DISTRIBUTIEBONNEN Distributie mededeelingen Plaatselijk Nieuws Help PTT— e„LIzjlL Teeltpïan 1944. HEUSDEN. AALBURG. AALST. en fraaie bloemenhulde werden den ALMKERK. BABILONIëNBROEK. CAPELLE. DOEVEREN. GIESSEN. GAMEREN. GENDEREN. SPRANG. VOOR DE le PERIODE 1944 (le helft) 26 DEC - 8 JANUARI Elk der volgende bonnen 1/2 A 1/2 B 1/2 01/02 03 04 01 El 05 06 1/2 1/2 1/2 A 1/2 B 07 08 I 01/02 1 B Brood Brood Beschuit Algemeen Algemeen Algemeen Reserve Reserve Algemeen Boter Algemeen Melk Taptemelk Vleesch Vleesch Aardappelen Toeslag Algemeen Algemeen Versnap. Tabak Bijzondere rantsoenen B2 C2,D2,E2, Reserve Geeft recht op het koopen van 4 rants. Brood of Gebak 1 rants. Brood of Gebak 1 rants. Brood, Gebak of Beschuit 1 rants. Brood, Gebak of Bloem 125 gram Gemengd meel 125 gram Gort 250 gram Gort 250 gram Rijst of Gort 100 gram Vermicelli 125 gram Magarine 100 gram 20+ of Magere Kaas Is/* liter. Melk ls/i liter Taptemelk 1 rants. Vleesch V4 rants Vleesch 2 kg Aardappelen 1 kg Aardappelen 500 gram Suiker 250 gram Jam 100 gram Suikerwerken 1 rants. Sigaren, Tabak of Cigaretten 125 gram Boter Op deze bonnen mag reeds op 24 Dec. worden gekocht, uitgezonderd vleesch en aardappelen Alle bonnen zijn veertien dagen geldig, uitgezonderd: 50B, 52A, 52B Boter 12 Dec t/m 22 Januari. Eerstvolgende bonaanwijzing op 9 Jan. voor alle artikelen, uitge zonderd Koffiesurrograat op 23 Januari. DIVERSE ARTIKELEN Geldig tot en met Tabak R01, 45 gr. Scheerzeep 09 Alg., 1 rants. Eenheidszeep •0 Alg en C3, D3, E3 Reserve, 250 gr. Waschpoeder E 4 Reserve, 1 rants Toiletzeep 15, 16, bonkaart U 215 1 liter petroleum per bon 46, 47, 48 en 49 Verlichting" bonkaart „S 121" 1 liter petroleum per bon 63 „Verlichting" bonkaart S 221,1 liter petroleum p. bon 15 t/m 19 B.V 1 eenheid vaste brandstoffen 20 t/m 22 B V 1 eenheid vaste brandstoffen II t/m 17 K F 1 eenheid vaste brandstoffen „Brandstoffen één eenheid periode 5 t/m 8" 1 eenheid vaste brandstoffen 29 April 22 Januari 22 Januari 22 Januari 11 Jan. 1944 8 Januari 8 Januari 31 December 29 Febr. 1944 30 April 1944 30 April 1944 VEEN. WIJK EN AALBURG. WIJK. WERKENDAM. Zoo veraeruLb man qsjtl stuk mat axuagezjeven. -waarde- "voorzie. hot stuk van. votdo endje- tojekc^x. •plok cLe Jmnkeerzcgels mat Voor 1944 is de verbouw van peul vruchten (uitgezonderd Waalsche boo- nen) en haver geheel vrij. Waalsche boonen mogen slechts wor den verbouwd, wanneer een contract is afgesloten en de teler hiervoor een teeltvergunning heeft. Voor vlas zal per 1000 kg geleverd gerepeld vlas een teeltpremie worden gegeven, bestaande in een vergunning tot het aankoopen van linnen. Om de teelt van suikerbieten en aard appelen te bevorderen, zal hiervoor een suikerpremie worden gegeven. Nadere bijzonderheden hieromtrent volgen. De oppervlakte boekweit mag per bedrijf niet meer zijn dan 5 are. Ook de teelt van landboifwzaden is vrii tot een oppervlakte van 5 are. Voor een grootere oppervlakte is teeltvergunning noodig. Afmaaien van onrijp graan en olie houdende zaden is verboden. Snijrogge moet vóór 10 Mei 1944 gemaaid zijn. Afmaaien of omploegen van oliehou dende zaden als misgewas mag alleen na toestemming van den Productiecom missaris. De oppervlakte ruwvoedergewassen mag niet grooter zijn dan in 1943. Verboden gewassen zijn spelt en evene. Aanvragen voor afwijkingen van het „Teeltplan 1944" moeten worden inge diend bij het Bureau van den Provincia len Voedselcommissaris, Afd. Bodem productie en wel voor afwijkingen ten aanzien van de zomergewassen vóór 1 Februari 1944; voor mislukking van, win tergewassen vóór 1 April 1944; voor mislukking van zomergewassen voor 1 Juli 1944. Koopverklaring N.A.K. te vel de goedgekeurde zaden. Met ingang van 1 Januari 1944 moei voor alle partijen zaaigranen, zaden en peulvruchten, welke door hen aan han5 delaren worden verkocht, door den handelaar-kooper een koopverklaring worden uitgeschreven, welke door den teler en den, handelaar moet worden ge- teekend. De koopverklating wordt door den handelaar afgegeven aan den teler, die alleen tegen overlegging van dit bewijs een vervoerbewijs aan kan vra gen bij den Keuringsdienst te Roosen daal. De wnd. Voedselcomm. v. N.-Br. moutbon kan koopen Is gelijk aan de hoeveelheid gort of havermout, welke op den bon verkrijgbaar wordt gesteld, dus niet stééds 250 gram. Voorts zal men voortaan gemalen aardappeltapiocca niet meer kunnen be trekken op den voor vermicelli, maizena enz. aangewezen bon. Dit product kan men, evenals de gewone aardappelta piocca, met ingang van bovengenoemden datum uitsluitend koopen tegen inleve ring van een gortbon, en wél in een hoeveelheid overeenkomende met het op dien bon beschikbaar gestelde. Ook hier is dus niet steeds sprake van 250 gram per bon. Voor het tijdvak van 26 December tot en met 9 Januari 1944 kan men dus op den gortbon, behalve gort, 125 gram gemengd meel koopen of 125 gram aardappeltapioca. Wel kan men 250 gram gemengd meel of 250 gram aardappeltapioca koopen op voor kinderen aangewezen bonnen Dl Reserve of El Reserve. UITREIKING NIEUWE BONKAARTEN. De plaatselijke distributiediensten zul len van 27 December tot. en met 22 Januari a.s. tegen overlegging van de stamkaart en tegen ontvangstneming van een bon van het inlegvel, bonkaarten voor voedingsmiddelen uitreiken. Uitgereikt worden: aan houders van £en inlegvel KI of LI een bonkaart K A 402; aan houders van, een inlegvel K2 of L2 een bonkaart K B 402; aan houders van een, inlegvel K3 of L 3 een bonkaart K C 402; aan houders van een inlegvel K4 of L4 een bonkaart K D 402 of K E 402, naar gelang rij geboren zijn tusschen 23 Januari 1940 en 24 Januari 1942, dan wel na 23 Januari 1942. De kaarten zdjin. alle uitgevoerd met zwarten opdruk. In. verband hiermede zal voor de artikelen boter en melk geen onderscheid meer worden gemaakt tusschen „stad-" en „land"-gebied. Voor aardappelen zal de bestaande regeling evenwel gehandhaafd blijven. De aard appelbonnen van de kaarten, welke in landgebied worden, uitgereikt, zijn voor zien van. het woord „Land". Zij, die geboren zijn tusschen 26 De cember van de jaren 1922, 1929 of 1939 en 24 Januari van de jaren 1923, 193C of 1940, dienen, hun inlegvel te 'ruilen vóór z!ij! hun bonkaart in ontvangst ne men. Men, kan zijin kaarten uitsluitend afhalen bij den distributiedienst der ge meente waar men. in het bevolkingsre gister is ingeschreven,. Een uitzondering wordt gemaakt met schippers, woon wagenbewoners (voor zoover zijl zijn opgenomen in het Centraal Bevolkings register), gedétacheerde maréchaussee s de vaste bevolking van, kostscholen e.d en voor hen, die tengevolge van oor logsomstandigheden tijdelijk elders ver blijven. Bij de uitreiking der kaarten wordt de bon K of L 1-25, 2-25, 3-25 of 4-25 van het inlegvel verwijderd Voorts wordt rechts naast het vakje S 2 van de stamkaart een kruis geplaatst. Bij de uitreiking van bonkaarten voor bijzonderen arbeid, welke eveneens gedu rende dit tijdvak plaats vindt, wordt rechts naast heit vakje S 2 een. aan- teekening geplaatst. Men ga terstond bij het in ontvangst nemen, der kaarten na, of men alle bescheiden, waarop men, recht heeft, ont vangen heeft. Latere reclames worden niet in, behandeling genomen. EXTRA RANTSOENEN VOOR ARBE1 DERS MET VERLOF UIT HET BUITENLAND EN VOOR MIJN WERKERS. Arbeiders met verlof uit het buiten land, die tijdens de Kerstperiode in Ne derland vertoefden en die zich vóór 7 Januari 1944 bij de distributiediensten melden, komen, indien zij tenminste één week in Nederland verblijf houden, in aanmerking voor de extra-rantsoenen spijsolie, stroop en suikerwerken, welke voor tie geheele Nederlandsche bevol king voor de feestdagen werden beschik baar gesteld. Hiervoor zullen zij van de distributiediensten rantsoenbonnen ontvangen voor resp. één rantsoen spijs olie, één rantsoen versnaperingen en één rantsoen jam. Tenslotte ontvangen Nederl. mijnwerkers, die in Duitsch land werken, doch dagelijks naar Ne derland terugkeeren, voorzoover Zij in het bezit zijn van een Duitsche toeslag- kaart voor zwaren arbeid, tegen af stempeling van deze -kaart één extra rantsoen spijsolie. GEMENGD MEEL EN AARDAPPEL TAPIOCA. Met ingang van 25 December zal gemengd meel, behalve op de gort- en havermoutbonnen ook verkrijgbaar zijn op de voor tarwebloem aangewezen bon nen. Op de bloembonnen kan men dus in den, vervolge 70 gram bloem of ge mengd meel per ton verkrijgen. De hoeveelheid gemengd meel, welke men tegen inlevering van een gort- of haver- gen aardappelkaasten. Voor Iedere mach tiging zal één aardappelkaart worden uitgereikt, waarop 8 bonnen voorko men, genummerd 1 tot en met 8, welke bestemd zijn voor het koopen van aard appelen gedurende de eerste en tweé- de periode van 1944. De kaarten zijn uit gevoerd met een zwarten opdruk op een bruinen achtergrondop de kaar ten welke in landgebied worden uit gereikt, is bovendien het woord „Land" gedrukt. OPSLAGMACHTIGINGEN AARD APPELEN. Personen, die er niet in geslaagd Zijn voor opslag geschikte aardappelen te verkrijgen op de in hun bezit zijn de „machtigingen opslagaardappelen", kunnen deze machtigingen van 27 Dec. 1943 tot en met 8 Januari 1944 bij de plaatselijke distributiediensten ruilen te- VERKOOP- EN AFLEVERINGSVER BOD VOOR SCHOENEN. In verband met de inventarisatie van de voorraden schoenen hier te lande, is in de periode van 25 December 1943 tot en met 5 Januari 1944 het koopen, verkoopen en afleveren van alle soorten schoenen in den uitgebreidsten zin, met inbegrip van pantoffels en leerloos schoeisel, verboden, ook al zou hiervoor een geldige schoenenbon worden gele verd. In verband hiermede is de geldig heidsduur van de schoenenbonnen, die in genoemde periode verloopen, ver lengd tot en met 12 Januari 1944, zonder dat hiervoor afstempeling van den 'bon door den Distributiedienst noodig i». Ook dit Jaar bezocht de Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss-lnquart, ter gelegenheid van het Kerstfeest de gewonde soldaten In verschillende hospitalen in Nederland Bildberlchter S. Frltz/Stapf/Pax m Zondag, 2e Kerstavond, vond in de Herv. Kerk een, Kerstwijdings- dienst plaats, waarin voorgang Ds. Vo gel en waaraan, het Herv. Kerkkoor zijln medewerking verleende. In deze dienst werd door genoemd koor de Kerstcantate „Emmanuel" uit gevoerd. Na gebruikelijk votum en zegenbede, gezang en gebed, werd gelezen Joh. 1 vers 114 en hield Ds. Vogel ook in dit tekstverband een korte, kernach tige rede, als inleiding op de vertol king van, het Kerstoratorium. Het kerkkoor, onder de eminente leiding van den beer Jac. Groen, dat nog zoo weinig van zich heeft laten hooren, heeft dezen, middag wel alle ve rw achti n ge n, ove r troffe n De uit 3 deelen bestaande Kerst cantate n,.l. 1. De komst van den Hei land voorspelt2. De komst van den Heiland voorbereid en 3. Des Hedands geboorte, werd onder ademlooze stilte gevolgd. De solisten, die hierbij ook voor het eerst optraden, hebben, zeer ver dienstelijk we^k geleverd, al mag mis schien van, technisch oogpunt bezien, hun werk ook niet geheel onberispe lijk worden genoemd. Het geheel getuigde van bekwame leiding en, ernstige studieer zijln prach tige stemmen onder dit koor, die door studie, zeer zeker nog tot grootere prestaties in staat .zijln,. Ook de begeleiding van het orgel, bespeeld door den heer Ken,tie uit Woudrichem, mag mede genoemd wor den tot voltooiing van dit mooie werk. Als het hoogtepunt in deze vertolking is bereikt en het slotkoor machtig klinkt: „Een kind is ons gegeven, Een zoon is ons gegeven" enz. dan val len wij de woorden van vele aanwezigen tot de onze maken., „wij wisten niet dat men in, Heusden tot zooiets in staat was". Ook tijdens den. dienst liet het koor nog van, zich hooren, terwijl Ds. Vogel, na de uitvoering van de cantate, het overige van den dienst vervulde en een kort dankwoord sprak tot de be- belangelooze medewerkers aan dezen dienst. Vrijdagavond werd in de Geref. Kerk het Kerstfeest gevierd met de kinderen, der Zondagschool. De leiding van den avond berustte bij den heer Lem, terwijl door candi- daat Molenaar, hulpprediker bij deze kerk, de Kerstgeschiedenis naar aan leiding van Luc. 2 werd behandeld. Door den heer G. Versluis werd een Kerstverhaal verteld, wat aandachtig gehoor vond, terwijl door een zang koortje, eveneens onder zijn leiding, een Kerstdeclamatorium werd uitge voerd. Het geheel werd zeer verdienstelijk vertolkt en getuigde van. ernstige stu die. De kinderen werden onthaald op koekjes en suikerwerk en kregen nog een cadeautje mee, terwijl de aanwezige kinderen ook nog een boekje en een versnapering ontvingen. Het kerkgebouw was geheel gevuld. Zaterdagmiddag, le Kerstdag, werd in de Herv. Kerk, onder leiding van Ds. Vogel, het Kerstfeest gevierd met de kinderen der Zondagschool. Het groote kerkgebouw was nage noeg met ouders en belangstellenden gevuld. Door Ds. Vogel werd de Kerstge schiedenis en door den heer Hus een Kerstverhaal verteld, wat met stille aandacht werd gevolgd. Het rijke programma van Kerstlie deren, werd door de kinderen opuit- nemende wijze ten gehoore gebracht. Het personeel der Zondagschool, doch bijzonder de heer Groen Jr., die hier bij de leiding had, komt hiervoor wel een woord van lof toe. Jammer dat om der tijdswille nog enkele zangnummertjes achterwege moesten blijven. De kinderen, werden, de tijdsomstan digheden in, aanmerking nemende, nog rijkelijk getracteerd en ontvingen nog een prachtig boek mede naar huis. De scheidende kinderen ontvingen nog een bijbeltje of kerkboekje. Tijdens de nachtmis op le Kerst dag vond in, de R.K. Kerk de uitvoering plaats van de 4-stemmige Kerstcantate voor mannenkoor van Joh. Wierts en de 3-stemmige cantate Jeanne d'Arc van Hub. Kuipers. De uitvoering van deze cantates ge schiedde onder de bekwame leiding van den heer C. J. M. Merkx en. trok, zoo als gewoonlijk, vele belangstellenden. Het geheel maakte een diepen in druk op de menigte; koor en, solisten, die hieraan meewerkten,, gaven blijk van kundige leiding en ernstige studie, maar ook van prachtige stemmen. Blijkens de advertentie, voorko mende in dit blad, zal vanwege de afd. Heusden E.H.B.O. weder een oplet dingscursus worden gegeven tot verkrij ging van. het Eenheidsdiploma Eerste 'hulp bh ongelukken. Gezien de groote belangstelling bij tori ge cursussen en het nut hiervan, twijfelen wij niet of zeer vélen zullen zich thans ook weer aanmelden. Zoowel dames als heeren boven de achttien jaar kunnen deelnemen. (Zie advertentie). Op het Consultatiebureau voor zuigelingen, alhier, waren Dinsdag jl. 16 zuigelingen, voor onderzoek aanwezig, n.l. uit Heusden 9, Genderen 3, Meeu wen 1, Oudheusden 1, Herpt 1, Wijk 1. Maandag j.l. werden blij de dam club voor de onderlinge competitie de volgende uitslagen, verkregen Groep 1Baxde Graag 02. Groep II: v. Beijlnen.Timmermans 20. Groep illNoofenv. d. Stoep 20. SluimersVerbeek 20. Groep 3 is thans uitgespeeld. De eindstand luidt: gesp. gew. rem. verl. pt. A. Fitter 8 5 1 2 11 L. Sluijmers 8 4 13 9 D. v. d. Stoep 8 2 3 3 7 P. Verbeek 8 2 3 3 7 A. C. Nooten 8 2 2 4 6 Maandag a.s. voortzetting om 7 uur. Zaterdag 1 Januari, des nam. om één uur, zal in de Herv. Kerk de gewone jaarlijksche verhuring van zit plaatsen gehouden worden. Het op Eerste Kerstdag ge vierde Kerstfeest met de kinderen der Zondagsschool in, de Herv. Kerk, was weer, als naar gewoonte druk be zocht. Aan de kinderen werden Psalm boekjes en leesboekjes, benevens en kele versnaperingen uitgereikt, zoodat. den tijd in aanmerking nemende, het een en ander nog meeviel. Een woord van dank aan allen, die hunne mede werking aan het welslagen van dit feest hebben verleend, is hier wel op zijn plaats. Woensdagavond ontstond een begin van brand bij A. den Hoet. De brandweer, die spoedig ter plaatse was. kon het vuur in, den aanvang stuiten, waardoor een groot onheil werd voor komen. Op Dinsdag 28 December 1943 hebben oud-leerlingen en leerlingen der openbare lagere school alhier en de ouders der leerlingen in een gezellige feestelijke bijeenkomst, afscheid genomen van "den heer J. H. Rüger, hoofd der O.L. school, die met ingang van 1 Jan. a.s. is" benoemd tot leeraar aan, de Rijkstuinbouwwinterschool te Utrecht en Zetten-Andelst. Een zeer gevarieerd prografnma van zang en voordrachten werd na het ope ningswoord door leerlingen en oud leerlingen ten gehoore gebracht. Daarbij viel vooral in den smaak een schets „Jeugdherinnering", die ver scheidene gebeurtenissen uit het leven van den scheidenden meester naar vo ren deed komen en waarom hartelijk Werd gelachen. Een, prachtig geschenk heer Rüger en zijn echtgenoote aan geboden en door den voorzitter van het Comité, den heer Dufourné, zoowel als door de onderwijzeres, mej. Joustra. werden woorden van dankbaarheid ge sproken en goede wenschen voor de toekomst geuit. - In de pauze werden alle aanwezigen getracteerd. Het woord werd nog gevoerd door collega's, familieleden en vrienden en vertegenwoordigers van verschillende organisaties, waarin de heer Rüger mede heeft gewerkt. Alles te zamen heeft de avond voor hem en zijn vrouw tot een onvergetelijke gemaakt en de heer Rüger dankte dan ook zeer bewogen allén, die aan dezen avond op eeniger- lei wijze hebben medegewerkt. Naar wij vernemen is de heer C. van der Beek alhier, voor een proef tijd van drie maanden benoemd als organist der Herv. gemeente alhier. J.L Maandag bracht den be roepen predikant, Ds. v. Krugten van Asten een. bezoek aan deze gemeente. Des avonds werd in de consistorie kamer door zeer velen gebruik gemaakt van de gelegenheid om met Z.Eerw. kennis te maken. Dat Z.Eerw. goed gunstig op het bercep moge beschikken, is de wensch van bijna de geheele Herv. Gemeente. A.s. Zaterdag, 1 Jan.. zal het 121/» jaar geleden zijn, dat mej. Hars hagen, wijkverpleegster alhier, als zoo danig werd benoemd. Het was de laatste week wel een week die als zeer schadelijk kan worden genoemd: de landbouwer W. Straver kwam tot de ontdekking, dat één zijner beste koeien dood in den stal lag, eenzelfde ontdekking deed de landbouwer A. v. d. Beek, terwijl bij den landbouwer W. Branderhorst zijln paard dood in den, stal lag. Voor alle drie genoemden een zeer belangrijke scha depost. Ook had de heer A. de Rooij het ongeluk, dat een. zijner schapen moest worden afgemaakt, dit vleesch werd echter voor de consumptie goedgekeurd, zoodat deze schade niet zoo groot kan worden genoemd. Onder zeer veel belangstelling werd in de Ned. Herv. Kerk op le Kerstdag met de kinderen der Zon dagschool het Kerstfeest gevierd, on- uer leiding van het personeel. Op de 1.1. gehouden stemming voor een Ouderling en Diaken in de Ned. Herv. Kerk alhier, wenden de heeren G. N. v. d. Beek en H. J. v. d. Brugge herkozen. Beiden, namen hunne herbenoeming aan. Nadat reeds Woensdag 22 Dec. j.l., des avonds half acht, door de Ned. Herv. Jeugdvereen. op G.G., in, het gebouw „Elthato", een Kerstsamenr komst was gehouden, werd Donderdag 23 Dec. d.a.v., des namiddags half drie, onder leiding van Ds. H. K. van Wingerden, in dit gebouw met de kinderen der beide Zondagsscholen liet Kerstfeest gevierd. Met de kinderen der Chr. school a.d. Loonschendijk en van de Zondagschool 'aldaar werd het feest van Christus ge boorte gevierd op Woensdagavond 22 Dec. in het kerkgebouw. Tot notabel der Ned. Herv. gemeente a.d. Loonschendijk werden herkozen, de heeren N. de Rooiij! en A. Wijlnants. -Naar wlij vernemen, heeft Mej. A. C. Me uien broek met ingang van 1 Mei a.s. in verband met haar voor genomen, huwelijk, ontslag gevraagd als onderwijzeres aan. de O.L. school in de Kom. De heeren A. Smits, G. de Roolij en Joh. A. Pruijssers, hebben, hun benoeming tot ouderling en de heeren K. Karsten, en G. Paans de benoeming tot diaken der Ned. Herv. gemeente te dezer plaatse aangenomen, terwijl de heeren A. L. Sneep, J. P. Komings en P. J. Rijken Azn. hun benoeming tot notabel dezer gemeen te eveneens hebben aangenomen. Na gehouden stemming is als Ouderling en Diaken der Ned. Herv. Gemeente alhier herkozen resp. L. L. Colijn en. J. H. Bol Pzn. Beiden hebben hun herkiezing aanvaard! Voorts is herkozen als Kerkvoogd: G. J. Hartgers en Zijn herkozen als notabelen: H. v. d. Kolk en G. Boll Azn. Ook dezen hebben hunne her kiezing aangenomen. Zaterdag 1 Januari, des nam. te 1.30 uur, zal in de Herv. Kerk de gewone jaarlijksche verhuring der zit plaatsen worden, gehouden. Bij de zitplaatsenverhuring in de Herv. Kerk, welke vorige week ge houden werd, zijn de zitplaatsen voor ongekend hooge prijzen van de hand gegaan. Het grootste gedeelte ging voor 'f 40.a f 50.terw'ijl er ook nog f 75.werd besteed. Op 1 Jan. zal in de Herv. Kerk, des nam. om hal# twee, de jaar lijksche verhuring der zitplaatsen plaats hebben, waarbij dan tevens de plaat sen op de galerij zullen worden ver huurd. Op Woensdag 5 Jan., des avonds om half zeven, hoopt de Herv. Jongelingsvereen. „Eere .rij God" al hier, in het Kerkgebouw haar 13e jaar vergadering te houden. Belangstellen den rijn. welkom. Gekozen tot Eere-voorzitter der muziekvereen. „Excelsior" alhier, de heer G. v. d. Beek L.Gzn. Als bijzonderheid kan worden gemeld, dat bij den landbouwer L. P. Branderhorst alhier, al twee lammeren geboren rijn. Tot ouderling en diaken wer den bij de Ned. Herv. Kerk resp. ge kozen de heeren J. v. d. Schans en C. B. Timmermans en J. v. d. Schans en J. Vos Mzn. Op bijna 91-jarigen leeftijd is alhier overleden, de wed. M. van Cam- pen geb. Kuijsten. Zij was de oudste inwoonster van Sprang. IA, 1/2 01/02 Niet alleen bonnen, maar ook geld hebben onze huismoeders noodig om eten te kunnen koopen.. offert voor haar aan Winterhulp. Oiro 5553. Onder leiding van het bestuur der Ned. Herv. Zondagsschoolvereen. „Jachin", werd le Kerstdag in de Ned. Herv. Kerk het Kerstfeest gevierd. Door den heer A. Bosch werd met de kinderen het Kerstevangelie behan deld, terw'ijl de heer J. Timmermans op zeer gezellige wijze een Kerstverhaal vertelde. Door de .^indeten werden ver- verschillende KerstLederen gezongen. Aan het slot werden nog cadeautjes uitgedeeld. Véle ouders en belangstellenden woon den dit Kerstfeest bij. Zondagmiddag, 2e Kerstdag, heeft Dr. Tjalma, na een ruim 51-jarige ambtsbediening, wegens verplicht eme ritaat, afscheid genomen, van rijn ge meente. Velen vanuit naburige gemeenten wa ren mede aanwezig, zoodat Kerkgebouw en consistoriekamer geheel gevuld wa ren, zelfs geen. staanplaats was meer over. Nadat gezongen, was Ps. 2:4 en 7, volgde lezen van. de Wet en Schrift lezing over Hebr. 11:8—29, zingen van Ps. 119 33 en gebed. Tekstwoord voor dezen middag was Hebr. 13 10 14. Na deze predikatie werd nog gezongen. Ps. 40 vers 4 en 5. Hierna bepaalde de scheidende pre- cikant zich tot de gemeente, sprekende over den tijd die heengegaan is, wel ke, naast veel leed. toch ook weer veel aangename dingen gegeven had, waar bij de thans ontvangen cadeaux van de gemeente een groote verrassing waren. Spreker wees er op, dat hij altijd gaar ne in, Veen gewoond had, waartoe de ruime pastorie en de mooie omgeving het hunne hebben bijgedragen, Verder werd gewezen op ,de steeds goede verstandhouding met den Kerke- raad en Kerkbestuur. Een woord van dank werd gebracht aan, den organist en orgeltrapper, waarbij ook hun voorgan gers nog herdacht werden. Dank werd gebracht aan de fam. Honcoop, waarvan "tijdens zijn verblijf in Veen, nu al het vierde geslacht in het kosterwerk mede dienst doet. Ook de deurwachters en hunne reeds over leden voorgangers, werden niet ver geten. Het hoofd der gemeente, Burgemees ter Landweer, het hoofd der school de heer v. Donk, werden eveneens dank gebracht voor de medewerking van hen ondervonden. Tenslotte werd Ds. Harkema toege sproken als consulent dezer gemeente. Hierna werd het woord gevoerd na mens den Kerkeraad, door Ouderling van Helden, welke toe liet zingen Ps. 20 vers 1, de heer Jac. v. d. Pol sprak hierna namens het Kerkbestuur. Verder voerden nog het woord: na mens het Classicaal Bestuur Ds. de Bruin te Woudrichem, namens den ring Heusden Ds. Hoeufft van Velsen te Meeuwen, Burgemeester Landweer na mens de burgerlijke gemeente, de heer van Donk namens personeel en kin deren van de school en Ds. Harkema als consulent, welke toe liet zingen Ps. 121 4, waarna deze bijeenkomst met dankgebed gesloten, werd. Tot Kerkvoogd bij de Ned. Herv. Kerk werd herkozen, de heer J. C. Blankers. Op Vrijdag 7 Jan. a.s., des nam. 2.30 en des avonds 6.30 uur, hoopt voor de Ger. Gem. alhier op te treden, Ds. Fraanje van Barneveld. Aan belanghebbenden wordt medegedeeld, dat de tweede inspuiting tegen diphterie zal geschieden op Dins dag 4 Jan. a.s., om half drie, in het schoolgebouw. Voor diegenen, die zich de vorige keer niet konden laten inenten tegen diphterie, zal dien "dag alsnog gele genheid rijn. - Vrijdagavond voor Kerstmis gaf de fanfare „Oefening en Uitspanning" haar aangekondigde uitvoering in 'het vereenigingsgebouw, voor een uitver kochte zaal. De muzieknummers werden keurig uitgevoerd en de muziekliefhebbers ge noten. dan ook volop. Jammer, dat en kele personen in de zaal de muziek blijkbaar als bijzaak beschouwen en ge deeltelijk dit genot door hun luidruch tigheid vergalden. Na de pauze was het de beurt van de Heusdensche tooneelvereeniging, die opvoerde het blijspel in drie bedrijven „Handen Omhoog van Dorno. Hartelijk werd er om de vermakelijke verwikkelingen, die zich voordeden, ge lachen. Hoogst voldaan keerde het pu bliek huiswaarts. Aan onzen dorpsgenoot, C. v. Esch, leerling aan de Fruitteeltschool te Geldermalsen, werd na gehouden eind-examen, het diploma uitgereikt. Op den lsten Kerstdag werd in de Herv. Kerk met de kinderen der Zondagschool, het Kerstfeest gevierd, waarvoor ook van de zijde der ouders en publiek veel belangsteiling bestond. lie kinderen, werden onthaald en ie der kind kreeg een geschenk mée naar huis. i'li Beroepen bij de Geref. Gem. alhier, Ds. A. (Je Blois te Gouda. De echtgenoote van den heer J. H. Kapel had het ongeluk, zoo danig uit te glijden, dat zii haar been brak. Geneeskundige hulp werd ingeroe pen, welke het been in de gips zette. De oudste inwoonster onzer ge meente, mej. H. Rensen, is nadat zij ge durende 58 jaar weduwe was geweest, in den. ouderdom van ruim 97 jaar overleden. De heer A. de K. kwam, nadat hij even bij familie moest rijn, tot de minder aangename ontdekking, dat rijn fiets, welke op slot stond, verdwenen was. Er is aangifte gedaan bij de politie. De wachtmeesters der mare- chaussée P. Nachtzam, J. Johannes en L. de Visser, welke alhier gedetacheerd rijn, zullen hun standplaats in den Biesbosch krijgen. "VuL vóór h.at- o+geven hot crriixnarxgsiBcxvtjg, met LnJcfc in. geen vensterenveloppen. c+ p Lak adres sen gebroLken-r

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2