voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard lA"° V£N ALTtNA Dit biad verschijnt MAANDAG en DONDERDAG Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden per week 15 cent; losse nummers 10 cent UITGAVE: FIRMA L. J. VEERMAN, HEUSDEN Int. Telefoon No. 19 Postrekening No. 61525 Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden No. 6622 MAANDAG 29 NOVEMBER 1948 Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdag middag uiterlijk 2 uur DE DISTRIBUTIE-FRAUDE TE UTRECHT. De laatste weken zijn wederom een aantal arrestaties verricht in verband met de distributiefraude te Utrecht. Op tast van de Offi cier van Justitie te Utrecht zijn nog 40 personen aangehouden, zo dat het aantal verdachten tot 60 is gestegen. Er worden nog meer arrestaties verwacht. HET NEDERLANDSE VOLK OFFERDE 1 MILLIOEN. De Kerstpakkettenactie van de Ni win heeft volledig succes gehad. Bijna tweehonderdduizend etiket ten van vijf gulden moesten er worden verkocht, opdat elk Kerst pakket de naam en het adres van een Nederlandse afzender zou dra gen. De laatste etiketten zijn nu per luchtpost naar Batavia ver zonden. Daar worden zij pp de inmiddels gearriveerde Kerstpak ketten geplakt, welke daarna over de Archipel worden gedistribu eerd. Nederland heeft dus binnen tien weken een millioen gulden voor de militairen in Indonesië gestort. DOOR ONTPLOFFING GEDOOD De 25-jarige E. te Laren in Gel derland is door het ontploffen van een vat voor urine gedood. Zoals men weet, wordt de urine van vdrachtige merries verzameld voor de *N.V. Organos te O&s. Waarschijnlijk heeft E. in de stal urine uit de put gehaald en deze in liet vat willen storten. Toen hij het vat wilde openen of verrollen moet het deksel met een geweldige klap er af zijn ge vlogen. Het slachtoffer is spoedig na het ongeval overleden. DEURWAARDER IN ARREST. De 41-jarige Haarlemse deur waarder D. G. v. W. is wegens verduistering gearresteerd. Kort na de bevrijding moest de man een bedrag van 84.000 gulden voor de tuchtrechter innen. Hij ontving het geld, maar maakte slechts 50 duizend gulden over. Toen het Directoraat voor de prijzen naar de rest vroeg,- zei de deurwaarder, dat hij het geld al lang had betaald. Hij kan echter geen bewijssstuk overleggen. Hoe wel v. W. blijft ontkennen, heeft de politie hem gearresteerd. PASSAGIER VERMIST. Bi] aankomst van de Willem Ruys te Southampton werd een van de passagiers vermist, de we duwe Johann uit Ambon. Zij reis de met haar 22-jarige zoon en een jongere dochter. Aan boord werd de vrouw in het hospitaal ver pleegd. Onmiddellijk is een onder zoek ingesteld, maar men heeft de vrouw niet kunnen vinden. Laar een der patrijspoorten open stond, wordt vermoed, dat zij naar buiten heeft willen klimmen, in ziee is ge vallen en verdronken. Ee politie acht misdrijf uitgesloten. HEUSDEN. De grote nood, die er na de evacuatie bij onze mensen, vooral in de arbeidersgezinnen bleef heersen werd voor de Wel- Eerw. Heer Kapelaan Fr. Schee pens aanleiding, om zich met een in Amerika wonende Nederlander in verbinding te stellen. Deze ad viseerde toen, om contact op te nemen met de United Service to Holland", gevestigd in New-York, maar door zijn overhaast vertrek uit Heusden werd hem dit onmo gelijk gemaakt. Na enkele maan den werd door zijn opvolger J. Barten, mede op aandringen van de K.A.B. in Heusden, opnieuw naar Amerika geschreven. Nu rechtstreeks aan de United Service to Holland. En terstond werden ons vele brieven geschre ven, die uiteindelijk tot materiële ondersteuning zouden moeten lei den. Door de nuttige en zeer gewaar deerde raadgevingen van de Zeer- eerw. Heer Pastoor F. Monimers, de spontane medewerking van de Ed.Achtib. Heer Burgemeester A. van Delft zijn wij .thans zover gekomen, dat de United Service to Holland een Amerikaanse ge meenschap heeft gevonden, die Heusden op ruime schaal zal hel pen! Deze stad heet Chico, ligt in Californië, plm. 150 km ten Noor den van San Francisco en telt plm. 16000 inwoners. Chico is een welvarende plaats, bekend om zijn rijstproductie, export van gedroog de vruchten, als pruimen, abriko zen en rozijnen, suikerfabrieken etc. Bij deze adoptie zit bovendien nog voor, dat de twee plaatsen Chico en Heusden door corres pondentie gedachten en gevoelens, vooral van culturelen aard, aan elkaar zullen uitwisselen. Dit werd herhaaldelijk benadrukt door Mr. Victor Scaiis, Assistent Secretaris van de United Services in zijn brieven aan de kapelaan. Dinsdag werden in de pastorie Mhr. Todt, afgevaardigde van de United Service en Mhr. van den Ring, lid v. h. Ned. Rode Kruis, in de pastorie ontvangen. Zij kwa men zich persoonlijk overtuigen van de nood in onze stad, zoals ze dat die dag ook in Bokhoven, Arnhem en Doetinchem gedaan hadden. We hopen, dat een en ander voor Heusden een groot succes zal mogen worden. Op het consultatiebureau- voor zuigelingen alhier waren 36 kinderen aanwezig, waarvan uit Heusden 25, Herpt 5, Luttelherpt 1, Hedik huizen 2, Oud heusden 2 en Rotterdam 1. Nieuwe zitting Dinsdag 30 No vember a.s. ANDEL. In de Zaterdagmorgen gehouden Raads vergadering werd besloten het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf aan de P.N.E.M, over te doen. ALMKERK. Donderdag 2 Dec. a.s. n.m. 6.45, hoopt de Meisjeskrans „Dor cas" onder leiding van de heer S. Willemse, hoofd der Chr. Sch. in de zaal van de heer v. Dijk haar jaarfeest te vieren. CAPELLE. In een der lokalen van de Koningin Julidnaschool In de Kom werd j.l. Woensdagavond half 8 een- drukbezochte ouderavond ge houden. Na opening en voorle zing der notulen volgde verslag van het ouder fonds over de pe riode 2 Sept. 19(16 tot en met 24 Nov. 1918. De afrekening over dit tijdvak werd nagezien en in orde bevonden door de heren P. Spuii broek en Th. A. Rijken, terwijl tot leden van de commissie voor het nazien der rekening en verant woording over het ingetreden dienstjaar werden benoemd de heren II. Wage makers en D. van Peer. Tot leden der oudercommissie werden in de vacatures, ontstaan door liet bedanken van de heer H. Mouth aan en doordat de heer A. H. Kerst, die geen kinderen meer op school heeft, reglemen tair moest aftreden, gekozen de heren D. J. v. Helden en Joh. Ro- senbrand Nzn. Na de pauze, waarin thee werd geserveerd en de ouders gelegen heid hadden zich op de hoogte te stellen van de vorderingen hun ner kinderen, volgden mededelin gen over het St. Nicolaasfeest en de feestelijke ouderavond, alsmede over liet schoolfonds en 'tschool reisje het volgend jaar. Na een interssante inleiding van de heer L. Poldervaart, volgde sluiting. De bij de Herv. Gem. a. d. Loonsedijk beroepen predikant Ds. A. Gr. Haring uit Lage Vuu-r- sclie, bracht j.l. Woensdag een bezoek aan die gemeente. Na ken nismaking met de leden van kerk bestuur en kerkeraad werden de pastorie en het kerkgebouw be zichtigd, waarna Z.Eerw. des avonds in het kerkgebouw in de Dienst des Woords voor een groot aantal belangstellenden voorging. Voor de 1 Dec. a.s. vacant komende betrekking van onder wijzeres aan de O. L.-School te dezer plaatse hebben zich slechts twee sollicitanten aangemeld. In de Bijzondere School in de Nieuwstraat zal Dinsdagavond jeen grote propaganda-avond wor den gehouden door de Chr. Be- s lu ren bond S p r an g-C apel le" Een tweetal sprekers zullen liet woord voeren, terwijl Ds. A. Wis- gerhof een slotwoord hoopt te spreken. Medewerking zal worden verleend door de Chr. Gem. Zang vereniging „Hallelujah". RENDEREN In ons vorigi nummer werd vermeld, dat er YVoensdagl 1 Eec. teen vergadering! zou gehouden wor den in de Herv. Noodkerk, van het Prot. Interkerkelijk Thuisfront, dit moet echter zijn Vrijdag 3 De cember a.s. Candidaat Scherpenisse uit Klunclert heeft voor het beroep naar de Geref. Kerk alhier be dankt. 1 ^GRAVENMOER. Het dameskoor „Soli Deo Gloria" en het meisjeskoor „Looft den Heer" alhier, hopen op 30 Nov. en 1 Dee. a.s. in de oude O. L. school een uitvoering te ge ven. O.a. zullen 2 cantate's wor den uitgevoerd en een tableau worden opgevoerd. Het geheel zal onder leiding staan van de direc teur der koren, de heer P. Christ. De J.V. Pred. 12:1a alhier hoopt op 2 Dec. a.s. des avond,si te half 8 in de Geref. Kerk alhier een herdenkingsdienst te houden, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan dezer vereniging. Prof. Dr. K. Dijk te Amsterdam oud-voorzitter van de Bond van Geref. Jon gel. verenigingen, zal een herdenkingsrede uitspreken, met als onderwerp„Verblijden en Gedenken". IIERPT. Door de biljartclub „Nooit Volleerd" werd een onderlinge competitie gehouden. De uitslag is als volgt: J. Verhoeven Jr. 18 p.; Rinus Kuijs, H. v. d. Pol en Marie Kuijs elk 16 p.; Ad Smetsers, J. Verhoeven Sr. en C. Kuijs. jeder 12 p.; IJ. Kuijs en A. v. Grevein- broek ieder 8 p.; A. v. d. Wiel 6 p.; H. v. BI ad ei 4 p. en L. Fitters 4 punten. Woensdag 1 Dec. komt „DES" uit Heusden op bezoek voor het spelen van een vriend schap pel iike wedstrijd. Dus leden zorgt dat je present bent. NIEUWENDIJK. Ee IJsclub „Die Eendracht" hield aan het beglin van haar win terseizoen, haar gebruikelijke le- dehvergladering! in gebouw Tavenu. De Voorzitter, de heer C. A. Vermeulen heette de weinig!e leden hartelijk welkom. Ee secretaris glaf een overzicht van de vorigle ledenvergadering en een beknopt jaarverslag!. Ee pen- ninglmieester besprak de financiële zijde -Het bleek, dat de vereniging er gioed voor staat, pok wat het aantal leden betreft, de 400 zijn namelijk gepasseerd. Eie aftredende bestuursleden Joh. van ,B reugel M!zL, D'. Fleijstek en Joh. Nvan Breugiel Czn. werden al len herkozen. Met .algemene stemmen werd be sloten om in verband met het ver lenen van vrije toegang de leef tijdsgrens van 25 jaren van Kinde ren svan leden welke een lidmaat schap voor het leven hebben, te stellen op 16 jaar. i Verder werden nogl verschillende punten der aglenda besproken, waarna de voorzitter deze geani meerde vergadering sloot. De heren A. Crezee, L. J. van Burgiel en A. Ippej, respect, voorzitter^ secretaris en penning meester van de afd. Nieuwendijk van de Chr. Bond van Overheids personeel, hebben weg|ens verande ring van wérkkringi hiervoor be dankt. 1 !Op 18 Dec. a.s. wordt een gezamenlijke uitvoering! gegeven door het Chr. Jeugld- en Kinder koor oJ.v. de heer J. de Graaf. Het programma, waarin tevens een toneelstukje genaamd „Kerstfeest in een woonwagen" is (opgeno men, zal gewijd zijn aan Kerst mis. SLEEUWIJK. A.s. Maandag', des avonds 7.30 uur, zal alhier een vergade ring! gehouden worden tot oprich- •..'.iituiuuuiisuifl

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1948 | | pagina 1