TWEEDE BLAD bIlUWSBLAD voor het Land van Heusdeo en Altena, de Langstraat en de Bcmmeierwaard [erll-'k voor den duur van den Vastenavond Kantoor Agenda's Zak-Agenda's Plaatselijk Nieuws behoorende bij het I Krachtens het Besluit op den bij zonderen staat van beleg gold deze handhaving echter slechts ui- uiriitifcni in i. ueze nananaving echter slechts ui- bijzonderen staat van beleg. Ne. 6440 DONDERDAG 13 FEBRUARI 1947 Het vieren van den Vastenavond ging en gaat nog met „allerley sotternije, nerrerije gepaard", en komt vooral voor in Gelderland, Noordbrabant en Limburg. Coolhaes schreef reeds, dat „ve le mans dan niet alleen vrouwe- cleederen ende vrouwen mansclee- deren" aantrokken, maar ook, dat zij „zich mismaeckten verder met momaensichten ende wijn heb ben ende niet sien op het were des Heeren..." Luidruchtiger dan liet Carnaval werd wel geen enkel feest, inden loop der eeuwen gevierd en niet alleen de „gewone man", doch ook de hoofdignilarissen deden er aan mede, als ook hun vorsten. Nu kan men de Carnavalsfesti viteiten wel kenmerken als een laatste uiting van groote vroolijk- heid, waarbij de maag nog eens flink op de leest moest worden gezet, alvorens de Vastentijd in ging, in wezen gaat Carnaval terug op een heidensch feest, dat later gekerstend werd. Volgens Raepsaet moet men min stens tot de Grieken teruggaan, om den oorsprong van de Vastenavond viering te ontdekken. HSü schildert ons, de in de maand Februari als bokken en geiten vermomde, ronddansende ook aan de vorstelijke hoven en de burgervaders en andere autori teiten op de stadhuizen ble ven daarbij niet achter. De rekeningen in de stadsar chieven zijn er om te bewijzen, lul sianu «Komen dat niet op een duit werd gezien, haars inziens geen bepaling bevat Zoo leverde een „slagter voor die in strife! ic m»f ooi-i.'oo0;,, De Regeering besloot de in de Pachtregeling Militair Gezag ver- vatte handhaving voorloopig te be stendigen, omdat zij meende, dat de continuïteit in de pachtwetge- ving zooveel mogelijk bevorderd moest worden en het Pachtbesluit, hoewel mede op aandrang van Duitsche zijde tot stand gekomen, een 0°maaU"r? voor|die - s^d i! met^n^iTS i Konliui iP os se- land algemeene geldende rechts- weesch 1 Keulsche lammeren en overtuiging. Zij verheelde zichech- zeven hammen \erder werden ter niet, dat het Pachtbesluit op zeven hammen' ,,„„vu nog 74 taarten en vladen voor het maal der Deventersche stadsover heid aangevoerd. Rommelpoldeuntjes, die heden ten dqge nog gehoord worden, klonken in de 17e eeuw reeds in Amsterdams straten. En ook deze rommelpotspelers waren zonder ling toegetakeld. Het simpele muziekinstrument bestaat uit een Keulsch potje, over spannen door een varkensblaas, waarin een rietje geprikt zit. De speler maakt zijn vingers vochtig en strijkt daarna langs het „stokje zoodat een eentonig „foe- ke-foeke" gehoord wordt. Van daar wel de naam „foekepot". „In Spanje heet dit instrument Zambomba. een klanknabootsing, welke zoo ongeveer het sombere, melancholieke geluid weergeeft." De spelers zongen wel „Vastenavond, die kwam an, Ik heb nog eenen man. Ik heb nog een klein hoentje, nen, die vrool'ijk feestten tereere van Pan. De Romeinen moeten het feest van de Grieken overgenomen heb ben en daar de Romeinen de be zitters waren van de lage landen langs de zee, zouden misschien door hen ook bij onze Germaan- seóe voort aderen zijn germpor-t tcerd. Hel concilie van Leptines ver oordeelde de Vastenavondpret niet alleen, maar verbood deze ook. De naam „Vastenavond," dateert uit de Middeleeuwen, de vermom ming en „narrerij gaat veel verder terug. Deze „narreij"bestond, zooals wij hierboven zagen, o.a. in ver kleedpartijen. Zoo had b.v. een boer zich in een kalfshuid inge naaid. waarmede hij ronddanste, anderen vermoden zich als „dui vels" met een langen staart en horens op den kop. Bij ijs was de pret nog grooter, dan werd Carnaval op het ijs voortgezet. Werden de verkleed partijen al vroeg verboden, het dobbelspel werd vrijgelaten op Vastenavond. Het eerste verbod is wel eenigszins te begrijpen, al leen al uit het motief, dat zij, die kattekwaad uitvoerden, door hun vermomming, moeilijk door de po litie waren te herkennen. De stadskeur van Deventer uit 1479 luidt dienaangaande: „neye- mans en sail gaen mvt verdeckede angesichte up gheene stede", en het Leidsche stadsbestuur decre teerde: „soe en sal nyemantenich gheselschap opmaken' van dansin- ghe ende van wanderinghe bi der straten" mit verdeten aensichten". Het hielp niemendal, de ver momming bleef. Toen deden de stadsbesturen water in den wijn: vermomming was niet verhpeién overdag, doch alleen na „vijff uren namiddage." Eigenaardig, dat de stad zelf wel de danseurs betaalde. Dezen kre gen niet alleen geld, doch werden ook op wijn getracteerd. Ook werden op Vastenavond vroolijke tooneelstukjes opgevoerd. Dit geschiedde wel door de Rede rijkerskamers of de stadsregeering huurde daarvoor bepaalde perso nen, die de steden afreisden, om op te treden Als ik mijn hoentje braden wil, Dan wordt mijn panneke vuil. Als ik mijn panneke schuren wil Dan tintelt mij de duim. Dan ga ik naar de buren, En laat mijn panneke schuren, Dan ga ik naar de Franschen. En laat mijn panneke dansen, Snij maar diep, snij maar diep; Snij maar door mijnen vinger niet. Boven in die horsten, Daar hangen de lange metworsten. Als de lange gegeten zijn, Dan zullen de korte wel beter zijn. \rouw geef mij dit vrouw geef mij dat, Geef mij een stuk van't varkensgat. Van den kop of van de zij Geef mij een stukske brood er bij. Een beperkt aantal I dag per pagina voorhanden. Prijs: Ongeliniëeerd f225 Geliniëerd f 250. Zeer geschikt voor Dag- en Winkelboek. Prijs60 cent. Firma L. J. VEERMAN, Boekhandel, HEUSDEN. NIEUWE PACHTWET IN IIET VOORUITZICHT GESTELD. Geldigheidsduur bestaande Paeht- regeling 1945 met drie jaar verlengd in wetsvoorstel „Pachlvoorziening 1947" De tijdens de bezetting afgekon digde regeling voor de pachtver- houding was oorspronkelijk bij het Besluit bezettingsmaatregelen buiten werking getreden, met het gevolg, dat de vóór de invoering van het Pachtbesluit geldende be palingen, zooals Pachtwet en Cri sispachtwet. zonder eenige rege ling van overgangsrecht automa tisch wederom ten volle verbin dend werden. In de practijk ont stond daardoor verwarring en on zekerheid. De landbouworganisaties heb ben herhaaldelijk tot uitdrukking gebracht dat het terugkeeren tot de Pachtwet zonder meer, vrij algemeen als een achteruitgang werd beschouwd. Bij verordening van den Chef van den Staf Mili tair Gezag werd het Pachtbesluit verscheidene punten verbetering en aanvulling behoefde. Besloten werd daarom de pachtmaterie nog maals geheel in studie te nemen. Verlenging Geldigheidsduur. De Pachtregeling van 17 Nov. 1945 bevatte naast wijzigingen en aanvullingen van overwegend tech- nischen aard -slechts een verlen ging van den geldigheidsduur van het Pachtbesluit tot 1 April 1947, daar van de veronderstelling was uitgegaan, dat tegen dien datum een nieuwe Pachtwet zou zijn in gevoerd. Deze termijn blijkt ech ter te kort te zijn gesteld, reden waarom de Ministers van Justitie en van Landbouw, Visscherii en Voedselvoorziening thans een wets ontwerp bij de Staten-Generaal hebben ingediend, waarbij de be perking in tijdsduur komt te ver vallen en de geldigheidsduur wordt verlengd tot 1 Aprii 1950. Daar naast wordt een aanvullende voor ziening voor de verpachting van waterstaatsgrond gegeven. Regee- ring en Volksvertegenwoordiging geldigheidsduur aan het pacht- vraagstuk zonder overijling de aandacht kunnen wijden', die het toekomt, gezien de groote belangen welke er mede gemoeid zijn. Een nieuwe pachtwetgeving kan dan binnen 3 jaar worden tegemoet gezien. Hoewel ook de Regeering de meening is toegedaan, dat de re geling van het Pachtbesluit op verscheidene punten voor verbete ring vatbaar is, acht zij Jhet niet gewenscht thans partieele wijzi gingen in het Pachtbesluit, zooals dit door de Pachtregeling 1945 gewijzigd gehandhaafd werd. aan te brengen. Op één punt meende de regee ring echter, dat een voorziening op korten termijn gewenscht is, en wel ten aanzien van de ver pachting van waterstaatsgrond. .daarom met ingang van 1 Maart Smulpartij«t werdee gehoudeej 194® ve&rleopig gehandhaafd. Waterstaatsgrond. De bijzondere bestemming van waterstaatsgrond maakt het nood zakelijk, dat over dien grond be schikt kan .worden, zoodra het waterstaatsbelang dit vereischt. Zou deze grond totdat de nieuwe Pachtwet is ingevoerd slechts normaal volgens het Pacht besluit in gebruik uitgegeven kun nen worden, dan kunnen (gezien de sterke bescherming van het gebruiksrecht, die de huidige pachtwetgeving medebrengt; uit een dergelijke verpachting moe- lijkheden voortspruiten, die wel zejgr .indruischen tegen de alge meene belangen, welke met dezen grond gemoeid zijn. Door in de overweging, welke tot indiening van het wetsvoorstel heeft geleid, te spreken van een aanvullende voorziening voor de verpachting van waterstaatsgrond is buiten twijfel, dat het geldende pachtrecht, voor zoover de artike len daarvan niet afwijken, onver minderd op verpachting van wa terstaatsgrond toepasselijk blijft. Bii „waterstaatsgrond" is ge dacht aan gronden, die het Rijk, een provincie, een waterschap, veenschap of veenpolder toebehoo- ren om hun waterstaatkundige taak te vervullen, dus b.v. dijken, taluds bij gemalen en gronden, die het Rijk zich o.a. door ontei gening verworven heeft om hier op waterstaaswerken uit te voe ren. In een pachtovereenkomst be treffende waterstaatsgrond van bet Rijk, een provincie, een water schap, een veenschap of een veen- polder, kan in het wetsvoorstel bedongen worden, dat met het oog op het waterstaatsbelang: a. verpacht wordt voor korte- ren duur dan. twaalf jaren voor een hoeve, onderscheidenlijk zes jaren voor los land; b. de opzegging van de pacht overeenkomst geheel of ten dee- le op elk tijdstip wordt voorbehou den, ook in het geval bedoeld on der a;"" c. de verpachter de beslissing of de pachter bevoegd is de be stemming, inrichting of gedaante van het gepachte geheel of gedeel telijk te veranderen, uitsluitend aan zich voorbehoudt. Doordien aan de beschreven be dingen rechtsgeldigheid wordt ver leend. zijn de betreffende publiek rechtelijke lichamen bii de ver pachting van waterstaatsgrond niet langer gebonden aan het dwingend karakter der artikelen 10, 26 en 31 van het Pachtbesluit. In afwijking van het Pachtbe sluit onthoudt het nieuwe wets voorstel aan de Grondkamer de beoordeeling van een bovenbe doeld beding en van de noodzake lijkheid daarvan met het oog op het waterstaatsbelang. Het is vol doende, dat het lichaam, waaraan de waterstaatsgrond toebehoort, van oordeel is, dat het waterstaats belang opneming van het beding eischt. HEUSDEN. Maandag 3 Febr. speelde het tweede tiental van de dam club V.D. haar vijfde competitie wedstrijd voor de eerste klasse N.D.B. en wel in Waalwijk tegen W.D.V. Waalwijk. Daar V.D. de zen wedstrijd verloor werd W.D.V. W.D.V. kampioen le klasse groep 4. De volledige uitslag is als volgt: v. MunsterJ. Timmermans 20 A. SchildersH. Kramer 02 v. d. GouwF. te Vruchten 02 A. MoonenW. v. Wijk 20 A. HollemansM. Krop 20 PruisenC. Baaijens 2—0 NijholtJ. de Graag 11 W. DooremanW. v. Driel 11 Hen velingA. Fitters 20 v. HulstW. van Beijnen 02 Totaal 12—8 Zaterdagmiddag werden op de ijsbanen der IJsvereeniging Heusden, onder groote belangstel ling van het publiek ijswedstrijden gehouden, bestaande uit hardrij den op de 500 meter. De uitslag was als volgt: le prijs f7,50, gewonnen door Iluib Verhoeven, Herpt; 2e pr. f5. A. Verhoeven, Herpt, 3e pr. 2.50, M. Walraven. Genderen en 4e pr. f 1.50, H. v. Wijk, Heusden. De damvereen. V.D. heeft thans alle wedstrijden voor de hoofdklasse Ned. Dambond ge speeld met het resultaat 3 gewon nen, 1 gelijk en 5 verloren, met het aantal punten 7. Gezien dat de damvereen. voor dp eerste maal uitkwam in deze klasse geen slecht resultaat. Voor degradatie behoeft men althans niet te vreezen. Gewonnen werd van: BOZDC. 119. van DOS met 137 en van TDV eveneens met 137. terwijl tegen de Bossche Damclub gelijk werd gespeeld (1010). Verloren werd van Excelsior met 713, van DSV met 713, van Philips Damclub met 713, van Tivoli met 812, en van EDG ook met 812. De individueele prestaties waren, speciaal voor de bovenste borden zeer goed. Had men met de bovenste borden alleen moeten spelen, dan zouden alle wedstrij den gewonnen zijn en alleen tegen Excelsior gelijk hebben gespeeld.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1947 | | pagina 3