bedroegen. 4 vliegtuigen, die nog nog niet op hun steunpunt zijd terug gekeerd. Op 16 December ondernamen japansche luchtstrijdkrachten een nach- telijken aanval en brachten den vijand zware schade toe. Tengevolge van de duisternis was het echter niet mogelijk de nauwkeurige resultaten, vast te stel len. 3. Japansche luchtstrijdkrachten der marine hebben 18 van ongeveer 40 vij andelijke vliegtuigen neergeschoten, die trachtten Rabaul in den ochtend van 17 December aan te vallen,. De Japansche verliezen bedroegen, 2 vliegtuigen, die ni-t zijn. teruggekeerd. Uit Berlijn wordt over de landing op Nieuw-Brittanje nader gemeld dat de opperbevelhebber der geallieerde strijd krachten in het Zuid-Westen van den Stillen Oceaan, generaal Douglas Mac Arthur, in zijin legerbericht van Donder dag heeft medegedeeld, dat Amerikaan troepen zijn geland op het eiland New- Britain in den Bismarck-Archipel. Deze mededeeling werd bevestigd door een communiqué van het keizerlijke Japan sche hoofdkwartier, dat in den nacht van Zaterdag op Zondag is gepubli ceerd. De aanval op Nieuw-Bretain werd voorafgegaan door het zwaarste bom bardement, hetwelk tot dusverre in, het Verre Oosten heeft plaats gehad, en dat gericht was tegen Gasmata, het uitge strekte Japansche luchtsteunpunt op de zuidkust van New.-Britain. Van 1925 December. Begin 16.30 uur. Einde 8.30 uur. Van 26 December-1 Januari. Begin 16.45 uur. Einde 8.45 uur. In den nacht van Dinsdag op Woens dag voer de Amerikaansche landings- vloot tot vlak onder de kust van New- Britain, om bij het aanbreken van den dag met de landingsoperatie te beginnen. Deze landing had in zooverre een vol komen nieuw karakter, dat de Ameri kanen er op de Salomonseilanden en ook op de Gilberts en de Aleceten, steeds in geslaagd zijn de Japansche verdediging te verrassen en aan land te gaan op een punt, waar zij geen tegen stand van eenige beteekenis ondervon den. Op die manier waren Zij in de ge legenheid eerst troepen en materiaal aan land te zetten en stellingen op te wer pen om vervolgens tot het offensief over te gaan. De Amerikaansche aanval richtte zich tegen het zuidelijkste punt van New.- Bretain, kaap Marcus. De operaties wor den gedekt door een „luchtparapluie", die werd gevormd door vliegtuigen, wel ke, naar het schijnt, niet van vliegdek schepen, maar van de pas veroverde steunpunten Lae en Finchharbour op Nieuw Guinea opstegen. De linkervleugel der Amerikanen die de oostelijke zijde van Kaap Marcus moest bestormen, kwam in een vernie tigend vuur te liggen en leed volgens Amerikaansche berichten „uiterst zware" verliezen. De rechtervleugel kwam er evenwel beter af en kon zijn aanval met nieuwe wapenen tot ontplooiing brengen. Terwijl de Amerikaansche oor logsbodem de Japansche batterijen zoo goed en zoo kwaad als het ging in be dwang hielden, zetten nieuwe amphibie- tanks, die den naam dragen van „Alliga tors" en „Buffels" koers naar de kust. Deze tanks drijven en kunnen zich in het water bijna even snel voortbewegen als aan land. Met de snelvuurkanonnen hunner pant erkoepels ontnamen zij den tegenstander de vrijheid van handelen met behulp waarvan het afslaan van een landing niet al te bezwaarlijk is. Verslagen van Amerikaansche journalis ten, die de operaties bijwonen, laten in- tusschen doorschemeren, dat de „Alliga tors" en de „Buffels" misschien toch nog in zee teruggedreven zouden zijn, als het niet mogelijk was geweest ze met een intens artillerievuur te dekken. Dit vuur kwam uit kanonnen, die op drijvende vrachtauto's waren gemon teerd. Deze auto's kunnen zich vrij snel door het water voortbewegen en hebben natuurlijk het groote voordeel, dat zij meteen bij de operaties te land kunnen worden gebruikt. Ofschoon nog slechts summiere gegevens ter beschikking staan, mag worden aangenomen, dat wij1 hier te doen hebben met een even interessanté als geduchte nieuwe vinding. Christus komst op aarde, tot Rembrandts penseel een kunstwerk schiep van det mysterie, dat op ons den indruk maakt van „natuurgetrouw" te zijn, en dat ons als het ware den zaligen vrede laat zien, die als een. teeder wonder uit de sobere kribbe ons tegenstraalt. In de donkere dagen voor Kerstmis gaan de gedachten, van vele moeders naar hun. jongen aan het front. Dappere moeders van dappere ke rels! Eens 'zlal de geschiedenis van dezen gigantislchen strijd van den Germaan- sjchen mensch worden geschreven, de zen strijd voor het behoud van al het geen door de eeuwen heen door zijln, ras werd gewrocht. De offers, door vele moeders gebracht, zullen daarbij zeker niet aan de vergetelheid worden prijsgegeven. f Ëen overwinning van het slavendom, een overwinning van den bolsjewisti- schen beestmensch zou beschaving en kuituur van eeuwen vernietigen, zooals dit i n Rusland is geschied. En de moe der, de Germaansche moeder zal geen rol meer hebben te spelen in die „nieu we orde"! Dat dit nimmer zal gebeuren, daar staat de Duitsche soldaat borg voor! Hierin wordt hij' gesteund door zijn Germaansche broeders, vaak niet door het aantal, maar door de idee. Jonge Nederlander, besef Uw -plicht en volg den. roep: Behoed Europa voor den ondergang! Meldt U bij de Waf- en-SS. Voor 4000 Haagsche kinderen organiseert Winterhulp Nederland deze week een Kerstfeest In den Haagschen Dierentuin werd Zondag het eerste (eest gegeven Onder groote vreugde der jeugd maakt de Kerst man zijn rondgang door de zaal CNF/Meijer/Pax m Als de heilige nacht van Kerstmis valt, knielt jong en oud, begaafd en éénvoudige naar den geest, met trillen den eerbied en ootmoedig hart neer bii Bethlehems kribbe, ter aanbidding van het Kerstkind. En op dit „hooghste feest van 't jair", worden de ge dachten teruggeleid tot het mysterieus moment, toen uit ,,'s werelds duistre wolken een. Licht der Lichten is opge gaan." Och, al ligt dan de polder somber en grijls, zonder het poëtisch sneeuw- gewaad, en al zijln, de zorgen dan grooter dan andere jaren en de ge schenken, minder overvloedig, het Kerst feest blijft het feest van het intieme, het feest van het overpeinzen van het wezen der dingen. En vooral in. onze dagen heeft het Kerstfeest, als het „feest van Vrede- op-aarde machtige bekoring. Geen feest is in, den cyclus der „hei lige dagen" aan. te Wijzen, dat met zoo veel bijgeloof en folkloristische ge bruiken is omrankt, als het Kerstfeest. Zoo stamt uit het duister der eeuwen het aloude Friesche bijgeloof van het gezamenlijk oprijzen van het in de stal len rustende vee, -li de torenklok 12 slagen laat dreunen in den heiligen Kerstnacht en... van een veranderen van alle wateren in wijn, al is 'tdan maar voor een oogenblik. Hoe lang nog wist de eenvoudige van geest zich omgeven, door het myste rieuze, het wondere tot de geest van 't rationalisme, het traditioneele over won. Zoo verhaalt ons Dr. Halbertsma, dat nog in. de 17e eeuw het in Friesland gewoonte was, dat de boer. om twaalf uur in den, Kerstnacht zich naar den stal begaf, om het vee een extra „voer" hooi te geven, alleen uit referentie voor de heiligheid van Kerstmis. En als de dag was aangelicht en de zon haar hoogtepunt bereikt had, maakte hij op zijn erf een hooiopper voor de vogels, die zich daarin tegen de koude konden, beschermen. En wie de bijenkorven langs ging en zjijn. oor te luisteren legde zou in den Kerstnacht in het zacht gezoem der bijen den. echo opvangen van den reinen, Engelenzang in Efrata's veld. Twee dagen lang duurt thans nog de gewijde kerstvreugde. Gaat dit terug op de Israëlietische feesten van ouds, die vaak een week omspanden en twee Sabbatten insloten? Velen zijn er, die dit aannemen. De Germanen, vierden omstreeks den tijd van ons Kerstfeest het feest van de Winterzonnewende. Zij zagen in het stijgend licht van. de lengende dagen de overwinning op de winterreuzen, door de zonnegoden. Vandaar hun uitbundige vreugde. Als in later eeuw de Christenpre diker het evangelie brengt onder deze heidenen, annexeert het Christendom hei- densche feesten, en geeft deze eén Chris- telijken vorm. Verschillende heidensche folkloristische gebruiken ontvangen een Christelijk etiket en blijven als zoodanig voortleven. Uitbum. i j was, zoo zeiden Wij hier boven, het Joel-feest der oude Germa nen, dat een periode omvatte van 25 December tot 6 Januari. De naam „Yul- feest" wordt op meerdere manieren, ver klaard. Sommigen beweren, dat dit „Yul" in verband staat met ons werk woord joelen en zou dan zien op de losbandige vroolüjkheid onzer heidensche voorvaderen. Anderen nemen aan, dat de Yulfees- ten feitelijk de door de Romeinen ge- importeerde Saturnaliën zijn en de naam zou dan in. verband staan met Julius Caesar. Weer anderen, zeggen, dat „Yul", „wiel" beteekent, „zon.nerad". In den tijd van het Yul-feest lag de arbeid rond de Germaansche hutten ge heel stil. Geen spinnewiel snorde bij den o-pen haard, geen pijl werd gescho ten naar 't talrijke wild der bosschen. Het offerdier voor 't feest is geslacht ter eere van de goden,, het Yul-vuur knettert. De bieremmers zijln tot den. rand gevuld en het krachtige, zwarte gerste bier heeft de tongen losgemaakt. Maar als de stormwind langs de hutten raast, valt er een eerbiedig zwijlgen, want dan is de éénoogige Wodan, met zijn go den-stoet op de komst en. jaagt hijdoor het luchtruim. Maar in de rustpauzen tusschen de felle windsto-oten in, heft men opnieuw de bekers, tot de drank de zinnen benevelt. Vergeten zijn dan de goden en men geeft zich over aan de grofste uitspattingen,. Zoo ongeveer moet het tafereel zijn geweest in deze v roolijke feestdagen In de Germaansche hut knetterde het Yoel-vüur. In onze kamers flakkeren de kaarsjes van den kerstboom. Bij ons symboliseert dit „kerst'.icht" de wonderbaarlijke troostrijke geschiedenis van den Kerst nacht als God op aarde komt als een Kindje... teer en broos, In de Middeleeuwen, trachtte de kerk het Wonder van Bethlehem zoo plastisch mogelijk voor te stellen. Zag niet reeds Franciscus van Assisi gaarne het evan gelie op Kerstdag gepredikt in een stal, die zooveel mogelijk „equivalent" moest zijn aan dien te Bethlehem? Een stal met os en ezel, stroo en kribbe? En in later tijd lezen we (eind 15e eeuw), dat de priesters „tot verschey- den doeren. der kereken te pairde inne quamen rijden, elc met sijn ghesel- scap vergaderende in 't midden der kerekenende upten groeten orgel wa ren Engelen, singende Gloria in excelsis ende beneden lagen die harders ende speeldenende doer kwam een sterre scietende van after uut die kerke nae thoeck outair toe, ende bleef dair staen. wijzende de drie coninghen den nieuwen gheboren coninck twelck ghemaect was mit levendighe personen upten hoghe outair." Men ziet: een poging £>t zoo plasti sche mogelijke voorstelling, van Chris tus geboorte. Ook in het werk der kunstenaars weerspiegelde zich aanvankelijk de on der het volk levende voorstelling van Omtrent de extra-rantsoenen brand stof, welke men vóór een bevalling kan verkrijgen. en de extra rantsoenen gas en electriciteit voor hen,, die hoofd- op gas of electriciteit koken, heerscht nog veel misverstand. Daarom volgt hieronder hieromtrent nog eens een uit eenzetting. Veertien dagen vóór den vermoede- lijken datum van de bevalling mits deze bevalling gedurende het wintcr- stookseizoen zal plaats hebben. kan men op het distributiekantoor een aan vraag indienen ter bekoming van een eenheid extra vaste brandstoffen. Men ontvangt dan vóór den vermoede- lijken datum van bevalling een rantsoen- bon voor één eenheid vaste brandstoffen. De daarop leverbare brandstoffen moet de kolenhandelaar bij voorrang afle veren. Indien noodig, kan men in plaats van deze eenheid vaste brandstoffen gas of electriciteit verkrijgen. Men dient hier van bij het indienen van de bedoelde aanvraag kennis te geven aan den distri butie-ambtenaar, die in, dat geval een bewijs afgeeft, dat op het gas- of elec- triuteitsbedrijf moet worden ingeleverd. Koos men gas in,plaats van de eenheid brandstoffen, dan zal men de beschik king krijgen over 75 kub meter gas ex tra, had men electriciteit no-odig, dan krijgt men de beschikking over 210 Kwh. extra. Vervolgens kan. men van den dag der bevalling af gedurende 15 maanden beschikken over 30 kub meter of 120 Kwh electriciteit per periode voor de babywasch. In principe worden deze extrarantsoe nen uitsluitend verstrekt aan de ver bruikers, die hoofdzakelijk op gas of electriciteit koken, en wel het rantsoen van 30 kub. gas aan hen, die op gas koken en het rantsoen van 120 Kwh aan degenen, die uitsluitend electrisch koken. Er kunnien zich echter omstandigheden voordoen, dat het door de aanwezigheid van een electrischen boiler of een gas- geyser economischer is, om in plaats van gas, electriciteit of omgekeerd te gebruiken. In zoo'n geval kan door den verbruiker (in. overleg met de be- betrokken gas- en electricitjeitsbed rij ven) een, regeling worden getroffen, waarbij zooveel mogelijk rekening houdend met den. wensch van den ver bruiker electriciteit inplaats van gas of gas 5 nplaats van electriciteit voor de babywasch wordt verstrekt. Zij, die voor kookdoeleinden uitslui tend vaste brandstoffen gebruiken, ko men niet in aanmerking voor extra brandstoffen in plaats van gas of elee trkiteit voor de babywasch. Door het oorlogsgeweld, Diep in zwijm neergeveld Bracht men het kind snel naar veiliger dreven. Door 't bewijs dat men vond Kon men U toen terstond Het bericht van zijn redding doen geven. Ouders of voogden, vraagt voor Uw kinderen tot 15 Jaar een kinderlegitimatiekaart aan. Aanvraagformulieren verkrijgbaar bij: Hoofden van scholen,Gemeentesecretarieën (afd. Bevolking). Afdeelingsbesturen van het Ned. Roode Kruis. Prijs f 0.10 Minvermogenden kosteloos. zaamheden van. deze oude crisisorganisa ties geleidelijk geheel zijn overgeheveld naar de nieuwe bedrijfschappen en naar de daaraan verbonden z.g. Aan- en Ver- koopbureaux, zijin de oude crisisorga- nisaties overbodig geworden en is tot liquidatie besloten. De opheffing van de crisisoentrales, de provinciale in koopcentrales en de landbouwcrisisorga nisaties heeft dus slechts formeele be teekenis. Met ingang van 1 Nov. j.l. zijn opge heven de Nederlandsche Vee houderijl- centrale, de Nederlandsche Zuiveloentra- le en de Nederlandsche Pluimvee- en Eierencentrale. De opheffing van de overige centrales, waarvan bet besluit tot die opheffing eveneens reeds in de Staatscourant is opgenomen, geschiedt met ingang van'l Jan. a.s. Ook de land- bouwcrisisorganisa1(Les en, de provinciale nkoopoen,trales worden met ingang van dim datum opgeheven, omdat ook voor dit oude apparaat onder de nieuwe or ganisatie van de voedselvoorziening in de provincie geen. arbeidsveld meer is overgebleven. Alle bedrijfschappen maken namelijk, met uitzondering van het Bedrijfschap voor Zuivel, dat eigen provinciale af- deelingen bezit, voor de uitvoering van run regelingen gebruik van de bureaux van de provinciale voedseloommissaris- sen en de daaronder ressorteerend© plaatselijke" bureauhouders. Opheffing van Centrales en Crisis-Organisaties. In enkele nummers van de Staatscou rant is onlangs bekend gemaakt, dat verschillende Crisiscentrales worden op geheven. Een en ander staat in verband met de op grond van het Organisatiebe- sluit Voedselvoorziening 1941 geleidelijk opgebouwde nieuwe orgariisat.e van de voedselvoorziening, als gevolg waarvan in de afgeloopen jaren verschillende bedrijfschappen zijn gesticht. Deze be drijfschappen zijn in de plaats gekomen van de vroegere organen ter uitvoering van de landbouwcrLIsmaatregelen. Aanvankelijk deden deze organen nog dienst bij de uitvoering van de voedsel- voorzieningsmaatregelen. Nu de werk- Levering van runderen. Iedere veehouder is verplicht op de eerste aanzegging van den Pbh. een rund te leveren. Levert de veehouder zijn rund niet op den dag waarop hii het moest leveren, dan. wordt een boete geheven van. 5 ct. per kg, indien het rund alsnog binnen zeven dagen gele verd wordt en 10 ct. per kg indien het rund na 7 dagen geleverd wordt. Wordt bijl niet tijdige levering tot inbezitname overgegaan, dan komen be halve deze boete-kosten ook nog de ge maakte kosten van inbezitname ten laste van den nalatigen veehouder. Leveren van runderen met bol- raaptouw en pinken met bal ster. Bij levering van rundvee moeten de ze zijn voorzien van een in deugdelijken staat verkeerend bolraapfouw, terwijl pinken een deugdelijke halster moeten hebben. Ontbreékt dit bii de levering, dan kan op de leveringsplaats op kosten van den veehouder een bolraaptouw of hal ster worden aangekocht, terwijl boven dien de vastgestelde boete wordt gehe ven. Hooi voor particuliere paar- denhouders. Particuliere paardenhouders, die nog hooi moeten betrekken van een hande laar, worden aangeraden dit hooi zoo spoedig mogelijk bij den handelaar te halen, om niet het risico te loopen. dat zij later hooi zouden krijgen van min dere kwaliteit. Aanslag voederbieten. De telers, die een aanslag voederbie ten hebben ontvangen, zijn verplicht de ze, op aanvrage van den hun aangewe zen handelaar af te leveren, willen zii zeer onaangename maatregelen met al le daaraan verbonden kosten voorkomen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1