gU£0 A - PANKO Dr. SCHILLING H. de Bont-v. Kuiten Reparatiewerk Kuiperij Michael's Ijzerhandel Goöp. Boeren Leenbank „L. B." Wijk en Aalburg Rentevergoeding vonr inlagen 2Vlo r ICERfflenMOW rs rs Te koop gevraagd Dames- en Heeren Kleeding Voor ontwerp en Reparatie Technisch Bureau „ELGO ^KLEÏN-CASINO^ I tegen ziekten en kraaien S. D. Lankhuyzen Go's Bank ».v. mm SUCCES-INSTITUUT BREDA [Ginneken], HET JOHNNY HAWAIIAN ENSEMBLE W. P. VAN DER ZALM *Van Houtens;fp r a v ens w a a Y's koffie;-;surrogaat 36 Burgerlijke Stand SPECERIJEN- 4 VERSCHUUR-BAERT GROEN's Naaimachinehandel WONINGINRICHTING Firma Charles Schreuder Zn. pootaardappelen Fa. K00Y FIT INRICHTEN, BIJHOUDEN EN CONTROLEEREN VAN BOEKHOUDINGEN H. KANT JUWEELEN, GOUD en ZILVER FA. BALTUS MEIJER «.v. DE LANDBOUWBANK - UTRECHT Volg®vre*en' ONZICHTBAAR STOPPEN J. DU PRÉ cent per 250 gram Telef. No. 15, Raamsdonksveer Agentschap van de Amsterdamsche Bank N. V. Amsterdam. Verstrekt HANDELSCREDIETEN tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent Rek.-Cour. met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenl. Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. KOOPT en VERKOOPT vreemd Bankpapier. Verzilvert Cou pons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt OELDEN ik DEPOSITO, ren te vergoeding volgens overeenkomst. VERHUURT SAFE LOKETTEN. (Prijzen naar grootte der kastjes.) Nadere inlichtingen verstrekt de Directie. De Rundveeteelt In Nederland. IIEUSDEN. surrogaten PEPER NOOTMUSKAAT KRUIDNAGELEN KANEEL KOEKKRU1DEN DROGISTERIJ Botermarkt O 84, Tel. 72 HEUSDEN DE WERKEN EN SLEEUWIJK. ROTTERDAM BEDDEN - MATRASSEN - MEUBELEN Vakkundige reparatie van alle gestoffeerde Meubelen HEUSDEN TELEF. 49. van de klei, o a. LUTJEBROEK L 42 Geen hindernis houdt IJ tegen. TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE ZATERDAGS 10—4 Laan van Mecklenburg 16 Grootestraat 231 WAALWIJK NAAR MAAT. Prima coupe Telefoon 109. ned. talen inst. rotterdam BON Grstii proefies y»(l_ Behandeling van Belasting Aangelegenheden Administratiekantoor Putterstraat O 63 HEUSDEN Lid Ned. Coll. voor Belasticg Consulenten Tel. 12 - EETHEN (bij Waalwijk). KERKSTRAAT 32 - 's-HERTOGENBOSCH fc 3 ORKESTE N LINO FALCONI JOHNNY" MEULENSTEEN. r r r r r r r r r r r r r r r r r r .r AFD. INKOOP JUWELIER GORINCHEM TELEF. 2678 WESTWAGENSTB. 19 INTERESSANTE PRIJZEN I wordt voorloopig niet meer aangenomen. BERGSTRAAT WIJK EN AALBURG. VOOR ijzerwaren gereedschappen huishoudelijke artikelen ENZ. ENZ. ENZ. NAAR AALBURG Telefoon No 14 De hooikist is uw spaarpot! Zij bespaart veel stroom en gas! Ilaal meer warmte uit minder kolen Kassier: D. VAN WIJK. mmmm vóór het zaaien van scheuren, gaten, borstzakken en slijtage GINNEKENWEQ 173 - BREDA Een smakelijk nagerecht, zoo'n Van Houten's pudding! Smaakt als echte koffie. Een bijzonder geurige samenstelling en toch ook maar Vraagt Uw winkelier! N.V. v.h. M." Ravenswaay Zn. Gorinchem. BEDRIJFSSLUITING TUSSCHEN KERSTMIS EN NIEUWJAAR. In verband met de huidige bijzondere situatie in het bedrijfsleven is bepaald, dat alle bedrijven op de in de periode van 23 December 1943 na beëindiging der werkzaamheden tot en met 2 Jan. 1944 gelegen werkdagen zullen moeten zij!n gesloten, behoudens de hierna te noemen uitzonderingen 1. bedrijven, welke zich bezighouden niet het voortbrengen van grondstoffen, voorzoover zij1 niet reeds vallen onder 3 2. openbare nutsbedrijven, gas-, wa terleiding- en electriciteitsbedrijVen 3. bedrijven, welke voor de voedsel voorziening werkzaam Zijn, voorzoover rijl Iniet door het betrokken, Bedrijfschap schriftellijk zijn aangewezen om gedu rende genoemde periode of een ge deelte daarvan te sluiten; 4. con tin u-bed rijven, waarbij tiiüe- Tijlke sluiting schade aan de outillage of ban de in, bewerking rijmde goederen zou veroorzaken, voorzpover zijl niet reeds vallen onder 3; 5. bedrijven, werkzaam op het ge bied van het personen- en goederenver voer 6. bedrijven, welke zich met den detailhandel bezighouden., voorzoover Zij niet reeds vallen onder 3 7. bank- en verzekeringsbedrijven 8. bedriiVen, welke rechtstreeks door de bevoegde Duitsche instanties worden aangewezen. Door den voorgeschreven arbeidsrust zal geen vertraging bij1 liet laden en los sen van, verkeersmiddelen mogen optre den. Het volledig gebruik van alle ver keersmiddelen mag in. deze periode in geen geval worden, gestoord. Met bet oog hierop dienen, de bedrijven ervoor zorg te dragen, dat gedurende de feest dagen en de daartusschen liggende ove rige rustdagenn. geen opeenhoping van goederen op de stations en overslag plaatsen voor het verkeer te water ont staat. In gevallen, dat twijfel mocht bestaan omtrent de vraag of een bedrijf al dan niet onder de hierboven genoemde uit zonderingen valt, zal men zich schrifte lijk tot de hierna genoemde instanties moeten wenden, welke ên bindende be slissing terzake zullen geven; a. de directeur van het of van, één der betrokken Rijksbureau(x) voor Han del en Nijverheid beslist of een bedrijf behoort tot de sub 1, 2, 4 of 6 be doelde, tenzij dat bedrijf werkzaam is op het gebied van de bouwnijverheid b. de Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw en de Bouwnijverheid beslist of een bedrijf, dat werkzaam is op het gebied van de bouwnijverheid, behoort tot de sub 1, 4 of 6 bedoelde; c. de Directjeur-Generaal van de Voedselvoorziening beslist of een be drijf behoort tot de sub 3 bedoelde; d. het Hoofd van de Afdeeling Ver voerwezen van het Departement van Waterstaat beslist of een bedrijf be hoort tot de sub 5 bedoelde e. het Hoofd van de afdeeling Geld wezen van. het Departement van Finan ciën beslist of een. bedrijf behoort tot de sub 7 bedoelde. DRUKTE BIJ DE POST TUSSCHEN KERSTMIS EN NIEUWJAAR. Met Kerstmis en Nieuwjaar zal de drukte op de postkantoren zóó groot Zijn, dat met vertraging in de overkomst van alle poststukken rekening moet wor den gehouden. Stukken, die op een be paalden dag op hun bestemming moeten zijn, zullen zeer vroegtijdig gepost moe ten worden. Telegrammen met gelukwenschen Zijn niet toegelaten, ook niet tijdens de jaarwisseling. De Postchequé- en Girodienst zal evenmin vertraging kunnen voorkomen verzocht wordt de opdrachten in de eerste dagen van het nieuwe jaar zooveel mogelijk te beperken. P 1794/1 Verantwoordelijk voor den ge- heelen inhoud J. H. Roza te Heusden; Uitgever en DrukkerFa. L. J. Veerman, Botermarkt te Heusden. K 1448. VERTRAAGDE OVERKOMST VAN POSTPAKKETTEN VOOR KERSTMIS. P.T.T. betreurt het ook voor Kerst mis geen extra maatregelen te kunnen nemen om een vlot verveer van post pakketten te verzekeren. Rekening moet worden gehouden met een vertraging van verscheidene dagen. Daarom wordt aangeraden de verzending zooveel mo gelijk te beperken. In geen geval moe ten waren, die spoedig aan bederf on derhevig zijn worden ingesloten. Van P.T.T.-zijde zal streng worden geleto p ste\ïge en doelmatige verpak king, zorgvuldige adresseering, zoowel op het pakket zelf als op de adres kaart. Ten zeerste wordt aanbevolen een tweede adres in het pakket in te sluiten, waarop tevens naam en adres van den afzender is vermeld. Met de rundveeteelt is Nederland van ouds vertrouwd. Toch is omtrent de ge schiedenis, den aard en de eigenschap pen van het Nederlandsche rundvee weinig met zekerheid bekend. Romeln- sche schrijvers maken wel reeds mel ding van de Friezen als houders van uitstekend vee, maar daar bljft het vrijwel bij. Uit schedels en beenderen welke gevonden, zijn in de terpen van de beide Noordelijke provincies, zijn la ter omtrent de afstamming van het Ne derlandsche vee nadere aanwïjlzingen ver kregen. Gebleken, is dat het wilde oer- rund, dat in de Middeleeuwen nog in grooten getale in Europa leefde, ve 1 tot de vorming van ons tegenwoordig rundveeras heeft bijgedragen,. Het laat ste exemplaar der oerossen werd in 1627 in Polen, gedood. In den loop der jaren zijn aan onzen veestapel belangrijke verliezen toege bracht door watervloeden en veeziekten. Runderpest en longziekten b.v. eischten nog tot in de eerste helft der 19e eeuw groote offers. Deze verliezen waren menigmaal zoo groot, dat zie door aanfok niet ongedaan waren te maken, zoodat toevlucht tot import moest wor den genomen. Deze invoeren hadden vooral plaats uit Denemarken en uit Duitschland en hebben zeker bijgedra gen tot de vorming van den veestapel, dien we nu in ons land hebben. We onderscheiden, naar dezer dagen in een radiolezing van de Direct© van den Landbouw over dit onderwerp werd uiteengezet, een drietal rundvee slagen, n.l.: 1. het Zwart-bont Friesch Hol- landsch veeslag. 2. Het Roodbont Maas-Rijn-IJssel veeslag. 3. het Zwart-blaard Groninger vee slag. Deze indeeling op grond van ver schil in kleur en van maatverhoudingen van de onderscheidene lichaamsonder- deelen, was in 1906 het resultaat van uitgebreide waarnemingen van den toen- maligen hoofdinspecteur van het Neder landsche Rundveestamboek, den heer v. d. Bosch. Het in ons land meest verbreide vee slag, dat naar alle werelddeelen is uit gevoerd, is het Friesch-Hollandsche, met een drietal product-typen.; het in aan tal verminderde uitgesproken, mèlk-type, het moderne melk-vleeseh-type de meest gewenschte productierichting en het vleesch-melktype. De hoofdfokgebieden van dit veeslag rijn Friesland, Noord-Holland Gronin gen, Zuid-Dren.the en de Zuidhollandsche eilanden. .Het Maas-Rijn-IJssel veeslag wordt in hoofdzaak aangetroffen in de buurt van de groote rivieren. Verschil in productietype komt ook hier voor. Het melk-vleeseh type is wel het talrijkst; de vleesch-melkvorm, waarbij de melk productie minder groot is, is niet zoo omvangrijk. Het Groninger veeslag komt vooral in Groningen voor, maar ook langs den Ouden Rijn in Zuid-Holland. Onder dit veeslag overheerscht de melk- vleeschvormhieronder wordt, evenals bij het Friesch-Hollandsche veeslag, een klein percentage roodbonte exemplaren aangetroffen. VEEVERBETERING. Van groote economische beteékenis is de veeverbetering, welke door onze fokkers in den loop der jaren is bereikt, De betere melkkoe is nu eenmaal de bes te en voordeeligste productiebron. In dit verband moeten worden ge noemd de controle-vereenigingen, de stierhouderijen, de fokvereenigingen en de stamboeken. De controle heeft ten doel de melk- gift en het vetgehalte vast te stellen. Zulks is van belang om de slechtste produetiedieren het eerst te kunnen op ruimen en. de beste voor de fokkerij te kunnen behouden. Door gebruik te ma ken van de aldus verkregen gegevens heeft men in. den loop der jaren de productie en het vetgehalte der melk niet onbelangrijk kunnen verhoogen. De stierhoude rij bedoelt om door gezamen- lijken aankoop van een goeden fokstier te profiteeren van het werk der goede fokkers en eigen, veebestand te verbe teren. De fokvereeniging vereenigt de beide genoemde doelstellingen. Boven dien registreert rij de dekkingen en geboortende afstamming van elk dier wordt op deze wijze vastgelegd. 5e drie rundveestaimboeken tenslotte, die wij in ons land kennen, bestrijken niet maar een. locaal fokgebied, zooals de drie vereenigingsvormen, die we noemden, maar een uitgebreid gebied. De drie stamboeken rijn (met het jaar van oprichting daarachter vermeld): 1. Het Nederlandsch Rundveestam boek (1874). 2. Het Friesch Rundveestamboek (1879). 3. Het Groninger Blaarkop Rund- veestambcek 1909 Door het verzamelen en het gebruik van betrouwbare afstammings- en pro- ductiegegevens streeft de stamboekhou ding naar de verbetering van den veesta pel der leden. Mede moet daarvoor die nen de exterieurkeuring van stieren zoo wel als van koeien. Het doorwerken uba ouibu pui uabunooujoq ozop uea de melkcontrole, zal op den duur de melkproductie moeten verhoogen en dat zal weer ten goede komen aan de renta biliteit van het veehoudersbedrijf. 'Het is dan ook te wenschen, dat een steeds groeiend percentage van den Nederland- schen veestapel in het verband van melk- controlevereenigingen wordt opgenomen. Geboren: Daniël Jacob, z. van Jacob Hendrik Smit en van Maria Bronckers Antonius Adrianus, z. v. Wouterus v. Hooft en van Cornelia Maria Rommen. Overleden: Geert de Vries, 22 j. Hendrikus v. Eeuwijk 82 j., weduwnaar van Catharina Jacoba Hofmeester. Geboren: Elizabeth, d. van A. Hak kers en A. Kok; Gerrit T., z. van A. Groeneveld en. C. v. NoorloosCornelis, z. van J, v. Oord en W. v. d. Kop pel Sijke, d. van J. v. d. Boom en N. v. Tuijl; Bastiana, d. van. J. v. Breugel en J. C. v. Ooijen. Getrouwd: Wouter A. Rijkers 26 j. en Johanna v. Wendel de Joode 25 j. Overleden: Elisabeth Daim, weduwe van H. v. Arkel, 94 j.; Hendrik Ver steeg, weduwnaar van Aagje van Vugt. 75 j. IHoofdvert.H. SMIT, Lorentzstraat 9 b, Groningen. Grossierfa. SMITS VAN TETRODE, Groote Markt, Breda, p Hand- en Trapnaaimachines, Kleer makersmachines en ijzeren Traptafels. - Defect geen bezwaar. Brieven met opgaaf van prijs aan Vierambachtsstraat 114 - Telefoon 39653 •^fkrnarn \V>qelijk dji «de oude O dronken; 9Ge( mï) rrw-4IN GEBRAND KOFFIESURROGAAT B. V. B. w: IK ZAG.... zegt Mina Bakgraag, vanmiddag' m'n buurman vlug naar huis toe loopen. Bijna geen tijd had ie, om me goeien dag te zeg gen. Ik snapte 't eerst niet, maar toen ik de ramen opendeed róók ik pannekoeken! En toen wist ik Panko! Melk en eieren.... overbodig! 'n Peja product Wij kunnen leveren: Donkerroode Eersteling gek. met A Gele Eersteling gek, piet A Gele Eigenheimers gek. met A en B. Blauwe Eigenheimers gek. met A en B. Bevelander gek. met AA, A en B. Bintje gek. met A en B. Tegen vastgestelde regeerings- prijs. Teelt en Handel in Zaden, Pootaardappelen en Bloembollen. Telef. 1141 en 1079. Alle moeilijkheden op uw weg lost u vanzelf op. U bentzeker van uw succes, als u de enorme krachten van uw onderbewustzijn weet te gebruiken. U leert dat met de schriftelijke Succes-cursus: Vraag het gratis prospectus ,,U bent voor succes geboren". AMERSFOORT AFD. 14 A. Geen tocht door duisternis of koude. Leert DUITSCH o( ENGELSCH in 8 maanden. Nieuwste schriftelijke op leiding f 2.05 per maand Ervaren M. O. - leeraren be antwoorden vragen. Middenstandsdiploma (alg. ontwikk.) f 2.85 per maand Nederl. Taal en Corresp. f 1.50, Boekhouden f L- v n Adres: van Gramcphoonversterkers, aanleg van Electr. Installaties en Reparatie van Motoren en Electr. Apparaten, Stofzuizers, enz, enz, is het adres: L. W. GOUDA Erkend reparatie-inrichting van Philips Radio producten en Philishave üroogscheerapparaten. A. SCHELLEKENS Dagelijks in Beneden- en Bovenzalen Zondags vanaf 2 uur doorloopend Werkdagen vanaf 4 uur. In de Bovenzaal A A A A A A A A A 'A 3 3 3 Als speciale attractie: HET TRIO "N k. k. W Ik Concert. VANAF 1 NOVEMBER Het orkest met het uitbundige succes t moet iedereen hooren Zorgt t ij dig voor Uw plaats. h. Raad van Commissarissen: Jhr. Mr. J. K. H. DE BEAUFORT VAN LEUSDEN, Leusden Mr. A. M. A. BARON VAN BOETZELAER VAN LOENEN EN WOLFEREN (Ged. Comm.), De Bilt Mr. W. I. DOUDE VAN TROOSTWIJK, Nieuwerslnis Jhr. Mr. J. M. VAN ASCH VAN WIJCK, Amsterdam A. TEN NOEVER DE BRAUW, Wijk;bij;Duurstede Verstrekt credieten, ook aan niet-landbonwers. Neemt gelden 4 deposito Agent voor Gorinchem en Omstreken De Heer C. A. DE HOOP te Nieuwland (bij Leerdam) De Directie: J. B. DE BEAUFORT N. C. DE RUYTER Geef uw hooikist een eereplaats in uw keuken, z(j helpt U uit te komen met uw rantsoen gas en elec- triciteit. Vergeet haar niet! Breng, als het maar even kan, uw eten dus voortaan slechts aan de kook en daarna metéén in de hooikist. Wikkel, om spijzen warm te houden, de pan of jzw/wsjf schaal in enkele oude kranten, een een voudig, doch probaat middel. Kantoor geopend: DINSDAGS en VRIJDAGS van 6-10 uur. J Als kraaien, duiven of fa zanten toch nog volgevr^en zijn, komt dat, omdat U het zaaigoed niet met Morkit heeft behandeld. Anderen doen dat wel en daarom blijven ze daar weg. Doe 't dus ook. En. ontsmet dan tevens met Ceresan, waardoor U ook geen scha meer ondervindt van sthimmels of graanziekten. AMFRIKAANSCHE STOPINRICHTTNÖ- Zendt postpakket of per voerman :rrr[S) Een goede pudding als dessert is een bekroning van Uw maaltijd. Met Van Houten's puddingpoeders bereidt men een uitstekenden pudding, want ze is ook nu nog op de meest zorgvuldige manier uit de beste grond stoffen bereid. In verschillende smaken VAN ii"C J WT TT ,HOUTEN'S SI PUDDINGPOEDERS

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 4