voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Binnenland Plaatselijk Nieuws Bekendmaking- NIEUWSBLAD Dit blad verschijnt MAANDAO en DONDERDAG. Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden per week 15 Ct.losse nummers 10 cent. UITGAVE: FIRMA L. J. VEERMAN, HEUSDEN Int. Telefoon No. 19 Postrekening No. 61525 Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden No. 6440 DONDERDAG 13 FEBRUAR11947 Advertentiën 20 cent per regel. Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnuramer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdag middag uiterlijk 2 uur. Bouw van boerderij pn in ons land. Ir. Herweyer schat voor 1947 het totaal aantal boerderijen dat in ons land zal herbouwd worden, op niet meer dan 250. Groote partij smokkelwaar achter haald. In een molen in een Brabantsch dorp troffen ambtenaren van den CCD bij een onderzoek o.m. aan: 2341 pakjes Belgische shag (totaal 117 kg), 3 paar dameskousen, 55 stukjes toiletzeep, 3 kg koffieboo- nen, 7 m mantelstof, één auto band en 2 auto-binnenbanden. Al deze goederen waren afkomstig van smokkelhandel op België. Ver der vonden de controleurs een frauduleus geslacht varken van 100 kg en twee levende varkens, waar voor geen vergunning aanwezig was. De molenaar werd gearre steerd. •gemeesler en Wethouders van Heusden maken bekend, dat houders van honden, die geen aan giftebiljet hebben ontvangen, ver plicht zijn voor 1 Maart 1917 ter gemeentesecretarie aangifte te doen door invulling en onderteekening van een ter gemeentesecretarie kosteloos verkrijgbaar aangiftebil jet. Mocht blijken, dat honden ge houden worden, zonder dat hier voor aangifte is gedaan, dan kan het na te vorderen bedrag tot het viervoud van den aanslag worden verhoogd. Burg. en Weth. van Heusden, A. v. DELFT, wnd. Burgem. H. KANT, Wethouder. Heusden, 10 Febr. 1947. HEUSDEN. Heusden staat ook in het t tt I treken van de tijdsomstandighe- In Uden constateerde de CCD I den. De jeugd en ook de ouderen ee£j?frUCllt ^uikhandelaar al- j genieten van de ijspret. Zondag daar 2000 rantsoenen tabak fraü- was liet in de straten van Heusden duleus had verhandeld en rijwie- zoowel als op de gracht druk mei len en banden zwart verkocht, de schaatsenrijders en sleevaart legen niet minder dan 08 perso- vanaf de wallen nen, die bij deze zaak betrokken Hoe vermakelijk een en ander zijn werd proces-vorhnM opge. p ineu zicj, ÖVCP liC* maakt. Twee rijwielen en één mo- meen verlangend uit naar de dooi torrnwiel werden ,n hesldaar de kolenposilie ook in onze plaats zich uitermate doel gelden. torrijwiel werden in beslag geno- men. Bestrijd! de ratten: zij vermenig vuldigen zich snel. Eén rattenpaar kan in een jaar tijd meer dan duizend nakomelin gen krijgen, want elke 5 weken worden 510 jongen geworpen, die na drie maanden zelf weer jongen kunnen werpen. Gelukkig zijn er natuurlijke in vloeden, die liet aantal beperken, zooals dierlijke vijanden, ziekten, koude en honger. Maar dit is niet voldoende: de mensch moet in grijpen om een rattenplaag te voorkomen. In de eerste plaats dient men orde en netheid te be trachten om het ongedierte nestel gelegenheid en voedsel te ont houden. Bovendien moet men ge bouwen zooveel mogelijk ontoe gankelijk maken voor fatten. In de tweede plaats kan men met gif de ratten verdelgen. De winter is hiervoor een geschikte tijd. Er zijn weer verdelingsmiddelen, die practisch onschadelijk zijn voor mensehen en andere dan knaagdie ren. De Plantenziektenkundigen Dienst le Wageningen, afd. Rat tenbestrijding, verstrekt op ver zoek gratis adviezen. De Burgemeester van Heusden maakt bekend, dat zij, die over de periode van 17 Sept. 1944 tot 15 Mei 1945 geen evacuatie-vergoeding hebben ontvangen en dit nog niet hebben aangevraagd, alsnog in aan merking kunnen komen en zich hiertoe hebben te melden vóór 15 Februari 1947, des voormiddags tusschen 9 ep 12 uur, ten gemeen tehuize. De Burgem. voornoemd, A. v. DELFT, wnd. AALST. Tot 17 Febr. a.s. ligt ter inzage op het gemeentehuis een plan tot onteigening van gronden ten behoeve van het urgentieplan 1947. De Jonge Meisjes vereen. „Het Mosterdzaadje" hield Vrij dagavond 7 Febr. haar 11e jaarver gadering in de Geref. Ivérk, on der leiding van Ds. v. d. Kooy. Geopend werd met zingen van Ps. 103:7, lezen van Lucas 2 vs. 41'52 en gebed, waarna Ds. v. d. Kooy aan de hand van het gele- zene, een openingswoord sprak. De secretaresse en penningmees te re sse gaven een duidelijk jaarver slag, waaruit o.m. bleek dat het ledental met 10 ges legen is en mans 35 bedraagt. Het lid Jenny Kuiten behandel de een §ijbelsche inleiding geti teld „Jozef door zijn hroedersi verkocht", waarop bespreking volgde. Een uitgebreid program ma werd hierna afgewerkt be staande uit gedichten, stukjes pro za, voordracht en zang, waarbij al le medewerkers hun best dolen Tijdens het zingen van Ps. 105 Ivs. 1 en 3 is gecollecteerd, voorde jarige vereeniging. In de pauze werd een versnapering aangebo den, terwijl ook afgevaardigden van andere vereenigingen het woord verkregen, waarvan een dankbaar gebruik gemaakt werd Vier leden namen afscheid van de vereeniging. Ds. v. d. Kooy sprak hartelijke dankwoorden aan het adres van de presidente Mevr. de Heer, die binnen afzienbare tijd, ons dorp zal verlaten. Tot slot werd gezongen Ps. 72 vs. 11, waarna ouderling v. d. Ent voorging in dankgebed en waarme de deze goed geslaagde en niette genstaande de'koude vrii goed be zochte jaarvergadering tot het ver leden behoorde. Alhier hebben zich diverse huurfvereenigingen gevormd o.a. Dijk, Kerkstraat, Prins Hendrik straat énz., die zich voornemen om bij de a.s. blijde gebeurtenis ons dorp een feestelijk aanzien te geven o.a. door aanbrengen van versiering, verlichting en het plaat sen van hogen. De diverse bestu ren zijn dan ook druk in de weer. De ijsclub „Nooit Gedacht" organiseerde Donderdagmiddag 6 Febr. een wedstrijd hardrijden op de schaats voor heeren over' 800 meter op de banen op de Maas. De uitslag was: 1. C. C. Kers ten2. H. G. v. <1. Maas; 3. R. van Driel; 4. H. v. Tilburg; 5. C. Ver nooij6. Adr. van Ballegooijen; 7. C. Bouman. Er was flinke'pu blieke belangstelling. ALMKERK. De Chr. school alhier kreeg uil Amerika een groote hoeveel heid toiletzeep, schrijfbehoeften, enz ANDEL. Van de 9 ingeschrevenen voor de lichting 1947 werden er alhier 8 goedgekeurd. De heer G. Vos heeft zijn benoeming tot lid van de Commis sie tot wering van schoolverzuim aangenomen. '-"""Naar we vernémen zal de Oranjevereeniging alhier binnen kort de film „De strijd om Arn hem" laten draaien. In de Op Andelsche Steeg zal een perceeltje weiland worden onteigend door de gemeente voor den bouw van 6 urgeptiewonin- gen. Door de fa. Schopten te Giessen is alhier aan de Maas een uiterwaard gekocht van de Gebr. de Fijter, hetwelk zal worden be stemd voor Industrie terrein. BABILONIëNBROEK. Door de ijsclub „Juliana" alhier, wordt Zaterdag 15 Febr. ren uitvoering gegeven, waaraan zal medewerken de tooneelvereen. van den Bond van Plattelands vrouwen, afd. Meeuwen, welke vereeniging zal opvoeren het too- neelstuk in vier bedrijven: „Het verleden spreekt". (Zie verder ad vertentie). BRAKEL. Alhier is een afdeeling van den Ned. Chr. Landarbeidersbond opgericht. CAPELLE. -De heer Jac. v. Beek Wzn., onderwijzer aan een Chr. school te leerdam is benoemd tot onder wijzer aan de Chr. MULO-school te Lekkerkerk. Tot ouderling der Ned. Herv. Gem. a. d. Loonschenidiik is benoemd J. den Hollander. Door de leerlingen der O.L. school in de Kom is voor steun aan het Indische kind een bedrag van f33,705 gespaard. De door de Rijvereen. „De Margrietruiters op 5 Febr. in de zaal van den heer Ant. v. Dijk aan het Bruggetje gehouden Rüi- teravond is in alle opzichten goed geslaagd. De afwerking van het programma liet niets te wenschen over en vooral de volksdansen dwongen ieders bewondering af. Ds. A. Vroegindewey, pre dikant der Ned. Herv. Gem. aan den Loouschendijk, heeft voor het beroep naar Oud-Beijerland be dankt. BUSSEN Onze dorpsgenoot de be kende schaatsenrijder A. Verhoe ven, welke de elfstedentocht op Zaterdag j.l. meereed, eindigde als no. 8 met een tijd van 16,35 uur. Voorwaar een mooie prestatie, als men weet dal van de 310 wed strijdrijders, die gestart waren er slechts 40 binnen den vastgestel- den lijd van 2 uur na binnenkomst van den winnaar de finish bereik ten. De winnaar Bosman uil Breu- keleu maakte een tijd van 16.06 dus 29 minuten minder dan Ver hoeven. DRONGELEN. Aim de Landbouw Hooge School le Wageningen slaagde de zer dagen voor het Candidaat-exa- men de heer It. P. v. d. Schanjs en voor Prop. examen de heer P. v. tl. Schans beiden alhier. EETHEN. Op het consultatiebureau voor zuigelingen alhier kwamen Ier onderzoek 11 kinderen n.L uit Genderen 9, Eethen 2. Volgende zitting zal wordenge- houden op Dinsdag 18 Febr. a.s. des morgens om 10 uur. GENDEREN. Vriidag 7 Febr. vierde de tier. Mannenvereen. „Gideön" haar 9-jarig bestaan in de Chr. School hier. Om ruim 7 uur opende de Eere-voorzitter Ds. J. J. Ritsema, de vergadering, door gemeenschap pelijk te laten zingen Ps. 119:17, waarna hij voorging in gebed, las vervolgens een gedeelte uit Ps. 119 en sprak een kort openings woord. Door den secretaris-pen ningmeester de lieer Ant. Tref fers werd een keurig jaaroverzicht gegeven, waaruit bleek al is het ledental maar gering, de vereeni ging toch goede voortgang heeft Hierna kregen afgevaardigden ge legenheid hunne wenschen over te brengen en wel als volgt De Geref. Kerkeraad, N.C.V.B., Ger. Meisjesvereen., Geref. Jonge Meis jesver., Herv. Mannenvereen en de Geref. Jongel.vereen. Door C. v. d. Beek werd voorge dragen „Schoone Gedachten". Ds. J. Ritsema gaf een opstel over zijn schooljaren geliteld „Droevig einde". Het bijbelsch onderwerp werd door dhr. A. Meiresonne zeer goed ingeleid, handelende over „De zalving van David". Een druk ke bespreking was hierop het ge volg. Door A. de Ruiter en A. Branderhorst werd nog voor gedragen „De - naam van mijn kind" en „De Schoenlapper van Alexandrië." Na gemeenschappelijk zingen zingen van Ps. 89:8, werd een kwartier pauze 'gehouden, terwijl het aan tractalie niet ontbrak. De vergadering werd geopend met het zingen van „Een vaste Burcht". J. T. Thur gaf een voor dracht te hooren „De Aalmoes" alsmede G. v. d. Beek LGzn. over: „4 en 5 Sept. 1944 te Vught". Het vrij onderwerp over „Sport en Ont spanning", werd ingeleid door A. de Ruiler, waarop ook een flinke bespreking volgde. Door A. Tref fers en A. Meiresonne, werden nog voorgedragen „Najaarslach" en „Het sterfbed in de hut", het-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1947 | | pagina 1