OFFICIEELE BONNENLIJST Distributie mededeelingen welk met groote stilte werd ge volgd. Om half 12 sprak Ds. Rit- sema het slotwoord, waarin hij al len dankte voor het medewerken tot slagen van dezen avond, waar na nog werd gezongen „De avond zang", en deze leerzame vergade ring door Ds. J. Koele met dank gebed werd gesloten. Wanneer er een Prins(es) ge boren is, zal in de Ned. Herv. Kerk door Ds. J. Koele een dienst wor den gehouden. Mocht dit vóór 12 uur gebeuren, dan zal er denzelf den dag des avonds om 7 uur kerk zijn, dodh mocht dat na 12 uur gebeuren, dan zal er den volgen den avond óm 7 uur kerk zijn. Donderdag vergaderde de Oranjevereeniging alhier. De af tredende bestuursleden de hoeren G. v. d. Beek LGzn. en W. F. v. Ballegooijen werden beide herko zen. Besloten werd om na de blij de gebeurtenis te Soestdijk, in de zaal van C. v. Wijk te Genderen twee filmavonden te houden, ter wijl de avonden verder gevuld zul len worden met voordrachten en samenspraken. De maandcollécte, gehou den in de Herv. Kerk op 2 Febr. heeft opgebracht f96,46. 's-GRAVENMOER. Op Woensdag 12 Febr. j.l. vergaderde de A. B. Kiesvereen. „Vreest God, eert den Koning" in de Chr. School alhier. In deze ver gadering trad als spreker op de WelEd. Heer R. Gooker, adj.secr. v. h. Centraal Comité, met het onderwerp„Verkiezingsuitslag en de positie der A. B. partij. - Op den dag van de blijde gebeurtenis in het Prinselijk Gezin zal alhier op het gemeentehuis een felicitatieregister ter teekening liggen, hetwelk later op paleis Soestdijk zal worden aangeboden. Tevens bestaat dan de gelegen heid om een bijdrage af te staan voor de Stichting 1940-'4S. LANGSTRAAT. De fabrikantenkring „Lang straat" ontving van den Minister een schrijven, meldend, dat niet besloten was de spoorwegverbin ding in de Langstraat op te hef fen. LAND VAN ALTENA. De kring „Heusden en het Land van Altené" is bereid toe te treden tot „Brabants Heem". NEDERIIEMERT. Maandagavond had alhier op initiatief en uitnoodming van de Werkliedenvereen. „Helpt El feander" in de Naaischool een ver gadering plaats van de besturen van alle bestaande vereenigingen in de gemfeente. Het doel dezer vergadering welke onder lei ling stond van den Ed.Achtb. Heer Ilo- seboom was, te trachten, om te komen tot oprichting van een ver enigingslokaal in de toekomst. Van een 12-tal vereenigingen wa ren de afgevaardigden gekomen, zoodat ongeveer elke vereeniging vertegenwoordigd was. Na een woord van welkom en een bespreking over het doel de zer bijeenkomst was, richtte de heer ftoseboom zich tot de afge vaardigden, om zich thans uit te spreken of men vrenschle mee te werken aan de totstandkoming de zer plannen. Het noofd der school de heer v. Bemmel, sprekende na mens de Chr. Vereen., bracht naar voren, dat zij ook al meermalen een plan hadden geopperd, een lokaal te bouwen, doch dan in sa menwerking met de kerkelijke au toriteiten, in den vorm van een vergrootte consistoriekamer bij de kerk. In deze hoopte hij op dé medewerking van kerkbestuur en ingezetenen, en hij meende te mo gen aannemen, dat ook deze*plan nen lol een goede oplossing zou den leiden. Zoodoende konden de ze vereenigingen geen werkzaam aandeel toezeggen, voor de tot standkoming van een meer alge meen lokaal. VERSLAG van de le jaarvergade ring der Tuinbouwvereeni- ging, Veen, Wijk en 'Aalburg, gehouden op 7 Febr. 1947 in de Openbare school te Veen. De vergadering werd geopend door den voorzitter met een kort overzicht over het verloopen jaar en spoorde de leden aan, om meer actieve tijd voor het komende jaar, vooral wat het bezoek der vergaderingen betreft, meer proef nemingen met rassenkeus, bemes ting, enz., want het doel van de vereeniging moet toch leiden tot opbouw van den tuinbouw. Verder gaf de secretaris een mooi verslag over het afgeloopen jaar. Het leden Lal is sinds de op richting uitgebreid van 14 tot 51 léden. Hierna volgde rekening en verantwoording van den penning meester, welke door een controle commissie van 2 leden werd nage zien. Vervolgens werd besloten net bestuur uit te breiden met 2 leden en wel met de heeren Noorder- meer en Groeneveld. Tot voorzit ter werd benoemd de heer Noor der meer, welke deze benoeming tijdelijk aannam. De hoofdschotel voor dezen avond werd opgediend door den heer Noordermeer met „Bespre king Teeltplan 1947". Deze gaf eerst een mooi over zicht over den tuinbouw en fruit teelt in zijn geheel, gelegen in Veen, Wijk en Aalburg, wat 'be treft indeeling en grootte der be drijven. Hierbij kwam vooral naar voren, dal er zeer veel kleine be drijfjes waren, wat door verfeave- ling in de toekomst nog eens veel verbetering kan brengen, en spoor de de leden aan, de vergadering te houden door Ir. Smale te Wijk, met als onderwerp „Verkavelen" bij te wonen. Verder gal' hij eenige richtlij nen in welke teelten perspectief zat voor de toekomstige jaren. Hierbij bracht spr. vooral naar voren de teelt van spruitkool, wit lof en wintersavoye, voor na'teelt. Voor de zomerteelt vooral Dop pers en Aardbeien. Ook het kleinfruit, roode en zwarte bessen en vooral ook de bramenteelt. Door spr. werd ge adviseerd deze teelt georganiseerd le beginnen, door b.v. ieder een hoekje te planten, om zoodoende een massaproduct te krijgen, dat 's morgens geplukt, 's avonds aan de fabriek verwerkt kan worden. Dit kan men niet als men als enkeling een hoekje gaat planten. Verder gaf hij nog een kort overzicht over plantsystemen voor de zeer inteniheve fruitteelt. Hierna werd het werkplan voor 1947 besproken. Er weid vastge steld wie en waarvan proefveld- jes werden aangelegd. Door verscheidene leden werd hier opgaaf van gedaan. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter deze schitte rend geslaagde jaarvergadering. De verdere vereenigingen, 7 in getal, zegden echter toe, mee te willen werken, en werd overge gaan tot het samenstellen vaneen commissie, die de plannen verder uit zal werken en een fonds zal slichten om gelden bijeen te krij gen wat wel de voornaamste fac tor is. De commissie werd als volgt samengesteld: Mevr. Wiljens en de heeren G. v. d. Werken. a. m. smiis.p. Vos, Drr^ïr heij, E. Vos. Voor 'de tooneelver- eeniging zal alsnog jeen lid wor den aangewezen. Door de Werkliedenv* r. werd verzocht deze commissie uit te breiden met nog twee personen en wel Mej. Schulz, leidster van de kleuterschool en wethouder G. v. d. Werken. De heer Roseboom werd ook verzocht zit ling te willen nemen in de commissie, doch durfde, ge zien de groote drukte van werk zaamheden, die hij heeft in ver band met zijn burgemeestersambt, en verdere werkzaamheden, hier geen ja op te zeggen, doch be loofde zijn steun toe, wanneer dit noodig mocht blijken. Om ongeveer 9 uur werd deze vergadering gesloten, die alleszins geslaagd mag heelen. 18 Febr. a.s. wondt te Den Haag aanbesteed het onderhoud der Rijksrivierwerken van het Ileusdensch Kanaal en de Afge damde Maas, gedurende 1947. NIEUVVENDIJK. A.s. Zaterdag geeft het kin derkoor „Het knopje" leider de heer J. de Graaf een uitvoering in gebouw Tavenu. WERKENDAM. Voor hel examen kraamver zorgster slaagden de dames A. H. Paans en A. Paans alhier. Van het gebouw voor Chr. Belangen in de Keizerstraat, dat door deó oorlog verwoest werd, is thans weer een vergaderlokaal hersteld. Het kan weer voor ver gaderingen enz. gebruikt worden. De netto-opbrengst van de in de vorige week gehouden bazar alhier is f7.400. Aan geldelijke giften zijn binnengekomen f 1,615. ten bate van het Groene Kruis ZALTBOMMEL. De Rijksluinbouwconsulent houdt eiken Donderdag van 11—12 uur spreekuur in de Tuinbouwvak- school alhier. ZUILICIIEM. Vrijdagavond 7 Febr. hiel den de Clir. Meisjesvereenigingen „Johanna" en „Martha" hun eer ste jaarv ergadering in de Chr. Sch. alhier. De Eere-voorziLter Ds. G. Willemsen opende deze vergade ring met het zingen van Psalm 119 vers 5 en 3, las een gedeelte van Ps. 119 en ging voor in gebed. Daarna brachten de secretaressen en penningmeeslereSsen hun verslagen uit. Verschillende meis jes benandelden eenige onderwer pen of lazen een stukje proza. Een en ander werd afgewisseld met gemeenschappelijk zingen en zingen door enkele meisjes. Te ongeveer 10 uur sloot Ds. Willemsen deze zoo druk l>ezochle jaarvergadering met hel zingen van Ps. 25 vers 2 en 6 en ging voor in dankgebed. De collecten, welke zijn gehou den ter versterking van «ie kas van genoemde vereenigingen hebben 48 gulden opgebracht. GEMEENTEAVOND PROT. CHR. STREEK II.B.S., WAALWIJK EN OMSTREKEN. SPRANG. Vrijdag 14 Febr. a.s. om half 8 ge meenteavond voor de in oprichting zijnde Prot. Chr. Streek H.B.S. le Waalwijk in de Ned. Herv. Kerk van Sprang. Spreker Ds. H. Harkema van Wijk, daarna beknopt financieel overzicht van den penningmeester, terwijl Ds. J. de Bruyn van Sprang het slotwoord spreekt. Deze gemeen leavond is interker kelijk en vrij toegankelijk voor ieder. Het bestuur wekt dan ook een ieder op deze gemeenteavond te bezoeken. Medewerking verleenen Mej. C. Zwart, sopraan en de heer G. Jan- son, tenor, beiden te Waalwijk en de heer H. Nieuwkoop, orgel Heesbeen. Het ligt in de bedoeling dien avond een collecte te houden. GENDEREN. De Gemeen leavond in Genderen welke Donderdagavond zou wor den gehouden, gaat niet door. Het bestuur vond het raadzaam deze gemeenteavond uit te stellen lot eind Februari of begin Maart. De juiste datum waarop deze ge- meenleavond nu gehouden wordt zal nog nader bekend gemaakt worden. voor het tijdvak van 16 Februari tot 1 Maart 1947. Bonkaarter. KA, KB, KC 703 (Strook no. 1). 6Ï-1 brood 800 gram brood. 61-2 brood 400 gram brood 61 i boter 125 gram boter. 61-2 boter, 125 gram margarine of 100 gram vet. 61-3 boter 250 gram margarine of 200 gram vet. 61-1 melk 4 liter melk 61-2, 61-3 melk 7 liter melk 61 1 vleesch, 100 gram vleesch. 61-2 vjeesch, 400 gram vleesch. 61 1 Algem 250 gram kaas 61-2 Algem. 2 eieren 61-D Res. 1600 gram brood 61 E Res. 200 gram kaas 61-K Res 800 gram brood Bonkaarten KD, KE 703 (Strook no 1). 62 1 brood, 800 gram brood 62 1 boter 250 gram boter 62 2 boter 125 gram margarine of 100 gram vet 62-2 62-3 melk, 12 liter melk 62-1, 62-2 vleesch, 100 gram vleesch 62-1 Algem. 100 gram kaas 62-2 Algem. 2 eieren 62 R Res. 800 gram brood 62-U Res 500 gram rijst of kinder meel (uit rijst bereid) of - kinderbiscuits Bonkaarten MA, MB, MC, ME, MF, MB, 703 (strook no. 1) 61-4 Brood 80^ gram brood 61-4 Boter 250 gram boter 61-4 Margarine 250 gram margarine of 200 gram vet 61-4 Melk 5 lit r melk 61 4 Vleesch 300 grain vleesch 61-5 Vleesch 100 gram vleesch 61-4 Kaas 200 gram kaas 61-4 Eieren 5 eieren Op 20 Februari zullen nog bonnen worden aangewezen voor suiker, ver snaperingen en tabak Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 14 Febr worden ge bruikt, met uitzondering van de bon nen voor melk, waarop eerst met ingang van Maandag 17 Fe r. mag worden gelgpcht De niet aangewezen bonnen van bonkaarten No. 701 kunnen worden vernietigd, geldig blijven echter bon nen 59-1 en 60-1 algemeen voor petroleum. Dislribulickring 251 WAALWIJK Handelaren in Rijwielbanden. De Directeur van den Distribu- tifekring 251 Waalwijk maakt be kend: Aan grossiers en detaillisten in rijwielbanden, ingeschreven bij het Rijksbureau voor Metalen, zal een compleet stel rijwielbanden voor eigen gebruik worden uitgereikt; mits deze personen binnen het tijdsbestek van een jaar niet in het bezit van banden zijn gesteld. Voor inontvangstname der bon nen dienen betrokkenen zich in het tijdvak van 12 t.m. 18 Febr. a.s. onder overlegging van het be wijs van inschrijving van genoemd Rijksbureau en hun distributie stamkaart op het plaatselijk dis tributiekantoor (gebruikelijke zit dagen) te vervoegen. Verstrekking buiten het gestel de tijdvak kan niet plaatsvinden. Nationale Feestdag. In verband met den a.s. natio- nalen feestdag is ten aanzien van de distributie-uitvoering de navol gende regeling getroffen.) A. Indien de geboorte bekend is voor des middags 12 uur en de zelfde dag dus nalionale feestdag is, zal op dién dag: 1. de inname door de afdeeling Handel gewoon voortgang vinden (sluiting om 12 uur); 2. de uilreiking bonkaarten om 12 uur beëindigd worden, waarbij aan het uitreiklokaal wordt be kend gemaakt, welke andere dag is aangewezen Él

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1947 | | pagina 2