Extra-keuringen voor de Waffen-SS en den Landstorm Nederland. Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. VAN Buitenlandsch Overzicht Koers^Oost. Officiëele Landbouw mededeelingen C Dit blad verschijnt VR IJ DAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post [beschikt f 1.30. Bij onze agenten 11 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. No. 6375 Donderdag 30 December 1943 AdrertentiSn24 m.M. f 1.32. Elke m.M. meer 57,cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht NEDERLANDSCHE JONGENS! Rond Oud en Nieuw Zonnewende Tijdswende. Mededeeling van den Fuehr- sorgeoffizier. Roode Kruis K inderlegitimatiekaart voor de Provincie Noord-Brabant. a MMWHLU voor het land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Algemeen Redacteur J. H. ROZA, Heusden In Rusland duren de Sovjetaanvallen nog steeds met onverminderde kracht voort. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De winterslag in het Oosten werd op den Eersten Kerstdag met onver minderde hevigheid voortgezet. Aan het bruggenhoofd van Nikopol en ten Zuid westen van Dnjepropetrowsk hervatten de Sovjets hun aanvallen, die in felle gevechten mislukten,. 71 Vijandelijke pant serwagens werden stukgeschoten, waar van alleen 66 binnen het bereik van een divisie infanterie. In het strijdgebied van Sjitomir breidde de vijand zijn met superieure strijdkrachten ondernomen aanvallen tot nieuwe sectoren uit. Vijan delijke aanvalsspitsen die onze stellingen waren binnengedrongen, werden in ver bitterde gevechten opgevangen. Ten N.- Westen van Retsjiza won de eigen aan val verder aan terrein. In den sector van Sjlobin zuiverden onze grenadiers in een tegenaanval een Vijandelijke pe netratie. Ten Noord-Westen van Kritsjew ging de Vijand met vrij sterke strijd krachten tot den aanval over. Hij werd afgeslagen, een. plaatselijke penetratie werd gezuiverd. In het gebied van Wi- tebs'k duurt de zware strijd voort. Po gingen van de Sovjets, hun penetratie te verbroeden en een doorbraak te forcee- ren, werden, door ingrijpende reserves verijdeld. In Zuid-Italië duren de zware ge vechten in, den sector van Ortona voort. In een, tegenaanval werd een belangrijk hoogtepunt heroverd. In, Ortona zelf zijn verbitterde straatgevechten aan den gang. Aan de rest van het front verliep de dag kalm. Met uitzondering van vrij zwakke aanvallen ten Noord-Westen van Mignano. Op 24 December probeerde een uit Engelschen en Franschen bestaande com mandotroep onze draadhindernissen aan de kust van het Kanaal te naderen. De troep werd in de pan gehakt. Bij aanvallen, van Engelsch-Ameiïkaan- sche formaties vliegtuigen op den Eer sten Kerstdag op de stad Bolzano en eenige plaatsen in het gebied van Noord- Italië, werden 5 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Duikbooten brachten de laatste da gen op1 den Atlantischen Oceaan en in de Middel landsche Zee vijf schepen tot zinken met een gezamenlijken inhoud van 34.500 brt. en torpedeerden een ander schip-. Uit beschermende sche pen van konvooien en duikboot-jacht- groepen werden 9 vijandelijke torpedo jagers en konvooischepen tot zinken ge bracht. Boordafwcergeschut der marine haalde boven de Golf van Biscaye een vliegboot van het type Sunderland om laag. Afwisselende strijd in gebied van Sjitomir. Bij het bruggenhoofd van Nikopol en te n. Zuidwesten van Dnjepropetrowsk zijn vijandelijke aanvallen afgeslagen. In het gebied van. Sjitomir hebben de bolsjewisten nieuwe, sterke formaties in fanterie en tanks in den slag geworpen. Zware en wisselvallige gevechten, rijn aan den, gang. Ten noordwesten van Resjitza heeft onze aanval tegen hard nek ki gen vijan delijke n tegenstand verdere terreinwinst opgeleverd. Bij' Witebsk duurt de afweerslag met onverminderde hevigheid voort. De door braakpogingen, van den vijand zijn ook gisteren mislukt. Eenige penetraties wer den afgegrendeld, aanvalstoppen der bolsjewisten in. tegenaanval teruggewor pen. De vijland verloor hierbij 40 tanks. Bij de afweergevechten ten Zuidwes ten van, Dnepropetrofsk heeft het Ber- lijln-Brandenburgsche regiment grenadiers no. 477 zich onder leiding van kol. Maaraus schitterend gehouden,. Aan het Zuiditaliaansche front heeft de Vijand slechts hier en daar vergeef- sche aanvallen, ondernomen. De zware straatgevechten in de stad Ortona du ren n,og steeds voort. Aan de Dalmatische kust is het ei land Korcula van. communistische ben den gezuiverd. Hierbij hebben onze troe pen in, harde gevechten ruim 500 ban dieten vernietigd en verschelden kanon nen, benevens talrijke wapens, munitie en kleine voertuigen als buit binnen gebracht. Konvooi aangevallen in Noor delijke IJszee. De „Scharnhorst" gezonken. Op 26 December heeft een formatie Duitsche zeestrijdkrachten, onder com mando van, schout-bij-nacht Bey, op de Noordelijke IJszee een voor de Sovjet- Unie bestemd konvooi aangevallen en dit, zoowel als den vijandeiijken bevei ligingsstrijdkrachten zware schade toe gebracht. In langdurige gevechten met verre superieure Engelsche zeestrijd krachten is het, onder commando van den Kapitan-zur-See Hintze staande, slag schip „Scharnhorst", na heldhaftigen strijd, vurend tot de laatste granaat, gezonken. De Scharnhorst was in 1936 van sta pel geloopen en. in 1938 voltooid. Het schip had een waterverplaatsing van 26.000 ton en een snelheid van 27 knoopen. Het voerde 9 stukken ge schut van 28 cM en 12 stukken van 15 cM.; voorts bezat het 14 stukken luchtdoelgeschut van 10.5 cM. en 16 van 3.7 cM. Er waren, twee catapult- installaties en vier watervliegtuigen aan boord. Het slagschip was 226 M. lang, 30 M. breed, de diepgang bedroeg 7.5 M. De Germaansche weersportkampen wachten je. Daar leer je bij dienst en spel jongens uit alle Germaansche landen kennen. Iedere flinke Nederlandsche jongen in den leef tijd van 16 tot 18 jaar kan aan een kamp deelnemen. Meld je nog heden bij een der onderstaande adressen Utrecht, Koningslaan 9 Maastricht, Vrijthof 25 Goes, Violenstraat 44 Groningen, Groote Markt 24 Assen, Rolderstraat 45 Den Haag, Nassauplein 6 Rotterdam, Eendrachtsweg 35 Eindhoven, Keizersgracht 9 Hengelo, Drienerstraat 6 Amsterdam, Willemsparkweg 186 Leeuwarden, Emmakade 48. De bemanning van de Scharnhorst telde 1460 koppen. Tojo over den strijd in, de Stille Zuidzee. De eerste minister Tojo heeft in de plenaire zitting van het Japansche Hoo- gerhuis als minister van Oorlog rapport uitgebracht over de laatste gebeurte nissen en verklaard, dat het Japansche leger in nauwe samenwerking met de marine zijn, strategische, offensieve stel lingen. overal in alle operatiegebieden hecht in handen houdt en versterkt, of schoon eenige wijzigingen van weinig belang in, zekere sectoren hebben plaats gevonden. In het bijzonder wees Tojo er op, dat de officieren en manschappen der strijdende troepen, den vijand bij iedere botsing zware slagen, toebrachten en op die wijze de strijdkracht van den vijand, zoowel als zijn materieele kracht, af sleten. Verwijzende naar de gebeurtenissen op het oorlogstoonele der Stille Zuid zee, zeide de minister, dat de strijd krachten van het Japansche leger en de Japansche marine sedert October jl. den vijand met succes verwoestende sla gen hebben toegebracht, nadat deze of fensieve operates van grooten omvang had aangevangen. De Japansche strijd krachten hebben, den vijand op het oo- genblik in, felle gevechten verwikkeld in drie operatiegebieden,, nt. op de Salo monseilanden, op den Bismarck-Archipel en in het Oosten van Nieuw-Guinea. Tojo rapporteerde, dat in het gebied der Salomonseilanden de vijand op 27 October een eenheid geland heeft op het eiland Mono, waarop op 1 November landingsoperaties van een sterke groep strijdkrachten onder konvooi van oor logsschepen en, luchtstrijdkrachten bij Torokina aan de Westkust van Bougain ville volgden. De Japansche legereen heden ondernamen, na zich meester ge maakt te hebben van het heuvelterrein en de junglebosschen, felle tegenaan vallen op de gelande eenheden en met steun van de Japansche marine werd een Japansche eenheid in den rug van den vlijand aan land gezet en den vijand een vernietigende slag toegebracht. Tojo verklaarde verder, dat de vij and voortdurend versterkingen ontvangt en dat thans zware gevechten in dezen sector aan den. gang zijn. Omtrent de operaties op den, Bis marck-Archipel rapporteerde de minister, dat de vijand met 20 oorlogsbodems en talrijke kleine schepen troepen heeft aangevoerd en, op 15 December een lan ding ten, uitvoer heeft gelegd in den Oostelifken sector bij Kaap Marcus. De Japansche eenheden rijln terstond steun van de luchtstrijdkrachten van le- met felle tegenaanvallen begonnen met ger en marine. Intensieve gevechten zijtn thans in dezen sector aan den gang. Omtrent de gevechtshandelingen op Nieuw-Guinea zeide de minister van oorlog, dat de Japansche troepen, de vij andelijke eenheden, die eind September in de nabijheid van Finschhafen geland waren, terstond hebben aangevallen. Midden October werden, de Vijandelijke stellingen in dezen sector ineengesla gen, terw'ijl een Japansche greep in den rug van den vijand een landing uitgevoerd beeft en rr.eer dan 3000 man der vijandelijke troepen, heeft gedood. Tien kanonnen werden buitgemaakt. De vijand bracht snel versterkingen en land de later in den rug der Japansche troepen, waarop de situatie in dezen sector het karakter kreeg van een ra- vitailleeringsoorlog. Kerstboodschap van Roosevelt. Roosevelt heeft volgens den BritL schen berichtendienst in een Kerstbood schap verklaard, dat men zich aan ge allieerde zijde moet voorbereiden op nog veel meer leed, op slachtoffers en per soonlijke tragediën. Er bestaan voor het Amerikaansche volk meer dan, ge noeg redenen om tot het inzicht te komen, dat deze oorlog een taaie en vernietigende oorlog is. Roosevelt zeide voorts, dat de oor log thans een stadium bereikt, waarin men zich moet voorbereiden op lange verlieslijsten van. gesneuvelden, gewon den en vermisten. Er bestaat ook geen gemakkelijke weg naar de overwinning en het einde van den oorlog is nog niet in zicht. De vele officieren, die ik, zoo zei Roosevelt, op mijn buiten!andsche reis heb ontmoet, hebben getuigenis af gelegd van de kracht, handigheid en vindingrijkheid der vijandelijke gene raals en manschappen. Voorts hekelde Roosevelt de bij „me nige lieden" in de Ver. Staten heer- schende meening, dat een snel einde van den, oorlog te verwachten en dat een overwinning reeds behaald is. In het verdere verloop van zijn Kerst boodschap verklaarde Roosevelt voor stander te zijn. van het toepassen van ge weld voor het handhaven, van den in ternationalen vrede. De Ver. Staten, En geland en, de Sovjet-Unie zijn het er ovtir eens, zoo zeide Roosevelt, dat „een internationaal gezag uitgeoefend moet worden, zoolang het noodig is". Eisenhouwer bevelhebber voor tweede 'front. Naar de Engelsche nieuwsdienst uit Hydepark (New-York) meldt, heeft pre sident Roosevelt de benoeming bekend gemaakt van generaal Eisenhower tot bevelhebber der Engelsch-Anjerikaansche strijdkrachten voor het tweede front. Een Britsche officier zal het commando in de Middellandsche Zee van Eisen hower overnemen. Generaal Karl Spaatz zal het bevel voeren over de gezamenr lijke Amerikaansche bombardementsstrijd krachten, die tegen Duitschland operee- ren. Rond Oud en Nieuw Niemand zal er wel zijn, die ontkent dat er tusschen Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag, een groot contrast be staat. Kenmerk van den Oudejaarsavond is: ernst, ingetogenheid. Het is de avond van de meditatie, de zelfinkeer. En ve len is de mystiek van dezen avond lef geworden en, het aantal personen, dat waarliijk ongevoelig blijft voor den in druk van dezen, laatsten avond van het jaar, is gering, zeer gerinsg, ook al zou men voor de buitenwereld den schijn aannemen van luidruchtig vrolijk doen. Stiller, steeds stiller wordt het in den familiekring, naarmate het midder nachtelijk uur nadert. Maar als de laatste klokslag eenmaal is verklonken, wijkt meer en meer de weemoedige gedachté, en blijder toon breekt zich langzamer hand baan. Naast het, „alles gaat voor bij", duiken opnieuw „goede voornemens op", komt opnieuw boven, het streven naar het gestelde ideaal. En, is dit laatste niet een zegen voor ons leven? Is dit niet als het schijnen van de zon over veld en beemd, waardoor nieuwe levenskrachten worden gewekt? Zoo heel oud is de kerkelijke vie ring van Oudejaarsavond^ en Nieuw jaarsdag nog niet, al vinden we dan bij Bernard van Clairveaux medegedeeld, dat de Christenen, wel op den achtsten dag na Kerstmis, het feest van, 's Hee- ren besnijdenis vierden en meldt ons Klinkhamer eveneens, dat men op den „eersten January onder de Christenen de gedachte..is vierd der besnijdenis van den Zaligmaker der Waereld, Jesus Christus". Hij voegt er dan tegelijk bij, dat „deze eerste dag des Jaars eertijds onder de Heidenen, toegewijd was aan den Tweehoofdigen Janus" (Romeinsche god, met twee aangezichten, om aan te geven, dat hij zoowel ziet in verleden, als in de toekomst). Omdat de Romeinen den Nieuwjaars dag zoo uitgelaten en losbandig vierden, verzette de kerk zich krachtig tegen de viering van dezen dag en stelde „zelfs in 567 voor de eerste drie dagen van, het jaar een vasten, in. Vanaf de zevende eeuw werd, om de zondige viering van den, Nieuwjaarsdag tegen te gaan, op dezen dag het feit van Christus besnijdenis herdacht, hetwelk de geheele Middeleeuwen zoo is gebleven." Vanouds werden op Nieuwjaarsdag processies gehouden, terwij! dan. de rest van den dag men ging „wenschen" en verstrooiing zoeken. In stand is geble ven de nieuwjaarswensch, het schenken van fooien, enz. tot nu toe, en al wordt dan in, de „wensch" steeds meer sober heid betracht, toch blijft de heilwensch de ondergrond van den Nieuwjaarsdag. Dat geven van geschenken stamt uit den tijd van. het Romeinsche keizer rijk. Het was tden n.l. gewoonte elkaar dien dag eenvoudige voorwerpen ten geschenke te geven, „takjes v'erbena, (voor de Romeinen een heilige plant), olijventakjes, vijgen en honing, opdat het nieuwe jaar vol zoetheid zal Zijn. Doch weldra gaat men die vruchten, en takjes met goudpapier bestrooien, en naarmate Rome machtiger en rijker wordt, verdringen kostbaarder geschen ken de simpele der eerste eeuwen. Hét zijn dan, bronzen lampjes, fraaie vaas jes en schaaltjes van, Aretijnsch aar dewerk en meer geliefd dan. eenig an der geschenk, gouden en zilveren mun ten De Romeinen dachten, dat als ze geld (ai p dezen eersten, dag van het jaar ojntvingen, „het ook verder rijke lijk zou blijven vloeien". Voor den Keizer werden deze ge schenken: wel een bron van inkomsten. Op dezen eersten dag des jaars wer den vooral de tempels -van Jupiter en Esculapius druk bezocht, want „opden, zeiven dag waren, aan Jupiter en Escu lapius, hunne Tempelen op het Tibe- rynsche Eiland binnen Rome toegehei- ligd." Magistraatspersonen aanvaardden op dezen dag „hunne Eerampten, wier den in hunne Plegtgewaaden door het volk eerst op het Kapitool, en van, daar weder naar huis geleid, en door het gemelde volk geloften aan de Go den, voor het weirijn van de Regee ring gedaan". Te Haarlem placht „de Jongeling schap", op den nieuwjaarsdag „de ge dachtenis te vieren van het innemen van de Stad Damiaten in 1219 voorge vallen gaande dezelve naar de w'ii'ze eener Processie, van, het Stadhuis naar de Kerkvooraf ging de drager van het Vaendel, waar in het nieuwe Wapen der Stad, het zwaard tusschen Zes Starren, verbeeld stond, gevolgd door eenige Jongelingen, waar van deze een Schip met een Zaag, die de Kastee- lem, met den. gespannen Keten daar aan, droegandere droegen weder Scheepjes, Rieten en, Palmtakken, enz. rondom de markt gaande en liederen, op deze overwinning gemaakt, zin gende". Minder opgewekt verliep de Nieuw jaarsdag van het jaar 1610 te Leeu warden, toen daar een „geweldig op roer was: Eenige der Muitelingen lie pen ongewapend naar het Raadhuis, smeten de glazen, in, braken de Raad kamer open en dreeven de Wethouder schap, bezig met het doen der Jaar- lij'ksche verkiezing, naar buitenen de Gilden, bijeengeroepen zijnde, bragten de Burgers in de Wa/ienen, en men trad toe tot het verkiezen van eene De .Moord#ereeniging". Deze foto toont den Amerikaanschen vlieger Kennth D. Williams uit Charlotte (Noord Carolina), 1 504 Scott Avenue, geboren op 16 Mei 1922. Williams werd bij den aanval op Bremen op 26 Nov. 1 943 's middags kort na 1 2 uur bij Eggese (Grosz Mackenstedt) omlaaggeschoten. Hij behoort tot de vijandelijke terreurvliegers, die hun bommen op vrouwen en kinderen en op de woonwijken van Duitsche steden neerwerpen. De formatie, waartoe zijn machine, een Boeing Fortress 11 behoorde, draagt officieel de benaming .Murder incorporated", (Moordvereeniging). Deze benaming draagt ieder lid der bemanning in groote letters op de rugzijde van zijn vliegeruitrusting boven het Ameri kaansche distinctief. Hetzelfde opschrift bevond zich op het neergeschoten vliegtuig. De gevangen genomen Williams maakte bovendien bij zijn verhoor bekend, dat andere formaties en bemanningen met gelijksoortige benamingen, die aan de gangstertaai zijn ontleend, .gedoopt" werden. De gelaatsuitdrukking van den Amerikaanschen vlieger Williams leidt tot de gevolgtrekking, dat niet alleen de namen, maar ook de bemanningen uit de onderwereld van Chicago afstammen PBZ/R/P m nieuwe Wethouderschap, die, om meer dere zwaarigheden voor te komen, voor deze reis in de Regeering bevestigd werd". Van de folkloristische gebruiken rond de jaarwisseling is met veel overge bleven. Als het b.v. te Beesd gebrui kelijk was te middernacht van oud-op- nieuw' op elke woning het jaartal van het nieuwe jaar te schrijven, wat ge-, schiedde door de nachtwacht, daarin*, geholpen door enkele jongens, en dat: er ernstige klachten bij de stadsregee-'. ring werden ingebracht, als iemands woning was overgeslagen, dan geloo-' ven wij, dat dit gebruik al geruimen tijd zal zijn uitgestorven.. Zoo zal ook het „loodgieten' omtrent dit uur wel rijn zerdwenen. Hierbij laat men ge smolten lood tusschen. de tanden van een vork of de baard van sleutel door- loopen in een bakje met water. Het1 afgekoelde lood neemt dan de grilligste vormen aan, die een aanwijzing zijn voor de dames wat betreft het vak of am bacht van hun toekomstige echtgenoot./ Heeft het de vorm van een kamertje, welnu, de echtgenoot zal een timmer man rijn, den vorm van een pen, hiji zal met de pen zijn brood verdienen, enz.! In andere streken werd weer het kippen-orakel geraadpleegd, waarbij de meisjes onopgemerkt naar het kippen hok sluipen. Ze kloppen op het deur tje van het nachthok. Wachten in uiter ste spanning. Welk dier zal het eerst op de klop reageeren? Want de da mes weten het: „Kraait de haan, dan. krijg ik een man. Kraait de hen, dan weet ik n et wanneer". Veel is in de gewoonten en gebrui ken jon,d de jaarwisseling veranderd. Alleen één, ding blijft: het contrast tusschen Oudejaarsavond en NieuwL j aarsdag. „Gelukkig die het jaar begint met lust en is gezint om zich tot God te wenden, dan zal het in vrede enden". Het SS-Ersatzcommando deelt mede: Om aan de vele aanvragen tege moet te komen, zal op 3 Januari nog een extra-keuring voor de Waffen-SS en. den Landstorm Ne derland plaats vinden. Men kan zich hiervoor melden bij het Ersatzcom- mando, Korte Vijverberg 5, Den Haag van 1014 uur. Alle inlichtingen omtrent dienst neming in de Waffen-SS of Land storm Nederland geven de ersatz- commando's Den Haag, Korte Vijverberg, 5. Amsterdam, Dam 4. "Alkmaar, Langestraat 56. Groningen, Heerestraat 46. Heerlen, Saroleastraat 25. Kostelooze spoorwegbiljetten kunnen eveneens bij de bovenge noemde adressen, aangevraagd wor den. Eeuwen geleden trokken Nederland sche boeren en handelaars naar het Oos ten en vestigden zich in de steden of bouwden zich boerenhoeven. Steden als Danzig en. Marienwerder laten nog he den den. Nederlandschen invloed in hun bouwstijl herkennen. Ook nu trekken weer jonge pioniers naar het Oosten. In Danzig en Bromberg kan men hen in het blauwe jeugstormhemd ent- moeten. In, totaal bewinden zich reeds 500 Nederlandsche jongens en meisjes in den Germaanschen Landdienst, om het boerenwerk weer te leeren. Later zullen zij zich eigen hoeven bouwen en mede den grondslag leggen voor een nieuwen germaanschen boerenstand in deze gebieden.. De jongens en meisjes zijn ondergebracht in kampen onder Nederlandsche leiding. Over enkele weken begint de oplei ding van kampleiders(sters) voor den Germaanschen Landdienst. Zij, die mee- nen. hiervoor geschikt te zijn, kunnen zich voor opleiding melden bij den Germaanschen Landdienst, Koningslaan 9, Utrecht. De S.S.-man denkt eraan, waar hii zich ook bevindt, en. hij voelt zich. daar ver weg aan het Oostfront, ge dragen door die prachtige gemeenr schapsgedachte der S.S. En vooral in de dagen voor het joelfeest, voor zonnewende, valt het hem soms zwaar rijh plicht te doen, zijn plicht voor de groote Germaansche gemeenschap. Maar dan denkt hij aan rijn Germaansche voorouders, die deden wat hit nu doet en dit vanzelf sprekend achtten. Zonder uitzondering ging teen iedere weerbare man ten strijde voor het behoud van het vrije Germaansche land. Zoudt gij, jonge Nederlander, dan willen achterblijven, dan durven achterblijven, nu het niet alleen gaat om een vrij Germanje, maar tegelijk ook om het behoud van alles wat ons ras gedurende eeuwen aan kuituurwaar den heeft gezameld?! Aarzelt toch niet langer en neemt- dienst bif de Waffen-S.S. of meldt U voor den Landstorm Nederland! Het S.S.-ersatzkommando deelt ons mede: het spreekuur van den fuehrsor- geoffizier, dat iederen Woensdag te Den Haag, Korte Vijverberg 5 gehouden wordt, zal op Woensdag 29 December niet plaats vinden. Het eerstvolgende spreekuur is weer op Woensdag 5 Ja nuari 1944. In het holst van den nacht Wordt verschrikking gebracht En men vlucht ah een haas ergens 'henen, Raken kind'ren verstrooid'f Met hun kaartje getooid Weet men ras waar ze heen zijn verdwenen Ouders of voogden, vraagt voor Uw kinderen tot 15 jaar eeD kinderlegitlmatiekaari aan Aanvraagformulieren verkrijgbaar bil Hoofden van scholen. Gemeentesecretarie!!» (afd- Bevolking). Afdeelingsbestnrec van het Ned. Roode Kruis Prijs f 0.10 - Minvermogenden kosteloos Levering aanslag hooi. Diegenen, die aan hun verplichting van hooiaanslag 1942 niet of maar ge deeltelijk hebben voldaan, ont\ingen of ontvangen hun aanslag over 1943, ver meerderd met het te weinig geleverde hooi over 1942. Wanneer er niet voldaan wordt aan den aanslag 1942, dan wordt een boe te opgelegd van 40 centen per niet ge leverde kilogram. Eerst moet aan den aanslag 1943 rijh voldaan, daarna kan men eerst de achterstallige levering op 1942 af lossen. Persen van roggebossenstroo verboden. Het uersen van roggebossenstroo, dat geschikt is voor verwerken tot schoof- stroo, is verboden voor de volgende gemeenten Alphen en, Riel, Casteren, Hapert, Hoogeloon, Hooge en Lage Mierde. Toeslag op brouwgerst. Voor gerst, welke als brouwgerst wordt aangeboden en aan de gestelde eischen voor brouwgerst voldoet, wordt een toeslag betaald van, f 1.- per 100 kg. Tot 3l Januari 1944 kan. gerst als brouwgerst worden aangeboden. Aanvragen verhoogingen e,n verlagingen. Bedrijfsmaximum Schapen. Na 1 Januari 1944 worden schapen, geboren in 1943, gerekend tot de over jarige schapen, zoodat hiervoor een. be drijfsmaximum vereischt is. Schapenhou ders, die in het bezit zijn van dergelijke schajzen, worden tot 10 Januari 1944 in de gelegenheid gesteld een bedrijfs maximum of verhooging of verlaging van het bedrijfsmaximum aan te vra gen. Verzoeken hiertoe behooren. vóór 10 Januari 1944 ingediend te worden bij de Afdeeling Schapen van het Bureau van den Prounciaal Vcedselcommissa- ris te Tilburg. Van kudde-schapenhouders, die van hun schapen reeds in de laatste weken van December 1943 jonge lammeren hebben, worden deze lammeren gerekend te behooren tot de categorieScha pen geboren in 1944, zoodat deze bo ventallig mogen worden aangehouden. Huisslachting varkens. Met het slachten van varkens mag niet worden begonnen, vóórdat de slachtopzichter ter plaatse aanwezig is. Wie zich hier niet aan houdt, loopt het risico, dat het varken inbeslaggenomen wordt, terwijl de loonslager het risi co loopt, dat rijn erkenning als loon slager wordt ingetrokken.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1