NAAIMACHINEHANDEL W. TIMMERMANS ZN. N.v.H.'tjes Gevonden en verloren voorwerpen Mededeelinpn Plaatselijke Distributiediensten J. VAN HAAFTEN Ter ruiling: TE KOOP: Prachtige Hol). Herder een net Meisje. net Meisje gevraagd, een flinke Dienstbode, Belastingzaken H.H, Landbouwers en Volkstuinders! ADR. VERWIJS, ANDEL H.H, Handelaren! Van de Ven's Kleedingwinkel, Waalwijk Beenkappen. Te koop: BLOEMPOTTEN Predikbeurten „VULCANIA" üESLU TEN BRIKETTEN zonder bon Attentie kupsenlijm Kankerdood Kantoor WAALWIJK GESLOTEN Marktberichten Binnenland Advertentiën Bekendmaking gekeurde pootaardappelen Welk Meisje „...en dat mag je niet afdoen!" Het Teeltplan voor 1944 Dislribuiickringkantoor Almkerk SLEEUWIJK. HENDRIKUS VAN EEUWIJK, JOHANNA VAN WIJK, J. VAN DER LELY, JOHANNES BLEIJENBERG, Adriana Pieternella Sprong, Ds. Jacobus Johannis Kuyper, GEERT DE VRIES, GRAFMONUMENTEN Fa. N. GLAUDEMANS Zn. MARIUS DONKERSLOOT, een Keukenfornuis of Haard kachel tegen een Haard. Een POSTZEGELVERZAMELING te koop gevraagd, alsmede dubbele exemplaren. WAALWI|K van 24 DECEMBER tot en met 1 JANUARI Te koop gevraagd: W van Keppelen BESTELT HEDEN „W. v. d. Waal", der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordbrabant. VERZEKERING ISEEN VERTROUWENSZAAK M. BLIJLEVENS WAALWIJK Kassiers en Commissionairs in Effecten WAALWIJK Telefoon No. 55 STAATSBEDRIJF DER P.T.T. POSTDIENST VERTRAGING NIET TE TELEGRAAFDIENST: GEEN GE LUK WENSCHEN, OOK NIET BIJ DE JAARWISSELING. GIRODIENST DRINGEND VERZOEK Uw oude vertrouwde Kleedingwinkel 171 IJ |]j|V scherpen volgens „Zoppie"systeem. 1 1 tl Li Eli i DAT laat U ook na den oorlog doen. Firma J. C. VAN QURP, ijzerhandel, BREDA. „Het kan nog lang koud blijven" waarschuwt Ilaal meer warmte uit minder kolen 25 December (le Kerstdag). HEUSDEN, 10 u. Ds. Vogel. Ger. Kerk, 10 u. Candt. Molenaar. AALBURG, 9.30 u. Ds. Trouwborst. Ger. Gem. 9.30 u. leesdienst. ALMKERK, 10 u. Ds. v. d. Akker. Ger. Kerk, 10 u. Ds. Hakman. ANDEL, 2 u. Ds. Snijders. DOEVEREN, 10 u. Ds. de Tombe. DUSSEN, v.m. Ds. v. d. Broek. GENDEREN, 2 u. Ds. Hceufft v. Velsen Ger. Kerk, 9.30 u. Candt. Ripsema. G1ESSEN, 2 u. Ds. Schoonenboom. 's-GR.-CAPELLE, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. Wingerden. s-GRAVENMOER, 10 u. Ds. v. d. Roest. Geref. Kerk, 10 en 3 uur. Candt. v. d. Boom van Rotterdam. Chr. Ger. Kerk 10 en 3 u. Ds. Tolsma. HEESBEEN, 2 u. Ds. Trouwborst. LOONSCHEND1JK, 10 en 2.30 u. Ds Vroeg in de Weij. MEEUWEN, 9.30 Ds. Hoeufft van Velsen. Ger. Gem. 9.30 en 2.30 u. leesdienst. NEDERHEMERT (N.Z.), 10 u. dhr. Vermaas, Godsdienstonderw. RIJSWIJK, 10 u. Ds. Schoonenboom. SLEEUW1JK, 10 u. Ds. de Leeuw. Ger. Kerk, 10 u. Candt. Glaubitz u'.t Amsterdam. SPRANG, 6 u. Ds. v. d. Smit. Ger. Kerk, 9.30 u. Ds. v. Lummel. UITWIJK, 10 u. Ds. Snijders. VEEN, 9.30 u. Dr. Tjalma. Ger. Gem. 9.30 u. leesdienst. VLIJMEN. 10 u. Ds. J. v. d. Berg. WASPIK, 9.30 u. Ds. v. d. Smit. WELL, 10 u. Ds. de Groot. WIJK, 9.30 u. Ds. Harkema. WOUDR1CHEM, 10 u. Ds. de Bruin. WAARDHUIZEN, 10 en 2.30 u. Us. Selles. 26 December (2e Kerstdag). HEUSDEN, 10 u. Ds. Vogel, 3 uui Kerstwijdingsdienst. Geref. Kerk, 10 en 3 u. Candt Mole naar. AALBURG, 9.30 u. Ds. Trouwborst. Ger. Gem. 9.30 en 6 u. leesdienst. ALMKERK, 2.30 u. Ds. v. d. Akker. Cieref. Kerk, 10 en 2.30 u. Ds. 1 iakman. ANDEL, 9.30 u. Ds. v. d. Akker en 2 u. Ds. v. d. Broek. AMMliRZODEN, 10 u. Ds. de Groot. DOEVEREN, 10 u. Ds. de Tombe. GENDEREN, 2 u. Ds. Trouwborst. Ger. Kerk, 9.30 en 2.30 u. Candt. Ripsema. GIESSEN, 10 u. Ds. Schoonenboom. s-GR.-CAPELLE, 9.30 u. Ds. v. Win gerden en 2.30 u. Ds. Vroeg in de Weij. 's-GRAVENMOER, 10 en 2.30 u. Ds. v. d. Roest. Geref. Kerk, 10 en 3 u. Candt. v. d. Boom. Chr. Geref. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Tolsma. HEESBEEN, 2 u. Ds. de Tombe. HEDIKHU1ZEN, 10 u. Ds. v. d. Berg. LOONSCHEND1 JK, 10 u. Ds. Vroeg in de Weij, 2.30 u. Ds. v. Wingerden. MEEUWEN, 9.30 u. Ds. Hoeufft van Velsen. NEDERHEMERT (Z.Z.) 10 u. Ds. Ver maas en 2.30 (N.Z.) de heer Vermaas RIJSWIJK, 2 u. Ds. Schoonenboom. SLEEUWIJK, 10 en 2.30 uur Ds. G. de Leeuw. Ger. Kerk, 10 en 2.30 u. Candt. Glaubitz van Amsterdam. SPRANG, 9.30 leesdienst en 2.30 een predikant. Ger. Kerk, 9.30 en 3 u. Ds. v. Lum mel. UITWIJK, 10 en 2.30 u. Ds. Snijders. VEEN;, 2 u. Afscheid Dr. Tjalma. Ger. Gem. 9.30 en 2.30 u. leesdienst. WASPIK, 9.30 u. Ds. v. d. Smit en 2.30 u. Ds. Sirag. WIJK, 9.30 u. Ds. Harkema. WAARDHUIZEN, 10 en 2.30 u. Ds. Selles. Verbouw van peulvruchten, vrij. "Dezer dagen is vanwege "het departe ment van, landbouw en visscherij het „Teeltplan akkerbouw 1944" bekendge maakt. Volgens dit teeltplan. zullen op bouwland en. gescheurd grasland de vol gende gewassen, onbeperkt als hoofdge was mogen worden, verbouwd: tarwe, gerst, rogge, haver, korrelmais. peul vruchten (behoudens Waalsche boonen) koolzaad, raapzaad, blauwmaanzaad, vlas, aardappelen (fabrieks- en. consump tieaardappelen, suikerbieten, cichorei, ka nariezaad en, karwij. In afwijking van het vorige jaar is dus voor oogst 1944 de verbouw van peulvruchten (behalve Waalsche boonen) en haver geheel vrij. Evenals vorig jaar zullen, de telers van korrelmais een bepaald gedeelte voor eigen gebruik mogen behouden. Aan de verbouwers van. vlas zal weder om het recht worden gegeven per. 1000 kg. geleverd gerepeld vlas een bepaal de hoeveelheid linnen te koopen. Om de teelt van suikerbieten aan 'te moedigen, zal wederom een suikerpre mie worden toegekend. Nadere gegevens zullen nog bekend gemaakt worden. Om den verbouw van, aardappelen te be vorderen, zal aan de verbouwers van aardappelen een suikerpremie worden toegekend. Nadere bijzonderheden zul len nog bekend gemaakt worden. De uit zaai van karwij is vrij, zonder dat ech ter de garantie gegeven kan worden, dat deze karwij in 1945 ook in. zijn geheel zal mogen blijven staan. De oppervlakte boekweit mag per bedrijf niet meer bedragen dan 5 are. Waalsche boonen mogen slechts ver bouwd worden, wanneer een contract is afgesloten met een daartoe bevoeg den handelaar en de teler in het bezit is van een teeltvergunning. De verboden gewassen zijn spelt en evene. De teelt van gele en bruine mosterd is beperkt toegestaan. Slechts wanneer een contract is afgesloten met de on dervakgroep eerstehandshandel jn- en export van binnenlandsche granen, peul vruchten en zaden, zal een teeltvergun ning worden uitgereikt. Dit geldt niet voor de gele mosterd als noodgewas. Deze is toegestaan nadat de proiduc«e commissaris hiervoor toestemming heett gegeven. De oppervlakte ruwvoedergewassen, (waaronder klaver en kunstweide) is per bedrijf beperkt tot de oppervlakte, welke in 1943 rechtens met deze ge wassen beteeld mocht worden. Bedrijven, die in 1943 door scheuren van gras land boven de verplichte oppervlakte meer ruwvoedergewassen hebben mogen telen, mogen <Et derhalve voor T9ÏÏ we de ram doen. Uitbreiding van de opper vlakte ruwvoedergewassen op bouwland is slechts mogelige met een oppervlakte, gelige aan die, waarvoor voor 1944 gras land wordt gescheurd zonder dat daar voor een scheurpremie is aangevraagd. Een uitbreiding van de gezamenlijk^ oppervlakte blijvend grasland, kunstmei- de en groenvoedergewassen op bouw land is dus niet toegestaan. De teelt van landbouw zaden is voor eiken teler vrij tot een oppervlakte van ten hoogste 5 are in totaal. Voor een grootere oppervlakte is een teelt vergunning noodig. Van spurrie, serradella, lupinen en wikken kan onder bepaalde voorwaarden teelt op eigen rekening en risico wor den toegestaan. Het verbouwen van pootaardappelen op contract is slechts toegestaan, wan neer hiervoor toestemming is verleend door het bedrijfssehap voor zaaizaad en pootgoed voor akker- en weidebouw. Het afmaaien van onrijp graan en on rijpe oliehoudende zaden is verboden, met uitzondering van silomais en snij- rogge en rogge voor strooband. De snij- r°gg€ moet echter voor 10 Mei 1944 gemaaid zijn. Afmaaien of omploegen van oliehou dende zaden is slechts toegestaan wan neer het gewas als mislukt is te beschou wen en voor het afmaaien of omploe gen toestemming verkregen is van den productiecommissaris. Betreffende de verplichte teelt van oliegewassen zijn reeds eerder richtlij nen. gepubliceerd. Het ligt in de bedoe ling ook in 1944 een oliepremie te verstrekken. De productie-commissaris is gerech tigd in bijzondere gevallen afwijking van bovengenoemde bepalingen toe te stean. Belanghebbenden mogen wij voor na dere bijzonderheden verwijzen naar de betreffende officieele mededeelingén. GEVONDENeen glacé dameshand schoen. Inl. bij G. Kuipers, Eiland C 22, Nederhemert. GEVONDEN: een rijksdaalder en een kinderwantje. Inl. te bekomen bij den Postcomm. der Marechaussée te Wijk en Aalburg. VERLOREN: Persoonsbewijs. Te rug te bezorgen bij C. v. d. Wetering, Korte Steeg C 102, Aalburg. VERLOREN: op den weg van Els- hout naar Heusden, 1 paar grijze wollen wanten. Terug te bezorgen bij J. Timmermans, no. 26, Veen. GEVONDEN: Nieuwe linksche lage zwarte damesschoen, maat 39. Terug te bekomen bij v. Spijk, Vischmarkt 59 te Heusden. GEVONDEN1 paar grijze heeren wanten. Terug te bekomen bij de Ma rechaussée te Heusden. Agentschap WIJK. Wijziging i tti n g s u re n. In verband met Nieuwjaar zal het Distributiekantoor te Wijk voor het publiek op Vrijdag, 31 Dec. a.s. ge opend zijn van 8.3011 uur v.m. Nadrukkelijk wordt er op gewe zen, dat na 11 uur geen publiek meer zal worden geholpen. Formulieren voor schoenen gunnen de stamkaarthouders van nos. 3001 en hooger afhalen op Dinsdag 28 Dec. namiddags en 'inleveren op Vrijdag 31 Dec. des voormiddags. ROTTERDAM, 21 December. Aangevoerd 1070 dieren, waaronder: 45 paarden, 1 veulen, 95 schapen, 488 runderen, 164 nuchtere kalveren. 27 graskalveren, 249 biggen, 1 bok. Prijzen per stukmelkkoeien f 2300, f 1950, f 1750; kalfkoeien f2200, f 1950, f 1750; varekoeien f 1550, f 1400, f 1200, vaarzen f 1250, fUOO, f800; janken f 950, f 800, f 650. De aanvoerder van kalf- en melkkoei en was tamelijk, handel stroef, ruim prijshoudend, varekoeien aanvoer gering. Kalme markt, hoogere prijzen. Vaarzen eiï janken aanvoer matig, handel onver anderd. "BOSCH, 22 December. Op de markt van heden waren aan gevoerd 1298 stuks vee, waarvan "416 runderen, 154 nuchtere kalveren, ,667 biggen en 61 schapen-lammeren. Prijzen per stuk: kalfkoeien en melk vee f 1600, f 2400magere ossen en koeien f 1100, f 1500; jongvee f550, f950; graskalveren f300, f 500; nuch tere kalveren f 160, f 180, f 220; biggen, f 4 per week. De eerste vrije markt na de sluiting bracht nog maar weinig vee, de handel was levendig door druk bezoek. Zeer hooge prijzen ook voor het jongvee. Leveringsbonnen f 2.60 per kg. Matige levering van rundvee voor de centrale. Veel nuchtere kalveren. Biggen ruime aanvoer, 'handel kalm. VACANTIEBONS IN HET BOUWBE DRIJF. De Centrale Persdienst van het NAF. ineldt: De Gemachtigde voor den arbeid heeft, mede op aandringen van Het Ne- derlandsche Arbeidsfront, twee beschik kingen uitgevaardigd1 ten Sanzien van de verplichte uitgifte van vacantiebons door alle bedrijfsvoerders in het bouw bedrijf, respectievelijk in het loodgie ters- en fittersbedrijf. Dit beteekent, dat voortaan alle wer kers in genoemde bedrijfstakken boven hun. loon een vacantiebon zullen ontvan gen. Toen indertijd de bestaande oollec- tieve arbeidsovereenkomsten voor den burgerlijken en utiliteitsbouw en den water-, spoor- en wegenbouw algemeen verbindend werden verklaard, waren de bepalingen betreffende de verplichte uit gifte van vacantiebons hiervan uitge sloten. Ook voor "het loodgieters- en het fit tersbedrijf was de uitgifte van vacan tiebons niet verplichtend gesteld. Het N.A.F. heeft in samenwerking met den Gemachtigde voor den Arbeid er thans voor gezorgd, dat de uitgifte van va cantiebons algemeen verplichtend is ge steld, zoodat alle werkers in het bouw loodgieters- en fittersbedrijf vacantiebons zullen ontvangen. De beschikkingen zullen een dezer dagen in werking treden. Hierbi» is fc:og bepaald, dat de bedrijfsvoerders, die vóór den datum van "inwerkingtre ding van genoemde beschikkingen geen bonnen hebben verst ekt, gehouden zijn. te rekenen van 1 Juli 1943 af, zoo spoe dig mogelijk, althans binnen twee we ken na inwerkingtreding der beschik kingen, aan de thans in dienst zijnde werkers en degenen, die bij hen van bedoelden datum af in dienst zijn ge weest, alsnog te verstrekken. HET SLACHTEN VAN KONIJNEN. Het „Rijksinstituut voor Pluimveeteelt van de Directie van den Landbouw" te Beekbergen schrijft ons: In de overtuiging dat een konijn op een goedkoope manier een flinke hoe veelheid waardevol vleesch levert, zijn velen in. het afgeloopen jaar overgegaan tot het houden van. een paar konijnen, om tevens der traditie getrouw met Kerstmis een goeden bout op tafel te hebben. Konijnenvleesch kan tot de voedzaam ste vleeschsoorten worden gerekend, en is bovendien licht verteerbaar. Over smaak valt niet te twisten, maar het staat toch wel vast, dat een konijn mits dit een goede huisvesting en verzorging heeft gehad, op deskundige wijze is ge slacht en goed is toebereid een zeer smakelijk gerecht oplevert. Het is dus noodzakelijk dat het konijn vakkun dig wordt geslacht. Indien men er niet zeker van is, dat men zelf het konijn vakkundig dwz. zonder het dier te mishandelen kan slachten, dan wende men zich tot een poelier of tot een openbaar slachthuis waar men de dieren tegen een kleine vergoeding of kosteloos slacht. Slacht men het konijn zelf, dan dient men vóór het toebrengen van de keelsnede het dier te verdooven door met een rond stuk l^rd hout een harden slag vóór de ooren op het voorhoofd toe te brengen. In geen geval mogen de dieren door middel van „ophanging" worden gedood, daar dit één van de ergste vormen van dierenmishandeling is. NIEUWE POSTZEGELS VAN 30 CT. Van 6 Jan. a.s. af zal aan de post kantoren de nieuwe zegel met beeltenis van Cornelis Tromp verkrijgbaar zijn. De kleur is licht blauwachtig groen, het model is staand. De zegels zijn uitgevoerd in rotogra- vuredruk bij de Firma Enschedé en Zn. te Haarlem naar het gegraveerde ont werp van Hubert Levigne. Afmetingen zijn: 24*/ bij 311/» mm, (beeldvlak 211/- bij 287<- mm); in vel- )len van 100 en van 50 stuks. ►T, Tot onze diepe droefheid, i overleed heden/zacht en kalm, voorzien van de H. Sacramenten der Sterven den, in den gezegenden ouderdom van 82 jaar, onze dierbare, goede Vader, Behuwd-, Grootvader en Zwager, de Heer weduwnaar van Mej Catharina Jacoba Hofmeester. Heusden, Gerrit van Eeuwijk. Faan van Eeuwijk. Anna van Eeuwijk-Boeren. Anna van Eeuwijk Lith, Jan van Eeuwijk. Ida van Eeuwijk-Kuijpers. Henk - Harrie. Heusden, Maria Hofmeester. Heusden, 21 Dec. 1943 Heden is van ons heen gegaan onze lieve zorgzame Vrouw, Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoe der, Zuster, Behuwdzuster en Tante, in den ouderdom van 85 jaar. Uit aller naam K. A. VAN RIJSWIJK. 's-Gravenhage, 18 Dec. 1943 Koningin Emmakade 171. De teraardebestelling heeft plaats gehad op 21 December 1943 op Nieuw Eykenduynen. Bestuur en Raad van Toezicht der Coöperatieve Boerenleenbank te Woudri- chem geven met diep leed wezen kennis van het over lijden van hun Kassier in den leeftijd van 59 jaar. Tal van jaren heeft hij onze Bank met groote toe wijding mogen dienen. Zijn persoon en werk zullen ons steeds in aangename her innering blijven. Hij ruste in vrede. Namens het Bestuur en den Raad van Toezicht voormeld, JOH. DALM, Voorzitter. J. SPIERING, Secretaris. Firma Gebrs. De Kok en Personeel geven met leed wezen kennis, dat na een langdurige ziekte, is over leden, die 24 jaren trouw en in de beste verstandhouding voor en met hen heeft samen gewerkt. Nooit zullen wij hem vergeten. Firma Gebrs. de Kok en Personeel. W ij k, 22 Dec. 1943. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een ge duldig gedragen lijden, onze dierbare Dochter, Zuster en Tante, in den ouderdom van 57 jaar en ruim 5 maanden. Meeuwen, J. L. SPRONG. P. W. SPRONQ. Dinteloord, J. P. SPRONG. M. SPRONG-Schiffer en Kinderen. Meeuwen, 19 Dec. 1943, Heden overleed, geheel onverwacht, in de hope des Eeuwigen Levens, tot onze diepe droefheid, onze lieve Pleeg-, Grootvader, Broe der en Zwager, Emeritus Predikant der Ned. Herv. Kerk, Weduwnaar van Maria Wilhelmina Sabelis, in den ouderdom van 73 jaren. Rotterdam, Werkhoefstraat 7 b, D. W. L. E. Hendriksen N. Hendriksen-Veen. Gerrit en Marietje. Soest, Hartmanl&an 86, W. J. van Dijk-Kuyper. L. van Dijk. Utrecht, 19 Dec. 1943. Maliebaan 135. De teraardebestelling heeft plaats gehad Donderdag 23 December, des namid dags' twee uur, op de al- gemeene begraafplaats te Otterloo. Algemeene kennisgeving. Met leedwezen geven wij kennis, dat op 12 Dec. jl. plotseling uit ons midden werd weggenomen ons aller Vriend in den ouderdom van ruim 22 jaar. Zijn heengaan heeft ons diep getroffen en de her innering aan een goede kameraad, zal bij ons steeds blijven voortleven. Zijn Vrienden te Wijk en Aalburg en Heusden van de te 's-Hertogenbosch, tel. 4526, blijven ook in dezen tijd een waar borg van degelijkheid. Voor de vele blijken van belangstelling tijdens de ziekte en bewijzen van deelneming na het overlijden van onzen geliefden Zoon en Broeder, zeggen wij langs dezen weg hartelijk dank. C. Donkersloot J. Donkersloot van Son en Kinderen. Aalburg, 23 December 1943. Aan allen, die hunne belang stelling hebben betoond, bij onze 30-jarige Echtvereeni- ging, betuigen wij langs dezen weg onzen hartelijken dank. H. DUISTER M. DUISTER-sack. Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Veen, 23 December 1943. TANDARTS Hotel .Concordia" Heusden is tusschen Kerstmis en Nieuwjaar AFWEZIG. Adres Putterstraat Z 57 - Heusden. Br. met omschrijving en prijs opgave aan M. J. A. VAN DER HAAGEN, Korte Poten 28, Den Haag. Overjassen - Costuums Damesmantels en Kinder winterjasjes. Schilderstraat 28 - 's-Bosch. met Certificaat. Prima afge richt. Zeer geschikt voor Po litie. W. VAN KEPPELEN, Schilderstraat 28 's-Bosch. gemaakt van distributievrije brandstof. Afgehaald f5.- per 100 stuks. J. PRUISSEN's Brandstoffen- handel, NIEUWENDIJK, A 122. van de zware kleigrond. Klasse A gekeurd. W. TIMMERMANS ZONEN Witboomstr. 195 - Veen. Telefoon 14. De Juffrouw, die mij geschre ven heeft op Advertentie No. 105 en die ik moest antwoorden onder no. 553 van het Nieuws blad, wordt vriendelijk ver zocht, nogmaals te schrijven met volledig adres in den brief onder No. 118 aan het Bureau van dit Blad. GEVRAAGD Adres: O. VAN OMMEREN Nederhemert (Eiland) Voor directe indiensttreding wordt voor dag en nacht. Leeftijd 25-35 jaar. Goed loon. Aan melden bij Mevr. J. A. v. d. CROMMERT, Groenestraat 62, Nijmegen. GEVRAAGD, zoo spoedig mogelijk, tegen hoog loon, hulp aan wezig. D. A. BRIENEN, Slagerij Visschersdijk 14, Werkendam. is genegen, mij in moeilijke positie te helpen, onverschillig welke leeftijd. Br. met foto, op eerew. retour, aan: B. BOMHOF Hoogstraat O 114, Heusden. C. P. DE HOOG, Belastingconsulent N.I.v.B., Visschersd. 68 - Gorkum Telefoon 2978 AGENTEN GEVRAAGD voor den verkoop v. Groentezaden, gras zaden, klaverzaden, biefenza- den, wortelzaad, knollenzaad en diverse andere soorten. Dit jaar kunnen wij de meeste soor ten leveren. H. VAN ENGELEN's ZAADTEELT EN ZAADHANDEL, DEN BOSCH, MEIJWEG 5a. Telefoon 3898, na 6 uur: 2984. Bestellingen op goedgekèurde Pootaardappelen en Zaaigranen met de benoodigde bestelbon nen, worden zoo spoedig mo gelijk ingewacht bij de agenten: J. v. GammerenTzn., Rijswijk. Jo RoubosGzn ,216, Sleeuwijk. W. Prins, Groote Haar 11 Gorinchem. Huib. v. d. Stelt, Kunstmest handel. A 245, N'dijk. Jac. de Haan, bij de Molen, Meeuwen. Kind. de Graaf, bij de Molen, Sprang. C. de Jong, B 75, Brakel. J. C. v. Wijgerden,.Zuilichem. Jan v. Honk, B 80, Gameren. E. M. Remmerde, Molenaar, Hurwenen. Remmerde, Molenaar, Nederhemert. C. de Jager, Molenaar, Herwijnen. Chr. v. Veen, Reiziger, Andel of rechtstreeks bij Telefoon No. 23, dag en nacht. Giro 260943. Thuis tot 10 uur voorm. Op levering a.s. voorjaar bieden wij aan 1e Nabouw Blanka Zomertarwe 1e Nabouw Zegehaver 1e Nabouw Adelaar 1e Nabouw Zomergerst. Verder alle soorten Peul vruchten, als: Bruine-en Witte Boonen, Capucijners, Waalsche Boonen, enz. Nog enkele Agenten gevraagd voor verkoop van Voorjaars Zaaigranen en Peulvruchten. Zeer aangename en loonende werkkring. J. H. CRAMER Groothandel in Zaai en Pootgoed Telef. 184 Nunspeet. en Uit voorraad leverbaar. Bestel nu, voor dat het gedistribueerd wordt. Verkoopbureau S1 e e u w ij k. Het Kantoor Waalwijk zal in verband met de verplichte bedrijfssluiting zijn van 24 December 1943 tot en met 2 Januari 1944. Alleen voor DRINGENDE 'aangelegenheden is het kantoor GEOPEND op Dinsdag 28 December en op Donderdag 30 December van 11 tot 12 uur. vooral wat betreft de verzekering van de thans zoo kostbare paarden en het rundvee. Tegen betaling van een lage premie neemt de Maatschappij „GRONINGEN" op zich dit risico te sluiten. Zij garandeert in geval van schade een vlotte afwikkeling. Maatschappij „GRONINGEN" DirectieLeopold. Kantoren: Catharijnesingel 75, Utrecht. Reserve f 168.338.18 STATIONSSTRAAT 29 LEVERING en REPARATIE van ALLE MERKEN NAAIMACHINES ONDERDEELEN Koopen en verkoopen Effecten. Verzilveren binnen- en buitenlandsche coupons. Belasten zich met het nazien van uftlotingen. Verhuren loketten in hun brand- en inbraakvrije kluis. Prijzen naar grootte der kastjes. Verrichten verder alle BANKZAKEN. Bezorgen ALLE ASSURANTIËN VOORKOMEN TUSSCHEN KERSTMIS EN NIEUWJAAR. GROOTE HOEVEEL HEDEN STUKKEN AFGEVEN AAN DE LOKETTEN. POST NOG TIJDIGER DAN ANDERS I TOT BEPERKING VAN OPDRACHTEN ONMIDDELLIJK NA NIEUWJAAR. W In alle goede zaken voorradig 186 (vroeger Klumperswiiikel) Denk erom, dat U Uw kinderen een legiti matiekaartje laat dragen, zoodat men U weet te vinden, als hun iets gebeurt. Ook U dient rekening te houden met de moge lijkheid van bominslag, groote rampen of rechtstreeksche oorlogshandelingen. Ga nog'vandaag naar de gemeente-secre tarie, afd. bevolking, om legitimatiekaartjes voor al Uw kinderen. Prijs 10 ct. per stuk. Voor hen, die dit bedrag niet kunnen betalen, bestaat gelegenheid tot kostelooze verstrekking. PUBLICATIE v.h. NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS Stel eens voor, dat U dan straks zonder brand stof zit. Dan nü maar liever een beetje minder stoken en voortdurend opletten, dat uw voorraad niet tè hard slinkt Reken uit hoelang U nog met uw kolen moet doen, sluit de deuren telkens achter U, verwarm één kamer en stook zuinig-zuinig-zuinig.^ Prijs per adv. van 24 m.M., enkele kolom, 1 x pl. f 0,70, 2 x pl. f 1,32, 3 x pl. f 1,76. - Voor werkzoekenden en aangeboden betrekkingen1 x pl. f 0,61, 2 x pl. f 1,12, 3 x pl. f 1,53. - (Alles bij vooruitbetaling). Te koop of te ruil gevraagd een paar „Waar" zegt J. van Esch, Korte Steeg, C 99, Aalburg. 300 a 400 bij P. Sterrenburg Laagt E47, Alrakerk BORN's VAARKAART van de Biesbosch voor Scheepvaart en Watersport. 95 cent, p. post f 1. Verkrijgbaar Boekh. Fa. L. J. Veerman te Heusden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 3