Buitenland Advertentiën Bistributiemededeliiigen Openbare Aanbesteding. Het bouwen van een dubbele middenstandswoning A. Treffers - B103 - Genderen een MANDOLINE Ervaren COUPEUSE NET MEISJE, Speelgoederen I AQRIAAN TIMMERMANS, AART VAN GENDEREN, AART VAN GENDEREN, AART VAN GENDEREN, CORNELIA GERDINA BOUMAN, SOPHIA MARIA ZONNEVELD-KEIDENREICH, TE KOOP: roepen op wegwerker 2e klasse WILHELMINA VAN DER KOLK, De Architect: HUB. BAAYENS. Koekjes Fijne gekruide Speculaas Boterletter Ary den Engelse - Heusden Het College van Regenten der Godshuizen van Heusden tinig van een Chr. zangvereniging. Komt allen! |Op 3 Eiec. a.s. wordt er in het glebouw Vegbs een contactt- avond van de Korfbalverenigling glehouden. Ieder lid mag' één intro ducé meebrengen. Aan gezelligheid zal het die avond niet ontbreken. (Op 3 Eec. a.s. hoopt de A.R. KLesvereniglingi alhier een le denvergadering te houden alwaar als spreker hoopt op te treden de Edelachtb. Heer Schakel, Burge meester van Noordeloos. Het verf werk van gemeen tegebouwen te Kedichem is aan de firma Duizer alhier opgedra gen. Donderdagavond omstreeks 6 uur werd de heer C. Maastricht uit Nieuwendljk, alhier dooreen auto overreden. Hij werd zodanig geraakt, dat hij bewusteloos op de straat bleef liggen. Het ge beurde bij het kruispunt „Tol", alwaar een tweede auto passeerde en hem bijna nogmaals overreed. Deze kon nog juist uitwijken en reed daardoor de fiets van de getroffene, 'die midden op straat lag, tot splinters. Degene die hem overreden heeft, is doorgereden. Het onderzoek naar de dader in gesteld, heeft geen resultaat opge leverd. Met een zware hersen schudding en enige schaafwonden werd de getroffene naar zijn huis vervoerd. Ee bonnen Hi t.m. H8 en t.m. L8 en de rantsoenbonnen FC en FE- blijven voorlopig1 geldig. GEVONDENeen bruine glacé handschoen. Terug te bekomen bij C. v. Helden, Poisestraat C 73, Aalburg. AAN KOMEN VLIEGEN een postduif, gemerkt Holland 48 no. 621514. Adres J. Bou ze man, Maas dijk, And el. GEVAAR VOOR PEKING EN TIENTSIN NEEMfT TOE. Ee communistische stoottroepen vechten thans op dertig kilometer afstand van Peking! en op veertig! kilometer van Tietsin. Ee regiering heeft alle schepen in Tientsin en Tangihoe glevorderd Voor de eva cuatie van troepen, die in hieitj Noorden dioor de communisten zijn omsingeld. 1 Er hebben troepenverplaatsingen op' 'glrote schaal plaats over de spoorlijn tussen Peking en Tient sin. Vliegtuigten van de regering hebben communistische troepen ge bombardeerd in de provincie Ho pe!. Aan het Zuidelijk front tref fen die communis/ten voorbereidin gen voor een groot offensief tegen Piengkoe. Ee regering heeft 27 verslag gevers per vliegituig naar Soetsjao gezonden, om zich op de hoogte te stellen van de toestand aan het centree front. de WIJK. A.s. Woensdag heer A. v. d. Pol, Kerkstraat al hier zijn nieuwe, geheel naar de eisen des tijds ingerichte winkel te openen. We verwijzen onze lezers naar een desbetreffende advertentie in dit blad. Woensdag 1 Dec. zal in de Kerkzaal des avonds om half 8 een algemene le den vergadering ge houden worden van de Prov. Afd. Maas en Waal van de Ned. Herv. J. V. op G. G. Als spreker hoop! o.a. op te treden Ds. Bout van Amersfoort met als onderwerp: „Leider en Leiding". MAYA WOUDMCHEM. In deze gemeente is vacant de betrekking van straatreiniger (arbeider le klasse), waarvoor sol licitaties tot en met 4 December kunnen worden ingediend. SINAASAPPELENBON INLEVE REN. Binnenkort zullen weer sinaas appelen beschikbaar worden ge steld. Ter verkrijging daarvan moei men de bonnen 411 en 420 algemeen, uiterlijk 4 December a.s. bij een handelaar in groente en/of fruit inleveren. B011 414 algemeen, voor houders van A-, B- en C-kaarten geeft het recht op 500 gram, bon 420 alge meen, voor houders van D- enE- k a ar ten op een kilogram sinaas appelen. Het is nog niet zeker of deze; dislributie-op-bon bestendigd zal blijven of dat mettertijd tol vrije consumptie kan worden overge gaan. Citroenen zullen zonder bon in de handel worden gebracht. Met grote blijdschap geven wij U kennis van de voorspoedige geboorte van ons dochtertje en zusje MAAIKE ADRIANA P. STRAVER G. STRAVER-van Veen HENK TEUS EETHEN, 27 November 1948 Enige kennisgeving. Op D.V. Zaterdag 4 December a.s., hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders, T. van Gammeren en H. van Gammeren-Tameris hun 35-jarige Echtvereniging te her denken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wens van hun dankbare KINDEREN, BEHUWD- en KLEINKINDEREN. Rijswijk, November 1948. Veldsteeg 122. Heden overleed, tot onze diepe droef heid, in het Protestants Ziekenhuis te 's-Hertogenbosch, onze innig geliefde Vader, de Heer in de ouderdom van 71 jaar en 8 maanden. A. J. TIMMERMANS en Verloofde. M. M. TIMMERMANS en Verloofde. Eethen, 25 November 1948. Heden overleed, na een langdurig en ge duldig gedragen lijden, onze innig geliefde Man en zorgzame Vader, in de ouderdom van 58 jaar en 5 maanden. D. VAN GENDEREN- VAN DIGGELEN DIRKJE en Verloofde. Hèusden, 26 November 1948. Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de Heer die gedurende meer dan 40 jaren onze firma op plichtgetrouwe wijze, als zetter- drukker gediend heeft. Zijn nagedachtenis zal bij ons in dank bare herinnering blijven voortleven. FIRMA L. J. VEERMAN Drukkerij Heusden. NIEUWE BONNEN VOOR WERKKLEDING. Ee bonnen voor werkkleding Hq en Lq zijn gleldigl vóór het kopen van werkkleding. Op de bonnen H9 kan men kopeneen overall of een werkpak van drill, keper of satijn, een lange stofjas, een lange witte jas, een laboratoriumjas of een mouwschort. Op de bonnen L9 lean men kopen een werkbroek of werkjasje van keper, drill, satijn, beaver teen, Engiels lieer, manches ter of pilow, een korte, witte jas, een koksbuis of een korte stofjas. Ee bonnen FI10 t.m. H12 en Lio t.m. Li2 zijn nog; niet geldig. Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onze Collega en Vriend, waarmede wij een reeks van jaren in prettige verstandhouding hebben samen gewerkt. Zijn vriendschap en genegenheid zullen wij dankbaar blijven gedenken. Het Personeel van KantoQr, Drukkerij en Binderij der Firma L. J. Veerman. Heusden, 26 November 1948. Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden tijdens de ziekte en het over lijden van onze geliefde Tante en Oud-tante, Weduwe van Filippus Schermers, betuigen wij onze oprechte dank. Uit aller naam C. DONKERSLOOT. Aalburg, 29 November 1948. Polsestraat C 131. Voor de vele blijken van deelneming, ons betoond bij het overlijden van onze lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgroot moeder, betuigen wij onze hartelijke dank, in het bijzonder aan de Eerw. Zusters van het St. Anthoniusgesticht te Heusden. Uit aller naam P. P. VAN GENT-ZONNEVELD. Te bevr. bij J. VOS, Heistr. A 194, Wijk. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DUSSEN, sollicitanten voor de betrekking van in vaste dienst der gemeente ter standplaats Hank. Alleen vakbekwame arbeiders komen in aan merking. Bezoldiging f 1776,00 f 1920,00 per jaar. Schriftelijke sollicitaties in te zenden op zegel van f 0,30 bij de Burgemeester vóór 13 De cember 1948. Géén bezoek dan na persoonlijke oproeping. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, A. J. A. ODERKERK, De Secretaris, A. A. SNIJDERS. Voor de vele bewijzen van deelneming, on dervonden bij het overlijden van onze innig geliefde, zorgzame Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam De Kinderen van der Kolk, Behuwd-, Klein- en Achter kleinkinderen. Eethen, 29 November 1948. DANKBETUIGING. Hiermede betuig ik mijn hartelijke dank aan de Firma KRAMER, Aannemersbedrijf te Genderen, voor de vlugge en correcte af werking van mijn schuur. Met deze kan ik de FIRMA KRAMER aan een ieder aan bevelen, zowel voor nieuwbouw als voor herstelwerk. J. VOS. Genderen, B 16 29 November 1948. Namens zijn opdrachtgeefster, Fa. DE HAAN OERLEMANS, Scheepswerf te Heusden, zal ondergetekende in het openbaar aanbe steden, overeenkomstig het Aanbestedings reglement W. B. op het terrein kadastraal bekend Ge meente Heusden, sectie A no. 843. Bestek en voorwaarden met tekening zijn verkrijgbaar vanaf heden tegen betaling van f 10,per stel (per postwissel f 10.75). Restitutie bij ongeschonden inlevering op den dag der aanbesteding f 10.—. De aanbesteding vindt plaats op Woensdag 8 December 1848, te 11 uur, ten kantore van de opdrachtgeefster. Heusden, Oudheusd.str. W 20, Tel. 35. moderniseert en maakt alle Dames- en Kinderkleding Mej. J. VAN HEEMSKERK-BURGERS C. 15, Eiland, - Nederhemert GEVRAAGD, in klein Protestants gezin, v. d. en n., goede behandeling verzekerd. Loon nader overeen te komen. MEVR. DUIJTS - Sandtbergh, D 188, Oisterwijk (N.-Br.) Heden weer verkrijgbaar: zonder mievering. Dagelijks vers. en tegen inlevering. Engslraat W gó We ontvingen juist nog echte Kindermond orgeltjes, Spoortreinen, houten en stalen met veer op rails, Hobbelpaarden, Schoolborden, Poppenwagentjes, Kruiwagentjes, enz. Minzaam aanbevelend maakt bekend dat bij inschrijving a contant zal worden verkocht 1°. „Amerikaantjes" in het Manland, onge veer 1200 bossen. 2°. Vierjarig hout in het Manland, gelegen naast het perceel sub 1°. 3°. Vierjarig hout in „de Hooibroeken". 4°. driejarig hout in „het Gasthuisbos Te reserveren ten behoeve van verkoper en zoals gebruikelijk a. 120 bossen stek uit het Manland b. 400 bossen stek uit de Hooibroeken c. 400 bossen stek uit het Gasthuisbos. Inschrijvingsbiljetten in te leveren vóór 11 December 1948 bij de Voorzitter. Gunning voorbehouden. Inlichtingen worden verstrekt door de Op zichter, de Heer A. P. BUIJS, Herpt B nummer 19. Het College van Regenten voornoemd, A. VAN DELFT, Voorzitter. P. J. VERSCHURE, wnd. Secretaris. Heusden, 27 November 1948. -Cl c KMLfUIVWK1

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1948 | | pagina 2